Vedtægter for Scramasax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Scramasax"

Transkript

1 Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt foreningens medlemsfællesskab og må ikke benyttes af enkeltmedlemmer. Paragraf 2 : Formål Foreningens formål er at udbrede og dyrke kendskabet til middelalderen (år ), specielt perioden mellem årene 1350 og Formålet opfyldes ved at medlemmerne arbejder aktivt i interessegrupper/laug om at fremstille/ fremvise eksempelvis: Buer, klædedragter, krigsudrustning, markedsboder, solhvervstaffel, musik, dans osv.. så historisk korrekt som muligt. Paragraf 3 : Medlemskab Stk. 1 : Indmeldelse Medlemskab af foreningen kan søges af enhver med interesse for middelalderens kultur, håndværk, krigsudstyr og daglige levevis. Indmeldelse kan ske efter personlig samtale med et medlem af bestyrelsen. Fuldgyldigt medlemskab erhverves efter 6 måneders prøvetid. Unge under 15 år kan kun optages sammen med et voksent familiemedlem. Stk. 2 : Udmeldelse Udmeldelse foregår ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og effektueres ved udgang af et kvartal.. Utilbørlig opførsel og misbrug af foreningens navn kan medføre eksklusion.

2 Stk. 3 : Medlemskab/kontingent Kontingent betales kvartalsvis forud. Ved mere end 1 kvartals restance, kan der beregnes et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr. Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningen har fem former for medlemskab.: - Aktiv-medlem over 18 år. - Børn/ung-medlem år (aktiv). - Fjern-medlem (aktiv). - Støtte-medlem. Fjernmedlemsskab kan alene opnås af medlemmer med bopæl udenfor Fyn. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udgang af et kvartal. Mere end et kvartals restance vil, medmindre andet er aftalt, automatisk føre til udmeldelse. Paragraf 4 : Generalforsamling Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden den Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne. Stemmeret har alle aktive, myndige personer med adresse på Fyn, der har betalt kontingent. Stk. 1 : Dagsorden til generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde disse punkter: 1: Valg af dirigent. 2: Bestyrelsens beretning. 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års budget. Fastsættelse af kontingentets størrelse. 4: Indkomne forslag.

3 5: Valg: a) Formand (Ordensmester, kun i lige år). b) Næstformand (Herold, kun i ulige år). c) Kasserer (Skatmester, kun i ulige år). d) Sekretær (Skriver, kun i lige år). e) Menigt medlem (Våbenmester, kun i ulige år). f) 2 suppleanter (vælges for et år af gangen). g) 1 revisor og 1 revisorsuppleant (vælges for et år af gangen). 6) Nedsættelse af eventuelle udvalg. 7) Eventuelt. Stk. 2 : Ledelse af en generalforsamling Generalforsamlingens ledelse: Der vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvor også referat af forhandlingerne indføres, i det omfang dirigenten finder det nødvendigt. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ønskes der skriftlig afstemning skal dirigenten imødekomme dette. Der skal dog altid benyttes skriftlig afstemning ved personspørgsmål. Stk. 3 : Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom. Stk. 4 : Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer går ind for forslaget. Kan dette ikke opnås, indkaldes der til og afholdes ekstraordinær generalforsamling inden en måned, hvor afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

4 Paragraf 5 : Regnskab Stk. 1 : Regnskabsår Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres 8 dage før generalforsamling, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Intet medlem hæfter personligt for foreningens midler. Stk. 2 : Revision På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 revisor og en suppleant for denne. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet. Er der ingen valgt revisor eller suppleant påtegnes regnskabet af en uvildig revisor. Paragraf 6 : Opløsning af foreningen Opløsning af Middelalderforeningen Scramasax kan kun besluttes ved to på hinanden følgende og med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget. Overskud ved opløsning af foreningen går til almennyttige formål besluttet ved den opløsende generalforsamling. Paragraf 7 : Foreningens opbygning Stk. 1 : Bestyrelsen Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle formål. Herunder afholdelse af arrangementer, kontraktskrivning, opvisningsaftaler etc. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Ordensmester, Herold, Skatmester, Skriver og Våbenmester. Suppleret med 2 suppleanter, der deltager aktivt i de månedlige bestyrelsesmøder, så de holder sig orienteret. Suppleanter har stemmeret, når et af bestyrelsesmedlemmerne er fraværende. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog 1 år for suppleanter. Opstillede medlemmer til bestyrelsen skal være aktive, fuldgyldige (6 måneders prøvetid overstået) og myndige (over 18 år) medlemmer.

5 Bestyrelsen fordeler indbyrdes følgende opgaver : - Afholdelse af fællesmøder. - Administration af foreningens midler. - Opkrævning af kontingent og udarbejdelse af regnskab. - Planlægge arrangementer og fester. - Orientere om arrangementer til medlemmerne. - Registrering af bæretilladelser til middelaldersværd og korrekt opbevaring af sværd efter våbenloven. - At alle med bære/opvisningstilladelse er bekendt med Scramasax` interne regler i forbindelse med dyst på middelaldersværd/våben. Dog er det formandens ansvar at afholde bestyrelsesmøder. Der skrives referat ved alle bestyrelsesmøder, som få dage efter kan læses i foreningens lokaler. Stk. 2 : Laug Foreningen består af forskellige interessegrupper/-laug, der kan have egne regler. Dog ingen der strider mod foreningens formål og regler. Eksempler: Krigerlaug, Fruerstuen, Buelaug, Markedslaug, Klædedragter etc. Den løbende vedligeholdelse og produktion af fællesudstyr er et fælles ansvar for alle. Stk. 3 : Deltagelse i arrangementer Deltagelse i arrangementer kræver aktivt medlemskab og aktiv deltagelse i forberedelsen. Deltagelse i arrangementer kræver endvidere, at man er iført en fuld historisk korrekt klædedragt og at denne bæres i hele det tidsrum arrangementet er åbent for publikum. Eventuelle gæster og vilkår for deres deltagelse skal godkendes af bestyrelsen.

6 Paragraf 8 : Våben Stk. 1 : Sværd og lange knive Afsnit A : Efter 6 måneders prøvetid kan nye aktive medlemmer, efter en vurdering fra formand for bestyrelsen og våbenmesteren, og samtykke fra Odense politi, få bære/anvendetilladelse. Kopi af gældende tilladelse opbevares i foreningen. Afsnit B : Bestyrelsen i Scramasax skal indberette til Odense politi, hvis det skønnes at et medlem ikke lever op til det ansvar og de krav der stilles, af Odense politi og Scramasax s bestyrelse. Odense politi forbeholder sig ret til at et medlems bære/anvendetilladelse som følge deraf inddrages. Afsnit C : Ved et medlems udmeldelse af Scramasax vil bestyrelsen kontakte Odense politi, således at tilladelsen kan inddrages. Afsnit D : Ifølge våbenloven skal man være 18 år ( 16 år med værges underskrift ) for at få bære/anvendetilladelse til blankvåben. Afsnit E : Kun aktive medlemmer kan få bære/anvendetilladelse til blankvåben. Stk. 2 : Andre våben Afsnit A : Våbenregler gælder for alle laug : Ingen slag og stødvåben må være skarpe og spidsslebne, dvs. mindst 2 mm flad (afrundet) æg. Afsnit B : Udstyr til kampopvisninger skal udformes og godkendes, så de beskytter alle led og bløddele på kroppen. Al kamp er på eget ansvar. Afsnit C : Tilladelse til at bære/optræde med sværd gælder kun til arrangementer i Middelalderforeningen Scramasax s regi. Ved misbrug tilbagekaldes bære/anvendetilladelse. Afsnit D : Ved kampopvisning og træning skal foreningens ( kamp ) reglement overholdes. Vedtægter gældende fra d Middelalderforeningen SCRAMASAX SOLBAKKEN Odense S

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere