UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver:"

Transkript

1 DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 4.54 STC Uddannelsesudvalget Rikke Petersen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Beretning om perioden april 2015 september 2015 Institutionsberetning Revision af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Sektor kick-off UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver: Uddannelserne består, fra sommeren 2016, af 7 semestre á et halvt års varighed, svarende til 30 ECTS. Et semester kan opdeles i moduler á 10 ECTS. De enkelte semester danner grundlag for prøver og eksamener, og udprøvning finder sted i slutningen af semesteret. Fælles semesterstart for alle sundhedsuddannelser 2 gange årligt henholdsvis september og februar En professionsbacheloruddannelse er et fuldtidsstudie med en forventet studietid på 40 timer ugentligt. Studieintensiteten fastlægges i overensstemmelse med Danske Professionshøjskolers studieaktivitetsmodel. Professionshøjskolerne kan derudover tilbyde ekstra curriculære studieaktiviteter og talentforløb. Uddannelsernes ECTS-fordeling i uddannelsesbekendtgørelse og studieordning beskrives gennem fagområder. Professionsbacheloropgaven i de 9 sundhedsfaglige uddannelser fastsættes til 20 ECTS. Til opgaven skal der knyttes kliniske /praktiske ECTS. Hver monofaglige udviklingsgruppe skal udarbejde anbefaling om, hvordan og i hvilket omfang det kliniske element kan inddrages i professionsbacheloropgaven. Den studerende skal gennem sin uddannelse tilbydes valgfrie elementer. De valgfrie elementer udvikles med inddragelse af aftagerfeltet og studerende. Valgfrie elementer kan udvikles i professionsbacheloruddannelsen, på tværs af den enkelte professionsbacheloruddannelse nationalt eller på tværs af forskellige professionsbacheloruddannelser institutionelt. Anbefaling om omfang og placering udarbejdes af den monofaglige udviklingsgruppe. Den studerende skal kontinuerligt gennem uddannelsen trænes i væsentlige praktiske/kliniske færdigheder via simulation /skills labs eller lignende, før den studerende skal øve disse i praksis. Anbefaling om, hvilke færdigheder det er væsentligt at træne, udarbejdes af den monofaglige gruppe. University College Nordjylland 1/5

2 Mindst én prøve i uddannelsesforløbet afprøver kliniske / praktiske kompetencer hos den studerende. Anbefaling om det endelige antal kliniske / praktiske prøver udarbejdes af den monofaglige udviklingsgruppe. Mindst én prøve i uddannelsesforløbet afprøver tværprofessionelle handlekompetencer. Den monofaglige udviklingsgruppe kommer med anbefaling til, hvilke tværprofessionelle handlekompetencer der er væsentlige at afprøve. De professionsfaglige udviklingsgrupper skal væres færdige til nytår Arbejdet med at beskrive de enkelte uddannelser gik i gang den 1. september. I dette arbejde deltager repræsentation fra UC-sektoren samt formændene for ledernetværkene, repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Sundhedskartellet og de studerende. Derudover kan grupperne indkalde eksterne ressourcepersoner efter behov. Fælles national taksonomi Det er besluttet at arbejde ud fra en fælles taksonomimodel. Udviklingsgrupperne får mere konkret information fra den arbejdsgruppe, som har afsluttet sit arbejde primo august. Informationsmøde på UCN Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 13:30-16 afholder UCN et informationsmøde for samarbejdspartnere, aftagere og øvrige interessenter. Her får alle en samlet status på arbejdet med det samlede revisionsarbejde for alle ni sundhedsfaglige uddannelser. Vi har inviteret Susanne Bomholt Andersen fra Styrelsen for Videregående Uddannelser til at deltage. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding via: Uddannelsesspecifikke informationsmøder, professionsfaglige udviklingsgrupper Hver udviklingsgruppe afholder et nationalt dækkende og uddannelsesspecifikt informationsmøde for repræsentanter fra de respektive aftagerfelter, fagforeninger, studenterorganisationer og Sundhedskartellet. I Aalborg afholder jordemoderuddannelsen dette møde den 21. oktober som fyraftensmøde. Møderne er til orientering og debat. Raskmelding af rektor Lene Augusta Jørgensen genindtrådte sin stilling som rektor den 1. juni 2015 efter sin sygemelding. I den ombæring genindtrådte Kirsten Ravn Bundgaard stillingen som prorektor efter sin konstituerede periode som rektor, og Henriette Eduardsen genindtrådte som uddannelseschef for Businessuddannelserne efter konstitueringen som prorektor. Thy-Mors REU behandlede fredag, den 28. august 2015 UCN s ansøgning om overførsel af PAU-udbuddet i Thisted fra VIA UC til UCN. FOA (bakket op af LO) ville af principielle grunde ikke tilslutte sig overflytningen af PAUudbuddet i Thisted. Det blev derfor en delt indstilling, hvor Danske Regioner og KL er for overflytningen, og hvor FOA er i mod. University College Nordjylland 2/5

3 Dette betyder, at sagen nu skal forelægges undervisningsministeren til afgørelse. Adfærdsregler for studerende på UCN Professionshøjskolerne har fået en hjemmel til at udarbejde adfærdsregler for studerende, herunder fastlægge nogle sanktioner for studerende, der overtræder reglerne. UCN har valgt at udnytte denne mulighed. Der har været gennemført høring af reglerne i uddannelseschefgruppe og samarbejdsorganisationen for grunduddannelserne. UCN har valgt at fastlægge adfærdsregler, så det er tydeligt for de studerende, hvilken adfærd som ikke kan accepteres, samt hvordan UCN behandler sager, hvor reglerne overtrædes. Adfærdsreglerne skal dermed understøtte UCN s studiemiljø, som er baseret på tillid, tryghed og respekt. UCN faglig udviklings dag Kvalitet i de videregående uddannelser er sat på den politiske dagsorden. UCN har altid haft fokus på kvalitet det er ikke nyt. Det nye er, at der fra politisk side nu sættes en langt mere tydelig dagsorden for, hvad der forstås ved kvalitet, og hvad institutionerne skal lægge vægt på, når der arbejdes med kvalitet. Derfor afholdte UCN fælles faglig udviklingsdag for alle ansatte i UCN med fokus på Kvalitet i virkeligheden den 19. august Formålet med den faglige udviklingsdag var at samle alle UCN medarbejdere og sammen sætte fokus på kvalitetsarbejdet ved UCN. Indvielse af Campus Mylius Erichsens Vej Bestyrelsesformand Ulla Astman og rektor Lene Augusta Jørgensen havde æren af at klippe det røde bånd over som symbol på åbningen af Campus Mylius Erichsens Vej fredag eftermiddag d. 28. august. Dermed er det kvadratmeter store byggeri, som de næste mange år skal huse lærer- og pædagoguddannelsen samt act2learn og CFU, officielt blevet indviet. Indvielsen foregik i den flotte nye kvadratmeter store tilbygning, der er placeret midt imellem de to "gamle" bygninger.i alt får mere end studerende, 300 medarbejdere og et stort antal kursister deres daglige gang på adressen. Uddannelsens virksomhed v. Studieleder Lisbeth Vinding Madsen Uddannelsen Stinne Bruhn overtager praktikkoordinatorposten fra Kristina Tomra Nielsen. Alle ansatte på ergoterapeutuddannelsen har deltaget på Ergoterapeutuddannelsernes udviklingskonference i august. Her blev arbejdet med input til revision af studieordning på tværs af de syv udbudssteder. Desuden var der oplæg af Gunner Gamborg og Jennifer Creek om ergoterapeuters kernekompetencer og professionens udviklingspotentiale. Der har igen i år været god søgning til uddannelsen og adgangskvotient blev 6,8 i kvote 1. Der skal i løbet af efteråret evalueres på uddannelsens forsøg med optagelsessamtaler i kvote 2. University College Nordjylland 3/5

4 En afdeling af FAFE (foreningen af frivillige ergoterapeutstuderende) er under oprettelse. Fire studerende sidder i bestyrelsen og samarbejder med uddannelsen. FAFE Aalborg har fået god hjælp fra FAFE Aarhus i opstarten og til udarbejdelse af vedtægter og hjemmeside. Der afholdes idegenereringsmøde den Det Internationale arbejde I efterår 15 deltager 6 studerende fra E14s i Global Health modul her på adressen. 4 studerende fra samme hold deltager to uger i international uge + teoriuge i Coventry i England. 3 studerende afvikler deres modul 13 i hhv. Kambodia og Mexico. Uddannelsen har haft besøg af undervisere fra ergoterapeutuddannelsen i Jyvaskula, samt ergoterapeutuddannelsen i Edinbourg siden sidste møde i uddannelsesudvalget. Tina Helle har holdt oplæg på AAATE konference i Budapest, og Inge Lange har været til ELLAN møde i Slovenien. Desuden har Tina Helle, Jacob Madsen og Rina Juel Kaptain været på KI i flere omgange. Udviklingsaktiviteter Tina Helle er overgået til docentansættelse på hhv. ergoterapeutuddannelsen og Fou afdelingen UCN (Teknologier i borgernær sundhed). Tre medarbejdere starter et ph.d. forløb i efterår Kristina Tomra Nielsen er indskrevet på FiA, SDU 1. september 2015 og laver ph.d. studie i samarbejde med Parker Instituttet, Aalborg Universitetshospital og Ergoterapeutuddannelsen. Developing, applying and evaluating an intervention program for persons with chronic diseases. Kristina har i forbindelse med studiet orlov fra uddannelsen og er ansat på Parker Instituttet indtil Anna Marie Lassen er indskrevet på AAU den 1. oktober 2015 og laver ph.d. studie om implementering af velfærdsteknologi i samarbejde mellem Aalborg Kommunes Innovationsafdeling, Fou afdelingen UCN (Teknologier i borgernær sundhed) og ergoterapeutuddannelsen. Rina Juel Kaptain forventes indskrevet ved Karolinska Instituttet, Stockholm og laver ph.d. studie tilknyttet forskningsprojekt om KOL patienter i samarbejde mellem KI, AAU, Fou afdelingen UCN (Teknologier i borgernær sundhed) og ergoterapeutuddannelsen. 3. Opfølgning på informationsmøde om uddannelsesrevision d. 29/9-15 Den blev der afholdt informationsmøde om uddannelsesrevision af sundhedsuddannelserne. Uddannelsesudvalgets medlemmer var inviterede til mødet. Giver mødet anledning til spørgsmål og overvejelser? University College Nordjylland 4/5

5 4. Orientering og drøftelse af revision af ergoterapeutuddannelsen Kort orientering om status på det professionsfaglige udviklingsarbejde Med baggrund i medsendte bilag ønskes drøftelse og input til følgende punkter (fra Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde). - Ergoterapeuters væsentligste kernekompetencer - Mål for læringsudbytte for de fem nævnte prioriterede kernekompetencer - Input til andre væsentlige generiske kompetencer - Hvordan bliver borgeren/patienten central i tilrettelæggelse af uddannelsen - Forslag til indhold af de tværprofessionelle og tværsektorielle elementer og placering i uddannelsesforløbet - Hvilke væsentlige handlekompetencer skal den studerende tilegne sig gennem den kliniske undervisning - Hvordan færdighedslaboratorier mm. kan understøtte koblingen mellem praktik og teori i uddannelsen, samt hvor det kan være særligt relevant Bilag: Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde og Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Eventuelt University College Nordjylland 5/5

UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver:

UC-sektoren afholdte sektorens kick-off møde torsdag den 13. august Heraf fremgår det at konturerne af de kommende uddannelser bliver: REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 4.54 STC Uddannelsesudvalget Rikke

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Mandag den 26. oktober 2015 kl. 14:00-16:00 Mødested: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø. Lokale D4.02 Referent Line Nielsen Deltagere:

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

2. Institutionel beretning - november De sundhedsfaglige uddannelser UCN. Formålet med udarbejdelsen af ledelsesgrundlaget er:

2. Institutionel beretning - november De sundhedsfaglige uddannelser UCN. Formålet med udarbejdelsen af ledelsesgrundlaget er: DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 28. november 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 2.48 STC Uddannelsesudvalget Rikke

Læs mere

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser Oplæg til temadag for kliniske undervisere og ledere 14.08.2015 v/ Jette Rasmussen UNIVERSITY COLLEGE Dagens program: 9.00-10.30:

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C 3.31 Anja Kallestrup Mette

Læs mere

Inge Lange, Birgitte Kure, Eva Wæhrens, Niels Magnus Christensen, Martha Schaafsma. Uddannelsens virksomhed ved studieleder Lisbeth Vinding Madsen

Inge Lange, Birgitte Kure, Eva Wæhrens, Niels Magnus Christensen, Martha Schaafsma. Uddannelsens virksomhed ved studieleder Lisbeth Vinding Madsen REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 2.48 Stine Bak Uddannelsesudvalget

Læs mere

2. Institutionel beretning - november De sundhedsfaglige uddannelser UCN

2. Institutionel beretning - november De sundhedsfaglige uddannelser UCN REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 28. november 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 2.48 STC Uddannelsesudvalget Rikke

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 22. september 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Skolevangen 45, 9800 Hjørring V 51 Anja Kallestrup Mette Grønkjær

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Side

DAGSORDEN. Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Side DAGSORDEN Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: 26. marts 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Lok. 2.48. Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg Referent Stine Bak Deltagere: Uddannelsesudvalget Mødeleder Rikke Petersen

Læs mere

Procesplan 1. Monofaglig Udviklingsgruppe. Sygeplejerskeuddannelsen. Leverance Ramme Aktør Status Dato. Leverance Ramme Aktør Status Dato

Procesplan 1. Monofaglig Udviklingsgruppe. Sygeplejerskeuddannelsen. Leverance Ramme Aktør Status Dato. Leverance Ramme Aktør Status Dato Leverance 1. Dimittendprofil Leverance 2. Input Bekendtgørelse. Formål Dimittendprofilen skal indeholde en beskrivelse af professionens formål. Herunder skal professionens kernekompetencer beskrives samt

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 30. marts 2015

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side DAGSORDEN Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 14. juni kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg D4.02 Silas Mühlbach Anne-Mette Støvring,

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Side

REFERAT. Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Side REFERAT Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: 26. marts 2015 kl. 13:00-15:00 Mødested: Lok. 2.48. Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg Referent Stine Bak Deltagere: Uddannelsesudvalget Mødeleder Rikke Petersen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat til mødet i Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Sted: Campus Aarhus Hedeager 2 8200 Aarhus Mødedato: Den 8. marts 2016 kl. 11.00-14.00

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 23. februar 2015

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Gitte Orlowitz Anne Krogh,

Læs mere

REFERAT Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen

REFERAT Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen REFERAT Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag2. maj 2017 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: 171978 Dagsorden UCC Campus

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Multimediedesign og Webudvikling

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Multimediedesign og Webudvikling REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Multimediedesign og Webudvikling Mødetidspunkt: Onsdag 22. august 2018 kl. 14:30-17:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Tirsdag den 19. november 2013 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 3.79 Karina Juul Sundvall

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag den 25. marts 2015 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø SL D4.02 Jette

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Revisionen af ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Teknisk gennemgang af de nye uddannelsesbekendtgørelser 24.

Revisionen af ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Teknisk gennemgang af de nye uddannelsesbekendtgørelser 24. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Revisionen af ni sundhedsfaglige Teknisk gennemgang af de nye uddannelsesbekendtgørelser 24. maj 2016 Disposition

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag den 14. september 2016 kl. 17:30-19:00 Mødested: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Lokale 3.66 Referent Deltagere: Mødeleder Line

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 7. marts 2013 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø D.4.41 Jette Norup

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 13. februar 2014 kl. 14-16 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Afbud: Sagsnr.: Hobrovej 85, Aalborg Lokale

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 32.30 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. september 2014

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

2. Institutionel beretning september 2017 De sundhedsfaglige uddannelser UCN

2. Institutionel beretning september 2017 De sundhedsfaglige uddannelser UCN DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Tirsdag26. september 2017 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 1.3.130 (Tidligere lok. 4.55) STC

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 13: Fælles uddannelsesudvalgsmøde. Kl. 14: Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Mandag den 21.januar 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Kl. 13:00-14.00 Fælles uddannelsesudvalgsmøde Kl. 14:00-16.00 Uddannelsesspecifikt uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg

Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg REFERAT Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg Pædagog- og sundhedsuddannelser 10. maj 2015 150506_referat_uddudval g_sygeplejerske.docx Onsdag d. 6. maj 2015 kl 14:30-16:00, Nordsjællands Hospital

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Til uddannelsesudvalget ved Bioanalytikeruddannelsen Degnevej 16 Postboks 509 6705 Esbjerg Ø T 7266 2000 E ucsyd@ucsyd.dk W ucsyd.dk EAN CVR 30 84 04 02 Referat til 13. møde

Læs mere

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD Samarbejdsaftale Ergoterapeutuddannelsen Et praktiksted er et ledelsesmæssigt afgrænset område, der er godkendt af UC SYD som uddannelsessted for 1. Indledning studerende

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen DAGSORDEN Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag22. november 2018 kl. 10:00-12:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø CSL

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ Lokale CME 3.0.31

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Design Mødetidspunkt: Onsdag 14. februar 2018 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Norriq, Østre Havnepromenade 26, 1. sal, 9000 Aalborg Lena

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg GODKENDT

Læs mere

Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Mirjam Gork-Jensen (MGJ), tlf , 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved AO2 Journalnummer:

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Side

DAGSORDEN. Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Side DAGSORDEN Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 4. november 2013 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg C3.31 Stine Bak Uddannelsesudvalget Ulla

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalg, Jordemoderuddannelsen Mødetidspunkt: Onsdag26. april 2017 kl. 14:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø SL D 4.02

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 23. marts 2011 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Birgitte Andersen, Majbrit Berlau,

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg spl

REFERAT Uddannelsesudvalg spl REFERAT Uddannelsesudvalg spl Mødetidspunkt: Mandag den 27. oktober 2014 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 3.79 Karina Juul

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent: Deltagere: Skolevangen 45, Hjørring Lokale H 75 Gitte Orlowitz Anne Krogh,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Sted: Campus Randers Jens Otto Krags Pl. 3, 8900 Randers C GODKENDT Mødedato: Den 19. oktober 2015 kl. 12.00 15.00

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen guddannelsen i UCL Referat Mødedato 24. oktober 2013 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2013-10-24 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side DAGSORDEN Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg D4.02 Stine Bak Helel Brøbecher, Lisbeth Vinding

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Dagsorden Mødedato: Torsdag den 02. Juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Campus Roskilde Multihallen Mødelokale:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.37 8200 Aarhus N Mødedato: Den 15. september 2014

Læs mere

REFERAT Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen

REFERAT Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen REFERAT Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag 20. september 2018 kl. 9:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: Københavns Professionshøjskole,

Læs mere

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand. Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 11:00 til mødet er der bestilt kaffe/te, rugbrødsandwich og sodavand Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus

Læs mere

REFERAT Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen

REFERAT Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen REFERAT Uddannelsesledernetværksmøde for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag 9. november 2017 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder UCC Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side

REFERAT Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side REFERAT Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. maj 2013 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg D4.02 Stine Bak Helle Brøbecher,

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Studerende: Anna Waberzeak Weiss, Louise Høstrup Vestergaard

Studerende: Anna Waberzeak Weiss, Louise Høstrup Vestergaard DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen Mødetidspunkt: Mandag13. marts 2017 kl. 12:30-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C3.02 Anne Falck Møller Jæger

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde

DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 10. december 2012 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø D 4.02 Karina Juul

Læs mere

Statusrapport InterTværs April 2018

Statusrapport InterTværs April 2018 Statusrapport InterTværs April 2018 Statusrapport InterTværs April 2018 Indledning Denne årlige statusrapport har til hensigt, at orientere sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen samt den øvrige

Læs mere

NY UDDANNELSE 2016 DORTE STEENBERG, NÆSTFORMAND, DSR JANUAR 2016 MED TILFØJELSER AF HELLE

NY UDDANNELSE 2016 DORTE STEENBERG, NÆSTFORMAND, DSR JANUAR 2016 MED TILFØJELSER AF HELLE NY UDDANNELSE 2016 DORTE STEENBERG, NÆSTFORMAND, DSR JANUAR 2016 MED TILFØJELSER AF HELLE 1 AGENDA Hvad er baggrunden Hvad er nyt struktur, begreber, indhold Hvordan ser formålsparagraffen ud? Hvilke læringsmål

Læs mere

Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland

Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland Januar 2019 Nyt udbud af den sociale diplomuddannelse Dokumentation af efterspørgsel på nyt udbud af uddannelsen i Nordjylland Indhold 1. Indledning... 3 2. Afdækning af behov via dialog med samarbejdspartnere...

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT

INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT uddannelseselements titel (dansk/engelsk) Undervisningssprog dansk/engelsk ECTS-point uddannelseselement/valgf ag afholdes (hovedområde og adresse) Ansvarlig uddannelse uddannelseselements/valg

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ergoterapeutuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 14.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Mødedato: Fredag d. 20. januar 2017 Starttidspunkt: Monofagligt møde kl. 11.00-13.00 Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus,

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen i UCL

Møde i Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato 1. november 2012 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i UCL Dokumentnavn 2012-11-01 dagsorden Uddannelsesudvalget Dokumentnummer Arbejdsområde Uddannelsesudvalget

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Produktionsteknolog og Produktudvikling og teknisk integration REFERAT. Side

REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Produktionsteknolog og Produktudvikling og teknisk integration REFERAT. Side REFERAT Uddannelsesudvalgsmøde Produktionsteknolog og Produktudvikling og teknisk integration Mødetidspunkt: Torsdag den 15. december kl. 14:00-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Jyllandsgade

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

2. Institutionel beretning marts 2017 De sundhedsfaglige uddannelser UCN. Reorganisering af studieadministrationen og nedlæggelse af Fællesområdet

2. Institutionel beretning marts 2017 De sundhedsfaglige uddannelser UCN. Reorganisering af studieadministrationen og nedlæggelse af Fællesområdet DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Mødetidspunkt: Torsdag16. marts 2017 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø 2.46 MAMI Uddannelsesudvalget Rikke Petersen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.36 8200 Aarhus N Mødedato: Den 21. november 2014 kl. 10.00-15.00

Læs mere

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 19-6-2018 Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 18.00 Mødested: Lokale: A 02 Deltagere: Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved Trine (Anne Birthe) Madsen

Læs mere

Tværprofessionalitet i sundhedsuddannelserne et fremadrettet perspektiv

Tværprofessionalitet i sundhedsuddannelserne et fremadrettet perspektiv Tværprofessionalitet i sundhedsuddannelserne et fremadrettet perspektiv Oplæg til fællesmøde for uddannelsesudvalgene den 11.11.2015 Vicedirektør, Søren Pedersen Området for Sundhedsuddannelser Omfatter

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Møde i Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalg

Møde i Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalg Onsdag den 4. november i lokale D1.06 Kl. 8.30 12.00, frokost kl. 11.30 12.00 Deltagere Helle Weimar-Sørensen, Hanne Bonde, Jesper Vildbrad, Imran Ahmad Khan, Lise Junker Nielsen, Marianne Gellert, Aino

Læs mere

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side

DAGSORDEN Uddannelsesudvalg. Dagsorden. Side DAGSORDEN Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 3.december 2012 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9100 Aalborg D4.02 Lise Samuelsen Nielsen

Læs mere

Teknologi i sundheds- professioner og praksis

Teknologi i sundheds- professioner og praksis SUNDHEDSUDDANNELSERNES NATIONALE FØLGEGRUPPER Teknologi i sundheds- professioner og praksis Projektbeskrivelse Udviklingsprojektet gennemføres med støtte fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse i et

Læs mere

Studerende: Anna Waberzeak Weiss, Louise Høstrup Vestergaard

Studerende: Anna Waberzeak Weiss, Louise Høstrup Vestergaard DAGSORDEN Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag24. oktober 2017 kl. 12:30-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C3.31/1.2.190 Anne Falck

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Dagsorden Mødedato: Torsdag den 25. februar 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen:

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen fredag den 13. juni 2008 kl

Møde i Uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen fredag den 13. juni 2008 kl Til: Uddannelsesudvalget, Jordemoderuddannelsen FÆLLESADMINISTRATION Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 96 33 14 00. Fax 96 33 14 99 Dato: 28. maj 2008 Ref.: lig J.nr.: 022/2008/00647 Mail:

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen Journalnr.: U0160-7-04-1-13 Ref.: Lene Tetsche Dato: 17. maj 2013 Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere