Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Tværkajen 5 Postboks Odense C Telefon Telefax Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret (Regnskabsåret ) Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Paarup El-forsyning A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende specifikationer 2 Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3 Skattepligtig indkomst for indkomståret 5 Skattemæssige specifikationer 6 Regnskabsmæssige specifikationer 7 hhedelund/ :25/no info/msts_e_excel 2015 DPT 2/E.07.15

3 Ledelsespåtegning Paarup El-forsyning A.m.b.a. 1 Ledelsespåtegning Vi har dags dato gennemgået og godkendt opgørelsen af skattepligtig indkomst for indkomståret for Paarup El-forsyning A.m.b.a. Selskabets opgørelse af skattepligtig indkomst er baseret på det aflagte årsregnskab for regnskabsåret Den skattepligtige indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning og omfatter efter vores opfattelse samtlige skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger. Odense, den Direktion Svend Erik Nielsen Mogens Guldmann kasserer

4 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 2 Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende specifikationer Revisors er klæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst me d tilhørende specifikationer Til direktionen i Paarup El-forsyning A.m.b.a. Vi har opstillet opgørelsen af skattepligtig indkomst for indkomståret på grundlag af virksomhedens årsregnskab for og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Opgørelsen af skattepligtig indkomst omfatter tilhørende specifikationer. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere opgørelsen af skattepligtig indkomst efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Opgørelsen af skattepligtig indkomst samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelsen af den skattepligtige indkomst, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille opgørelsen af skattepligtig indkomst. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt opgørelsen af skattepligtig indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Som anført i opgørelsen af skattepligtig indkomst er denne udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Opgørelsen af skattepligtig indkomst er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for selskabet og SKAT. Odense, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jan Knudsen statsautoriseret revisor

5 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 3 Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst Generelt Den skattepligtige indkomst er opgjort efter samme principper som sidste år. Målegrundlag generelt For aktiver og forpligtelser, der i årsregnskabet måles til amortiseret kostpris eller dagsværdi, bliver henholdsvis amortiseringstillæg/-fradrag og op- og nedreguleringer tilbageført i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Nettoomsætning Salg indregnes såvel skattemæssigt som regnskabsmæssigt i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Helt eller delvist ikke-fradragsberettigede omkostninger Helt eller delvist ikke-fradragsberettigede omkostninger tilbageføres i den skattepligtige indkomst med den del, der ikke er fradrag for. Afskrivninger Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Skattemæssige afskrivninger foretages efter afskrivningslovens regler. Småaktiver og it-software udgiftsføres skattemæssigt. Der afskrives efter følgende hovedprincipper: Afskrivning, maks. Afskrivningsmetode Driftsmidler 25% Saldoafskrivning Driftsmidler 115% 25% Saldoafskrivning Værdipapirer Obligationer Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen (lagerprincippet). Investeringsforeningsbeviser Urealiserede og realiserede kursgevinster og -tab samt udbytter indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen (lagerprincippet). Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Nedskrivning af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes såvel regnskabsmæssigt som skattemæssigt i resultatopgørelsen (lagerprincippet).

6 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 4 Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst Periodisering Både i årsregnskabet og ved opgørelsen af skattepligtig indkomst foretages der periodisering af såvel indtægter som omkostninger. Dog foretages der skattemæssigt fradrag i betalingsåret for forudbetalte omkostninger, der delvis vedrører indkomståret men dækker højst12 måneder.

7 Skattepligtig indkomst for indkomståret 1 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 5 Skattepligtig indkomst for indkomståret Spec. 1 Årets resultat, jf. årsregnskab 1 Skat af årets resultat, jf. årsregnskab 1 Årets resultat før skat Regnskabsmæssige af- og nedskrivninger Produktionsanlæg og maskiner Skattemæssige afskrivninger Driftsmidler Driftsmidler 115% Regulering af indregningskriterier Repræsentationsomkostninger, 75% af Skattepligtig indkomst før fremførsel af underskud fra tidligere år Anvendelse af underskud fra tidligere år Skattepligtig indkomst 0

8 Skatte mæssige specifikationer Paarup El-forsyning A.m.b.a. 6 Skattemæssige specifikationer 1. Driftsmidler Saldo primo Afskrivning, 25% Saldo ultimo Driftsmidler 115% Saldo primo Afskrivning, 25% Saldo ultimo Skattemæssigt underskud til fremførsel Saldo primo Anvendt i indeværende år Saldo ultimo

9 Regnskabsmæ ssige specifikationer Paarup El-forsyning A.m.b.a. 7 Regnskabsmæssige specifikationer 1. Bruttofortjeneste Nettoomsætning Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger t Nettoomsætning Salg af strøm Faste afgifter Øvrige indtægter og gebyr Tilslutningsafgift t Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Køb af strøm Køb af abonnement Energirådgivning t

10 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 8 Regnskabsmæssige specifikationer 4. Andre eksterne omkostninger Husleje, ekskl. el, vand og varme Lokaleomkostninger t. Annoncer og reklame Andre salgsomkostninger Tryksager og brochurer Konstaterede tab på tilgodehavender Salgsomkostninger Kontorartikler Telefon, internet mv Porto og gebyrer Kontingenter 52 0 It-udstyr mv Regnskabsmæssig assistance Advokatmæssig assistance Honorar til revisor Mødeudgifter og generalforsamling Administrationsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Gager Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser Gager og løn t. Personaleomkostninger

11 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 9 Regnskabsmæssige specifikationer 6. Andre driftsomkostninger PBS gebyr Eksterne tjenesteydelser Serviceaftale Materialeforbrug t Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andel i årets resultat efter skat 0 23 t Andre finansielle indtægter Renteindtægter fra bankindeståender Renteindtægter fra obligationer Realiserede kursgevinster på obligationer t Andre finansielle omkostninger Realiserede kurstab på obligationer 0 99 t Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser DKK Nedskrivninger t

12 Paarup El-forsyning A.m.b.a. 10 Regnskabsmæssige specifikationer 11. Anden gæld Moms og afgifter Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m Skyldige feriepenge Andre skyldige omkostninger t

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Specifikationer

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere