Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET"

Transkript

1 Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel som udsendes til internationale operationer i forlængelse af Hærens Reaktionsuddannelse i gennemsnit er yngre end fast personel fra stående styrke, når de udsendes til internationale operationer. Begge personelgrupper kan indgå i enheder inden for alle tjenestegrene og indgå i samme operationsmiljø. I Forsvarsakademiets undersøgelse af udsendte soldater og deres pårørendes psykiske velbefindende og livssituation, USPER PSYK, anføres, at der ikke er forskel på udviklingen af Post traumatisk stress syndrom symptomer (PTSD), i forhold til hvorvidt soldaten er udsendt efter værnepligtsuddannelse og derpå gennemført Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) eller fastansat, om soldaten er førstegangsudsendt eller har flere udsendelser bag sig, ligesom der heller ikke er forskel på kampsoldater og ikkekampsoldater. Til gengæld findes en svag sammenhæng mellem soldaternes alder og kortere civil skoleuddannelse og udviklingen af både PTSD og depression 7-8 måneder efter hjemkomst. Denne undersøgte gruppe soldater var dog karakteriseret ved, at den udviste et relativt højt niveau af PTSD-symptomer allerede inden udsendelse, samt at de endte på det samme niveau af PTSD-symptomer, som de havde inden udsendelse. I forhold til de udsendtes generelle livssituation er der er en sammenhæng mellem alder, og hvor stor en del af personellet, der har etableret sig med familie og børn. De pårørende til personellet er således også forskellige og har forskellige behov. Udsendelse af personel med partnere og børn medfører således større krav til forsvaret, da denne type pårørende generelt stiller større krav til forsvaret om støtte og opbakning end andre typer pårørende. Dertil kommer, at soldater med familie generelt gerne ønsker længere tid mellem udsendelserne end soldater, der ikke har familie. For både søværnets og flyvevåbnets vedkommende gælder det, at de udelukkende benytter sig af fast personel til udsendelse i internationale operationer. Det betyder, at gennemsnitsalderen er højere for soldater, der udsendes til internationale operationer i søværnet og i flyvevåbnet end i hæren. Det er personellets erfaring i deres stillinger, der er afgørende og ikke alder. 2. FORMÅL Formålet med dette notat er at belyse forhold omkring danske soldaters alder på udsendelsestidspunktet. Notatet er afgrænset til at omhandle ansatte soldater på det manuelle niveau, dvs. konstabel- og korporalsgruppen ofte benævnt menige soldater. Endvidere vil notatet primært beskrive forhold omkring alder i relation til hærens internationale operationer, idet forhold omkring søværnet og flyvevåbnet kort behandles. 1

2 3. BAGGRUND Af Værnepligtsudvalgets kommissorium fremgår det, at Undersøgelsen skal tillige inddrage aspekter vedrørende udsendte danske soldaters alder på udsendelsestidspunktet. På Værnepligtsudvalgets 3. møde den 7. december 2011 blev det besluttet, at behandle emnet i et særskilt notat, der vedlægges som bilag til Værnepligtsrapporten. I relation til ovenstående belyser notatet forhold inden for følgende hovedoverskrifter: - Hærens styrkebidrag til internationale operationer. - Alderssammensætning for personel i hæren på udsendelsestidspunktet til internationale operationer. - Alders sammenhæng med psykologiske forhold og livssituationen generelt - Søværnets og flyvevåbnets styrkebidrag til internationale operationer. 4. HÆRENS STYRKEBIDRAG TIL INTERNATIONALE OPERATIONER De menige soldater fra hæren, der udsendes i internationale operationer, kan opdeles i: - Fastansatte konstabler (stående styrke). - Konstabler med kontrakt i relation til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Både fast personel i hærens stående styrke og personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse indgår i hærens enheder inden for alle tjenestegrene 1 og inden for samme operationsmiljø, men der er nogle grundlæggende forskelle mellem disse to typer personel, og hvornår de søges anvendt. Nedenfor beskrives kort forskellige karakteristika ved de to typer styrkebidrag samt forskellene imellem dem Internationale operationer primært bestående af stående styrke. Hæren opretholder af det fastansatte personel en stående styrke, som umiddelbart kan udsendes i nye internationale operationer eller supplere igangværende kontinuerlige internationale operationer. Hærens stående styrke opstiller, uddanner og opretholder endvidere kapaciteter, hvis uddannelsestid overstiger det, der er muligt at gennemføre under anvendelse af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse Internationale operationer primært bestående af konstabler fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Som en del af bidrag til internationale operationer, opstiller og uddanner hæren enheder, som primært består af konstabler, der netop har aftjent værnepligt. Produktionsapparatet benævnes Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og anvendes til at uddanne enheder til løsning af generelle taktiske opgaver med henblik på efterfølgende udsendelse i internationale operationer. Hæren opstiller missionsspecifikke hold, hvor det ene hold afløser det andet i bemandingen af de internationale operationer. Efter udløb af bindingsperioden opløses og hjemsendes holdet. Varslet for opstilling og uddannelse af enheder ved hjælp af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse er minimum ét år. Enheder som primært består af personel, der netop har gennemgået Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, vil derfor normalt blive anvendt til at afløse enheder fra stående styrke. Det vil sige, at hvis varslet i forbindelse med opstart af nye 1 Ved tjenestegrene menes kamptropper, artillerienheder, ingeniørenheder mv. 2

3 missioner er mindre end et år, vil det ikke være muligt, at benytte enheder bestående af personel med Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse Uddannelse. Den grundlæggende forskel på fast personel fra den stående styrke og personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse er tiden til rådighed for at tilføre den enkelte soldat den forudsætningsskabende uddannelse forud for operativ opgaveløsning: - Personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har i alt 12 måneders uddannelse (dog 18 måneder ved ingeniørenheder). - Personel fra stående styrke har mulighed for længerevarende uddannelse (afhængig af kontraktform). Anvendelsen af fastansat militært personel og personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse relateres til enkeltmands- og enhedens opgave og ikke til operationsmiljøet, idet begge kategorier er lige velegnede til eksempelvis hårde missioner. Forskellen er, at visse enkeltpersoner og enheder har behov for en længerevarende uddannelse (mere end et år). Der er enheder/enkeltfunktioner, hvor erfarent fastansat militært personel i kraft af bl.a. rutine og livserfaring har et fortrin. Det gælder bl.a. enheder/enkeltfunktioner, der skal indgå i dialog med lokalbefolkningen i missionsområdet i forbindelse med bl.a. civilt-militært samarbejde, arbejde som mentorer for lokale sikkerhedsstyrker mv Forhold omkring anvendelse af personel direkte fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse kan på relativt kort tid uddannes til opgaveløsning, hvilket giver fleksibilitet i styrkeproduktionen, men begrænsning i anvendelse. Ligeledes kan personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse med fordel anvendes, hvor anvendelse af fast personel fra den stående styrke ikke vurderes at være costeffective. Efter endt udsendelse kan personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse ud fra ønsker og hærens behov ansættes i den stående styrke. Ordningen sikrer således en fleksibel op- og nedbygning af enheder samt løbende genbemanding og produktion. Personel med Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse er uddannet i minimum 12 måneder forud for opgaveløsningen og har modtaget uddannelse til egen funktion og kan normalt løse andre, relaterede funktioner ( skråstregsfunktioner ). Derimod kan personellet ikke eller kun i meget begrænset omfang varetage funktioner inden for andre områder, idet uddannelsen er rettet mod den specifikke opgave Forhold omkring anvendelse af personel fra stående styrke. Personel fra stående styrke har længere uddannelsestid og kan derfor tilegne sig flere kompetencer. Dette personel kan derfor bestride mere specialiserede funktioner og indgå i enheder med krav om længere uddannelsestid og sikre højt beredskab og stor operativ fleksibilitet. Som udgangspunkt kan personel fra stående styrke anvendes mere fleksibelt end personel med Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Det skyldes, at de har gennemgået et længere uddannelsesforløb, hvor de uddannes til at bestride flere funktioner. Personellet har dermed ofte andre kompetencer, end dem de har behov for i deres egen funktion. Dette 3

4 giver mere fleksibilitet i enheden til opgaver i det fulde opgavespektrum. Denne erfaring medfører tillige, at personellet i stående styrke kan udvise et større overblik i den enkelte situation. Stående styrke enheder anvendes derfor såvel i initial- som i driftsfasen af operationer, hvor der er behov for stor fleksibilitet. 5. ALDERSSAMMENSÆTNING FOR PERSONEL I HÆREN PÅ UDSENDELSES- TIDSPUNKTET TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Af nedenstående fremgår det, at konstabler i hærens stående styrke generelt har et højere aldersgennemsnit, også ved udsendelse til internationale operationer end konstabler på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskontrakt Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. I tabel 1 nedenfor opgøres alderssammensætningen på udsendelsestidspunktet til internationale operationer for 744 konstabler i hæren udsendt i forlængelse af en Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskontrakt, baseret på personel udsendt fra februar 2009 og frem til og med august Data viser antal soldater på hvert alderstrin. Desuden fremgår den gennemsnitlige alder. Tabel 1: Alderssammensætningen på udsendelsestidspunktet til internationale operationer for konstabler i hæren udsendt i forlængelse af en Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Alderstrin Gennemsnit Antal i aldersgruppen ,8 Kilde: Forsvarets Personeltjeneste Konstabler i hærens stående styrke. I tabel 2 nedenfor opgøres alderssammensætningen på udsendelsestidspunktet til internationale operationer for konstabler i hæren (undtaget konstabler udsendt i forlængelse af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse), baseret på personel udsendt fra februar 2009 og frem til og med august Data viser antal soldater på hvert alderstrin. Desuden fremgår den gennemsnitlige alder. Tabel 2: Alderssammensætningen på udsendelsestidspunktet til internationale operationer for konstabler i hæren (undtaget konstabler udsendt i forlængelse af Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse). Alderstrin Antal i aldersgruppen Gennemsnit ,0 Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 4

5 5.3. Alderssammensætning ved fire enheder i hæren. Herunder fremgår alderssammensætningen for konstablerne ved nogle udvalgte enheder på udsendelsestidspunktet til internationale operationer. Der er udvalgt to enheder fra den stående styrke og to enheder fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Stående styrke: - 1. kompagni i 1. bataljon ved Den Kongelige Livgarde (1/I/LG stående styrke) udsendt i august Tallet er renset for personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eskadron i 1. bataljon ved Gardehusarregimentet (2/I/GHR stående styrke) udsendt i februar Tallet er renset for personel fra Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse: - 2. kompagni i 2. bataljon ved Den Kongelige Livgarde (2/II/LG Hærens Reaktionsuddannelse) udsendt i august eskadron ved 2. bataljon ved Jydske Dragonregiment (2/II/JDR Hærens Reaktionsuddannelse) udsendt i februar De pågældende fire enheder er valgt for at sammenligne alderen ved enheder, der har været udsendt samtidig, været udsendt til samme mission og har skullet løse tilnærmelsesvis ens opgaver. Tabel 3: Alderssammensætningen for konstablerne ved nogle udvalgte enheder på udsendelsestidspunktet til internationale operationer. Alderstrin Stående styrke: 1/I/LG (AUG 10) 2/I/GHR (FEB 11) Gennemsnit , ,4 Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse: 2/II/LG (AUG 10) 2/II/JDR (FEB 11) , ,9 Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 6. SAMMENHÆNG MELLEM SOLDTERS ALDER, PSYKOLOGISKE FORHOLD OG LIVSSITUATION GENERELT I september 2010 udgav Forsvarsakademiet en rapport om, hvad der påvirker den udsendte soldats psyke og livssituation (USPER PSYK). Formålet med undersøgelsen var at etablere et datagrundlag for rådgivning og beslutninger om tiltag, der har indflydelse på de udsendte soldater og deres pårørendes psykiske velbefindende og livssituation generelt. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning ved Aarhus Universitet. I rapporten anføres, at der ikke er forskel på udviklingen af Post traumatisk stress syndrom symptomer (PTSD), i forhold til hvorvidt soldaten er udsendt efter værnepligtsuddannelse 5

6 og derpå gennemført Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) eller fastansat, om soldaten er førstegangsudsendt eller har flere udsendelser bag sig, ligesom der heller ikke er forskel på kampsoldater og ikke-kampsoldater. 2 Resultaterne af undersøgelsen viste, at der var tre markante grupper af soldater, som skilte sig ud fra hinanden. Den ene gruppe var en relativt stabil gruppe, som ikke havde PTSD-symptomer før, under eller efter udsendelsen. De to andre grupper var risikogrupper, som benævnes henholdsvis den hjemkomst-belastede gruppe 3 og den hjemkomstlettede gruppe 4. I den hjemkomst-lettede gruppe fandt undersøgelsen en svag negativ sammenhæng mellem PTSD-symptomer og alder samt kortere civil skoleuddannelse. Ligeledes fandt undersøgelsen, at der var en svag negativ sammenhæng mellem depression og alder samt niveau af civil skoleuddannelse. Den hjemkomst-lettede gruppe var kendetegnet ved, at de var yngre, havde kortere erfaring fra forsvaret og et lavere civilt uddannelsesniveau. 5 Ligeledes havde gruppen angivet flere tidligere traumer end den stabile gruppe, men også problemer med støtte hjemmefra. Samtidig var gruppen karakteriseret ved, at den udviste et relativt højt niveau af PTSD-symptomer allerede inden udsendelse, men et væsentligt lavere niveau umiddelbart efter hjemkomst. Det viste sig dog, at faldet i PSTDniveauet ikke holdt over tid, idet symptomerne i gruppen som helhed steg 7-8 måneder efter hjemkomst og endte på det niveau, som de havde inden udsendelse. I den hjemkomst-belastede gruppe fandt undersøgelsen ingen sammenhæng mellem PTSD-symptomer og alder. I forhold til de udsendtes generelle livssituation er der er en sammenhæng mellem alder, og hvor stor en del af personellet, der har etableret sig med familie og børn. Dermed er de pårørende til soldater også forskellige. Ifølge USPER PSYK er gruppen af pårørende ikke en homogen gruppe med homogene behov og ønsker. Denne forskellighed danner baggrund for bl.a. den information og orientering, som tilflyder dem. I særdeleshed har partnere med børn skilt sig ud i undersøgelsen. Hvor forældre generelt er positive og tilfredse, stiller partnere med børn større krav til forsvaret om støtte og opbakning på en række områder. De er mere belastede end andre af udsendelsen og efterlyser påskønnelse fra såvel soldat som forsvar. Dertil kommer, at soldater med familie generelt gerne vil have længere tid mellem udsendelserne end soldater, der ikke har familie. 6 2 Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende, USPER PSYK (2010), side 4. 3 Den hjemkomst-belastede gruppe udgør ca. 6 % og er karakteriseret ved, at soldaterne i denne gruppe ikke har nævneværdige PTSD-symptomer inden udsendelsen, men ved hjemkomst angiver et relativt højere niveau af symptomer. 4 Den hjemkomst-lettede gruppe udgør ca. 7 % og er karakteriseret ved at udvise et relativt højt niveau af PTSD-symptomer inden udsendelsen, men et væsentligt lavere niveau umiddelbart efter hjemkomst % af denne gruppe havde kun folkeskoleuddannelse (Delrapport vedrørende undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar august 2009, side 36). 6 Dansk forsvar Globalt engagement. Beretning fra Forsvarskommissionen af Hovedbind, side

7 7. SØVÆRNETS OG FLYVEVÅBNETS STYRKEBIDRAG TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Søværnet opstiller ikke særligt sammensatte hold til udsendelse til internationale operationer. Ligeledes anvender hverken søværnet eller flyvevåbnet en særlig reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på at kunne videreuddanne værnepligtshold til udsendelse i internationale operationer. De værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet aftjener deres værnepligt med henblik på at overgå til totalforsvarsstyrken. Herefter hjemsendes de værnepligtige eller fortsætter i værnene med henblik på gennemgang af en funktions- eller specialistuddannelse. Alderen ved udsendelsestidspunktet for soldater udsendt til internationale operationer er gennemsnitligt markant højere for personel udsendt i regi af søværnet og flyvevåbnet end i regi af hæren. Den højeste gennemsnitlige alder findes ved flyvevåbnet, hvor gennemsnitsalderen for konstabler på udsendelsestidspunktet er opgjort til 40,1 år. 7 I søværnet er gennemsnitsalderen for konstabler på udsendelsestidspunktet opgjort til 34,7 år. 8 Forskellen skyldes primært den måde, hvorpå bidragene er sammensat i de enkelte værn. Det skyldes dog også, at bidrag fra søværnet og flyvevåbnet næsten udelukkende består af erfarent fastansat militært personel, som generelt har en højere gennemsnitsalder. For begge værn gælder det, at det er personellets erfaring i deres stillinger, der er afgørende og ikke alder. 7 Data er baseret på personel udsendt fra februar 2009 og frem til og med august Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 8 Data er baseret på personel udsendt fra februar 2009 og frem til og med august Kilde: Forsvarets Personeltjeneste. 7

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) FORSVARSAKADEMIET September 2010 Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelserne er gennemført af Institut for Militærpsykologi. INDLEDNING

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) HOVEDRAPPORT Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelserne er gennemført af Institut for Militærpsykologi (IMP). FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Udviklingen som fulgte i kølvandet på

Udviklingen som fulgte i kølvandet på handlingar Professionelt forsvar baseret på værnepligt udviklingen i Danmark Av Christian Hvidt Udviklingen som fulgte i kølvandet på afslutningen af den kolde krig samt terrorangrebene på World Trade

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET ISAF7 6,5 år efter hjemkomst Udarbejdet ved Veterancentret af Karen-Inge Karstoft, Cand. Psych.,

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Undersøgelsesgruppen består af 610 soldater udsendt med Hold 7 til Afghanistan i perioden februar til august 2009.

Undersøgelsesgruppen består af 610 soldater udsendt med Hold 7 til Afghanistan i perioden februar til august 2009. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resumé... 3 Baggrund... 6 Undersøgelsens formål... 6 Litteratur og teori... 7 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)... 7 Undersøgelser om PTSD... 8 Depression... 10 Undersøgelser

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen Indhold Resume 3 Baggrund, formål og metode 3 Baggrund 3 Formålet med undersøgelsen 3 Tidligere undersøgelser 3 Danske undersøgelser 3 Internationale undersøgelser 3 Metode 3 Hvordan er deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 juni 2009.

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 juni 2009. FORSVARSAKADEMIET September 2010 Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 juni 2009. Undersøgelserne er gennemført af cand psych. Henrik Becker Klausen, cand psych.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

VETERANCENTRET VIDEN OM VETERANER

VETERANCENTRET VIDEN OM VETERANER VETERANCENTRET VIDEN OM VETERANER Viden om ISAF 7_v15.indd 1 16-10-2014 09:31:35 2 Viden om ISAF 7_v15.indd 2 16-10-2014 09:31:35 INDHOLDSFORTEGNELSE VIDEN OM VETERANER...5 RESULTATER...6 PTSD-SYMPTOMER...6

Læs mere

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 DELRAPPORT 3 Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for Militærpsykologi (IMP).

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009 DELRAPPORT 1 Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar - august 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 13. Delrapport vedrørende aldersdifferentieret afgang

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 13. Delrapport vedrørende aldersdifferentieret afgang Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 13 Delrapport vedrørende aldersdifferentieret afgang Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forudsætninger 3

Læs mere

rekruttering til hærens reaktionsstyrker

rekruttering til hærens reaktionsstyrker Beretning til statsrevisorerne om rekruttering til hærens reaktionsstyrker Januar 2005 RB A301/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 14 A. Undersøgelsens baggrund...

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner

Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran. Introduktion til arbejdet med veteraner Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran Introduktion til arbejdet med veteraner Introduktion til arbejdet med veteraner Danmark har de sidste 20 år haft mere en 31.000 soldater udsendt

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel

Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 23 Delrapport vedrørende militært faglært personel Indholdsfortegnelse Resumé...4 1. INDLEDNING...7 2.

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets

Læs mere

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret.

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. HKKF Juni 2006 Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. Betænkning 902 angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur indeholder overordnede målsætninger om, at der skal opnås

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009

Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009 DELRAPPORT 2 Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af

Læs mere

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST.

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. Denne rapport er downloadet fra SoldaterNyt.dk - Danmarks største militære portal. VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. Besøg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål.

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål. Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd P i Forsvarsudvalget 23. juni 2016 Emne: Danske styrkers håndtering af fanger under Irak krigen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016

ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 ORIENTERINGSDAG LØR 5 MAR 2016 Agenda Præsentation af kompagniledelsen Hold FEB 2016 Indhold i værnepligtsuddannelsen Ændringer ift. i gamle dage Hvad/Hvordan? HRU (konstabelelev) og sergentskole Spørgsmål

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 2. Delrapport vedr. forsvaret i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 2. Delrapport vedr. forsvaret i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 2 Delrapport vedr. forsvaret i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 135 Offentligt Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Læs mere

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST.

VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. VETERANCENTRET EFTER AFGHANISTAN RAPPORT OVER VETERANERS PSYKISKE VELBEFINDENDE TO ET HALVT ÅR EFTER HJEMKOMST. Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Resumé.... 5 Baggrund.... 10 Rapportens formål.... 11 Metode

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland.

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland. Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt NOTAT Allerød Kommune Borgmesteren Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Skriftlig beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening Indhold Forordet 3 Politikken 4 Organisationen 14 34 Forkortelserne 67 2 Forordet Forordet Endnu et år er gået, og måske er det bare min alder,

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016

BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016 BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016 Følgende var repræsenteret ved rundbordssamtale: Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) v. forbundsformand Flemming

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 28. juni 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Sergentuddannelsen på SU I mit tidligere nyhedsbrev nævnte jeg, at vi var i gang med at afklare vilkårene for eleverne på uddannelsen.

Læs mere

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade.

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Dragonfonden 2 Gruppe fra Vikingkompagniet i II JDR, der var udsendt til Afghanistan (RSM hold 4 fra FEB AUG 2016)

Læs mere

Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer

Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer Evalueringsgruppen underbilag 2 til bilag 2 Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Tema Anerkendelse...4 2.1 Grundlaget for realkompetencevurdering

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer.

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11. juli 2007 Bilag 24 Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1 Indledning... 6 2 Evalueringen... 8 2.1 Evalueringens målsætning... 8 2.2 Evalueringsgruppen...

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Veteran Forum december 2013. Præsentation af Trine Madsen Videncentret

Veteran Forum december 2013. Præsentation af Trine Madsen Videncentret BILAG 4 Reintegration til det civile liv efter udsendelse i mission Veteran Forum december 2013 Præsentation af Trine Madsen Videncentret VI VED MEST OM: Forskning Hvor har fokus været? Mest forskning

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik

Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Politik Forslag til Københavns Kommunes veteranpolitik 1. Indledning I aftalen om budget 2011 for Københavns Kommune vedtog forligspartierne,

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere