Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)"

Transkript

1 \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-numm er er L9. Stk. 2. Bestemmelserne i forualtningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m,v. gelder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen. $ 2. Institutionen er oprettet i 1954 pt initiativ af Odense Handelsstandsforening i forbindelse med en sammenlegning af de tre davarende handelsskoler i Odense (Odense Kgbmandsskole, Handelsskolen i Odense og Den Fynske Handelsdagskole). Pr, 1, januar 1999 sammenlegges TietgenSkolen med Nordisk Landboskole, der herefter er viderefort som en afdeling under betegnelsen Nordisk Landbrugs Akademi, senere TietgenSkolen. Pr. 1. januar 2003 sammenlegges TietgenSkolen med Nyborg-Kerteminde Handelsskole, der viderefgres som en afdeling af TietgenSkolen. $ 3. Institutionens formtl er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendtil at udbyde, jf. stk. 1, gennemf0re indtagtsdakket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren. Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemf6re arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Stk. 4. Institutionens formsl er endvidere ioverensstemmelse med lovgivningen at gennemf1re udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshoiskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi. Stk. 5. Institutionens formsl er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af narmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf a i lov om i nstitutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensatning $ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse p3 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal vere myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensettes stledes: 1) 9 udefrakommende medlemmer: 3 medlemmer udpeges af Industri- og Handelskammeret Odense-Fyn blandt medlemmerne af Dansk Erhverv, DI og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og s3dan, at der er et medlem med tilknytning til hver af de navnte organisationer. 3 medlemmer udpeges af HK Midt. Det ene medlem skal udpeges blandt medlemmer af Finansforbundet.

2 I 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Odense Kommune st vidt muligt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering. Ved beslutning om udpegning skal de eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen udgore et fleftal. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrtdet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. ElevrSdet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 183r, der har stemmeret, 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bgr s3 vidt muligt have en afbalanceret sammensatning af kvinder og mand. Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. L, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gelder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i ovrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 5. Institutionens leder jf, 5 15, der er bestyrelsensekretar, deltager i bestyrelsesmoderne uden stemmeret. $ 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionenstrategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personligegenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og okonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. $ 6. Bestyrelsens funktionsperioder 4 3r lgbende fra fgrstkommende 1. maj efter, at valg til kommu nalbestyrelser har varet afholdt. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted 6n gang. Den nytiltrsote bestyrelse skal have foretagei udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en m8ned inde i sin funktionsperiode. Stk. 3. Hvis et medlem ikke lengere opfylder betingelserne for at vare medlem, jf. 5 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtrade af bestyrelsen ojeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funkionsperioden. Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke langere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophorer medlemskabet ojeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af fun ktionsperioden. Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar $ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Stk. 2. Bestyrelsen fastlegger, efter indstilling fra ledere,n, institutionens mslsatning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter pt kort og pe langt sigt, det Srlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab,

3 1.. Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, redgivnings- og avrige seruiceaktiviteter, der muliggar, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessogende virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen traffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om ivarksattelse af avrige uddannelsesaktiviteter som indtagtsdakket virksomhed og anden aktivitet inden for formslet, jf $ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hefter ikke personligt for institutionens okonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer galder dansk rets almindeligerstatningsregler. $ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, se de bliver til stgrst mulig gavn for institutionens form8l. Inden for dette formtl og under de vilk8r, der er fastlagt ilovgivningen eller i medfor af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og ovrige indtagter under 6t Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nodvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i S 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 3. Alle verdipapirer tilhgrende institutionen skal vare noteret i institutionens navn Bestyrelsen ansatter og afskediger institutionens leder. Institutionens ovrige personale ansattes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog $ 14, stk. 3. Stk. 2. Bestyrelsen skal folge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om lonog ansattelsesvilktr, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen. S 11' Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af $ 26, stk. 3, 2. pkt., og 9 27 i lov om institutioner for erhverusrettet uddannelse. Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde S 12' Bestyrelsen velger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 5 4, stk. 2, nr.1, sin formand og nastformand. Stk. 2. Formanden - og i dennes fraver naestformanden - indkalder til og leder bestyrelsens mader. Der afholdes mindst 4 mader Srligt. Mgde skal endvidere afholdel, n8r mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsatter krav herom. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n3r mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgorelser traffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4, I tilfalde af stemmelighed er formandens - og i dennes fraver nestformandens - stemme afgorende. Stk. 4. Til beslutning om endring af vedtegten, om kgb, salg eller pantsatning af fast ejendom, om sammenlagning eller spaltning, samt om nedleggelse, kraves, at mindst 2/3 af samtlige stem meberetti gede bestyrelsesmedlemer stem mer herfor. Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at f3 sin mening faft tt referat. S 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et serskilt vederlag efter de af U ndervisn i n gsm i n isteriet fastsatte reg ler herom.

4 1 Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og ovrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgorelse af udgifter ved tjenesterejser i staten Bestyrelsen fastsetter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlegge: 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem pt den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering. 2) Procedurer for stillingtagen institutionens administration, herunderegnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens lon- og personalepolitik. 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nodvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drgftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 4) Procedure for opfolgning pt planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, a ktivitetsudvikli ng, fi nansieringsforhold, pengestromme m.v. 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i lgbet af regnskabs8ret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra. 7) Procedure for fremskaffelse af det nodvendige grundlag for revision. Stk. 2. Hvis bestyrelsen neds tter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsattelse, sammensatning og funktion fastlegges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillagges beslutningskompetence i sporgsm8l, der henhorer under bestyrelsens kompetence. Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nermere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udove de befojelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen. Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse S 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksom heden over for bestyrelsen. Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen Sdigt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forlgbne 3r, forslag om det kommende trs budget og planlagningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Kapitel 6: Tegningsret S 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens nastformand. Kapitel 7: Regnskab og revision S 17. Institutionens regnskabssr er finanssret. Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til g 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til $ 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nermere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i $ 11 nevnte interne revisor.

5 ?i I t Stk. 3. Ved regnskabssrets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en Srsrapport. Institutionens regnskabsforing skal folge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Arsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af trsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklaring pt tro og love om, at de opfylder betingelserne for at vare medlem af bestyrelsen, jf. 5 5, stk, 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kapitel 8: Formue og nedleggelse S 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter g 2 i lov om institutioner for erhverusrettet uddannelse, skal der ske en oplosning af institutionen. Stk. 2. Beslutning om nedlaggelse af institutionen i andre tilfelde end angivet i stk, 1 kan kun treffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 at samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf.g 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhverusrettet udda nnelse. Stk. 3. Ved institutionens nedlaggelse forestts likvidationen af et likvidationsudvalg pb 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. S 19. Der er foretaget en opgorelse af nettoformuen pr. 31. december 1990 for TietgenSkolen, der udgjorde 30.L27.t13 kr. og Nyborg-Kerteminde Handelsskole, der udgjorde O7 kr., og pr. 31. december 1991 for Nordisk Landboskole, der udgjorde kr. Stk. 2. Der foretages lgbende en serskilt registrering af gaver, der gives i form af losore, fast ejendom og anlegstilskud til fast ejendom. Ved lasare forst8s inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende. Stk. 3. Nettoformuen, opgjort p3 likvidationstidspunktet, anvendes ssledes: 1) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, samt gaver iform af lasare, fast ejendom og anlegstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, anvendes for sb vidt angsr TietgenSkolen og Nyborg-Kefteminde Handelsskole til undervisnings- og uddannelsesformel efter godkendelse af Undervisningsministeriet og efter samrsd med kommunalbestyrelsen i Odense Kommune. Den nettoformue, der er opgjort efter stk, 1, samt gaver i form af lasare, fast ejendom og anlagstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1992 eller senere, anvendes for s3 vidt ang r Nordisk Landboskole til undervisnings- og uddannelsesformsl efter godkendelse af Undervisningsministeriet og efter samrsd med kommunalbestyrelsen i Odense Kommune. 2) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformsl efter u ndervisningsministerens bestemmelse. Stk. 4. Den del af formuen, der er skanket som gaver, opgores til den aktuelle handelsverdi med fradrag af verditilvekst som falge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet serlige vilktr af gavegiver, skal disse st vidt muligt respekteres,

6 Fr, (rt Kapitel 9: Ikrafttradelse mv. S 20. Denne vedtagt trader i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med virkning fra den 1. januar Stk. 2. Vedtegten kan ikke endres uden undervisningsministerens godkendelse. Stk. 3. Den siddende bestyrelse, jf, hidtil galdende vedtagt godkendt af undervisningsministeren den 26. mads 2OO4, foftsatter indtil den 30. april 2OLO, hvor en ny bestyrelse tiltreder i overensstemmelse med denne vedtagts kapitel 2. Det bestyrelsesmedlem, der efter hidtil geldende vedtagt blev udpeget af AmtsrSdet for Fyns Amtskommune er dog fratredt i forbindelse med kommunalreformen og i stedet er indtrsdt et medlem udpeget af RegionsrSdet for Region Syddanmark. For tiden indtil den 30. april 2010 udpeges der elev- og medarbejderreprasentanter i overensstemmelse med denne vedtagts $ 4, stk. 2, nr.2 og 3. De reprasentanter for medarbejderne og deltagerne i uddannelse af over 6 msneders varighed, der hidtil har varet tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, fratrader bestyrelsen ved udpegningen af elev- og medarbejderreprasentanter i overensstemmelse med denne vedtegts $ 4, stk. 2, nr. 2 og 3. Bestyrelsen best8r ssledes af 14 medlemmer med stemmeret og 2 mediemmer uden stemmeret frem til den 30. april SStedes vedtaget pt bestyrelsesmode den 11. december 2008 i overensstemmelse med hidtil galdende vedtegts regler om vedtagtsandringer. inck, formand Michael Mai, nastformand.. -+t <1 l[21,1" \i,^.o. Mette Jensen Erling Mortensen Hemming Van fuurgll3flfiy dtegt godkeng 8 hprt ed som g8l' dende Intltil viderg;i l:rtv o{ /.y'. Undervisningsministeriet. "wi o.- t (rfit -' znn Q /vbpe / https://intra.tietgen.dlvudvalg/bestyrelse/bestyrelsesdokumenter/vedt alnr r r"nuu6ol fsdls n,".'13(./7c,ffi, 5

7

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere