Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 13. januar Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 13. januar Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat mandag den 13. januar 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden KB - 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægt mhp oprettelse af UET KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Teknik & Miljø KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Børn & Ungdom KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Job & Arbejdsmarked KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Kultur & ritid KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Erhverv & Turisme...16

3 Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Under pkt. 2-8 indtræder stedfortræder for Lena Holm Jensen () og Thomas Stokholm (), Anna-Cecilie Mandrup () og Hans Kongsgaard (). Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. KB - 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægt mhp oprettelse af UET Sagsnr.: 13/21306 Resumé: Der er udarbejdet forslag til ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt således, at der fremadrettet vil være et Udvalg for Erhverv & Turisme udover de 5 eksisterende stående udvalg. Det medfører, at der skal foretages ændringer i vederlaget til udvalgsformændene, da det samlede vederlag ellers overstiger den fastsatte ramme. ed 1. behandlingen af forslaget blev det besluttet, at videresende model 2 vederlæggelse af samtlige udvalgsformænd med 23 % af borgmestervederlaget til beslutning på 2. behandlingen. Der er foreslået en ændring i vederlaget til 1. viceborgmesteren, således at dette hæves fra 5 % til 10 % af borgmesterens vederlag. Dette forslag er ligeledes overdraget til 2. behandling. Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages over to behandlinger i. 1. behandlingen skete på s møde den 6. januar, hvor det blev besluttet, at overgive forslaget til 2. behandling den 13. januar Indstilling: Borgmesteren indstiller: 1. at forslag til styrelsesvedtægtsændringer godkendes således at: a. ederlag til alle udvalgsformænd fastsættes til 23 %, b. ederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 10 % og indskrives i styrelsesvedtægten, c. Revideret opgavebeskrivelse for de stående udvalg og Økonomiudvalget indføres i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune. Beslutning den : enstre har fremsendt ændringsforslag til styrelsesvedtægten, som er vedlagt som bilag. Borgmesterens indstilling tiltrædes, med følgende ændringer: I forslag til styrelsesvedtægt tilføjes under 19, stk. 2 følgende: Optimere erhvervs- og virksomhedsservice, orvaltning af erhvervsfremmeordninger, orbedring af lokale rammevilkår for iværksættere, Samarbejde med ækstforum og lignende organer. 19, stk. 3 udgår i sin helhed. 19, stk. 4 - Stk. 4 erstattes med teksten Stk , stk. 2 slettes Borrevejle Kursus- og Idrætscenter. Sagsfremstilling: På det konstituerende møde den 9. december 2013 tog den tiltrædende kommunalbestyrelse til efterretning, at alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) ønsker at gennemføre en ændring af styrelsesvedtægten for Lejre Kommune med henblik på, at der oprettes et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. ormaliteter for ændring af styrelsesvedtægt

5 Side 3 Det er kun muligt at oprette et nyt stående udvalg, hvis dette indføres i styrelsesvedtægten. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i jfr. 2, stk. 2 i Kommunestyrelsesloven (Styrelsesloven). ed 1. behandlingen af sagen stemmes alene om sagens overgang til 2. behandling jfr. Normalforretningsordenens 6. Det er muligt at fremsætte ændrings eller underændringsforslag, men det er ikke muligt at stemme om disse til 1. behandlingen. ed 2. behandlingen stemmes om indholdet i forslaget og der kan fremsættes og stemmes om ændrings- og underændringsforslag. edtages ændringen af styrelsesvedtægten og der derved oprettes et nyt stående udvalg, vil der skulle ske omkonstituering af de stående udvalg, såfremt et enkelt medlem ønsker det. Dette ønske er fremsat af alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) for på den måde at sikre, at der kan ske den fornødne omplacering af udvalgsmedlemmer. Der skal derfor ske en omkonstituering af de stående udvalg. Hvis valggrupperne fra det konstituerende møde den 9. december 2013 fortsætter uændret, sker der alene omkonstituering af de stående udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø (5 medlemmer) Udvalget for Børn & Ungdom (5 medlemmer) Udvalget for Sociale, Sundhed & Ældre (5 medlemmer) Udvalget for Job & Arbejdsmarked (5 medlemmer) Udvalget for Kultur & ritid (5 medlemmer) Udvalget for Erhverv & Turisme (5 medlemmer) Hvis der er ændringer i valggrupperne på mødet den 13. januar 2014 vil også Økonomiudvalget skulle omkonstitueres. ederlag ederlag for udvalgsformænd i de stående udvalg er også fastsat i styrelsesvedtægten. I Lejre Kommune udbetales der udvalgsformandsvederlag svarende til 25 % af borgmestervederlaget til hver udvalgsformand i alt 125 % af borgmesterens vederlag. Der udbetales udvalgsvederlag til udvalgsmedlemmerne svarende til 3,5% af borgmesterens vederlag i alt 105 % af borgmesterens vederlag. Derudover udbetales der vederlag til 1. viceborgmester svarende til 5 % af borgmesterens vederlag. I vederlagsbekendtgørelsen er det fastsat, at den samlede sum til aflønning af formænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer i Økonomiudvalg, stående udvalg og olkeoplysningsudvalg og Børn- og Ungeudvalget maksimalt kan udgøre 245 % af borgmesterens vederlag. Det er også fastsat, at samlet vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg (samt Børn- og Ungeudvalget i de kommuner, hvor dette giver vederlag) maksimalt kan udgøre 105 % af borgmesterens vederlag. 1. viceborgmester kan vederlægges op til 10 % af borgmesterens vederlag. ederlaget til 1. viceborgmester er i en særskilt ramme og det har derfor alene budgetmæssig betydning, hvis man vælger at hæve vederlaget fra de nuværende 5 %. Indføres der et nyt stående udvalg uden ændringer i vederlaget, vil dette betyde: ederlag samlet 255 % (max. tilladt 245 %) ederlag udvalgsmedlemmer 105 % (max. tilladt 105 %)

6 Side 4 Der er forskellige modeller der kan anvendes til fordeling af vederlag, således at det samlede vederlag holder sig indenfor de tilladte rammer. Model 1 Samtlige vederlag til både udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd nedsættes forholdsvist, således at den samlede ramme overholdes. Model 2 ederlag til udvalgsmedlemmer fastholdes og alene vederlaget til udvalgsformændene nedsættes, sådan at den samlede ramme overholdes. Det vil betyde, at vederlaget til udvalgsformænd nedsættes fra 25 % til 23 %. Model 3 Der differentieres mellem vederlag til udvalgsformænd i de forskellige udvalg og det samlede vederlag reduceres. I et enkelt udvalg kan vederlag til formand og næstformand maksimalt udgøre 40 % af borgmesterens vederlag. Det er muligt at differentiere mellem udvalg, således at medlemmerne i et udvalg får højere vederlag end medlemmerne i et andet udvalg. De angivne rammer skal fortsat overholdes, sådan at: ormand og næstformand i et udvalg kan max. få 40 % Udvalgsmedlemmer samlet kan max. få 105 % Det samlede vederlag til alle kan max. udgøre 245 % I det fremlagt forslag til styrelsesvedtægtsændringer, er vederlaget for udvalgsformænd sat til 23 % (model 2) og vederlaget til 1. viceborgmester er fastsat til 10 %. besluttede på sit møde den 6. januar 2014 at videresende forslag indeholdt i model 2, samt fastsættelse af vederlag til 1. viceborgmester på 10 % af borgmestervederlaget til 2. behandlingen. oreslået nyt udvalg Det nye stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme får til opgave at være politikog strategiskabende i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden. okus vil være på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Med dét afsæt skal udvalget arbejde for at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune og udvikle den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Udvalget vil også skulle have fokus på at sikre maksimal værdi af samarbejdet med æksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune og løbende afdække, om der er nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier. På den baggrund skal udvalget skabe en visionær og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune. Udvalget har som særlig opgave, at sikre samarbejde og koordinering på tværs af fagudvalg og Økonomiudvalg m.h.p. at fremme målene inden for erhverv, turisme og

7 Side 5 vækst, og at give input til og påvirke forhold, der har betydning for erhvervslivet, og som er forankret i et andet stående fagudvalg eller Økonomiudvalget. Opgaverne er indskrevet i forslag til ændret styrelsesvedtægt efter samme metode, som de øvrige udvalg er beskrevet efter. I forslaget er vederlag til 1. viceborgmester indskrevet. Dette er medtaget for at sikre en tydelighed omkring vederlæggelsen, men er ikke et lovkrav. Det er muligt at fastsætte vederlaget ved almindelig flertalsbeslutning forud for det kommende regnskabsår. orslag til styrelsesvedtægtsændring er vedlagt som bilag. Det er i styrelsesvedtægten markeret, hvis opgaven tidligere har været løst i et andet udvalg. Hvor der direkte er flyttet opgaver markeret under andre udvalg i styrelsesvedtægten, er dette tydeligt angivet. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: ed indførelse af et nyt udvalg vil der være udgifter til et ekstra formandsvederlag. Hvis formandsvederlagene nedsættes fra 25% til 23% af borgmesterens vederlag, som foreslået i model 2, vil merudgiften udgøre kr. årligt. Hertil kommer udgifter til forplejning og kurser mv. til et ekstra udvalg på ca kr. En forhøjelse af vederlaget til 1. viceborgmester fra 5% til 10% vil medføre merudgifter på ca kr. De administrative meropgaver til servicering af et ekstra udvalg forudsættes afholdt inden for eksisterende lønsum. Det samlede antal udvalgsmedlemmer er uændret i forhold til den tidligere kommunalbestyrelsesperiode. Bevillingen Politisk Organisation tilføres som følge af ændringerne i alt kr. i forbindelse med orventet Regnskab Beslutningskompetence: Bilag: 1. orslag til ændret styrelsesvedtægt m UET enstres ændringsforslag

8 Side 6 3. KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Teknik & Miljø Sagsnr.: 13/21306 Resumé: ed s møde den 13. januar 2014 forelægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune til endelig vedtagelse ved 2. behandling. De foreslåede ændringer indeholder oprettelse af et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. edtages ændringerne i styrelsesvedtægten, skal der ske omkonstituering af de stående udvalg såfremt bare et enkelt medlem ønsker det. alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) har fremsat ønske om omkonstituering. Der skal ikke ske omkonstituering af Økonomiudvalget, medmindre der sker ændring i de valggrupper, der blev anmeldt på det konstituerende møde den 9. december Udvalget for Teknik & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet. I henhold til 17 i Lov om kommunernes styrelse og 14 i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt består Udvalget for Teknik & Miljø af 5 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget konstituerer sig senere med formand og eventuel næstformand. På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev nedenstående medlemmer udpeget til udvalget: Beslutning den : Martin Stokholm Jens K. Jensen Birger Prahl Erik alkenberg Ivan Mott A O Ø Indstilling: Beslutning den : Parti 5 medlemmer Martin Stokholm Jens K. Jensen Birger Prahl Erik alkenberg A O

9 Side 7 Ivan Mott Ø Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

10 Side 8 4. KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Børn & Ungdom Sagsnr.: 13/21306 Resumé: ed s møde den 13. januar 2014 forelægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune til endelig vedtagelse ved 2. behandling. De foreslåede ændringer indeholder oprettelse af et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. edtages ændringerne i styrelsesvedtægten, skal der ske omkonstituering af de stående udvalg såfremt bare et enkelt medlem ønsker det. alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) har fremsat ønske om omkonstituering. Der skal ikke ske omkonstituering af Økonomiudvalget, medmindre der sker ændring i de valggrupper, der blev anmeldt på det konstituerende møde den 9. december Udvalget for Børn & Ungdom varetager den umiddelbare forvaltning i sager om undervisningsrelaterede samt sociale og sundhedsmæssige tilbud og ydelser vedrørende børn og unge. I henhold til 17 i Lov om kommunernes styrelse og 15 i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt består Udvalget for Børn & Ungdom af 5 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget konstituerer sig senere med formand og eventuel næstformand. På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev nedenstående medlemmer udpeget til udvalget: Beslutning den : Carsten Rasmussen Thomas Stokholm Julie Hermind Carsten Helles Rasmussen illy Hauritz A Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udpeges 5 medlemmer til Udvalget for Børn & Ungdom Beslutning den : Carsten Rasmussen Thomas Stokholm A

11 Side 9 Julie Hermind Carsten Helles Rasmussen illy Hauritz Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

12 Side KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Sagsnr.: 13/21306 Resumé: ed s møde den 13. januar 2014 forelægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune til endelig vedtagelse ved 2. behandling. De foreslåede ændringer indeholder oprettelse af et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. edtages ændringerne i styrelsesvedtægten, skal der ske omkonstituering af de stående udvalg såfremt bare et enkelt medlem ønsker det. alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) har fremsat ønske om omkonstituering. Der skal ikke ske omkonstituering af Økonomiudvalget, medmindre der sker ændring i de valggrupper, der blev anmeldt på det konstituerende møde den 9. december Udvalget for Social, Sundhed & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning i sager på det sociale og sundhedsmæssige område samt ældreområdet undtaget sager inde for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet. I henhold til 17 i Lov om kommunernes styrelse og 16 i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt består Udvalget for Social, Sundhed & Ældre af 5 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget konstituerer sig senere med formand og eventuel næstformand. På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev nedenstående medlemmer udpeget til udvalget: Beslutning den : Leif. Nielsen Mikael Ralf Larsen lemming Damgaard Larsen Henning Nielsen Ivan Mott A Ø Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udpeges 5 medlemmer til Udvalget for Social, Sund & Ældre. Beslutning den : Leif. Nielsen lemming Damgaard Larsen Michael Ralf Larsen Henning Nielsen A

13 Side 11 Ivan Mott Ø Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

14 Side KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Job & Arbejdsmarked Sagsnr.: 13/21306 Resumé: ed s møde den 13. januar 2014 forelægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune til endelig vedtagelse ved 2. behandling. De foreslåede ændringer indeholder oprettelse af et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. edtages ændringerne i styrelsesvedtægten, skal der ske omkonstituering af de stående udvalg såfremt bare et enkelt medlem ønsker det. alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) har fremsat ønske om omkonstituering. Der skal ikke ske omkonstituering af Økonomiudvalget, medmindre der sker ændring i de valggrupper, der blev anmeldt på det konstituerende møde den 9. december Udvalget for Job & Arbejdsmarked varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt sager i medfør af Lov om integration af udlændinge i Danmark. I henhold til 17 i Lov om kommunernes styrelse og 17 i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt består Udvalget for Job & Arbejdsmarked af 5 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget konstituerer sig senere med formand og eventuel næstformand. På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev nedenstående medlemmer udpeget til udvalget: Beslutning den : Christian Plank Jens K. Jensen Martin Stokholm Grethe Nørtoft Saabye Thomas Stokholm A C Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udpeges 5 medlemmer til Udvalget for Job & Arbejdsmarked Beslutning den : Christian Plank

15 Side 13 Jens K. Jensen Martin Stokholm Mikael Ralf Larsen Thomas Stokholm A Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

16 Side KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Kultur & ritid Sagsnr.: 13/21306 Resumé: ed s møde den 13. januar 2014 forelægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune til endelig vedtagelse ved 2. behandling. De foreslåede ændringer indeholder oprettelse af et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. edtages ændringerne i styrelsesvedtægten, skal der ske omkonstituering af de stående udvalg såfremt bare et enkelt medlem ønsker det. alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) har fremsat ønske om omkonstituering. Der skal ikke ske omkonstituering af Økonomiudvalget, medmindre der sker ændring i de valggrupper, der blev anmeldt på det konstituerende møde den 9. december Udvalget for Kultur & ritid varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende kultur- og fritidsområdet samt idrætsområdet. I henhold til 17 i Lov om kommunernes styrelse og 18 i Lejre kommunes styrelsesvedtægt består Udvalget for Kultur & ritid af 5 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget konstituerer sig senere med formand og eventuel næstformand. På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev nedenstående medlemmer udpeget til udvalget: Beslutning den : Claus Jørgensen Henning Nielsen Sidsel Munch Lulle Zahle Søren Bo Hansen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udpeges 5 medlemmer til Udvalget for Kultur & ritid. Beslutning den : Claus Jørgensen Henning Nielsen Sidsel Munch

17 Side 15 Lulle Zahle Søren Bo Hansen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

18 Side KB - Udpegning af 5 medlemmer til Udvalget for Erhverv & Turisme Sagsnr.: 13/21306 Resumé: ed s møde den 13. januar 2014 forelægges forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Lejre Kommune til endelig vedtagelse ved 2. behandling. De foreslåede ændringer indeholder oprettelse af et nyt stående udvalg Udvalget for Erhverv & Turisme. edtages ændringerne i styrelsesvedtægten, skal der ske omkonstituering af de stående udvalg såfremt bare et enkelt medlem ønsker det. alggruppe 1 (A, C,, I, Ø) har fremsat ønske om omkonstituering. Der skal ikke ske omkonstituering af Økonomiudvalget, medmindre der sker ændring i de valggrupper, der blev anmeldt på det konstituerende møde den 9. december Udvalget for Erhverv & Turisme varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område, med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. I henhold til 17 i Lov om kommunernes styrelse og 19 i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt består Udvalget for Erhverv & Turisme af 5 medlemmer, der vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Udvalget konstituerer sig senere med formand og eventuel næstformand. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udpeges 5 medlemmer til Udvalget for Erhverv & Turisme Beslutning den : Grethe N. Saabye lemming Damgaard Larsen Ole Blickfeldt Julie Hermind Birger Prahl C O Sagsfremstilling: Administrationens vurdering:

19 Side 17 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Notat vedrørende Glostrup Kommunes eventuelle omkonstituering. 1. Baggrund. 2. Faktuelle omstændigheder NOTAT

Notat vedrørende Glostrup Kommunes eventuelle omkonstituering. 1. Baggrund. 2. Faktuelle omstændigheder NOTAT Notat vedrørende Glostrup Kommunes eventuelle omkonstituering 1. Baggrund Glostrup Kommune har anmodet KL-konsulenterne om et notat om, hvorvidt det vil være i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. januar 2018

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. januar 2018 Referat mandag den 22. januar 2018 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Marinus Bastian Meiner (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - Januar...2 3. TM - Valg af formand...3

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 19-12-2016 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 19-12-2016 17:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden for Byrådet

Dagsorden for Byrådet Dagsorden for Byrådet 10.12.2013 Kl. 19:00 A: Socialdemokratiet B: Det Radikale Venstre C: Det Konservative Folkeparti F: Socialistisk Folkeparti I: Liberal Alliance O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 22. december 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Ekstrakt af telefonreferat om konstituering

Ekstrakt af telefonreferat om konstituering Enhed KOMJURA, Kommunaljura Sagsbehandler DEPLRH Koordineret med Sagsnr. 2012-00713 Doknr. 39066 Dato 14-12-2012 Ekstrakt af telefonreferat om konstituering Baggrund En kommune har kontaktet ministeriet

Læs mere

Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018)

Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018) Regulativ for vederlag m.v. (gældende pr. 1. februar 2018) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. VEDERLAG... 3 2.1. Borgmesteren... 3 2.2. Viceborgmester... 3 2.3. Udvalgsformænd og næstformænd...

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme tirsdag den 9. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme tirsdag den 9. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 9. januar 2018 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Valg af formand...2 3. ET - Valg af næstformand...4

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 04-12-2017 18:00 1 (Åben) Forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat mandag den 27. april 2015 Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Lokalaftale på Skoleområdet...2 27-04-2015 Side 1 1. ØU - Godkendelse af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte personer

79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte personer Udskrift af protokollen for Byrådet Mødedato 30. januar 2018 79. Administrationsgrundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til folkevalgte og politisk udpegede ikke folkevalgte

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Retslige rammer for den kommunale styrelsesvedtægt, modeller for udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode samt modeller

Læs mere

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.:

Konst. møde. Dagsorden Kommunalbestyrelsen. Indkaldelse. Mødedato: 4. december Tidspunkt: 20:00. Mødenr.: Konst. møde Dagsorden Kommunalbestyrelsen Mødedato: 4. december 2017 Tidspunkt: 20:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Faaborg - Konstituerende møde Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Dagsorden til ekstraordinært møde til. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Dagsorden til ekstraordinært møde til Byrådet Onsdag den 21-12-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: A - Socialdemokratiet

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Udvalget for Teknik & Miljø REFERAT

Udvalget for Teknik & Miljø REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Møllebjergvej 4, 4330, Hvalsø Dato: Mandag den 16. april 2018 Start kl.: 16:45 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Ivan Mott (Ø) Martin Stokholm (A) Frederik Dahl (C) Jens K. Jensen

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 6, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Tirsdag den 30. oktober 2018 Start kl.: 17:45 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2018-2021 Godkendt af Byrådet 30. januar 2019 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse findes i 16

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013 Kl. 17:45 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Dagsorden godkendt...1 2. SSÆ - Ændring af

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Møde i Byrådet

Møde i Byrådet Møde i Byrådet 2014-2017 Lukket Referat Dato: Onsdag den 13. december 2017 Tidspunkt: 17:30 Sted: Afbud: Byrådssalen Tue Tortzen (Ø), Peder Bisgaard (A), Renè Silword (A), Marco Oehlenschlâger (I) Hillerød

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 10. oktober 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 10. oktober 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2 3. KB - 2. behandling af budget 2014-2017...3 10-10-2013

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-01-2018-16-01-2018 16.01.2018 kl. 13:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Musa Kekec (A) - Deltog Per Mortensen (A) - Deltog

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Møde i Byrådet

Møde i Byrådet Møde i Byrådet 2014-2017 Lukket Dagsorden Dato: Onsdag den 13. december 2017 Tidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Godkendelse af stedfortræder... 2 2. Styrelsesvedtægt for

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Konstituerende byrådsmøde, Hjørring Rådhus, Springvandspladsen

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 10. oktober 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 10. oktober 2017 Referat tirsdag den 10. oktober 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Afbud: Jan Vedel Heine (I) Lars Holten (LEUF) Line Jacobsen (V) Mikael Ralf Larsen (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse

Læs mere

13. november 2017 EM 2017/106. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse. Til 6.

13. november 2017 EM 2017/106. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse. Til 6. Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 6 1. 6 stk. 1 og 2, affattes således: På det konstituerende

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Juridisk Kontor. Referat. til mødet i. Byrådet juni 2008 i Regionshuset

Juridisk Kontor. Referat. til mødet i. Byrådet juni 2008 i Regionshuset Juridisk Kontor Referat til mødet i Byrådet 2007-2009 25. juni 2008 i Regionshuset Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 154 Indførelse af spørgetid i Vejle Byråd 388 388 00.01.00-A10-32-08 154. Indførelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Allerslev Referat tirsdag den 16. januar 2018 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Valg af næstformand...3 4. KB - Mødeplan...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. (Gældende pr. 1. februar 2018)

Styrelsesvedtægt. (Gældende pr. 1. februar 2018) Styrelsesvedtægt (Gældende pr. 1. februar 2018) INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. november 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:10 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT REFERAT Sted: Tap & Bar, Ledreborg Allé 28 i Lejre. Dato: Tirsdag den 10. april 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Grethe Saabye (C) Julie Hermind (F) Martin Stokholm (A) Flemming Damgaard

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT REFERAT Sted: Gershøj Kro, Gershøj Havnevej 14, Kirke Hyllinge Dato: Tirsdag den 4. juni 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Grethe Saabye (C) (Formand) Julie Hermind (F) (Medlem) Martin Stokholm

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget onsdag den 17. januar 2018

Referat Kernevelfærdsudvalget onsdag den 17. januar 2018 Referat onsdag den 17. januar 2018 Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Rådhus Afbud: Christina Knudsen (Områdebestyrelse, dagtilbud) Kristina Garth Grüner (Skolebestyrelsen) Lars Holten (LEUF) Michael Beck

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægt. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægt. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommune Januar 2018 SOLRØD KOMMUNE Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Dagsorden 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. januar 2017 Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden... 1 2. 17,4 - Workshop... 2 3. 17,4 - Godkendelse af proces

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 20. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 20. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering...2 3. ET - Valg af formand...3 4. ET - Valg af næstformand...4

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere