Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørskab fra ABC til ph.d."

Transkript

1 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

2 2

3 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

4 4 Kolofon Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C, Danmark Kontaktperson: Lene Vestergaard Redaktion: Lene Vestergaard, Casper Jørgensen, Simon Kejlstrup Rasmussen, Sose Hakverdyan, Susanne Kærn Christiansen Grafisk tilrettelæggelse: Heidi Kunst, kunstdesign.dk Online version: Udgivet: November 2013 ISBN Revision: Data revideres af EY Der tages forbehold for trykfejl Foto: Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Tak til elever og studerende fra følgende skoler og institutioner: - Hummeltofteskolen - Nærum Skole - Københavns Åbne Gymnasium - DTU

5 Indhold 5 Indhold Forord 7 1 Indledning Hvad er entreprenørskab i undervisningen? Hvad vil vi i rapporten? Afgrænsning Metode Opbygning af rapport 16 2 Grundskolen Indledning Hvad er entreprenørskabsundervisning i grundskolen? Afgrænsning Metode Undervisning i grundskolen FFE-YE konkurrenceforløb: Edison og NextLevel FFE-YE undervisningsforløb: Kreativitetstornado FFE-YE undervisningsmateriale NEIS Særlige aktiviteter Geografisk udbredelse Opsummering 33 3 Ungdomsuddannelserne Indledning Hvad er entreprenørskabsundervisning på ungdomsuddannelserne? Afgrænsning Metode Undervisning på gymnasier og EUD FFE-YE konkurrenceforløb: Company Programme og øvrige konkurrenceforløb FFE-YE undervisningsmateriale Særlige aktiviteter Opsummering 60 4 De videregående uddannelser Indledning Hvad er entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser? Afgrænsning Metode Undervisning på de videregående uddannelser FFE-YE konkurrenceforløb: Start Up Programme Særlige aktiviteter Opsummering Konklusion Grundskolen Ungdomsuddannelserne De videregående uddannelser Opsummering Perspektivering Bilag Danish Entrepreneurship Award NEIS medlemsskoler Fag der indeholder entreprenørskab på gymnasierne Estimat af elevdeltagelse på Virksomhedsøkonomi og Teknologi Kategoriseringsmodellen 127 Bilag kun i netversion 6. Kurser på Erhvervsakademierne Kurser på Professionshøjskolerne Kurser på De maritime uddannelser Kurser på De kunstneriske og kulturelle uddannelser Kurser på Universiteterne 144

6 6 Indledning Indledning Forord 7 1 Indledning Hvad er entreprenørskab i undervisningen? Hvad vil vi i rapporten? Afgrænsning Metode Opbygning af rapport

7 Indledning 7 Forord Med regeringens innovationsstrategi Danmark Løsningernes land, der blev offentliggjort i december 2012 er der sat fokus på uddannelserne og de studerende som en innovationsressource og et centralt element i landets samlede innovationsstrategi og innovationssystem. Det er om muligt blevet endnu mere presserende, at de unge rustes til at skabe vækst på alle måder og områder. Det være sig økonomisk, socialt og kulturelt. De unge skal uddannes til innovative medarbejdere og motiveres til at blive iværksættere. Og det er præcis det, der sker gennem entreprenørskabsundervisning hvor de unge bl.a. anspores til at se muligheder, udvikle idéer, handle og stole på egne evner. Vi har de seneste tre år kunnet dokumentere en væsentlig fremgang i udbredelsen af entreprenørskab i uddannelsessystemet og den gode udvikling fortsætter. Som i de tidligere opgørelser ser vi en stigning på alle niveauer og der er stor sandsynlighed for at det fortsætter i de kommende år. Med folkeskolereformen der blev forhandlet på plads i juni måned bliver entreprenørskab et obligatorisk element i det nye fag Håndværk og design, som ligger på mellemtrinnet fra klasse. Eleverne skal deltage i denne undervisning på mindst et klassetrin. Derudover skrives entreprenørskab ind i Fælles mål for alle fag. Det er et stort skridt fremad i forhold til at uddanne alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri. Der forestår nu et større efteruddannelsesarbejde for at alle lærere er klar til at løfte opgaven. Den forestående erhvervsuddannelsesreform vil forhåbentlig betyde at entreprenørskab også bliver en naturlig del af EUD-elevernes uddannelse. Det er et område, der stadig sakker agterud i kortlægningen på trods af at mange gode kræfter har fokus på at få entreprenørskab implementeret i undervisningen. Det er Fondens vurdering, at også de videregående uddannelser inden for en kort periode vil have konkrete målsætninger for hvor mange af deres studerede som skal opleve entreprenørskab. Flere unge, der forlader uddannelserne med entreprenørielle kompetencer, ser vi som et vigtigt bidrag til Danmarks innovationskraft. Christian Vintergaard Adm. direktør // Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

8 8 Indledning 1. Indledning 1.1 Hvad er entreprenørskab i undervisningen? Formålet med at undervise børn og unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. Disse kompetencer betegnes under et begreb som at være entreprenøriel. Innovation og entreprenørskab er tæt koblede begreber, idet innovation kan siges at opstå, når entreprenøren handler på muligheder og idéer. i Entreprenørskab handler således i bred forstand om, at undervisningen er tilrettelagt, så at elever og studerende udvikler: en innovativ og entreprenøriel tankegang deres viden om innovation og entreprenørskab deres evner til at handle entreprenørielt I Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise arbejder vi ud fra denne brede definition af entreprenørskab: Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Der ligger således i denne definition en forståelse af, at det ikke blot handler om, at flere unge skal have evner og færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe nye virksomheder, men også at det der skabes kan udfylde et samfundsmæssigt behov eller tilføre værdi til det kulturelle område; det kan f.eks. være projekter, der medvirker til at løse miljømæssige problemer eller sikrer social inklusion. Det er også almindeligt anerkendt, at entreprenørskab ikke kun kommer til udtryk gennem opstart af nye virksomheder men også gennem entreprenøriel adfærd i eksisterende virksomheder og organisationer. Hermed også sagt, at entreprenørskab kan optræde i private såvel som offentlige virksomheder samt i organisationer med det formål at skabe økonomisk overskud, ligesom det kan optræde i non-profit organisationer.

9 Indledning 9 Undervisning i entreprenørskab har altså således et bredt sigte og indebærer for børn og unge en læring og kompetenceudvikling, der kan komme dem til gode i alle former for arbejdsliv. EU inkluderer da også entreprenørskab (Sense of initiative and entrepreneurship) i deres liste over kompetencer, som er nødvendige for individet/borgeren for at kunne tilpasse sig en hastigt forandrende og stærkt globaliseret verden 1. Disse nøglekompetencer er nødvendige, for at det enkelte individ kan opnå personlig udfoldelse og udvikling, aktivt medborgerskab, social inklusion og beskæftigelse. Det giver god mening at undervise i entreprenørskab helt fra grundskolen. Undersøgelser har nemlig vist, at denne type undervisning har en markant positiv effekt på non-kognitive entreprenørielle færdigheder hos elever på mellem-trinnet. Det er evner, som ligger ud over den rent faglige læring og som bedst læres i de tidlige skoleår 2. Det kan f.eks. være troen på egne evner (self-efficacy) og risikovillighed. FFE-YE s undersøgelser af 9. klasses elever viser desuden, at elever, der har deltaget i denne type undervisning i deres grundskoleforløb, er gladere for at gå i skole samt har højere ambitioner mht. fremtidig uddannelse og job end andre. En tidligere undersøgelse 3 i den brede befolkning viste desuden, at jo flere gange den enkelte havde deltaget i entreprenørskabsundervisning eller -træning, jo større effekt gav det. Effekten viste sig bl.a. i øget indtjening for den enkelte samt øget lyst og øgede kompetencer både til innovation og til at starte egen virksomhed. Kreativitet, innovation og iværksætteri er nøglebegreber i forståelsen af entreprenørskab og kommer derfor naturligt også til udtryk i entreprenørskabsundervisningen. Det handler om at give elever og studerende kompetencer til at tænke nyt, få nye idéer. Lade dem indgå i fællesskaber og processer, hvor muligheder spottes, og kreativiteten bruges til at skabe nyt, som er værdifuldt for dem selv og for andre. De unge skal gennem undervisningen opnå handlekompetence, evnen til at sætte noget i gang samt til at opdage eller skabe muligheder for at skabe værdifuldt nyt, omsætte disse muligheder til idéer og handle på dem. Entreprenørskab er altså selve handlingen og bestræbelsen på at omsætte muligheder til værdi; at forsøget ikke lykkes, gør ikke handlingen mindre entreprenøriel. Ligesom det at anerkende, opdage, skabe og udnytte muligheder er centralt for den entreprenørielle proces, anses det at kunne håndtere usikkerhed og risiko (dealing with uncertainty) også for at være tæt knyttet til entreprenørskab og for at være et af entreprenørens eller iværksætterens særlige kendetegn. Entreprenørskabsundervisning rummer således flere aspekter, dels den faglige side, altså indholdet, som f.eks. kan være forretningsforståelse, planlægning og organisering, økonomisk forståelse m.m., dels de pædagogiske og didaktiske metoder, der undervises efter. Populært tales der også om undervisning om og undervisning i entreprenørskab. Undervisning om entreprenørskab kan sammenlignes med mere traditionel lærebogsundervisning, hvor det handler om at tilegne sig viden på området, og hvor læreren er i centrum. Undervisning i entreprenørskab er praksisorienteret, og her benyttes pædagogiske og didaktiske metoder, hvor elever og studerende handler, mærker og fører ud i livet, samtidig med og på baggrund af tilegnet viden og erfaringer. Overordnet kan man tale om fire forskellige dimensioner i entreprenørskabsundervisningen, som er indbyrdes afhængige: Handling, Kreativitet, verdensforståelse og Personlig indstilling 4. Handling forstås som elevens eller den studerendes evne og lyst til at iværksætte værdiskabende initiativer og til at kunne virkeliggøre disse initiativer gennem sam- 1 Kilde: 2 Kilde: Huber, Sloof and Van Praag (2012): The effect of early entrepreneurship education 3 Effektmåling af entreprenørskabsundervisning Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise 4 Kilde: Nybye, N. og Rasmussen, A.: Progressionsmodel: Entreprenørskabs og innovationsundervisning. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, april 2013

10 10 Indledning arbejde, netværk og partnerskaber. Et andet centralt element er udviklingen af kreativitet, evnen til at få idéer, til at se og skabe muligheder samt evnen til problemløsning. Samtidig skal de unge opnå viden om og forståelse af verden, lokalt og globalt, hvilket også indebærer forståelse af kontekst og kultur. Endelig handler den fjerde dimension om elevers og studerendes tro på og tillid til egne muligheder for og evner til at kunne handle entreprenørielt. Denne fjerde dimension er indbefattet i Banduras 5 begreb self-efficacy. I FFE-YE s forståelse af entreprenørskabsundervisning ses entreprenørskab både som en faglighed, der har sin egen berettigelse, og som en pædagogisk metode, som kan virke i samspil med kernefagligheden i andre kurser og fag. Op igennem uddannelsessystemet fra 0. klasse til ph.d.-niveau vil der udover den gradvise opbygning af ny viden i forhold til den lærendes udviklingstrin også være et stigende fokus på entreprenørskabsfagligheden. Progressionen sker således i et samspil mellem øget viden om innovation og entreprenørskab, voksende grund- og kernefaglighed samt flere og mere omfattende erfaringer med entreprenørielle processer 6. Entreprenørskabsundervisningen får således ikke det samme udtryk på de forskellige niveauer. I denne kortlægning kommer dette også til udtryk, når entreprenørskabsuddannelse skal identificeres på de forskellige uddannelsestrin. I grundskolen vil fokus overvejende være på entreprenørielle elementer som kreativitet og tilskyndelse til foretagsomhed, det man kunne kalde entreprenørskab som metode og som består af ikke-kognitive færdigheder. Undersøgelser viser, at denne slags undervisning påvirker elevernes tilknytning til skole og uddannelse positivt. Lægges der i undervisningen derimod mere vægt på en kognitiv tilgang, hvor fokus er på entreprenørskab som beskæftigelse (viden om hvordan man starter en virksomhed, evaluering af forretningsidéer, iværksætterens rolle i samfundet og hvordan man bliver selvstændig), får eleverne større lyst til at blive iværksættere 7. Der er dog endnu ikke lavet målinger på denne aldersgruppe i forhold til, om lyst eller intentioner også fører til faktisk adfærd. På ungdomsuddannelserne vil fokus typisk også være på elementer som forretningsforståelse og mere konkretisering i form af f.eks. reelle innovationsprojekter med løsning af en virksomhedscase eller udarbejdelsen af en forretningsplan. På de højere niveauer lægges der således også vægt på entreprenørskab i den klassiske forstand, hvor det handler om viden om, hvordan man starter en virksomhed. På det videregående uddannelsesniveau kan entreprenørskabsfagligheden udfoldes i specifikke kurser og fag, hvor den studerende indføres i de bagvedliggende tanker og teorier om innovation, designprocesser, vækst og forretningsudvikling, ligesom den kan være en integreret del af andre kernefagligheder. På alle niveauer vil pædagogik og didaktik indebære en høj grad af inddragelse af eleven/den studerende. Den drivkraft og motivation, der er nødvendig for læringsprocessen, får elever og studerende bl.a., når de meget konkret oplever, hvad deres skolelærdom kan bruges til; når de bliver stillet rigtige opgaver af andre end underviseren i virkeligheden uden for skolen. Når udgangspunktet for undervisningen er elevens eller den studerendes egen idé, bliver projektet ekstra vedkommende og motiverende. Entreprenørskabsundervisning er praksisorienteret undervisning, der inddrager omverdenen, understøtter kreativitet samt tilskynder til foretagsomhed og handling. Det er eleven/den studerende, der er aktiv i læringsprocessen, som foregår i samspil med andre, og underviseren fungerer som rådgiver og rollemodel. 5 Bandura, A. (1997) Self-Efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman and Company. US 6 Se i øvrigt: Nybye, N. og Rasmussen, A.: Progressionsmodel: Entreprenørskabs og innovationsundervisning. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, april Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

11 Indledning 11 Som blade på en blomst illustrerer nedenstående de vigtigste elementer i og forhold ved entreprenørskabsundervisning. Kultur og ledelse En entreprenørskabs-kultur fremelskes ved ledelsens fokus på området og skabelsen af rammer og incitamenter for at både undervisere og lærende involverer sig. verdenen Undervisningen forholder sig ikke kun til omverdenen på afstand, den bevæger sig ud i virkeligheden eller trækker omverdenen ind i skolen. De lærendes kompetencer bringes i spil i relation til reelle forhold. Elever og studerende Den lærende er aktiv og involveret i undervisningen. Kernebegreber er samarbejde, initiativ, kreativitet, handling. Undervisningens status På de enkelte niveauer i uddannelserne kan entreprenørskab være indlejret i fag eller optræde som selvstændigt fag eller kursus. Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Underviser Underviseren formidler, guider, rådgiver samt motiverer og er den kompetente anden som den lærende i lærings-processen spejler sig i. Underviseren er bevidst om sit eget værdigrundlag og påvirkning af den lærende. Rammer Tidsmæssige og fysiske rammer skal understøtte og muliggøre, at elever og studerende er aktive og samarbejdende, at kreativitet kan udfoldes og at omverdenen kan inddrages. Metode Metoderne understøtter et læringssyn, der bygger på at elever og studerende lærer med både hjerne og krop. Metoderne skal anspore til engagement og handling, analyse og reflektion. Indhold Entreprenørskab kan i sig selv være det faglige indhold, dvs. undervisning om entreprenørskab, eller betragtes som en metode, undervisning i entreprenørskab, hvor det indgår i andre fag. Figur 1.1 For at blomsten kan udfoldes, er der altså en række overordnede forhold, der skal tages stilling til. Indholdet i bladene vil variere på de tre uddannelsesniveauer, som beskrives i senere afsnit.

12 12 Indledning 1.2 Hvad vil vi i rapporten? I denne fjerde kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske skolesystem er det vores formål at vise den udvikling, der foregår på alle niveauer, ikke blot i antal kurser og deltagende elever og studerende, men også udviklingen i nye områder, som entreprenørskab vinder indpas på. Som noget nyt på grundskoleområdet kortlægger vi den geografiske spredning i udbredelsen af entreprenørskabsundervisning. Kortlægningen tilstræber således at vise i tal, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er på uddannelserne fra grundskole til universitet, samt hvor mange elever og studerende der modtager denne undervisning. Udviklingen fra tidligere år vises i figurer. Det er en kvantitativ opgørelse, der ikke skal ses som en evaluering eller vurdering af undervisningens indhold. Der findes rigtig mange initiativer på de forskellige uddannelsesinstitutioner, som understøtter entreprenørskabsundervisning, bidrager til et entreprenørielt miljø og til udvikling af elevernes og de studerendes entreprenørielle kompetencer. Nogle af disse initiativer bliver beskrevet og særskilt opgjort men indgår ikke i den overordnede kvantitative opgørelse, medmindre de er en del af den egentlige formelle undervisning på institutionen. Danish Entrepreneurship Award er et godt eksempel på dette. Det er en årlig begivenhed, hvor elever og studerende mødes og deltager i en forretningsidékonkurrence og andre aktiviteter relateret til kreativitet og innovation på tværs af alder og uddannelser. Kortlægningen dækker skoleåret 2012/2013 Vi har tilstræbt at gøre data så præcise som overhovedet muligt, hvilket betyder, at der kan være foretaget mindre korrektioner i forhold til de tidligere års rapporter, fordi vi har modtaget nye informationer. Da formålet med denne kortlægning bl.a. er at vise udviklingen i udbredelsen af undervisningen, er det nødvendigt, at registreringen er så tro mod den oprindelige kategorisering af entreprenørskabsundervisning som muligt. Der kan derfor være områder, som det nu kunne synes rimeligt at inkludere, men som af hensyn til opgørelsens konsekvens ikke bliver det.

13 Indledning Afgrænsning Hovedfokus i denne kortlægning er den formelle undervisning, der foregår i det ordinære uddannelsessystem. Det varierer dog fra niveau til niveau, hvad den formelle undervisning omfatter. Dette beskrives i de enkelte hovedafsnit. Der findes dog mange andre måder hvorpå, og sammenhænge hvori, børn og unge kan lære om entreprenørskab og tilegne sig entreprenørskabskompetencer. Det gælder eksempelvis studentervæksthuse og de miljøer, der skabes i den forbindelse. Generelt dækker kortlægningen: De tre niveauer i uddannelsessystemet: Grundskole, Ungdomsuddannelser og De videregående uddannelser med sammenlagt knap 1,2 mio. elever og studerende. Konkrete fag, kurser og moduler i uddannelsessystemet. FFE-YE aktiviteter, der for hovedpartens vedkommende indgår i den almindelige undervisning. Særlige aktiviteter af undervisningskarakter i regi af camps og konkurrencer. Skoleåret 2012/2013; herunder universiteternes 2013 sommerkurser. Der er i kortlægningen forskelle i detailniveau, idet tilgængeligheden af informationer er meget forskellig, både på uddannelsesniveauerne og fra institution til institution. Vi har tilstræbt at gøre kortlægningen så præcis som mulig, men vi kan ikke garantere, at alle eksisterende uddannelsestilbud eller al elevdeltagelse er registreret. Dette skyldes bl.a. kvaliteten og tilgængeligheden af data på nettet.

14 14 Indledning 1.4 Metode Der er i denne kortlægning anvendt forskellige metoder til at identificere entreprenørskab i undervisningen på de tre uddannelsesniveauer. Entreprenørskab optræder ikke som selvstændigt fag i grundskolen. I grundskolen tælles derfor elever, der deltager i undervisningsaktiviteter, på flere måder: Et særligt koncept for kortlægning af undervisning i entreprenørskab i bred forstand, der inkluderer en spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne. Optælling af antallet af udleverede og downloadede materialer fra Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. Optælling af deltagere i undervisningsforløb og konkurrencer, udbudt af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise, som kører over minimum to lektioner. Optælling af medlemmer af Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skole og uddannelser (NEIS). Indberetning fra cfu-konsulenter, særlige initiativer som f.eks. Opfindertjenesten samt kommunale og regionale projekter med undervisningsaktiviteter, som kører over minimum to lektioner.

15 Indledning 15 Ungdomsuddannelserne omfatter flere segmenter: På gymnasieuddannelserne identificeres entreprenørskabsundervisning som fag, hvor læreplaner og vejledninger beskriver indhold af entreprenørskab eller entreprenørskabsdidaktik. Information om antal elever i disse fag indhentes via direkte kontakt med skolerne og søgning på På erhvervsuddannelserne identificeres entreprenørskabsundervisning som fag og moduler, hvor fagbeskrivelser og studieordninger beskriver indhold af entreprenørskab eller entreprenørskabsdidaktik. Information om antal elever indhentes ved direkte henvendelse til uddannelsesinstitutionerne. Antal deltagere i undervisningsforløbene Company Programme og Innovation & Design udbudt af Young Enterprise registreres. Optælling af antallet af udleverede og downloadede materialer fra Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. Antal deltagere i øvrige idékonkurrencer og undervisningsaktiviteter af minimum 2 lektioners varighed som f.eks. European Business Game registreres. På de videregående uddannelser arbejdes med fem forskellige uddannelsessegmenter: På Erhvervsakademier og Professionshøjskoler identificeres entreprenørskabsundervisning gennem screening af studieordninger og fagbeskrivelser samt gennem direkte kontakt med uddannelsesinstitutionerne. Kun ECTSgivende kurser og fag inkluderes. sinstitutionerne supplerer også med information om antal studerende på kurserne. På de maritime uddannelser samt på de kunstneriske og kulturelle uddannelser sker identificeringen ved hjælp af en særlig kategoriseringsmodel udviklet i regi af Øresund Entrepreneurship Academy til brug på universiteterne. Ud over ECTS-givende kurser, moduler og fag inkluderes kurser og workshops udbudt af CAKI og Ark: på de kunstneriske uddannelser. Antal studerende indhentes ved direkte kontakt med studiestederne. På universiteterne identificeres og kategoriseres entreprenørskab i ECTS-givende kurser og fag ved hjælp af en særlig kategoriseringsmodel udviklet i regi af Øresund Entrepreneurship Academy. Studieordninger og fagbeskrivelser screenes for indhold af entreprenørskab i henhold til modellen, og antallet af studerende indhentes ved direkte kontakt til universiteterne. På alle niveauer og segmenter har vi fået god hjælp af de enkelte institutioner til denne kortlægning.

16 16 Indledning 1.5 Opbygning af rapport Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit, der behandler de tre uddannelsesniveauer: Grundskolen Ungdomsuddannelserne De videregående uddannelser For at give et overblik indledes hvert afsnit med en beskrivelse af området og dets kompleksitet. Herefter følger en afgrænsning af kortlægningens fokusområde på netop dette uddannelsesniveau, inden selve dataindsamlingen og målemetoden beskrives. Selve kortlægningen bringer resultater og analyser fra behandling af de indsamlede data, der herefter samles i en opsummering. Der er forskellig detaljeringsgrad på de forskellige niveauer som følge af tilgængeligheden af data og selve målemetoden. Nogle af de indsamlede data findes i tabeller og skemaer som bilag sidst i rapporten eller som bilag, der kan downloades fra Endelig følger en samlet konklusion på udbredelsen af entreprenørskab i undervisningen, antallet af elever og studerende, der deltager i undervisning, samt en perspektivering.

17 Grundskolen Grundskolen 2.1 Indledning Hvad er entreprenørskabsundervisning i grundskolen? Afgrænsning Metode 22 Kortlægning af undervisning 23 FFE-YE konkurrenceforløb 23 FFE-YE undervisningsforløb 23 FFE-YE undervisningsmaterialer 23 Deltagere i NEIS (Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skole og uddannelser) Deltagelse i undervisningen Konkurrenceforløb udbudt af FFE-YE: Edison og NextLevel Undervisningsforløb udbudt af FFE-YE: Kreativitetstornado Udleveret undervisningsmateriale fra FFE-YE NEIS Særlige undervisningsaktiviteter Geografisk udbredelse Opsummering 33 Særlige undervisningsaktiviteter 23

18 18 Grundskolen 2.1 Indledning Grundskolen dækker uddannelsesområdet fra 0. klasse til 10. klasse og omfatter forskellige skoletyper: folkeskolen, frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) samt efterskoler. Af nedenstående figur fremgår fordelingen af de elever i de danske grundskoler 2 i I skolerne er der ansat ca lærere 3. Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 2.1 I Folkeskoleloven åbnes op for, at lærerne anvender undervisningsmetoder, der styrker elevernes evne til innovativ brug af fagligheden, samt at eleverne udvikles til selvstændighed og tro på egne evner; kompetencer, der styrkes gennem undervisning i entreprenørskab. I denne kortlægning tilstræber vi at give et overblik over, i hvilket omfang der undervises i entreprenørskab i grundskolen, herunder kreativitet, innovation og iværksætteri, og hvor mange elever der deltager i denne slags undervisning. Som noget nyt kan vi i år redegøre for den geografiske udbredelse af entreprenørskabsundervisning i landets kommuner. Folkeskoleloven, 1 Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 1 Kilde Databanken, Elevtal 2012, grundskole (EGS) 2 Kilde: ionsregister (hovedinstitution og institution uden enhed) 3 Kilde: skoleåret 2009/10

19 Grundskolen Hvad er entreprenørskabsundervisning i grundskolen? I dag undervises der i entreprenørskab med fokus på kreativitet og idéudvikling, fra fantasi over mestring til æstetisk produktion, og først i de ældste klasser mere i iværksætteri. På disse klassetrin kan entreprenørskabsundervisning nærme sig udarbejdelse af forretningsidéer og egentlig forretningsskabelse som i den klassiske forståelse af entreprenørskab. På grundskoleniveau handler det således primært om en påvirkning af holdninger og om at give eleverne elementære entreprenørielle kompetencer. Entreprenøriel undervisning samt kreativitetsfremmende aktiviteter m.v. skal fremme foretagsomhed og lysten til at sætte i værk hos eleverne. Det er elevernes handlekraft, kreativitet og evnen til at se muligheder, der således skal styrkes. På dette niveau er entreprenørskabsfagligheden ikke så tydelig og gennemgribende, som den vil være på højere niveauer i uddannelsessystemet, om end den sagtens kan indgå som element i de gængse fag. Det handler meget om, at eleverne arbejder praktisk med det boglige i relation til konkrete opgaver. Mulige indikatorer på undervisning, som styrker elevernes udvikling til entreprenørskab, er f.eks. fokus på Mulighedsidentifikation, Værdioptimering, Realiseringsevne, Æstetiske processer, Nyttiggørelse, Involvering og Fremtidsbevidsthed 4. 4 Kilde: Renfrewshire Council s guidance paper on Determined to Succeed, som citeret i Entreprenørskab i undervisningen, Selvstændighedsfonden, 2008

20 20 Grundskolen Nedenstående blomst viser, hvordan de forskellige forhold omkring entreprenørskabsundervisning kan fortolkes i grundskolen. Kultur og ledelse En entreprenørskabs-kultur fremelskes ved ledelsens fokus på området og skabelse af rammer og incitamenter for at både undervisere og lærende involverer sig. verdenen Undervisningen forholder sig ikke kun til omverdenen på afstand, den bevæger sig ud i virkeligheden eller trækker omverdenen ind i skolen. Elevernes kompetencer bringes i spil i forhold til det virkelige liv Figur 2.2 Elever Aktive medskabere af undervisningen. De forholder sig aktivt og sætter handling bag deres idéer, koncepter eller projekter. De indgår aktivt i samarbejdsrelationer og inddrager personer uden for skolen. Undervisningens status Indarbejdes oftest som element eller metode i de almene fag. Kan også være et egentligt fag eller tværfaglige undervisningsforløb. Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Lærer Underviseren formidler, guider, rådgiver samt motiverer og er den kompetente anden, som den lærende spejler sig i i lærings-processen. Underviseren er bevidst om sit eget værdigrundlag og påvirkning af den lærende. Rammer Fleksible rammer muliggør at eleverne både kan arbejde i klassen, på skolen, i nærområdet og via internet også ud i verden. Metode Metoderne understøtter et læringssyn, der bygger på at elever og studerende lærer med både hjerne og krop. Metoderne omfatter eks. projektarbejde, idégenerering, løsning af virkelige opgaver. Indhold Der arbejdes med at opbygge et mindset, der tilsiger mulighedstænkning og foretagsomhed omkring entreprenørskab f.eks. som projekter, koncepter, prototyper eller konkrete opgaver i eller udenfor skolen. Entreprenørskab i grundskolen fokuserer på kreativitet, aktiviteter, der rækker ud over skolens/klassens mure, og på undervisningsformer, som fordrer elevernes aktive involvering og handling. Entreprenørskab kommer i grundskolesammenhæng oftest til udtryk som en særlig pædagogisk indfaldsvinkel, der sætter elevernes initiativ, foretagsomhed og faglighed i spil. Entreprenørskabsundervisning tager udgangspunkt i skolens fag og arbejder målrettet mod at styrke elevernes selvværd, kommunikative evner, omverdensforståelse, kreativitet og handlekompetence.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 www.ffe.ye.dk Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise arbejder

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 2 www.ffe.ye.dk FFE-YE er det centrale nationale videncenter

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

KORTLÆGNING. Metoderapport.

KORTLÆGNING. Metoderapport. Metoderapport KORTLÆGNING Dette notat er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab for at give en dybere forståelse af, hvordan vores årlige kortlægning, Fra ABC til ph.d., bliver sammensat. Fra ABC til

Læs mere

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017

Fra ABC til ph.d. // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 Fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2016/2017 // Kortlægningen for skoleåret 2016/2017 viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i det

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune. Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 december 2009 Erhvervsforeningerne

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Workshop om Innovation og Entrepenørskab

Workshop om Innovation og Entrepenørskab Rom og cola er en innovation; To kendte ting kombineres og skaber noget nyt Workshop om Innovation og Entrepenørskab v/ Per Bak Christensen og Torben 1 Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA W ORLDWIDE Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling

Udkast til en strategi. for en GRØN GENERATION i Fredericia. Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Udkast til en strategi for en GRØN GENERATION i Fredericia Kommunen hvor børn og unge tager del i en bæredygtig udvikling Fredericia kommune oktober 2016 1 Strategi for en Grøn Generation i Fredericia

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014 Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Afsæt Strategi 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI Værdien af at få en god idé Derfor Udvikle en pædagogik,

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkomst 10.00 Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Nye Company Programme-undervisere 10.30 Præsentation af Company

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Den innovative Projektopgave i SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL

Den innovative Projektopgave i  SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Den innovative Projektopgave i Gentofte Kommune @tina_tlm @laerfestdk SKOVSHOVED #MITCampusGentofte SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Vi arbejder med et Growth mindset 21st century learning competencies Pointer

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

www.eva.dk Fokus på elevernes læring og motivation

www.eva.dk Fokus på elevernes læring og motivation www.eva.dk Fokus på elevernes læring og motivation Oplæg for ESB-netværket og Uddannelsebenchmark 20. maj 2015 Hvad er EVAs opgave? EVA s formål er at udforske og udvikle kvaliteten inden for ungdomsuddannelserne

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere