Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.). Hermed sendes i 5 eksemplarer ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen. Kristian Jensen / Lise Bo Nielsen

2 Ændringsforslag til L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.) Til 1 1) I den under nr. 1 foreslåede 2, stk.1, litra c, 2. pkt., ændres Skattepligten omfatter til: Som udbytte behandles. [Præcisering af, at de omfattede tilskud til koncernforbudne selskaber sidestilles med udbytter.] 2) Nr. 6 affattes således: 6. I 2 A ophæves stk. 6, og i stedet indsættes: Stk. 6. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets aktiver og passiver for at være afstået af selskabets ejere til handelsværdien. Selskabet anses herefter for at have erhvervet aktiverne og passiver fra koncernforbundne selskaber. 8 B finder tilsvarende anvendelse. Fremførselsberettigede underskud og uudnyttede fradragsberettigede tab i selskabet bortfalder. Stk. 7. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets ejere for at have erhvervet aktierne i selskabet til handelsværdien på tidspunktet for ophøret af den transparente status. Stk. 8. De enkelte ejere af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for at have et fast driftssted i Danmark. Samtlige aktiver og passiver ejet af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for tilknyttet ejernes faste driftssteder. Stk. 7-8 bliver herefter stk [Der kan alene ske en opskrivning til handelsværdien, hvis der sker beskatning. Desuden fastsættes indgangsværdier for ejernes aktier, når den transparente status ophører. Endelig præciseres det, at det er ejerne af den transparente enhed, der altid anses for at have faste driftssteder i Danmark.] 3) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer: 01. 8, stk. 2, 4. pkt., affattes således: Uanset 1. pkt. beskattes et selskab af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFCbeskatningen i 32, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab. [CFC-beskatningen af faste driftssteder justeres så den svarer til CFC-beskatningen af datterselskaber.] Side 2

3 4) Nr. 11 affattes således: B, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., affattes således: Gevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer medregnes ikke. [Kursgevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer undtages fra nettofinansieringsudgifterne.] 5) I den under nr. 12 foreslåede 11 B, stk. 4, nr. 5, indsættes som 3. pkt.: 1. pkt. omfatter ikke afkast af lagerbeskattede næringsaktier omfattet af stk. 5, 7. pkt. [Lagerbeskattede næringsaktier omfattes af aktivopgørelsen i stk. 5.] 6) I den under nr. 13 foreslåede affattelse af 11 B, stk. 5, udgår 7. pkt., og i stedet indsættes: Alene lagerbeskattede næringsaktier medregnes. [Lagerbeskattede næringsaktier omfattes af aktivopgørelsen i stk. 5.] 7) Efter nr. 25 indsættes som nyt nummer: 02. I 21, 3. pkt., ændres 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt., til: 13, stk. 1, nr. 2, 7. pkt.,. [Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af lovforslagets 1, nr. 24.] 8) Efter nr. 32 indsættes som nyt nummer: 03. I 32, stk. 4., indsættes efter 5. pkt.: pkt. finder ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fastsat en dansk skattemæssig værdi for de pågældende aktiver og passiver. [Præcisering af hvilke værdier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et selskab er CFC-skattepligtigt] 9) Nr. 1 affattes således: 1. 19, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Ved et investeringsinstitut forstås: Til 2 1) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om til- Side 3

4 bagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vist frist. 2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet frit kan købes eller sælges. [Omformulering af den foreslåede ændring af definitionen af investeringsselskab] 10) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer: 04. I 33, stk. 1, ændres selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19 til: 19. [Præcisering af bestemmelsen] 11) I det under nr. 6 foreslåede 36 A, stk. 7, 5. pkt., indsættes efter den godkendte årsrapport : efter skat. [Udbyttebegrænsningen tager udgangspunkt i det ordinære resultat efter skat.] 12) Den under nr. 6 foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 7, 7. pkt., affattes således: Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. [Udbyttebegrænsningen ved tilskud fra underliggende selskaber.] 13) I det under nr. 6 foreslåede 36 A, stk. 7, 9. pkt., ændres overføres til: gælder og til til: tilsvarende. [Præcisering af udbyttebegrænsning ved efterfølgende omstrukturering.] Til 3 14) I det under nr. 3 foreslåede 15 b, stk. 8, 5. pkt., og i det under nr. 6 foreslåede 15 d, stk. 8, 5. pkt., indsættes efter den godkendte årsrapport : efter skat. [Udbyttebegrænsningen tager udgangspunkt i det ordinære resultat efter skat.] 15) Den under nr. 3 foreslåede bestemmelse i 15 b, stk. 8, 7. pkt., affattes således: Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de deltagende selskaber ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. [Udbyttebegrænsningen ved tilskud fra underliggende selskaber.] Side 4

5 16) Den under nr. 3 foreslåede 15 b, stk. 8, 9. og 10. pkt., affattes således: Gennemføres der i den periode, der er angivet i 1. pkt., en skattefri omstrukturering af et indskydende eller modtagende selskab, gælder de i pkt. nævnte betingelser tilsvarende selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Det gælder dog ikke, hvis der efter spaltningen gennemføres en skattefri fusion mellem et modtagende selskab og selskabsdeltageren i dette selskab, og selskabsdeltageren i det fortsættende selskab på fusionstidspunktet har ejet alle sine aktier i mindst 3 år. [Præcisering af udbyttebegrænsning ved efterfølgende omstrukturering.] 17) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer: 01. I 15 b, stk. 9, indsættes som 2. pkt.: Stk. 8 finder ligeledes ikke anvendelse ved spaltning af investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 og ved spaltning af udloddende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, eller 22. [Tilpasning af reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse til de skattemæssige betingelser for investeringsselskaber og udloddende investeringsforeninger.] 18) Den under nr. 6 foreslåede bestemmelse i 15 d, stk. 8, 7. pkt., affattes således: Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det modtagende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. [Udbyttebegrænsningen ved tilskud fra underliggende selskaber.] 19) I det under nr. 6 foreslåede 15 d, stk. 8, 9. pkt., ændres overføres til: gælder og til ændres til: tilsvarende. [Præcisering af udbyttebegrænsning ved efterfølgende omstrukturering.] Til 5 20) Efter nr. 3 indsættes som nye numre: 01. I 16 C, stk. 11, indsættes før 1. pkt.: Ved ændring af en investeringsforening, som hidtil ikke har været udloddende, til en udloddende investeringsforening, uden at foreningen opløses, anses aktiver og passiver for overdraget på tidspunktet for ændringen og til handelsværdien på dette tidspunkt. [Præcisering af bestemmelsen] 02. I 16 H, stk. 4., indsættes efter 4. pkt.: pkt. finder ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fastsat en dansk skattemæssig værdi for de pågældende aktiver og passiver. Side 5

6 [Præcisering af hvilke værdier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et selskab er CFC-skattepligtigt] Ny paragraf 21) Efter 8 indsættes som ny paragraf: 01 I lov nr. 335 af 7. maj 2008 om ændring af forskellige skattelove (Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.) foretages følgende ændring: 1. 10, nr. 10, affattes således: B, stk. 3, 4. pkt., affattes således: Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse ved afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, eller ved afståelse af investeringsforeningsbeviser. [Der er tale om en ændring som følge af en henvisningsfejl.] Til 10 22) I stk. 2 ændres efter 7-8 til: 7, 01, 8, 32-34, 2, nr. 7 til: 32, 03, 33, 34, 2, nr. 04 og 7 og 5, nr. 1-3 til 5, nr [Virkningstidspunkt for præciseringerne i ændringsforslag nr. 3, 8, 10 og 20.] 23) I stk. 3 ændres den 8. oktober 2008 til: på ikrafttrædelsesdagen. [Virkningstidspunktet for lovforslagets 1, nr. 3, ændres, idet der ikke kan ske indeholdelse af kildeskatter inden lovens ikrafttræden.] 24) I stk. 4 ændres 3, nr. 5 til: 3, nr. 01 og 5 [Virkningstidspunkt for ændringsforslag nr. 17.] 25) I stk. 7 indsættes efter 23-25, : 02,. [Virkningstidspunkt for ændringsforslag nr. 7.] Side 6

7 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. 1 Der er tale om en præcisering af, at tilskud til koncernforbudne selskaber, der er omfattet af 31 D sidestilles og behandles som udbytte, såfremt tilskudsmodtageren ville være skattepligtig af udbytte efter 2, stk. 1, litra c, hvis modtageren var moderselskab til tilskudsyderen. Derved præciseres det, at indeholdelsen af skat af tilskuddene følger reglerne om indeholdelse af udbytteskat. Til nr. 2 I lovforslaget foreslås det, at der skal foretages en ophørsbeskatning, når et selskab ophører med at være transparent efter selskabsskattelovens 2 A. Samtidigt foreslås det, at selskabet efterfølgende skal anse aktiverne og passiverne for at være erhvervet til handelsværdien. I ændringsforslaget foreslås det, at erhvervelsen af aktiverne og passiverne skal anses for at være en koncernintern erhvervelse samt at selskabsskattelovens 8 B skal finde tilsvarende anvendelse. Normalt vil ophøret af den transparente status udløse beskatning af alle aktiver og passiver, idet ejerne af den transparente enhed altid anses for at have faste driftssteder i Danmark og alle aktiver og passiver, der civilretligt ejes af (anparts)selskabet, anses for at være tilknyttet disse faste driftssteder. Det er imidlertid ikke givet, at der efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten findes et fast driftssted. Hvis der ikke er et fast driftssted efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten og denne påberåbes vil der ikke udløses dansk beskatning ved transparensens ophør. Ændringsforslaget medfører, at der alene opnås en opskrivning til handelsværdien for så vidt angår afskrivningsberettigede aktiver, oparbejdet goodwill og andre oparbejdede immaterielle aktiver, i det omfang transparensens ophør har medført dansk eller udenlandsk beskatning. Hvis ophøret ikke har udløst beskatning af et afskrivningsberettiget aktiv, indtræder selskabet i stedet i den transparente enheds anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Selskabet vil, hvis der ikke udløses beskatning af et oparbejdet immaterielt aktiv, blive anset for selv at have oparbejdet det immaterielle aktiv. Hvis ophøret har udløst beskatning af enkelte af ejerne men ikke af alle ejerne opnås der alene en opskrivning, i det omfang der er sket beskatning. Herudover foreslås en præcisering af 2 A, således at det klart fremgår, at det er ejerne af den transparente enhed, der har faste driftssteder i Danmark. Til nr. 3 Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 blev reglerne om CFC-beskatning af datterselskaber ændret, således at moderselskaberne beskattes af hele datterselskabets indkomst, når betingelserne for CFC-beskatning er opfyldt. Det foreslås, at reglerne om CFC-beskatning af danske selskabers faste driftssteder i udlandet justeres tilsvarende. Det foreslås, at ændringen skal have virkning fra og med indkomståret Til nr. 4 Det foreslås, at kursgevinst og kurstab på varekreditorer og varedebitorer holdes ude af opgørelsen af nettofinansieringsudgifter. Dette er på linie med, at renteindtægterne og renteudgifterne ligeledes er holdt ude af opgørelsen og at varedebitorerne (efter fradrag af varekreditorerne) medregnes i aktivopgørelsen. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 7 på lovforslaget. Til nr. 5-6 Side 7

8 Det foreslås, at der sker en justering af lovforslagets 1, nr. 12. I lovforslagets 1, nr. 12, er det foreslået, at negativt afkast på aktier ikke medregnes i nettofinansieringsudgifterne, men derimod fremføres til modregning i fremtidigt positivt afkast på aktier. I ændringsforslaget foreslås det, at afkast af lagerbeskattede næringsaktier (såvel positivt som negativt) slet ikke medregnes i nettofinansieringsudgifterne. Til gengæld medregnes skatteværdien af næringsaktierne i opgørelsen af aktiverne, hvoraf renteloftet beregnes. Til nr. 7 og 25 Der er tale om en konsekvensrettelse. I lovforslagets 1, nr. 24, indsættes et nyt 4. pkt. i selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, hvorved de efterfølgende punktummer rykkes. Henvisningen i selskabsskattelovens 21 skal derfor justeres. Det foreslås, at konsekvensrettelsen får virkning samtidigt med lovforslagets 1, nr. 24. Til nr. 8 Selskabsskattelovens 32, stk. 4, (og ligningslovens 16 H, stk. 4,) fastsætter nærmere regler for, hvordan indkomsten skal opgøres ved vurderingen af, om et selskab opfylder betingelserne for at blive undergivet CFC-beskatning i Danmark. Det fremgår bl.a., at der ved opgørelse af et udenlandsk selskabs CFC-indkomst skal anvendes faktiske anskaffelsessummer og faktiske anskaffelsestidspunkter. Hvis der i forvejen er fastsat danske skattemæssige værdier for de pågældende aktiver og passiver betragtes disse værdier som den faktiske anskaffelsessum/- tidspunkt. Hvis et aktiv således allerede beskattes i Danmark eller der på anden måde er fastsat en dansk skattemæssig værdi for det pågældende aktiv - eksempelvis i forbindelse med en aktieombytning uden tilladelse - er det således denne værdi, der skal bruges ved CFC-vurderingen og opgørelsen af CFC-indkomsten. Ændringsforslagene indebærer, at dette præciseres i lovteksten med virkning fra og med indkomståret Til nr. 9 Formålet med den foreslåede ændring af definitionen af begrebet investeringsselskab er at sikre en korrekt beskatning af personer her i landet, som investerer i udenlandske investeringsinstitutter, der opsamler deres overskud i instituttet og ikke giver de danske skattemyndigheder sådanne oplysninger om sammensætningen af instituttets overskud, at de danske investorer løbende kan blive beskattet af deres andel af overskuddet i overensstemmelse med danske skatteregler. Den nuværende definition af investeringsselskab findes i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 2, hvor nr. 1 angår investeringsinstitutter i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet), og nr. 2 angår visse andre selskaber til investering i værdipapirer, hvor selskabet har en pligt til tilbagekøb af andele i selskabet. I nogle tilfælde er kollektive investeringsinstitutter i lande og områder uden for EU konstrueret, så de falder uden for den nuværende definition af investeringsselskab. Herved opnår de danske investorer, at deres afkast fra investeringsinstituttet først beskattes, når beviserne i instituttet afstås, og ikke løbende, selvom beskatningen ville ske løbende, hvis de pågældende investorer havde foretaget investeringen direkte. Desuden opnår de danske investorer den fordel, at beskatningen sker som aktieindkomst, og ikke som kapitalindkomst, selv om en del af afkastet ville blive beskattet som kapitalindkomst, hvis de pågældende investorer havde foretaget investeringen direkte. Under udvalgsbehandlingen er der udtrykt tvivl, om den foreslåede ændring med henvisning til EU s UCITS-direktiv vil opfylde dette formål. Side 8

9 Europa Kommissionen har ved dets revision af rentebeskatningsdirektivet også anført, at dette direktivs henvisning til UCITS-direktivet ikke er tilstrækkelig til at sikre beskatningen af udlodninger fra investeringsforeninger. Det foreslås derfor at ændrede den foreslåede definition af investeringsselskab i aktieavancebeskatningsloven 19, stk. 2, så den nuværende nr. 1 med henvisningen til UCITSdirektivet samt de foreslåede ændringer heri udgår, hvorved den hidtidige nr. 2 bliver nr.1, og så der indsættes et nyt nr. 2. Det nye nr. 2 omfatter ethvert selskab m.v. til kollektiv investering i værdipapirer, hvor andele i selskabet eller ordningen frit kan købes eller sælges. Til nr. 10 Ved ændringen præciseres det, at den nuværende regel om virkningen, for så vidt angår avancebeskatning af bevis i et investeringsselskab, som skifter status ti en udloddende aktiebaseret investeringsforening, gælder uanset om der er tale om et dansk eller udenlandsk investeringsselskab. Til nr. 11 og 14 Der er tale om en ændring af udbyttebegrænsningsreglerne for skattefri aktieombytning, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver, der gennemføres uden tilladelse. Ved ændringen foreslås det, at udbyttebegrænsningen tager udgangspunkt i det ordinære resultat efter skat i det selskab, der er pålagt udbyttebegrænsningen. Efter de gældende regler tager udbyttebegrænsningen udgangspunkt i det ordinære resultat før skat. Dette indebærer en risiko for, at det pågældende selskab i strid med formalet bag udbyttebegrænsningsreglerne - reelt vil kunne udlodde af reserver, der var til stede forud for omstruktureringstidspunktet. Ændringsforslaget fjerner denne risiko. Til nr. 12, 15 og 18 Ved ændringsforslaget sikres det, at tilskud fra underliggende selskaber til selskaber, hvorover det udbyttebegrænsede selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse, ikke skal fratrækkes i det udbyttebegrænsede selskabs ordinære resultat ved anvendelsen af udbyttebegrænsningsreglerne. Til nr. 13, 16 og 19 I lovforslaget foreslås det, at en udbyttebegrænsning afledt af en skattefri aktieombytning, skattefri spaltning eller skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, som hovedregel overføres til selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber, hvis der i den 3-års periode udbyttebegrænsningen fra den første omstrukturering vedrører, gennemføres endnu en skattefri omstrukturering. Formålet med den foreslåede bestemmelse er at sikre, at det ikke er muligt ved efterfølgende skattefri omstruktureringer at omgå en udbyttebegrænsning fra en forudgående omstrukturering. Med ændringsforslaget præciseres det, at udbyttebegrænsningen ikke alene gælder selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i en efterfølgende omstrukturering, men at udbyttebegrænsningen også i det omfang det er relevant fortsat gælder mellem de selskaber, der oprindeligt var omfattet heraf. Det vil være aktuelt i tilfælde, hvor et selskab omfattet af reglerne om udbyttebegrænsning ikke ophører i forbindelse med den efterfølgende omstrukturering, fx ved en skattefri tilførsel af aktiver eller en grenspaltning. Gennemføres eksempelvis en skattefri aktieombytning uden tilladelse, vil der i 3 år regnet fra ombytningstidspunktet gælde en begrænsning i forhold til, i hvilket omfang der kan udloddes skattefrit udbytte fra det erhvervede til det erhvervende selskab. Gennemføres der herefter inden for 3-års perioden en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, vil udbytte- Side 9

10 begrænsningen fra den forudgående aktieombytning fortsat gælde mellem det erhvervede og det erhvervende selskab. Skattefrit udbytte fra det modtagende til det indskydende selskab i den skattefri tilførsel vil endvidere være omfattet af udbyttebegrænsning som følge af den gennemførte tilførsel af aktiver, jf. FUL 15 d, stk. 8. Da der således allerede gælder en udbyttebegrænsning i relation til den efterfølgende tilførsel af aktiver, vil udbyttebegrænsningen fra den forudgående omstrukturering i dette tilfælde ikke spille en rolle i forholdet mellem selskaberne i den efterfølgende tilførsel. Herudover er der tale om en redaktionel ændring af forslaget til FUL 15 b, stk. 8, 10. pkt. Udbyttebegrænsningen gælder således ikke, hvis en skattefri spaltning efterfølges af en fusion mellem et modtagende selskab og selskabsdeltageren i dette selskab, hvis selskabsdeltageren i det selskab, der efter fusionen er det fortsættende, har ejet alle sine aktier i mindst 3 år. Til nr. 17 og 24 Ved ændringsforslaget tilpasses reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse til de skattemæssige betingelser, der gælder for investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 og for udloddende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 1, eller 22, jf. ligningslovens 16 C. Det foreslås, at den foreslåede udbyttebegrænsningsregel i fusionsskattelovens 15 b, stk. 8, ikke skal gælde ved spaltning af investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 eller ved spaltning af udloddende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 1, og 22, jf. ligningslovens 16 C. Både investeringsselskaber og udloddende investeringsforeninger er skattefri. Til gengæld foretages der en umiddelbar beskatning hos de selskaber og fysiske personer, der er aktionærer i investeringsselskabet henholdsvis medlemmer af investeringsforeningen. Der er således ikke ved spaltning af investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 behov for, at udbyttebegrænsningsreglen i fusionsskattelovens 15 b, stk. 8, finder anvendelse. Det skyldes, at aktionærerne efter spaltningen vil blive beskattes efter lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på aktierne i de deltagende selskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens 23, stk.5. Ved spaltning af udloddende investeringsforeninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 1, eller 22, jf. ligningslovens 16 C er der ligeledes ikke behov for, at udbyttebegrænsningsreglen i den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 b, stk. 8, finder anvendelse. Dette skyldes, at den indskydende hhv. den eller de modtagende investeringsforeninger efter spaltningen er forpligtede til at foretage minimumsudlodning til medlemmerne efter de nærmere bestemmelser i ligningslovens 16 C. Denne minimumsudlodning beskattes hos medlemmerne, uanset om disse er fysiske personer eller selskaber. Ændringsforslaget foreslås at have virkning fra og med indkomståret Til nr. 20 Til nr. 01. Ved ændringen præciseres det, at når en dansk eller udenlandsk investeringsforening, som ikke har været udloddende, skifter status til udloddende investeringsforening, anses aktiver og passiver for overdraget på tidspunktet for skift i status og til handelsværdien på dette tidspunkt. Præciseringen gælder udlodningspligten og det regnskab, som foreningen skal føre over, hvornår det har pligt til at udlodde. Side 10

11 Til nr. 02. Den foreslåede ændring svarer til ændringsforslag nr. 8. Forslaget vedrører blot CFCbeskatningen af personer i ligningslovens 16 H. Til nr. 21 Der er tale om en ændring som følge af en henvisningsfejl. Ved vedtagelsen af Lov nr. 335 af 7. maj 2008 om ændring af forskellige skattelove (Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.) blev teksten indsat som 2. pkt. Teksten burde imidlertid være indsat som 4. pkt., således at afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, sidestilles med afståelse af investeringsbeviser. Det har ikke været hensigten at ændre 2. pkt., som har tilknytning til selskabsskattelovens moder-/datterselskabs definition. Bestemmelsen har virkning for afståelse den 1. januar 2007 eller senere af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, jf. således 15, stk. 2, i lov nr. 335 af 7. maj Til nr. 22 Ændringsforslaget indeholder virkningstidspunkterne for præciseringerne i ændringsforslag nr. 3, 8, 10 og 17. Der henvises til bemærkningerne til disse ændringsforslag. Til nr. 23 Det foreslås, at virkningstidspunktet for lovforslagets 1, nr. 3, ændres til lovens ikrafttræden, idet der ikke kan ske indeholdelse af kildeskatter inden lovens ikrafttræden. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Ændringsforslaget indeholder primært en række mindre justeringer og præciseringer, som har til formål at sikre, at lovforslaget får den ønskede virkning. Ændringsforslaget skønnes på denne baggrund ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Side 11

12 Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og lovforslaget Bilag Gældende regler Lovforslaget Ændringsforslag a)-b) c) oppebærer udbytte omfattet af ligningslovens 16 A, stk. 1, bortset fra udlodninger fra obligationsbaserede investeringsforeninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, eller oppebærer afståelsessummer omfattet af ligningslovens 16 B. Skattepligten omfatter ikke udbytte, som oppebæres af et selskab mv. (moderselskabet), der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab (datterselskabet) i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. Ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2005 og 2006 udgør den i 2. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og ved udbytteudlodninger i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den i 2. pkt. nævnte ejerandel 15 pct. Det er en betingelse, at beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor selskabet er hjemmehørende. Skattepligten omfatter endvidere ikke udbytte, som oppebæres af deltagere i moderselskaber som nævnt i 2. pkt., der er optaget på listen over de 1 I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 24. august 2007, som ændret bl.a.ved 12 i lov nr. 335 af 7. maj 2008 og senest ved 2 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, litra c, indsættes efter 1. pkt.: Skattepligtigten omfatter tillige tilskud til koncernforbundne selskaber, jf. 31 D, hvis tilskudsmodtageren, såfremt denne var moderselskab til tilskudsyderen, ville være skattepligtig af udbytte efter denne bestemmelse. Til 1 1) I den under nr. 1 foreslåede 2, stk.1, litra c, 2. pkt., ændres Skattepligten omfatter til: Som udbytte behandles Side 12

13 selskaber, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a, i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, men som ved beskatningen her i landet anses for at være transparente enheder. Det er en betingelse, at selskabsdeltageren ikke er hjemmehørende her i landet, 2 A --- Stk. 6. De i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for at have et fast driftssted i Danmark. Samtlige aktiver og passiver ejet af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for tilknyttet det faste driftssted Stk. 2. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, jf. dog 31 A. Som indkomst fra fast driftssted og fast ejendom anses indkomst som nævnt i 2, stk. 1, litra a og b. 1. pkt. omfatter ikke indkomst ved international skibsog luftfartsvirksomhed eller tilfælde, hvor Danmark i henhold til 6. I 2 A indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: Stk. 6. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets aktiver og passiver for afstået af selskabets ejere til handelsværdien. Herefter anses selskabet for at have erhvervet aktiverne og passiverne til handelsværdi på tidspunktet for ophøret af status som transparent. Fremførselsberettigede underskud og uudnyttede fradragsberettigede tab i selskabet bortfalder. Stk. 6-8 bliver herefter stk ) Nr. 6 affattes således: 6. I 2 A ophæves stk. 6, og i stedet indsættes: Stk. 6. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets aktiver og passiver for at være afstået af selskabets ejere til handelsværdien. Selskabet anses herefter for at have erhvervet aktiverne og passiver fra koncernforbundne selskaber. 8 B finder tilsvarende anvendelse. Fremførselsberettigede underskud og uudnyttede fradragsberettigede tab i selskabet bortfalder. Stk. 7. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets ejere for at have erhvervet aktierne i selskabet til handelsværdien på tidspunktet for ophøret af den transparente status. Stk. 8. De enkelte ejere af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for at have et fast driftssted i Danmark. Samtlige aktiver og passiver ejet af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for tilknyttet ejernes faste driftssteder. Stk. 7-8 bliver herefter stk Side 13

14 en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale er tildelt beskatningsretten. Uanset 1. pkt. beskattes et selskab dog af positiv CFC-indkomst, såfremt indkomsten ville være omfattet af 32, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab. Såvel ved bedømmelsen af, om der skal medregnes CFCindkomst, som ved opgørelsen af CFC-indkomsten anvendes indkomstopgørelsesprincipperne for faste driftssteder. 32 finder tilsvarende anvendelse, bortset fra stk. 7, 1. pkt., og stk. 10. Ved afståelse af fast ejendom i fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, hvor anskaffelsessummen er nedsat efter ejendomsavancebeskatningslovens 6 A, skal den del af fortjenesten, der vedrører fast ejendom beliggende i Danmark, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 3) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer: 01. 8, stk. 2, 4. pkt., affattes således: Uanset 1. pkt. beskattes et selskab af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFCbeskatningen i 32, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab. 11 B. Stk Stk. 4. Selskabets nettofinansieringsudgifter består af en eventuel negativ sum af følgende indtægter og udgifter: 1)-2)--- 3)Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven. Tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring, medregnes ikke, og hvis medkontrahenten er koncernforbundet, jf. 31 C, medregnes eventuel gevinst ikke. Tab og gevinst på udlån medregnes ikke, når den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af fordringer eller driver næringsvirksomhed ved finansiering og medkontrahenten ikke er koncernforbundet, jf. 31 C. Gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, herunder i sambeskattede selskaber, medregnes ikke. Gevinst og tab på terminskontrakter m.v. medregnes dog, hvis den skattepligtige udøver næring ved køb og salg af fordringer og finansielle kontrakter eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, hvis B, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., affattes således: Tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring, medregnes ikke, og hvis medkontrahenten er koncernforbundet, jf. 31 C, medregnes dennes modsvarende gevinst på gæld ikke. 4) Nr. 11 affattes således: B, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., affattes således: Gevinst og tab på varekreditorer og varedebitorer medregnes ikke. Side 14

15 medkontrahenten er koncernforbundet, jf. 31 C, eller hvis der er tale om en valutakursterminskontrakt m.v. 4) --- 5)Skattepligtig fortjeneste og udnyttede tab ved afståelse af aktier m.v. omfattet af aktieadvancebeskatningsloven samt skattepligtige udbytter og skattepligtige afståelsessummer omfattet af ligningsloven 16 B. 6)--- Stk. 5. Den skattemæssige værdi af selskabets aktiver opgøres ved indkomstårets udløb. Afskrivningsberettigede aktiver indgår med den nedskrevne værdi. Aktiver, der ikke er afskrivningsberettigede, indgår med anskaffelsessummen tillagt udgifter til forbedringer. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, jf. dog stk. 6, fordringer og finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven samt præmieobligationer og likvide midler medregnes ikke ved opgørelsen af selskabets aktiver. Til aktiverne medregnes nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning. Værdien af igangværende arbejder, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.) indgår i aktivopgørelsen i det omfang, hvormed værdien overstiger værdien af gæld opstået ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varekreditorer m.v.). Ved opgørelsen af selskabets aktiver medregnes fremførselsberettigede underskud efter ligningslovens 15. Der medregnes de underskud, der ville være fremførselsberettigede ultimo indkomståret uden indkomstårets fradragsbeskæring efter stk. 1 og 11 C. Ved opgørelsen af et selskabs aktiver medregnes den regnskabsmæssige værdi af finansielt leasede aktiver hos leasingtageren. Leasinggiveren medregner ikke finansielt udleasede aktiver. Ved finansiel leasing mellem sambeskattede selskaber, jf. 31 eller 31 A, anvendes den skattemæssige værdi i stedet for den regnskabsmæssige værdi. Aktiver, der er omfattet af beskatning 12. I 11 B, stk. 4, nr. 5, indsættes som 2. pkt.: Er summen efter 1. pkt. negativ, medregnes den ikke, men fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår B, stk. 5, 6. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: Værdien af igangværende arbejder, næringsaktiver, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varedebitorer m.v.) indgår i aktivopgørelsen i det omfang, hvormed værdien overstiger værdien af gæld opstået ved køb af varer og andre næringsaktiver samt tjenesteydelser (varekreditorer m.v.). Næringsaktiver i 6. pkt. omfatter ikke næringsaktier. Til aktiverne medregnes anskaffelsessummen på terminskontrakter m.v., som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter, jf. stk. 4, nr. 3, pkt. 5) I den under nr. 12 foreslåede 11 B, stk. 4, nr. 5, indsættes som 3. pkt.: 1. pkt. omfatter ikke afkast af lagerbeskattede næringsaktier omfattet af stk. 5, 7. pkt. 6) I den under nr. 13 foreslåede affattelse af 11 B, stk. 5, udgår 7. pkt., og i stedet indsættes: Alene lagerbeskattede næringsaktier medregnes. Side 15

16 tonnageskatteloven, medregnes ikke. Aktiver, der er indskudt af udenlandske koncernforbundne enheder, jf. 31 C, medregnes kun, i det omfang aktiverne forbliver i selskabet i mindst 2 år. Aktiverne medregnes dog altid, hvis koncernen har valgt international sambeskatning efter 31 A. 21. Indkomstskatten for de i 2, stk. 1, litra a), b) og f), nævnte udenlandske selskaber og foreninger udgør den i 17, stk. 1, nævnte procent af den skattepligtige indkomst. 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening m.v. som nævnt i 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, på Færøerne eller i Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 7) Efter nr. 25 indsættes som nyt nummer: 02. I 21, 3. pkt., ændres 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt., til: 13, stk. 1, nr. 2, 7. pkt., Stk. 4. Ved opgørelsen af et dansk datterselskabs CFC-indkomst og datterselskabets samlede skattepligtige indkomst anvendes datterselskabets egen indkomstopgørelse uden fremførsel af underskud fra tidligere indkomstår. Ved opgørelse af et udenlandsk datterselskabs CFC-indkomst og datterselskabets samlede skattepligtige indkomst skal skattepligtig fortjeneste og fradragsberettiget tab beregnes på grundlag af de faktiske anskaffelsessummer og det faktiske anskaffelsestidspunkt. Afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet til den faktiske anskaffelsessum og afskrevet med de samlede udenlandske skattemæssige 8) Efter nr. 32 indsættes som nyt nummer: 03. I 32, stk. 4., indsættes efter 5. pkt.: pkt. finder ikke anvendelse, hvis der i forvejen er fastsat en dansk skattemæssig værdi for de pågældende aktiver og passiver. Side 16

17 afskrivninger. Vælger datterselskabet i et indkomstår med positiv udenlandsk indkomst ikke at nedbringe denne i størst muligt omfang ved udnyttelse af udenlandske afskrivningsmuligheder, eller kan et udenlandsk afskrivningsgrundlag ikke opgøres, anvendes 31 A, stk. 8. Afskrivninger og andre udgifter, som efter skatteyderens valg efter danske regler kan fradrages i det pågældende indkomstår, skal fradrages, hvis datterselskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter udenlandske regler foretager tilsvarende fradrag i samme indkomstår. Hvis datterselskabet medregner fortjeneste og tab efter lagerprincippet henholdsvis realisationsprincippet, anvendes tilsvarende princip ved den danske indkomstopgørelse, uanset om der efter danske regler er adgang hertil. Hvis datterselskabet ved indkomstopgørelsen efter udenlandske regler er indtrådt i et indskydende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, indtrædes også i anskaffelsessummerne og anskaffelsestidspunkterne ved den danske indkomstopgørelse. Sker der en overdragelse til et andet selskab, hvor det modtagende selskab efter udenlandske regler indtræder i datterselskabets anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, og moderselskabet efter overdragelsen fortsat er moderselskab for det modtagende selskab, medregnes fortjeneste og tab ikke ved den danske indkomstopgørelse Stk. 2. Ved et investeringsselskab forstås: 1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1. 2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal 1. I 19, stk. 2, nr. 1, indsættes efter bilag 1 :, eller et investeringsinstitut, som ville være omfattet af dette direktiv, såfremt instituttet havde været hjemmehørende i en EU-medlemsstat. Til 2 9) Nr. 1 affattes således: 1. 19, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Ved et investeringsinstitut forstås: 1) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller Side 17

18 tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. 33. I tilfælde, hvor en bevisudstedende akkumulerende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 5 a, et investeringsselskab, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, eller en bevisudstedende udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens 16 C, stk. 1, ændrer skattemæssig status, uden at foreningen eller selskabet opløses, skal medlemmernes andele af foreningen eller selskabet anses for afstået på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, til handelsværdien på dette tidspunkt. 23, stk. 8, gælder ikke. Indløsning af samtlige medlemmer i en investeringsforening sidestilles med opløsning med heraf følgende beskatning.»stk. 7. En aktieombytning, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses som en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab til tredjemand på ombytningstidspunktet, hvis det erhvervende selskab i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, der overstiger det erhvervende selskabs andel af det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det erjuridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vist frist. 2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet frit kan købes eller sælges.. 10) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer: 01. I 33, stk. 1, ændres selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19 til: A. Stk Stk. 7. En aktieombytning, der er sket uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, anses som en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab til tredjemand på ombytningstidspunktet, hvis det erhvervende selskab i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, der overstiger det erhvervende selskabs andel af det ordi A, stk. 7, affattes således: Side 18

19 nære resultat i den godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det ordinære resultat med et beløb, der højst svarer til det erhvervende selskabs andel af et tidligere års ordinære resultat, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres, og de følgende indkomstår. Viser det erhvervede selskabs godkendte årsrapport et negativt ordinært resultat, modregnes det erhvervende selskabs andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det erhvervende selskab efter 1. og 2. pkt. Til udbytte efter 1. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det erhvervede selskab og af koncernselskaber, som det erhvervede selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens 31 C. hvervede selskab i det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det erhvervede selskab med et beløb, der højst svarer til det erhvervende selskabs andel af resultatet efter 5. pkt. for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater opgjort efter 5. pkt. for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor ombytningen gennemføres, og de følgende indkomstår. Hvis det erhvervede selskabs resultat opgjort efter 5. pkt. er negativt, modregnes det erhvervende selskabs andel heraf ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det erhvervende selskab efter 1. og 2. pkt. Resultatet for det erhvervede selskab opgøres som det ordinære resultat i den godkendte årsrapport fratrukket skattefrit udbytte og skattefri aktieavancer, som det erhvervede selskab har modtaget. Til udbytte efter 1. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det erhvervede selskab og af koncernselskaber, som det erhvervede selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det underliggende selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens 31 C. Gennemføres der i den periode, der er angivet i 1. pkt., en skattefri omstrukturering af det erhvervede eller det erhvervende selskab, overføres de i pkt. 1-8 nævnte betingelser til selskabsdeltagerne henholdsvis de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Det gælder dog ikke, hvis 11) I det under nr. 6 foreslåede 36 A, stk. 7, 5. pkt., indsættes efter den godkendte årsrapport : efter skat. 12) Den under nr. 6 foreslåede bestemmelse i 36 A, stk. 7, 7. pkt., affattes således: Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. 13) I det under nr. 6 foreslåede 36 A, stk. 7, 9. pkt., ændres overføres til: gælder og til til: tilsvarende. Side 19

20 15 b Stk Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse på spaltning, der er sket uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det ordinære resultat for det pågældende selskab med et beløb, der højst svarer til selskabsdeltagerens andel af samme selskabs ordinære resultat for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikkeudloddede resultater for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor spaltningen er vedtaget, og de følgende indkomstår. Viser det pågældende selskabs godkendte årsrapport et negativt ordinært resultat, modregnes selskabsdeltagerens andel af dette resultat ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til selskabsdeltageren efter 1. og 2. pkt. Til udbytte efter 1. og 2. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af de i spaltningen deltagende selskaber og af koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens 31 C. der efter aktieombytningen gennemføres en skattefri fusion mellem det erhvervede og det erhvervende selskab.«3. 15 b, stk. 8, affattes således:»stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse på spaltning, der er sket uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det efter 5. pkt. opgjorte resultat for de respektive selskaber i det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Det gælder dog ikke, i det omfang udbytte som nævnt i 1. pkt. overstiger det efter 5. pkt. opgjorte resultat for det pågældende selskab med et beløb, der højst svarer til selskabsdeltagerens andel af resultatet efter 5. pkt. for et tidligere år, som ikke tidligere er blevet udloddet. 2. pkt. omfatter kun ikke-udloddede resultater opgjort efter 5. pkt. for regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor spaltningen er vedtaget, og de følgende indkomstår. Hvis det pågældende selskabs resultat opgjort efter 5. pkt. er negativt, modregnes selskabsdeltagerens andel heraf ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til selskabsdeltageren efter 1. og 2. pkt. Resultatet for et deltagende selskab opgøres som det ordinære resultat i den godkendte årsrapport fratrukket skattefrit udbytte og skattefri aktieavancer, som det deltagende selskab har modtaget. Til udbytte efter 1. og 2. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af de i spaltningen deltagende selskaber og af koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de i spaltningen deltagende selskaber ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af Til 3 14) I det under nr. 3 foreslåede 15 b, stk. 8, 5. pkt., og i det under nr. 6 foreslåede 15 d, stk. 8, 5. pkt., indsættes efter den godkendte årsrapport : efter skat. 15) Den under nr. 3 foreslåede bestemmelse i 15 b, stk. 8, 7. pkt., affattes således: Til udbytte efter 5. pkt. medregnes ethvert tilskud eller udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det underliggende selskab og af koncernselskaber, som det underliggende selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som de Side 20

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 16 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Skatteudvalget L 23 - Bilag 16 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Skatteudvalget L 23 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

2008/1 BTL 23 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. december Betænkning.

2008/1 BTL 23 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. december Betænkning. 2008/1 BTL 23 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt. Ændringsforslag til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 24 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 282 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Udkast Den 24. august 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 1. december 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 27. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 19. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 116 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget 2018-19 L 26 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt 21. november 2018 J.nr. 2018-6527 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 26 - Forslag til Aktiesparekontolov. Hermed sendes svar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 181 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 15. april 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 2 September 2018

Skatteministeriet J. nr Udkast 2 September 2018 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-5308 Udkast 2 September 2018 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Forslag. Investorfradragslov

Forslag. Investorfradragslov Til lovforslag nr. L 101 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018 Forslag til Investorfradragslov Lovens anvendelsesområde 1. Personer, der er skattepligtige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven) 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177834 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006 LOV nr 624 af 14/06/2011

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj Betænkning. over Skatteudvalget L 213 - Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge:

11. juni En eventuel fradragsbeskæring foretages i denne rækkefølge: 11. juni 2007 Folketinget har 1. juni 2007 vedtaget lovforslag L 213 om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v. Med vedtagelsen har Folketinget bl.a. gennemført: Nedsættelse af selskabsskattesatsen

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere