Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers."

Transkript

1 Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Drøftelse af regionale nøgletal ved regionen Bilag: Nøgletal : Forklaringsnotat 2. Orientering om arbejdet i Sundhedsstyregruppen ved Kate Bøgh og Marianne Jensen 3. Orientering ved hospitalsledelsen ved Hospitalsledelsen 4. Status telemedicinsk sårbehandling ved Hospitalet Bilag: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering 5. Evaluering af IV behandling i eget hjem ved Hospitalet Bilag: Evaluering af IV behandling i eget hjem : IV opgave overdragelse mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner 6. Samarbejde på tværs om sikkert patientflow ved Syddjurs Kommune 7. Genoptræningsplaner fra specialiseret til almen genoptræning ved Hospitalet 8. Ansøgning Folkesundhed i Midten 9. Status opfølgende hjemmebesøg ved hospitalet 10. Bleer til ikke udredte inkontinente borgere ved Randers Kommune 11. Katetre speedy cat ved Randers Kommun 12. Evt. 13. Næste møde: kl

2 AD. 1: Drøftelse af regionale nøgletal ved regionen Indstilling: At orienteringen tages til efterretning På baggrund af Sundhedsaftalen er der udviklet nøgletal til brug i klyngerne. Nøgletallene indeholder regionale tal, som bl.a. er en række nøgletal i henhold til de mål, der er opstillet i Sundhedsaftalen Tallene er opgjort i faktiske tal (både regions- og landstal), indekstal og tal pr indbyggere. Der er ligeledes tal for forebyggelige indlæggelser Bilag: Nøgletal : Forklaringsnotat Jens Bejer Damgaard oplyste at nøgletallene er tænkt som ledelsesinformation og at tallene trækkes i Esundhed. Der blev kort informeret om, at antallet af ambulante besøg er stigende og at antallet af indlæggelser er lidt faldende, mens antallet af forebyggelige indlæggelser er stort set uændret. AD. 2: Orientering om arbejdet i Sundhedsstyregruppen ved Kate Bøgh og Marianne Jensen. Orientering om arbejdet i Sundhedsstyregruppen bliver fremover fast punkt på dagsordenen. Kate Bøgh og Marianne Jensen orienterede om arbejdet i Sundhedsstyregruppen. Følgende emner har været drøftet: Samarbejdet i Sundhedsstyregruppen Status på arbejdet med den kommende sundhedsaftale Omlægning på neurologiområdet Information om projektet: medicingennemgang på tværs Information fra Sundhedsstyregruppen drøftes og det besluttes, at det fremover bliver et fast punkt på dagsordenen. AD. 3: Orientering ved hospitalsledelsen: Der arbejdes på at skabe det gode akuthospital og arbejdet hermed fylder meget. Hospitalet deltager i projektet Sikkert Patientflow iværksat af Regioner, Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Hospitalet er startet efter påske. Projektet løber frem til udgangen af Formål med projektet er at skabe mere sammenhængende forløb for patienter indlagt på hospitalet. Der afholdes dagligt kapacitetskonferencer, hvor der gives oversigt over antal patienter, hvor mange der forventes udskrevet og opfølgning på, hvordan det gik i forhold til det, der var planlagt dagen før. På denne måde identificeres flaskehalse f.eks. om der er ventetid på interne undersøgelser eller om der er ventetid på udskrivelse? Projektets mål: At den rigtige patient ligger i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt At den enkelte patient oplever et sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet At der skabes få og sikre overgange mellemafdelinger/hospitaler/og kommune/hjem og praksis 2

3 Den nye akutafdeling åbner midt i august. Når afdelingen tages i brug nærmer hospitalet sig målet med akutkonceptet, idet gynækologiske patienter fra august måned også modtages i akutafdelingen. Desuden er der p.t. dialog med psykiatrien om modtagelse af psykiatriske patienter. Der er indført hospitalsvisitation , således at der er en indgang til hospitalet ved indlæggelse af akutte patienter. Der er speciallæger i front i akutafdelingen. Det har dog den konsekvens, at det reducerer kapaciteten i ambulatorierne. Hospitalet har arbejdet målrettet med udredningsgarantien og har opfyldt garantien på alle områder, hvilket har betydet øget tilgang af patienter. Den øgede tilgang giver udfordringer, da der mangler ressourcer til at ansætte flere læger. For at skabe plads i ambulatorierne gennemføres patientinventering, hvor Hospitalsledelse i samarbejde med ambulatorier gennemgår programmer med henblik på om kontrollerne er nødvendige eller kan foregå andre steder. Tarmkræftscreening er implementeret i foråret. Kampagnen op til har betydet, at der er henvist flere hundrede patienter ekstra til koloskopi og der er ang. fundet flere med cancer. I februar måned var der ca. 100 ekstra koloskopier. Det oplyses, at der er behandlet ca flere cpr. numre i perioden januar maj 2014 end i samme periode sidste år. Praktiserende læge oplever, at ventetiden til undersøgelse i ambulatoriet efter henvisning er meget reduceret. AD. 4: Status telemedicinsk sårbehandling ved hospitalet Samarbejdsaftalen blev godkendt De tilførte midler ( kr.) anvendes som foreslået af implementeringsgruppen. Pengene overføres til Regionshospitalet Randers, som betaler for 4 dags sårkurser for kommunale medarbejdere indtil pengene er brugt. Det sikres at alle kommuner får del i midlerne. Arbejdsgange vedr. betaling af kurser aftales i implementeringsgruppen. Det undersøges i regionen, hvem og hvornår der træffes beslutning om fælles supportfunktion. Center for telemedicin oplyser, at der inden sommerferien sendes brev til de kommunale sundhedsdirektører om deltagelse i fælles supportfunktion med svarfrist Hanne Mark Indstilling: A. At samarbejdsaftalen godkendes B. At klyngestyregruppen drøfter og beslutter om de tilførte midler til implementering af telemedicinsk sårvurdering i Randersklyngen kan anvendes til kick off møde i 2014 og uddannelse C. At klyngestyregruppen beslutter, hvordan midlerne fordeles mellem hospital og kommuner Samarbejdsaftale: Implementeringsgruppen har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale, der beskriver henvisning af patienter, visitation, kommunikation mellem sårklinik og kommuner, dokumentation samt ansvarsfordeling i brug af sårjournal (pleje.net) 3

4 Fordeling af tilførte midler: Randersklyngen tilføres kr. til implementering som udbetales efter konkret anmodning. Midlerne er målrettet kompetenceudvikling og implementering. Klyngestyregruppen har bedt implementeringsgruppen udarbejde forslag til anvendelse af midlerne. Implementeringsgruppen foreslår, at midlerne anvendes til: Kick off møde i Randersklyngen i efteråret 2014 med deltagelse af sårsygeplejersker og sårnøglepersoner her foreslås afsat kr. 4 dages sårduddannelse for sygeplejersker på hospital og i kommuner (pris 3198 kr. for medarbejdere ansat i kommuner og 2698 kr. for regionalt ansatte) Klyngestyregruppen drøfter og beslutter, hvordan midlerne fordeles mellem hospital og kommuner Status implementering af telemedicinsk sårbehandling: Sårklinikken og Randers kommune starter implementering I Favrskov, Norddjurs og Syddjurs implementeres telemedicinsk sårbehandling i løbet af efteråret med start eller Fælles support funktion drøftes. Emnet blev drøftet på kommunaldirektør møde i maj, men der blev ikke truffet beslutning. Det undersøges i regionen hvad den videre proces er. Kommunerne er positive i forhold til at indgå i en fælles support funktion. Praktiserende læger opfordrer til at tænke almen praksis mere ind i telemedicinsk sårbehandling. Der pågår en dialog mellem regionen og PLO herom. I samarbejdsaftalen i Randersklyngen foregår henvisning til sårklinikken fra praktiserende læge. AD. 5: Evaluering af IV behandling i eget hjem ved Hospitalet IV behandling i eget hjem fortsætter indtil videre uændret. Kommunerne giver efter sommerferien besked om, der skal ske ændringer i forhold til aftalen. Kommuner Indstilling: At evalueringen drøftes og det besluttes om der fremover skal ske ændringer IV behandling i eget hjem blev implementeret Af samarbejdsaftalen fremgår, at ordningen evalueres efter et halvt år. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 4 kommuner og hospitalet har udarbejdet evalueringsrapport. Hospital og kommuner er enige om, at IV behandling i eget hjem er: Et godt tilbud til patienterne At patienterne er tilfredse med ordningen En opgave, der kan varetages af hjemmesygeplejerskerne En ressourcekrævende opgave for de kommunale sygeplejersker Herudover foreslås mindre justeringer i samarbejdsaftalen og der peges på områder, der skal arbejdes videre med. Bilag: Evaluering af IV behandling i eget hjem : IV opgave overdragelse mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner Kommunerne oplyser alle, at opgaven med IV behandling i eget hjem er meget ressourcekrævende for hjemmesygeplejerskerne og at opgaven er en 4

5 økonomisk udfordring. Randers Kommune oplyser, at opgaven medfører en stor økonomisk udgift og at sagen vil blive drøftet på politisk niveau. Syddjurs fortæller, at de i flere situationer har bedt patienterne møde til behandling i f.eks. sygeplejeklinik, hvorved flere patienter kan observeres på samme tid og der spares tid og transport for hjemmesygeplejersken. Jens Bejer Damgaard foreslår en analyse som regionen kan lave, hvor der på cpr. nummer undersøges omkostninger før IV behandling og nu. Alle ydelser vil blive taget med i en sådan analyse. AD. 6: Samarbejde på tværs om sikkert patientflow ved Syddjurs Kommune. Cpr. numre på borgere, hvor udskrivelse udsættes sendes til Hanne Mark med henblik på gennemgang af årsag Kommuner Indstilling: At klyngestyregruppen orienteres om og drøfter problemstillingen Syddjurs kommune oplever af og til, at patienter meldes klar til udskrivelse til døgnplads/hjemmepleje for derefter alligevel at blive udsat. Det betyder at kommunen på baggrund af den praksis har haft tomme senge eller har sat ekstra ressourcer ind ved borgere i hjemmet, som har haft behov for aflastningsplads. Da der er ofte pres på venteliste til pladserne fra hjemmeplejen/praktiserende læger ønskes en større afklaring om udskrivelsestidspunkt. Problemet er kendt i alle kommuner. Udsættelse af udskrivelser kan ikke helt undgås, da der kan opstå akutte komplikationer, men hospitalet arbejder med at starte planlægning af udskrivelsen ved indlæggelsen, udarbejde behandlingsplaner og ved kapacitetskonferencer få viden og erfaring om, hvad der er årsager til evt. udsættelse af udskrivelser. Kommunerne opfordres til at tage kontakt til hospitalet med konkrete eksempler med henblik på afklaring af årsag til udsættelse og læring. AD. 7: genoptræningsplaner fra specialiseret til almen genoptræning ved hospitalet Indstilling: At orienteringen tages til efterretning Fysioterapien ser løbende på arbejdsopgaver og arbejdsgange. I den forbindelse er det drøftet og besluttet med de kommunale terapeuter, at 3 operationstyper (2 skulderoperationer og 1 knæoperation), der tidligere har været en specialiseret genoptræningsopgave fremover bliver en almen genoptræningsopgave. De kommunale terapeuter har oplyst, at patientgrupperne kendes i kommunerne, da andre hospitaler henviser disse grupper til almen genoptræning. I Randersklyngen blev 74 patienter indenfor de 3 operationstyper opereret i Jens Bejer Damgaard opfordrer til at der tages kontakt til Charlotte Jensen, regionen og orientere om omlægning fra specialiseret til almen genoptræning med henblik på evt. tilretning af snitfladekatalog. AD. 8: Ansøgning Folkesundhed i Midten: Kommunerne overvejer og melder tilbage til Hanne Mark om der er interesse for at arbejde videre med fælles ansøgning til Folkesundhed i Midten Regionen kontaktes vedr. projekt med psykiatriske patienter Kommuner Hanne Mark 5

6 Indstilling: At klyngestyregruppen drøfter og beslutter om Randersklyngen vil søge om projektmidler Vedr. ansøgning af forskningsmidler far Folkesundhed i Midten er ansøgningsfristen I 2014 ydes der støtte til projekter indenfor følgende temaområder: Indsatser overfor udsatte grupper Kroniske sygdomme Rehabilitering Sundhedsfremme og forebyggelse Psykiatriske patienter drøftes. Et af KKR målene er bedre sammenhæng mellem psykiatri og somatik. Det drøftes om der kunne laves ansøgning til fælles projekt om psykiatriske patienters sundhed? Alle bedes overveje og melde tilbage Lene Jensen oplyser, at Randers Kommune er involveret i projekt med regionen om psykiatriske patienter. Det besluttes at kontakte regionen for at høre nærmere om projektet. Regionen oplyser: Projektet omhandler helbredstjek hos borgere med svær psykisk sygdom. Projektet går ud på, at de borgere der er tilknyttet den kommunale bostøtte skal have skrevet ind i deres handleplaner, at de skal til et årligt helbredstjek hos praktiserende læge. Dermed kan det sikres, at de kommer til helbredstjek. Kommunerne vil gerne tilbyde relevant opfølgning. Det er endnu ikke drøftet om der skal søges midler til evaluering. Der er på det regionale budget afsat 1.5 mio. kr. som skal dække honorering af almen praksis og sandsynligvis dele af evalueringen. Det er ikke planlagt at søge midler fra Folkesundhed i Midten. AD. 9: Status opfølgende hjemmebesøg ved hospitalet Hospitalet drøfter om screening af patienter kan foregå tidligere i indlæggelsesforløbet. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning Hospitalet har ansat projektsygeplejerske i 2 årig periode til implementering af opfølgende hjemmebesøg. I april måned er der screenet 93 patienter svarende til knap 50% af de udskrevne + 78 årige. Af de 93 der blev screenet skal 53 tilbydes besøg. Derudover følges 10 forløb fra screening og ud i kommunen. Favrskov oplyser, at praktiserende læger efterlyser flere besøg. Der bliver kun gennemført få besøg. Hospitalet arbejder målrettet på at gennemføre flere screeninger dels ved ledelsesinvolvering og dels ved undervisning af medarbejderne i sengeafsnittene. Implementering af opfølgende hjemmebesøg er en kompleks opgave, da opgaven involverer både hospital, kommune og almen praksis. Jens Bejer Damgaard oplyser, at besøgene generelt gennemføres for sent efter udskrivelsen og opfordrer til at screeningen gennemføres tidligere i indlæggelsesforløbet. AD. 10: Bleer til ikke udredte inkontinente borgere ved Randers kommune: Hospitalet gør afdelingerne opmærksomme på aftalen om udlevering af bleer til henviste, ikke udredte borgere. 6

7 Indstilling: At klyngestyregruppen orienteres om aftale for udlevering af bleer til ikke udredte patienter. Randers Kommune oplever oftere og oftere, at der er borgere, der kommer hjem fra sygehuset, hvor de har fået udleveret bleer under indlæggelsen. De er ikke udredte og har tid i urologisk ambulatorium op til flere måneder efter. Der ønskes en drøftelse af, hvem der skal betale for bleerne i perioden inden de er udredte. Problemstillingen er kendt i alle kommuner. En del af problemstillingen er også den lange ventetid på undersøgelse i urologisk ambulatorium. Hospitalet er interesseret i at vide om det drejer sig om mænd eller kvinder, da gynækologisk afdeling har tilbud til kvinder med inkontinens. Hospitalet er i dialog med Urologisk afdeling bl.a. om sygeplejersker kan overtage opgaver i forbindelse med udredning pga. de lange ventetider, således at borgere med inkontinens problemer kan få et hurtigere tilbud om udredning. Flere kommuner har inkontinens klinikker med tilbud til borgerne, men borgerne skal være udredte inden tilbud. Det drøftes også, om praktiserende læger kunne varetage opgaver i forbindelse med udredning for at afhjælpe problemerne. Vedr. udlevering af bleer: Urologisk ambulatorium er kontaktet og det oplyses, at der foreligger en aftale om, at patienter der udskrives fra sengeafsnit og fra hospitalet er henvist til urologisk ambulatorium til udredning af inkontinens får udleveret bleer (og katetre) fra sengeafsnittet indtil de møder i Urologisk ambulatorium. I udredningsfasen udleveres bleer via urologisk ambulatorium indtil det besluttes om der skal søges evt. bevilling. AD. 11: Katetre speedy cat ved Randers Kommune Thomas Pazyj kontakter Regionshospitalet Horsens Afvente tilbagemelding fra Det regionale samarbejdsråd for hjælpemidler og behandlingsredskaber Indstilling: At styregruppen drøfter muligheder for fælles indkøbsaftale på området. Randers Kommune ønsker en drøftelse af muligheder om evt. fælles/tværsektoriel indkøbsaftale på området. Thomas Pazyj oplyser, at Regionshospitalet Horsens og Horsens Kommune undersøger muligheden for, at kommunen kan købe artikler på hospitalet. Der vil blive taget kontakt til Horsens for at høre om der er en afklaring. Jens Bejer Damgaard vil drøfte ønsket om og undersøge muligheder for fælles indkøbsaftale i Det regionale samarbejdsråd for hjælpemidler og behandlingsredskaber Der er en regional aftale på speedy cat. Aftalen er lige indgået og gælder i de næste 2 år. AD. 12: Evt. Hospitaler og kommuner er godt i gang med implementering af lænderyg programmet. I forhold til implementering i almen praksis, hos fysioterapeuter og kiropraktorer, hvor der stadig mangler en del i forhold til implementering. 7

8 Der er behov for hjælp fra regionen til at løfte denne opgave. Randers Kommune har ansat 10 distriktssygeplejersker, der har til opgave at forebygge indlæggelse. Der er fokus på urinvejsinfektioner, fald, ernæring og lungesygdomme. Herudover er opgaven implementering af TOBS. AD. 13: Næste møde kl I mødet deltog: Randers Kommune: 8

9 Sundhedschef Lene Jensen, Sundheds- og ældredirektør Erik Mouritsen, Favrskov Kommune: Direktør Kate Bøgh Ældrechef Peter Mikkelsen, Sundhedschef Birgitte Holm Andersen, Syddjurs Kommune: Ældrechef Ingelise Juul, PLO Region Midtjylland: Birgitte Borup Region Midtjylland: Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Fuldmægtig Sebastian Cristoffanini Regionshospitalet Randers/Grenå: Hospitalsdirektør Thomas Pazyj, Sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen, Specialkonsulent Hanne Mark, Fraværende: Randers Kommune: Pia Ravnsbæk Bjærge, Favrskov Kommune: Praksiskonsulent Poul Kraghede, Visitationschef Ida Bundgaard Jacobsen Økonomikonsulent Bodil Petersen, Norddjurs kommune: Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen, Ældrechef Søs Fuglsang Områdeleder Anne Aastrup Praksiskonsulent Søren Dujardin, Syddjurs Kommune: Direktør for sundhed-, social- og arbejdsmarked Jørgen Andersen, Leder af sundhedsfremme og forebyggelse Marianne Kirkegaard, Økonomikoordinator Else Pedersen, Praksiskonsulent Jeanette Jensbæk Kommunernes kontaktråd: Konsulent Jonna Holm Pedersen, Regionshospitalet Randers: Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Praksiskoordinator Svend Kier, 9

10 10

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 29.01.13 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark I mødet deltog: Randers Kommune: Sundhedschef Lene Jensen, lene.jensen@randers.dk

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 22.10.13 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Status på opfølgende hjemmebesøg ved regionen Bilag: eftersendes 2.

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 26.03.15 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: Dagsorden: 1. Nedsættelse af tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål

Læs mere

Referat fra møde i Klyngestyregruppen d. 8. marts I mødet deltog:

Referat fra møde i Klyngestyregruppen d. 8. marts I mødet deltog: Referat fra møde i Klyngestyregruppen d. 8. marts 2010 I mødet deltog: Randers Kommune Sundhedschef Lene Jensen Sundhedsøkonom Jan Væring Favrskov Kommune Direktør for social- og sundhed Jacob Stengaard

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde 01.09.15 på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde 01.09.15 på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 01.09.15 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Besparelser på Regionshospitalet Randers ved hospitalsledelsen 2.

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Mødereferat. 25. september 2009. Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg.

Mødereferat. 25. september 2009. Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg. 25. september 2009 Mødereferat Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg Mødedeltagere: Favrskov Kommune Direktør Social og Sundhed, Jacob Stengaard Madsen

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber fredag d. 27. februar 2015

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber fredag d. 27. februar 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber fredag d. 27. februar 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat fra Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 5. februar 2014 Tid: Kl. 16.00 18.00 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Thyge Traulsen, praktiserende læge Søren Dujardin, praktiserende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 08.04.16 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Patientsikkerhedsrisici ved anvendelse af FMK i praksis, på hospitaler

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 11.06.15 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Nøgletal ved Nære Sundhedstilbud. Bilag: Nøgletal 2. Samarbejde om

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

9. Drøftelse af socialpsykiatriske tilbud ved afslutning af ambulante patienter (v/(kurt Nielsen og Peter Lykke Sørensen).

9. Drøftelse af socialpsykiatriske tilbud ved afslutning af ambulante patienter (v/(kurt Nielsen og Peter Lykke Sørensen). KLINIK NORD Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors Referat af møde i Psykiatriens Kontaktudvalg Thy-Mors den 5. november 2013. Mødeleder: Referent: Jan Mainz Afbud: Kurt Nielsen Poul Olsen, Morsø Kommune Mette

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 18.06.13 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Drøftelse af nøgletal v/ Region Midtjylland Nøgletal Forklaringsnotat

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3

Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3 Sundhed og Sammenhæng Speciale D. 19. maj 2014 Sagsnr. Ref.: kba Tlf: 4118 1525 kba@rn.dk Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Genoptræning og Rehabilitering, indsatsområde 3 Mødet blev afholdt fredag

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen NETVÆRK Tillid Kort kommandovej Tilfredshed Kontinuitet Kvalitet Samarbejde Overblik Randers klyngen 1 Samarbejdet i Randers klyngen Erfa møde 2 gange årligt med sårsygeplejersker / sårnøglepersoner Nyt

Læs mere

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK

Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN & UNGE, SOMATIK Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Til medlemmer af Implementeringsgruppen BØRN

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen.

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen. R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer Mødedato 15. marts 2017 Mødetid Kl. 13 Mødested Regionshospitalet, Herning Deltagere Birgitte Ostersen, Ulla Svendsen,

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber. Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, lokale 329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles:

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 22. september 2014 Tid: Kl. 16.30 18.30 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Thyge Traulsen, praktiserende læge Søren Dujardin, praktiserende

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 15. december 2016 Tid: Kl. 16.30 18.30 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge Thyge Traulsen,

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Revideret referat af møde i Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Revideret referat af møde i Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Revideret referat af møde i Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Hjørring Kommune Referat 011012 Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Mødedato: Tirsdag den 11. september 2012 Mødet påbegyndt: Kl. 13.00 Mødet afsluttet: Kl. 16.00 Mødested:

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland

Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland Lene Lange Ledende terapeut, MBA Hospitalsenheden Horsens Formalia: Sundhedsloven lov nr. 95 Lov om

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 11. nov

Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 11. nov Sygehusudvalget i region Syddanmark Onsdag den 25. feb. 2015-01-21 Mødested: Hotel Vojens Nørregade 2 6500 Vojens Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup 02-02-2015 Deltagere: Referat Inga Jensen(IJ),

Læs mere