Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse"

Transkript

1 OPLYSNINGSSKEMA 2015 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2015 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2014 for CVR/SE nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E mail anføres her: E mail Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse I henhold til bekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010 om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. (landbrugsstøtteloven) og bekendtgørelse af 9. december 2013 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter, skal det hermed oplyses, at afgiftsgrundlaget i kalenderåret 2014* udgør flg.: OMSÆTNING AF: 1. Grøntsager i væksthus: (herunder karse, krydderurter o.l.) Indkøbte planter excl. moms Afgiften udgør 2,00 2. Dyrkede svampe: (Champignon, østershatte m.v.) Afgiften udgør 0,25 3. Grøntsager på friland: GULEROD ÆRT LØG (excl. kartofler) ANDET Anfør indkøbte planter excl. moms kun vedr. stikløg eller andet Afgiften udgør 3,00 4. Potteplanter: (Excl. løgblomster) Afgiften udgør 2,00 * Anvendes andet regnskabsår end kalenderår, skal det i 2014 afsluttede årsregnskab benyttes. Grundafgift (basisafgift) pr vikrsomhed udgør kr.. Alle beløb anføres i hele kr.. Skemaet indsendes senest 30. april 2015 Hvidkærvej 29 DK 5250 Odense SV telefon Fax

2 Gartneribrugets Afsætningsudvalg 5. AFSKÅRNE BLOMSTER OG SNITGRØNT: (herunder tørrede blomster)(tulipaner under pkt. 6) Indkøbte planter excl. moms Afgiften udgør 1,60 6. BLOMSTERLØG OG KNOLDE, LØGBLOMSTER AFSKÅRNE OG I POTTE: (herunder tulipaner,narcisser, hyacinter, crocos og andre) Afgiften udgør 2,00 7. PLANTESKOLEPLANTER: (herunder videre og detailsalg) Indkøb og salg af planter ved direkte import fra udlandet skal ikke medregnes hverken i omsætning elle plantekøb. Se vejledningen. Indkøbte planter excl. moms Afgiften udgør 4,50 8. KERNEFRUGT: For producenter med eget lager anfør udgift til emballage og indkøbt salgsfragt excl. moms Afgiften udgør 5,00 9. STENFRUGT: KIRSEBÆR BLOMMER ANDET Afgiften udgør 4, BUSK OG BÆRFRUGT: SOLBÆR JORDBÆR ANDET Afgiften udgør 4,60 Ovennævnte oplysninger afgives under strafansvar jfr. 9 i bekendtgørelse af 9. december 2013 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter. Dato Telefon Ansvarlig underskrift Revisor/Konsulentpåtegning (jf. vejledningen kun påkrævet for afgiftsgrundlag større end 2 mio. kr.). Undertegnede erklærer herved på grundlag af virksomhedens regnskab, bogholderi m.m. jfr. ovennævnte bekendtgørelse at de anførte oplysninger er korrekte. Undertegnede erklærer samtidig at være: STATSAUTORISERET REVISOR REGISTRERET REVISOR DRIFTSØKONOMISK KONSULENT anerkendt af jordbruget Se vejledende revisorpåtegning på Dato Telefon Stempel og underskrift Alle beløb anføres i hele kr.. Skemaet indsendes d senest 30. april 2015 til Hvidkærvej 29 DK 5250 Odense SV telefon Fax

3 VEJLEDNING TIL OPLYSNINGSSKEMA FOR AFGIFTSÅRET 2015 Afgiftspligt. Alle virksomheder, hvis afgiftsgrundlag (omsætning indkøbte planter) overstiger kr , er i henhold til 1 i bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter pligtige til at betale produktionsafgift. Oplysningspligt. I henhold til 4 i ovennævnte bekendtgørelse er virksomhederne pligtige til at afgive de for afgiftsberegningen nødvendige oplysninger, herunder også oplysninger der medfører, at der ikke skal erlægges afgift. Attestation. Såfremt afgiftsgrundlaget overstiger kr skal opk lysningerne attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller en af Jordbrugets anerkendte driftsøkonomiske konsulenter, jf. bekendtgørelsens 4. Det skal være administrativt muligt at få verificeret revisors attestationsberettigelse, hvorfor revisors navn, adresse m.v. skal fremgå af attesten i klar tekst. Separate revisorerklæringer skal indeholde talmæssige referencer til det omhandlede oplysningsskema. Se vejledende påtegning på Skemapligt. Oplysningerne afgives på et oplysningsskema jf. 4 stk. 5. Oplysningerne kan udelukkende afgives på det dertil beregnede skema. Virksomhedsophør. Ophør, afhændelse, overdragelse o.l. meddeles på skemaet. Permanent ophør dokumenteres ved afmelding i CVR eller ændring af branchekode, hvorefter virksomhedens slettes af fondens register jf. dog 4 stk. 2. Afgrødeophør medfører sletning af fondens register efter 3. år jf. 4 stk. 3. Udfyldelse. Skemaet udfyldes i hele kr. og ikke afrundet. Kun relevante felter udfyldes således, at ikke relevante felter henstår uberørte. Ved manglende aktivitet eller høst m.v. anføres et 0 (nul) i relevante rubrikker. Der suppleres med årsagsoplysning på én af de øverste linjer på skemaet. Indsendelsesfrist. Det fremsendte skema bedes returneret i udfyldt stand senest den 30. april 2015, jf. bekendtgørelsens 4. Hvis gartnerivirksomhed er ophørt, skal der på skemaet anføres ophørs- /afhændelsesdato samt eventuelt ny ejers eller forpagters navn og adresse. Indsendelse. Indsendes via post eller mail som vedhæftet PDF. Omsætning. Til omsætning henregnes alt salg, herunder salg fra vej- Lodsejeren anfører navn og CVR nr. på den avler, som fore- bod/stalddør. Til omsætningen henregnes salg hvad enten det er til konsum eller industri. Omsætningen for videreforarbejdede egne produkter kan opgøres efter en gennemsnitlig markedspris pr. produkt, hvis ikke der foreligger registrering efter kalkuler. Kontraktproduktion. tager indberetningen. Indberetteren anfører navne og CVR nr. på de lodsejere for hvilke, der foretages indberetning. Vedr. punkt 1-3. Her anføres al bruttoomsætning for grøntsager, champignons m.v. excl. merværdiafgift. Fradrag for indkøbte planter/planteprodukter anføres excl. moms i de dertil beregnede felter. Der er ikke fradrag for afgifter til salgsforeninger o.l., ligesom frø, sporer, emballage og enhver anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes. Ærteavl: Via PO anføres fra afregning basis med regulering for kvalitetstillæg. Alle andre poster må ikke anføres. Der er ingen fradrag. Ved egenavl anføres bruttoomsætning excl. moms.

4 Løgavl: Der er kun fradrag for indkøbte stikløg excl. moms. Vedr. punkt 4. Her anføres al bruttoomsætning for potteplanter, dyrket in- excl. moms. Omsætningen må ikke dendørs som udendørs reduceres med plantekøb, afgifter til salgsforeninger o.l., ligesom frø, sporer emballage og enhver anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes. Vedr. punkt 5. Her anføres al bruttoomsætning og fradrag for afskårne blomster og snitgrønt, dyrket indendørs som udendørs excl. moms. Posterne skal anføres i hver sin rubrik, der må ikke anføres nettotal. Omsætningen må ikke reduceres med afgifter til salgsforeninger o. l., ligesom frø, sporer emballage og enhver anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes. Produktion af afskårne tulipaner hører ikke under punkt 5 men skal anføres under punkt 6. Tørrede blomster hører under punkt 5. Vedr. punkt 6. Her anføres al bruttoomsætning for blomsterløg og knolde, løgblomster afskårne og i potte, dyrket indendørs som udenblomster hører under punkt 5. dørs excl. moms. Omsætningen må ikke reduceres med plantekøb, afgifter til salgsforeninger o.l., ligesom frø, sporer emballage og enhver anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes. Produktion af afskårne tulipaner hører under dette punkt og ikke punkt 5. Tørrede Vedr. punkt 7. Her anføres al bruttoomsætning fra planteskoleplanter og/eller plantehandelsvirksomhed excl. moms. Oplysnings- anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratræk- pligten omfatter al omsætning, både salg fra egen produktion og salg af indkøbte planteskoleplanter. Fradrag af indkøbsprisen for indkøbte planteskoleplanter anføres i separat rubrik.. Omsætningen må ikke reduceres med plantekøb, afgifter til salgsforeninger o.l., ligesom frø, sporer emballage og enhver kes. Produktionsplanteskoler og havecentre skal ikke medregne videresalg af planter importeret direkte fra udenlandsk producent, ligesom der følgelig ikke kan foretages fradrag for planter importeret direkte fra udenlandsk producent. Ved direkte import forstås, at faktura skal være udstedt direkte til producenten. Indkøb gennem salgsorganisationer eller ved gennemfakturering gennem brancheforeninger og indkøbskæder betragtes ikke som direkte import. Produktionsplanteskoler, hvor direkte importerede planter indgår i den almindelige videre produktion, skal medregne salget af disse produkter, hvor der tilsvarende kan fradrages for indkøbte planter. Havecentre skal ikke medregne salg af indkøbte potteplanter, snitblomster og blomsterløg og knolde såfremt, der blot er tale om videresalg. Indkøb af disse grupper som halvfabri- kata, altså hvor der er tale om en videreproduktion, skal dog medregnes i såvel salg som i fradrag for indkøb. Posterne skal anføres i hver sin rubrik, der må ikke anføres nettotal. Se kategoriliste på Vedr. punkt Her anføres al bruttoomsætning for frugt og bær excl. mer- Omsætningen opgøres for hver afgiftspligtig værdiafgift. produktgruppe og må ikke reduceres med afgifter til salgsskal være dokumenterbare på fakturagrundlag. foreninger o.l., ligesom planter, frø, sporer, emballage og enhver anden form for produktionsomkostninger ikke kan fratrækkes. Producenter af kernefrugt med eget lager kan fradrage udgifter til emballage og tilkøbt salgsfragt begge excl. moms. Fradragene Fradragene anføres i den dertil beregnede rubrik. Afgifter Afgifterne indbetales af virksomheden det pågældende år i to rater, senest henholdsvis den 31. maj og den 30. november til Gartneribrugets Afsætningsudvalg, jf. bekendtgørelsens 5. Såfremt den samlede afgift er kr eller derunder, indbetales hele beløbet senest den 31. maj. Renter. Afgifter der ikke kan betales rettidigt på grund af forsinket indsendelse af skema medfører rentekrav i henhold til be- kendtgørelsen.

5 Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. december december Nr Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter I medfør af 6, stk. I og 4, og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, og efter indstilling fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters bestyrelse, fastsættes: 1. Af alle danskproducerede gartneriprodukter omfattet af markedsordningen for levende planter og blomsterdyrkningens produkter og markedsordningen for flugt og grønsager betales en afgift. Afgiften, der opkræves som en omsætnings- og grundafgift. anvendes til fremme af erhvervsøkonomiske foranstaltninger inden for produktionen og afsætningen af flugt og gartneriprodukter. Afgiftsbeløbene indgår i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, c/o Gartneribrugets Afsætningsudvalg, jf. 5. Slk 2. Danskproducerede gartneriprodukter er gartneriprodukter, som afsættes af de virksomheder, der er nævnt i stk.5. Slk 3. Følgende gartneriprodukter er omfattet af afgiftspligt: l) Potteplanter. 2) Afskårne blomster, snitgrønt, blomsterløg og -knolde (tørløg og -knolde), herunder løgblomster. 3) Grønsager på friland eller i væksthus samt dyrkede svampe. 4) Planteskoleplanter, 5) Kernefrugt, stenfrugt og busk- og bærfrugt. Slk 4. Undtaget fra afgiften er juletræer (uden rod), grangrene, fyrregrene, mos, lav, græs o.lign. til buketter og pynt, birkegrene, pilegrene samt tørrede, farvede, blegede og imprægnerede blade, samt grene og andre plantedele under toldposition Slk 5. Afgift påhviler følgende virksomheder: 1) For potteplanter, afskårne blomster, snitgrønt, blomsterløg og -knolde (tørløg og -knolde), herunder løgblomster, grønsager og dyrkede svampe, påhviler afgiften den virksomhed, der producerer og afsætter sådanne produkter. 2) For planteskoleplanter påhviler afgiften den virksomhed, der afsætter planteskoleplanter. 3) For kernefrugt, stenfrugt og busk- og bærfrugt påhviler afgiften den virksomhed, der producerer og afsætter sådanne produkter. Slk 6. Videreforarbejdning af egne produkter, jf. stk. 5, nr. l og 3, sidestilles med afsætning. 2. For en afgiftspligtig virksomhed, som nævnt i I, stk. 5, nr. l, er afgiftsgrundlaget virksomhedens omsætning ekskl. merværdiafgift i foregående kalender- eller regnskabsår. Omsætningen opgøres for hver afgiftspligtig varegruppe, med fradrag af indkøbsprisen ekski. merværdiafgift for indkøbte planteprodukter. For varegrupperne potteplanter og blomsterløg og -knolde (tørløg og -knolde), herunder løgblomster, er der ikke fradrag for indkøbte planteprodukter,jf. 2. punktum. Slk 2. For en afgiftspligtig virksomhed, som nævnt i l, stk. 5, nr. 2, er afgiftsgrundlaget virksomhedens omsætning af planteskoleplanter ekskl. merværdiafgift i foregående kalender- eller regnskabsår. Omsætningen reduceres med indkøbsprisen for indkøbte planteskoleplanter ekskl. merværdiafgift. Slk 3. For en afgiftspligtig virksomhed, som nævnt i I, stk. 5, nr. 3, er afgiftsgrundlaget virksomhedens omsætning ekskl. merværdiafgift i foregående kalender- ejler regnskabsår. Omsætningen opgøres for hver afgiftspligtig varegruppe. Virksomheder, der selv pakker kernefrugt, kan fratrække udgifter til emballage og udgifter til tilkøbt transport til grossist i omsætningen. 3. For afgiftspligtige virksomheder, jf. l og 2, opkræves en grundafgift på kr. samt en omsætningsafgift, jf. stk Slk 2. For potteplanter er afgiften 2,00 %o af afgiftsgrundlaget. Slk 3. For afskårne blomster og snitgrønt er afgiften 1,60 %o af afgiftsgrundlaget. For blomsterløg og -knolde (tørløg og -knolde), herunder løgblomster er afgiften 2,00 %0 af afgiftsgrundlaget. Slk 4. For grønsager dyrket på friland er afgiften 3,00 %o af afgiftsgrundlaget. Slk 5. For grønsager dyrket i væksthus er afgiften 2,00 %o af afgiftsgrundlaget. Slk 6. For dyrekede svampe er afgiften 0,25 %o af afgiftsgrundlaget. SIk. 7. For planteskoleplanter er afgiften 4,50 %o af afgiftsgrundlaget. Slk 8. For kernefrugt er afgiften 5,00 %o af afgiftsgrundlaget. AHOO5065

6 9. december Nr Stle. 9. For stenfrugt er afgiften 4,65 %0 af afgiftsgrundlaget. Stle. 10. For busk- og bærfrugt er afgiften 4,60 %o af afgiftsgrundlaget. 4. Afgiftspligtige virksomheder skal hvert år pr. 31. december udarbejde en opgørelse til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter over afgiftsgrundlaget for gartneriprodukter i foregående kalender- eller regnskabsår til brug for afgiftsberegningen. Stle. 2. Hvis der ved virksomhedsophør ikke sker afinelding i evr registeret med aktivitet indenfor det afgiftspligtige område, bortfalder kravet om udarbejdelse af den i stk. I nævnte opgørelse efter udgangen af det andet kalender- eiler regnskabsår efter virksomhedsophøret. Stle. 3. Ved driftsophør af gartneriprodukter (grøntsager på friland) bortfalder kravet om udarbejdelse af den i stk. 1 nævnte opgørelse efter udgangen afdet tredje kalender- eller regnskabsår efter driftsophøret. Stle. 4. Hvis virksomhedens afgiftsgrundlag er over kr., skal opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens registreringer attesteres af en statsautoriseret eiler registreret revisor eller af en driftsøkonomisk konsulent godkendt som særligt sagkyndig efter reglerne om støtteordning for yngre jordbrugere. Stle. 5. Opgørelsen skal afgives på et oplysningsskema, der fås hos fondens administrator Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Stle. 6. Opgørelsen skal indsendes senest den 30. april til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, c/o Gartneribrugets Afsætningsudvalg, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. S. Den forfaldne afgift skal indbetales af virksomheden i to rater, senest 3I. maj og 30. november til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, c/o Gartneribrugets Afsætningsudvalg, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Stk.. 2. Såfremt det samlede afgiftsbeløb er på kr. eller derunder, indbetales hele beløbet til fonden senest den 31. maj. 6. Hvis det fremgår afopgørelsen til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, at det samlede afgiftsgrundlag er på kr. eller derunder, opkræves de i 3, stk. I, nævnte afgifter ikke. 7. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens 20, stk. l, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. 8. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse afgæld til det offentlige, herunder for de i 7 nævnte rentebeløb.. 9. Overtrædelse af 4 og 5 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret afden Europæiske Garantifond for Landbrugsvarer mv. Stle. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den I. januar Stk.. 2. Bekendtgørelse nr af30. november 2011 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter ophæves. NaturFrhvervstyrelsen, den 9. december 2013 JETIE PlrrERsEN / Elisabeth Demandt

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1)

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler 1) LBK nr 232 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3845010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere