Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger til følgende år 13 Målrapportering 14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 1. januar december 20 Balance 31. december 21 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 2

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen HF & VUC FYN Enggade Odense C Telefonnummer Hjemmeside: adresse: Sikker e-post CVR-nummer Regnskabsår: Hjemstedskommune: Odense Bestyrelsen Mogens N. Pedersen (udpeget af Syddansk Universitet) - formand Karsten Landro (udpeget af kommunerne) - næstformand Kristian Grønbæk Andersen (udpeget af Regionsrådet) Ulla Mulbjerg (udpeget af University College Lillebælt) Jens Mejer Pedersen (Erhvervsakademiet Lillebælt udpeget ved selvsupplering) Poul Skov Dahl (Syddansk Universitet - udpeget ved selvsupplering) Mette Redsted (udpeget af Kursistrådet) med stemmeret Claus Jensen (udpeget af Kursistrådet) uden stemmeret Susanne Pieterse (udpeget af medarbejderne) - med stemmeret Anne Kofod-Jensen (udpeget af medarbejderne) - uden stemmeret Daglig ledelse Forstander Lisbeth Simonsen Institutionens formål Almen prøveforberedende og kompetencegivende undervisning for unge og voksne. 3

4 Bankforbindelse Danske Bank Statens Betalinger Girostrøget Høje Taastrup Jyske bank Mageløs Odense C Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C Præsentation af institutionen Mission: HF & VUC FYN sikrer fynboerne et reelt, lokalt tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse. Vision: HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. HF & VUC FYN vil være det naturlige valg for unge og voksne, der søger viden, kompetencer og almendannelse, som kan danne grundlag for fortsat uddannelse, der søger almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejdslivet, der ønsker at forberede sig til videregående uddannelse, og for unge fra hele landet, der ønsker en Hf-søfartsuddannelse. Hovedopgaver HF & VUC FYN udbyder fire forskellige uddannelsesområder: Hf, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse samt ordblindeundervisning. Herudover tilbydes realkompetencevurdering i forhold til de almengymnasiale fag og den almene voksenuddannelse. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2- eller 3-årig ungdomsuddannelse (hfsøfart) og sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen - tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for unge og voksne - sigter mod videre uddannelse og/eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Visse fagpakker giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Gymnasiale suppleringskurser tilrettelægges for unge og voksne, som mangler et bestemt fag/niveau for at opfylde adgangskrav til en videregående uddannelse. Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til unge og voksne om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. En bestået Almen Forberedelseseksamen med bestemte fag giver ret til optagelse på den 2-årige hf-ungdomsuddannelse. 4

5 Forberedende Voksenundervisning (FVU) er et tilbud til unge og voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Ordblindeundervisning for voksne har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. Realkompetencevurdering giver mulighed for at få vurderet og anerkendt reelle faglige kompetencer i forhold til de almengymnasiale fag og i fagene på almen voksenuddannelse. HF, avu, og FVU tilbydes også som fjernundervisning. Årets faglige resultater Årskursisttal fordelt på uddannelsesafdelinger Uddannelsestilbud m.m. Odense Svendborg Fjern- Regnskab Budget HF-kursus Ringen *) Søndersø Langeland undervisning I alt I alt (inkl. Ærø) ordblindeundervisning 0,2 47,3 14,3 10,2 0,0 72,0 92,0 FVU 0,0 42,1 17,1 16,0 0,4 75,6 74,0 avu 0,6 216,9 423,9 104,1 119,3 864,8 852,0 2-årig hf 359,7 52,5 110,7 0,0 0,0 522,9 485,0 3-årig hf **) 101,7 4,8 0,0 42,5 0,0 149,0 145,3 hf-enkeltfag 2,5 275, ,8 250,3 419, , ,0 gymnasial supplering (GS) 8,3 0,0 149,6 9,8 24,5 192,2 161,0 brobygning/introkurser 1,4 0,7 0,2 0,9 0,0 3,2 0,0 indtægtsd. virksomhed 0,0 3,3 0,0 0,3 0,0 3,6 4,0 I alt 474,4 643, ,6 434,1 563, , ,3 *) Undervisningssteder er: Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg (inkl. Ringe) og Nyborg (inkl. Munkebo) **) Omregnet til årskursister á 1083 kursisttimer Aktivitet hos eksterne overenskomsttagere FVU Ordblindeundervisning Uddannelsestilbud m.m. AOF Middelfart 5,95 7,63 AOF Svendborg Sprogcenter 15,49 16,33 AOF Østfyn 3,39 2,40 AOF-Odense.dk 4,83 4,63 CSV SydØstfyn 19,19 8,01 CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup 0,27 LOF Faaborg 0,40 Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle 31,38 TietgenSkolen 33,69 24,32 I alt 114,20 63,73 5

6 Af de anførte årskursisttal er på egen institution 31,5 på FVU, 38,8 på avu og 70,3 årskursister på hf finansieret af kommunale jobcentre mv. (i alt 3,6 %), mens 96,4 % af aktiviteten er finansieret af Undervisningsministeriet. Om uddannelsesaktiviteten Stigning i personer med fuld hf-eksamen I 2013 er der udstedt 606 fulde hf-eksamensbeviser. Disse fordeler sig på 347 beviser, sammensat af enkeltfag og 206 hf2-eksamensbeviser samt 53 hf3-eksamensbeviser. En stigning på 20 % i forhold til 2012, hvor det samlede tal var 501 personer. Hertil kommer et stort antal adgangsgivende fagpakke-beviser til korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvor går HF & VUC FYNs hf-kursister hen efter endt ungdomsuddannelse Optagelsestallene for 2013 til de videregående uddannelser viser, at der også i 2013 er sket en stigning i optaget fra HF & VUCFYN, hvor 542 af vores hf-kursister blev optaget på en videregående uddannelse. Fordelingen ses i nedenstående søjler. Optag fra HF & VUCFyn 2013 Bachelor (Universitet mv.) Professionsbachelor Erhvervsakademi Nedenfor ses i skemaform antallet af kursister, der er optaget på en videregående uddannelse de seneste tre år. Institution/år Bachelor (Universitet mv.) Professionsbachelor Erhvervsakademi I alt Procentvis stigning 22,4 % 19,4 % 51,7 % af de optagne kursister er enten via en fagpakke eller en fuld hf-eksamen gået videre til en professionsbacheloruddannelse. 6

7 Disse fordeler sig blandt andet på: Uddannelse Antal Bioanalytiker 10 Ergoterapeut 11 Ernæring og sundhed 12 Folkeskolelærer 43 Fysioterapeut 10 Pædagog 65 Radiograf 9 Socialrådgiver 27 Sygeplejerske 29 Men også universitetsuddannelserne har øget optag. I 2013 er der blandt andet optaget 15 på jura, 7 på medicin og 31 på de to ingeniørstudier. Det er ikke muligt at uddrage, hvor mange kursister der er optaget med en fagpakke som baggrund, men det vurderes, at en del af de optagne er fagpakkekursister. Hvor går avu-kursisterne hen efter VUC Halvdelen af de årige, der har gået på avu, er i uddannelse året efter. Af disse er 59 pct. i gang med en erhvervsuddannelse. Det viste en analyse af VUC-sektorens uddannelsesopgaver foretaget af Lederforeningen, VUC Videncenter og DEA i Undersøgelsen viser tillige at der i 2005 havde 39 pct. en afbrudt uddannelse bag sig, da de kom på avu. Det tal var i 2010 steget til 46 pct. Andelen af kursister fra uddannelsesfremmede hjem ligger også højt, og en sjettedel er indvandrere. Foruden en forholdsmæssig stor gruppe af unge er der samtidig fortsat en stor gruppe af kursister over 30 år, som bruger avu til et alment kompetenceløft med henblik på videreuddannelse og at øge muligheden for at forblive i beskæftigelse. Der er således tale om to meget forskellige målgrupper, og det stiller helt særlige krav til undervisningen og dens tilrettelæggelse omkring anvendelsesorientering, koblet op på den praktiske virkelighed uden for skolen. Bl.a. er der etableret brobygningsforløb til EUD via avu-fagene i samarbejde med erhvervsskolerne for at fokusere på uddannelsesmulighederne på erhvervsskolerne. Helt aktuelt er der i 2013 sat et integreret samarbejde i gang mellem HF & VUC FYN og Syddansk Erhvervsskole samt Svendborg Erhvervsskole omkring uniformspakkerne: politibetjent, fængselsbetjent, redder, brandmand. Formålet er også at rekruttere to-kulturelle kursister til uddannelserne. Faglige indsatsområder, generelt Bestyrelsen har i valgt tre hovedstrategier. Disse er kommunikationsstrategi, øget gennemførelse og it-strategi. I årsrapporten er der valgt at fokusere på tiltag i 2013 inden for gennemførelse og it-strategien. Tidlig indsats i forhold til kursistgennemførelse I bestyrelsens gennemførelsesstrategi for er der især fokus på tidlig inkluderende indsats på hold 7

8 og i klasser de første 40 dage i undervisningsforløbet over for kursister, der ikke er skolevante. Desuden er indføring af tolærerordning de første 40 dage i undervisningsforløbet, hvor dette vurderes nødvendigt for at fastholde kursisterne på deres mål, genstand for vores vurdering. Ved at sammenligne ugerne i hhv. 2011, hvor ovennævnte fokusområder ikke var formuleret som specifikke indsatsområder, med de tilsvarende uger i 2012 og 2013 kan vi konstatere, at vi på hfe-området med en stigende tilgang på ca. 150 årskursister i efteråret 2013 har fastholdt den positive udvikling fra efteråret 2011: 86,5 %. På hfe matematik er der endda sket en stigning i fastholdelsen fra 85 % til 89 %. På avu-området er der til gengæld samlet set et periodisk fald: fra 85 % 80 %. Kernefaget dansk er uændret 83 %, matematik er faldet fra 82,5 til 79,5 % og engelsk ligeledes er faldet fra 83 % til 85 %. Indsats i forhold til skriftlighed og lektieintegration For at fastholde den gode proces fra 2011 i forbindelse med implementeringen af ny skriftlighed arbejder man fortsat målrettet med omlægningen af dele af kursisternes skriftlige arbejde, således at dele af lærernes kommenteringsarbejde omlægges til skemalagt responstid for kursisterne og til støtte for kursisternes skriveprocesser på undervisningsstedet. Uddannelsesstederne arbejder med skriveværksteder, lektiecafeer og specifikke skriveeftermiddage, der hilses velkommen af kursisterne. Studieaktivitet og kursisternes fastholdelse på målene Arbejdet med studieaktivitet udvikles løbende i samspillet med kursister, faglærere, vejledere, tutorer og ledelse. Den allervigtigste arena for fastholdelse ses at være læringsrummet og dermed samspillet mellem kursister og mellem kursister og faglærere, hvorfor der fortsat vil blive fokuseret på klasserumsledelse, team- og klyngepædagogik samt tidlig inkluderende indsats over for kursister, der ikke er skolevante, dels for at skabe et positivt læringsklima, dels for at opbygge et godt tilhørsforhold til skolen og dens medarbejdere. Lærer forskning på HF & VUC FYN samarbejde med SDU. Projektet blev forberedt i efteråret 2011 og sluttede efterår Hvornår lukker vi kursisterne ind i vores fællesskab? Og hvornår lukker vi kursister ude? Det er de hovedspørgsmål, HF & VUC FYN har sat sig for at besvare i løbet af det halvandet år, hvor 32 lærere fra institutionen og deres klasser har arbejdet med klasserummets sociale og faglige inklusion eller manglen på samme med fælles start januar Vores antagelse er, at inkluderende og anerkendende sociale fællesskaber omkring læreprocesserne er et væsentligt bidrag til at øge andelen af unge, der gennemfører deres uddannelse. I projektet forsøgte HF & VUC FYN således at skabe ny empirisk viden om social og faglig inklusion, som kan have betydning for kursisternes trivsel og læring. Og da forskningen er centreret omkring lærerens praksis og refleksion over praksis, har projektet resulteret i en god portion selvrefleksion og kollegial videndeling til gavn for kursisternes gennemførelse af den valgte uddannelse. Projektrapporterne kan læses her: Social inklusion/eksklusion i skrift og tale - delrapport 1 Viljen til forandring i tale og handling - et aktionsanalytisk forskningsprojekt på HF & VUC FYN Team- og klyngeudvikling Arbejdet med lærerteamudvikling er i 2013 fortsat i gang i alle HF & VUC FYNs afdelinger, således at alle lærere både avu-, FVU-, obu-, hf2- og hfe lærere er organiseret i team, der arbejder tæt på de enkelte klasser, uddannelsespakker og hold. Organiseringen i team handler fortsat om at styrke lærer- og kursistrelalationerne i og på tværs af fag, sammenhængskraften mellem fagene og kursisternes gennemførelse af un- 8

9 dervisningen. I januar 2013 har institutionen fået bevilliget fra GL s skoleforsøgspulje til yderligere praktisk træning i team- og klyngeorganiseringen. Opfølgning på pædagogisk it-strategi Det overordnede mål for it-strategien, at it skal anvendes bredt og i alle fag til at understøtte kursisternes læring, og at vores kursister skal klædes på til at være kompetente borgere i det digitale samfund, er godt på vej til at blive fuldt implementeret. Med udgangspunkt i en klar struktur med fastlagt it-kompetenceudvikling for nye lærere og et varieret udbud af kurser for erfarne undervisere har næsten samtlige medarbejdere gennemført relevante it-kursusforløb. Kurserne er tilrettelagt og afviklet i samarbejde med den it pædagogiske ekspertise i IT Center Fyn, som er det it-driftsfællesskab, HF & VUC FYN er medlem af. I forbindelse med MUS-samtaler er der endvidere udarbejdet en personlig it-profil i it-kompetencehjulet på alle medarbejdere og i den forbindelse også tilrettelagt relevante opkvalificeringsforløb for den enkelte. En overvejende del af undervisningsmaterialet foreligger elektronisk i form af e- og i-bøger og selvproduceret digitalt materiale i fagene, som tilgås via HF & VUC FYNs nye materialeplatform: Meebook. Kravet om, at alle hf-kursister i 12/13 medbringer egen pc el. tablet efterkommes stort set. På avu har vi stillet samme krav til niveau D-kursisterne. Men her kniber det med, at alle kursister har mulighed for at medbringe egen device. For at stille kursisterne lige, udlånes bærbare pc er i timerne til de kursister, der ikke råder over egen pc. Til brug for sparring og dialog med lærerne omkring den it-baserede interaktivitet i læringsrummene har hele lederkredsen i 2013 været igennem et skræddersyet web 2.0-forløb. IKV (Individuel Kompetencevurdering) HF & VUC FYN har på almengymnasialt niveau gennemført 97 vurderinger med bevis i 2013, hvilket er en stigning på 44 vurderinger i forhold til Langt størstedelen af borgerne benytter en IKV i specifikke fag til at komme ind på ønskestudiet på de længerevarende uddannelser og i f. eks. fængselsbetjentuddannelsen. I avu-fagene har der stort set ikke været vurderinger, men i forbindelse med VEU-centrenes indsats på opkvalificeringen fra ufaglært til faglært de kommende to år forventes der en fremgang i vurderingerne på dette område. Årets økonomiske resultat Vurdering af årets økonomiske resultat Den økonomiske krise betyder, at unge uden uddannelse har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig forsvinder mange ufaglærte job, hvilket også betyder øget søgning af både unge og voksne. Årets resultat er et overskud på 9,2 mio.kr. svarende til 2,4 % af omsætningen. 9

10 Der blev budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr. på baggrund af årskursister og regnskabet udviser et årskursisttal på Der har således været en stigning på 138 årskursister i forhold til det budgetterede. Hovedårsagerne til afvigelsen på 7.8 mio. kr. mellem budget og regnskab er: Mindreforbrug på 3,6 mio. i forbindelse med tilpasning fra kursusåret 2013/2014 af internt taksameter til imødegåelse af fremtidigt faldende taksameterindtægter pr. årskursist samt forventeligt stigende årslønninger som følge af den seneste overenskomst. I dette indgår ligeledes, at feriepengeforpligtigelsen er næsten uændret i forhold til sidste år. Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på undervisningsafdelinger, primært Odense Søndersø og HF-Kurset i forbindelse med opsparing til inventar mv. Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forbindelse med puljer til indflytning i Kottesgade. Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forbindelse begrænsninger og udskydninger af større vedligeholdelsesprojekter. Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ved senere lånoptagning hhv. færre renteindtægter. Merforbrug på 6,6 mio. kr. vedrørende rådighedsløn til tidligere afskedigede ældre tjenestemænd jf. EUdoms underkendelse af dele af den danske tjenestemandslov. Diverse merforbrug på netto 0,3 mio. kr. Oplysning om væsentlige usikkerheder, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder I forbindelse med grundkøb til den nye bygning i Kottesgade er opstået en tvist om en servitut på grunden, tidligere indsat af hensyn til stibroforbindelsen. Købet af det relevante grundstykke blev indgået uden den nævnte servitut, men der er efterfølgende faldet dom om, at der var tale om en landmålerfejl, hvorefter servitutten skulle være gældende også for vore erhvervede matrikler. Sælger vedgår at købet er sket under forudsætning af, at servitutten kunne afløftes, men fra kommunal side fastholdes VUCs ansvar i sagen. Der verserer nu en sag om indfrielse af forpligtelser jf. den gældende servitut mod sælger, ejer af øvrigt grundstykke og i forlængelse heraf mod HF & VUC FYN. Et evt. krav vil således kunne videreføres. Der er i løbet af året rejst en principiel sag vedrørende SU. Sagen er rejst af en kursist og vedrører for meget udbetalt SU til den pågældende. Kursisten mener sig mangelfuldt vejledt om SU reglerne. Da fjernundervisning er indgået i forløbet, føres sagen også på vore vegne af samarbejdspartneren på området VUC Syd. Der er tale om et halvt års uretmæssigt modtaget SU (under kr.), men sagen er af principiel karakter, også nationalt. Der var i regnskabsåret 2012 en større vandskade i en af institutionens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der er tale om en ansvarspådragende fejl ved en renoveret konstruktion, og institutionen derfor bør gå efter at få dækket omkostningerne eller dele heraf til udbedring af skaden. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen, da et forlig foretrækkes frem for en retssag på baggrund af den udarbejdede rapport fra Syns- og Skønsmanden, der har indkredset to ansvarlige firmaer. Den samlede omkostning for udbedring af skader på bygningen forventes at udgøre 5,2 mio. kr. Der har ikke været væsentlige hændelser af betydning for regnskabet efter dettes afslutning. 10

11 Hoved- og nøgletal (t.kr.) Resultatopgørelse Statstilskud Øvrige indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Hensættelser Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal (i %) Overskudsgrad 2,4-0,6 4,5 5,7 8,4 Likviditetsgrad 63,0 65,4 80,8 82,5 105,8 Soliditetsgrad 21,4 22,0 22,3 19,4 6,5 Finansieringsgrad Nøgletal m.v. vedr. den ordinære drift Årselever Institutionen i alt 3.877, , , , ,4 Ordblindeundervisning 72,0 89,2 79,2 58,9 16,1 Forberedende Voksenundervisning (FVU) 75,6 69,4 62,4 50,7 57,0 Almen voksenuddannelse (avu) 864,8 835,0 886,4 896,6 801,5 hf-enkeltfag 1.994, , , , ,8 2-årig hf 522,9 476,7 427,9 362,1 309,9 3-årig hf 149,0 143,4 128,3 114,5 99,0 Gymnasiel supplering (GS) 192,2 164,3 131,7 120,4 112,8 Brobygning 3,2 4,1 3,9 2,9 5,7 Socialfondsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket virksomhed 3,6 0,7 4,3 0,6 0,6 11

12 Omkostninger (t.kr.) pr. 100 årselever Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Medarbejdere (årsværk) Antal årsværk fraregnet sociale klausuler = nettoårsværk Institutionen i alt 542,7 522,4 447,1 385,8 336,1 Medarbejdere (bruttoårsværk) Institutionen i alt 560,0 540,2 464,7 403,6 350,1 fordeling: Undervisningens gennemførelse 472,2 459,5 389,5 338,0 294,4 Markedsføring 1,0 1,0 1,4 1,5 1,9 Ledelse og administration 57,1 51,3 46,2 38,6 32,3 Bygningsdrift 12,4 10,6 10,0 7,7 7,5 Aktiviteter med særlige tilskud 17,3 17,8 17,6 17,8 14,0 Sociale klausuler (årsværk) I procent af ansatte i alt (%) 3,1 3,3 3,8 4,4 4,0 Fleksjob (årsværk) 16,1 16,2 15,9 14,5 11,5 Servicejob (årsværk) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Jobtræning (årsværk) 0,2 0,6 0,7 2,3 1,5 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 14,44 15,07 13,98 13,16 13,95 fordeling: Undervisningens gennemførelse 12,18 12,82 11,72 11,02 11,73 Markedsføring 0,03 0,03 0,04 0,05 0,08 Ledelse og administration 1,47 1,43 1,39 1,26 1,29 Bygningsdrift 0,32 0,30 0,30 0,25 0,30 Aktiviteter med særlige tilskud 0,45 0,50 0,53 0,58 0,56 Lønomkostninger (t.kr.) Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Lønomkostninger (t. kr.) pr. 100 årselever Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

13 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. Vurderinger og forventninger til følgende år Bestyrelsen har bemærket sig, at der med regeringsgrundlaget er meget fokus på målgrupper, hvor VUC s uddannelsestilbud kan komme i spil. Både 95 % og 60 % målsætningen, fra ufaglært til faglært og uddannelsespligt til alle kontanthjælpsmodtager op til 30 år er alle centrale målgrupper. Hertil kommer den politiske fokus på erhvervsuddannelsesreformen og mulige konsekvenser af denne. Finansloven har indarbejdet ændret taksameterprincip på GS, der sammen med mulighed for SU forventes at begrænse optaget. Det betyder at det forventede kursisttal er i budget 2014 er årskursister. I overslagsårene forventes et mindre fald til årskursister. Der forventes således en stigning i forhold til årskursister i regnskab Der er fortsat fagligt fokus på forbedring af gennemførelse, herunder stigning i eksamensfrekvenser og i den forbindelse på de muligheder nye overenskomster på lærerområdet giver sammenholdt med ministeriets Endnu bedre uddannelser for unge og voksne. M.h.t. gennemførelse vil der, også med de muligheder OK 13 giver, blive sat yderligere fokus på lektieintegreret undervisning, inklusion, større skriftlighed i undervisningen, flerlærerordninger m.m. med henblik på at den enkelte kursist gennemfører med eksamen. De muligheder it giver i undervisningen vil blive udbygget og elementer fra fjernundervisningen vil i endnu højere grad også blive inddraget i anden undervisning. Ved tegn på fraværsmønster vil der blive givet tilbud om faglig støtte og vejledning for kursisten udenom den tilmeldte undervisning. Herudover intensiveres samarbejdet med bl.a. UU, således at ophør med uddannelse/ overflytning i videst mulig omfang sker efter kontakt /trekantsamtaler med deltagelse af UUs vejledere. For deltagelse i fjernundervisning arbejdes der med udformning af udvidet vejledning inden kursisten kan påbegynde, så det sikres at kursisten har de rette betingelser for succesfuld deltagelse. I 2014 er der budgetteret med et overskud ca. 2% af omsætningen (9 mio. kr.). I sommeren 2014 flyttes der ind i et m2 ny bygning i midten af Odense. En længe ventet og ønsket bygning til erstatning for mange opsagte lejemål rundt om i byen. En flytning af den slags giver naturligvis en vis usikkerhed med hensyn til afsatte midler til fraflytning m.m.. 13

14 HF & VUC FYN gennemførte i foråret 2013 den obligatoriske medarbejdertrivselsundersøgelse med en svarprocent på 84 %, hvilket er et godt og højt niveau. Resultaterne i rapporten er således et godt fundament for den videre dialog i institutionen og i afdelingerne. Medarbejdertrivslen ligger i den gode ende af regions- og landsgennemsnit for VUC. Følgende indsatsområde prioriteres højt de kommende to år: Institutionens omdømme i medarbejdernes bevidsthed. Samtidig vedligeholdes fokus på undervisningen, undervisningens organisering og det faglige og sociale samarbejde mellem kollegerne samt lærer-kursistrelationerne. MIO- udvalget er meget opmærksom på at undersøgelsen blev lavet inden lockout på folkeskolelærerområdet og OK 13 for både hf og avu området og det derfor er andre udfordringer alle står over for nu. MIO har vedtaget at arbejde videre med denne problemstilling via forskellige tiltag til afdækning af mistrivslen. Målrapportering Fuldførelsesprocenter opgjort pr. kursusår Uddannelse 2007/ / / / /12 HF Der er for regnskab 2013 ændret opgørelsesmetode for fuldførelsesprocenter jf. direktiv fra Undervisningsministeriet. Således er de anførte fuldførelsesprocenter hentet fra undervisningsministeriets statistikdatabank. Fuldførelsesprocenterne er beregnet på baggrund af de forskellige klassetrins gennemførelsesadfærd i det pågældende kursusår og samlet for den 2-årige hf, der hos HF & VUC FYN er gennemført over såvel 2 som 3 år (hf-søfart). Opgørelsesmetoden i tidligere regnskaber blev foretaget med udgangspunkt i de enkelte påbegyndelsesårgange og særskilt for de to afviklingsformer (2 og 3-årig hf). Fuldførelsesprocenterne udviser et niveauskift fra 62 % i 2007/08 til 84 % i 2008/09, der må tilskrives den anvendte beregningsmetodes håndtering af indfasningen af den 3-årige hf-søfart. Det høje niveau fra 2008/09 og 2009/10 på % har været faldende til % i de seneste to tilgængelige kursusår 2010/11 og 2011/2012. Årselever opgjort pr. finansår Uddannelse Ordblindeundervisning 16,1 58,9 79,2 89,2 72,0 Forberedende Voksenundervisning (FVU) 57,0 50,7 62,4 69,4 75,6 Almen voksenuddannelse (avu) 801,5 896,6 886,4 835,0 864,8 hf-enkeltfag 1.107, , , , ,6 2-årig hf 309,9 362,1 427,9 476,7 522,9 3-årig hf 99,0 114,5 128,3 143,4 149,0 Gymnasiel supplering (GS) 112,8 120,4 131,7 164,3 192,2 Brobygning 5,7 2,9 3,9 4,1 3,2 Socialfondsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket virksomhed 0,6 0,6 4,3 0,7 3,6 Institutionen i alt 2.510, , , , ,9 14

15 Gymnasiel supplering (GS) årig hf årig hf hf-enkeltfag Almen voksenuddannelse (avu) Forberedende Voksenundervisning (FVU) 500 Ordblindeundervisning Aktivitet udlagt til andre institutioner Uddannelse Ordblindeundervisning 11,8 29,6 43,0 58,0 63,7 Forberedende Voksenundervisning 92,5 94,1 105,4 121,8 114,2 FVU har fra en start i 2007, hvor aktiviteten var ligeligt fordelt mellem egne VUC hold og undervisning udlagt til andre institutioner, udviklet sig til at ca. 60 % af aktiviteten i 2013 foregår på andre institutioner end VUC. Ordblindeundervisningen udlagt til andre institutioner har i perioden oplevet en stigning og i 2013 udgør denne undervisning ca. 47 pct. af den samlede ordblindeundervisning i HF & VUC FYNs dækningsområde. 15

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 16

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere