Ny model for arbejdsmiljøarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny model for arbejdsmiljøarbejde"

Transkript

1 Ny model for arbejdsmiljøarbejde Indledning På baggrund af en analyse af effekten af arbejdsmiljøcertificeringen på alle arbejdspladser i Odense Kommune besluttede Hovedudvalget den 15. december 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en Ny model for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. Modellen skal, i sammenhæng med kommunens øvrige indsatser, bidrage til at nedbringe sygefraværet, reducere antallet af arbejdsulykker samt fastholde og styrke trivslen på arbejdspladserne til gavn for løsningen af kerneopgaven. Det blev ligeledes besluttet, at modellen skal kobles til Arbejdsmiljøstrategien, Indsatser, der fremmer trivsel, arbejdsglæde og stolthed samt til Personalepolitikken. En projektgruppe bestående af medlemmer fra Hovedudvalget, repræsentanter fra forvaltningerne samt HR og Personale i BMF har udarbejdet et forslag til Ny model for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen HR & Personale Flakhaven Odense C DATO 5. december 2017 REF. ALK Forslaget til Ny model udgøres af følgende elementer: 1. Strategisk arbejdsmiljø 2. Indflydelse i arbejdsmiljøarbejdet 3. Ledelsesunderstøttelse og udvikling 4. Fokuserede og prioriterede tilgange og indsatser 1. Strategisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøstrategi I Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi sættes mål for arbejdsmiljøet. Målene sættes centralt i Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi, og forvaltningerne opstiller egne strategiske fokus og mål. De forvaltningsvise mål og strategiske fokus Chefgruppen i forvaltningerne sikrer, at der udarbejdes strategiske fokus og målsætninger, som understøtter de centrale mål. Således har forvaltningerne indflydelse på at prioritere præcist hvilke strategiske fokus og mål, der er nødvendige for, at forvaltningerne i fællesskab når de mål, der er sat i strategien. Ledelsen omsætter forvaltningens strategiske fokus og mål til handling og aktiviteter, og arbejdsmiljøgrupperne udarbejder helt lokale mål og handlinger for den enkelte arbejdsplads i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De lokale mål skal understøtte forvaltningernes overordnede målsætninger og fokus, som igen skal understøtte Odense Kommunes overordnede målsætning og fokus. Forvaltningsudvalgene inddrages i kvalificering af de forvaltningsvise mål og strategiske fokus, som chefgrupperne opstiller. 1/8

2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse For at skabe de bedste forudsætninger for, at det kommende års arbejdsmiljøarbejde planlægges effektivt og med de rette fokusområder, er der udviklet en ny spørgeramme til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse erstattes således af en ny spørgeramme, som er markant kortere, og som indeholder spørgsmål, der i højere grad peger fremad og lægger op til en reflekteret dialog, så arbejdsmiljøgrupperne får lavet den mest effektive plan. Resultaterne fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse behandles i MED-udvalgene, som vurderer, om der er nogle generelle tendenser, der skal behandles på overordnet niveau i MED. MED-udvalgene kan desuden pege på yderligere indsatser, der skal indgå i arbejdsmiljøgruppernes arbejde i det kommende år. 2. Indflydelse i arbejdsmiljøarbejdet Jo bedre betingelserne er for høj grad af indflydelse på at tilrettelægge og udføre arbejdsmiljøarbejdet, des mere målrettet og fokuseret og dermed effektivt kan arbejdsmiljøarbejdet udføres. Høj grad af indflydelse skal være gennemgående i arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at forvaltningerne definerer differentierede mål og strategiske fokus, som yderligere nedbrydes på de enkelte arbejdspladser. I elementerne i Ny model for arbejdsmiljøarbejde lægges vægt på en effektiv inddragelse af MED-organisationen i overensstemmelse med gældende MED-aftale. MED-aftalen sikrer høj grad af medarbejderindflydelse bl.a. gennem en gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for arbejdsmiljøforhold forud for, at ledelsen træffer en beslutning. Fra arbejdsmiljøcertificering til ny model Arbejdsmiljøcertificeringen har medført en central styring af arbejdsmiljøarbejdet. For at sikre størst mulig effekt i arbejdsmiljøarbejdet er Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategiske fokus indflydelse og prioritering. Disse fokus understøtter en større lokal forankring af arbejdsmiljøarbejdet med plads til stor lokal indflydelse på, hvordan dette tilrettelægges mest effektivt. Det er den overordnede grund til at OHSASarbejdsmiljøcertifikatet opsiges med virkning fra 28/ Med opsigelsen af arbejdsmiljøcertificering ophører intern og ekstern audit, og den årlige AMC-ledelsesevaluering bortfalder. Det betyder også, at AMC-uddannelsen ophører, samt at Arbejdstilsynet igen i langt højere grad vil gennemføre anmeldte og uanmeldte besøg. De arbejdspladser, der er i gang med en certificeringsproces, vil skulle lukke eventuelle afvigelser, således at alle arbejdspladser er certificeret med udgangen af februar. Fra certificering til Ny model er der fokus på at skabe en sammenhængende overgang. Den generelle opfølgning på eksterne og interne audits fra 2017 sker via arbejdsmiljøbesøg. Derved sikres en overgang fra arbejdsmiljøcertificering til Ny model. 2/8

3 Med Ny model skal der udarbejdes en systematik, der sikrer videndeling om arbejdsmiljø i samt på tværs af forvaltningerne, eksempelvis videndeling på forebyggende indsatser, videndeling om påbud fra Arbejdstilsynet eller ændringer i arbejdsmiljøloven. Dette vil blive konkretiseret i et projektspor, der har til formål at sikre effektiv videndeling, information og dialog på tværs af forvaltninger inden for HR. Hvis implementering af Ny model giver anledning til at genoverveje arbejdsmiljøorganiseringen, iværksættes overvejelsen lokalt i de enkelte forvaltninger. Udvikling af værktøjer og metoder, som understøtter et målrettet fokus For at skabe de bedste betingelser for høj grad af indflydelse i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsmiljøarbejdet, er det vigtigt, at værktøjskassen understøtter denne tilgang. Der vil blive udviklet en temabaseret værktøjskasse, der understøtter et målrettet, fokuseret arbejdsmiljøarbejde. Flere målrettede værktøjer skaber bedre muligheder for at gå i dybden med præcis de forhold, der vil skabe den største effekt. APV Der udvikles branche- og temabaserede APV-værktøjer til både fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Værktøjerne skal fortsat sikre, at arbejdsmiljøgrupperne kommer omkring samtlige APV-forhold inden for 3 år eller ved forandringer. Risikovurdering Risikovurdering er et centralt element i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. For at understøtte, at risikovurderinger bliver en naturlig del af arbejdsmiljøarbejdet i dagligdagen, udvikles flere værktøjer målrettet særlige risici, der understøtter effektiv risikovurdering, og der sættes yderligere fokus på at udbrede og øge viden om risikovurdering. Værktøjer til arbejdsulykker og hændelser For i højere grad at kunne arbejde forebyggende med arbejdsulykker styrkes nuværende analyseredskaber til arbejdsulykker. Derudover styrkes metoder til registrering og opsamling af hændelser og nærvedulykker. 3. Ledelsesunderstøttelse og udvikling For at kunne lykkes med arbejdsmiljøarbejdet skal ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere have den rette indsigt og de rette kompetencer. De skal eksempelvis have viden om forebyggelse og håndtering af sygefravær og arbejdsulykker. Dette får de bl.a. via introduktion til arbejdsmiljø samt løbende kompetenceudvikling. Lederintroduktion til arbejdsmiljø Nye ledere introduceres til arbejdsmiljø. Denne introduktion i forhold til arbejdsmiljø vil blive integreret i allerede igangsatte projekter omkring onboarding 3/8

4 og ledelsesudvikling og de prøvehandlinger, der vil blive gennemført i den forbindelse. Det er ikke nok med en introduktion til arbejdsmiljø, der skal ske en løbende kompetenceudvikling af lederne. Denne kompetenceudvikling vil fremover i højere grad blive målrettet de enkelte ledergruppers ønsker og behov i et samarbejde mellem forvaltningen og HR og Personale i Borgmesterforvaltningen. Introduktion til arbejdsmiljø i forvaltningen Nye ledere eller ledere i nye ledelsesfunktioner på niv. 2 og 3 introduceres til arbejdsmiljø i forvaltningen samt til forvaltningens nøglepersoner inden for HR- og arbejdsmiljø og til HR-tovholder fra HR og Personale i Borgmesterforvaltningen. Niv. 2 og 3 ledere, som ikke er en del af en arbejdsmiljøgruppe, skal også introduceres. Ansvaret hos ledere uden for en arbejdsmiljøgruppe er lige så stort, men rollerne er forskellige. Det er den enkelte forvaltning, der har ansvaret for at gennemføre introduktionen. Kompetenceudvikling til arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere Nyvalgte arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere vil ligeledes løbende modtage tilbud om oplæg og kurser inden for arbejdsmiljø. Forløbene tilbydes ad hoc og målrettes efter behov. De kan være forvaltningsspecifikke eller bredere tilbud på tværs af forvaltninger med afsæt i de behov, som eksempelvis kompetenceafdækningen i den årlige arbejdsmiljødrøftelse peger på eller med afsæt i overordnede mål og strategier. Nye arbejdsmiljøgrupper tilbydes en introduktion til arbejdsmiljøarbejdet. I introduktionen vil der være fokus på Odense Kommunes model for arbejdsmiljøarbejde, men også på arbejdsmiljø i forvaltningen. Alle medarbejdere skal fortsat instrueres til arbejdet og introduceres til arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 4. Fokuserede og prioriterede tilgange og indsatser Målrettet dialog og indsats, hvor behovet er størst Indsatser og ressourcer bør rettes mod de arbejdspladser, hvor det skaber størst effekt i forhold til arbejdsmiljøet. På baggrund af en systematisk dialog mellem HR og Personale i Borgmesterforvaltningen og forvaltningernes chefgrupper prioriterer og målretter chefgrupperne indsatser med afsæt i HR-arbejdsmiljønøgletal, - eksempelvis fra trivselsundersøgelsen, sygefravær, arbejdsulykker og forvaltningsspecifikke data. De forvaltningsspecifikke data kan eksempelvis være lokale kvalitetsmål. Tallene for sygefravær, arbejdsulykker og trivsel vil blive præsenteret i et prioriteringsværktøj, som også indeholder tal for social kapital og tilfredshed, - de dimensioner, som Indsatser, der fremmer trivsel, arbejdsglæde og stolthed tager afsæt i. 4/8

5 I tillæg til disse oversigter kan den lokale chefgruppe naturligvis have en viden om organisationen, som gør, at andre områder skal tilbydes understøttelse og indsatser. Det kan eksempelvis være viden om organisationsforandringer, omstruktureringer, nedskæringer eller andet, som kan udfordre den sociale kapital på arbejdspladsen. Denne viden kan blandt andet komme fra dialog med arbejdsmiljøkonsulenter, fra MEDorganisationen samt fra ledelsesstrengen. Chefgruppen sikrer i prioriteringen at iværksætte indsatser i de områder, hvor der er størst behov, men chefgruppen sikrer i prioriteringen fortsat også et fokus på det forebyggende perspektiv. Det forebyggende perspektiv understøttes ligeledes ved, at forvaltningernes arbejdsmiljøkonsulenter fortsat er tilgængelige med støtte og sparring til alle arbejdspladser. Med afsæt i behovsafdækningen udarbejdes en plan for en skræddersyet og koordineret indsats for de prioriterede arbejdspladser/områder, som fastholdes, indtil indsatsen har haft den ønskede effekt. Den årlige trivselsundersøgelse er et centralt værktøj i chefgruppernes systematiske dialog. Der igangsættes en udvikling af spørgerammen samt rapportdesign i retning mod en mindre spørgeramme. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at komme med forslag til ny spørgeramme samt nyt rapportdesign. Løbende, risikobaseret APV En temabaseret værktøjskasse understøtter et målrettet, fokuseret arbejdsmiljøarbejde. Flere målrettede værktøjer skaber bedre muligheder for at gå i dybden med præcis de forhold, der vil skabe den største effekt. Løbende, risikobaseret APV laves med udgangspunkt i værktøjer, der fremmer en reflekteret dialog samt øger fokus på det psykiske arbejdsmiljø og på sygefravær, som i nuværende værktøjer ikke understøttes optimalt. Arbejdsmiljøgruppen risikovurderer og prioriterer APV-arbejdet efter behov i samarbejde med medarbejdere og med ledelsen. Arbejdsmiljøgrupperne gennemfører APV løbende samt ved forandringer. APV skal dog minimum laves 1 gang årligt. Derudover skal alle APV-forhold gennemgås inden for 3 år. Arbejdsmiljøgrupperne planlægger i den årlige arbejdsmiljødrøftelse årets arbejdsmiljøarbejde og dermed også hyppighed og fokus for årets APV-arbejde. Der kan naturligvis være behov for løbende justeringer. Eksempelvis kan et påbud fra Arbejdstilsynet være anledning til at fokusere på et specifikt emne i APV. APV-handleplaner registreres i Safetynet. Arbejdsmiljøgrupperne følger op og evaluerer på handleplanerne samt sikrer, at APV-handleplanerne er tilgængelige for alle medarbejdere. Det daglige arbejde varetages af arbejdsmiljøgrupperne. MED er platform for synliggørelse, drøftelse og igangsættelse af initiativer, der i det daglige skal styrke sikkerheds- og sundhedsarbejdet og øge trivslen på de enkelte arbejdspladser. 5/8

6 Risikobaseret arbejdsmiljøbesøg prioriteret i forvaltningerne For at bruge ressourcerne bedst muligt og med størst effekt vil arbejdsmiljøbesøg blive udført på de steder, hvor behovet er størst og med et særligt fokus eller tema. Arbejdsmiljøbesøgene vil tilgodese netop de arbejdspladser, der har et helt særligt behov for understøttelse, men vil samtidigt også kunne anvendes i et mere proaktivt og forebyggende perspektiv. Arbejdspladser eller områder kan udvælges og prioriteres af forvaltningernes chefgrupper til et arbejdsmiljøbesøg. Et arbejdsmiljøbesøg kan eksempelvis være én indsats blandt flere på baggrund af den målrettede dialog. Det kan også gennemføres som opfølgning på en indsats eller et tiltag. Et arbejdsmiljøbesøg har et særligt fokus og vil altid blive afsluttet med en mundtlig og skriftlig tilbagemelding på, hvad arbejdspladsen/området med fordel kan og skal arbejde videre med. Arbejdsmiljøkonsulentens tilbagemelding tager afsæt i kravene i Ny model, i arbejdsmiljølovgivningen samt i arbejdspladsens data på trivsel, sygefravær og ulykker. På et arbejdsmiljøbesøg deltager arbejdspladsens lokale leder, arbejdsmiljøgruppe samt en arbejdsmiljøkonsulent. Det er også muligt at samle flere arbejdsmiljøgrupper til et arbejdsmiljøbesøg, og overordnet ledelse kan også deltage. Arbejdsmiljøbesøget kan gennemføres i samarbejde med andre forvaltningers arbejdsmiljøkonsulenter eller af forvaltningens egne. Ansvaret for gennemførslen af arbejdsmiljøbesøg ligger dog i den enkelte forvaltning. 6/8

7 Roller og ansvar I forbindelse med implementering af Ny model vil modellen konkretiseres i en udgave, som arbejdsmiljøgrupper, ledelse og MED-organisationen kan anvende som opslagsværk til arbejdsmiljøarbejdet. I konkretiseringen af modellen vil øvrige arbejdsmiljøkrav ligeledes indskrives med henblik på at skabe et samlet overblik over krav til arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune. Det kan eksempelvis være krav til kemi, eftersyn af værktøj og maskiner, krav til brandøvelse mv. Konkretiseringen vil ligeledes indeholde en beskrivelse af roller og ansvar på de forskellige organisationsniveauer. Et effektivt arbejdsmiljøarbejde fordrer et effektivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelser. I beskrivelsen af roller og ansvar vil MED-aftalens gensidige forpligtelser til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejdsmiljøforhold understøtte dette. Figuren nedenfor illustrer helt overordnet roller, ansvar og samarbejde i Ny model. 7/8

8 Implementeringsplan Nedenstående implementeringsplan forudsætter, at Hovedudvalget godkender ny model for arbejdsmiljøarbejde på mødet den 16. november. De forskellige elementer vil ikke alle blive implementeret per 1. januar 2018, idet forskellige betingelser for de enkelte delelementer gør sig gældende. Nedenfor viser oversigten for, hvornår forskellige dele af elementerne forventes implementeret. Elementer Handling Deadline 1. Strategisk arbejdsmiljø 2. Fokuserede og prioriterede indsatser 3. Lederunderstøttelse og udvikling 4. Indflydelse i arbejdsmiljøarbejdet Forvaltningsspecifikke mål og fokus - fastsættelse af mål og fokus i forvaltningerne Udvikling af ny spørgeramme til den årlige arbejdsmiljødrøftelse Etablering af ramme for systematisk dialog om prioritering af arbejdsmiljøindsatser i chefgruppen Etablering af ramme for risikobaserede arbejdsmiljøbesøg i forvaltningerne 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2018 Udvikling af værktøj til prioritering af indsatser (step 1) 4. kvartal 2017 Udvikling af branche- og temabaserede APV-værktøjer 2.kvartal 2018 Udvikling af trivselsundersøgelsen - ny spørgeramme og rapportdesign Etablering af model for videndeling i og på tværs af forvaltningerne Implementering af systematisk arbejdsmiljøintroduktion i forvaltningen til niv. 2 og 3 ledere 2. kvartal kvartal kvartal 2018 Implementering af arbejdsmiljøintroduktion til alle ledere 2.kvartal 2018 Implementering af arbejdsmiljøintroduktion til arbejdsmiljøgrupper 2.kvartal 2018 Implementering af arbejdsmiljøintroduktion til medarbejdere 1. kvartal 2018 Ophør af aftale med Bureau Veritas 28. feb Værktøjskassen udvikles risikovurdering, hændelser og ulykker 2.kvartal 2018 Øvrigt Ny model formuleres til opslagsværk til portalen 1.kvartal 2018 Orientering om Arbejdsmiljøstrategi samt ny model på Økonomiudvalget 29. nov Evaluering: Det foreslås at modellen evalueres i efteråret Målopfyldelsen vil årligt blive præsenteret i forbindelse med årsberetningen. Det forventes, at der løbende lokalt bliver fulgt op på effekten ift. sygefravær, arbejdsulykker og trivsel. Indstilling: Det indstilles, at Hovedudvalget godkender ny model for arbejdsmiljøarbejde, herunder arbejdsmiljøstrategi (Ny model for arbejdsmiljøarbejde blev godkendt i Hovedudvalget 16. november.) 8/8

ARBEJDSMILJØSTRATEGI

ARBEJDSMILJØSTRATEGI ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads

Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2018-2020 Sunde medarbejdere der trives, er et aktiv for enhver arbejdsplads Indhold Baggrund og formål... 3 MED og arbejdsmiljøarbejdet mod 2020... 4 Styrket psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2018

Arbejdsmiljøstrategi i 2018 Arbejdsmiljøstrategi i 2018 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi Vedtaget af Hoved-MED på møde 27. januar 2016.

Arbejdsmiljøstrategi Vedtaget af Hoved-MED på møde 27. januar 2016. Arbejdsmiljøstrategi 2016-2020 Vedtaget af Hoved-MED på møde 27. januar 2016. 2 Vedligeholdelse og udvikling af den gode arbejdsmiljøkultur Arbejdsmiljøstrategien 2016-2020 er en fortsættelse af kommunens

Læs mere

A R B E J D S M IL J Ø P L A N

A R B E J D S M IL J Ø P L A N ARBEJDSMILJØPLAN 2018 ARBEJDSMILJØPLAN 2018 Region Nordjyllands fokusområder definerer de vigtigste strategiske områder i 2018: Fem fokusområder for sundhedsområdet, ét for Regional Udvikling, ét for Specialsektoren

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017

HR Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet. Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet 2017-2020 Brønderslev Kommune Udarbejdet forår 2017 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Processen indtil nu 5 Beskrivelse af Fokusområderne 6 Bilag 1 Inspirationsskema

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2017

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2017 Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2017 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i direktionen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

FMU ved Sydvestjysk Sygehus SVS Arbejdsmiljødrøftelse 2019

FMU ved Sydvestjysk Sygehus SVS Arbejdsmiljødrøftelse 2019 FMU ved Sydvestjysk Sygehus SVS Arbejdsmiljødrøftelse 2019 1. FAKTA OG ANALYSE Hvad er status på jeres indsatser sidste år - herunder Hovedudvalgets fokusområder? Mange arbejdsmiljøgrupper, LMU og FMU

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Strategiplan for MED og arbejdsmiljø

Strategiplan for MED og arbejdsmiljø Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2016-2017 Godkendt i HMU den 15.12.2015 Justeret i HMU den 29.11.2016 Indhold Forord... 3 Holdninger... 3 Indsatser og mål... 4 Indsatsområder... 5 Mål og succeskriterier...

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018

ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018 ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE FOR 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Arbejdstilsynets væsentligste arbejdsmiljøforhold... 2 Arbejdstilsynets arbejdsmiljøarbejde... 2 Ulykker og nærved-ulykker

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH Odense... 1 Forord...

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017 Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen - november 2017 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i direktionen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet,

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens status (2014)

Arbejdsmiljøgruppens status (2014) Arbejdsmiljøgruppens status (2014) Arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppen på CKV og CKV LMU Udfyldt af Pia Olsen Dato Drøftet og godkendt på LMU den 24. februar 2015 Centrets er organiseret med lokale

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Kolding Kommune Arbejdsmiljøhåndbog

Kolding Kommune Arbejdsmiljøhåndbog Kolding Kommune Arbejdsmiljøhåndbog Kolding Kommune Centralforvaltningen, HR Indhold 1. Politik for arbejdsmiljø- og sundhedsfremme 2018-2020... 4 2. Mål for perioden 2018-2020... 4 3. Ledelsesmæssig forankring

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik

Arbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Arbejdsmiljøpolitik Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Indhold Indledning 3 Baggrund 3 Målsætninger for arbejdsmiljøet 3 Ambitioner 3 Kendetegn 4 Arbejdsmiljøorganisationen 4 Arbejdsmiljø og kommunikation

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune Lokalaftale om MED i Odder Kommune INDFLYDELSE og BESTEMMELSE Forord Denne lokale MED aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Odder kommune. Den skal medvirke

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016 2017-2018 Udarbejdet efterår 2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD 3 PROCESSEN INDTIL NU 3 FORMÅL MED HR STRATEGIEN 4 BESKRIVELSE AF DE 3 HOVEDTEMAER 5 NYE INDSATSER I 2017-18: 7 2 Forord Denne HR strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data 0 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Lungemedicinsk Afdeling J, OUH,

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet Fælles MED-Udvalg i Region Syddanmark og MED- Udvalg uden tilknytning til et Fælles MED-Udvalg Human Resources Personaleudvikling Kontaktperson: Tine Hald Tine.Hald@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631810

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere