Volstrup Sognekommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volstrup Sognekommune"

Transkript

1 Volstrup Sognekommune Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, , , , , , , , , , Fortegnelse over kommunalbestyrelsesmedlemmer Bestillingsmandsbog, , , Sognerådets kopibog, , , Forretningsorden. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender, Journalsager (sognerådet) (35 ks.) 10-2 Volstrups eget system (sognerådssager) (37 ks.) 10-2 Kopibog til sognerådets journalsager, Sognerådet, Sognerådsforeningen, Kommunens personale 11 Kæmneren, Skatteopkræver og pantefoged, Lønningsmappe bestillingsmandsbog Ansøgninger til stillingen som kæmner, Medhjælp kontoret, Kasse- og regnskabsvæsen 13-3 Revisionsprotokol,

2 13-3 Regnskab, 1969/ Indtægtsbog (2), Udgiftsbog (4), Kasse og regnskab indtægter og udgifter (9 ks.), , Kasse og regnskab bilag (62 ks.), , , , Regnskabsbilag (14 ks.), 1969/ Hovedbog (17 ks.), Hovedkassebøger (2 ks.), Hovedkassebøger (14 bd.), Kassebøger (18 bd.), , Bilag for kassebøger, Kassebøger med posteringsjournal (4 bd.), Diverse regnskabsbilag, Kommunens formue og gæld. Legater 14-3 Kommunegarantier, Valg 15-0 Valgprotokol ved valg til hjælpekassens bestyrelse, Valgprotokol sognerådet, Valgprotokol, Valg af sognerådsmedlemmer, medlemmer til De fattiges kasse, hjælpekassen og til kommunalvalget, , , Valgbøger og valglister til amtsrådet og kommunalbestyrelse, , Folketingslister, Rigsdags- og Folketingsvalglister, Folketings- og Kommunevalglister, , Valgmands-, Landstingslister og Amtsrådsvalg, Stemmelister, korrespondance og valgbøger,

3 15-9 Valg: Cirkulærer og almene skrivelser, Folkeregister, statistik og rationering 16-2 Tilgangsprotokol til folkeregistret, Afgangsprotokol fra folkeregistret, Folkeregistrets indberetning til Det statistiske Departement, Fødselsprotokol, Folketælling, Areal- og husdyrtælling, Høstindberetning, Rationering, Statens Kornkontor, Sæbe, Manufaktur, Petroleumscirkulærer, Petroleumsindberetning, Brændselsordning, Brænderegnskab, Universalprotokol for udlevering af rationeringskort, Forskelligt vedrørende kommunale forhold i almindelighed 19-1 Landforeningen af kommunesekretærer, Brand- og bygningsvæsen 20 Brandkommissionen 20-4 Brandbøger,

4 20-9 Brandvedtægt og brandpolitilov, Forskelligt vedrørende brandvæsen, Brandmandskab 21-0 Brandmandskabet, Brandmateriel 22-1 Branddamme, Brandslukningsmateriel, Diverse vedr. brandvæsen 23-2 Falcks Redningskorps, Bygningsmyndigheden 24-0 Bygningskommissionen (2), , Byplanlægning 27-9 Notering af landbrugsejendomme , notering af landbrugsejendomme og byplaner , indlemmelse Udstykninger m.v Udstykningstilladelser, , Udstykningstilladelser og forandringer i matriklen,

5 28-2 Jordboniteringsprotokol, Forskelligt vedrørende brand- og bygningsvæsen 29-1 Skorstensfejning, Skattevæsen 30 Skatteligning 30-0 Skatteudvalgets forhandlingsbog, Ligningmyndighedens forhandlingsbog, Skatterådssager m.v., Selvangivelser (8 ks.), 1960/ Gl. selvangivelser, ca. 1903/ Personlig kommuneskat skattelister, , Ligningslister vedr. personlig skat, , , Skatteliste (21), , Skatteligning (13), Skatteligningsliste (20), Skattelister (12), Den foreløbige ansættelse af indkomst og formue (2), Skatteliste (1), Skattelister over indkomst og formueskat (55), Mandtalsliste (4 ks., 9 bd.), Mandtals- og ligningsliste (20), Mandtalslister (6), , Beregningsjournal (10), Diverse vedr. stabiliseringslån, Opsparingsordning for unge ikke forsørgere,

6 30-9 Skattesager, korrespondance, Skattebetaling 31-1 Opkrævningslister over kommunebidrag, uden år. 32 Kirkeskat 32-0 Kirkeskat, Ejendomsskat og ejendomsvurdering, mv Arbejdsbog for vurderingsmyndighed (3), Forandring af matrikulen, Hartkornsliste, alm. vurdering (1), alm. vurdering (1), alm. vurdering (1), alm. vurdering (3), alm. vurdering (3), alm. vurdering (4), alm. vurdering (3), Volstrup Kommunes Hartkorn, Årsomvurderinger (3 bd.), Fortegnelse over årsomvurderingen, , Fortegnelse over vurderinger, Fortegnelse over vurderinger til ejendomsskyld (4), 1904, 1909, 1916, Vurderinger til ejendomsskat, Vurderinger til ejendomsskyld og grundskyld (3), 1923, 1926, Supplement til omvurderinger til ejendomsskyld, , Vurderingsfortegnelse,

7 33-3 Fordelingsskema vedr. grundbeløb, ældre grundstigning m.v., Fortegnelse over årsomvurdering, Grundstigningsskyld, Ejendomsskatteliste (11), Kort og cirkulære vedr. ejendomsvurdering, Salgslister, Arbejdskort vedr. 13. alm. vurdering, Ejerlavsoptælling uden år Prøvevurderingsbog, Erhvervsskat 34-2 Erhvervsskat, Selskabsskat 35-0 Ligningsforhold, Indirekte skatter, forlystelsesskat, m.v Indirekte skatter, dødsbobehandlinger, arveanmeldelser, Hundeprotokoller (18), , Udpantning 38-1 Udpantningsbegæringer, Udpantnings- og registreringsprotokol for sognefogeden, Udpantningsbøger (5), Panteprotokol, Udpantningsprotokol for fremmede kommuner (3), Pligtarbejde (kørsel) diverse kørselslister,

8 40-49 Socialvæsen 40 Børneforsorg 40-0 Protokol for værgerådet, Børneværnsprotokol (2), Tilsyn med børn, Børn udenfor ægteskabet (2), Protokol over børn der er under tilsyn, Børnebidrag 41-0 Børnebidrag, personsager, Hovedbøger for underholdsbidrag (3), , , Alimentationsprotokol, Protokol over børn af enker (enkebørn), Offentlig forsorg 42-0 Social forhandlingsprotokol (3), Fattighjælp, personsager, Offentlige socialsager efter nummerorden (17 ks.) 42-3 Regnskab over indtægter og udgifter vedr. sociale ydelser, tilskud fra statskassen, renter og afdrag på lån, samt andre former for ydelser og godtgørelser, Hovedbog for fattigunderstøttelse, Protokol for fattigvæsenet, , (regnskabsbog) 42-3 Lemmebog for fattigvæsenet, Kassebog over almindelige ubemidlede nydende medlemmer, Kassebog. Fattigvæsenet, 14/ / Kassebog for det sociale udvalg (6), Bilag til kommunens sociale regnskaber,

9 42-3 Socialkassebøger (14), Bilag til sociale regnskaber (12), , Registrantbog, Alders- og invaliderente, børneforsorg, kommunehjælp m.v Sociale regnskabskort (9), , Registrantkort (fra Aagaard til Østergaard) (4 ks.) 42-8 Regnskabsoversigt og regulativ for Volstrup Fattiggård, Indtægts- og udgiftsprotokol for fattiggården, Kontrabog og kassebog for Volstrup Kommunes Fattiggård, Fortegnelse over beboere samt regnskab over Volstrup Fattiggård, Nørre Krættrup (fattiggård, skole m.v.), , Regnskabsbog for Kontrolforeningen, , , , Ansøgning om forskud på statsrefusion af sociale udgifter, Fattigunderstøttelse, Folkeforsikring og sygehjælp 43-0 Revisionsprotokol sygekasse, Protokol for sygekasseudvalget, Medlemsbog sygekassen (6), , , , Restancelister og korrespondance vedr. sygekasse, Sygeplejen, herunder regnskab, beretning m.m., Regnskab for sygeplejen, Læger og lægekørsel, Husmoderafløsning, Sociale pensioner 44-1 Alderdomsunderstøttelse (sager), Alderdomsunderstøttelse (hovedbog), Hovedbog over udredet aldersrente, Protokol for udbetaling af alders- og invaliderente (2), , 1935/ /40 9

10 45 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling 45-0 Beskæftigelsesudvalgets forhandlingsprotokol, Beskæftigelsesudvalget, Kommunens beskæftigelsesplan m.v., Skrivelser og cirkulærer fra arbejdsanvisningen, samt ugentlige kontrollister, Ulykkesforsikring, hjælp i særlige tilfælde 46-6 Brændsel. Udlevering af tørv, Kortordninger til indkøb af visse levnedsmidler, Alderdomshjem, pensionistboliger 47-1 Regulativ for Volstrup Alderdomsasyl, Diverse byggesager vedr. det nye alderdomshjem, De fattiges kasse, Hjælpekassen 48-1 Hjælpekassen regnskab (2 bd.), Kontrabøger til hjælpekassens regnskab (5 bd.), , , , , Andet vedrørende socialvæsen 49-0 Register til offentlig forsorg 10

11 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold 50 Kultur- og undervisningsvæsenets bestyrelse 50-1 Skolekommissionen forhandlingsprotokol, , , , Betaling til stats- og private skoler, Breve og dokumenter, Skolekommissionen korrespondance, Skolevæsenet korrespondance, Skolekommissionen korrespondance, , Skolekommissionens korrespondance m.v., , Indgående skrivelser, Korrespondance vedr. Grønhede Skole, Korrespondance vedr. Knæverhede Skole, Korrespondance vedr. Syvsten Skole, Korrespondance vedr. Volstrup Skole, Korrespondance vedr. Øksenhede Skole, Korrespondance vedr. Ørtoft Skole, Statistiske indberetninger skolekort og kommunekort, Regnskab med bilag for 1. Skolelærernes lønninger, skolernes vedligeholdelse m.v., 2. Skoleundervisningskassen, Skoleregnskab, Indtægter og udgifter, Bilagsfortegnelser, Bilag vedr. skolevæsensregnskaber, , , 1895, Forældreråd, Valg af skolekommissionsmedlemmer, Skolefællesskab med andre kommuner,

12 50-9 Anton Sørensens afskrifter m.v. vedr. Volstrup sogns skolevæsen, Skole- og undervisningsplaner 51 Skole- og undervisningsplaner, , Debat om den fremtidige skoleordning, Angående skoleudvidelse, Skoleplan, instrukser m.v., Lærerpersonalet 52-2 Sager vedr. lærere, , Lærerlønninger, Skolebygninger og inventar 53-1 Opførelse af Volstrup Centralskole, Tegninger og beskrivelser af Volstrup Centralskole, Byggeregnskab Volstrup Centralskole, Projekter og tegninger til uudførte udvidelser resp. nyopførelser, Lærer- og tjenesteboliger og lejekontrakter, Opførsel af bolig i Syvsten, Anskaffelse af inventar, Undervisning, eksamen og elever 54-5 Skolekommissionens eksamensprotokol, Særundervisning, Stipendier, Forsømmelseslister (7 ks.), , 1895, , ,

13 55 Skolernes drift og rengøring m.v Ansættelse af pedel, køb af tjenestebolig, Skolebrændsel, Skolerengøring, Fritidsundervisning og skoler udenfor folkeskolen 56-0 Aftenskolenævnets forhandlingsprotokol, Ungdomsudvalg/ungdomsskole, Ungdomsnævnets forhandlingsprotokol, Korrespondance (aftenskole, ungdomsskole), Tilskud til husflidsforeningens skoler, Skolernes sundhedsforanstaltninger, befordring af elever, forskelligt vedr. skolevæsen 57-1 Skolelæge og børnelæge, Skolebuskørsel, Kulturelle forhold, biblioteksvæsen 58-1 Bibliotekssager, Protokol over bogsamlingen for Volstrup sognebibliotek, Tekniske forhold, gader og veje 60 Bestyrelsen for tekniske anliggender, gader og veje 60-0 Vejudvalgets forhandlingsprotokol,

14 60-1 Regnskabsbog til vejudvalget, Teknisk forvaltning (12 ks. efter Odder), fra 11-3 til Sager vedrørende offentlig vejvæsen, , Sager vedrørende Sæby å og Volstrup Kirkeå, Hirtshalsvejen, Volstrupvejen, Ørtoftvejen, Bivejfortegnelse og vejsyn, Vejtromler + maskiner, Vejmaterialer, Vejvæsen bilag til kommunens regnskab, Kvitteringer for vejarbejde, Belysning, rydning og renholdelse af gader og veje m.v Snekastningsprotokoller, , , , Vejvedtægt snekastning, Fortegnelse over mandskab snekastning, Regnskab for snekastning, Korrespondance snekastning, Offentlige værker 65-6 Kassebog Syvsten Vandværk, Hovedbog Syvsten Vandværk, Korrespondance Syvsten Vandværk, Havne, jernbaner og flyvepladser 66-7 Jernbaner,

15 67 Trafikforhold i øvrigt 67-2 Protokoller over kørsel, , , 1894/95, Vandløb, søer og have 68-1 Vandløb Dyrehede Mose, Hørby-Volstrup å, Faurholt bæk, Graverhus bæk, Solsbæk, Vandsynsprotokoller (3 bd.), Vandsynsprotokol for Solsbæk, (Solsbæk løber gennem både Albæk-Voer og Volstrup sogne, denne vandsynsprotokol er placeret under Albæk-Voer) 68-9 Regulering af Faurholt bæk, 1963/ / Strandfoged, Øvrige tekniske forhold 69-1 A/S Jydsk Telefon, Samfundsforhold i øvrigt 70 Forsvarsvæsen mv Krigen i Militærvæsen: Heste og vogne til hæren, Luftværn Mørklægning, Den tyske værnemagt, evakuering,

16 70-9 Forskelligt vedr. Finlandshjælpen, Retsvæsen 71-0 Retsvæsen, politi og sognefogder, Nævningegrundlister, , , Legitimeringskort, indfødsret og værnemagt, Hegnssynsprotokol, , , Hegnssynsmænd, Voldgiftsmænd, Vurderingsmænd, Fredningsnævn og naturfredning, Ægteskabsbøger, , , , Sundhedsvæsen og boligvæsen 72-0 Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen, Register for forhandlingsprotokollen for sundhedskommissionen, Sager vedr. rotteudryddelse, , Sundhedssager, Kødkontrollen, Jordmodervæsenet, Protokol over huslejenævn, Protokol over maskinsyn (bolig), Handel og Industri 73-1 Næringsvæsen, Kornordninger, Maskinsynsmænd, Grusgrave,

17 75 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri 75-1 Grundforbedringslån, Akkordudvalget, Landbrugskriselån, Erhvervslån til fiskere, Gældssanering og rentetilskud, Oksebremselarver, Indsamling af hesteracen Oldenborrer, Foreninger og Institutioner 77-5 Syvsten idrætsforening, Syvsten Andelsmejeri og Brugsforening, Transformatorforeninger, Mergelselskaber, Mergelboringer, Foreninger og institutioner der får tilskud fra kommunen, Forskelligt 79-2 Præster i Volstrup-Hørby, Kirkelige forhold, Kassebog for kirkerne,

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)

DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet) DANS OMMUNAL DECIMALLASSIFIATION (D-arkivsystemet) på grundlag af 1962-udgaven forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver 205.713:336.211.3.851:37.018.32.777.81:628.251.86:355.2

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 2. BETÆNKNING ADMINISTRATIONEN AF ARBEJDS- OG SOCIALLOVGIVNINGEN. 1. DEL BETÆNKNING NR. 320 1 962 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Indledning

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Øster Hornum under 1. verdenskrig

Øster Hornum under 1. verdenskrig Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca. 1910 Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2012

Grønlandsk Lovregister 2012 Grønlandsk Lovregister 2012 Opdateret pr. 31. oktober 2012 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22.

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22. 1 Dette dokument erstater bk-bestemmelse for Økonomistyrelsen og forgængermyndigheder i forbindelse med aflveringssagen 2006-321-051057 og bevarings- og ssagen 2008-321-05786. Vedhæftet er bilag A til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere