Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00"

Transkript

1 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling Iht. vedtægterne opkræver storkredsen fra regnskabsåret 2014 et årligt beløb til dækning af kampagneudgifter afholdt i forbindelse med afvikling valg til Folketinget. Beløbet for 2014 og 2015 er besluttet at udgøre kr. 50,- årligt pr. medlem i vælgerforeningerne i Fyns Storkreds. Bestyrelsen indstiller at kontingentet øges fra nugældende kr med et beløb mindst svarende til den stigning i partikontingentet på kr. 12,50, som hovedbestyrelsen besluttede 24/ Med virkning fra 1/1 er partikontingentet kr.112,50. Indbetaling til storkredsen hæves af de midler vælgerforeningen hensætter på valgfond. Samtidig fastholdes at der årligt overføres kr. 50,- af medlemskontingentet til valgfonden. 5. Indkomne forslag. 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik. 7. Valg af formand. - På valg Ole Jørgensen 8. Valg af næstformand. - På valg Hans Ole Olsen 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. Suppleant valgt for disse. - Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for 2 år. I 2013 blev der valgt 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 er på valg i år. Der bliver i år valgt 3 medlemmer for 2 år og 1 for 1 år. Medlemmet der bliver valgt for 1 år er derfor på valg igen i 2015, hvor der således skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg - Martin Larsen - Lars Okton - Poul Christensen - Adam Ringsby Brandt - 1. Suppleant - Mogens Nylev - 2. Suppleant - Ole Bang Jensen 10. Valg af delegerede til partiets landsråd, Jf. vedtægter for Det Konservative folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt.11og12, samt suppleanter for disse. 11. Valg af 2 revisorer, samt 2 suppleanter for disse. 12. Politisk drøftelse Eventuelt

2 Dagsorden: Velkomst og valg af stemmetællere. Velkomst ved Fmd. Ole Jørgensen Forslag til stemmetællere: Formanden foreslog Ove Engstrøm og Jens Engstrøm Valgte stemmetællere: Uden yderligere forslag blev de to foreslåede valgt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Adam Ringsby Brandt og generalforsamlingen bekendtgøres med, at Adam Ringsby Brandt også er på valg til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9. Hvis Generalforsamlingen ikke finder dette forhold foreneligt, at indstille et andet forslag til dirigent. Adam Ringsby Brandt valgt uden modkandidat Adam Ringsby Brandt kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dagsordenen blev gennemgået og opfylder kriterierne i foreningens vedtægter. Ad 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år. Formanden fik ordet og fremlagde en beretning som i store træk handlede om de udfordringer foreningen stod med ved indgangen til valgåret, om hvorledes det på trods af spådomme om det modsatte var lykkedes i fællesskab ikke blot at fastholde den konservative indflydelse i Svendborg Kommune, men også udbygge den til nu tre pladser i kommunalbestyrelsen og stå tilbage med et historisk resultat ikke blot lokalt men også set i lyset af den landspolitiske udvikling for partiet. Vi er lykkedes med de ting vi iværksatte og det skal vi være stolte af sagde formanden. Beretningen omtalte også arbejdet i storkredsen, der udover regionsrådsvalget også har vedrørt opstilling af folketingskandidater efter de nye vedtægter. Dette er kommet lidt skævt fra start og vi skal således på kommende storkredsgeneralforsamling vælge folketingskandidater til at supplere den liste som opstiller i Fyns Storkreds. Formanden som har repræsenteret vælgerforeningen i storkredsbestyrelsen udtrykte skuffelse over at det ikke var lykkedes at komme bedre i mål med dette arbejde og at den økonomiske udfordring i forbindelse med afvikling af en folketingskampagne efter hans vurdering var grænsende til håbløs. Formanden sluttede beretningen med en opfordring. I stedet for som vanligt at klappe af beretningen at rette klapsalven mod vore tre nyvalgte byrådsmedlemmer: Henrik Nielsen, Ove Engstrøm og Andreas Pless. Der blev klappet og på forespørgsel også taget til udtryk for at beretningen var taget til efterretning med tilfredshed.

3 Ad 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev fremlagt af økonomiansvarlige. De enkelte poster blev gennemgået i rækkefølge. Det blev oplyst at der i regnskabet for 2013 var opført 104 betalende medlemmer og at der netop nu var et arbejde i gang med at få sorteret ikke betalende medlemmer fra og medlemstallet derfor aktuelt lå på lige præcis 100 stk. Ligeledes blev der oplyst, at der havde været fejl i opkrævningen af det kontingent som var besluttet på sidste års generalforsamling, således at der manglede 25 kroner for hvert betalende medlem. Derfor er der i regnskabet optaget en post med skyldigt kontingent. Når Generalforsamlingen senere beslutter kontingent for 2014, vil en del af det nye kontingent reelt vedr Og andelen er tilsvarende reduceret i budgettet for så vidt angår medlemskontingent Med de nævnte oplysninger blev regnskabet godkendt. Ad 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling Iht. vedtægterne opkræver storkredsen fra regnskabsåret 2014 et årligt beløb til dækning af kampagneudgifter afholdt i forbindelse med afvikling valg til Folketinget. Beløbet for 2014 og 2015 er besluttet at udgøre kr. 50,- årligt pr. medlem i vælgerforeningerne i Fyns Storkreds. Bestyrelsen indstiller at kontingentet øges fra nugældende kr med et beløb mindst svarende til den stigning i partikontingentet på kr. 12,50, som hovedbestyrelsen besluttede 24/ Med virkning fra 1/1 er partikontingentet kr.112,50. Indbetaling til storkredsen hæves af de midler vælgerforeningen hensætter på valgfond. Samtidig fastholdes at der årligt overføres kr. 50,- af medlemskontingentet til valgfonden. Det blev redegjort for at bestyrelsen efter udsendelsen af dagsorden på et bestyrelsesmøde havde drøftet den oprindelige indstilling vedr. kontingentet Behovet for også at være tilsvarende godt økonomisk funderet til at føre valgkamp om 4 år, øgede andele af kontingent som tilgår partikontingentet, samt det forhold at andre partiforeninger sammenlignet ligger på et højere niveau havde fået bestyrelsen til at komme med en ny indstilling: At kontingentet hæves til kr Med baggrund i regnskabsfremlæggelsen på dagsordenens punkt 3 og bestyrelsens nye oplysninger godkendte generalforsamlingen forslaget om kontingent kr Således opkræves i 2014 kr pr. medl. Kr. 375,- vedrører 2014, medens de resterende kr. 25,- vedr. manglende kontingent for Formanden oplyste generalforsamlingen om at det om et år er muligt igen at fastsætte kontingent, således at man ikke pr. automatik fastholder kr Ad 5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag

4 Ad 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik. Henrik Nielsen aflagde beretning på vegne af byrådsgruppen, som han jo havde været alene om at repræsentere det seneste års tid. Beretningen var en orientering og et tilbageblik på Af store sager nævnte han: - Asylcenterplanerne på Svendborgskolen, som konservative havde lagt stemmer til at skrinlægge bl.a. med den baggrund at bygningerne var bedre egnet til andet formål og glædede sig derfor at det var lykkedes ejeren efterfølgende at sælge en del af ejendommen og at der nu var kommet liv i bygningerne efter at Rantzausminde Efterskole var flyttet ind. - Erhvervskontakten var etableret til stor tilfredshed for og med opbakning fra konservative. Han konstaterede at det var et vigtigt løft for at rette op på kommunens placering på DI liste over erhvervsvenlige kommuner i DK, men at der stadig var ting man kunne gøre for at forbedre Svendborgs position som erhvervskommune i det Sydfynske område. - Den Grønne Tråd. Omdannelsen af bymidten havde fyldt meget i det politiske arbejde i det forgange år og Henrik Nielsen ærgrede sig over at de skiftende politiske flertal havde ændret planerne flere gange, med det resultat at vi i dag står i en situation hvor arbejdet ligger stille og at den ændrede rækkefølge har skabt unødvendige scener for de handlende især omkring torvet. - Fremtidsfabrikken er også et nyt tiltag som konservative hilser velkomment. Det er også en af de indsatser som er iværksat for at skabe grundlag for nye arbejdspladser i vores område. - Omkring Kommunens budget 2014 var det lykkedes at fastholde den sunde økonomiske politik som vi også har bidraget til at gennemføre i de foregående år. Det var lykkedes at få indrømmelser i forhold til de handlende. Således var det lykkedes konservative at få den såkaldte fortovsafgift fjernet. - Igen blev det gode valgresultat nævnt og Henrik glædede sig over at vi med dette stod betydeligt stærkere i det politiske arbejde end hidtil og at dette ville blive udnyttet. - Til slut blev aktuelle politiske sager ridset op, fordi der efter valget og især efter nytår var indtruffet en ny situation for flere sagers vedkommende. Det gælder Masterplan for Svendborg Havn - Den Grønne Tråd - Endelig har konservative en forventning om at en Skolereform og reformer på beskæftigelsesområdet kommer til at fylde en del i det politiske arbejde. Områder hvor konservative har en særlig interesse i at markere sig. Ad 7. Valg af formand. - På valg Ole Jørgensen Genvalgt Ad 8. Valg af næstformand. - På valg Hans Ole Olsen Genvalgt Ad 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. Suppleant valgt for disse. - Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for 2 år. I 2013 blev der valgt 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 er på valg i år. Der bliver i år valgt 3 medlemmer for 2 år og 1 for 1 år. Medlemmet der bliver valgt for 1 år er derfor på valg igen i 2015, hvor der således skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg - Martin Larsen - Genvalgt - Lars Okton - Genvalgt - Poul Christensen - Genvalgt - Adam Ringsby Brandt - Genvalgt - 1. Suppleant - Mogens Nylev - Genvalgt - 2. Suppleant - Ole Bang Jensen - Genvalgt Valget blev på dirigentens foranledning delt op i først et valg til bestyrelse og efterfølgende valg af suppleanter. Generalforsamlingen gav genvalg til alle uden afstemning. På spørgsmålet om hvem af de valgte bestyrelsesmedlemmer der herefter kun er valgt for et år, tilbød dirigent Adam Ringsby Brandt sig selv. Dette kunne Generalforsamlingen tilslutte sig. Adam Ringsby Brandt er derfor valgt for et år og således på valg igen i Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer følger vedtægterne og derfor gældende for 2 år.

5 Ad 10 Valg af delegerede til partiets landsråd, Jf. vedtægter for Det Konservative folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt.11og12, samt suppleanter for disse. Formanden oplyste at der i modsætning til tidligere år var meddelt fra hovedkontoret om at indberette delegerede til Landsråd allerede nu i februar, nærmere bestemt den 6. Generalforsamlingen fastholdt tidligere års praksis. At bestyrelsen bemyndiges til at udpege delegerede ud over de faste delegerede. Denne praksis er begrundet i at det er svært at finde interesserede allerede nu og at flere der evt. blev valgt suppleanter inklusive, alligevel til september risikerer at være forhindret. Formanden oplyste at han sidste år at indberettet delegerede i august og forventede at dette også ville kunne praktiseres i Materialet til landsrådet var sidste år alligevel først fremsendt til de delegerede i ugerne op til landsrådet. Formand og næstformand opfordrede begge medlemmerne til at deltage i landsråd og når nu bestyrelsen var blevet pålagt opgaven at udpege de delegerede, også at man henvender sig, hvis man påtænker at deltage i landsrådet. På den måde kan vi udnytte stemmeret og gøre indflydelse gældende. Vi ved jo ikke som næstformanden udtrykte sig: Om landsrådet skal vælge ny partiformand Ad 11. Valg af 2 revisorer, samt 2 suppleanter for disse. Genvalg til revisorer: Hans Erik Pedersen og Christian N.B. Ulrich Genvalg til revisorsuppleanter: Jens Engstrøm og Ole Bang Jensen Ad 12. Politisk drøftelse. Chr. N.B. Ulrich indledte punktet: I forlængelse af hvad der stod i dagens lokale avis, hvor kommunaldirektøren er citeret for at Svendborg Kommune overvejer, og dermed altså også en reel mulighed, for et sagsanlæg fra Svendborg Kommune mod Naturklagenævnet i sagen omkring den manglende lokalplan for omlægning af bymidten. Spørgsmålet: - Hvad er det fornuftige heri? Henrik svarede: Personligt er jeg imod et sagsanlæg Det er spild af penge Og det er med til at forsinke arbejdet yderligere til stor scene for de handlende i bymidten. Det vigtige er nu, at få gennemført lokalplanprocessen så hurtigt som overhovedet muligt. Ole bang Jensen: Hvad er udsigterne for Skolegade? Arbejdes der stadig med at etablere parkering og ensretning. Svar: Bruno Hansens, SF og Jesper Kiel, Ø - s forslag bliver ikke til noget! Hanne Nylev: Hvad vil i gøre for at løse problemerne med tung trafik til og fra Scan Hide i Vester Skerninge? - Vi ønsker en omfartsvej herude og det må gerne være under fremsyn til en Alsforbindelse. Ove Engstrøm: - Jeg hører hvad du siger og det er ikke første gang. Det er taget ad notam, men det kræver et oplæg fra vejdirektoratet. Vi kan ikke som kommune alene gå ind i sådant et projekt I forlængelse af diskussionen omkring vejanlæg opfordres det også til at gå ind og se på udsmykningen og udsende af rundkørsler i kommunen. Er det ikke muligt at de bliver lidt pænere? Ove Engstrøm: Der er fokus på området! Palle Fisher: Kan vi så ikke få de forhadte vejbump med i de drøftelser også og få dem forbedret? Ove Engstrøm: - Også dette er der fokus på! Det er jo ude i mit udvalg vi skal rydde op efter alle de påfund! Hanne Nylev: - Ros til ungdomsskolen, men det er problem for unge især fra Egebjerg - området at de skal gå til stationen for at komme med bussen, der i øvrigt sjældent passer sammen med aktiviteter i ungdomsskolen. Der blev ikke svaret direkte på spørgsmålet, men at busdrift og busbetjening i kommunen af er noget der forhandles for en periode og ikke helt enkelt at ændre på.

6 Hans Erik Pedersen fortsatte: - Jeg vil gerne rose Hjemmehjælpen og hjemmeservicen som kommunen stiller til rådighed den fungerer upåklageligt og de levere en god indsats det er min oplevelse. Jeg vil også godt give ros til jobcentret for indsatsen omkring fleksjob, praktik m.v. områder som vi har benyttet og haft glæde af i vores virksomhed. En sag som Konservative godt må ta fat i og følge op er den lange sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser og miljøtilsyn med landbrug. Lad mig blot nævne at jeg netop har modtaget skriftligt resultat fra teknisk forvaltning på et miljøtilsyn der er udført hos os for 15 mdr. siden. Det er altså ikke godt nok! Palle Fisher spurgte: - Vil Svendborg lave nyttejobs. Hertil svarede Henrik at det er i forhøring. Poul Christensen forespurgte: Om muligheden for at Svendborg Kommune følger og gør som i Assens Kommune og sænker priserne på byggegrunde. - Hertil var svaret at det har været undersøgt og vurderingen har fra forvaltningen været at det ikke umiddelbart er lovligt. Dagsordenspunktet ikke anledning til afstemning eller opfordring til at forfølge politiske emner udover at være opmærksom på de rejste spørgsmål i det politiske arbejde. Eventuelt Ove Engstrøm bad om ordet: Jeg vil gerne have at man i Svendborg er mere opmærksom på hvad der foregår i Odense. Der er behov for at vi har mere fokus på Odense ift. at sikre Svendborgs fremtid. Der kommer til at ske en masse i forbindelse med de store anlægsprojekter der er sat i søen. Det være sig det nye universitetshospital som metrobyggeri m.v. Det vil give en masse vækst omkring Odense. Den skal vi være en del af som vi alle er en del af Fyn. Herunder kommer Als-Fynforbindelsen også ind i billedet. Odense bliver med de her tiltag centrum i region Syddanmark og der vil alt andet lige ske en større tiltrækning omkring Odense på den baggrund. Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og takkede for god ro og orden. På samme måde kunne formanden runde af og takke dirigenten for veludført arbejde og takkede tillige for den debat som det var blevet til. Under generalforsamlingen var vælgerforeningen var vært ved kaffe og pålægsboller. Referent: Dirigent: Martin Larsen Adam Ringsby Brandt

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere