Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013"

Transkript

1 Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/ Mødested: Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Højby skole - bordtennis kælderen Til stede: Chanette Saaby, Lars Bjerrum, Gitte Vang Gundersen, Mogens Frederiksen, Bianca Liin Strunge, Martin Liin Strunge, Trine Kragelund, Alis Fisker Jensen, Linda Villadsen Eriksen, Solveig Vilstrand, Hans Jørgen Mathiessen, Marion Kristensen, Janni Andreassen, Diana Winter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetning 2012(kan læses på hjemmesiden efter den 1. marts 2013) 3. Regnskab Forslag til vedtægtsændring 5. Budget og kontingent Præsentation af nyt logo 7. Forslag fra medlemmer 8. Valg og konstituering af ny bestyrelse 9. Eventuelt Bestyrelsesformand Trine Kragelund bød velkommen og udtrykte glæde over fremmødet. 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsesformanden foreslog Janni Andreassen som dirigent/ordstyrer og Diana Winter som referent. Begge indvilgede og påtog sig opgaven. Dirigent: Janni Andreasen Referent: Diana Winther 2. Årsberetning 2012(kan læses på hjemmesiden efter den 1. marts 2013) Formanden Trine Kragelund fremlagde bestyrelsens årsberetning, og gav udtryk for sin tilfredshed, med det arbejde der er udført i årets løb. Hun nævnte særskilt Shoppe og Mode Mekka i Randers, som havde været en stor succes og en event foreningen planlægger at deltage i fremover. Næste gang allerede 3/3-13, Bianca nævner at frivillige meget gerne må melde sig på banen til at deltage. Samme dag vil en anden gruppe frivillige deltage i loppemarked. Det var mindre succesfuldt da en håndfuld frivillige stillede op på strøget i Silkeborg for at fortælle forbipasserende om GB, til gengæld var det koldt. Så forklaringen på den manglende succes, kan måske findes i vejrforholdene.

2 I sommerperioden blev en del familier sendt på ferie med hjælp fra GB. Det var mange forskellige typer ophold doneret af både feriesteder og private. En del fik også fribilletter til attraktioner eller andet. I årets løb har Foreningen desværre mistet nogle data pga. skift af mailsystem (ny udbyder) og mistede profiler på Facebook, så de absolutte tal for året 2012 angående antal familier/børn der har modtaget hjælp fra foreningen kan ikke genskabes. Omkring jul gik det stærkt. Der blev åbnet for ansøgninger af kalender- og julegaver midt i september og alle havde meget travlt frem til jul, men på trods af stress og tidspres gennemførte de frivillige opgaven med bravur. Efter DR udsendelsen om fattige børn i Danmark indgik Foreningen et samarbejde med DR og Plus Pictures som havde produceret programmet, om at stå for formidlingen af det indsamlede til de familier, som var vist i programmet. Det var en omfattende og meget stor opgave, som foreningen havde svært ved at løfte, men alle trådte til og det lykkedes. Som en konsekvens af at være trådt til overfor DR-familierne, besluttede bestyrelsen at åbne for en hurtig ny ansøgningsrunde til julegaver, for familier der ikke havde nået at søge inden ansøgningsfristen udløb. Familier der havde fået afslag pga. for sent modtagne ansøgninger blev kontaktet og fik alligevel hjælp. GB fik vældig meget omtale pga. samarbejdet med Plus Pictures og DR, men det var en meget stor opgave at løfte. Fremadrettet vil bestyrelsen nok anbefale, at foreningen ikke forpligter sig til så store opgaver uden at konsekvenserne er gennemtænkte. Men fantastisk godt gået af alle som bidrog til at foreningen klarede opgaven. I december blev det klart, at foreningens forrige formand ønskede at fratræde posten ved udgangen af året. Det var en administrativ stor opgave, da formanden alene havde haft indblik i foreningens økonomi og andre opgaver. Det viste sig vanskeligt at få overblikket og i januar 2013 var det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste formål var at få dannet en handlekrafig bestyrelse frem til den ordinære GF. 3. Regnskab 2012 Det er ikke muligt at fremlægge regnskabet til tiden, da enkelte administrative procedurer af økonomisk art ikke er afsluttede. Regnskabet fremlægges så snart det foreligger. 4. Forslag til vedtægtsændringer Foreningens jurist Poul Tørnæs er kommet med forslag til vedtægtsændringer, så de opfylder krav til dansk lovgivning for frivillige foreninger. Disse vedtægter blev fremlagt og gennemgået enkeltvist og efter grundig debat og forslag til ændringer, som blev indskrevet blev foreningens nye vedtægter enstemmigt godkendt. (Bilag 1, Vedtægter) 1 Vedtaget uden indvendinger 5. 2 Der var en del debat om hvorvidt vi skal holde os til aldersgruppen 0-17 år, da nogle mennesker har hjemmeboende børn på år osv. Og disse kan have ligeså meget brug for hjælp som andre. Det blev besluttet at under ordinære vilkår for ansøgning fastholdes aldersgruppen 0-17 år, men at

3 man i situationer med særlige behov feks. sygdom og handicap kan tilsidesætte denne regel. Beslutningen tilfalder altid bestyrelsen. Derudover blev det nævnt og besluttet at der i beskrivelsen af foreningen fremgår at GB er en ikkekommerciel og ikke- religiøs forening. Der blev også spurgt ind til, hvordan det forholder sig med om frivillige kan ansøge hjælp i foreningen. Svaret er: De der er sagsbehandlere på ansøgninger og de der sidder i bestyrelsen kan IKKE søge om hjælp. Alle andre frivillige kan søge om hjælp på lige vilkår med andre ansøgere. Herefter Godkendt. 3 Ordlyden ændres så det tydeligt fremgår at frivillige i foreningen SKAL læse den udleverede håndbog. Herefter Godkendt. 4 Der var debat omkring opstillingsfristen for medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen Der var argumenter både for og imod de nuværende 14 dages opstilingsfrist. Det blev understreget at foreningen stadig er i opstartsfase, og at vedtægter kan ændres, hvis det erfares at de ikke fungere optimalt i henhold til foreningens interesser. For nu er det besluttet at opstillingsfristen består, men hvis ikke nok personer (pt.5) har meldt sig, kan de sidste pladser besættes ved opstilling til generalforsamling, Hvis nok personer har stillet op indenfor 14 dages fristen, vil det ikke være muligt at opstille på dagen for generalforsamling og valget vil stå mellem de personer der har stillet op inden for 14dages fristen. Det blev vedtaget at suppleanter vælges i et valg for sig selv, og man derfor kan stille op til valg som suppleant kandidat. Suppleanter vælges efter samme procedure som bestyrrelsesmedlemmer. 5 Det besluttes at formanden alene ikke kan forkaste forslag og afstemninger. Dette kan kun gøres af et enigt flertal i bestyrelsen. Ved afstemninger der ikke er anmeldt og fremlagt inden generalforsamling, kan en fuldmagtshaver, inden der stemmes udbede sig tid til at kontakte en fuldmagtsudsteder og spørge hvordan denne ønsker at stemme. 6 Vedtaget uden indvendinger 7 Vedtaget uden indvendinger 8 Det besluttes at det kun er muligt at opstille til bestyrelsespost/suppleant under generalforsamling såfremt der ikke på forhånd er opstillet nok kandidater. Med på forhånd menes

4 inden 14 dages fristen. Der blev diskuteret en del hvilke strafbare forhold, der kan udelukke et kandidatur til foreningens bestyrelse og andre tillidsposter i foreningen Glæd Børnene. Der blev nået til enighed om at berigelseskriminalitet, økonomisk kriminalitet, og bedrageri samt alle former for kriminalitet begået imod børn udelukker enhver mulighed for tillidspost i foreningen. Begås der kriminalitet, imens man bestrider en tillidspost vil denne omgående blive frataget. Bestyrelsen kan kræve at se straffeattest samt børneattest. Straffede personer kan være menige medlemmer af Glæd Børnene. 9 Posten Auktioner tilføjes til mulige indtægtskilder. Endvidere tilføjes at donerede effekter kan afhændes på loppemarkeder, auktioner eller lignende, hvis der ikke har været efterspørgsel efter effekter efter 6 måneder. 10 Det vedtages at der hvert år på generalforsamling vælges en intern revisor. Det besluttes derudover at foreningen skal have en ekstern revisor. Foreningen vil gøre sit ypperste for at finde en statsautoriseret revisor der vil donere sin tid til foreningen. Men da det vurderes at være en uundværlig støtte til foreningen, kan det blive nødvendigt at betale en revisor for arbejdet. Herefter Vedtaget. 11 Vedtaget uden indvendinger 12 Vedtaget uden indvendinger. 5. Budget og kontingent 2013 Kasserer Gitte Vang Gundersen fremlagde et budget for 2013, som det tænkes at kunne se ud. Da der ikke er noget regnskab for 2012 tilgængeligt endnu, er det et tænkt budget. (Bilag 2) Budgettet debatteres og rettes til i forhold til debat omkring især udgifter, men også muligheder for at øge foreningens indtjeningsmuligheder. (Bilag 3) Det blev besluttet at foreningen skal gøre mere ud af loppemarkeder o.l. og der blev der stillet spørgsmål til hvem der dækker udgifter i forbindelse med disse. For eksempel hvis en stadeplads koster penge. Det blev besluttet at bestyrelsen tager stilling til dette fra gang til gang, men at der på sigt muligvis kan oprettes en pulje, øremærket til dette formål. Nu hvor Christina Leed har meldt fra som frivillig i Glæd Børnene, er Auktionsgruppen uden administrator. Foreningen ønsker at opretholde en auktionsgruppe, så administrator opgaven sendes i udbud internt i frivilliggruppen med flere deltaljer om vilkår opgaver mm.

5 Der blev talt om hvordan vi udbreder kendskabet til Glæd Børnene i de forskellige kommuner. Det blev understreget at alle tiltag for udbredelse af kendskabet til Glæd Børnene i eget lokalområde er hjerteligt velkomment, men at man samtidig skal være meget bevidst om hvor meget man selv, som indleveringssted/sagsbehandler, har mulighed for rent praktisk at håndtere. Kontingent priserne fastholdes på 100,-kr pr. person og 500,-kr for virksomhedsmedlemskab. Der blev stillet forslag om mulighed familie- eller husstandsmedlemskaber. Dette blev udsat til næste GF. Dette er godkendt. Det foreslås, at der til næste års generalforsamling fremlægges regnskab for både 2012 og 2013, men at 2012 regnskabet skal fremlægges så snart det foreligger. Her efter fremlagde Gitte Vang Gundersen en vision for fremtidig foreningsstruktur og arbejdsgange i GB. Dette er en meget langsigtet plan, men blev vedtaget som mål for GB.(Bilag 4) 6. Præsentation af nyt logo Det nye logo blev præsenteret og kommenteret. Alt i alt er alle tilfredse. 7. Forslag fra medlemmer Der var kommet forslag om at lave et certifikat til betalende medlemmer/virksomheder. Alle var enige om at ideen er god. Det bliver gjort i digital form, så Glæd Børnene sparer portoudgiften og virksomheden/enkelpersonen selv kan vælge om vedkommende vil printe og ophænge certifikatet. Der blev også talt om at der skal gøres så man modtager en kvittering på, at man har indbetalt kontingent, og er medlem. Der blev også løst diskuteret mulighederne for medlemskort og formen af sådanne, muligheder og forslag var mange, alle er enige om at hovederne lægges i blød og ideen genoptages til næste generalforsamling. 8. Valg til bestyrelsen Der var 5 opstillede og disse blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen for 2 år. På første bestyrelsesmøde, skal der bestemmes hvilke 2 medlemmer der skal på valg i 2014 i henhold til 8 Den nye bestyrelse består af: Trine Kragelund, Bianca Strunge, Gitte Gundersen, Chanette Saaby og Mogens Frederiksen. Valg af intern revisor: Janni Andreassen

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere