Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik Kristensen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Bygge- og Anlægsoverenskomsten Fagligt Fælles Forbund har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Tonny Holm og forhandlingssekretær Ivan Bak. Dansk Byggeri har udpeget afdelingschef Thorsten Wilstrup og konsulent Peter Krogh. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 27. februar 2012 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

2 2 Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at A er valgt som arbejdsmiljørepræsentant hos indklagede. Indklagede har påstået frifindelse, og nedlagt selvstændig påstand om, at 3F skal anerkende, at valget er ugyldigt og skal gå om, da ikke alle firmaets medarbejdere havde mulighed for at afgive stemme. Klageren har påstået frifindelse over for indklagedes selvstændige påstand. Sagens omstændigheder Indklagede skrev i et brev af 15. november 2010 til alle medarbejdere blandt andet: Sikkerhedsrepræsentant: Der skal vælges sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. Jer der ønsker at stille op til valg, bedes senest fredag morgen den 19. november 2010 skrive sig på listen, som hænger på tavlen i frokostrummet. Fredag middag vil der blive sat en lukket kasse op samt udleveret stemmesedler. Senest onsdag skal I udfylde én stemmeseddel hver og lægge den i kassen stemmesedlerne vil blive talt op onsdag den 24. november 2010 kl Det anføres i klageskriftet, at der til valget opstillede 3 medarbejdere, A, Mogens Ankers datter Tanja Anker og Mogens Ankers svigersøn Carsten Anker. 12 medarbejdere stemte. A fik 6 stemmer, Carsten Anker fik 4 stemmer og Tanja Anker fik 2 stemmer. Den 29. november 2010 skrev faglig sekretær Bjarne Jensen, 3F Vojens til indklagede blandt andet: Afdelingen har modtaget underretning om, at man på Deres virksomhed har valgt: A til arbejdsmiljørepræsentant for 3F Vojens Vi er bekendt med, at valget er foretaget den og følger de i overenskomsten gældende regler. Fra afdelingens side har vi ingen indvendinger mod valget.

3 3 Den 2. december 2010 skrev indklagedes direktør, Mogens Anker, til 3F Vojens blandt andet: Vi gør hermed indsigelse mod valget med følgende begrundelse. Den 24. november 2010 hvor A blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant, var der 25 % af medarbejderne, som ikke havde mulighed for at deltage i valget. Derfor vil vi i henhold til overenskomsten ikke godkende valget og vi indstiller til omvalg, så alle medarbejdere vil have mulighed for at afgive deres stemmer. Det anføres i svarskriftet, at 4 medarbejdere ikke fik skrivelsen fra firmaet af 15. november 2010: Marcel Miller, struktørelev, var på skoleophold 11.oktober-17. december Steffen Lynggaard Erichsen, struktørelev, var på skoleophold 25.oktober-26. november Vincent Duus Nissen startede i firmaet den 22. november Jørn Schmidt Nielsen var sygemeldt fra 15. november-26. november Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af A, Mogens Anker, Tanja Anker, Vincent Duus Nissen, Steffen Lynggaard Erichsen og Marcel Miller. A har forklaret blandt andet, at han er ansat af Mogens Anker. Han fik udleveret brevet af 15. november 2010 om valg af sikkerhedsrepræsentant. Han, Carsten Anker og Tanja Anker skrev sig op på opslagstavlen i frokostrummet som kandidater. Det var først fredag den 26. november, at valget blev gennemført. Mogens Anker sagde om morgenen, at de skulle stemme ved middagstid. Steffen Lynggaard Erichsen og Jørn Schmidt Nielsen var ikke til stede. Vincent Duus Nissen var der. Han husker ikke, om Marcell Miller var der. Mogens Anker uddelte stemmesedler til dem alle og bad dem aflevere dem i en kasse. Kassen blev afleveret til Brian Anker, der optalte stemmerne, og Mogens Anker holdt regnskab med stemmerne. Han fik selv 6 stemmer, Carsten Anker fik 4 og Tanja Anker 2. Der var en lidt trykket stemning, Mogens Anker sagde, vi får se, hvem der er blevet valgt. Carsten Anker er udlært brolægger og stod mest for belægning. Han udleverede tilbud og havde kundekontakt. Når han arbejdede sammen med Carsten, var det Carsten, der fortalte, hvordan arbejdet skulle udføres.

4 4 Mogens Anker har forklaret blandt andet, at han er direktør i firmaet. Han var eneejer indtil juli 2011, hvor Tanja Anker, Carsten Anker og Brian Anker blev medejere. De har hver 25 %. Der blev ved brevet af 15. november 2010 indkaldt til afstemning. De opdagede senere, at de 4 nævnte medarbejdere ikke havde fået indkaldelsen. Han mener, at afstemningen fandt sted onsdag den 24. november som anført i indkaldelsen. Han delte stemmesedler ud til dem alle, men bemærkede ikke, at der manglede nogle ansatte. Han husker ikke, hvordan indkaldelsen af 15. november blev uddelt til de ansatte. Dagen efter optællingen af stemmerne fortalte Carsten Anker, at der var indsigelser fra nogle ansatte, der ikke havde fået at vide, at der var afstemning. Carsten Anker havde kundekontakt og afgav tilbud. Det gjorde Brian Anker også. Han og Carsten havde kundekontakt. Carsten havde ikke på det tidspunkt ledelsesbeføjelser, kunne ikke afskedige eller ansætte personale. Tanja Anker har forklaret blandt andet, at hun på det tidspunkt havde administrationsarbejde. Efter valget talte hun med 3F om det og sagde, at valget burde omgøres på grund af, at ikke alle ansatte var blevet indkaldt. Vincent Duus Nissen var til stede ved afstemningen, men troede ikke, at han måtte stemme. Vincent Duus Nissen har forklaret blandt andet, at han er lærling. Han startede 22. november Han var til stede, da valget foregik, og mener, at det var en fredag. Han fik ikke stemmeseddel og deltog ikke i afstemningen. Han bad ikke om det, da han troede, at han som lærling ikke havde ret til det. Og han kendte ikke de andre ansatte på det tidspunkt. Steffen Lynggaard Erichsen har forklaret blandt andet, at han ikke var til stede ved afstemningen. Han var på skole, og han fik ikke oplyst, at der skulle være valg af sikkerhedsrepræsentant. Marcel Miller har forklaret blandt andet, at han var elev. Han var på skole, men fik af en kollega at vide, at der skulle være valg af sikkerhedsrepræsentant. Han var med i valget, fik stemmeseddel og stemte på A. Det var vist nok en fredag, det foregik. Regelgrundlaget

5 5 Arbejdsmiljølovens 23 og 24 er sålydende: 24 Ved arbejdsleder forstås dem, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i virksomheden eller en del deraf. 25 Arbejdslederen skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2, 20 og 37. I Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed er anført blandt andet: 6. I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation. Stk. 2. Arbejdsmiljøorganisationen omfatter alle ansatte i virksomheden. 8. Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere i henhold til arbejdsmiljølovens 23 og 24, medregnes efter 6, stk. 1, 7, og I virksomheder, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation,, skal de ansatte vælge arbejdsmiljørepræsentanter Stk.2. Valgret har samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser, jf. dog 8, stk. 2 og 3. Virksomhedsledere og arbejdsledere i henhold til arbejdsmiljølovens 23 og 24 deltager ikke i valget. Stk. 7. For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentant inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. I Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2010 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund, 68 om Tillidsmandsregler er anført blandt andet: 3. Valget af tillidsmand skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget på arbejdspladsen eller virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. I Beskæftigelsesministeriets vejledning om arbejdsmiljøorganisationen anføres blandt andet: Valg af arbejdsmiljørepræsentant

6 6 Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant? Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Procedure Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at indklagedes måde at gennemføre valget på ikke var i overensstemmelse med reglerne. Det er imidlertid ikke rimeligt af indklagede at kræve omvalg, når man selv har begået fejlene. Og det er ikke dokumenteret af indklagede, at nogen af medarbejderne har gjort indsigelser over for valget. Konsekvensen af eventuelle mangler ved fremgangsmåden skal heller ikke være ugyldighed, hvis den korrekte fremgangsmåde ikke havde ført til et andet resultat. Carsten Anker må efter oplysningerne betragtes som arbejdsleder, og han kunne derfor ikke være blevet valgt, men det var så bare spildte stemmer. Manglerne ved afstemningen kan derfor ikke medføre, at den er ugyldig. Indklagede har til støtte for sin påstand gjort gældende, at ikke alle ansatte blev indkaldt til afstemningen. Og nogen af de ansatte har protesteret over det. Der blev afgivet 12 stemmer ud af 16 mulige. Carsten Anker kan ikke betragtes som virksomhedsleder på det tidspunkt. Derimod kan Tanja Ankers stemmer ikke tælles med på hende, da hun ikke var ansat efter overenskomsten, så der var i realiteten 6 stemmer, der manglede placering, Tanjas 2 stemmer og de 4, der ikke var blevet informeret om valget. Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden.

7 7 Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at i hvert fald Steffen Lynggaard Erichsen og Jørn Schmidt Nielsen ikke blev orienteret om valget af sikkerhedsrepræsentant og derfor ikke havde mulighed for at lade sig opstille eller deltage i afstemningen. Det må endvidere efter bevisførelsen lægges til grund, at Carsten Ankers arbejde i det væsentlige bestod i på arbejdsgiverens vegne at lede og føre tilsyn med arbejdet, og at han derfor som arbejdsleder ikke var berettiget til at være på valg som sikkerhedsrepræsentant, jf. bekendtgørelsen 25 og vejledningen Under disse omstændigheder kan det ikke afvises, at den korrekte måde at gennemføre valget på kunne have ført til et andet resultat end valget af A. Selvom det også er meget muligt, at det ville have været A, der var blevet valgt, hvis afstemningen var gennemført på korrekt grundlag, bør valget derfor gå om. Herefter frifindes indklagede og indklagedes selvstændige påstand tages til følge. T h i b e s t e m m e s: Indklagede frifindes. Klager skal anerkende, at valget er ugyldigt og skal gå om, da ikke alle firmaets medarbejdere havde mulighed for at afgive stemme. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 28. februar 2012 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere