Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Tværkajen 5 Postboks Odense C Telefon Telefax Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for Balance pr Side Noter 14

3 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 1 Selskabsoplysninger Selskab Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Krystalvænget Ferritslev Fyn CVR-nr.: Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Bestyrelse Thomas Berget, formand Tonny Rasmussen Carsten Jørgensen Preben Østerlid Jens Olesen Kasserer Erik Sønderskov Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10. marts 2015 Dirigent

4 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ferritslev, den 10. marts 2015 Kasserer Erik Sønderskov Bestyrelse Thomas Berget Tonny Rasmussen Carsten Jørgensen formand Preben Østerlid Jens Olesen

5 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 10. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henning Jensen statsautoriseret revisor Marianne Christoffersen statsautoriseret revisor

6 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 4 Ledelsesberetning 2014 er det attende år med kraftvarmeproduktion har været præget af det ekstremt varme vejr med et meget lille varmebehov. Graddagetallet for året 2014 er 16% under normalåret, hvilket har medført den laveste produktion på anlægget i de atten år siden opstarten i Teknisk er driften forløbet tilfredsstillende uden større reparationer på centralen og ledningsnettet. Resultat for 2014 Det økonomiske resultat for året udviser et ordinært resultat på kr. mod et budgetteret resultat på kr. Med et overført underskud fra 2013 på kr. bliver det endelige regnskabsresultat for 2014 et underskud på kr. mod budgetteret kr. Indtægterne fra varmesalget til forbrugerne er på kr. med et forbrug på 3750 MWh, mens der var budgetteret med MWh og kr., altså hele 850 MWh mindre end budgetteret, hvilket naturligvis skyldes det rekordvarme år. I forhold til 2013, hvor forbruget var på MWh, er det et fald på 15%. Det store mindreforbrug resulterer i en nettotilbagebetaling for 2014 på i alt kr kr. til forbrugerne, kun nogle ganske få forbrugere har haft et lidt større forbrug end acontoforbruget. Indtægterne fra elsalget er på kr mod budgetteret kr med et salg på 710 MWh mindre end budgetteret som følge af den mindre varmeproduktion. Den realiserede gennemsnitlige elpris på 571 kr. pr. MWh er 11 kr. højere end den budgetterede pris på 560 kr. Forbruget af gas har med den lavere varme-/elproduktion været m 3 mindre end budgetteret, mens den gennemsnitlige gaspris blev på 4,62 kr. pr. m 3 mod budgetteret 4,70 kr. pr. m 3. Den samlede udgift til gas er herved på kr. mod budgetteret kr., svarende til en besparelse på kr. Gasforbruget i m 3, dvs. gas pr. produceret MWh (varme + el) er lidt mindre end i Driften af motoranlægget, der dækker service, motorolie mv., er kr. lavere end budgetteret som følge af den lavere produktion, og udgiften til el, vand, kemikalier mv. er næsten som budgetteret. Alt i alt giver dette et dækningsbidrag på kr. mod budgetteret kr. Kapacitetsomkostningerne på i alt kr. er kr. højere end budgetteret med de største afvi- gelser på reparations- og vedligeholdelsesomkostninger med kr. og udgift til energisparekvote med kr. som følge af, at værket er blevet pålagt et større bidrag til energisparekvoteordningen. Afskrivningerne er kr. større end budgetteret som følge af investering i ny generatorafbryder.

7 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 5 Ledelsesberetning Med et overført underskud fra 2013 på kr. bliver der for 2014 et regnskabsmæssigt underskud på kr., der, jf. reglerne for fjernvarmeselskaber, overføres til Resultatbudget for bliver det nittende driftsår med kraftvarmeproduktion, og budgettet for 2015 kan derfor baseres på erfaringerne med kraftvarmedriften fra de foregående driftsår. Der har i 2014 været en tilgang af 1 ny forbruger (Krystalvænget 12). Der er budgetteret med et fjernvarmesalg på 4000 MWh mod et faktisk salg i 2014 på 3750 MWh. Med denne varmeproduktion følger der ud fra tidligere produktionstal en elproduktion på ca MWh, der med en budgetpris på 560 kr. pr MWh giver en budgetteret indtægt for el på kr. Denne budgetpris svarer til det nugældende prisniveau for elsalg i treledstariffen, der udfases i 4. kvartal Det skal bemærkes, at der i helligdagsperioder og weekender alene køres med kedeldrift, da elprisen i disse perioder er for lav til elproduktion. Det hertil svarende gasforbrug er beregnet til m 3, der giver budgetterede udgifter til gas på kr. ud fra en gennemsnitspris på 4,24 kr. pr. m 3 mod en gennemsnitspris på 4,62 kr. i Den lavere budgetpris er en følge af fald i gaspriser og energiafgifter. Der er budgetteret med kapacitetsomkostninger på i alt kr., hvor de faktiske omkostninger i 2014 var på kr. Stigningen skyldes primært, at der er afsat kr. til reparation og vedligeholdelse, hvor de faktiske udgifter i 2014 var kr. Finansieringsomkostningerne er budgetteret til netto kr., hvor de faktiske udgifter i 2013 var kr. Reduktionen i finansieringsomkostningerne skyldes en forbedret likviditet bl.a. som følge af, at kommunekreditlånet blev betalt ud ultimo Afskrivninger er budgetteret til i alt kr. Med et budgetteret nettoresultat på kr. og et overført underskud fra 2014 på kr. balancerer budgettet med følgende priser for 2015:

8 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 6 Ledelsesberetning ekskl. moms inkl. moms ekskl. moms inkl. moms kr. kr. kr. kr. Abonnementsafgift pr. forbruger 1440, , , ,00 Effektafgift pr. m 2 bolig 17,00 21,25 16,00 20,00 Forbrugsafgift pr MWh 730,00 912,50 660,00 825,00 Der er således tale om et fald i effektafgiften på 1,25 pr. m 2 og i forbrugsafgiften på 87,50 kr. pr. MWh, mens abonnementsafgiften er uændret. Tilslutning til Fjernvarme Fyn I august 2015 blev projektet for tilslutning til Fjernvarme Fyn med en hovedledning fra Fraugde til Ferritslev endeligt godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune efter et par års forarbejde. Bestyrelsen anbefaler projektet, der indebærer en fremtidssikret varmeforsyning med lavere varmepriser for forbrugerne. Realiseringen af projektet forudsætter en tilstrækkelig tilslutning af ikke-fjernvarmeforbrugere på strækningen fra Fraugde til Ferritslev. Fjernvarme Fyn arbejder på at få aftaler med potentielle forbrugere. Der er i budgettet regnet med et fuldt driftsår for Ferritslev Fjernvarmeselskab. Ligeledes er der ikke taget højde for en eventuel overgang fra treledstarif til det frie marked for elsalg.

9 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med de nødvendige tilpasninger, som følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning og de særlige regler for driftsmæssige henlæggelser og afskrivninger mv., som er indeholdt i Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts Selskabet er som følge heraf underlagt hvile i sig selv princippet. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over- eller underdækning opgjort efter varmeforsyningsloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet i nettoomsætningen. Variable omkostninger Variable omkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til produktion og køb af varme og el.

10 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 8 Anvendt regnskabspraksis Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger indeholder direkte omkostninger, der afholdes til driften af central, ledningsnet og målere mv. samt omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til kontorhold. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Årets resultat Selskabets priser fastsættes på baggrund af lov om varmeforsyning. Selskabet er underlagt hvile i sig selv princippet. Overskud kan alene anvendes til finansiering af kommende anlæg (henlæggelser) eller til indregning i de fremtidige takster. Underskud (underdækning) overføres til takstmæssige tilgodehavender og indregnes ligeledes i de fremtidige takster. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

11 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 9 Anvendt regnskabspraksis Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Investeringsbidrag (tilslutningsafgifter) modregnes i anlægsudgifter, jf. Energistyrelsens praksis. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af henlæggelser. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Kraftvarmeanlæg Ledningsnet Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år år 5-10 år Selskabets ledelse vurderer årligt, om der er indikationer på værdiforringelse af selskabets materielle anlægsaktiver. Hvis der er indikationer på værdiforringelse foretages en opgørelse af aktivernes genindvindingsværdi, og hvis denne værdi er mindre end den regnskabsmæssige værdi, foretages nedskrivning til genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Takstmæssige tilgodehavender Takstmæssige tilgodehavender omfatter indregnede underdækninger, som indregnes i taksterne i efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

12 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 10 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Abonnementsafgift Effektafgift Forbrugsafgift Takstmæssig overdækning primo ( ) 29 Takstmæssig underdækning ultimo Afgifter Salg af el Indtægter Gasforbrug 2 ( ) (4.566) El/vand/kemikalier (95.104) (98) Drift, motoranlæg ( ) (255) Variable omkostninger ( ) (4.919) Dækningsbidrag Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger 3 ( ) (97) Køb af energisparekvote (84.066) (28) Ejendomsdrift (13.426) (10) Pasning/tilsyn ( ) (337) Honorarer/serviceydelser (87.640) (98) Administrationsomkostninger (36.582) (40) Forsikringer/kontingenter (79.628) (80) Møde-/rejseomkostninger (12.169) (13) Tab på debitorer (3.348) (1) Kapacitetsomkostninger ( ) (704) Indtjeningsbidrag Afskrivninger 4 ( ) (512) Resultat før finansielle poster, transport

13 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 11 Resultatopgørelse for Note kr. t.kr. Resultat før finansielle poster, transport Renteomkostninger 5 ( ) (131) Afskrivning, kurstab 0 (106) Renteindtægter/gebyrindtægter Finansielle poster ( ) (233) Resultat før skat 0 0 Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat 0 0 Forslag til resultatdisponering Årets resultat 0 0 Overføres til

14 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12 Balance pr Note kr. t.kr. Kraftvarmeanlæg Ledningsnet Målere Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer (Energinet.dk) Periodeafgræsningsposter 0 15 Forbrugere, tilgode Takstmæssig underdækning Tilgodehavender Likvider Arbejdernes Landsbank Omsætningsaktiver Aktiver

15 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 13 Balance pr Note kr. t.kr. Egenkapital Arbejdernes Landsbank/Sparekassen Faaborg (2013) Leverandørgæld (Naturgas Fyn m.fl.) Forbrugere, skyldige Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 8

16 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 14 Noter 1. Indtægter For 2014 var følgende satser (ekskl. moms) gældende: Abonnementsafgift: Effektafgift: Forbrugsafgift: 1.440,00 kr. pr. tilsluttet forbruger 17,00 kr. pr. m² boligareal 730,00 kr. pr. MWh 2. Gasforbrug Der er i 2014 købt og forbrugt m 3 naturgas. Omkostningen hertil har været kr., hvilket giver en gennemsnitspris på 4,62 kr. 3. Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger Fordeler sig således: kr. t.kr. Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet Reparation og vedligeholdelse af central Reparation og vedligeholdelse af målere Afskrivninger Afskrivningerne fordeler sig således på anlægsaktiver: Ejendom Renovering af ledningsnet Renovering af ledningsnet Renovering af ledningsnet Nytilslutninger Kraftvarmeprojekt Renovering motoranlæg Generatorafbryder Renteomkostninger Renteomkostningerne fordeler sig på følgende lån: Arbejdernes Landsbank, kassekredit og lån Kommunekredit, obligationslån

17 Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15 Noter 6. Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, Kraft- driftsmateriel varmeanlæg Ledningsnet Målere og inventar kr. kr. kr. kr. Kostpris Tilgang Afgang 0 (20.000) 0 0 Kostpris Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) (32.550) Årets afskrivninger ( ) (51.000) 0 (7.775) Tilbageførsel ved afgang Af- og nedskrivninger ( ) ( ) ( ) (40.325) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Egenkapital I henhold til lov om varmeforsyning er selskabets egenkapital opgjort til 0 kr. 8. Eventualforpligtelser Ingen. mh/ad T:\AFD2400\101248\101248re1501.docx

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere