INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING"

Transkript

1

2 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL 12: 15: 16: ÅRS 213 ANVENDT SPRAKSIS DRIFTS DRIFTS (UDGIFTSBASERET) BALANCE BALANCE 17: 17: 17: 18: 18: 19: 19: 19: 2: 2: 21: 21: 21: NOTER TIL DRIFTS OG BALANCE: 1 - DRIFTSINDTÆGTER 2 - DRIFTSUDGIFTER 3 - PERSONALEOVERSIGT 4 - ANLÆGSUDGIFTER 5 - ANLÆGSOVERSIGTEN 6 - FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 7 - TILGODEHAVENDER 8 - LIKVIDE BEHOLDNINGER OG FINANSIERINGSOVERSIGT 9 - EGENKAPITAL 1 - LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 11 - KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 12 - HENSÆTTELSER 13 - KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER 22: BEMÆRKNINGER TIL ET BEMÆRKNINGER TIL BUDGETAFVIGELSER FynBus Årsregnskab 213

3 3 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABET FYNBUS TOLDERLUNDSVEJ 9 5 ODENSE C TELEFON: TELEFAX: HJEMMESIDE: CVR-NR: OPRETTET: HJEMSTED: SÅR: JANUAR 27 ODENSE 1. JANUAR DECEMBER LEDELSE DIREKTØR CARSTEN HYLDBORG JENSEN BESTYRELSE FORMAND NÆSTFORMAND BESTYRELSESMEDLEMMER 1. SUPPLEANT 2. SUPPLEANT 3. SUPPLEANT MORTEN ANDERSEN POUL ANDERSEN HANS BJERGEGAARD ANDERS W. BERTHELSEN BIRGER JENSEN NIELS BEBE KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN PER JESPERSEN SØREN VESTERGAARD JAN OLE JAKOBSEN JESPER HEMPLER KRISTIAN NIELSEN REVISION BDO KOMMUNERNES REVISION FÆLLEDVEJ 1 5 ODENSE C FynBus Årsregnskab 213

4 4 LEDELSENS PÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 213 for Trafikselskabet FynBus. Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. ODENSE, DEN 13. MARTS 214 CARSTEN HYLDBORG JENSEN DIREKTØR BESTYRELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen for Trafikselskabet FynBus har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 213. ODENSE, DEN 13. MARTS 214 MORTEN ANDERSEN FORMAND POUL ANDERSEN NÆSTFORMAND HANS BJERGEGAARD BESTYRELSESMEDLEM ANDERS W. BERTHELSEN BESTYRELSESMEDLEM BIRGER JENSEN BESTYRELSESMEDLEM NIELS BEBE BESTYRELSESMEDLEM KRISTIAN GRØNBÆK ANDERSEN BESTYRELSESMEDLEM PER JESPERSEN BESTYRELSESMEDLEM SØREN VESTERGAARD BESTYRELSESMEDLEM FynBus Årsregnskab 213

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 TIL BESTYRELSEN I FYNBUS Vi har revideret årsregnskabet for FynBus for regnskabsåret 1. januar til 31. december 213. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 213 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. SUPPLERENDE OPLYSNING OM FORSTÅELSE AF REVISIONEN FynBus har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 213 medtaget det bestyrelsen godkendte budget for 213. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. ODENSE, DEN 13. MARTS 214 BDO KOMMUNERNES REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB PETER WULFF ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISOR FynBus Årsregnskab 213

6 6 LEDELSENS ÅRSBERETNING 213 var endnu et fremgangsrigt år for FynBus. Trafikselskabet fortsatte de gode takter fra de foregående år, og kunne endnu en gang fremvise vækst i passagertallene. Totalt set havde regionalbusserne en passagerfremgang på 5,9 %, bybusserne i Odense 4,7 %, mens de øvrige ruter havde en tilbagegang på 3,6 %. Samlet set havde FynBus en passagervækst på 3,5 % i 213. SCAN DIT STOPPESTED Ved årets køreplanskifte for regionalbusserne og bybusserne i Odense præsenterede FynBus kunderne for et nyt tiltag på stoppestedernes afgangstavler. Ved hjælp af en såkaldt QR-kode blev det nu muligt for kunder med en smartphone at få nem og opdateret trafikinformation direkte ind på telefonen. I løbet af 213 blev samtlige stoppesteder på hele Fyn forsynet med dette tiltag, der giver kunderne aktuel information om de kommende busser på stoppestedet. Tiltaget er gennemført i samarbejde med Rejseplanen, der har stået for udviklingen. Målet er at give kunderne bedre trafikinformation, samt god hjælp til at planlægge den videre rejse med Rejseplanen. AFTEN/WEEKENDRABAT PÅ KVIKKORTET I forbindelse med takstskiftet i januar 213 introducerede FynBus en ny rabat for kunderne, der gav ekstra lave priser på billetter udenfor myldretiden. Rabatten var en del af trafikmilliarden, der blev øremærket af regeringen til forbedringer af den kollektive trafik. På Fyn blev rabatten introduceret som en del af KVIKkortløsningen, og kombineret med de øvrige rabatter betyder det fx at en pensionist kan rejse mellem Otterup og Odense for under 1 kroner, mod normalt 31. FÆRRE FORSINKELSER EFTER KØREPLANSKIFTET Ethvert køreplanskifte byder på en mulighed for at forbedre en køreplan. FynBus har taget nye værktøjer i brug, som giver køreplanlæggerne fuldt overblik over blandt andet eksakte køretider og trafikmønstre på udvalgte tidspunkter, fx i myldretiden. Med viden om hvor, hvornår og hvordan forsinkelser opstår, er det muligt at lave en mere præcis køreplan, der betyder, at kunderne kan regne med tiderne på køreplan og afgangstavler. Disse data kombineret med inddragelse af buschaufførerne i arbejdet med køreplanerne har betydet en væsentlig reduktion i antallet af forsinkelser, og køreplanskiftet i 213 var ingen undtagelse. I 213 passerede næsten 9% af alle busser stoppestedet uden at være forsinket. LÆRERLOCKOUT GAV FÆRRE PASSAGERER En af de begivenheder, der kom til at påvirke Fyn- Bus passagertal negativt i 213 var forårets lærerlockout. Her mærkede især lokalbusserne tydeligt de manglende børn. FynBus valgte at opretholde den lokale buskørsel, idet mange skolebusser samtidig udgør en del af kommunernes kollektive trafiktilbud til de øvrige borgere. FynBus Årsregnskab 213

7 7 KUNDETILFREDSHEDEN STEG - IGEN! EVENTYRLIGE CITYBUSSER TAG CYKLEN GRATIS MED I BUSSEN! STØRRE BUSSER TIL FLERE PASSAGERER 213 var et godt år for FynBus. Ikke bare steg kundetilfredsheden på en lang række parametre, også kundernes loyalitetsfølelse overfor FynBus var i fremgang, og endelig vurderede kunderne også, at trafikselskabets image var blevet forbedret siden sidste undersøgelse. Fremgangen skyldes summen af en lang række tiltag, der alle har kundefokus som det primære sigte. Her kan nævnes flere siddepladser i busserne, billige billetprodukter, forbedret trafikinformation, færre forsinkelser og meget mere. Alt sammen indsatsområder, der har været arbejdet med som en del af FynBus strategi for flere passagerer. FynBus indledte i 213 et forsøg, der tilbyder kunderne at medbringe cyklen i bussen uden ekstrabetaling. Forsøget har til formål at afprøve forskellige former for cykelmedtagning, samt de udfordringer et sådant tilbud måtte medføre i hverdagen for såvel passagerer som for chauffører. Forsøget er finansieret af Trafikstyrelsens puljemidler og gennemføres på udvalgte busruter på Langeland, Ærø og i Odense. Forsøget slutter medio 214, hvorefter FynBus skal samle op på erfaringerne og tage stilling til fremtidige løsningsmodeller. Den 5. november kunne Odense-rådmand Steen Møller indvie fire fabriksnye små og energivenlige Citybusser, dekoreret med eventyrlige H.C. Andersenmotiver. De indsættes i Odense centrum, og binder OBC sammen med midtbyen. Formålet med at skifte de eksisterende større grønne busser på ruten ud med de små pinke var et ønske om, at busserne, ud over at skulle være mere synlige, også skulle være mere fleksible i forhold til ruten, de kører på. Allerede den 1. december kronedes dette ønske med held, da de nye små citybusser ændrede rute, og nu kører til nyt stoppested i Slotsgade tæt på gågaden. Et af de synlige resultater af passagerfremgangen i Odense var indsættelsen af seks nye ledbusser mellem OBC og Syddansk Universitet. Ruten har over de seneste år oplevet stor fremgang i passagertallet, blandt andet på grund af den øgede søgning til universitetet. Odense Kommune og FynBus besluttede derfor at øge kapaciteten på ruten ved indsættelsen af i alt 6 fabriksnye ledbusser, der kan medtage op til 15 passagerer pr. bus. Det var første gang nogensinde, at der blev indsat ledbusser som en del af Odenses bybusser. FynBus Årsregnskab 213

8 8 UD BLANDT KUNDERNE Også i 213 har FynBus kundeambassadører været vidt omkring for at tale med eksisterende kunder og overbevise nye kunder om bustrafikkens lyksaligheder. Ambassadørerne har gennemført besøg i i alt 2 større og mindre fynske byer. Kundeambassadørerne har puttet 2.65 breve i postkasserne i de byer, de har besøgt, talt med borgere, når de har stået i lokale supermarkeder, og samtidig talt med kunder i busserne, hvor de har rådgivet om den rigtige billettype og svaret på spørgsmål fra kunderne. Endelig har de hjulpet kunder, der har stået i kø i FynBus kundecenter i Odense, og som formentlig har kunnet dreje om på hælen og forlade køen efter at have fået god hjælp til at kommet videre. KVIKKORT NUMMER 1. En af bestyrelsesformand Torben Andersens sidste gerninger som formand var at tage turen til Horne med blomster og chokolade til KVIKkort-kunde nummer 1.. KVIKkortet blev indført i 29, og på kun fire år har fynboerne taget kortet til sig i en grad, som ingen havde forestillet sig. Kortet, der fungerer som et benzinkort, har den egenskab, at rejserne bliver billigere, jo mere man bruger kortet. Det har over 1. fynboer nu fundet ud af, og det syntes Torben var værd at fejre med blomster, chokolade, biografbilletter og lykønskninger til en noget overrasket kunde fra Horne. UDDANNELSESRUTER Assens Kommune, Region Syddanmark og FynBus gik i 213 sammen om et forsøg med målrettede busruter, der kører direkte til udvalgte tekniske skoler i Odense fra Assens-området. Formålet med de særlige busruter er at gøre det nemmere og hurtigere for unge mennesker fra Assens-området at tage en teknisk ungdomsuddannelse, idet man antog at lang transporttid og busskifte kunne afholde nogle unge fra at gennemføre en uddannelse. Ordningen blev tillige understøttet af en meget omtalt teletaxi-ordning, der henter de unge på hjemadressen og kører dem til nærmeste busstoppested, hvorfra uddannelsesbussen bringer de unge frem til skolen i Odense. Forsøget betegnes som en succes og er støttet med midler fra Trafikstyrelsen, Region Syddanmark og Assens Kommune. MED BUSSEN TIL VALGET FynBus bestyrelse vedtog tilbage i 26, at det skal være gratis at tage bussen til og fra valgstedet i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg og Europa-parlamentsvalg. Ønsket er at gøre det nemt og enkelt for alle at benytte deres ret til at deltage i demokratiske valg. Således var det helt naturligt for FynBus at medvirke, da KL satte ekstra fokus på valgdeltagelsen igennem kampagnen Tænk dig om før du IKKE stemmer. Her bragte FynBus sine mange skærme i busserne i spil, der hjalp med til at fortælle om muligheden for at stemme til valget i ugerne op til valget. På selve valgdagen var bussen gratis til og fra valgstedet, og flere kommuner valgte at forhøje tilbuddet med gratis telekørsel i samme anledning. FynBus Årsregnskab 213

9 9 NYT KUNDECENTER I SVENDBORG FynBus Kundecenter i Svendborg flyttede i november ind i den gamle stationsbygning i Svendborg efter at have ligget nogle år ved havnen. Med de nye lokaler deler FynBus nu forhal med 7-Elleven og har fået en langt synligere placering i forhold til brugerne af den kollektive trafik i, omkring, til og fra Svendborg. HYPERCARD OG UNGDOMSKORT En af FynBus rigtig store kundegrupper er de unge mennesker, der rejser med FynBus for at komme frem og tilbage mellem hjem og ungdomsuddannelser. Med staten som motor har man over de seneste par år udviklet et produkt, der er billigt, og som samtidig giver de unge mennesker mulighed for at rejse så ofte, de vil i hele takstområde til én samlet pris. Til trods for en lang række indkøringsvanskeligheder benyttes ordningen, der først fik navnet Hypercard, og sidenhen Ungdomskortet, af tusindvis af unge mennesker. I starten af ordningen skulle kunderne som minimum betale for et halvt års transport af gangen. Det blev i løbet af 213 muligt at betale månedsvis. FynBus Årsregnskab 213

10 1 FLEXTRAFIK OG FYNBUS Ovenpå forandringens år i 212, var 213 året, hvor frugten af et stort forarbejde for alvor skulle høstes. Organisationen havde fundet sig selv, medarbejderne kendte deres roller og opgaver, og kunderne oplevede den stabilitet og leveringssikkerhed, som de var blevet stillet i udsigt, da forandringerne gik i gang. Selvom der umiddelbart var lagt op til et år med ro og stabilitet, havde også 213 sine helt egne udfordringer: Den 4. april 213 blev kørslen med patienter, ældre lægesøgende borgere og teletaxi-kunder ramt af konflikt i form af en blokade iværksat af chauffører fra fagforbundet 3F. Blokaden var iværksat som støtte til 3Fs begæring om overenskomst med taxi-selskaberne Bus, Mesinge Taxi og Munkebo Taxi. Konflikten varede til den 1. april. I april 213 besluttede Odense Kommune, at Fyn- Bus skulle være partner og teknisk operatør på alle de kommunale kørsler, der omfatter ca. 25. kørsler om året, herunder blandt andet skole-/specialskolekørsel, lægekørsel og dagcenterkørsel. Med baggrund i Regeringens økonomiaftale for 214 indledte KL et tværgående samarbejde mellem kommuner, KL og Trafikselskaber. Dels blev der nedsat tværgående arbejdsgrupper til analyse af nøgletal og økonomiopfølgninger for den kommunale kørsel dels iværksatte KL en møderække for alle kommuner i samarbejde med de respektive Trafikselskaber. Mødet på Fyn blev afhold den 13. november 213 med god opbakning fra de fynske kommuner. 213 blev også året, hvor en omfattende efteruddannelse af taxachauffører blev iværksat. Den modulopbyggede uddannelse er udviklet i samarbejde med Sydtrafik. Gennemførelsen sker ved samarbejde med AMU Fyn. I takt med den stigende kørselsmængde fra kommunerne bl.a. vedr. udbredelse af telekørselsordningerne er bestillingscentralen reorganiseret med en fleksibel arbejdskraft ved studiejob med unge fra Syddansk Universitet. Før blev bestillinger om aftenen og i weekender håndteret af Flex Danmark i Ålborg. Efter hjemtagelsen er både kvalitet og besvarelsestiden forbedret væsentligt. FynBus Årsregnskab 213

11 11 HOVED- OG NØGLETAL OVERSIGT OVER VÆSENTLIGE ØKONOMISKE NØGLETAL (1. KR.) SOPGØRELSEN (UDGIFTSBASERET) RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD) RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD) BALANCE - AKTIVER ANLÆGSAKTIVER * ØVRIGE OMSÆTNINGSAKTIVER ** LIKVIDER BALANCE - PASSIVER EGENKAPITAL HENSATTE FORPLIGTELSER LANGFRISTET GÆLD KORTFRISTET GÆLD * ** Pr. 1. januar 21 er regnskabspraksis omkring bunkning af aktiver ændret. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Med virkning for 213 er der ændret regnskabspraksis for periodisering. FynBus Årsregnskab 213

12 12 ANVENDT SPRAKSIS GENERELT Trafikselskabet FynBus er en offentlig virksomhed ejet af kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø samt Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter styrelseslovens 6, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomiog Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. ÆNDRING I SPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ØIM ændret på følgende område: Økonomi-og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 15. april 213 ændret reglerne for kontering i supplementsperioden. Efter de nye regler klassificeres udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavende. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende. Indvirkningen af regelændringen påvirker således Trafikselskabets kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Det er ikke vurderet muligt at opgøre og tilrette de historiske oplysninger i regnskabet. Endvidere er der foretaget en præcisering af anvendt regnskabspraksis for hensatte forpligtelser og kortfristet gæld. Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. DRIFTS INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anvendt regnskabspraksis er desuden fraveget vejledningerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med selskabets styring af eksternt finansierede projekter og anlægsudgifter godkendt af bestyrelsen, idet projekter periodiseres, såfremt projekterne strækker sig over flere regnskabsår. Modtagne tilskud, der endnu ikke er anvendt på balancetidspunktet, men forventes anvendt i det kommende regnskabsår optages som kortfristet gæld, mens der ved afholdte udgifter, der forventes inddækket af tilskud i det kommende regnskabsår, bliver optaget et tilgodehavende, svarende til de afholdte udgifter, der forventes inddækket. GOD BOGFØRINGSSKIK Trafikselskabet FynBus bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner PRÆSENTATION I UDGIFTSET Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. BEMÆRKNINGER TIL ET Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. FynBus Årsregnskab 213

13 13 BALANCEN Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 1. kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Udgifter på 1. kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetiderne er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ligger i følgende intervaller: BYGNINGER ANDRE BYGNINGER (ENDESTATIONER) LEASEDE AKTIVER TEKNISKE ANLÆG, MASKINER MV. INVENTAR IT-UDSTYR MV. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret / ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. 3-5 ÅR 1-3 ÅR 5-1 ÅR 5-1 ÅR 5 ÅR 3 ÅR 3 ÅR IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 1. kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE Igangværende materielle og immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. GRUNDE OG BYGNINGER Bygninger og grunde indregnes til bogførte værdier med fradrag af afskrivninger. Disse værdier kommer fra delingsaftalerne vedrørende FynBus fra Fyns Amt henholdsvis Odense Kommune. Nye anlæg indregnes til anskaffelsespris. Der afskrives ikke på grunde. FynBus har en ejerandel på 3,72% af ejerforeningen Odense Banegård. Ejerandelen er med udgangspunkt i delingsaftalen optaget til kr. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Tilgodehavende hos Odense Kommune udgør forskellen mellem den bogførte værdi af den del af tjenestemandspensionsforpligtelsen der i henhold til aftale direkte kan henføres til Odense Kommune, og de aktiver som Fynbus modtog ved overdragelse af tjenestemændene i 28. Aktiverne er opgjort til bogført værdi, med undtagelse af Ejendommen Gammelsø 6, som indgår til samme værdi som ved overdragelsen, da dette vurderes at være ejendommens dagsværdi. FynBus Årsregnskab 213

14 14 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - AKTIER OG ANDELSBEVISER Andele af interessentskaber, som FynBus har medejerskab til, indgår i balancen til anskaffelsespris. OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER Nettoværdien af udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver - henholdsvis kortfristet gæld. Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. OMSÆTNINGSAKTIVER - LIKVIDE MIDLER Likvide midler omfatter - udover kontante beholdninger og indestående i pengeinstitutter - værdien af obligationsportefølje, som administreres af pengeinstitut. Værdien heraf er opgjort til aktuel markedsværdi på balancedagen inkl. vedhængende renter. EGENKAPITAL Det er ejernes intention, at selskabets drift skal hvile i sig selv. I forbindelse med årsregnskabets godkendelse i bestyrelsen, træffes beslutning om eventuel alternativ finansiering/disponering af årets resultat. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristet gæld til leasingselskab er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Restgælden opgøres som den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver. HENSATTE FORPLIGTELSER Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er i forbindelse med delingsaftalen mellem Odense Kommune og FynBus, beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Dette er senest sket pr I perioden mellem aktuaropgørelser reguleres forpligtelsen med årets ind- og udbetalinger. Indbetalingerne omfatter indbetalinger fra pensionsselskab, nettoafkast af værdipapirer og ejendommen Gammel Sø 6. Udbetalingerne omfatter udbetalinger til pensionister og eksterne administrationsudgifter Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Fra og med aktuaropgørelsen pr anvender FynBus også en pensionsalder på 62 år. FynBus har tidligere anvendt en pensionsalder på 63½ år da det var under disse forudsætninger, der skete overdragelse fra Odense Kommune. Fra 28 er den fremadrettede afdækning af pensionsforpligtigelse for tjenestemænd overført fra Odense Kommune foretaget gennem pensionsordning hos pensionsselskab. For administrative tjenestemænd har der hidtil været hensat 2,3 %. Fra og med 213 følger hensættelsen på administrative tjenestemænd, hensættelsesprocenten for tjenestemænd via pensionsselskab. For den del af tjenestemandspensionsforpligtelsen som påhviler alle ejerne sker regulering af forpligtelsen via egenkapitalen, mens den del af forpligtelsen som alene vedrører Odense Kommune reguleres via tilgodehavender. KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi. Udgifter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet gæld. NOTER TIL DRIFTS OG BALANCE Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. FynBus Årsregnskab 213

15 15 DRIFTS -UDGIFTSBASERET SOPGØRELSE NOTER (1. KR.) 213 BUDGET DRIFTSINDTÆGTER DRIFTSUDGIFTER DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIERING (- = OVERSKUD) RENTER RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (- = OVERSKUD) ANLÆGSUDGIFTER RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD) RESULTATDISPONERING (1. KR.) 213 BUDGET TIL RAMMESTYRING VIA EGENKAPITAL TIL EGENKAPITAL RESULTAT I ALT (- = OVERSKUD) FynBus Årsregnskab 213

16 16 BALANCE AKTIVER NOTER (1. KR.) ULTIMO 213 ULTIMO MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER GRUNDE OG BYGNINGER TEKNISKE ANLÆG M.V. INVENTAR MV. ANLÆG UNDER UDFØRELSE IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆG UNDER UDFØRELSE MATERIELLE/IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER NOTER (1. KR.) ULTIMO 213 ULTIMO EGENKAPITAL HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER PASSIVER I ALT KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER UDGØR TKR. EVENTUALFORPLIGTELSER UDGØR 433 TKR. FynBus Årsregnskab 213

17 17 NOTER TIL DRIFTS OG BALANCE NOTE 1 DRIFTSINTÆGTER - UDGIFTSBASERET (1. KR.) 213 BUDGET BUSDRIFT FLEXTRAFIK EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER* DRIFTSINDTÆGTER I ALT NOTE 2 DRIFTSUDGIFTER - UDGIFTSBASERET (1. KR.) 213 BUDGET BUSDRIFT FLEXTRAFIK EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER* DRIFTSUDGIFTER I ALT * Forskellen mellem indtægter og udgifter i projekter skyldes anlægsprojekter på tkr. 624, som er medtaget under anlægsudgifter samt resultat af et projekt på tkr. 12. NOTE 3 PERSONALEOVERSIGT OVER ANTAL MEDARBEJDERE, OMREGNET TIL HELTIDSANSATTE FYNBUS ADMINISTRATION ODENSE BYBUSSER FYNBUS I ALT 111,5 5,3 161,8 Af de 53,8 medarbejdere i Odense Bybusser, er 12,7 medarbejdere udlånt til Tide Bus Danmark A/S De samlede lønudgifter i 213 udgjorde (1.. kr.) FynBus Årsregnskab 213

18 18 NOTE 4 ANLÆGSUDGIFTER (1. KR.) 213 BUDGET IMMATERIELLE ANLÆG M.V. DIVERSE IT-PROJEKTER GRUNDE OG BYGNINGER ENDESTATIONER OG KLOAKERING 521 TEKNISKE ANLÆG M.V. 2 BILER INVENTAR M.V. HARDWARE OG INDRETNING AF LEJET LOKALE 341 ANLÆG UNDER UDFØRELSE 99 I ALT NOTE 5 ANLÆGSAKTIVER (1. KR.) IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IMMATERIWELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE GRUNDE OG BYGNINGER TEKNISKE ANLÆG MV. INVENTAR MV. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER UDFØRELSE I ALT KOSTPRIS TILGANG AFGANG KOSTPRIS NED- OG AFSKRIVNINGER KORREKTION TIDLIGERE ÅR ÅRETS AFSKRIVNINGER AFSKRIVNINGER AFHÆNDEDE AKTIVER NED- OG AFSKRIVNINGER SMÆSSIG VÆRDI HERAF FINANSIELT LEASEDE AKTIVER AFSKRIVNING (ANTAL ÅR) 3 ÅR 1-5 ÅR 5-1 ÅR 3-5 ÅR Ejendomsvurderingen 212 på Gammelsø 6, Odense udgør 26. tkr. Ejerlejlighed i Odense Banegårdscenter er undtaget fra vurdering. FynBus ejerandel udgør 3,72%. Ved åbningsbalancen 1/1-27 er ejerlejligheden værdisat til kr. Ejerlejligheden benyttes af FynBus Kundecenter. FynBus Årsregnskab 213

19 19 NOTE 6 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER (1. KR.) TILGODEHAVENDE TJENESTEMÆND ODENSE KOMMUNE TILGODEHAVENDE KOMMUNALREFORM ODENSE KOMMUNE AKTIEANDEL REJSEKORTET A/S FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT NOTE 7 TILGODEHAVENDER (1. KR.) TILGODEHAVENDER, KOMMUNER TILGODEHAVENDER, REGION SYDDANMARK ØVRIGE TILGODEHAVENDER KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ALT NOTE 8 LIKVIDE BEHOLDNINGER (1. KR.) FYNBUS DRIFT PENSIONSMIDLER - BANKKONTO OG OBLIGATIONER LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO FINANSIERINGSOVERSIGT (1. KR.) LIKVIDE BEHOLDNINGER PRIMO TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER: +/- ÅRETS RESULTAT +/- LÅNEOPTAGELSE +/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER +/- ÆNDRING I KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER +/- INDBETALINGER VEDRØRENDE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER +/- ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER: AFDRAG PÅ LÅN LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO FynBus Årsregnskab 213

20 2 NOTE 9 EGENKAPITAL (1. KR.) EGENKAPITAL RAMMESTYRING PRIMO: OVERFØRT RESULTAT, JF. RESULTATDISPONERING RAMMESTYRING ULTIMO EGENKAPITAL I ØVRIGT PRIMO PRIMOREGULERINGER: REGULERING LANGFRISTET TILGODEHAVENDE ODENSE KOMMUNE VEDR. TJENESTEMANDSPENSION ÅRETS REGULERINGER: INVESTERING I ANLÆGSAKTIVER AFGANG ANLÆGSAKTIVER ÅRETS AFSKRIVNINGER ANLÆGSAKTIVER REGULERING LEASINGFORPLIGTELSE OVERDRAGELSE LEASINGFORPLIGTELSE REGULERING FERIEPENGEFORPLIGTELSE REGULERING LANGFRISTET TILGODEHAVENDE ODENSE KOMMUNE VEDR. TJENESTEMANDSPENSION REGULERING HENLÆGGELSE TJENESTEMANDSPENSION HERAF FAKTISK INDSAT PÅ TJENESTEMANDSKONTOEN HERAF UREALISEREDE RENTEINDTÆGTER UREALISEREDE KURSREGULERINGER PRIMO UREALISEREDE KURSREGULERINGER ULTIMO +/- ÅRETS RESULTAT EGENKAPITAL I ØVRIGT ULTIMO EGENKAPITAL I ALT NOTE 1 LANGFRISTET GÆLD (1. KR.) LEASINGGÆLD LANGFRISTET GÆLD I ALT FynBus Årsregnskab 213

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010

Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 Trafikselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 2010 1 Indhold PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Den ua ængige revisions påtegning... 5 NOTER Note 1, Dri sindtægter... 21 Note 2. Dri

Læs mere

FYNBUS Regnskab 2009-1 -

FYNBUS Regnskab 2009-1 - FYNBUS - 1 - INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere