Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene"

Transkript

1 Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

2 2

3 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at de er klædt på til at varetage netop denne opgave. DET GÅR DEN FORKERTE VEJ med arbejdsmiljøet, og stadig flere lønmodtagere bliver fysisk eller psykisk overbelastede. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ledelse og medarbejdere har imidlertid pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Og det er her arbejdsmiljørepræsentanterne spiller en nøglerolle sammen med tillidsrepræsentanterne i forhold til at styrke det gode arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Det er dem, som inddrager kollegerne i at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø bliver året, hvor LO og FTF i den nye hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation igangsætter en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår. Forud for kampagnen er der både i FTF og LO foretaget en omfattende undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanternes hverdag, kompetencer og udfordringer. Det har bragt ny information, som giver et afgørende afsæt for kampagnen. På baggrund af de to undersøgelser er der udgivet to pjecer én for FTF og én for LO. Undersøgelsen i LO kan du læse mere om i denne pjece. God læselyst! :-) 3

4 Undersøgelsen Denne pjece bygger på den hidtil største undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanters vilkår, og den er udarbejdet for LO-forbundene i Undersøgelsen Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår bygger på udsendelse af spørgeskemaer til AMR i LO-forbundene 7200 AMR svarede på spørgeskemaet, som dermed gav et unikt indblik i vilkårene for AMR i LO-forbundene Det er første gang, at der inden for LO-området er blevet gennemført en så omfattende undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår 14 LO-forbund har deltaget i undersøgelsen: 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk EL-forbund, FOA, Fængselsforbundet, Fødevareforbundet NNF, HK, HKKF, Dansk Jernbaneforbund, Malerforbundet i Danmark, Dansk Metal, Serviceforbundet, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund Undersøgelsen er udført af TeamArbejdsliv i foråret 2018 i samarbejde med forbundene og LO Undersøgelsen er udgivet i LO-serien Øje på arbejdsmiljøet i august 2018 og kan downloades på LO s hjemmeside under temaet AMR Her kan den tilsvarende undersøgelse fra FTF også downloades De to pjecer om undersøgelserne kan tilsvarende downloades på den nye hovedorganisation FH s hjemmeside fra 1. januar 2019 under temaet AMR

5 Hvem er LO s AMR? En typisk arbejdsmiljørepræsentant er en 50-årig kvinde i den offentlige sektor og en 50-årig mand i den private sektor. De har ikke så mange års anciennitet i hvervet som AMR, og flertallet af dem er valgt til at varetage både daglige og fremadrettede opgaver. Der er flest AMR i aldersgruppen mellem år. Meget få AMR er under 30 år 53 % af AMR i undersøgelsen er mænd og 47 % er kvinder. Der er stor spredning i kønsfordelingen på AMR fordelt på brancher. Yderpunkterne er social- og sundhedsområdet, hvor 84 % er kvinder, og bygge og anlæg, hvor 90 % er mænd 52 % er privatansatte, 43 % er offentligt ansatte og 5 % er ansatte i en selvejende institution Der er 34 % som er AMR for kolleger på deres fysiske adresser, og 66 % er ikke. Der er flere AMR i offentlige virksomheder, som repræsenterer kolleger på flere fysiske adresser Af de AMR, som indgår i AMO (arbejdsmiljøorganisation), er 63 % medlem af et arbejdsmiljøudvalg og 21 % af et samarbejdsudvalg Af de AMR, som indgår i MED (samarbejds- og arbejdsmiljø-organisation), er 69 % medlem af et lokal MED-udvalg og 8 % af et hoved MED-udvalg 84 % har ikke andre tillidshverv ud over at være AMR Tre ud af fire AMR har haft hvervet mindre end 10 år. Hver fjerde har haft det mellem 2 og 5 år, og en lige så stor gruppe har under to års erfaring med hvervet. 5

6 Hvad skal en AMR? AMR er kollegernes repræsentant og dermed en vigtig del af arbejds pladsens samarbejde om arbejdsmiljøet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 1. På alle virksomheder/organisationer med 10 eller flere ansatte skal medarbejderne vælge AMR 2. Virksomheden skal samtidig udpege ledelsesrepræsentanter, der sammen med AMR udgør arbejdsmiljøgrupper. Som kollegernes repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen skal AMR arbejde for at forebygge at arbejdsmiljøproblemerne opstår. Samtidig skal AMR være med til at afdække og skabe rammer for at få løst eksisterende arbejdsmiljøproblemer. Endelig skal AMR være med til at påvirke kolleger til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø. Arbejdet kan deles op i operationelle og strategiske opgaver. 1 I kommuner og regioner er AMO en del af MED-systemet 2 Med arbejdspladser forstås hele arbejdspladsen, dvs. f.eks. en kommune eller en region AMO s operationelle opgaver Operationelle opgaver er de daglige opgaver på arbejdspladsen. Opgaverne er bl.a. at: Løbende at iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer Deltage i udarbejdelsen af APV, herunder inddragelse af sygefravær Kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion til nyansatte 6 Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet Deltage i undersøgelse af ulykker og tilløb til ulykker Forelægge arbejdsmiljøudvalget sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse

7 1-9 ansatte ORGANISERING: Ingen AM-organisation, men samarbejde mellem arbejdsgiver og de ansatte KRAV: Årlig arbejdsmiljødrøftelse REGLER ansatte 35+ ansatte ORGANISERING: AM-organisering i ét niveau KRAV: ORGANISERING: AM-organisering i to niveauer (arbejdsmiljøgruppe + arbejdsmiljøudvalg) Årlig arbejdsmiljødrøftelse Inddragelse af APV i AMO-arbejdet Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan Obligatorisk uddannelse til nyvalgte AMO medlemmer Tilbud om supplerende uddannelse inden for første funktionsår Tilbud om årlig efteruddannelse Midlertidige eller skiftende arbejdssteder Der findes særlige regler og vejledninger for organiseringen af samarbejdet om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder som fx byggepladser. AMO s strategiske opgaver Strategiske opgaver er de overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver. Opgaverne er bl.a. at: Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø på en systematisk og fremadrettet måde Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års arbejdsmiljøarbejde planlægges, og det seneste års arbejde i AMO tages op Deltage i planlægningen af ny produktion og nye ydelser og ændringer i den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet Kontrollere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde Rådgive arbejdsgiveren i spørgsmål om arbejdsmiljøet og samarbejde herom Bidrage til kompetenceudviklingsplanen for AMR og arbejdsledere i AMO Deltage i hele processen vedrørende virksomhedens arbejdspladsvurdering Opstille principper for oplæring og instruktion tilpasset virksomhedens behov Medvirke til at samordne samarbejdet om arbejdsmiljøet, når flere virksomheder arbejder på samme arbejdssted 7

8 AMR s rolle og opgaver Større klarhed om AMR s roller og opgaver er et centralt tema fra undersøgelsen. AMR savner klarhed om deres roller, opgaver og ansvarsområder. 72 % vurderer deres egne kompetencer til kun at være nogenlunde eller lavere i forhold til viden om regler, roller, opgaver og ansvarsfordeling Mange AMR giver udtryk for, at de savner, at AMR-posten bliver anerkendt og får samme status som tillidsrepræsentantposten både af fagforeningen og af ledelsen. Undersøgelsen viser et behov for, at både AMR og fagforeningerne arbejder med at styrke AMR-hvervets prestige og anerkendelse 49% oplever i høj grad eller meget høj grad at gøre en forskel for deres kolleger Hele 62 % af AMR har altid mulighed for at være i kontakt med de kolleger, som de repræsenterer, mens der er 11%, som kun somme tider har mulighed for kontakt med de kolleger, de repræsenterer Oplever du, at du som arbejdsmiljørepræsentant gør en forskel for dine kolleger? I meget høj grad I høj grad I nogen grad Slet ikke 4 % 11 % 38 % 47 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 8

9 FAKTA OM ROLLER OG OPGAVER Som arbejdsmiljørepræsentant skal du bl.a.: Samarbejde med ledelsen om at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Påvirke kollegerne til en adfærd der forbedrer deres sikkerhed og sundhed Blive inddraget i APV-arbejdet og undersøgelser af arbejdsmiljøet Være kontaktled mellem kollegerne og arbejdsmiljøudvalget Deltage i planlægningen og medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med lovgivningens krav Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Arbejde for at både kolleger og ledere bliver opmærksomme på og fremmer hinandens og eget arbejdsmiljø Repræsentere alle medarbejdere i det område, som du dækker Repræsentere dine kolleger, deres viden og erfaringer Være synlig og i kontakt med dine kolleger så de ved, hvem deres repræsentant er, når det handler om deres arbejdsmiljø Holde dig løbende ajour og uddanne dig i arbejdsmiljø 9

10 Når AMR samarbejder med kollegerne og ledelsen om de daglige og fremadrettede opgaver kan mange forskellige roller tages i brug. Men fundamentet skal være solid opbakning fra kollegerne, kompetence og tid til opgaven. 10

11 11

12 Tid til AMR-arbejdet Undersøgelsen viser tydeligt, at arbejdsmiljørepræsentanters tid til at løse arbejdsmiljø-opgaver ikke altid er til stede. Tid til arbejdsmiljøopgaverne fremstår som et af de afgørende områder, der må gøres noget ved. Tid er en forudsætning for, at arbejdsmiljørepræsentanterne kan medvirke til at forbedre deres kollegers arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanterne anser manglende tid i hverdagen til deres arbejdsmiljøopgaver som den største udfordring 66 % af AMR bruger 1-2 timer om ugen på arbejdsmiljøarbejdet 78 % af AMR har brugt deres fritid på arbejdsmiljøarbejdet 60 % af AMR har en aftale med ledelsen om, hvor mange timer de må anvende på hvervet som AMR. Heraf har 9 % en aftale om et fast timeantal, mens 40 % ingen aftale har med ledelsen om tidsforbrug En tredjedel får løn- eller funktionstillæg på baggrund af deres AMR-hverv Mange AMR efterlyser hjælp til at overbevise deres ledelse om, at de må tage på arbejdsmiljøkurser i arbejdstiden 12

13 FAKTA OM TID Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet om arbejdsmiljø kan finde sted, og for at AMR har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende. Dette betyder også, at AMR skal have tid til at udføre sine opgaver AMR skal have tilstrækkelig tid til henvendelser fra kolleger og til at være opsøgende, da kollegerne har ret til regelmæssig kontakt med deres AMR Arbejdsgiveren skal dække tab af indtægt i forbindelse med, at AMR udfører sin funktion i hvervet, fx ved deltagelse i relevante møder, kurser og andre aktiviteter Uenigheder om udgifter og dækning af tab skal behandles i det fagretslige system af arbejdsmarkedets parter Timer Over % 1 % 1 % 2 % Gennemsnittet af timer som arbejdsmiljørepræsentanter reelt bruger på hvervet pr uge 4 % 7 % 21 % 26 % 40 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 13

14 Uddannelse og kompetenceudvikling Uddannelse og kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter er centralt for, at de kan udfylde deres vigtige hverv. Undersøgelsen viser at: Stort set alle AMR får den lovpligtige 3-dags grunduddannelse Kun godt halvdelen af AMR får tilbud om den årlige halvanden dags efteruddannelse, som blev indført med AMO-reformen af 2010 AMR efterspørger mere viden om både arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmiljøproblemer. AMR oplever manglende viden på disse områder som nogle af de største udfordringer i deres funktion som arbejdsmiljørepræsentant 46 % svarer, at mere uddannelse i arbejdsmiljø er den indsats, der skal til for at styrke deres position på arbejdspladsen AMR efterspørger særligt et kompetenceløft for at kunne håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Det er her AMR oplever, at det er sværest at løse og fastholde løsninger på problemerne Er du indenfor det sidste år blevet tilbudt 2 dage eller 1 ½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse? Ja, er blevet tilbudt 2 dage som nyuddannet arbejdsmiljørepræsentant Ja, er blevet tilbudt 1,5 dag 8 % 44 % Nej, er ikke blevet tilbudt efteruddannelse 48 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 14

15 Husk... at kontakte din lokale fagforening, da de kan hjælpe dig med at finde og tilbyde relevante uddannelser, kurser, møder og netværk. FAKTA OM UDDANNELSE Arbejdsgiveren skal give AMR lejlighed til at få viden om eller uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål Arbejdsgiveren skal betale for AMR s udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, ligesom arbejdsgiveren skal dække eventuelle tab af indtægt En AMR skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer, og det er arbejdsgiveren der skal sørge for dette. Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter valget til hvervet Efter gennemførelse af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde AMR supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage. Dette skal ske i AMR s første år i hvervet Herefter skal arbejdsgiveren hvert år tilbyde AMR supplerende uddannelse, der svarer til halvanden dag eller 11 timer Sammenlægning af to års supplerende uddannelse på halvanden dag kan aftales med arbejdsgiveren. Der kan højest sammenlægges tre dages supplerende uddannelse Arbejdsgiveren skal udarbejde en kompetence-udviklingsplan for supplerende uddannelse til AMR og ledere i AMO, og den skal indgå i den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet 15

16 Strategisk arbejdsmiljøarbejde Det strategiske arbejdsmiljøarbejde er centralt for kollegernes fremtidige gode arbejdsmiljø. Ifølge AMR-undersøgelsen er arbejdsmiljørepræsentanternes indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde dog begrænset. 16 Arbejdsmiljørepræsentanterne har stor indflydelse inden for de områder, som ligger tættest på den daglig drift, dvs. de daglige eller operationelle opgaver Omvendt halter det væsentligt med AMR s inddragelse og indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde, herunder større forandringer, indkøb og ombygning Hele 87 % angiver, at de har haft ingen eller lille indflydelse på større forandringer 63 % har svaret, at de er medlem af et arbejdsmiljøudvalg, som skal medvirke til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i virksomheden

17 Indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet Indflydelse kan variere på en skala, der går fra ingen indflydelse til fuld indflydelse. Ingen indflydelse Ledelsen træffer beslutninger uden at informere medarbejderne eller deres repræsentanter Ledelsen træffer beslutninger og informerer medarbejderne eller deres repræsentanter Medarbejderne eller deres repræsentanter bliver informeret, før ledelsen træffer beslutninger Medarbejderne eller deres repræsentanter kan udtale sig om sagen, før der træffes beslutninger Medarbejderne eller deres repræsentanter er med til at træffe beslutninger Medarbejderne eller deres repræsentanter kan nedlægge veto Medarbejderne eller deres repræsentanter træffer selv beslutninger Fuld indflydelse Hvordan er din inflydelse som arbejdsmiljørepræsentant? Din indflydelse på udarbejdelsen og revision af arbejdspladsvurdering (APV) Ingen 5% Meget lille 8% 18% Lille Stor 51% Meget stor 18% Din indflydelse på større forandringer såsom oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger 46% Ingen Meget lille Lille Stor 19% 23% 11% 2% Meget stor 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 17

18 Unge og ny-rekruttering AMR-undersøgelsen viser, at der er behov for at styrke rekrutteringen af AMR i fremtiden, styrke uddannelse af de nyvalgte AMR og samtidig fokusere på at få valgt flere unge AMR. Næsten 60 % af arbejdsmiljørepræsentanterne er over 50 år Kun 2 % er mellem år De mindst erfarne har sværest ved at gennemføre og fastholde løsninger på arbejdsmiljøproblemer Undersøgelsen finder en sammenhæng mellem anciennitet i rollen som AMR og mængden af indflydelse på en række områder i arbejdsmiljøarbejdet. Typisk er lav anciennitet lig med lav indflydelse og høj anciennitet lig med høj indflydelse Alder på AMR Over 70 år år år år år år 0 % 2 % 12 % 16 % 28 % 42 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 18

19 FAKTA OM AMR-VALG En AMR vælges for to år. Dog kan medarbejdere og arbejdsgivere indgå aftale om, at fremtidige valg gælder for en længere periode på op til fire år AMR vælges af alle medarbejdere i det område, som det pågældende AMR-hverv dækker En tillidsrepræsentant kan godt vælges som AMR, så personen varetager begge tillidshverv Det er arbejdsgiverens ansvar, at der afholdes valg af AMR. Dog har arbejdsgiveren ikke noget at gøre med selve valghandlingen AMR er normalt beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter Som nyvalgt AMR bør man hurtigst muligt kontakte sin lokale fagforening, så man kan få hjælp, information og tilbud om møder og kurser 19

20 Alle har krav på et godt arbejdsmiljø Men det er gået den forkerte vej med arbejdsmiljøet de sidste år. Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidligere LO og FTF) har derfor meldt sig på banen med et konkret initiativ, der skal styrke og støtte medlemsforbundenes ca arbejdsmiljørepræsentanter. Det sker med en landsdækkende kampagne med titlen Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 AMR 2019 Her vil der blive sat fokus på følgende fem hovedtemaer: arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og roller, tid til arbejdsmiljøarbejdet, kompetenceudvikling og uddannelse, strategisk arbejdsmiljøarbejde samt unge og nyrekruttering. Hovedtemaerne er udvalgt på baggrund af kortlægningerne af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO og FTF. Layout: Simon Johnsen, Appetizer.dk Tryk: Hillerød Grafisk. Henvendelse til Niels Munch Kofoed, Tegninger: Jens Voxtrup Petersen. Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene er udgivet af FIU s udviklingsenhed. LO-VARENR ISBN

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER. Nu

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant 2 Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår i Dansk El-Forbund Kortlægning for Dansk El-Forbund på baggrund af LO s AMR-undersøgelse Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Grove Vejlstrup Juni 2018 1 INTRODUKTION

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

KATALOG FOR Lokale arrangementer og materialer

KATALOG FOR Lokale arrangementer og materialer KATALOG FOR Lokale arrangementer og materialer Fællesarrangementer under AMR 2019 I 2019 sætter vi i fællesskab fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. I AMR 2019-KAMPAGNEN

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår kortlægning Øje på arbejdsmiljøet, august 2018 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Vejledning til oprettelse og ændring af lokal MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Denne vejledning vedrører oprettelse og ændring af den lokale MED organisation, herunder den

Læs mere

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3 coc).-- ) Aftalens område 2 nformation og drøftelse Samarbejdsværdier og opgaver 2 i Procedure for evaluering af SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde og aftalens effekt herpå 6 Procedure for gennemførelse og

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling ARBEJDSMILJØUDVALGETS vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling FOA Aalborg Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Indledning Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet,

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Tillidsvalgt: Samarbejde om den gode arbejdsplads

Tillidsvalgt: Samarbejde om den gode arbejdsplads Tillidsvalgt: Samarbejde om den gode arbejdsplads tillidsvalgt_02.indd 1 09-12-2018 12:35:08 2 tillidsvalgt_02.indd 2 09-12-2018 12:35:08 Tillidsvalgt: Samarbejde om den gode arbejdsplads DENNE FOLDER

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN (AMR)

ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN (AMR) ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN (AMR) Side 1 af 12 MidtVestjylland Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med valget og velkommen til opgaven som

Læs mere

GUIDE TIL NYE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

GUIDE TIL NYE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER GUIDE TIL NYE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant kan du blive stillet overfor nogle udfordringer og spørgsmål, som du måske ikke altid er lige parat til at kunne svare på,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Indhold Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant!... 1 Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter...

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Bilagsrapport 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere