Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger til følgende år 13 Målrapportering 14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 1. januar december 20 Balance 31. december 21 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 2

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen HF & VUC FYN Enggade Odense C Telefonnummer Hjemmeside: adresse: Sikker e-post CVR-nummer Regnskabsår: Hjemstedskommune: Odense Bestyrelsen Mogens N. Pedersen (udpeget af Syddansk Universitet) - formand Karsten Landro (udpeget af kommunerne) - næstformand Kristian Grønbæk Andersen (udpeget af Regionsrådet) Ulla Mulbjerg (udpeget af University College Lillebælt) Jens Mejer Pedersen (Erhvervsakademiet Lillebælt udpeget ved selvsupplering) Poul Skov Dahl (Syddansk Universitet - udpeget ved selvsupplering) Mette Redsted (udpeget af Kursistrådet) med stemmeret Claus Jensen (udpeget af Kursistrådet) uden stemmeret Susanne Pieterse (udpeget af medarbejderne) - med stemmeret Anne Kofod-Jensen (udpeget af medarbejderne) - uden stemmeret Daglig ledelse Forstander Lisbeth Simonsen Institutionens formål Almen prøveforberedende og kompetencegivende undervisning for unge og voksne. 3

4 Bankforbindelse Danske Bank Statens Betalinger Girostrøget Høje Taastrup Jyske bank Mageløs Odense C Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C Præsentation af institutionen Mission: HF & VUC FYN sikrer fynboerne et reelt, lokalt tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse. Vision: HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. HF & VUC FYN vil være det naturlige valg for unge og voksne, der søger viden, kompetencer og almendannelse, som kan danne grundlag for fortsat uddannelse, der søger almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejdslivet, der ønsker at forberede sig til videregående uddannelse, og for unge fra hele landet, der ønsker en Hf-søfartsuddannelse. Hovedopgaver HF & VUC FYN udbyder fire forskellige uddannelsesområder: Hf, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse samt ordblindeundervisning. Herudover tilbydes realkompetencevurdering i forhold til de almengymnasiale fag og den almene voksenuddannelse. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2- eller 3-årig ungdomsuddannelse (hfsøfart) og sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen til højere forberedelseseksamen - tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for unge og voksne - sigter mod videre uddannelse og/eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Visse fagpakker giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Gymnasiale suppleringskurser tilrettelægges for unge og voksne, som mangler et bestemt fag/niveau for at opfylde adgangskrav til en videregående uddannelse. Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til unge og voksne om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. En bestået Almen Forberedelseseksamen med bestemte fag giver ret til optagelse på den 2-årige hf-ungdomsuddannelse. 4

5 Forberedende Voksenundervisning (FVU) er et tilbud til unge og voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Ordblindeundervisning for voksne har til formål at afhjælpe eller begrænse deltagernes læse- og skrivevanskeligheder. Realkompetencevurdering giver mulighed for at få vurderet og anerkendt reelle faglige kompetencer i forhold til de almengymnasiale fag og i fagene på almen voksenuddannelse. HF, avu, og FVU tilbydes også som fjernundervisning. Årets faglige resultater Årskursisttal fordelt på uddannelsesafdelinger Uddannelsestilbud m.m. Odense Svendborg Fjern- Regnskab Budget HF-kursus Ringen *) Søndersø Langeland undervisning I alt I alt (inkl. Ærø) ordblindeundervisning 0,2 47,3 14,3 10,2 0,0 72,0 92,0 FVU 0,0 42,1 17,1 16,0 0,4 75,6 74,0 avu 0,6 216,9 423,9 104,1 119,3 864,8 852,0 2-årig hf 359,7 52,5 110,7 0,0 0,0 522,9 485,0 3-årig hf **) 101,7 4,8 0,0 42,5 0,0 149,0 145,3 hf-enkeltfag 2,5 275, ,8 250,3 419, , ,0 gymnasial supplering (GS) 8,3 0,0 149,6 9,8 24,5 192,2 161,0 brobygning/introkurser 1,4 0,7 0,2 0,9 0,0 3,2 0,0 indtægtsd. virksomhed 0,0 3,3 0,0 0,3 0,0 3,6 4,0 I alt 474,4 643, ,6 434,1 563, , ,3 *) Undervisningssteder er: Middelfart, Glamsbjerg, Faaborg (inkl. Ringe) og Nyborg (inkl. Munkebo) **) Omregnet til årskursister á 1083 kursisttimer Aktivitet hos eksterne overenskomsttagere FVU Ordblindeundervisning Uddannelsestilbud m.m. AOF Middelfart 5,95 7,63 AOF Svendborg Sprogcenter 15,49 16,33 AOF Østfyn 3,39 2,40 AOF-Odense.dk 4,83 4,63 CSV SydØstfyn 19,19 8,01 CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup 0,27 LOF Faaborg 0,40 Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle 31,38 TietgenSkolen 33,69 24,32 I alt 114,20 63,73 5

6 Af de anførte årskursisttal er på egen institution 31,5 på FVU, 38,8 på avu og 70,3 årskursister på hf finansieret af kommunale jobcentre mv. (i alt 3,6 %), mens 96,4 % af aktiviteten er finansieret af Undervisningsministeriet. Om uddannelsesaktiviteten Stigning i personer med fuld hf-eksamen I 2013 er der udstedt 606 fulde hf-eksamensbeviser. Disse fordeler sig på 347 beviser, sammensat af enkeltfag og 206 hf2-eksamensbeviser samt 53 hf3-eksamensbeviser. En stigning på 20 % i forhold til 2012, hvor det samlede tal var 501 personer. Hertil kommer et stort antal adgangsgivende fagpakke-beviser til korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvor går HF & VUC FYNs hf-kursister hen efter endt ungdomsuddannelse Optagelsestallene for 2013 til de videregående uddannelser viser, at der også i 2013 er sket en stigning i optaget fra HF & VUCFYN, hvor 542 af vores hf-kursister blev optaget på en videregående uddannelse. Fordelingen ses i nedenstående søjler. Optag fra HF & VUCFyn 2013 Bachelor (Universitet mv.) Professionsbachelor Erhvervsakademi Nedenfor ses i skemaform antallet af kursister, der er optaget på en videregående uddannelse de seneste tre år. Institution/år Bachelor (Universitet mv.) Professionsbachelor Erhvervsakademi I alt Procentvis stigning 22,4 % 19,4 % 51,7 % af de optagne kursister er enten via en fagpakke eller en fuld hf-eksamen gået videre til en professionsbacheloruddannelse. 6

7 Disse fordeler sig blandt andet på: Uddannelse Antal Bioanalytiker 10 Ergoterapeut 11 Ernæring og sundhed 12 Folkeskolelærer 43 Fysioterapeut 10 Pædagog 65 Radiograf 9 Socialrådgiver 27 Sygeplejerske 29 Men også universitetsuddannelserne har øget optag. I 2013 er der blandt andet optaget 15 på jura, 7 på medicin og 31 på de to ingeniørstudier. Det er ikke muligt at uddrage, hvor mange kursister der er optaget med en fagpakke som baggrund, men det vurderes, at en del af de optagne er fagpakkekursister. Hvor går avu-kursisterne hen efter VUC Halvdelen af de årige, der har gået på avu, er i uddannelse året efter. Af disse er 59 pct. i gang med en erhvervsuddannelse. Det viste en analyse af VUC-sektorens uddannelsesopgaver foretaget af Lederforeningen, VUC Videncenter og DEA i Undersøgelsen viser tillige at der i 2005 havde 39 pct. en afbrudt uddannelse bag sig, da de kom på avu. Det tal var i 2010 steget til 46 pct. Andelen af kursister fra uddannelsesfremmede hjem ligger også højt, og en sjettedel er indvandrere. Foruden en forholdsmæssig stor gruppe af unge er der samtidig fortsat en stor gruppe af kursister over 30 år, som bruger avu til et alment kompetenceløft med henblik på videreuddannelse og at øge muligheden for at forblive i beskæftigelse. Der er således tale om to meget forskellige målgrupper, og det stiller helt særlige krav til undervisningen og dens tilrettelæggelse omkring anvendelsesorientering, koblet op på den praktiske virkelighed uden for skolen. Bl.a. er der etableret brobygningsforløb til EUD via avu-fagene i samarbejde med erhvervsskolerne for at fokusere på uddannelsesmulighederne på erhvervsskolerne. Helt aktuelt er der i 2013 sat et integreret samarbejde i gang mellem HF & VUC FYN og Syddansk Erhvervsskole samt Svendborg Erhvervsskole omkring uniformspakkerne: politibetjent, fængselsbetjent, redder, brandmand. Formålet er også at rekruttere to-kulturelle kursister til uddannelserne. Faglige indsatsområder, generelt Bestyrelsen har i valgt tre hovedstrategier. Disse er kommunikationsstrategi, øget gennemførelse og it-strategi. I årsrapporten er der valgt at fokusere på tiltag i 2013 inden for gennemførelse og it-strategien. Tidlig indsats i forhold til kursistgennemførelse I bestyrelsens gennemførelsesstrategi for er der især fokus på tidlig inkluderende indsats på hold 7

8 og i klasser de første 40 dage i undervisningsforløbet over for kursister, der ikke er skolevante. Desuden er indføring af tolærerordning de første 40 dage i undervisningsforløbet, hvor dette vurderes nødvendigt for at fastholde kursisterne på deres mål, genstand for vores vurdering. Ved at sammenligne ugerne i hhv. 2011, hvor ovennævnte fokusområder ikke var formuleret som specifikke indsatsområder, med de tilsvarende uger i 2012 og 2013 kan vi konstatere, at vi på hfe-området med en stigende tilgang på ca. 150 årskursister i efteråret 2013 har fastholdt den positive udvikling fra efteråret 2011: 86,5 %. På hfe matematik er der endda sket en stigning i fastholdelsen fra 85 % til 89 %. På avu-området er der til gengæld samlet set et periodisk fald: fra 85 % 80 %. Kernefaget dansk er uændret 83 %, matematik er faldet fra 82,5 til 79,5 % og engelsk ligeledes er faldet fra 83 % til 85 %. Indsats i forhold til skriftlighed og lektieintegration For at fastholde den gode proces fra 2011 i forbindelse med implementeringen af ny skriftlighed arbejder man fortsat målrettet med omlægningen af dele af kursisternes skriftlige arbejde, således at dele af lærernes kommenteringsarbejde omlægges til skemalagt responstid for kursisterne og til støtte for kursisternes skriveprocesser på undervisningsstedet. Uddannelsesstederne arbejder med skriveværksteder, lektiecafeer og specifikke skriveeftermiddage, der hilses velkommen af kursisterne. Studieaktivitet og kursisternes fastholdelse på målene Arbejdet med studieaktivitet udvikles løbende i samspillet med kursister, faglærere, vejledere, tutorer og ledelse. Den allervigtigste arena for fastholdelse ses at være læringsrummet og dermed samspillet mellem kursister og mellem kursister og faglærere, hvorfor der fortsat vil blive fokuseret på klasserumsledelse, team- og klyngepædagogik samt tidlig inkluderende indsats over for kursister, der ikke er skolevante, dels for at skabe et positivt læringsklima, dels for at opbygge et godt tilhørsforhold til skolen og dens medarbejdere. Lærer forskning på HF & VUC FYN samarbejde med SDU. Projektet blev forberedt i efteråret 2011 og sluttede efterår Hvornår lukker vi kursisterne ind i vores fællesskab? Og hvornår lukker vi kursister ude? Det er de hovedspørgsmål, HF & VUC FYN har sat sig for at besvare i løbet af det halvandet år, hvor 32 lærere fra institutionen og deres klasser har arbejdet med klasserummets sociale og faglige inklusion eller manglen på samme med fælles start januar Vores antagelse er, at inkluderende og anerkendende sociale fællesskaber omkring læreprocesserne er et væsentligt bidrag til at øge andelen af unge, der gennemfører deres uddannelse. I projektet forsøgte HF & VUC FYN således at skabe ny empirisk viden om social og faglig inklusion, som kan have betydning for kursisternes trivsel og læring. Og da forskningen er centreret omkring lærerens praksis og refleksion over praksis, har projektet resulteret i en god portion selvrefleksion og kollegial videndeling til gavn for kursisternes gennemførelse af den valgte uddannelse. Projektrapporterne kan læses her: Social inklusion/eksklusion i skrift og tale - delrapport 1 Viljen til forandring i tale og handling - et aktionsanalytisk forskningsprojekt på HF & VUC FYN Team- og klyngeudvikling Arbejdet med lærerteamudvikling er i 2013 fortsat i gang i alle HF & VUC FYNs afdelinger, således at alle lærere både avu-, FVU-, obu-, hf2- og hfe lærere er organiseret i team, der arbejder tæt på de enkelte klasser, uddannelsespakker og hold. Organiseringen i team handler fortsat om at styrke lærer- og kursistrelalationerne i og på tværs af fag, sammenhængskraften mellem fagene og kursisternes gennemførelse af un- 8

9 dervisningen. I januar 2013 har institutionen fået bevilliget fra GL s skoleforsøgspulje til yderligere praktisk træning i team- og klyngeorganiseringen. Opfølgning på pædagogisk it-strategi Det overordnede mål for it-strategien, at it skal anvendes bredt og i alle fag til at understøtte kursisternes læring, og at vores kursister skal klædes på til at være kompetente borgere i det digitale samfund, er godt på vej til at blive fuldt implementeret. Med udgangspunkt i en klar struktur med fastlagt it-kompetenceudvikling for nye lærere og et varieret udbud af kurser for erfarne undervisere har næsten samtlige medarbejdere gennemført relevante it-kursusforløb. Kurserne er tilrettelagt og afviklet i samarbejde med den it pædagogiske ekspertise i IT Center Fyn, som er det it-driftsfællesskab, HF & VUC FYN er medlem af. I forbindelse med MUS-samtaler er der endvidere udarbejdet en personlig it-profil i it-kompetencehjulet på alle medarbejdere og i den forbindelse også tilrettelagt relevante opkvalificeringsforløb for den enkelte. En overvejende del af undervisningsmaterialet foreligger elektronisk i form af e- og i-bøger og selvproduceret digitalt materiale i fagene, som tilgås via HF & VUC FYNs nye materialeplatform: Meebook. Kravet om, at alle hf-kursister i 12/13 medbringer egen pc el. tablet efterkommes stort set. På avu har vi stillet samme krav til niveau D-kursisterne. Men her kniber det med, at alle kursister har mulighed for at medbringe egen device. For at stille kursisterne lige, udlånes bærbare pc er i timerne til de kursister, der ikke råder over egen pc. Til brug for sparring og dialog med lærerne omkring den it-baserede interaktivitet i læringsrummene har hele lederkredsen i 2013 været igennem et skræddersyet web 2.0-forløb. IKV (Individuel Kompetencevurdering) HF & VUC FYN har på almengymnasialt niveau gennemført 97 vurderinger med bevis i 2013, hvilket er en stigning på 44 vurderinger i forhold til Langt størstedelen af borgerne benytter en IKV i specifikke fag til at komme ind på ønskestudiet på de længerevarende uddannelser og i f. eks. fængselsbetjentuddannelsen. I avu-fagene har der stort set ikke været vurderinger, men i forbindelse med VEU-centrenes indsats på opkvalificeringen fra ufaglært til faglært de kommende to år forventes der en fremgang i vurderingerne på dette område. Årets økonomiske resultat Vurdering af årets økonomiske resultat Den økonomiske krise betyder, at unge uden uddannelse har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig forsvinder mange ufaglærte job, hvilket også betyder øget søgning af både unge og voksne. Årets resultat er et overskud på 9,2 mio.kr. svarende til 2,4 % af omsætningen. 9

10 Der blev budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr. på baggrund af årskursister og regnskabet udviser et årskursisttal på Der har således været en stigning på 138 årskursister i forhold til det budgetterede. Hovedårsagerne til afvigelsen på 7.8 mio. kr. mellem budget og regnskab er: Mindreforbrug på 3,6 mio. i forbindelse med tilpasning fra kursusåret 2013/2014 af internt taksameter til imødegåelse af fremtidigt faldende taksameterindtægter pr. årskursist samt forventeligt stigende årslønninger som følge af den seneste overenskomst. I dette indgår ligeledes, at feriepengeforpligtigelsen er næsten uændret i forhold til sidste år. Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på undervisningsafdelinger, primært Odense Søndersø og HF-Kurset i forbindelse med opsparing til inventar mv. Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forbindelse med puljer til indflytning i Kottesgade. Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forbindelse begrænsninger og udskydninger af større vedligeholdelsesprojekter. Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ved senere lånoptagning hhv. færre renteindtægter. Merforbrug på 6,6 mio. kr. vedrørende rådighedsløn til tidligere afskedigede ældre tjenestemænd jf. EUdoms underkendelse af dele af den danske tjenestemandslov. Diverse merforbrug på netto 0,3 mio. kr. Oplysning om væsentlige usikkerheder, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder I forbindelse med grundkøb til den nye bygning i Kottesgade er opstået en tvist om en servitut på grunden, tidligere indsat af hensyn til stibroforbindelsen. Købet af det relevante grundstykke blev indgået uden den nævnte servitut, men der er efterfølgende faldet dom om, at der var tale om en landmålerfejl, hvorefter servitutten skulle være gældende også for vore erhvervede matrikler. Sælger vedgår at købet er sket under forudsætning af, at servitutten kunne afløftes, men fra kommunal side fastholdes VUCs ansvar i sagen. Der verserer nu en sag om indfrielse af forpligtelser jf. den gældende servitut mod sælger, ejer af øvrigt grundstykke og i forlængelse heraf mod HF & VUC FYN. Et evt. krav vil således kunne videreføres. Der er i løbet af året rejst en principiel sag vedrørende SU. Sagen er rejst af en kursist og vedrører for meget udbetalt SU til den pågældende. Kursisten mener sig mangelfuldt vejledt om SU reglerne. Da fjernundervisning er indgået i forløbet, føres sagen også på vore vegne af samarbejdspartneren på området VUC Syd. Der er tale om et halvt års uretmæssigt modtaget SU (under kr.), men sagen er af principiel karakter, også nationalt. Der var i regnskabsåret 2012 en større vandskade i en af institutionens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der er tale om en ansvarspådragende fejl ved en renoveret konstruktion, og institutionen derfor bør gå efter at få dækket omkostningerne eller dele heraf til udbedring af skaden. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen, da et forlig foretrækkes frem for en retssag på baggrund af den udarbejdede rapport fra Syns- og Skønsmanden, der har indkredset to ansvarlige firmaer. Den samlede omkostning for udbedring af skader på bygningen forventes at udgøre 5,2 mio. kr. Der har ikke været væsentlige hændelser af betydning for regnskabet efter dettes afslutning. 10

11 Hoved- og nøgletal (t.kr.) Resultatopgørelse Statstilskud Øvrige indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Hensættelser Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal (i %) Overskudsgrad 2,4-0,6 4,5 5,7 8,4 Likviditetsgrad 63,0 65,4 80,8 82,5 105,8 Soliditetsgrad 21,4 22,0 22,3 19,4 6,5 Finansieringsgrad Nøgletal m.v. vedr. den ordinære drift Årselever Institutionen i alt 3.877, , , , ,4 Ordblindeundervisning 72,0 89,2 79,2 58,9 16,1 Forberedende Voksenundervisning (FVU) 75,6 69,4 62,4 50,7 57,0 Almen voksenuddannelse (avu) 864,8 835,0 886,4 896,6 801,5 hf-enkeltfag 1.994, , , , ,8 2-årig hf 522,9 476,7 427,9 362,1 309,9 3-årig hf 149,0 143,4 128,3 114,5 99,0 Gymnasiel supplering (GS) 192,2 164,3 131,7 120,4 112,8 Brobygning 3,2 4,1 3,9 2,9 5,7 Socialfondsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket virksomhed 3,6 0,7 4,3 0,6 0,6 11

12 Omkostninger (t.kr.) pr. 100 årselever Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Medarbejdere (årsværk) Antal årsværk fraregnet sociale klausuler = nettoårsværk Institutionen i alt 542,7 522,4 447,1 385,8 336,1 Medarbejdere (bruttoårsværk) Institutionen i alt 560,0 540,2 464,7 403,6 350,1 fordeling: Undervisningens gennemførelse 472,2 459,5 389,5 338,0 294,4 Markedsføring 1,0 1,0 1,4 1,5 1,9 Ledelse og administration 57,1 51,3 46,2 38,6 32,3 Bygningsdrift 12,4 10,6 10,0 7,7 7,5 Aktiviteter med særlige tilskud 17,3 17,8 17,6 17,8 14,0 Sociale klausuler (årsværk) I procent af ansatte i alt (%) 3,1 3,3 3,8 4,4 4,0 Fleksjob (årsværk) 16,1 16,2 15,9 14,5 11,5 Servicejob (årsværk) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Jobtræning (årsværk) 0,2 0,6 0,7 2,3 1,5 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 14,44 15,07 13,98 13,16 13,95 fordeling: Undervisningens gennemførelse 12,18 12,82 11,72 11,02 11,73 Markedsføring 0,03 0,03 0,04 0,05 0,08 Ledelse og administration 1,47 1,43 1,39 1,26 1,29 Bygningsdrift 0,32 0,30 0,30 0,25 0,30 Aktiviteter med særlige tilskud 0,45 0,50 0,53 0,58 0,56 Lønomkostninger (t.kr.) Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Lønomkostninger (t. kr.) pr. 100 årselever Institutionen i alt fordeling: Undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige: Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

13 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. Vurderinger og forventninger til følgende år Bestyrelsen har bemærket sig, at der med regeringsgrundlaget er meget fokus på målgrupper, hvor VUC s uddannelsestilbud kan komme i spil. Både 95 % og 60 % målsætningen, fra ufaglært til faglært og uddannelsespligt til alle kontanthjælpsmodtager op til 30 år er alle centrale målgrupper. Hertil kommer den politiske fokus på erhvervsuddannelsesreformen og mulige konsekvenser af denne. Finansloven har indarbejdet ændret taksameterprincip på GS, der sammen med mulighed for SU forventes at begrænse optaget. Det betyder at det forventede kursisttal er i budget 2014 er årskursister. I overslagsårene forventes et mindre fald til årskursister. Der forventes således en stigning i forhold til årskursister i regnskab Der er fortsat fagligt fokus på forbedring af gennemførelse, herunder stigning i eksamensfrekvenser og i den forbindelse på de muligheder nye overenskomster på lærerområdet giver sammenholdt med ministeriets Endnu bedre uddannelser for unge og voksne. M.h.t. gennemførelse vil der, også med de muligheder OK 13 giver, blive sat yderligere fokus på lektieintegreret undervisning, inklusion, større skriftlighed i undervisningen, flerlærerordninger m.m. med henblik på at den enkelte kursist gennemfører med eksamen. De muligheder it giver i undervisningen vil blive udbygget og elementer fra fjernundervisningen vil i endnu højere grad også blive inddraget i anden undervisning. Ved tegn på fraværsmønster vil der blive givet tilbud om faglig støtte og vejledning for kursisten udenom den tilmeldte undervisning. Herudover intensiveres samarbejdet med bl.a. UU, således at ophør med uddannelse/ overflytning i videst mulig omfang sker efter kontakt /trekantsamtaler med deltagelse af UUs vejledere. For deltagelse i fjernundervisning arbejdes der med udformning af udvidet vejledning inden kursisten kan påbegynde, så det sikres at kursisten har de rette betingelser for succesfuld deltagelse. I 2014 er der budgetteret med et overskud ca. 2% af omsætningen (9 mio. kr.). I sommeren 2014 flyttes der ind i et m2 ny bygning i midten af Odense. En længe ventet og ønsket bygning til erstatning for mange opsagte lejemål rundt om i byen. En flytning af den slags giver naturligvis en vis usikkerhed med hensyn til afsatte midler til fraflytning m.m.. 13

14 HF & VUC FYN gennemførte i foråret 2013 den obligatoriske medarbejdertrivselsundersøgelse med en svarprocent på 84 %, hvilket er et godt og højt niveau. Resultaterne i rapporten er således et godt fundament for den videre dialog i institutionen og i afdelingerne. Medarbejdertrivslen ligger i den gode ende af regions- og landsgennemsnit for VUC. Følgende indsatsområde prioriteres højt de kommende to år: Institutionens omdømme i medarbejdernes bevidsthed. Samtidig vedligeholdes fokus på undervisningen, undervisningens organisering og det faglige og sociale samarbejde mellem kollegerne samt lærer-kursistrelationerne. MIO- udvalget er meget opmærksom på at undersøgelsen blev lavet inden lockout på folkeskolelærerområdet og OK 13 for både hf og avu området og det derfor er andre udfordringer alle står over for nu. MIO har vedtaget at arbejde videre med denne problemstilling via forskellige tiltag til afdækning af mistrivslen. Målrapportering Fuldførelsesprocenter opgjort pr. kursusår Uddannelse 2007/ / / / /12 HF Der er for regnskab 2013 ændret opgørelsesmetode for fuldførelsesprocenter jf. direktiv fra Undervisningsministeriet. Således er de anførte fuldførelsesprocenter hentet fra undervisningsministeriets statistikdatabank. Fuldførelsesprocenterne er beregnet på baggrund af de forskellige klassetrins gennemførelsesadfærd i det pågældende kursusår og samlet for den 2-årige hf, der hos HF & VUC FYN er gennemført over såvel 2 som 3 år (hf-søfart). Opgørelsesmetoden i tidligere regnskaber blev foretaget med udgangspunkt i de enkelte påbegyndelsesårgange og særskilt for de to afviklingsformer (2 og 3-årig hf). Fuldførelsesprocenterne udviser et niveauskift fra 62 % i 2007/08 til 84 % i 2008/09, der må tilskrives den anvendte beregningsmetodes håndtering af indfasningen af den 3-årige hf-søfart. Det høje niveau fra 2008/09 og 2009/10 på % har været faldende til % i de seneste to tilgængelige kursusår 2010/11 og 2011/2012. Årselever opgjort pr. finansår Uddannelse Ordblindeundervisning 16,1 58,9 79,2 89,2 72,0 Forberedende Voksenundervisning (FVU) 57,0 50,7 62,4 69,4 75,6 Almen voksenuddannelse (avu) 801,5 896,6 886,4 835,0 864,8 hf-enkeltfag 1.107, , , , ,6 2-årig hf 309,9 362,1 427,9 476,7 522,9 3-årig hf 99,0 114,5 128,3 143,4 149,0 Gymnasiel supplering (GS) 112,8 120,4 131,7 164,3 192,2 Brobygning 5,7 2,9 3,9 4,1 3,2 Socialfondsprojekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket virksomhed 0,6 0,6 4,3 0,7 3,6 Institutionen i alt 2.510, , , , ,9 14

15 Gymnasiel supplering (GS) årig hf årig hf hf-enkeltfag Almen voksenuddannelse (avu) Forberedende Voksenundervisning (FVU) 500 Ordblindeundervisning Aktivitet udlagt til andre institutioner Uddannelse Ordblindeundervisning 11,8 29,6 43,0 58,0 63,7 Forberedende Voksenundervisning 92,5 94,1 105,4 121,8 114,2 FVU har fra en start i 2007, hvor aktiviteten var ligeligt fordelt mellem egne VUC hold og undervisning udlagt til andre institutioner, udviklet sig til at ca. 60 % af aktiviteten i 2013 foregår på andre institutioner end VUC. Ordblindeundervisningen udlagt til andre institutioner har i perioden oplevet en stigning og i 2013 udgør denne undervisning ca. 47 pct. af den samlede ordblindeundervisning i HF & VUC FYNs dækningsområde. 15

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 16

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

Årsrapport 2015 HF & VUC FYN - 461248 Kottesgade 6-8, 5000 Odense C

Årsrapport 2015 HF & VUC FYN - 461248 Kottesgade 6-8, 5000 Odense C Årsrapport 2015 HF & VUC FYN - 461248 Kottesgade 6-8, 5000 Odense C Indhold Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning og den uafhængige revisors erklæringer... 5 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Årsrapport 2012

VUC Hvidovre - Amager. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Årsrapport

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Indhold Ledelsesberetning...

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012 Primera IT ApS Dalgas Plads 16, 7400 Herning CVR-nr. 33 96 77 13 Årsrapport for 2011/2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere