Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger til følgende år 13 Målrapportering 14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 1. januar december 20 Balance 31. december 21 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 2

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen HF & VUC FYN Enggade Odense C Telefonnummer Hjemmeside: adresse: Sikker e-post CVR-nummer Regnskabsår: Hjemstedskommune: Odense Bestyrelsen Mogens N. Pedersen (udpeget af Syddansk Universitet) - formand Karsten Landro (udpeget af kommunerne) - næstformand Kristian Grønbæk Andersen (udpeget af Regionsrådet) Ulla Mulbjerg (udpeget af University College Lillebælt) Jens Mejer Pedersen (Erhvervsakademiet Lillebælt udpeget ved selvsupplering) Poul Skov Dahl (Syddansk Universitet - udpeget ved selvsupplering) Mette Redsted (udpeget af Kursistrådet) med stemmeret Claus Jensen (udpeget af Kursistrådet) uden stemmeret Susanne Pieterse (udpeget af medarbejderne) - med stemmeret Anne Kofod-Jensen (udpeget af medarbejderne) - uden stemmeret Daglig ledelse Forstander Lisbeth Simonsen Institutionens formål Almen prøveforberedende og kompetencegivende undervisning for unge og voksne. 3

4 Bankforbindelse Danske Bank Statens Betalinger Girostrøget Høje Taastrup Jyske bank Mageløs Odense C Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C Præsentation af institutionen Mission: HF & VUC FYN sikrer fynboerne et reelt, lokalt tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse. Vision: HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. HF & VUC FYN vil være det naturlige valg for unge og voksne, der søger viden, kompetencer og almendannelse, som kan danne grundlag for fortsat uddannelse, der søger almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejdslivet, der ønsker at forberede sig til videregående uddannelse, og for unge fra hele landet, der ønsker en Hf-søfartsuddannelse. Hovedopgaver HF & VUC FYN udbyder fire forskellige uddannelsesområder: Hf, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse samt ordblindeundervisning. Herudover tilbydes realkompetencevurdering i forhold til de almengymnasiale fag og den almene voksenuddannelse. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2- eller 3-årig ungdomsuddannelse (hfsøfart) og sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen - tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for unge og voksne - sigter mod videre uddannelse og/eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Visse fagpakker giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Gymnasiale suppleringskurser tilrettelægges for unge og voksne, som mangler et bestemt fag/niveau for at opfylde adgangskrav til en videregående uddannelse. Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til unge og voksne om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. En bestået Almen Forberedelseseksamen med bestemte fag giver ret til optagelse på den 2-årige hf-ungdomsuddannelse. 4

5 Forberedende Voksenundervisning (FVU) er et tilbud til unge og voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Ordblindeundervisning for voksne har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. Realkompetencevurdering giver mulighed for at få vurderet og anerkendt reelle faglige kompetencer i forhold til de almengymnasiale fag og i fagene på almen voksenuddannelse. HF, avu, og FVU tilbydes også som fjernundervisning. Årets faglige resultater Årskursisttal fordelt på uddannelsesafdelinger Uddannelsestilbud m.m. Odense Svendborg Fjern- Regnskab Budget HF-kursus Ringen *) Søndersø Langeland undervisning I alt I alt (inkl. Ærø) ordblindeundervisning 0,2 47,3 14,3 10,2 0,0 72,0 92,0 FVU 0,0 42,1 17,1 16,0 0,4 75,6 74,0 avu 0,6 216,9 423,9 104,1 119,3 864,8 852,0 2-årig hf 359,7 52,5 110,7 0,0 0,0 522,9 485,0 3-årig hf **) 101,7 4,8 0,0 42,5 0,0 149,0 145,3 hf-enkeltfag 2,5 275, ,8 250,3 419, , ,0 gymnasial supplering (GS) 8,3 0,0 149,6 9,8 24,5 192,2 161,0 brobygning/introkurser 1,4 0,7 0,2 0,9 0,0 3,2 0,0 indtægtsd. virksomhed 0,0 3,3 0,0 0,3 0,0 3,6 4,0 I alt 474,4 643, ,6 434,1 563, , ,3 *) Undervisningssteder er: Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg (inkl. Ringe) og Nyborg (inkl. Munkebo) **) Omregnet til årskursister á 1083 kursisttimer Aktivitet hos eksterne overenskomsttagere FVU Ordblindeundervisning Uddannelsestilbud m.m. AOF Middelfart 5,95 7,63 AOF Svendborg Sprogcenter 15,49 16,33 AOF Østfyn 3,39 2,40 AOF-Odense.dk 4,83 4,63 CSV SydØstfyn 19,19 8,01 CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup 0,27 LOF Faaborg 0,40 Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle 31,38 TietgenSkolen 33,69 24,32 I alt 114,20 63,73 5

6 Af de anførte årskursisttal er på egen institution 31,5 på FVU, 38,8 på avu og 70,3 årskursister på hf finansieret af kommunale jobcentre mv. (i alt 3,6 %), mens 96,4 % af aktiviteten er finansieret af Undervisningsministeriet. Om uddannelsesaktiviteten Stigning i personer med fuld hf-eksamen I 2013 er der udstedt 606 fulde hf-eksamensbeviser. Disse fordeler sig på 347 beviser, sammensat af enkeltfag og 206 hf2-eksamensbeviser samt 53 hf3-eksamensbeviser. En stigning på 20 % i forhold til 2012, hvor det samlede tal var 501 personer. Hertil kommer et stort antal adgangsgivende fagpakke-beviser til korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvor går HF & VUC FYNs hf-kursister hen efter endt ungdomsuddannelse Optagelsestallene for 2013 til de videregående uddannelser viser, at der også i 2013 er sket en stigning i optaget fra HF & VUCFYN, hvor 542 af vores hf-kursister blev optaget på en videregående uddannelse. Fordelingen ses i nedenstående søjler. Optag fra HF & VUCFyn 2013 Bachelor (Universitet mv.) Professionsbachelor Erhvervsakademi Nedenfor ses i skemaform antallet af kursister, der er optaget på en videregående uddannelse de seneste tre år. Institution/år Bachelor (Universitet mv.) Professionsbachelor Erhvervsakademi I alt Procentvis stigning 22,4 % 19,4 % 51,7 % af de optagne kursister er enten via en fagpakke eller en fuld hf-eksamen gået videre til en professionsbacheloruddannelse. 6

7 Disse fordeler sig blandt andet på: Uddannelse Antal Bioanalytiker 10 Ergoterapeut 11 Ernæring og sundhed 12 Folkeskolelærer 43 Fysioterapeut 10 Pædagog 65 Radiograf 9 Socialrådgiver 27 Sygeplejerske 29 Men også universitetsuddannelserne har øget optag. I 2013 er der blandt andet optaget 15 på jura, 7 på medicin og 31 på de to ingeniørstudier. Det er ikke muligt at uddrage, hvor mange kursister der er optaget med en fagpakke som baggrund, men det vurderes, at en del af de optagne er fagpakkekursister. Hvor går avu-kursisterne hen efter VUC Halvdelen af de årige, der har gået på avu, er i uddannelse året efter. Af disse er 59 pct. i gang med en erhvervsuddannelse. Det viste en analyse af VUC-sektorens uddannelsesopgaver foretaget af Lederforeningen, VUC Videncenter og DEA i Undersøgelsen viser tillige at der i 2005 havde 39 pct. en afbrudt uddannelse bag sig, da de kom på avu. Det tal var i 2010 steget til 46 pct. Andelen af kursister fra uddannelsesfremmede hjem ligger også højt, og en sjettedel er indvandrere. Foruden en forholdsmæssig stor gruppe af unge er der samtidig fortsat en stor gruppe af kursister over 30 år, som bruger avu til et alment kompetenceløft med henblik på videreuddannelse og at øge muligheden for at forblive i beskæftigelse. Der er således tale om to meget forskellige målgrupper, og det stiller helt særlige krav til undervisningen og dens tilrettelæggelse omkring anvendelsesorientering, koblet op på den praktiske virkelighed uden for skolen. Bl.a. er der etableret brobygningsforløb til EUD via avu-fagene i samarbejde med erhvervsskolerne for at fokusere på uddannelsesmulighederne på erhvervsskolerne. Helt aktuelt er der i 2013 sat et integreret samarbejde i gang mellem HF & VUC FYN og Syddansk Erhvervsskole samt Svendborg Erhvervsskole omkring uniformspakkerne: politibetjent, fængselsbetjent, redder, brandmand. Formålet er også at rekruttere to-kulturelle kursister til uddannelserne. Faglige indsatsområder, generelt Bestyrelsen har i valgt tre hovedstrategier. Disse er kommunikationsstrategi, øget gennemførelse og it-strategi. I årsrapporten er der valgt at fokusere på tiltag i 2013 inden for gennemførelse og it-strategien. Tidlig indsats i forhold til kursistgennemførelse I bestyrelsens gennemførelsesstrategi for er der især fokus på tidlig inkluderende indsats på hold 7

8 og i klasser de første 40 dage i undervisningsforløbet over for kursister, der ikke er skolevante. Desuden er indføring af tolærerordning de første 40 dage i undervisningsforløbet, hvor dette vurderes nødvendigt for at fastholde kursisterne på deres mål, genstand for vores vurdering. Ved at sammenligne ugerne i hhv. 2011, hvor ovennævnte fokusområder ikke var formuleret som specifikke indsatsområder, med de tilsvarende uger i 2012 og 2013 kan vi konstatere, at vi på hfe-området med en stigende tilgang på ca. 150 årskursister i efteråret 2013 har fastholdt den positive udvikling fra efteråret 2011: 86,5 %. På hfe matematik er der endda sket en stigning i fastholdelsen fra 85 % til 89 %. På avu-området er der til gengæld samlet set et periodisk fald: fra 85 % 80 %. Kernefaget dansk er uændret 83 %, matematik er faldet fra 82,5 til 79,5 % og engelsk ligeledes er faldet fra 83 % til 85 %. Indsats i forhold til skriftlighed og lektieintegration For at fastholde den gode proces fra 2011 i forbindelse med implementeringen af ny skriftlighed arbejder man fortsat målrettet med omlægningen af dele af kursisternes skriftlige arbejde, således at dele af lærernes kommenteringsarbejde omlægges til skemalagt responstid for kursisterne og til støtte for kursisternes skriveprocesser på undervisningsstedet. Uddannelsesstederne arbejder med skriveværksteder, lektiecafeer og specifikke skriveeftermiddage, der hilses velkommen af kursisterne. Studieaktivitet og kursisternes fastholdelse på målene Arbejdet med studieaktivitet udvikles løbende i samspillet med kursister, faglærere, vejledere, tutorer og ledelse. Den allervigtigste arena for fastholdelse ses at være læringsrummet og dermed samspillet mellem kursister og mellem kursister og faglærere, hvorfor der fortsat vil blive fokuseret på klasserumsledelse, team- og klyngepædagogik samt tidlig inkluderende indsats over for kursister, der ikke er skolevante, dels for at skabe et positivt læringsklima, dels for at opbygge et godt tilhørsforhold til skolen og dens medarbejdere. Lærer forskning på HF & VUC FYN samarbejde med SDU. Projektet blev forberedt i efteråret 2011 og sluttede efterår Hvornår lukker vi kursisterne ind i vores fællesskab? Og hvornår lukker vi kursister ude? Det er de hovedspørgsmål, HF & VUC FYN har sat sig for at besvare i løbet af det halvandet år, hvor 32 lærere fra institutionen og deres klasser har arbejdet med klasserummets sociale og faglige inklusion eller manglen på samme med fælles start januar Vores antagelse er, at inkluderende og anerkendende sociale fællesskaber omkring læreprocesserne er et væsentligt bidrag til at øge andelen af unge, der gennemfører deres uddannelse. I projektet forsøgte HF & VUC FYN således at skabe ny empirisk viden om social og faglig inklusion, som kan have betydning for kursisternes trivsel og læring. Og da forskningen er centreret omkring lærerens praksis og refleksion over praksis, har projektet resulteret i en god portion selvrefleksion og kollegial videndeling til gavn for kursisternes gennemførelse af den valgte uddannelse. Projektrapporterne kan læses her: Social inklusion/eksklusion i skrift og tale - delrapport 1 Viljen til forandring i tale og handling - et aktionsanalytisk forskningsprojekt på HF & VUC FYN Team- og klyngeudvikling Arbejdet med lærerteamudvikling er i 2013 fortsat i gang i alle HF & VUC FYNs afdelinger, således at alle lærere både avu-, FVU-, obu-, hf2- og hfe lærere er organiseret i team, der arbejder tæt på de enkelte klasser, uddannelsespakker og hold. Organiseringen i team handler fortsat om at styrke lærer- og kursistrelalationerne i og på tværs af fag, sammenhængskraften mellem fagene og kursisternes gennemførelse af un- 8

9 dervisningen. I januar 2013 har institutionen fået bevilliget fra GL s skoleforsøgspulje til yderligere praktisk træning i team- og klyngeorganiseringen. Opfølgning på pædagogisk it-strategi Det overordnede mål for it-strategien, at it skal anvendes bredt og i alle fag til at understøtte kursisternes læring, og at vores kursister skal klædes på til at være kompetente borgere i det digitale samfund, er godt på vej til at blive fuldt implementeret. Med udgangspunkt i en klar struktur med fastlagt it-kompetenceudvikling for nye lærere og et varieret udbud af kurser for erfarne undervisere har næsten samtlige medarbejdere gennemført relevante it-kursusforløb. Kurserne er tilrettelagt og afviklet i samarbejde med den it pædagogiske ekspertise i IT Center Fyn, som er det it-driftsfællesskab, HF & VUC FYN er medlem af. I forbindelse med MUS-samtaler er der endvidere udarbejdet en personlig it-profil i it-kompetencehjulet på alle medarbejdere og i den forbindelse også tilrettelagt relevante opkvalificeringsforløb for den enkelte. En overvejende del af undervisningsmaterialet foreligger elektronisk i form af e- og i-bøger og selvproduceret digitalt materiale i fagene, som tilgås via HF & VUC FYNs nye materialeplatform: Meebook. Kravet om, at alle hf-kursister i 12/13 medbringer egen pc el. tablet efterkommes stort set. På avu har vi stillet samme krav til niveau D-kursisterne. Men her kniber det med, at alle kursister har mulighed for at medbringe egen device. For at stille kursisterne lige, udlånes bærbare pc er i timerne til de kursister, der ikke råder over egen pc. Til brug for sparring og dialog med lærerne omkring den it-baserede interaktivitet i læringsrummene har hele lederkredsen i 2013 været igennem et skræddersyet web 2.0-forløb. IKV (Individuel Kompetencevurdering) HF & VUC FYN har på almengymnasialt niveau gennemført 97 vurderinger med bevis i 2013, hvilket er en stigning på 44 vurderinger i forhold til Langt størstedelen af borgerne benytter en IKV i specifikke fag til at komme ind på ønskestudiet på de længerevarende uddannelser og i f. eks. fængselsbetjentuddannelsen. I avu-fagene har der stort set ikke været vurderinger, men i forbindelse med VEU-centrenes indsats på opkvalificeringen fra ufaglært til faglært de kommende to år forventes der en fremgang i vurderingerne på dette område. Årets økonomiske resultat Vurdering af årets økonomiske resultat Den økonomiske krise betyder, at unge uden uddannelse har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig forsvinder mange ufaglærte job, hvilket også betyder øget søgning af både unge og voksne. Årets resultat er et overskud på 9,2 mio.kr. svarende til 2,4 % af omsætningen. 9

10 Der blev budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr. på baggrund af årskursister og regnskabet udviser et årskursisttal på Der har således været en stigning på 138 årskursister i forhold til det budgetterede. Hovedårsagerne til afvigelsen på 7.8 mio. kr. mellem budget og regnskab er: Mindreforbrug på 3,6 mio. i forbindelse med tilpasning fra kursusåret 2013/2014 af internt taksameter til imødegåelse af fremtidigt faldende taksameterindtægter pr. årskursist samt forventeligt stigende årslønninger som følge af den seneste overenskomst. I dette indgår ligeledes, at feriepengeforpligtigelsen er næsten uændret i forhold til sidste år. Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på undervisningsafdelinger, primært Odense Søndersø og HF-Kurset i forbindelse med opsparing til inventar mv. Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forbindelse med puljer til indflytning i Kottesgade. Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forbindelse begrænsninger og udskydninger af større vedligeholdelsesprojekter. Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ved senere lånoptagning hhv. færre renteindtægter. Merforbrug på 6,6 mio. kr. vedrørende rådighedsløn til tidligere afskedigede ældre tjenestemænd jf. EUdoms underkendelse af dele af den danske tjenestemandslov. Diverse merforbrug på netto 0,3 mio. kr. Oplysning om væsentlige usikkerheder, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder I forbindelse med grundkøb til den nye bygning i Kottesgade er opstået en tvist om en servitut på grunden, tidligere indsat af hensyn til stibroforbindelsen. Købet af det relevante grundstykke blev indgået uden den nævnte servitut, men der er efterfølgende faldet dom om, at der var tale om en landmålerfejl, hvorefter servitutten skulle være gældende også for vore erhvervede matrikler. Sælger vedgår at købet er sket under forudsætning af, at servitutten kunne afløftes, men fra kommunal side fastholdes VUCs ansvar i sagen. Der verserer nu en sag om indfrielse af forpligtelser jf. den gældende servitut mod sælger, ejer af øvrigt grundstykke og i forlængelse heraf mod HF & VUC FYN. Et evt. krav vil således kunne videreføres. Der er i løbet af året rejst en principiel sag vedrørende SU. Sagen er rejst af en kursist og vedrører for meget udbetalt SU til den pågældende. Kursisten mener sig mangelfuldt vejledt om SU reglerne. Da fjernundervisning er indgået i forløbet, føres sagen også på vore vegne af samarbejdspartneren på området VUC Syd. Der er tale om et halvt års uretmæssigt modtaget SU (under kr.), men sagen er af principiel karakter, også nationalt. Der var i regnskabsåret 2012 en større vandskade i en af institutionens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der er tale om en ansvarspådragende fejl ved en renoveret konstruktion, og institutionen derfor bør gå efter at få dækket omkostningerne eller dele heraf til udbedring af skaden. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen, da et forlig foretrækkes frem for en retssag på baggrund af den udarbejdede rapport fra Syns- og Skønsmanden, der har indkredset to ansvarlige firmaer. Den samlede omkostning for udbedring af skader på bygningen forventes at udgøre 5,2 mio. kr. Der har ikke været væsentlige hændelser af betydning for regnskabet efter dettes afslutning. 10

11 Hoved- og nøgletal (t.kr.) Resultatopgørelse Statstilskud Øvrige indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Hensættelser Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal (i %) Overskudsgrad 2,4-0,6 4,5 5,7 8,4 Likviditetsgrad 63,0 65,4 80,8 82,5 105,8 Soliditetsgrad 21,4 22,0 22,3 19,4 6,5 Finansieringsgrad Nøgletal m.v. vedr. den ordinære drift Årselever Institutionen i alt 3.877, , , , ,4 Ordblindeundervisning 72,0 89,2 79,2 58,9 16,1 Forberedende Voksenundervisning (FVU) 75,6 69,4 62,4 50,7 57,0 Almen voksenuddannelse (avu) 864,8 835,0 886,4 896,6 801,5 hf-enkeltfag 1.994, , , , ,8 2-årig hf 522,9 476,7 427,9 362,1 309,9 3-årig hf 149,0 143,4 128,3 114,5 99,0 Gymnasiel supplering (GS) 192,2 164,3 131,7 120,4 112,8 Brobygning 3,2 4,1 3,9 2,9 5,7 Socialfondsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket virksomhed 3,6 0,7 4,3 0,6 0,6 11

12 Omkostninger (t.kr.) pr. 100 årselever Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Medarbejdere (årsværk) Antal årsværk fraregnet sociale klausuler = nettoårsværk Institutionen i alt 542,7 522,4 447,1 385,8 336,1 Medarbejdere (bruttoårsværk) Institutionen i alt 560,0 540,2 464,7 403,6 350,1 fordeling: Undervisningens gennemførelse 472,2 459,5 389,5 338,0 294,4 Markedsføring 1,0 1,0 1,4 1,5 1,9 Ledelse og administration 57,1 51,3 46,2 38,6 32,3 Bygningsdrift 12,4 10,6 10,0 7,7 7,5 Aktiviteter med særlige tilskud 17,3 17,8 17,6 17,8 14,0 Sociale klausuler (årsværk) I procent af ansatte i alt (%) 3,1 3,3 3,8 4,4 4,0 Fleksjob (årsværk) 16,1 16,2 15,9 14,5 11,5 Servicejob (årsværk) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Jobtræning (årsværk) 0,2 0,6 0,7 2,3 1,5 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 14,44 15,07 13,98 13,16 13,95 fordeling: Undervisningens gennemførelse 12,18 12,82 11,72 11,02 11,73 Markedsføring 0,03 0,03 0,04 0,05 0,08 Ledelse og administration 1,47 1,43 1,39 1,26 1,29 Bygningsdrift 0,32 0,30 0,30 0,25 0,30 Aktiviteter med særlige tilskud 0,45 0,50 0,53 0,58 0,56 Lønomkostninger (t.kr.) Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Lønomkostninger (t. kr.) pr. 100 årselever Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

13 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. Vurderinger og forventninger til følgende år Bestyrelsen har bemærket sig, at der med regeringsgrundlaget er meget fokus på målgrupper, hvor VUC s uddannelsestilbud kan komme i spil. Både 95 % og 60 % målsætningen, fra ufaglært til faglært og uddannelsespligt til alle kontanthjælpsmodtager op til 30 år er alle centrale målgrupper. Hertil kommer den politiske fokus på erhvervsuddannelsesreformen og mulige konsekvenser af denne. Finansloven har indarbejdet ændret taksameterprincip på GS, der sammen med mulighed for SU forventes at begrænse optaget. Det betyder at det forventede kursisttal er i budget 2014 er årskursister. I overslagsårene forventes et mindre fald til årskursister. Der forventes således en stigning i forhold til årskursister i regnskab Der er fortsat fagligt fokus på forbedring af gennemførelse, herunder stigning i eksamensfrekvenser og i den forbindelse på de muligheder nye overenskomster på lærerområdet giver sammenholdt med ministeriets Endnu bedre uddannelser for unge og voksne. M.h.t. gennemførelse vil der, også med de muligheder OK 13 giver, blive sat yderligere fokus på lektieintegreret undervisning, inklusion, større skriftlighed i undervisningen, flerlærerordninger m.m. med henblik på at den enkelte kursist gennemfører med eksamen. De muligheder it giver i undervisningen vil blive udbygget og elementer fra fjernundervisningen vil i endnu højere grad også blive inddraget i anden undervisning. Ved tegn på fraværsmønster vil der blive givet tilbud om faglig støtte og vejledning for kursisten udenom den tilmeldte undervisning. Herudover intensiveres samarbejdet med bl.a. UU, således at ophør med uddannelse/ overflytning i videst mulig omfang sker efter kontakt /trekantsamtaler med deltagelse af UUs vejledere. For deltagelse i fjernundervisning arbejdes der med udformning af udvidet vejledning inden kursisten kan påbegynde, så det sikres at kursisten har de rette betingelser for succesfuld deltagelse. I 2014 er der budgetteret med et overskud ca. 2% af omsætningen (9 mio. kr.). I sommeren 2014 flyttes der ind i et m2 ny bygning i midten af Odense. En længe ventet og ønsket bygning til erstatning for mange opsagte lejemål rundt om i byen. En flytning af den slags giver naturligvis en vis usikkerhed med hensyn til afsatte midler til fraflytning m.m.. 13

14 HF & VUC FYN gennemførte i foråret 2013 den obligatoriske medarbejdertrivselsundersøgelse med en svarprocent på 84 %, hvilket er et godt og højt niveau. Resultaterne i rapporten er således et godt fundament for den videre dialog i institutionen og i afdelingerne. Medarbejdertrivslen ligger i den gode ende af regions- og landsgennemsnit for VUC. Følgende indsatsområde prioriteres højt de kommende to år: Institutionens omdømme i medarbejdernes bevidsthed. Samtidig vedligeholdes fokus på undervisningen, undervisningens organisering og det faglige og sociale samarbejde mellem kollegerne samt lærer-kursistrelationerne. MIO- udvalget er meget opmærksom på at undersøgelsen blev lavet inden lockout på folkeskolelærerområdet og OK 13 for både hf og avu området og det derfor er andre udfordringer alle står over for nu. MIO har vedtaget at arbejde videre med denne problemstilling via forskellige tiltag til afdækning af mistrivslen. Målrapportering Fuldførelsesprocenter opgjort pr. kursusår Uddannelse 2007/ / / / /12 HF Der er for regnskab 2013 ændret opgørelsesmetode for fuldførelsesprocenter jf. direktiv fra Undervisningsministeriet. Således er de anførte fuldførelsesprocenter hentet fra undervisningsministeriets statistikdatabank. Fuldførelsesprocenterne er beregnet på baggrund af de forskellige klassetrins gennemførelsesadfærd i det pågældende kursusår og samlet for den 2-årige hf, der hos HF & VUC FYN er gennemført over såvel 2 som 3 år (hf-søfart). Opgørelsesmetoden i tidligere regnskaber blev foretaget med udgangspunkt i de enkelte påbegyndelsesårgange og særskilt for de to afviklingsformer (2 og 3-årig hf). Fuldførelsesprocenterne udviser et niveauskift fra 62 % i 2007/08 til 84 % i 2008/09, der må tilskrives den anvendte beregningsmetodes håndtering af indfasningen af den 3-årige hf-søfart. Det høje niveau fra 2008/09 og 2009/10 på % har været faldende til % i de seneste to tilgængelige kursusår 2010/11 og 2011/2012. Årselever opgjort pr. finansår Uddannelse Ordblindeundervisning 16,1 58,9 79,2 89,2 72,0 Forberedende Voksenundervisning (FVU) 57,0 50,7 62,4 69,4 75,6 Almen voksenuddannelse (avu) 801,5 896,6 886,4 835,0 864,8 hf-enkeltfag 1.107, , , , ,6 2-årig hf 309,9 362,1 427,9 476,7 522,9 3-årig hf 99,0 114,5 128,3 143,4 149,0 Gymnasiel supplering (GS) 112,8 120,4 131,7 164,3 192,2 Brobygning 5,7 2,9 3,9 4,1 3,2 Socialfondsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket virksomhed 0,6 0,6 4,3 0,7 3,6 Institutionen i alt 2.510, , , , ,9 14

15 Gymnasiel supplering (GS) årig hf årig hf hf-enkeltfag Almen voksenuddannelse (avu) Forberedende Voksenundervisning (FVU) 500 Ordblindeundervisning Aktivitet udlagt til andre institutioner Uddannelse Ordblindeundervisning 11,8 29,6 43,0 58,0 63,7 Forberedende Voksenundervisning 92,5 94,1 105,4 121,8 114,2 FVU har fra en start i 2007, hvor aktiviteten var ligeligt fordelt mellem egne VUC hold og undervisning udlagt til andre institutioner, udviklet sig til at ca. 60 % af aktiviteten i 2013 foregår på andre institutioner end VUC. Ordblindeundervisningen udlagt til andre institutioner har i perioden oplevet en stigning og i 2013 udgør denne undervisning ca. 47 pct. af den samlede ordblindeundervisning i HF & VUC FYNs dækningsområde. 15

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 16

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Årsrapport 2011

VUC Hvidovre - Amager. Årsrapport 2011 VUC Hvidovre - Amager Årsrapport 2011 VUC Hvidovre-Amager 2 Indholdsfortegnelse Side Ledelses beretning Årets økonomiske resultat 3 7 Forventninger til det kommende år 11 Målrapportering Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere