Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere"

Transkript

1 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning Arbejdstid Undervisningsopgaven Andre opgaver Den enkelte børnehaveklasseleders undervisningstimetal Opgaveoversigt Arbejdstidens placering Kapitel 3. Ændring af planlægningen i skoleåret Ændring af opgaver Kapitel 4. Opgørelse af arbejdstiden Overarbejde ved skoleårets afslutning Merarbejde for deltidsansatte Til- og fratræden i skoleåret Kapitel 5. Øvrige bestemmelser Hviletid Lokalaftaler Ikrafttræden Bilag A1 Lokal aftale om arbejdstid Bilag A2 Lokal aftale om arbejdstid for specialundervisningen Bilag A3 Lokal aftale om arbejdstid for heldagsskoler og lignende 18 Bilag A4 Lokal aftale om arbejdstid for interne skoler ved døgninstitutioner...20 Bilag B Opgavepapir...22

3 Side 3 Indledende bemærkninger Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. For børnehaveklasseledere gælder de indledende bemærkninger bilag 1 om skoleårets planlægning bilag 3 om lejrskoler bilag 5 om arbejdstidsplanlægning og -opgørelse ved normperioder kortere end et skoleår i Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 tilpasset de særlige vilkår for børnehaveklasseledere. Aftalen skal udfyldes lokalt, således at der lokalt skal indgås aftale mellem kommune og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening (i Københavns Kommune: Københavns Lærerforening).

4 Side 4 Kapitel 1. Afgrænsning 1. Hvem er omfattet af aftalen Stk. 1 Aftalen omfatter børnehaveklasseledere i den kommunale folkeskole ansat i kommuner, hvor der lokalt er indgået aftale om anvendelse af denne aftale. Aftalen omfatter børnehaveklasseledere omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Af 1 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fremgår, hvilke opgaver børnehaveklasseledere kan varetage. Kombinationsbeskæftigelse og tilsvarende kan indgå i arbejdstiden efter de herom fastsatte regler. Stk. 2 Lokalaftale om anvendelse af denne aftale indgås mellem kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. Lokalaftale om anvendelse af denne aftale på døgninstitutioner med intern skole indgås med den lokale afdeling af Socialpædagogernes Landsforbund. En lokalaftale forudsættes at dække samtlige skoler i kommunen. Lokalaftalen kan dog afgrænses til alene at dække de almindelige folkeskoler, eller alene at dække de selvstændige skoler for specialundervisning henholdsvis heldagsskoler og/eller interne skoler ved døgninstitutioner. Stk. 3 Hvis der lokalt ikke indgås aftale om anvendelse af denne aftale, gælder Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Kapitel 2. Arbejdsplanlægning 2. Arbejdstid Stk. 1 Arbejdstiden i et skoleår udgør for fuldtidsansatte 1924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage. For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i skoleåret i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden svarer til gennemsnitlig 37 timer pr. uge eller 7,4 time pr. arbejdsdag. Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. Børnehaveklasseledere, der er frikøbt til organisationsarbejde, betragtes som børnehaveklasseledere med nedsat arbejdstid, dog bortset fra 10, stk. 1.

5 Side 5 Stk. 2 Kommunen kan fastsætte regler om opdeling af skoleåret i kortere normperioder. Normperioder skal være af mindst 4 ugers varighed og må højest være lig med skoleåret. Fastsætter kommunen ikke sådanne regler, kan beslutning herom træffes af skolens ledelse. Opdeles skoleåret i normperioder mindre end et skoleår, fastsættes og opgøres arbejdstiden i overensstemmelse med bilag 5 i Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen Stk. 3 Ved planlægning af skoleåret kan der efter drøftelse mellem skoleledelsen og den enkelte børnehaveklasseleder planlægges med overarbejde ud over årsnormen for fuldtidsansatte. Samtidig aftaler de, om overarbejdet skal udbetales løbende eller afvikles i en efterfølgende normperiode, svarende til Undervisningsopgaven Stk. 1 Undervisningsopgaven består af undervisning, jf. stk. 2 og opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. stk. 3. Stk. 2 Undervisning defineres i denne aftale som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning i børnehaveklasser og samordnet indskoling/lokalt besluttede skolestartsprojekter, herunder specialundervisning og undervisning på lejrskoler og ekskursioner samt undervisning i folkeskolens fag og vikartimer i 1. og 2. klasse. Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang skabes sammenhæng i de enkelte læreprocesser. Undervisning i folkeskolens fag i 1. og 2. klasse gælder for allerede ansatte børnehaveklasseledere, som herved får opfyldt en resttjenestetid, når der ikke i øvrigt er ledige timer inden for de øvrige arbejdsopgaver for børnehaveklasseledere. Vikartimer i 1. og 2. klasse omfatter midlertidige tilfældige vikartimer. For afgrænsning af undervisning henvises i øvrigt til bilag B. Stk. 3 Ledelsen fastlægger i samarbejde med børnehaveklasselederne principper og rammer for placeringen af undervisningstimerne samt udarbejder et grundskema for undervisningstimernes placering. Det af kommunalbestyrelsen udmeldte årlige undervisningstimetal (jf. folkeskolelovens 16) indgår i børnehaveklasselederens opgaveoversigt som det antal undervisningstimer, børnehaveklasselederen skal læse i skoleåret. Stk. 4 Det maksimale årlige undervisningstimetal for en fuldtidsansat børnehaveklasseleder i kommunen udgør det timetal, der fremgår af bilag A. For deltidsbeskæftigede reduceres det maksimale årlige undervisningstimetal i forhold til beskæftigelsesgraden.

6 Side 6 Stk. 5 Opgaver i tilknytning til undervisningen er opgaver, der har sammenhæng med eller udspringer af undervisningen, og som ikke er oplistet i 4. Opgaver i tilknytning til undervisningen er: forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene og sammen med andre samarbejde og udvikling uanset form om alle forhold vedrørende undervisningen og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: børnehaveklasseledere, lærere, ledelse, andre faggrupper, forældre m.fl. klasselæreropgaver faglig ajourføring brobygning til dagtilbud, introduktionsforløb klargøring og tilfældige forlængelser af skoledagen opgaver ml. undervisningsopgaver andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Børnehaveklasselederne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med børnehaveklasselederne. Ledelsen og børnehaveklasselederne er løbende i dialog om mål og resultater af undervisningen, herunder drøftes opgaverne i tilknytning til undervisningen. Stk. 6 Undervisningsopgaven indgår i opgørelsen af arbejdstiden med omregningsfaktoren for den relevante type undervisning, jf. 5, stk Andre opgaver Stk. 1 Andre opgaver er opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisning bortset fra litra j: a) deltagelse i møder fælles for alle børnehaveklasseledere/lærere, fx pædagogisk råd og pædagogiske dage b) medarbejdersamtaler c) efter- og videreuddannelse d) tillidshverv, fx tillidsrepræsentant, MED og skolebestyrelse e) konkrete opgaver, funktioner og vejlederopgaver eksempelvis i forhold til pædagogstuderende i praktik, tilsynsopgaver og lignende f) deltagelse i udviklingsprojekter/udvalgsmøder uden for egen skole, fx deltagelse i kommunale el. tværkommunale udviklingsprojekter og kommunale udvalg g) pædagogisk/administrative opgaver, fx skemalægning og vikardækning h) deltagelse i møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed, fx skolens værdigrundlag og indsatsområder samt skolens generelle drift, fx økonomi- og legepladsudvalg

7 Side 7 i) anden specialpædagogisk bistand eksempelvis undervisning af forældre som led i specialundervisning eller specialpædagogisk bistand j) lejrskoler (supplerende tid ud over den planlagte undervisning), se stk. 5 k) arbejde i skolefritidsordninger, jf. bilag B l) arbejde som skoleassistent, jf. bilag B m) pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner, jf. bilag B. Hertil kommer: n) for børnehaveklasseledere, der er fyldt 60 år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden. For fuldtidsansatte indgår 175 timer årligt i andre opgaver. For deltidsansatte reduceres de 175 timer forholdsmæssigt. Tiden medregnes fra det skoleår, hvori børnehaveklasselederen fylder 60 år o) tid der medgår til kombinationsbeskæftigelse efter de herom fastsatte regler p) afvikling af ferietimer ud over 4 uger fra tidligere ferieår og/eller ferietimer ud over 5 uger fra indeværende ferieår q) afvikling af afspadseringstimer fra tidligere skoleår. Ansatte, der ønsker at indgå en aftale med skolens ledelse om overførsel af ferie, skal i forbindelse med skoleårets planlægning meddele skolens ledelse, om ferietimer ud over 4 uger ønskes overført til de følgende ferieår. Denne meddelelse skal gives senest på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato, skal meddelelse gives senest 1. maj. Skolelederen fastlægger feriens placering efter drøftelse med børnehaveklasselederen, jf. ferieaftalens 11. Såfremt det aftales, at ferie afvikles på skoledage, indgår afviklingen heraf ikke i andre opgaver. Den ansatte vælger selv, om de optjente ferietimer ud over 5 uger skal indgå som en nedsættelse af årsnormen eller udbetales. I forbindelse med skoleårets planlægning skal børnehaveklasselederen meddele skolens ledelse, om optjente ferietimer ud over 5 uger ønskes afviklet, udbetalt eller overført. Denne meddelelse skal gives på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato, skal meddelelse gives senest 1. maj. Den ansatte kan ikke kræve, at antallet af dage, jf. 7, stk. 1 nedsættes som følge af afvikling af ferietimer ud over 5 uger, men hvis forholdene tillader det, kan det konkret aftales med skolens ledelse. Såfremt det aftales, at afspadsering afvikles som hele dage på skoledage, indgår afviklingen heraf ikke i andre opgaver. Stk. 2 Andre opgaver indgår i opgørelsen af arbejdstiden med 1 : 1. Stk. 3 Der skal ved tidsfastsættelsen tages højde for hele opgavens omfang. Skolelederen fastsætter i dialog med børnehaveklasselederen det forventede tidsforbrug til en opgave på baggrund af en beskrivelse af denne. Hvis børnehaveklasselederen i forbindelse med udførelsen af en opgave finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig til opgavens løsning, skal børnehaveklas-

8 Side 8 selederen så tidligt som muligt gøre skolens leder opmærksom herpå. Skolelederen og børnehaveklasselederen drøfter herefter, om der evt. er behov for, at der afsættes mere tid til opgaven, eller at opgavens løsning afpasses i forhold til den afsatte tid. Timer til anvendelse for andre opgaver fælles for alle børnehaveklasseledere, jf. 4, stk. 1, litra a og b, fx pædagogisk råd, pædagogiske dage samt medarbejdersamtaler afsættes til alle børnehaveklasseledere uanset beskæftigelsesgrad. Stk. 4 Der er mulighed for, at skolelederen og tillidsrepræsentanten indgår aftale om akkorder for andre opgaver. Såfremt det findes hensigtsmæssigt af hensyn til opgavens særlige karakter, kan der indgås akkorder mellem kommunalbestyrelsen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. Ved en akkord forstås en aftale om, at der afsættes et bestemt antal arbejdstimer til en nærmere beskrevet opgave. Timerne anses for medgået til formålet. Stk. 5 Supplerende tid til lejrskoler ud over den planlagte undervisning indgår i andre opgaver, såfremt det ikke i den lokale aftale, jf. bilag A, er aftalt, at tiden indgår i kategorien Opgaver i tilknytning til undervisningen jf. 3, stk. 5. Den supplerende tid til lejrskoler indgår i andre opgaver med det i lokalaftalen fastsatte timetal, jf. bilag A. 5. Den enkelte børnehaveklasseleders undervisningstimetal Stk. 1 Det maksimale undervisningstimetal, jf. 3, stk. 4 er fastsat således, at det svarer til en fuldtidsstilling. Den enkelte børnehaveklasseleders undervisningstimetal kan overstige det maksimale undervisningstimetal i de tilfælde, hvor en børnehaveklasseleder a) har indgået aftale om at overføre ferietimer til et kommende ferieår, jf. 4, stk. 1, litra p b) har indgået aftale om planlagt overarbejde, jf. 2, stk. 3. Stk. 2 Skal børnehaveklasselederen varetage andre opgaver, jf. 4, stk. 1, nedsættes børnehaveklasselederens undervisningstimetal. Beregningen af nedsættelsen sker efter stk Stk. 3 En undervisningstime, herunder specialundervisning omregnes til tid til andre opgaver med faktoren, der fremgår af bilag A. Der er her tale om specialundervisning, som ikke er omfattet af stk. 5.

9 Side 9 Stk. 4 En undervisningstime ved selvstændige skoler for specialundervisning, centerklasser, specialklasserækker, heldagsskoler, heldagsklasser samt interne skoler på døgninstitutioner omregnes til tid til andre opgaver med faktoren, der fremgår af bilag A. Selvstændige skoler for specialundervisning og heldagsskoler er kendetegnet ved, at der er selvstændig ledelse. Centerklasser og specialklasserækker er klasser, der ledelsesmæssigt hører til en almindelig folkeskole, men hvor elevernes tilhørsforhold til den almindelige klasse er ophørt, idet hele undervisningen gives i en specialklasse efter Bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli 2010 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der er tale om centerklasser/specialklasserække, når et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: eleverne er henvist fra flere kommuner, undervisningen tilbydes et bredt udsnit af alderstrin, der er tre eller flere specialklasser, der er ansat en daglig leder. Det er forudsat, at undervisningen foregår i klasser, hvori alle elever er henvist i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 2. Heldagsklasser er klasser, der ledelsesmæssigt hører til en almindelig folkeskole, men hvor elevernes tilhørsforhold til den almindelige klasse er ophørt, idet hele undervisningen gives i en heldagsklasse. Heldagsklasser er tilbud til elever om undervisning med særligt tilrettelagte aktiviteter i tilknytning til undervisningen, således at det samlede tilbud udgør en helhed. Der anvendes forskellige betegnelser for disse tilbud i kommunerne, fx skole- og behandlingstilbud, helhedstilbud, familieklasser, dagprojekter, AKTklasser m.v. Stk. 5 Hvis der er aftalt en særlig omregningsfaktor for undervisningstimer anvendt til særlige undervisningsformer, fx holdundervisning, midlertidige tilfældige vikartimer og arbejde som børnehaveklasseassistent omregnes en sådan undervisningstime til tid til andre opgaver med faktoren, der fremgår af bilag A. Retningslinjer for anvendelse af holdtimer fremgår af bilag A. Udover holdundervisning og midlertidige tilfældige vikartimer kan der aftales en særlig omregningsfaktor i de tilfælde, hvor en overtallig børnehaveklasseleder er tillagt opgaver som børnehaveklasseassistent, jf. bilag B. 6. Opgaveoversigt Til hver børnehaveklasseleder udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal overordnet angive undervisningsopgaver og andre opgaver, den enkelte børnehaveklasseleder påtænkes at løse i det kommende skoleår. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og børnehaveklasseledere. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til børnehaveklasselederen om, hvilke opgaver den pågældende skal løse.

10 Side 10 Den opgaveoversigt, der udarbejdes inden skoleårets start, indebærer et minimumsløntilsagn for den enkelte børnehaveklasseleder, jf. 9, stk. 3. For børnehaveklasseledere, der er tidsbegrænset ansat for en kortere periode end skoleåret, se bilag 5 i Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen Arbejdstidens placering Stk. 1 Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, og maksimalt på 209 dage. Antallet af dage kan fraviges ved aftale mellem skoleledelsen og tillidsrepræsentanten. Den daglige arbejdstid, herunder undervisningen, skal så vidt muligt være samlet. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så børnehaveklasselederne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Elevernes skoledag, herunder pauser og frikvarterer, fastlægges under hensyn til, at der i videst muligt omfang er sammenhæng i læreprocesserne. Der påhviler børnehaveklasselederne en særlig forpligtelse til at føre tilsyn med børnehaveklasseeleverne ved skoleårets begyndelse. Stk. 2 Arbejdet foregår på skolen eller uden for skolen efter nærmere drøftelse med skolens ledelse. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt kan børnehaveklasselederen/teamet komme med et oplæg til en plan for tilstedeværelse. Den endelige plan bliver til i dialog mellem ledelse og børnehaveklasseledere/team. Skolelederen kan i sidste ende fastlægge planen for tilstedeværelse. Alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen, forudsat det giver mening i forhold til arbejdsopgaverne, og at de fysiske rammer er i orden. I hvilket omfang, opgaverne skal løses på skolen, beror på en vurdering af opgavernes karakter og indhold samt de bygningsmæssige forudsætninger for tilstedeværelse på skolen. Der henvises til branchevejledningen "Godt skolebyggeri" fra Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & forskning og hjemmesiden: Kapitel 3. Ændring af planlægningen i skoleåret 8. Ændring af opgaver Stk. 1 Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for at ændre på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af børnehaveklasselederens opgaveoversigt, drøftes dette snarest muligt mellem skoleledelsen og den berørte børnehaveklasseleder. Skoleledelsen kan herefter foretage ændring af arbejdsopgavernes indhold, sammensætning og omfang. Konsekvenser af ændringer drøftes.

11 Side 11 Ved større ændringer i børnehaveklasselederens opgaveoversigt udarbejder skoleledelsen et tillæg til den, som angiver ændringens indhold og omfang. Stk. 2 Ændres undervisningstid til andre opgaver, eller ændres andre opgaver til undervisningstid, benyttes den relevante omregningsfaktor, jf. 5, stk Stk. 3 Ændres en undervisningsopgave til en anden undervisningsopgave med samme omregningsfaktor har dette ikke indflydelse på opgørelsen af arbejdstiden. Hvis der ændres til en undervisningsopgave med anden omregningsfaktor justeres i forhold hertil. Stk. 4 Medfører ændringen, at børnehaveklasselederen pålægges merarbejde eller overtid, aftaler skoleledelsen og børnehaveklasselederen om merarbejdet/overtiden skal udbetales løbende eller afvikles i en efterfølgende normperiode svarende til 9. Kapitel 4. Opgørelse af arbejdstiden 9. Overarbejde ved skoleårets afslutning Stk. 1 Overarbejde bør så vidt muligt undgås, jf. dog 2, stk. 3. Stk. 2 Arbejdstiden opgøres ved afslutningen af skoleåret/normperioden som summen af følgende: a) Arbejdstid i henhold til opgaveoversigten, jf. 6 b) Pålagte undervisningstimer udover opgaveoversigten, jf. 8, stk. 4 gange med omregningsfaktoren c) Pålagte andre opgaver ud over opgaveoversigten, jf. 8, stk. 4. Stk. 3 Hvis der i opgaveoversigten er fastlagt en samlet arbejdstid, der overstiger den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, jf. 2, stk. 3, skal børnehaveklasselederen som minimum have godtgjort det fastlagte timetal i opgaveoversigten. Stk. 4 Timer efter 2, stk. 3 og/eller 8, stk. 4 der løbende er honoreret med overtidsbetaling, indgår ikke i beregningerne efter stk Stk. 5 Hvis arbejdstiden ved skoleårets udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, godtgøres den overskydende tid med frihed af samme varighed med tillæg af 50%.

12 Side 12 Stk. 6 Erstatningsfriheden skal - medmindre andet aftales mellem skoleledelsen og børnehaveklasselederen - gives i det efterfølgende skoleår. Erstatningsfrihed kan, såfremt overarbejdet har et tilstrækkeligt omfang, gives som hele fridage. Stk. 7 Kan erstatningsfriheden ikke gives i det efterfølgende skoleår eller på det mellem børnehaveklasselederen og skoleledelsen aftalte tidspunkt, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Satserne for overarbejdsbetaling beregnes med 1/1924 af vedkommende børnehaveklasseleders årsløn inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet) med et tillæg af 50%. Stk. 8 Børnehaveklasseledere, der er fyldt 60 år og som får nedsat arbejdstiden, jf. 4, stk. 1, litra n, kan ikke få overtidsbetaling i de normperioder, hvor arbejdstiden er nedsat. Hvis normen overskrides afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1: Merarbejde for deltidsansatte Stk. 1 Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn. Stk. 2 Såfremt arbejdets samlede omfang ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, ydes overtidsbetaling for de timer, der overstiger 1924, jf Til- og fratræden i skoleåret Ved til- og fratræden i løbet af skoleåret beregnes og opgøres arbejdstiden som fastlagt i bilag 5 i Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 om beregning og opgørelse af arbejdstid ved normperioder mindre end et skoleår. For arbejdsopgaver, som ikke er jævnt fordelt over skoleåret, foretages en konkret vurdering af den afviklede arbejdsmængde. Kapitel 5. Øvrige bestemmelser 12. Hviletid Der er indgået aftale om dispensation fra hviletid/fridøgn, jf. Protokollat 1 om hviletid og fridøgn for lærere/overlærere, børnehaveklasseledere m.fl. i Aftale om arbejdstid for lærere m.v. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Lokalaftaler De lokale arbejdstidsaftaler kan opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et skoleår.

13 14. Ikrafttræden Stk. 1 Denne aftale har virkning fra 1. august Side 13 Stk. 2 Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli København, den 3. august 2011 For KL Michael Ziegler Janne Vinderslev For Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen

14 Side 14 Bilag A1 Lokal aftale om arbejdstid Kommune og Lærerkreds/Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere ansat i Kommune. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk. 5. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat således: 2. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen Punkt a skal udfyldes. a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 3, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Punkt b-d kan udfyldes. Der fastsættes følgende omregningsfaktorer for særlige undervisningsformer: b) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til holdundervisning, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. c) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige tilfældige vikartimer, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. d) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til arbejde som børnehaveklasseassistent, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Retningslinjer for anvendelse af holdtimer: 3. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til timer. 4. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg m.m. Der henvises til lokal lønaftale, se bilag 3 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

15 Side Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Kommune For Lærerkreds/Lærerforening

16 Side 16 Bilag A2 Lokal aftale om arbejdstid for specialundervisningen Kommune og Lærerkreds/Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere ansat i Kommune ved specialskoler og specialklasserækker. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk. 5. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat således: 2. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen Punkt a skal udfyldes. a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 3 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Punkt b-d kan udfyldes. Der fastsættes følgende omregningsfaktorer for særlige undervisningsformer: b) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til holdundervisning, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. c) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige tilfældige vikartimer, jf. 5, stk. 5, fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. d) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til arbejde som børnehaveklasseassistent, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Retningslinjer for anvendelse af holdtimer: 3. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til timer. 4. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg m.m. Der henvises til lokal lønaftale, se bilag 3 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

17 Side Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Kommune For Lærerkreds/Lærerforening

18 Side 18 Bilag A3 Lokal aftale om arbejdstid for heldagsskoler og lignende Kommune og Lærerkreds/Lærerforening er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere ansat i Kommune ved heldagsskoler og heldagsklasser og lignende. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk. 5. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat således: 2. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen Punkt a skal udfyldes. a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 3 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Punkt b-d kan udfyldes. Der fastsættes følgende omregningsfaktorer for særlige undervisningsformer: b) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til holdundervisning jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. c) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige tilfældige vikartimer, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. d) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til arbejde som børnehaveklasseassistent, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Retningslinjer for anvendelse af holdtimer: 3. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til timer. 4. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg m.m. Der henvises til lokal lønaftale, se bilag 3 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

19 Side Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Kommune For Lærerkreds/Lærerforening

20 Side 20 Bilag A4 Lokal aftale om arbejdstid for interne skoler ved døgninstitutioner Kommune og den lokale afdeling af SL/LFS er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere ansat i Kommune på interne skoler på døgninstitutioner. Parterne har aftalt følgende: 1. Lejrskoler Lejrskoler, for så vidt angår den del, der ikke er undervisning, indgår i kategorien andre opgaver/opgaver i tilknytning til undervisningen, jf. 4, stk. 5. Supplerende tid pr. lejrskoledøgn er fastsat således: 2. Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen Punkt a skal udfyldes. a) Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder specialundervisning, jf. 5, stk. 3 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Punkt b-d kan udfyldes. Der fastsættes følgende omregningsfaktorer for særlige undervisningsformer: b) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til holdundervisning jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. c) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til midlertidige tilfældige vikartimer, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. d) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til arbejde som børnehaveklasseassistent, jf. 5, stk. 5 fastsættes til time(r) pr. undervisningstime. Retningslinjer for anvendelse af holdtimer: 3. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat børnehaveklasseleder pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til timer. 4. Undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg, akkordtillæg m.m. Der henvises til lokal lønaftale, se bilag 3 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen

21 og ved specialundervisning for voksne Side Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Den For Kommune For lokale afdeling af SL/LFS

22 Side 22 Bilag B Opgavepapir Undervisning, jf. 3, stk. 2 Børnehaveklasselederen kan varetage følgende undervisning: 1. Undervisning i børnehaveklasse. 2. Undervisning i forbindelse med samordnet indskoling eller lokalt besluttede skolestartsprojekter. 3. Specialundervisning, jf. folkeskolelovens 3 og Særlig støtte til tosprogede elever, jf. 6 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog med senere ændring. 5. Undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som andet sprog, jf. folkeskolelovens 5, stk Støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge 11 (dagtilbudsloven). 7. Arbejde som børnehaveklasseassistent. Dvs. en medarbejder der er ansat til at bistå en børnehaveklasseleder med varetagelsen af undervisningen i børnehaveklassen. 8. Vikartimer i 1. og 2. klasse som enkeltstående tilfældige vikartimer eller vikartimer for perioder i sammenhæng (dog ikke for resten af skoleåret) 9. Undervisning i 1. og 2. klasse, som ikke indgår i et samordnet indskolingsforløb. Dette gælder kun for allerede ansatte børnehaveklasseledere på fuld tid, der herved kan få udfyldt en resttjenestetid, når der ikke i øvrigt er ledige ( normerede ) timer inden for de øvrige arbejdsopgaver for børnehaveklasseledere. Det er samtidig en forudsætning, at lærerne i kommunen som helhed har et tilsvarende antal timer i børnehaveklasser, der fortrinsvist søges udført i børnehaveklasser, der indgår i samordnet indskoling eller lokalt besluttede skolestartsprojekter. Der ansættes en børnehaveklasseleder pr. børnehaveklasse. I de tilfælde hvor en børnehaveklasseleder ikke kan varetage alle undervisningstimerne i børnehaveklassen på grund af - deltidsbeskæftigelse - nedsat arbejdstid ved fyldt 60 år - omfanget af undervisningen i børnehaveklassen - varetagelse af undervisning i dansk som andetsprog for tosprogede elever - varetagelse af støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen kan der ansættes én yderligere børnehaveklasseleder til at varetage de resterende undervisningstimer, således at de tilsammen kan dække alle undervisningstimer i børnehaveklassen. Grundlaget for at ansætte flere børnehaveklasseledere, end der er børnehaveklasser, er alene undervisning efter punkt 1-6 samt 8-9.

23 Side 23 Såfremt der for et enkelt skoleår er en overtallig børnehaveklasseleder kan denne dog - i denne periode - være beskæftiget fuldt ud som børnehaveklasseassistent. Arbejde i skolefritidsordningen, jf. 4, stk. 1, litra k Børnehaveklasselederen varetager arbejde i skolefritidsordninger (i Københavns Kommune: også skoleinstitutioner) inden for hele skolefritidsordningens/-institutionens åbningstid. Ved arbejde i skolefritidsordninger (skoleinstitutioner) følges samme retningslinier vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, som er gældende for skolepædagoger. Det forudsættes dog, at arbejdstiden placeres i tilknytning til børnehaveklasselederens øvrige arbejde på skolen. Pauser i forbindelse med skift fra arbejde i en børnehaveklasse til arbejde i en skolefritidsordning medregnes i den pågældendes arbejdstid. Hele dage i skolefritidsordningen/-institutionen placeres i tilknytning til en skoledag. Arbejdsdage i forbindelse med arbejde i skolefritidsordning på skolefridage skal medregnes med mindst 7,4 timer, medmindre andet er aftalt med den enkelte børnehaveklasseleder. Der knytter sig en del øvrige opgaver til arbejdet i skolefritidsordningen. Eksempelvis: - deltagelse i møder og arrangementer for børn og/eller forældre i skolefritidsordningen/-institutionen - deltagelse i personalemøder og lignende i skolefritidsordningen/-institutionen - deltagelse i koloni- og weekendophold og lignende for børn i skolefritidsordningen/-institutionen, som dog er frivillig for børnehaveklasseledere - oprydning, indkøb og lignende. Der skal ved tidsfastsættelsen tages højde for hele opgavens omfang. Arbejde som skoleassistent jf. 4, stk. 1, litra l Børnehaveklasselederen varetager arbejde som skoleassistent. Eksempelvis: - beskæftigelse af elever umiddelbart før og efter skoletid og af elever i fri- og mellemtimer - medvirken ved tilrettelæggelse og afvikling af fælles arrangementer for elever (fx skoleudflugter, -fester, -komedier, lejrskoler, klasseture, ekskursioner og featuredage/-uger) - andre pædagogiske arbejdsopgaver efter skolens nærmere anvisning (fx ledsagelse af syge eller tilskadekomne elever og hjælp og støtte til elever i elevrådsarbejde og lignende. Pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner, jf. 4, stk. 1, litra m Handler om pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner, dvs. praktisk/pædagogisk arbejde i forbindelse med elever med særlige vanskeligheder, der ligger ud over selve undervisningen, men er en forudsætning for dens gennemførelse.

24 Bemærkning til 3, stk. 2 samt 4, stk. 1, litra k, l og m Side 24 Såfremt en deltidsansat børnehaveklasseleder udover undervisning, jf. 3, stk. 2, jf. dette bilags pkt. 1-9 også varetager arbejdsopgaver, jf. 4, stk. 1, litra k, l og m betragtes den samlede beskæftigelse som ét ansættelsesforhold. Der er alene mulighed for, at én børnehaveklasseleder pr. børnehaveklasse kan arbejde i skolefritidsordningen, som skoleassistent eller varetage pædagogiske støtteforanstaltninger.

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.73A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.73A Side 2 Indledende bemærkning:... 3 1. Område... 4 2. Arbejdstid...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område LOV nr 409 af 26/04/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-04-2013 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Ændrer i/ophæver Yderligere dokumenter: Lovforslag til denne lov

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.64A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.64A Side 2 Indledende bemærkning... 3

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Side 1 Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet... 4 2. Generelle

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE LÆRERNES CENTRALORGANISATION 32.34.1A Side 1 PROTOKOLLAT A ARBEJDSTID FOR LÆRERE M.FL. VED 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til L 215 Fremsat den 25. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og. aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Underbilag 2.1 Bilag 3 Bilag 4 Underbilag 4.1 Oversigt over overenskomster og aftaler Ændringer i overenskomster og aftaler på det kommunale område Arbejdstidsregler

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST For lærervikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID...

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 50.22 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 32.34.4 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANI- SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN 2005 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere