Referat Følgegruppen for forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Følgegruppen for forebyggelse"

Transkript

1 Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Fredag d. 13. april 2018, kl Sted: Regionshuset, Vejle Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt (mødeleder) Margit Thomsen, Sundheds- og forebyggelseschef, Varde Kommune Karen Skønager, Områdeleder for Sundhed og Integration, Tønder Kommune Birthe Navntoft, Afdelingschef, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark Christine Lund Momme, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark (referent) Iben Lykke Eggertsen, Sundhedsplanlægger, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune Afbud: Bilag Bilag 1: Fælles ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Bilag 2: Dagsordenspunkt til Det Administrative Kontaktforum vedr. Projekt Livsstilsguide i praksis Bilag 3: Projektevaluering, Projekt Livsstilsguide i praksis Bilag 4: Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Bilag 5.1: Evaluering af temadag på OUH Bilag 5.2: Evaluering af temadag på SLB Bilag 5.3: Evaluering af temadag på SVS Bilag 5.4: Evaluering af temadag på SHS Bilag 6: Rammeaftale inkl. forslag til ændringer Bilag 7: Kommissorium for Arbejdsgruppen vedr. monitorering Bilag 8: Opdateret porteføljestyringsværktøj

2 Pkt. 1 Velkommen - Siden sidst: Velkommen: Følgegruppen for forebyggelse bød velkommen til en ny kommunal medformand, Margit Thomsen, som er chef for Sundhed og Forebyggelse i Varde kommune. Margit Thomsen træder ind i gruppen i stedet for Lis Huge. DAK: 21/ Statusopdatering fra Følgegruppen for forebyggelse Birthe Navntoft orienterede om, at Følgegruppen for forebyggelses status på møde i Det Administrative Kontakforum den 21. marts 2018 blev taget til efterretning. SKU: d 28/2 2018: Godkendelse af tværsektorielt Forløbsprogram for mennesker med diabetes Forløbsprogrammet blev godkendt på møde i Sundhedskoordinationsudvalget og er nu rundsendt til alle relevante parter. Det er blevet sendt til de lokale samordningsfora til implementering og i forbindelse med implementeringen er der særligt fokus på de ændringer i opgavefordeling på tværs af sektorer, som forløbsprogrammet medfører. Karen Skønager orienterede om, at den ændrede forløbsydelse for mennesker med KOL har medført, at de praktiserende lægers incitament til at fastholde borgere i forløb i almen praksis ikke længere er til stede. Det har betydet, at Tønder Kommune oplever, at de praktiserende læger henviser flere borgere til forløb i kommunen. Pkt. 2 Oplæg v. Mette Nygaard vedr. Sundhedsprofilen De nationale data fra Sundhedsprofilen Hvordan har du det, blev offentliggjort d. 6/ i København. De efterfølgende dage blev data fra regionerne offentliggjort, og der har i tiden efter været afholdt flere arrangementer i Region Syddanmark. Mette Nygaard, der sidder i arbejdsgruppen for Sundhedsprofilen, vil på mødet fremlægge de mest markante fund på regionalt plan. - Følgegruppen for forebyggelse drøfter oplægget vedr. Sundhedsprofilen 2017 Drøftelse: Mette Nygaard, Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde, holdt et oplæg om resultaterne af Sundhedsprofilundersøgelsen Sundhedsprofilen har bl.a. vist, at:

3 o der ikke har været det fald i antallet af daglige rygere, som man havde forventet. Den gode udvikling, som man har kunnet følge i de tidligere Sundhedsprofilundersøgelser, er stagneret o flere unge starter med at ryge o mange tilkendegiver, at de ønsker at stoppe med at ryge, men de har ikke planlagt et egentligt rygestop o antallet af borgere, der indtager et højrisikoniveau af alkohol, er faldet med næsten 2 procent o flere er stillesiddende i fritiden o flere er svært overvægtige o flere har usundt kostmønster o flere kvinder end mænd udtrykker villighed til at ændre sundhedsadfærd o 1/3 af borgerne i Region Syddanmark har en kronisk sygdom o Der er stigning blandt alle aldersgrupper i forhold til graden af stress og nervøsitet (kurven knækker dog synligt ved pensionsalderen) o Der ses en høj grad af social ulighed i sundhed Efter Mette Nygaards præsentation, blev følgende efterspurgt: o o I de slides, hvor Danmark sammenlignes med EU, kunne det være interessant at se, hvilke EU lande, der ligger bedre og dårligere end Danmark Data på andre stimuli end alkohol, f.eks. i Ungdomsprofilen eller i data fra Det Kriminalpræventive Råd Karen Skønager orienterede om, at der i Tønder Kommune har været et fald i antallet af storrygere, hvilket man i kommunen tilskriver et større rygestopprojekt i de fire sønderjyske kommuner, hvor der er blevet udleveret gratis rygestopmedicin. I forhold til udviklingen i mental sundhed, er der iværksat mange tiltag, både i kommunerne og i regionsregi i forhold til at opsporing. Alligevel ses en uhensigtsmæssig udvikling, og der er fra mange sider fokus på at få vendt udviklingen. Følgegruppen for forebyggelse takkede for oplægget og tog indholdet til efterretning. Pkt. 3 Opfølgning på arbejdet med Aftale på børne- og ungeområdet Arbejdsgruppen vedr. Aftale på børne- og ungeområdet skulle til dette møde levere et høringsudkast til den kommende aftale. Formandskabet for arbejdsgruppen har imidlertid besluttet, at det aftaleudkast, der pt. foreligger, kræver en række præciseringer med det formål at sikre en mere handlingsorienteret- og anvisende aftale.

4 Det er derfor besluttet, at Følgegruppen for forebyggelse i stedet præsenteres for et høringsudkast til aftalen på mødet i august Aftalen vil blive forsøgt struktureret omkring de aldersinddelinger, som følgegruppen på et tidligere tidspunkt er blevet præsenteret for (0-3-årige, 3-5 årige, 5-16-årige, årige). De relevante aktører på de forskellige alderstrin vil blive inviteret til workshops i maj/juni, hvor formålet vil være at få skitseret det idealforløb, man ønsker, der skal være for barnet/den unge. Der orienteres nærmere om status på mødet. - Følgegruppen for forebyggelse tager orienteringen til efterretning. Drøftelse: Følgegruppen for forebyggelse gjorde opmærksom på, at der er stort fokus på børn og unge, der mistrives. Karen Skønager bemærkede, at man i Tønder Kommune sætter ind over for de unge, der er i fare for eller som falder ud af uddannelsessystemet. Derudover gjorde hun opmærksom på, at en af udfordringerne på børne- og ungeområdet er, at sundhedsplejen og de praktiserende læger arbejder i hvert deres IT-system og at der ikke umiddelbart kan udveksles informationer mellem disse systemer. Helle Adolfsen orienterede om, at man i Sygehus Lillebælt-området har fokus på, at sundhedsplejen systematisk skal komme i familier til de 0-2-årige, der har det svært. Sundhedsplejen mener at kunne spotte børn helt ned til 2-3 måneders alderen, hvor der er problematikker omkring sociale relationer. Følgegruppen efterlyste, at aftalen kan etablere en mulighed for, at der kan påbegyndes en dialog med kommunen og andre relevante faggrupper ved bekymring for et barn eller en ung og at denne dialog ikke nødvendigvis skal være en underretning. Det, der blev efterlyst, var en form for bekymringsskrivelse. Derudover var der ønske om, at der etableres en rådgivningsfunktion, som er uafhængig af cpr.numre og dermed på et anonymt og overordnet plan. Der blev udtrykt bekymring for, at mange kommuner sparer på midlerne til sundhedsplejen, hvilket er problematisk, da sundhedsplejen er den bedste mulighed for systematisk at følge den enkelte familie. Der blev udtrykt ønske om, at aftalen indeholder en anbefaling om, at sundhedsplejen ser børnene oftere. Derudover blev der stillet forslag om, at der på skolerne oprettes drop-inrådgivning til børnene og de unge, så de har et sted at gå hen, hvis de har behov for at tale med nogen. Drop-in-rådgivningen kunne f.eks. varetages af sundhedsplejerske, pædagog eller lignende. I forhold til det videre arbejde med de aldersopdelte workshops blev der stillet forslag om, at arbejdsgruppen kontakter Berit Østergaard, leder af sundhedsplejen i Varde. Her arbejder man

5 med efteruddannelse af sundhedsplejen i forhold til opsporing af mistrivsel. Derudover blev det foreslået at tage kontakt til Ledende jordemoder på Sygehus Lillebælt, Anne Uller. I forhold til det videre arbejde med Børne- og Ungeaftalen, har sekretariatet for arbejdsgruppen deltaget i et møde i Følgegruppen for behandling og pleje, hvor det blev aftalt, at den arbejdsgruppe, der forestår videreudviklingen af Sam:Bo holder sig klar til at bistå med den elektroniske understøttelse af aftalen, når den er færdiggjort. Følgegruppen for forebyggelse tager beslutningen om en udskydelse af høringen af den kommende aftale på børne- og ungeområdet til efterretning og ser frem til at se resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Det pointeres, at det væsentligste er, at aftalen bliver handlingsanvisende. Pkt. 4 Opfølgning på fælles ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Sundhedsstyrelsen har i december 2017 udgivet tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser, som omhandler henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelser og angst eller depression. Forløbsprogrammerne beskriver, hvordan indsatsen for målgruppen skal varetages samtidigt, sammenhængende og koordineret mellem de forskellige sektorer. Ligeledes beskriver de behovet for et fokus på den tidlige forebyggende og opsporende indsats, der skal forhindre, at barnet/den unge udvikler egentlige diagnoser og derved får behov for mere indgribende indsatser. Sundhedsstyrelsen åbnede den 5. januar 2018 for ansøgninger til en satspulje for implementering og udbredelse af de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Der var i indkaldelsen lagt op til, at regioner og kommuner i fællesskab kunne søge om midler til lokale tilpasninger og implementering af de tre forløbsprogrammer. Satspuljen var på 33,5 mio. kr. og der var ansøgningsfrist den 5. april Formandskabet for Følgegruppen for forebyggelse indstillede i januar til formandskabet for Det Administrative Kontaktforum, at der igangsattes en proces med henblik på at udforme en fælles ansøgning om midler til implementering af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser på tværs af Region Syddanmark og de 22 kommuner. Den 5. april fremsendtes således en fælles ansøgning mellem regionen og de 22 kommuner. Ansøgningen er vedlagt som bilag. - Følgegruppen for forebyggelse tager orienteringen til efterretning.

6 Følgegruppen for forebyggelse roste, at det er lykkes at udarbejde en ansøgning på tværs af kommuner, somatiske og psykiatriske sygehuse samt socialområdet. Derudover blev der opfordret til, at de ansvarlige for midlerne er opmærksomme på at få ansøgt rette instans om, at midlerne ønskes anvendt anderledes, såfremt nogle af de planlagte aktiviteter bortfalder undervejs. Pkt. 5 Projekt Livsstilsguide i Praksis I forbindelse med afslutningen af Projekt Livsstilsguide i praksis er der udarbejdet en evaluering samt forslag til forankring af tiltagene i projektet, som skal behandles på det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 14. maj Drøftelse: - Følgegruppen for forebyggelse godkender vedlagte dagsordenspunkt vedr. Projekt Livsstilsguide i praksis. Birthe Navntoft orienterede om, at man i regi af projektet arbejder på at overføre læring og de iværksatte initiativer til det nyoprettede Steno Diabetescenter, Odense. Karen Skønager bemærkede, at der er behov for, at de organisationer, som sender medarbejdere på kursus, også er klar til at gennemføre de forandringer, som de kompetenceudviklede medarbejdere har behov for, for at kunne implementere den læring, de har tilegnet sig, i egne lokale organisation. Derudover er det altid en udfordring, når medarbejdere i en organisation sendes på kursus successivt, idet de, der har været på kursus først, må vente med at handle efter det tillærte, til de øvrige kolleger har været igennem samme kompetenceudvikling. Dertil kræves kontinuerlig ledelsesmæssig opbakning, og at den kommunale organisatoriske opsætning skal understøtte initiativet. Karen Skønager bemærkede derudover, at man i Tønder kommune har oplevet, at det ikke er al den viden, man har fået i regi at Projekt Livsstilsguide i Praksis, som har været ny. Derudover blev det bemærket, at der opleves en diskrepans mellem lokalpsykiatri og socialpsykiatri, da lokalpsykiatrien skal producere mere. Dagsordenspunktet til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum blev godkendt og indholdet i evalueringen taget til efterretning. Pkt. 6 Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne har nu været i funktion i godt et år. Der har i november 2017 været afholdt fire temadage om infektionshygiejne lokalt omkring hvert sygehus. Alle kommuner var inviteret til temadagene, dvs. både dem med og dem uden aftaler med sygehusene. Der var til temadagene udarbejdet et generisk program med

7 mulighed for lokale tilpasninger. På Odense Universitetshospital deltog 49, på Sygehus Sønderjylland 45, på Sygehus Lillebælt 45 og på Sydvestjysk Sygehus 39. Der var stor spredning i deltagernes vidensniveau, hvilket afspejlede sig i evalueringerne, der overvejende viste tilfredshed med temadagenes indhold, men dog også efterlyste mere konkret information på hygiejneområdet. Evalueringerne er vedlagt som bilag. På baggrund af temadagene og erfaringerne med aftalen det første år, har der i februar 2018 været afholdt et opsamlingsmøde med hygiejnesygeplejerskerne fra de fire sygehusenheder. Der blev på mødet stillet forslag om en række mindre ændringer af aftaleindholdet (aftalen er vedlagt med ændringsforslagene markeret), herunder: - Mulighed for at afholde én fælles temadag for hele regionen i stedet for fire lokale temadage på SOF-niveau. Derudover kunne der være mulighed for at holde lokale temadage på et mere specifikt niveau for de kommuner, der har indgået aftaler. - Ændringen af formen på de kurser, der afholdes i basispakken, således at der enten afholdes et to-dages basiskursus eller et et-dages kursus for det dobbelte antal deltagere. - At der etableres mulighed for at tilkøbe ekstra kursuspladser i mindre omfang (se tilføjelse i aftalens bilag 3). - At der indskrives en mulighed for at ændre på en indgået aftale om infektionshygiejnisk rådgivning i aftaleperioden, hvis begge parter er enige om at opsige eller ændre aftalen. Det er sekretariatets vurdering, at ændringerne er af mindre karakter og derfor kan ske udenfor den normale evalueringsperiode. - Følgegruppen for forebyggelse tager evalueringerne af de afholdte temadage til efterretning Og - At Følgegruppen for forebyggelse drøfter og evt. godkender de fremførte forslag til mindre ændringer i rammeaftalen. Evalueringerne fra de afholdte temadage blev taget til efterretning. Følgegruppen for forebyggelse drøftede forslagene til ændringer og opfordrede til, at de ændringer, der bliver foretaget, bliver mere tydelige i forhold til hensigt og formål. Karen Skønager bemærker, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det tydeligt fremgår, hvilket niveau undervisningen er på (basiskursus eller kursus for dem, der har været på basiskursus.) Der

8 efterspørges mulighed for at lave lokale aftaler, da pakkerne anses som rigide, og der ønskes større fleksibilitet. Forslagene til korrektioner blev derefter godkendt. Det blev bemærket at priserne fremgår i 2017-tal. Pkt. 7 Udpegning af regional formand til arbejdsgruppen for udvikling af nye rammer for kronisk sygdom I forbindelse med arbejdet med at udvikle nye rammer for kronisk sygdom, i form af forløbsprogrammerne for mennesker med KOL, mennesker med diabetes og for nuværende for mennesker med hjertesygdomme har programchef Birthe Mette Pedersen, Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde været regional formand. Birthe Mette Pedersen blev tilbage i 2014 udpeget til at indgå som formand for arbejdsgruppen. Birthe Mette Pedersen ophører med sin funktion i Regionshuset pr. 31. juli 2018, og kan derfor ikke længere fortsætte som regional formand. Der skal i den forbindelse udpeges en ny regional formand. - Følgegruppen for forebyggelse igangsætter arbejdet med at udpege en ny regional formand for arbejdsgruppen for udvikling af nye rammer for kronisk sygdom. I forhold til udpegning af regional formand, vil Helle Adolfsen og Birthe Navntoft drøfte og udpege en formand. Der er også for nyligt udpeget en ny kommunal medformand. Den nye kommunale medformand hedder Hanne Josefsen, og er leder af patientrettet forebyggelse i Esbjerg Kommune. Pkt. 8 Opfølgning på ønske om ændringer i kommissorium for Arbejdsgruppen vedr. monitorering Der gives på mødet en kort status på arbejdet med at ændre sammensætningen i Arbejdsgruppen vedr. monitorering. Det indstilles at, Drøftelse: - Følgegruppen for forebyggelse tager orienteringen til efterretning.

9 Birthe Navntoft orienterede om, at hun har afholdt et møde med den ene regionale repræsentant i gruppen, og det er blevet tydeligt, at det, der er svært for gruppen, er, at: Arbejdsgruppen selv skal udpege formand og sekretær, og dette er ikke sket. Arbejdsbelastningen i gruppen er i perioder stor, og det er derfor nødvendigt, at gruppen udvides med mere kapacitet. På baggrund af Birthe Navntofts orientering blev det besluttet, at der indsættes en kommunal og en regional formand i arbejdsgruppen. Derudover får medlemmerne af gruppen mulighed for i samråd med deres ledere at overveje, om de kan/må afse den nødvendige tid til det arbejde, som gruppen skal levere. Derudover undersøger Birthe Navntoft, om der er mulighed for til særlige opgaver at spille ind med yderligere ressourcer f.eks. fra Center for Kvalitet. Pkt. 8 Opdateret porteføljestyringsværktøj Det indstilles, at Følgegruppen for forebyggelse godkender indkomne statusbeskrivelser fra arbejdsgrupperne samt det opdaterede porteføljestyringsværktøj, som tilgår Det Administrative Kontaktforum på møde den 14. maj Porteføljestyringsværktøjet blev godkendt. Pkt. 9 Eventuelt Der var ikke noget til eventuelt.

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 8.30-11.00 Sted: Mødelokale 4, Praksisenheden i Kolding (Kokholm 3B) Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 15. maj 2017, kl. 14.30-17:00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag d. 24/5 kl. 14.00-17.00 Sted: Mødelokale M2, Kokholm 3, 6000 Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt (mødeleder)

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 8.30-11.30 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Lis Huge (LH), Sundhedschef, Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag den 24. august 2017, kl. 13:30-16:00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Onsdag den 29. august 2018 kl. 10.00-12.00 Sted: Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus, 6000 Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Referat Ekstraordinært møde i Følgegruppen for forebyggelse

Referat Ekstraordinært møde i Følgegruppen for forebyggelse Referat Ekstraordinært møde i Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Fredag den 9. juni 2017 kl. 13.00-14.30 Sted: Mødelokale K2, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj 1 Følgegruppen for forebyggelse Opdatering af den Følgegruppen for forebyggelse godkendte eksisterende regionale på møde d 11/10 2018 igangsættelse af

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 4. december 2017, kl. 14.30-17.00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/21810 Dato: 9. oktober 2014 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318 Mødereferat

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 11. oktober 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 3. oktober

Læs mere

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet Område: Sundhed Afdeling: Tværsektorielt Sundhedssamarbejde Journal nr.: Dato: 6. juni 2016 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: clm@rsyd.dk Telefon: 76631318 Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 5. december 2016, kl. 10.30-12:30 Sted: Mødelokale M3, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Psykiatrisk Dialogforum den 7. maj Livsstilsstrategien og livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse

Psykiatrisk Dialogforum den 7. maj Livsstilsstrategien og livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse Psykiatrisk Dialogforum den 7. maj 2015 Livsstilsstrategien og livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse Hvad er fakta Psykiatriske patienter har: - større overdødelighed 3 Forventet levetid

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 16. juni 2017 kl. 10.00-12.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.46 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, forløbschef,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Møde i det administrative kontaktforum

Møde i det administrative kontaktforum Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journalnr.: 11/33268 Dato: 30. januar 2011 Udarbejdet af: Betina Simonsen E-mail: betina.simonsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: SOF Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Direktionssekretariat E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23390198 Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Styregruppemøde i projekt Livsstilsguide i praksis. Mødelokale 5, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Styregruppemøde i projekt Livsstilsguide i praksis. Mødelokale 5, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Udarbejdet af: Naja Ramskov Krogh Journal nr.: 17/26720 E-mail: Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk Dato: 4. september 2017 Telefon: 2920 1212 Referat Møde: Styregruppemøde i

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 15. maj 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef, Tværsektorielt

Læs mere

Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 1. september

Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 1. september REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 1. september 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner René Tækker Clausen, konsulent, Langeland

Læs mere

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Hjørring Kommune Referat 011012 Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Mødedato: Tirsdag den 11. september 2012 Mødet påbegyndt: Kl. 13.00 Mødet afsluttet: Kl. 16.00 Mødested:

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

VI VIL REDUCERE ANDELEN AF RYGERE. indsatsen/indsatsområdet mest hensigtsmæssigt udvikles i aftaleperioden

VI VIL REDUCERE ANDELEN AF RYGERE. indsatsen/indsatsområdet mest hensigtsmæssigt udvikles i aftaleperioden VI VIL REDUCERE ANDELEN AF RYGERE Prioritering Navn på Hvilken målsætning(er) /området Beskrivelse af /området forventes, at /området kræver (fx i tid, involverede fagpersoner, Evt. bemærkninger med Evt.

Læs mere

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv.

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv. Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 5. september 2013 kl. 10.00 15.00 Regionshuset Vejle, mødelokale 6 Kommunalt formøde kl. 9.00-9.45 Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen

Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark Lektor Peter Lund Kristensen Hvordan har du det? Trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010-2017 Lektor Peter Lund Kristensen Baggrund o Aftale om sammenlignelige sundhedsprofiler for alle kommuner i Danmark

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Udarbejdet af: Christine Lund Momme Journal nr.: 18/12161 E-mail: clm@rsyd.dk Dato: 14. marts 2018 Telefon: 2920 1318 Projektbeskrivelse Implementering af forløbsprogrammer

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 15. december 2017 kl. 9.00-11.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 Deltagere Kommuner: Anne Marie Hedegaard, leder af sundheds-

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Referat Mødedato: Torsdag den 8. november 2012 Mødetidspunkt: 13:00 til 15:00 Mødelokale: Mødeværelse 6 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Heidi Juul Madsen,

Læs mere

REFERAT. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april Sted: Lokale , Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ

REFERAT. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april Sted: Lokale , Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 26. april 2019 10.00-12.00 Sted: Lokale 3.1.56, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune

Læs mere

Møde i følgegruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

Møde i følgegruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/10617 Dato: 14. maj 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne..Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631104

Læs mere

Odense Kommune Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 3. november

Odense Kommune Implementeringsgruppen for Forebyggelse, d. 3. november REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 3. november 2017 kl. 11.00-13.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 2.1.47 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Haderslev Kommune har følgende bemærkninger af generel karakter til samarbejdsaftalen.

Haderslev Kommune har følgende bemærkninger af generel karakter til samarbejdsaftalen. NOTAT Haderslev Kommune Sundhedssamarbejde og Forebyggelse Nørregade 41, st tv 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 30683956 ann@haderslev.dk 30. oktober Sagsbehandler: Ann Iversen Haderslev Kommunes

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev Sundhedscenter Haderslev Planen fra kl. 14.00 14.45 Kl. 14.00-14.15 Kl. 14.15-14.25 Kl. 14.25-14.40 Kl. 14.40 14.45 Rundvisning Præsentation Spørgsmål i grupper Opsamling Tankerne bag samarbejdet om Sundhedscenter

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum REFERAT Mødedato: Tirsdag den 26. juni 2012 Mødetidspunkt: 13:00 til 15:00 Mødelokale: Mødeværelse 6 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Helene Bækmark (Næstformand),

Læs mere

Møde i det administrative kontaktforum

Møde i det administrative kontaktforum Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 11/427 Dato: 22. juni 2011 Udarbejdet af: Karina Andersen E-mail: Karina.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1222

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 9. december 2010 Udarbejdet af: Mette Udengaard Nors E-mail: Mette.Udengaard.Nors@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631218

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Københavns Kommunes høringssvar vedrørende forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Københavns Kommunes høringssvar vedrørende forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundhedsstyrelsen Københavns Kommunes høringssvar vedrørende forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Sundheds-

Læs mere

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning

Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Rammepapir om Arbejdsmarkedstilknytning Udvalget for det nære sundhedsvæsen, 1. april 2019 Psykiatri- og socialudvalget, 23. april 2019 Sundhedsudvalget, 23. april 2019 Baggrund Aftaleparterne har i budgetforliget

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum REFERAT Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødetidspunkt: 10:00 til 13:00 Mødelokale: Mødeværelse 7 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen, (Næstformand),

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail:Alice.Skaarup.Jepsen@RegionSyddanmark.dk Journal nr.: 10/6218 Telefon: 76631443 Dato: 26. november

Læs mere