Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling 2005 Referat"

Transkript

1 Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår 6. Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingenter 7. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 8. Forslag om revision af CPD-systemet 9. Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP 10. Beretning fra Uddannelsesrådet 11. Beretning fra Dosimetriudvalget 12. Forslag om ændring af DSMF s love 13. Forslag om DSMF medlemsstatistik 14. Diskussionsoplæg om etiske retningslinier 15. Valg af formand 16. Valg af bestyrelsesmedlemmer 17. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 18. Valg af delegerede til EFOMP og IOMP 19. Forslag om kandidater til det faglige bedømmelsesudvalg 20. Valg af valgbestyrelse på 3 ordinære medlemmer (det faglige bedømmelsesudvalg) 21. Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget C:/Users/ /2005_generalforsamling.htm 1/6

2 22. Eventuelt Ad. 1 Valg af dirigent Harald Spejlborg blev valgt til dirigent. Dirigenten startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Det var første gang, at indkaldelse til Generalforsamlingen var indkaldt via . Det kom frem, at medlemmer på Rigshospitalet ikke havde modtaget indkaldelsen trods det, at indkaldelse var afsendt rettidigt. Problemet skyldes formentlig et Spam-filter på Rigshospitalet. Bestyrelsen blev opfordret til at få bedre styr på indkaldelsesproceduren. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Ad. 3 Bestyrelsens årsberetning Håkan Nyström aflagde årsberetningen (bilag). Ad. 4 Beretning fra fonden Intet at berette. Ad. 5 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår Revisor Knud Aage Werenberg gennemgik regnskabet. Der er siden sidste Generalforsamling optaget 10 nye medlemmer. Ad. 6 Budget for det løbende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingenter Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for 2005 (samme kontingenter som for 2004): Ordinært medlemskab kr. 200,- Ekstraordinært medlemskab kr. 50,- Firmamedlemskab kr ,- Der var ingen indvendinger mod de foreslåede kontingenter. De foreslåede kontingenter dermed vedtaget.. C:/Users/ /2005_generalforsamling.htm 2/6

3 Der var opbagning til at bibeholde den store kassebeholdning (ca kr.) til dækning af uforudsete udgifter. Ad. 7 Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg Der var ingen repræsentanter fra Det faglige Bedømmelsesudvalg tilstede. Deres årsberetning er rundsendt til medlemmerne via e-post (bilag). Ad. 8 Forslag om revision af CPD-systemet CPD-udvalget har udsendt forslag om revision af CPD-systemet. I forslaget var der småjusteringer der lempede point tildelingen. Der var bekymring for, at der gik inflation i CPD-systemet. Bekymring for at et velrenommeret system risikerer at blive ødelagt. Der var 18 stemmer for forslaget og 5 stemmer imod forslaget. Forslaget vedtaget. Ad. 9 Beretning fra de delegerede i EFOMP og IOMP Erik aflagde beretning for EFOMP (bilag). Niels Ulsø aflagde beretning for IOMP. Der har ikke været møder i det forløbne år. Foreslog at der iværksætts et projekt om udveksling af danske fysikere med fysikere fra 3. verdens lande. Ad. 10 Beretning fra Uddannelsesrådet Henriette Honoré aflagde beretning for Uddannelsesrådet (bilag). Ad. 11 Beretning fra Dosimetriudvalget Carsten Brink aflagde beretning for Dosimetriudvalget. Der er nu kommet gang i dosimetriarbejdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe om plane og cylindriske ionkamre. Denne gruppe ventes at afslutte deres arbejde i løbet af foråret Det kom til udtryk, at det var svært at få nedsat arbejdsgrupper. Man fik altid at vide fra folk, at det har man ikke tid til, og så kommer det ikke videre. Bestyrelsen blev opfordret til at kikke på de personalemæssige aspekter. Er der ansat nok fysikere til at varetage opgaverne inden for medicinsk fysik. Det blev nævnt, at der er for lidt prestige i at sætte sig i udvalg. Det giver eksempelvis ikke løntillæg og mere karriere. C:/Users/ /2005_generalforsamling.htm 3/6

4 Ad. 12 Forslag om ændring af DSMF s love På sidste Generalforsamling blev bestyrelsen anmodet om at afdække betydningen af ordet Danmark i paragraf 3.1. Bestyrelsen har valgt at løse dette ved at slette ordet Danmark fra paragraffen. Generalforsamlingen kunne tilslutte sig dette. Dermed får paragraf 3.1 i DSMF s love følgende ordlyd: Som ordinært medlem kan optages enhver med en længerevarende uddannelse eller tilsvarende erfaring indenfor medicinsk fysik. CPD-udvalget stillede ligeledes et forslag om ændring af paragraf 8.1. Der var tilslutning hertil og paragrafen har derfor fremover følgende ordlyd: Til faglig bedømmelse af hospitalsfysikere som kvalificeret ekspert (eller medicinsk fysisk ekspert) i et eller flere specialeområder i medicinsk fysik og til vurdering af de årlige indberetninger til CPD-systemet for kontinuert uddannelse og professionel udvikling, har selskabet et Bedømmelsesudvalg bestående af en kvalificeret ekspert fra hvert specialeområde heraf mindst en fra chefgruppen. Desuden vælges tre suppleanter, som opfylder samme krav som repræsentanterne. Udvalgets medlemmer vælges for en fireårig periode og kan genvælges. Udvalget er tillige Selskabets bedømmelsesudvalg vedrørende besættelse af cheffysikerstillinger og dets sammensætning meddeles Sundhedsstyrelsen. Ad. 13 Forslag om DSMF medlemsstatistik Håkan Nyström gennemgik tankerne bag forslaget. Det drejer sig om en medlemsdatabase og er at betragte som en udvidelse den eksisterende medlemsliste på hjemmesiden. Der blev spurgt om hvad et sådant register skulle indeholde. Der blev nævnt alder, køn, uddannelse med videre. Det blev pointeret, at registerloven skal overholdes. Generalforsamlingen anmodede Bestyrelsen om at arbejde videre med ideen og komme med et oplæg. Ad. 14 Diskussionsoplæg om etiske retningslinier Erik gav et oplæg om etiske retningslinier udsprunget af EFOMP s retningslinier Supplement 211. Generalforsamlingen synes, at det er relevant at arbejde videre med og klargøre det, så det vil kunne indarbejdes i lovene ved næste Generalforsamling. Ad. 15 Valg af formand Håkan Nyström, Onkologi, blev genvalgt. Der var ingen yderlige kandidater. Ad. 16 Valg af bestyrelsesmedlemmer Alle siddende bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstillede undtagen Johnny W. Hansen, som ikke ønskede genvalg. Tak til Johnny for godt arbejde. Clara A. Fynbo, Nuklearmedicin opstillede i stedet for Johnny. Der blev ikke opstillede yderligere kandidater. Bestyrelsesmedlemmer eksklusiv formanden er C:/Users/ /2005_generalforsamling.htm 4/6

5 følgende: Jørgen B. Petersen, Onkologi Flemming Kjær-Kristoffersen, Onkologi Hans Lynggaard Riis, Onkologi Erik Andersen, Radiologi Theis Bacher, Nuklearmedicin Claire Anne Fynbo, Nuklearmedicin Ad. 17 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant De siddende revisorer og suppleant genopstiller. Der er ingen modkandidater. De opnåede genvalg og blev: Kjeld J. Olsen, Onkologi (revisor) Knud Aage Werenberg, Onkologi (revisor) Finn Laursen, Onkologi (suppleant) Ad. 18 Valg af delegerede til EFOMP og IOMP De siddende kandidater til EFOMP genopstillede. Der var ingen modkandidater. De valgte kandidater er: Erik Andersen, Radiologi og Søren Holm, Nuklearmedicin Niels Ulsø ønskede at træde ud af IOMP. Der var ingen kandidater til denne post. Niels Ulsø indvilgede i at fortsætte året ud. Ad. 19 Forslag om kandidater til det faglige bedømmelsesudvalg Bestyrelsen foreslår følgende sammensætning af bedømmelsesudvalget: Søren Baarsgaard Hansen, Nuklearmedicin Jolanta Hansen, Radiologi Jesper Carl, Onkologi Suppleanter: Theis Bacher, Nuklearmedicin Birgitte Hinge, Radiologi Kjeld Olsen, Onkologi Der var ingen modkandidater. Bedømmelsesudvalget er sammensat som foreslået. Ad. 20 Valg af valgbestyrelse på 3 ordinære medlemmer (det faglige bedømmelsesudvalg) Punktet udgår, idet der ikke var behov for at foretage skriftlig afstemning i forbindelse med valg af Det faglige Bedømmelsesudvalg - grundet ingen modkandidater. C:/Users/ /2005_generalforsamling.htm 5/6

6 Ad. 21 Valg af medlemmer til Dosimetriudvalget Det siddende Dosimetriudvalg genopstiller. Der var ingen modkandidater. Dosimetriudvalget har dermed følgende sammensætning: Carsten Brink, Onkologi Søren Holm, Nuklearmedicin Jolanta Hansen, Radiologi Ad. 22 Eventuelt Der var forslag fra Markus Novak Lonsdale om, at DSMF gik ind i struktur reformen sammenlægning af amter til regioner. Der blev udtrykt bekymring over ansættelses- og lønforhold i forbindelse med denne sammenlægning. Sagen har været taget op af Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (DSKFNM ), men selskabet henviste til DSMF. Bestyrelsen for DSMF afventer mere konkrete detaljer om denne sag førend det kan afgøres, om sagen kan behandles af DSMF. Der var fremmødt 25 personer til Generalforsamlingen. C:/Users/ /2005_generalforsamling.htm 6/6

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere