Volstrup Sognekommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volstrup Sognekommune"

Transkript

1 Volstrup Sognekommune Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, , , , , , , , , , Fortegnelse over kommunalbestyrelsesmedlemmer Bestillingsmandsbog, , , Sognerådets kopibog, , , Forretningsorden. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender, Journalsager (sognerådet) (35 ks.) 10-2 Volstrups eget system (sognerådssager) (37 ks.) 10-2 Kopibog til sognerådets journalsager, Sognerådet, Sognerådsforeningen, Kommunens personale 11 Kæmneren, Skatteopkræver og pantefoged, Lønningsmappe bestillingsmandsbog Ansøgninger til stillingen som kæmner, Medhjælp kontoret, Kasse- og regnskabsvæsen 13-3 Revisionsprotokol,

2 13-3 Regnskab, 1969/ Indtægtsbog (2), Udgiftsbog (4), Kasse og regnskab indtægter og udgifter (9 ks.), , Kasse og regnskab bilag (62 ks.), , , , Regnskabsbilag (14 ks.), 1969/ Hovedbog (17 ks.), Hovedkassebøger (2 ks.), Hovedkassebøger (14 bd.), Kassebøger (18 bd.), , Bilag for kassebøger, Kassebøger med posteringsjournal (4 bd.), Diverse regnskabsbilag, Kommunens formue og gæld. Legater 14-3 Kommunegarantier, Valg 15-0 Valgprotokol ved valg til hjælpekassens bestyrelse, Valgprotokol sognerådet, Valgprotokol, Valg af sognerådsmedlemmer, medlemmer til De fattiges kasse, hjælpekassen og til kommunalvalget, , , Valgbøger og valglister til amtsrådet og kommunalbestyrelse, , Folketingslister, Rigsdags- og Folketingsvalglister, Folketings- og Kommunevalglister, , Valgmands-, Landstingslister og Amtsrådsvalg, Stemmelister, korrespondance og valgbøger,

3 15-9 Valg: Cirkulærer og almene skrivelser, Folkeregister, statistik og rationering 16-2 Tilgangsprotokol til folkeregistret, Afgangsprotokol fra folkeregistret, Folkeregistrets indberetning til Det statistiske Departement, Fødselsprotokol, Folketælling, Areal- og husdyrtælling, Høstindberetning, Rationering, Statens Kornkontor, Sæbe, Manufaktur, Petroleumscirkulærer, Petroleumsindberetning, Brændselsordning, Brænderegnskab, Universalprotokol for udlevering af rationeringskort, Forskelligt vedrørende kommunale forhold i almindelighed 19-1 Landforeningen af kommunesekretærer, Brand- og bygningsvæsen 20 Brandkommissionen 20-4 Brandbøger,

4 20-9 Brandvedtægt og brandpolitilov, Forskelligt vedrørende brandvæsen, Brandmandskab 21-0 Brandmandskabet, Brandmateriel 22-1 Branddamme, Brandslukningsmateriel, Diverse vedr. brandvæsen 23-2 Falcks Redningskorps, Bygningsmyndigheden 24-0 Bygningskommissionen (2), , Byplanlægning 27-9 Notering af landbrugsejendomme , notering af landbrugsejendomme og byplaner , indlemmelse Udstykninger m.v Udstykningstilladelser, , Udstykningstilladelser og forandringer i matriklen,

5 28-2 Jordboniteringsprotokol, Forskelligt vedrørende brand- og bygningsvæsen 29-1 Skorstensfejning, Skattevæsen 30 Skatteligning 30-0 Skatteudvalgets forhandlingsbog, Ligningmyndighedens forhandlingsbog, Skatterådssager m.v., Selvangivelser (8 ks.), 1960/ Gl. selvangivelser, ca. 1903/ Personlig kommuneskat skattelister, , Ligningslister vedr. personlig skat, , , Skatteliste (21), , Skatteligning (13), Skatteligningsliste (20), Skattelister (12), Den foreløbige ansættelse af indkomst og formue (2), Skatteliste (1), Skattelister over indkomst og formueskat (55), Mandtalsliste (4 ks., 9 bd.), Mandtals- og ligningsliste (20), Mandtalslister (6), , Beregningsjournal (10), Diverse vedr. stabiliseringslån, Opsparingsordning for unge ikke forsørgere,

6 30-9 Skattesager, korrespondance, Skattebetaling 31-1 Opkrævningslister over kommunebidrag, uden år. 32 Kirkeskat 32-0 Kirkeskat, Ejendomsskat og ejendomsvurdering, mv Arbejdsbog for vurderingsmyndighed (3), Forandring af matrikulen, Hartkornsliste, alm. vurdering (1), alm. vurdering (1), alm. vurdering (1), alm. vurdering (3), alm. vurdering (3), alm. vurdering (4), alm. vurdering (3), Volstrup Kommunes Hartkorn, Årsomvurderinger (3 bd.), Fortegnelse over årsomvurderingen, , Fortegnelse over vurderinger, Fortegnelse over vurderinger til ejendomsskyld (4), 1904, 1909, 1916, Vurderinger til ejendomsskat, Vurderinger til ejendomsskyld og grundskyld (3), 1923, 1926, Supplement til omvurderinger til ejendomsskyld, , Vurderingsfortegnelse,

7 33-3 Fordelingsskema vedr. grundbeløb, ældre grundstigning m.v., Fortegnelse over årsomvurdering, Grundstigningsskyld, Ejendomsskatteliste (11), Kort og cirkulære vedr. ejendomsvurdering, Salgslister, Arbejdskort vedr. 13. alm. vurdering, Ejerlavsoptælling uden år Prøvevurderingsbog, Erhvervsskat 34-2 Erhvervsskat, Selskabsskat 35-0 Ligningsforhold, Indirekte skatter, forlystelsesskat, m.v Indirekte skatter, dødsbobehandlinger, arveanmeldelser, Hundeprotokoller (18), , Udpantning 38-1 Udpantningsbegæringer, Udpantnings- og registreringsprotokol for sognefogeden, Udpantningsbøger (5), Panteprotokol, Udpantningsprotokol for fremmede kommuner (3), Pligtarbejde (kørsel) diverse kørselslister,

8 40-49 Socialvæsen 40 Børneforsorg 40-0 Protokol for værgerådet, Børneværnsprotokol (2), Tilsyn med børn, Børn udenfor ægteskabet (2), Protokol over børn der er under tilsyn, Børnebidrag 41-0 Børnebidrag, personsager, Hovedbøger for underholdsbidrag (3), , , Alimentationsprotokol, Protokol over børn af enker (enkebørn), Offentlig forsorg 42-0 Social forhandlingsprotokol (3), Fattighjælp, personsager, Offentlige socialsager efter nummerorden (17 ks.) 42-3 Regnskab over indtægter og udgifter vedr. sociale ydelser, tilskud fra statskassen, renter og afdrag på lån, samt andre former for ydelser og godtgørelser, Hovedbog for fattigunderstøttelse, Protokol for fattigvæsenet, , (regnskabsbog) 42-3 Lemmebog for fattigvæsenet, Kassebog over almindelige ubemidlede nydende medlemmer, Kassebog. Fattigvæsenet, 14/ / Kassebog for det sociale udvalg (6), Bilag til kommunens sociale regnskaber,

9 42-3 Socialkassebøger (14), Bilag til sociale regnskaber (12), , Registrantbog, Alders- og invaliderente, børneforsorg, kommunehjælp m.v Sociale regnskabskort (9), , Registrantkort (fra Aagaard til Østergaard) (4 ks.) 42-8 Regnskabsoversigt og regulativ for Volstrup Fattiggård, Indtægts- og udgiftsprotokol for fattiggården, Kontrabog og kassebog for Volstrup Kommunes Fattiggård, Fortegnelse over beboere samt regnskab over Volstrup Fattiggård, Nørre Krættrup (fattiggård, skole m.v.), , Regnskabsbog for Kontrolforeningen, , , , Ansøgning om forskud på statsrefusion af sociale udgifter, Fattigunderstøttelse, Folkeforsikring og sygehjælp 43-0 Revisionsprotokol sygekasse, Protokol for sygekasseudvalget, Medlemsbog sygekassen (6), , , , Restancelister og korrespondance vedr. sygekasse, Sygeplejen, herunder regnskab, beretning m.m., Regnskab for sygeplejen, Læger og lægekørsel, Husmoderafløsning, Sociale pensioner 44-1 Alderdomsunderstøttelse (sager), Alderdomsunderstøttelse (hovedbog), Hovedbog over udredet aldersrente, Protokol for udbetaling af alders- og invaliderente (2), , 1935/ /40 9

10 45 Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsformidling 45-0 Beskæftigelsesudvalgets forhandlingsprotokol, Beskæftigelsesudvalget, Kommunens beskæftigelsesplan m.v., Skrivelser og cirkulærer fra arbejdsanvisningen, samt ugentlige kontrollister, Ulykkesforsikring, hjælp i særlige tilfælde 46-6 Brændsel. Udlevering af tørv, Kortordninger til indkøb af visse levnedsmidler, Alderdomshjem, pensionistboliger 47-1 Regulativ for Volstrup Alderdomsasyl, Diverse byggesager vedr. det nye alderdomshjem, De fattiges kasse, Hjælpekassen 48-1 Hjælpekassen regnskab (2 bd.), Kontrabøger til hjælpekassens regnskab (5 bd.), , , , , Andet vedrørende socialvæsen 49-0 Register til offentlig forsorg 10

11 50-59 Skolevæsen og kulturelle forhold 50 Kultur- og undervisningsvæsenets bestyrelse 50-1 Skolekommissionen forhandlingsprotokol, , , , Betaling til stats- og private skoler, Breve og dokumenter, Skolekommissionen korrespondance, Skolevæsenet korrespondance, Skolekommissionen korrespondance, , Skolekommissionens korrespondance m.v., , Indgående skrivelser, Korrespondance vedr. Grønhede Skole, Korrespondance vedr. Knæverhede Skole, Korrespondance vedr. Syvsten Skole, Korrespondance vedr. Volstrup Skole, Korrespondance vedr. Øksenhede Skole, Korrespondance vedr. Ørtoft Skole, Statistiske indberetninger skolekort og kommunekort, Regnskab med bilag for 1. Skolelærernes lønninger, skolernes vedligeholdelse m.v., 2. Skoleundervisningskassen, Skoleregnskab, Indtægter og udgifter, Bilagsfortegnelser, Bilag vedr. skolevæsensregnskaber, , , 1895, Forældreråd, Valg af skolekommissionsmedlemmer, Skolefællesskab med andre kommuner,

12 50-9 Anton Sørensens afskrifter m.v. vedr. Volstrup sogns skolevæsen, Skole- og undervisningsplaner 51 Skole- og undervisningsplaner, , Debat om den fremtidige skoleordning, Angående skoleudvidelse, Skoleplan, instrukser m.v., Lærerpersonalet 52-2 Sager vedr. lærere, , Lærerlønninger, Skolebygninger og inventar 53-1 Opførelse af Volstrup Centralskole, Tegninger og beskrivelser af Volstrup Centralskole, Byggeregnskab Volstrup Centralskole, Projekter og tegninger til uudførte udvidelser resp. nyopførelser, Lærer- og tjenesteboliger og lejekontrakter, Opførsel af bolig i Syvsten, Anskaffelse af inventar, Undervisning, eksamen og elever 54-5 Skolekommissionens eksamensprotokol, Særundervisning, Stipendier, Forsømmelseslister (7 ks.), , 1895, , ,

13 55 Skolernes drift og rengøring m.v Ansættelse af pedel, køb af tjenestebolig, Skolebrændsel, Skolerengøring, Fritidsundervisning og skoler udenfor folkeskolen 56-0 Aftenskolenævnets forhandlingsprotokol, Ungdomsudvalg/ungdomsskole, Ungdomsnævnets forhandlingsprotokol, Korrespondance (aftenskole, ungdomsskole), Tilskud til husflidsforeningens skoler, Skolernes sundhedsforanstaltninger, befordring af elever, forskelligt vedr. skolevæsen 57-1 Skolelæge og børnelæge, Skolebuskørsel, Kulturelle forhold, biblioteksvæsen 58-1 Bibliotekssager, Protokol over bogsamlingen for Volstrup sognebibliotek, Tekniske forhold, gader og veje 60 Bestyrelsen for tekniske anliggender, gader og veje 60-0 Vejudvalgets forhandlingsprotokol,

14 60-1 Regnskabsbog til vejudvalget, Teknisk forvaltning (12 ks. efter Odder), fra 11-3 til Sager vedrørende offentlig vejvæsen, , Sager vedrørende Sæby å og Volstrup Kirkeå, Hirtshalsvejen, Volstrupvejen, Ørtoftvejen, Bivejfortegnelse og vejsyn, Vejtromler + maskiner, Vejmaterialer, Vejvæsen bilag til kommunens regnskab, Kvitteringer for vejarbejde, Belysning, rydning og renholdelse af gader og veje m.v Snekastningsprotokoller, , , , Vejvedtægt snekastning, Fortegnelse over mandskab snekastning, Regnskab for snekastning, Korrespondance snekastning, Offentlige værker 65-6 Kassebog Syvsten Vandværk, Hovedbog Syvsten Vandværk, Korrespondance Syvsten Vandværk, Havne, jernbaner og flyvepladser 66-7 Jernbaner,

15 67 Trafikforhold i øvrigt 67-2 Protokoller over kørsel, , , 1894/95, Vandløb, søer og have 68-1 Vandløb Dyrehede Mose, Hørby-Volstrup å, Faurholt bæk, Graverhus bæk, Solsbæk, Vandsynsprotokoller (3 bd.), Vandsynsprotokol for Solsbæk, (Solsbæk løber gennem både Albæk-Voer og Volstrup sogne, denne vandsynsprotokol er placeret under Albæk-Voer) 68-9 Regulering af Faurholt bæk, 1963/ / Strandfoged, Øvrige tekniske forhold 69-1 A/S Jydsk Telefon, Samfundsforhold i øvrigt 70 Forsvarsvæsen mv Krigen i Militærvæsen: Heste og vogne til hæren, Luftværn Mørklægning, Den tyske værnemagt, evakuering,

16 70-9 Forskelligt vedr. Finlandshjælpen, Retsvæsen 71-0 Retsvæsen, politi og sognefogder, Nævningegrundlister, , , Legitimeringskort, indfødsret og værnemagt, Hegnssynsprotokol, , , Hegnssynsmænd, Voldgiftsmænd, Vurderingsmænd, Fredningsnævn og naturfredning, Ægteskabsbøger, , , , Sundhedsvæsen og boligvæsen 72-0 Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen, Register for forhandlingsprotokollen for sundhedskommissionen, Sager vedr. rotteudryddelse, , Sundhedssager, Kødkontrollen, Jordmodervæsenet, Protokol over huslejenævn, Protokol over maskinsyn (bolig), Handel og Industri 73-1 Næringsvæsen, Kornordninger, Maskinsynsmænd, Grusgrave,

17 75 Landbrug, Skovbrug og Fiskeri 75-1 Grundforbedringslån, Akkordudvalget, Landbrugskriselån, Erhvervslån til fiskere, Gældssanering og rentetilskud, Oksebremselarver, Indsamling af hesteracen Oldenborrer, Foreninger og Institutioner 77-5 Syvsten idrætsforening, Syvsten Andelsmejeri og Brugsforening, Transformatorforeninger, Mergelselskaber, Mergelboringer, Foreninger og institutioner der får tilskud fra kommunen, Forskelligt 79-2 Præster i Volstrup-Hørby, Kirkelige forhold, Kassebog for kirkerne,

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Torslev Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1882-1894, 1894-1910, 1910-1928, 1928-1935, 1935-1942, 1942-1950, 1950-1955, 1955-1959,

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Råbjerg Landkommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunebestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol 1842 1891, 1892 1899, 1899 1905, 1905 1913, 1913 1926, 1926 1932, 1932 1935, 1935 1938,

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 1 LEMVIG 1869-1970 KK 15 1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Kommunalbestyrelsen 101/1-28 1861-1970 Forhandlingsprotokoller for Byrådet... 27 bd./1 pk. 101/1 1861-1880 101/2 1881-1891 101/3 1891-1900 101/4

Læs mere

Sæby Købstad. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Sæby Købstad. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Sæby Købstad 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Realregister til byrådets forhandlingsprotokol, 1882-1897 10-0 Byrådets forhandlingsprotokol, 1839-1850 (kopi), 1850-1861 (kopi),

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Albæk-Voer Sognekommune

Albæk-Voer Sognekommune Albæk-Voer Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol, 1849-1858 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1880-1891, 1900-1907,

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1984 KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND,

Læs mere

KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1991 KOMMUNEARKIVER MØN III SUPPLEMENT OG RETTELSER LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Skagen Købstad Skagen Folkeregisterkort 1924-1978 Skagen Folkeregisterkort, henlagt efter vejnavne 1924-1978 Folkeregisterkort 10-19 Den kommunale administration 10 Kommune bestyrelsen 10-0 Byrådets forhandlingsprotokol

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR FEJØ FEMØ HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR FEJØ FEMØ HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER B IR K ET FEJØ FEMØ H E R R E D SK IR K E -LØ JTO FTE HORSLUNDE-NORDLUNDE KØ BELEV SANDBY U TTER SLEV VIN D EBY 1842-1970 1970 SAMMENLAGT T IL RAVNSBORG KOMMUNE REGISTRATUR LANDSARKIVET

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

KOMMUNEARKIVER HØNG REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER HØNG REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØNG KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE I 1966 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1987 KOMMUNEARKIVER HØNG KOMMUNER SAMMENLAGT TIL HØNG KOMMUNE

Læs mere

KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T STEG E LA N D SO GN NYO RD

KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T STEG E LA N D SO GN NYO RD KOMMUNEARKIVER MØN I STEG E K Ø BSTA D 1869-1968 STEG E K Ø BSTAD S LA N D D ISTR IK T 1873-1962 STEG E LA N D SO GN 1842-1968 NYO RD 1846-1962 1968 IN D G Å ET I M Ø N KOMMUNE REGISTRATUR LA N D SA R

Læs mere

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager)

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Specialsager er omfangsrige sager, der fortsættes år efter år. Specialsagen beholder samme nummer hvert år, indtil der i nogen tid ikke er sket mere i sagen,

Læs mere

Kilder til Hernings historie

Kilder til Hernings historie Kilder til Hernings historie Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 3 2005 1 Landsarkivet i Viborg: Denne fortegnelse over kilder

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund,

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund, 1980 1 7 10 7 8 7 12 7 6 7 3 7 22 4 4 7 28/10 21 4 21 7 28 4 2 1 12012 21 8 AF: Per Askbo, Henning Gre11e januar 1984 NAVN: Dansk Skotøjsarbejderforbund ARKIVNR.:581 COMPACTNR.:lo A ( 175 + 2 bd.) Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

KOMMUNEARKIVER FENSMARK-RISLEV HOLME OLSTRUP TOKSVÆRD SAMMENLAGT TIL HOLMEGÅRD KOMMUNE REGISTRATUR

KOMMUNEARKIVER FENSMARK-RISLEV HOLME OLSTRUP TOKSVÆRD SAMMENLAGT TIL HOLMEGÅRD KOMMUNE REGISTRATUR KOMMUNEARKIVER FENSMARK-RISLEV 1842-1966 HOLME OLSTRUP 1913-1966 TOKSVÆRD 1842-1970 1970 SAMMENLAGT TIL HOLMEGÅRD KOMMUNE REGISTRATUR LA ND SARKIVET FOR SJÆ LLA N D, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET

SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET SLÆGTSFORSKNING I STADSARKIVET Frederikshavn Stadsarkiv - Kommunens hukommelse 1 2 INDLEDNING 5 HVAD ER PÅ LANDSARKIVET? 5 GODE RÅD/VÆRD AT OVERVEJE 5 STADSARKIVERNES KIRKEBØGER 6 DATABASER OG HJEMMESIDER

Læs mere

KOMMUNEARKIVER SUSÅ REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE I 1970 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND- FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER SUSÅ REGISTRATUR KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE I 1970 LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND- FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER SUSÅ KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE I 1970 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND- FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1986 KOMMUNEARKIVER SUSÅ KOMMUNER SAMMENLAGT TIL SUSÅ KOMMUNE

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

KOMMUNEARKIVER SAKSKØBING REGISTRATUR

KOMMUNEARKIVER SAKSKØBING REGISTRATUR KOMMUNEARKIVER SAKSKØBING REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1990 KOMMUNEARKIVER SAKSKØBING REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Slesvig, Preussen, Danmark

Slesvig, Preussen, Danmark Slesvig, Preussen, Danmark Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie Redigeret af Erik Nørr og Jesper Thomassen Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie København 2004 Forord 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie

Velfærdsstaten i tal Register. Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Velfærdsstaten i tal Register Dansk Velfærdshistorie Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Syddansk Universitetsforlag 2015 Forfatterne og Syddansk

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Magistratens 1. afdeling Rekonstrueret journalplan 1966 for gruppe 3-9

Magistratens 1. afdeling Rekonstrueret journalplan 1966 for gruppe 3-9 Insitutioner under 1. afdeling 3 Skolevæsenet 32 Skolevæsenet i almindelighed 320 Love, bekendtgørelser, cirkulærer o.l. 320.1 Arealer, bygninger, lokaler o.1. alfabetisk rækkefølge 320.2 Forespørgsler

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Arkivalier som findes i Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn

Arkivalier som findes i Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn Aftægtskontrakt Aktionærliste-Jerslev Forsamlingshus Album vedr. Niels Evald Nielsen Alderdomshjem, Jerslev Andels - elektricitetsværk, Jerslev Andelsfrysehus for Jerslev og omegn Andelsfryseri Andelsfryseri,

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognegård

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. kl. 14.00 Mødested: Rødding Sognegård Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 11. juni 2009. Kl. kl. 14.00 Mødested: Rødding egård Til Stede: Erik Krogh, Margit Bisgaard, Peder Frederiksen, Else Jensen, Jørgen Nielsen, Jens Jepsen, Jakob

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37

Læs mere

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn

Vedtægter. for. Rødvig Fiskerihavn Vedtægter for Rødvig Fiskerihavn 1. Havnen ejes af Fiskeriforeningen for Rødvig og Omegn, og forvaltes i overensstemmelse med det af ministeriet for offentlige arbejdet under 17. juni 1950 udfærdigede

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSREGNSKAB 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSREGNSKAB 2011 dok. 392309 100288/09 for under menighedsråd i provsti i kommune Årsregnskab 2011 Regnskabet indeholder: Påtegninger... Side 1-2 Årsregnskab i hovedtal...side 3 Finansiel status Side 4

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Arkivalier som findes i Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn

Arkivalier som findes i Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn Arkivalier som findes i Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn Hold Ctrl tasten nede og tryk på F-tasten, et søgefelt kommer frem og du kan søge på alle ord i listen. Opbevaring. Aftægtskontrakt 1983/05

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996.

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996. Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Direktoratet for Folkeoplysning m.m. i varetægt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Gunnar Lorentsen Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 27. maj 2015. Kl. 16:00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Gunnar Lorentsen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Kirkehøjskolen

Læs mere

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë?

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë? _ -.... u..... 3...",.,.- ' "W E1: i -...,._=_\ AF; Hanne Rasmussen, feb.85 pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ NAVN= mmm.: 555 OOMPACTNIL: 14 1895-1982 36 PERI0DE= ca 1895-1970 0MFANG:,2Q kasser + é9_88_1

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Arkivskabers arkivserier

Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Brahetrolleborg godsarkiv Fra Til Officielle navne 1672 Baroniet Brahetrolleborg 1661 Brahetrolleborg godsarkiv Fra Til Kaldenavne 1661 Holmekloster 1661 Rantzausholm Arkivnummer:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Uddannelsesbidrag til børn

Uddannelsesbidrag til børn - 1 Uddannelsesbidrag til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Først tak for belysning af mange interessante problemstillinger igennem årene. Jeg er fraskilt for 2 år siden og har 3 børn

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Driftsoverenskomst Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69 indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Velfasrdsstaten i tal. Register. Dansk Velfcerdshistorie. Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten

Velfasrdsstaten i tal. Register. Dansk Velfcerdshistorie. Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Velfasrdsstaten i tal Register Dansk Velfcerdshistorie Hans Chr. Johansen og Birgitte Holten Syddansk Universitetsforlag 2015 Indhold Forord 11 Indledning 13 Kapitel 1 Velfaerdsstatens udvikling i tal

Læs mere

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen

STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer B. Afgangsbeviser, eksamens- og prøvebeviser i folkeskolen Arkivinstruks, Institutioner Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. sagsbehandling for institutioner i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

KOMMUNE ARKIVER HASLE I. Arkivregistratur. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

KOMMUNE ARKIVER HASLE I. Arkivregistratur. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm KOMMUNE ARKIVER HASLE I Arkivregistratur Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1996 Registraturen over Hasle kommunes arkiv indeholder materiale fra købstadskommunen og de sognekommuner,

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere