Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg"

Transkript

1 Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den til Det offentliggjorte materiale er vedhæftet som side 6 i dette dokument. Forslag, ideer og bemærkninger I offentlighedsperioden er der kommet 3 henvendelser med forslag, ideer og bemærkninger til den kommende planlægning. Nr. Dato (1) Birgit og Ib Rasmussen, Lupinmarken 28, 8800 Viborg (2) Steen Andersen, Lupinmarken 9, 8800 Viborg (3) Grundejerforeningen Lupinmarken v/ Henrik Eriksen, Lupinmarken 300, 8800 Viborg Forslag, ideer og bemærkninger fremgår af skemaet på næste side. Heraf fremgår desuden en vurdering af, om disse kan indgå i planlægningen og i så fald, hvordan de er indarbejdet i planlægningen. De indkomne forslag, ideer og bemærkninger er vedhæftet bag skemaet. På baggrund af bemærkningerne vurderede formanden for Teknisk Udvalg, at det ikke var nødvendigt at afholde et forudgående borgermøde Notatets opbygning Bemærkningerne og forslagene er inddelt og behandlet under følgende tværgående emner: A. Trafikale forhold Trafik / Vejadgang B. Trafikale forhold Parkering C. Trafikale forhold - Sti D. Friareal / Vådområde E. Børnehavens udvidelse generelt F. Ønsker dialog Under hvert emne markeres med tal i parentes hvilken bemærkning, der refereres til. Hver bemærkning behandles efter følgende skabelon: Resumé af bemærkningen i venstre spalte og administrationens vurdering af, om bemærkningen kan indarbejdes i planlægningen i højre spalte. Notatet vil ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget blive sendt til parterne. 1

2 A. Trafikale forhold Trafik / Vejadgang (1) Har tidligere gjort indsigelse. Ser med mildere øjne på udvidelsen af børnehaven, hvis indkørslen til børnehaven ændres fra den nuværende til en indkørsel længere mod syd, således at Lupinmarkens Stamvej ikke belastes af den megen trafik til og fra børnehaven, ligesom parkeringsforholdene i forbindelse med bl.a. forældremøder er et overstået stadium. (2) Er nabo til børnehaven. Er plaget af støj og hurtigkørende biler til børnehaven. Foreslår at der etableres en ny adgangsvej fra Agerlandsvej ind til en allerede eksisterende asfaltparkeringsplads der tidligere har været brugt til parkering på institutionsområdet, hvor der er plads til 20 p-pladser. Placeringen af den nye adgangsvej skal ske i den sydvestlige del af institutionsområdet. Vejadgangen skal kunne benytte det allerede etablerede kanaliseringsanlæg i form af venstresvingsbane. Ved den nye tilkørselsvej skal der anlægges en støjvold til sikring af støjgener mod nabo syd for den nye indkørsel. Støjvolden kan etableres mellem nyetableret vej og allerede etableret beplantningsbælte således, at den ikke skæmmer mod nærmeste nabo. I lokalplanen bør der stå at yderligere byggeri indenfor lokalplanens område først kan påbegyndes når nævnte vejudlæg er færdiggjort og udført. (3) Med 60 børn i børnehaven er der i dag en belastning af det private vejnet på op mod 150 daglige til / frakørsler incl. personale kørsler. Hver til/frakørsel belaster vejnettet med 2 ture frem / tilbage så i alt ca. 300 daglige ture. Dette er helt utilgiveligt overfor beboerne i form af støj, trafik mængde og hastighed. Området er udlagt til stille/lege vej med en fartbegrænsning på 15/30 km. Dette overskrides adskillige gange dagligt hvor forældre der skal hente / bringe børn ofte når op på at køre 50/60 km/t i området. Grundejerforeningen har flere gange drøftet dette med børnehaven / politiet men lige lidt hjælper det. Der 2 En udvidelse af det nuværende antal daginstitutionspladser må forventes at medføre øget trafik til og fra institutionen i den sydlige del af Lupinmarken. Boligvejen ved disse ejendomme er udlagt som stillevej, og der er i den nuværende lokalplan for området ikke taget stilling til den mængde trafik, en større daginstitution genererer. Derfor skal der ved en udvidelse af institutionen tilvejebringes anden vejadgang til institutionen, så trafikken ikke belaster boligområdet ved Lupinmarken yderligere. Den nye vejadgang til daginstitutionen skal foregå fra Agerlandsvej. Placeringen af den nye vejadgang vil blive undersøgt nærmere i lokalplanarbejdet. Vejadgangen må dog ikke placeres for tæt på t-krydset Lundvej/Agerlandsvej, derfor er det sandsynligt at (2) s placeringsforslag ikke kan realiseres. Forslaget om en rundkørsel i krydset ved Lundvej, kan ikke realiseres, da rundkørsler kun laves i firbenet kryds. Hvis der laves en rundkørsel i krydset, vil vejadgangen ind til børnehaven være for tæt på Lundvej og Agerlandsvej.

3 køres alt for stærkt. Område kan ikke klare denne trafik og da slet ikke en evt. stigning. Grundejerforeningen forslår derfor at tilkørslen fra Lupinmarken til Børnehaven lukkes og at der i stede laves tilkørsel fra Lundvej evt. via en rundkørsel. En rundkørsel vil løse to umiddelbare problemer 1) En anden adgangsvej til Børnehaven og 2) En nedsættelse af hastigheden på lundvej som ofte er langt over de tilladt 60 km/t. Lundvej er i dag blevet til en omfartsvej i Viborg og bruges dagligt af mange lastbiler / biler som skal fra Viborg Nord til Viborg Syd, og af mange som skal i Storcentret / Bilka. B. Trafikale forhold - Parkering (1) Ønsker et parkeringsforbud langs Lupinmarken, for at undgå at forældre stadig benytter Lupinmarken. (2) Den eksisterende parkeringsplads nord for børnehaven foreslås reserveret til personale-parkering. For at sikre at pladsen kun fungere som personaleparkering skal der etableres et bomanlæg, som i børnehavens åbningstid kun kan aktiveres af personalet. Bomanlæggets udformning skal tage højde for fodgængere og cyklisters frie adgang fra Lupinmarken til børnehaven, og sikre adgangen for brand- og redningskøretøjers adgang. (3) Gør opmærksom på at der i dag er store trafikale problemer med den eksisterende børnehave. Der er i alt ca. 11 parkeringspladser hvilket i dagtimerne ofte er fyldt op af personalet i børnehaven. Dette betyder, at forældre der skal hente og bringe børnene ofte parkerer deres bil ulovligt. En henvendelse tidligere til Viborg Politi, har givet grundejer-foreningen medhold i at alt parkering i området udenfor de afmærkede båse er ulovligt. Dette betyder, at der dagligt kan udskives adskillige bøder for ulovlig parkering ved børnehaven. Når børnehaven holder arrangementer for en gruppe forældre/bedsteforældre eller i hele forældrekredsen kan antallet af ulovligt parkerede biler nemt løbe op i stk. Der er i dag 10 p-pladser ved institutionen. Den ansøgte udvidelse vil medføre et behov for i alt p-pladser, beregnet ud fra kommuneplanens parkeringsnorm. Placeringen af parkeringspladserne skal i lokalplanlægningen afstemmes med den nye vejadgang. I lokalplanlægningen vil man forsøge at samle parkeringsarealerne et sted. I lokalplanlægningen kan man ikke regulere forholdene udenfor lokalplanområdet, men man kan etablere det antal parkeringspladser der er behov for inden for området. 3

4 Disse problemer skal løses. Det forslås, at det nuværende parkeringsareal foran etableres til grønt område. C. Trafikale forhold - Sti (1) Vigtigt at man stadig kan cykle og gå forbi I lokalplanen vil man bevare eksisterende sti forbi børnehaven for at komme til Lupinmarkstien. børnehaven til Lupinmarkstien. (3) Der kan evt. laves en sti fra Lupinmarken og til børnehaven således at gående og cyklende kan tilgå Børnehaven uden at skulle udenom på Lundvej via den nye tilkørsel. Da dette kun gælder gående skal der opsættes skilte der forbyder (unødig kørsel), således at der ikke må køres ned til stien ad Lupinmarken, parkeres og sættes børn af. I lokalplanlægningen vil der blive udlagt en sti fra Lupinmarken til daginstitutionen, således at man kan cykle og gå til børnehaven uden at skulle ud på Lundvej/Agerlandsvej. Således imødekommes bemærkningerne. D. Friareal / Vådområde (2) Foreslår at børnehavens friareal udvides i det areal der er beliggende øst for nuværende børnehave der ligger i tilgroet tilstand med omkransende løvtræsbeplantning. (3) Øst for Børnehaven ligger i dag et vådområde, som er udlagt til friareal / grønt område. På området ligger en mose som har en lang række dyr herunder frøer og padder. Det er vores opfattelse, at man ikke kan ændre status af området og bruge det i en evt. udvidelse af børnehaven, da det er udlagt til grønt område. Der kan efter grundejerforeningens opfattelse udveksles områder ved f.eks. at bytte det nuværende vådområde mod at der etableres grønt område på den nuværende parkeringsplads til børnehaven. Således vil der kun være tale om at flytte et grønt område og ikke nedlægge et. Arealet er udpeget til Lavbundsareal. Arealet er ikke naturbeskyttet. Forvaltningen vil i lokalplanarbejdet undersøge om der er noget til hinder for at lavbundsarealet kan drænes, så det kan benyttes til friareal. E. Børnehavens udvidelse generelt (3) Mener at Børnehaven Lupinmarken i dag har en passende størrelse set i forhold til området og ikke bør udvides. Der er støj gener fra biler, børn mm. Samt gener fra f.eks. røg når der tændes bål. Teknisk Forvaltning har d. 3. juni besluttet at igangsætte en ny planlægning for området. Udvidelsen er i overensstemmelse med kommuneplan s rammebestemmelse VIBNV.B

5 Grundejerforeningen ønsker ikke at disse gener øges ved en udvidelse af Børnehaven Lupinmarken. Bemærkningen kan derfor ikke imødekommes. F. Ønsker dialog (3) Grundejerforeningen ønsker en dialog om området omkring Børnehaven, som inddrager beboerne og bestyrelsen. Forvaltningen foreslår at der afholdes et borgermøde Således imødekommes bemærkningen. Samlet vurdering Indsigelserne vedrører alle forøgelsen af trafik til og fra institutionen gennem det tilgrænsende boligområde, herunder problemer med høj hastighed gennem Lupinmarken, hvor vejene er udlagt som stilleveje. Derudover er der kommet bemærkninger til vådområdet og børnehavens udvidelse generelt. Da bemærkningen repræsenterer mange borgere vurderer formanden for Teknisk Udvalg at der afholdes et borgermøde i forbindelse med lokalplanforslagets offentlighedsperiode. Planområdet, Teknik- og Miljø / / MHH 5

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg.

Viborg, den 14. marts Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Nr. 1 Viborg, den 14. marts 2010 Viborg kommune Teknik- og Miljø Plan Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Indsigelse til lokalplanforslag nr. 372, Institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg. Som ejer af ejendommen

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 352 for udvidelse af Regionshospital i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006

Forslag til lokalplan nr. 352 for udvidelse af Regionshospital i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 352 for udvidelse af Regionshospital i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Der har været gennemført forudgående

Læs mere

Lokalplan nr. 620 for boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 620 for boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 Bilag 3: Gennemgang og behandling af høringssvar Lokalplan nr. 620 for boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 Sagsnummer: 01.02.05-P16-27-14 Dato: 24-05-2016 Høringssvar

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612

Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Hvidbog over indsigelser lokalplan 612 Forslag til lokalplan 612 for et område til blandet bolig og erhverv ved Bryghusvej i Svendborg har været offentliggjort i 8 uger med frist den 04-03-2016. Der er

Læs mere

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. maj til den 4. juli 2012.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. maj til den 4. juli 2012. Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 370 for et bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006

Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Der har

Læs mere

Side 1 af 6 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Bilag 1 Forslag til lokalplan 206.2

Side 1 af 6 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Bilag 1 Forslag til lokalplan 206.2 Side 1 af 6 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team og Byg Bilag 1 Forslag til lokalplan 206.2 HØRINGSNOTAT Dato: 20. juli 2018 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 12. marts 2018 at Forslag

Læs mere

Indsiger Resumé af indsigelse Administrationens bemærkninger Peter Sindt Tofteaasen Glostrup

Indsiger Resumé af indsigelse Administrationens bemærkninger Peter Sindt Tofteaasen Glostrup Bemærkninger i forbindelse med høring af Forslag til lokalplan HL4.1 Børneinstitution på Skovsletten Forslaget har været fremlagt i høring fra den 4. november 2015 til den 6. januar 2016 Ved høringsfristens

Læs mere

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når lokalplanforslaget

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger Følgende har sendt indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger ved debatperiodens udløb d. 7. november 2017.

Indsigelser og bemærkninger Følgende har sendt indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger ved debatperiodens udløb d. 7. november 2017. Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. Område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 for område til

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan.

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. NOTAT Deltagere: Martin Løbel, Skibsegen 102 Sigurd Nielsen, Skibsegen 77, repræsentant Grundejerforeningen Skibsegen Helene Kreutzfeldt, P. W. Tegners Vej, repræsentant Grundejerforeningen Borupgård Vest

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

NOTAT. Overordnede trafikale vurderinger /SMW

NOTAT. Overordnede trafikale vurderinger /SMW Side 1/5 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Dato: Sagen 01.02.05-P16-21-17 Overordnede trafikale vurderinger 11-05-2018/SMW Baggrund Sagen vedr. endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1153 for et boligområde syd

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar NOTAT Hvidovre Kommune Central- og Kulturforvaltningen Christian Jacob Brammann Plan- og Miljøafdelingen Sagsnr.: 16/33142 Dok.nr.: 10 08-02-2016

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed.

Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Lokalplan nr. 063 og Kommuneplantillæg 003 for seniorlandsby i Jægerspris samt betinget udbygningsaftale i forbindelse hermed. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer

Læs mere

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Bilag nr. 5 til Økonomiudvalgets møde den 16. oktober 2011 Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Vejforhold Der er udarbejdet en trafikvurdering for Fischers Plads (bilag nr. 4) for at undersøge,

Læs mere

(fornyet høring) Bjerringbro (8) Iver Rud Hansen, Hjermind Byvej 29, 8850 Bjerringbro (fornyet høring)

(fornyet høring) Bjerringbro (8) Iver Rud Hansen, Hjermind Byvej 29, 8850 Bjerringbro (fornyet høring) Bilag 1: Notat om høringssvar Forslag til lokalplan nr. 316 for et boligområde ved Stenshede i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 for Bjerringbro Kommune Forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2014 Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig g Omsorg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 938. Boligområde

Læs mere

Planforslaget har været i forudgående offentlige høring, Nr. Afsender Dato for modtagelse

Planforslaget har været i forudgående offentlige høring, Nr. Afsender Dato for modtagelse Gennemgang og behandling af høringssvar Lokalplan 616 for Kærsmindeområdet ved Gørrilds Alle Sagsnummer: 01.02.05-P16-32-14 Dato: 05-07-2017 Høringssvar I offentlighedsperioden er der kommet 7 høringssvar

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

Bilag 2 Notat med bemærkninger til høringssvar til lokalplan nr. 310

Bilag 2 Notat med bemærkninger til høringssvar til lokalplan nr. 310 Bilag 2 Notat med bemærkninger til høringssvar til lokalplan nr. 310 1. Rebildcentret Nr. Bemærkningens indhold Forvaltningens bemærkninger Forvaltningens anbefaling om ændring 1.1 Vil gerne inddrages

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT INDHOLD Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed Indsigelse fra beboere Solbjerg 62, 7400 Herning. Indsigelse fra beboer, Lerbjerg 11, 7400 Herning. Indsigelse fra beboere, Lerbjerg 17a, 7400 Herning. Indsigelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 279681 Brevid. 2510331 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde

Læs mere

Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen

Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Forhøring Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholsvej

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning

Læs mere

Høringssvar: Kommentarer til høringssvar: Beslutning:

Høringssvar: Kommentarer til høringssvar: Beslutning: Solrød Kommune Teknik og Miljø Team og Byg Bilag 1 Side 1 af 7 HØRINGSNOTAT Dato: 17.10.2018 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 10. september 2018 at sende forslag til lokalplan 391.12,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke.

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke. Bilag nr. 2 - Indkomne indsigelser Resumé samt selve indsigelserne på de følgende sider. Hvem 1 Torben Fisker Liseborgvej 122 2 Egeborg A/S (ejerforening på Liseborg Have) 3 Jette Thybo og Peter Nybo Liseborgvej

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger Bevaring af Tuen som naturområde De fleste indkomne henvendelser indeholder ønske om, at Tuen bevares

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole.

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelser til forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelserne og bemærkningerne kommer fra følgende: I offentlighedsperioden: 1. Jessie og Preben Wandall, Hundegade

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

Resumenotat. Holstebro Byråd

Resumenotat. Holstebro Byråd Side 1/6 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012

Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 Viborg kommune. Att.: Teknisk Udvalg. Direktør Kåre Jørgensen. Frederiks den 28.marts 2012 BEMÆRKNINGER TIL DET REVIDEREDE LOKALPLAN FORSLAG NR. 370. VEDR. BOLIGOMRÅDET MELLEM BYG/RISVÆNGET OG JERNBANEGADE

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen Oversigt over høringssvar til lokalplan 36 Boligområde ved Dyvelåsen Januar 2016 Jr. nr. 15/15668 Hørings ringssvar nr. Afsender: Navn og adresse 1. Dyvelåsen 20 2765 Smørum På vegne af 50 beboere i seniorbofællesskaberne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017 Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Lokalplanforslag Indkomne indsigelser Bilag 2

Lokalplanforslag Indkomne indsigelser Bilag 2 Lokalplanforslag 19.04. Indkomne indsigelser Bilag 2 Holbæk Kommune Planafdelingen J.nr. 11 / 83563 Den 6. maj 2013 Forslag til Lokalplan 19.04 Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag nr Parkeringsplads ved Filosofhaven

Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag nr Parkeringsplads ved Filosofhaven Hvidbog over høringssvar til lokalplanforslag nr. 0-793 Parkeringsplads ved Filosofhaven Afsender Uddrag af høringssvar Forslag til besvarelse 1 Jacob Frank Hansen Kræmmermarken 139 5000 Odense C 1. Mener,

Læs mere

125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse

125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse 125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse 01.00G00-2016/14287 Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om igangsættelse af

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 139 a \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 139 for et boligområde syd for Egegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Bilag 3. Notat. Prioritering af ansøgning om lokalplan for udvidelse af Megacenter HOLBÆK KOMMUNE

Bilag 3. Notat. Prioritering af ansøgning om lokalplan for udvidelse af Megacenter HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 6. maj 2019 Sagsb.: Jørgen Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361512 E-mail: jorra@holb.dk Bilag 3 Prioritering af ansøgning om lokalplan for udvidelse af Megacenter Side 1 af 7

Læs mere

NOTAT VEDR. FORSLAG TIL DAGLIGVAREBUTIK PÅ EJENDOMMEN BREDGADE 6 M.FL.

NOTAT VEDR. FORSLAG TIL DAGLIGVAREBUTIK PÅ EJENDOMMEN BREDGADE 6 M.FL. Erhvervs- og Borgerservice Plan og Ejendomsudvikling Dato: 16.04.2013 Sags nr.: 12/34166 Sagsbehandler: Jens Østergaard Larsen NOTAT VEDR. FORSLAG TIL DAGLIGVAREBUTIK PÅ EJENDOMMEN BREDGADE 6 M.FL. Firmaet

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer:

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer: Bilag 4 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 318 for et boligområde ved Vordevej og Villumhøj i Løgstrup samt Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Læs mere

Bilag 1: Høringssvar. Høringssvar bemærkninger I offentlighedsperioden er der kommet bemærkninger fra følgende: Indsigelse/bemærkning indkommet

Bilag 1: Høringssvar. Høringssvar bemærkninger I offentlighedsperioden er der kommet bemærkninger fra følgende: Indsigelse/bemærkning indkommet Bilag 1: Høringssvar Forslag til revideret lokalplan nr. 233 for et nyt boligområde i Møgelkær II samt forslag til revideret tillæg nr. 7/2006 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 361 for Birgittelyst samt forslag til tillæg nr. 17/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Forslag til lokalplan nr. 361 for Birgittelyst samt forslag til tillæg nr. 17/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Bilag 2: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 361 for Birgittelyst samt forslag til tillæg nr. 17/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Der har været

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT Side 1 af 10 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til nr. 317.3, Fasanvej HØRINGSNOTAT Maj 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til 317.3, Fasanvej har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 631 for Dronningborg Maskinfabrik og idrætscenter

Lokalplan nr. 631 for Dronningborg Maskinfabrik og idrætscenter Gennemgang og forslag til behandling af høringssvar Lokalplan nr. 631 for Dronningborg Maskinfabrik og idrætscenter Sagsnummer: 01.02.05-P16-61-15 Dato: 23-05-2017 Høringssvar I offentlighedsperioden er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Venlig hilsen. Poul Arne Jensen Koncernchef Sct Mathiasgade 62,4 sal

Venlig hilsen. Poul Arne Jensen Koncernchef Sct Mathiasgade 62,4 sal Poul Arne Jensen 07-10-2009 11:50 To: cc: , Inge Bak , Pernille Strand Subject: Planområde Sct.Pederstræde

Læs mere

Høringssvar til Lokalplan fuld ordlyd/anonymiseret. Høringssvar nr. 1. Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1

Høringssvar til Lokalplan fuld ordlyd/anonymiseret. Høringssvar nr. 1. Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1 Høringssvar nr. 1 Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1 Vi (..) vil gerne gøre indsigelse mod parkeringsplaceringen ud for vores grund. Vi har herunder vedhæftet billede af billaget fra

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017 Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre (sendt til kmv@hvidovre.dk) 1 Mandag den 2. januar 2017 Høringssvar på ændring af kommuneplan for erhvervsområdet 1E3 Jeg har modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14

Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September 2017 - Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Susanne Nørgaard Fra: Anlæg Sendt: 28. juni 2017 10:00 Til: Susanne Nørgaard Emne: VS: Ang.:

Læs mere

FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12

FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 12 Hvad er en rammeændring? Kommuneplan 2013 2025 for Glostrup Kommune blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 høringssvar til de reviderede forslag. Indsigelserne kan i helhed ses i sagens bilag samlet indsigelser Bemærkninger i forbindelse med revideret forslag kommuneplantillæg nr. 11 og revideret forslag til lokalplan GL18.1 for Glostrup Hospital De reviderede forslagene har været i høring fra den 29. oktober

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Vedrørende forslag til lokalplan Blokland - høringssvar

Vedrørende forslag til lokalplan Blokland - høringssvar Albertslund Kommune Kultur, Plan og Digitalisering Boligsamarbejdet på Vestegnen plan@albertslund.dk Vedrørende forslag til lokalplan 13.6 - Blokland - høringssvar 24. august 2017 Bestyrelsen for Vridsløselille

Læs mere

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Rådhushaven Parkeringsanlæg ved Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et parkeringsanlæg i den sydlige del af Rådhushaven. Lokalplanen består af: En

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere