- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl i København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København."

Transkript

1 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl i København. FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING Formanden, professor Linda Nielsen, indledte sin mundtlige beretning med at sige, at i efteråret sidste år fik de resterende medlemmer med den gamle garanterede ordning tilbud om at omtegne på de nye vilkår. En tredjedel valgte at omtegne. Og nu er situationen den, at der er tilbudt omtegning tre gange i 2009, 2012 og Og nu vurderer pensionskassen, at der ikke er basis for at tilbyde flere omtegningsrunder. Ud af pensionskassens samlede medlemmer har knap stadig den gamle ordning. Samtidig fik de medlemmer, der gav afkald på den obligatoriske ægtefællepension ved tidligere omtegninger, mulighed for at genetablere deres ægtefælledækning, hvis de ønsker det. De relevante medlemmer, som i alt er ca medlemmer, har fået tilbuddet i februar i år, og indtil videre har 230 valgt at benytte sig af det. Derudover er der indført en tredje pensionsordning, der indeholder en 10-årig pension til ægtefælle eller samlever. Medlemmerne kan nu vælge mellem en 10-årig eller en livsvarig ægtefællepension eller de kan vælge slet ikke at have nogen ægtefælledækning. Samtidig hæves aldersgrænsen for, hvor længe man kan skifte mellem de enkelte ordninger. Det kan nu gøres, helt indtil medlemmet går på pension eller fylder 65 år. Pensionsdækningen kan således nu tilpasses mere fleksibelt, så den passer endnu bedre til lægens aktuelle situation og civilstand. Medlemmerne er blevet orienteret om denne mulighed her i foråret. Om pensionernes størrelse sagde formanden: Side 1 / 10

2 Næsten alle vores medlemmer har helt eller delvist den nye ordning med betinget garanti. Den betingede garanti betyder, at alderspensionen kan nedsættes, hvis renten falder så meget, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente. Det gælder også, hvis levetiden forbedres over mindst en 5-års periode, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte levetid. Styrken ved de her bestemmelser er, at pensionskassen kan bevare den investeringsmæssige handlefrihed, som er en forudsætning for, at vi kan opnå et konkurrencedygtigt formueafkast og det, som vi har stillet medlemmerne i udsigt. De to bestemmelser, som er beskrevet i pensionsregulativet, har vi taget i anvendelse flere gange i de senere år senest i slutningen af Her blev grundpensionen sat ned som konsekvens af en markant forbedret levetid blandt medlemmerne, og det fik I, som medlemmer, besked om pr. brev. Men det er jo godt, at levetiden går op, samlet set, ikke? Samtidig valgte vi at nedsætte den såkaldte grundlagsrente fra en halv til 0 pct. og det skete som følge af det rentefald, som der jo var tale om i Det lave renteniveau betyder, at der ellers ikke ville være tilstrækkelig sikkerhed i grundlagsrenten med den konsekvens, at ordningen ville belaste pensionskassens solvens. Renterne falder fortsat kraftigt, og flere renter er nu noget, som man ville forestille sig, var helt utænkeligt bare for år tilbage de er blevet negative ( ) En helt særlig situation, og når det er sådan en helt ekstraordinær situation, så kræver det ekstraordinær handling, og det gælder både fra Nationalbankens side, som vi har oplevet det her igennem vinteren, men det gælder også rundt omkring i banker og pensionsselskaber, fordi vi skal kunne beskytte værdierne bedst muligt. Så derfor har vi som bestyrelse været nødt til at reagere på det, så vi også under de her meget ugunstige forhold kan skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. Det har vi lovet, og derfor vil der ske det lidt underlige, at grundlagsrenten vil blive nedsat til - 0,5 pct. med virkning fra 1. januar Altså først var den 0,5 pct., så blev den 0 pct. og nu bliver den -0,5 pct., og det lyder mærkeligt, men det er altså fornuftigt. Det betyder ikke, at medlemmernes pensioner fremover skal forrentes negativt. Hensigten med at sænke grundlagsrenten er faktisk det modsatte, da vi så ikke længere vil være bundet af den lave rente, så det er i jeres interesse. Vi kan så rette investeringerne derhen, hvor de rent faktisk kan opnå merværdi. En negativ grundlagsrente er derfor midlet til at sikre et konkurrencedygtigt formueafkast fremover. At investere i obligationer, hvor renten er tæt på nul, er jo ikke særligt attraktivt. Og når I som medlemmer vurderer udviklingen i jeres pensionskasse og jeres pensionsdepoter, så skal I være opmærksomme på, at den lave rente følges af en ekstremt lav inflation. Og lav inflation er godt for købekraften af jeres pensioner. Side 2 / 10

3 Man kan spørge om, hvorfor vi overhovedet har en grundlagsrente. Men selv en negativ grundlagsrente har jo altså den fordel, at den sætter en grænse for hvor store tab, det enkelte medlem kan få også hvis man kommer i den situation, at aktierne falder kraftigt. Hvis det sker, vil det maksimalt kunne give et negativ afkast på denne her halve pct. på pensionsopsparingen. Grundlagsrenten er derved et sikkerhedsnet. Det er en langt bedre ordning end markedsrenteproduktet, som pensionsselskaberne typisk tilbyder deres kunder, fordi med et markedsrenteprodukt er det pensionstageren selv, der bærer den samlede risiko og indkasserer det fulde tab, hvis aktierne falder. Så den grundlagsrenteordning, der er, er en sikkerhed. Det er bestyrelsens vurdering, at selv en negativ grundlagsrente er i medlemmernes bedste interesse sammenlignet med alternativet, som kan være helt at afskaffe garantierne og overgå til et markedsrenteprodukt, hvor der som udgangspunkt ikke er grænser for risikovilligheden, og hvor medlemmerne derfor kan påføres store tab - fx når aktierne en gang imellem falder kraftigt. Det er bestyrelsens hensigt at hæve grundlagsrenten til 0 pct., så snart renteniveauet igen gør det muligt. Formanden omtalte videre den intensiverede brug af digital post fra pensionskassen, som kan læses i Min pension på hjemmesiden eller i e-boks det har 8 ud 10 medlemmer valgt indtil videre. Man kan også fortsat vælge at få tilsendt posten på papir, fx hvis man ikke har adgang til internettet. Pensionskassen fortsætter med at udsende medlemsbladet Lægernes Pensionsnyt i papirformat to gange årligt. Det er tanken, at det skal suppleres med et digitalt nyhedsbrev, så medlemmerne kan holde sig orienteret om aktuelle forhold. Om det nye tiltag, livrenter, sagde formanden: Her til efteråret vil vi indføre mulighed for at tegne livrenter i pensionskassen som supplement til den obligatoriske pensionsordning. Og det gør vi, fordi der er ændrede skatteregler, som har gjort indbetaling på livrenter særlig attraktivt. Produktet vil på mange måder være at sammenligne med en rateforsikring, da det indeholder en høj grad af depotsikring, men det er skattemæssigt attraktivt at lave det som livrenter. Herefter omtalte formanden medlems- og kundetilfredshed i pensionskassen og banken. Resultater fra undersøgelser i 2014 viser, at lægerne er de mest tilfredse i en sammenligning med øvrige pensionsselskaber. På parametre som tilfredshed, tillid og loyalitet placerer lægerne deres pensionskasse på en førsteplads. Undersøgelsen viser også, at lægerne i langt højere grad end andre foretrækker en pensionskasse, som kun er for deres faggruppe. Derudover mener 6 ud af 10, at det er en for- Side 3 / 10

4 del, at pensionskassen også driver en medlemsbank, hvorved pension og bankforretninger er samlet et sted. Om Lægernes Pensionsbank sagde formanden, at godt halvdelen af pensionskassens medlemmer endnu ikke kunder i banken, og det vil bestyrelsen gøre noget ved. Formanden sagde: I den kommende tid går vi endnu mere målrettet efter at få flere kunder blandt medlemmerne. For at fremme processen er vi midt i et organisationsudviklingsprojekt, som skal gøre både pensionskasse og pensionsbank mere forretningsorienteret, end det er tilfældet i dag. God rådgivning bliver omdrejningspunktet. Det er det, vi gerne vil levere. Og de tværfaglige muligheder, der er ved at være både pensionskasse og pensionsbank, vil vi gerne udnytte fuldt ud, men vel at mærke uden at svække kvaliteten af administrationen. Dernæst nævnte formanden, at både banken og pensionskassen i 2014 har været igennem meget vellykkede ordinære inspektioner fra Finanstilsynets side. Der var et enkelt påbud til banken, mens pensionskassen gik fri af påbud, hvilket er næsten uset i branchen. Om pensionskassens økonomi sagde formanden: I 2014 er nøgletallene for omkostninger steget en anelse i forhold til 2013, men det skal ses i lyset af, at der er brugt ressourcer på at overgå til digital kommunikation, til at indføre den nye pensionsordning med en 10-årig ægtefælledækning, til at udvikle det her livrenteprodukt, jeg talte om før, og til at gennemføre yderligere en omtegning. Så det har været store projekter, og omkostningerne ved pensionsvirksomheden udgør nu 580 kr. pr. medlem eller 0,04 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, dvs. den opsparede formue. Det er bestemt i den meget lave ende set i forhold til vores konkurrenter eller kolleger. Om pensionskassen investeringer sagde formanden, at investeringsuniverset i disse år udvides med det, der kaldes alternative investeringer for at få et konkurrencedygtigt afkast. I 2014 er foretaget de to første investeringer i infrastruktur. Den første investering er i en stor tysk havmøllepark Gode Wind II, som skal opføres over de kommende år af Dong Energy. Dong Energy vil eje 50 pct. af vindmølleparken efter opførelsen, mens de resterende 50 pct. vil blive ejet af et konsortium, som består af fire pensionsselskaber (PKA, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse). Pensionskassens investering er over 1/2 mia. kr. Den anden investering er i fonden Copenhagen Infrastructure II, og der vil man investere i 8-10 projekter inden for vindmølleparker til lands og til havs, biomasseanlæg og transmissionsanlæg. Og der er i hovedsagen tale om en dansk investorkreds, der har afgivet investeringstilsagn på i alt 10,8 mia. kr. Pensionskassen har givet tilsagn på 1,25 mia. kr. Side 4 / 10

5 Formanden omtalte disse investeringer som grønne investeringer og sagde videre: Vi har også fokus på, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at handle socialt ansvarligt altså mere etiske overvejelser også når det gælder investeringer og vi er meget opmærksomme på de forventninger, som omverdenen har på det her punkt. Vi benytter os i udstrakt grad af aktivt ejerskab, gerne i samarbejde med ligesindede investorer på tværs af landegrænser. Ved at samarbejde på den måde kan vi sikre os en vis indflydelse, også selvom vores ejerandele nogle gange bestemt ikke er de største, og selvom ejerrettighederne er indirekte via fonde og investeringsforeninger, så kan vi få indflydelse den vej rundt via aktivt ejerskab. Vi har faktisk i 2014 været i dialog med flere virksomheder, som vi enten ved er, eller som vi regner med er i konflikt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og vi samarbejder med et firma, Ethix, og vi har herigennem været med til at påvirke virksomhederne til at ændre adfærd. Det anser vi for helt centralt, at vi går ind på den måde, og pensionskassen benytter også sine stemmerettigheder til at fremme en langsigtet økonomisk vækst og ordentlige ledelsesforhold i selskaberne. Vi lægger vægt på åbenhed og gennemsigtighed i investeringerne, og medlemmerne og offentligheden har let tilgang til information om pensionskassens politikker og investeringer på hjemmesiden, så gennemsigtighed er et kerneord på de her områder. Herefter nævnte formanden, at en arbejdsgruppe i DJØF-regi bestående af repræsentanter fra de faglige foreninger og pensionskasserne på akademikerområdet har undersøgt, om akademikerkasserne er konkurrencedygtige i forhold til andre pensionsleverandører. Formanden sagde: Vurderet ud fra tilgængelige taloplysninger er hver enkelt akademikerkasse konkurrencedygtig med gennemsnittet af arbejdsmarkedspensionsordninger såvel som gennemsnittet af de kommercielle pensionsselskaber. Der er altså ikke noget at komme efter. Vi er konkurrencedygtige. Det gælder vel at mærke ikke blot akademikerkasserne i gennemsnit men det gælder for hver enkelt akademikerkasse. I vurderingen indgik primært resultater i form af formueafkast og omkostninger. Der er derfor nu talmæssigt klart belæg for at konkludere, at kasserne leverer fuldt ud konkurrencedygtige pensioner til deres medlemmer. Hertil kommer, at de kritiske spørgsmål, som vi en gang imellem ser i dagspressen, og som rejses over for visse af de kommercielle selskabers måde at erhverve nye kunder på og den omfordeling, der kan ske via det, mellem kunderne, den kan ikke rejses over for os som akademikerkasse fordi hos os kan medlemmerne være trygge ved, at indbetalingerne alene anvendes til gavn for deres egne pensioner, ikke for at hverve nye kunder. Til slut orienterede formanden om, at adm. direktør Niels Lihn Jørgensen går på pension 1. juni efter at have haft ansvaret for pensionskassen i 25 år. Formanden takkede direktøren for en dybt dedikeret og højt professionel indsats. Side 5 / 10

6 Under debatten fremførte medlem Peter Leth Jørgensen stor utilfredshed med dels, at de udbetalte pensioner er blevet sat ned gennem de senere år, og dels at pensionisterne ikke er repræsenteret direkte i bestyrelsen. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen forklarede, at den kraftigt forlængede levetid gør, at medlemmernes pension skal strække sig over længere tid, og det koster på de årlige udbetalinger. Medlem af bestyrelsen Marianne Ingerslev Holt sagde, at de fire lægelige medlemmer af bestyrelsen, som er indstillet til bestyrelsen af Lægeforeningen, repræsenterer alle medlemmerne uden skelen til søjletilhørsforhold og prøver at tilgodese alles interesser. Delegeret Jørgen Lassen udtrykte utilfredshed med, at de pensionerede medlemmer har fået deres grundpension reduceret med et for kort varsel. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen anerkendte synspunktet. Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning. ÅRSREGNSKAB Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport 2014 : Direktøren fokuserede på fire forhold, som er afgørende for pensionskassens økonomi: formueafkast, omkostningsniveau, solvens og banken. Pensionskassens aktiver er opdelt i to hovedgrupper: Investeringsaktiver (som den nye ordning udelukkende er investeret i). Investeringsaktiverne består af to undergrupper: o Børsnoterede aktier og obligationer. o Ikke-børsnoterede aktiver (fx valutaafdækning og ejendomme). Afdækningsaktiver, som har til formål at sikre de garantier, som pensionskassen har givet over for medlemmerne (i den gamle ordning). Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver, blev i 2014 på 8,6 pct. Afkastet af de børsnoterede investeringsaktiver blev på 12,4 pct. især på grund af højt afkast af aktier. Afkastet er 0,5 pct.point større end det sammenlignelige markedsafkast også kaldet det strategiske benchmark. Fra 2000 til 2014 var det gennemsnitlige årlige merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,6 pct.point efter at samtlige omkostninger er trukket fra. De sidste 10 år svarer det til, at der tjent ca. 4 mia. kr. ekstra igennem perioden. Side 6 / 10

7 De samlede aktiver omfatter udover investeringsaktiverne også afdækningsaktiver til at sikre opfyldelsen af pensionskassens garantier over for medlemmerne i den gamle ordning. Afdækningsaktiverne gav i 2014 et betydeligt afkast, som skyldes det kraftigt faldende renteniveau, men da pensionskassen efterhånden kun har en mindre andel af formuen placeret i disse aktiver, blev afkastet af de samlede aktiver kun løftet en smule i 2014 op til 9,2 pct. Afkastet skal holdes op imod resten af branchen. Om det sagde direktøren: Som jeg har redegjort for på tidligere generalforsamlinger så er det meget svært at lave retvisende sammenligninger af formueafkast, når det drejer sig om totalen, fordi det er en blanding af investerings- og afdækningsaktiver. Og behovet for afdækningsaktiver afhænger af, hvilken type garantier, selskaberne har, og det varierer derfor kraftigt fra selskab til selskab. Pensionskassen har kraftigt reduceret andelen af afdækningsaktiver over de senere år, fordi mange medlemmer har skiftet fra den gamle pensionsordning til den nye pensionsordning med betinget garanti i tre omtegningsrunder. Det er derfor nærmest umuligt at afgøre, om et godt afkast skyldes investeringsmæssig dygtighed eller er et resultat af afdækning. I 2014 ligger pensionskassen under midten i sammenligninger med andre. Toppen af listen er dominereret af pensionskasser med mange garanterede ordninger og dermed en stor andel af formuen placeret i afdækningsaktiver, der har givet høje afkast i Lægernes Pensionskasse har altovervejende betingede ordninger, hvor der ikke anvendes afdækning, og det høje afkast på aktier har ikke kunnet kompensere for det høje afkast på afdækningsaktiverne eller kunnet matche det høje afkast på afdækningsaktiverne. Det omvendte var tilfældet sidste år. På den lange tidshorisont ligger pensionskassen på en andenplads med et årligt afkast på 8,5 pct. over de her sidste 24 år. Rentes-rente-effekten på 24 år betyder, at 1 mio. kr. investeret i 1991 er blevet til 7,0 mio. kr. i pensionskassen, og det er 1,2 mio. kr. mere end det gennemsnitlige selskab i branchen. Om administrationsomkostninger sagde direktøren, at målt på omkostningerne i procent af indbetalte bidrag ligger pensionskassen lavest med 1,2 pct. sammenlignet med de øvrige selskaber. Omkostninger i procent af hensættelserne det vil sige medlemmernes formue i pensionskassen ligger på 0,04. Det vil sige, at der anvendes en halv promille af medlemmernes formue til omkostninger til at drive selve pensionsvirksomheden. Det er det absolut laveste i branchen. Det tredje omkostningsnøgletal omkostningerne pr. medlem er på 580 kr. Grunden til, at pensionskassen på dette tal ikke ligger helt i bunden, er, at medlemmerne har meget store pensionsordninger, som er komplicerede at administrere. Side 7 / 10

8 Det tredje forhold, som er med til at sætte rammerne for pensionskassens økonomiske formåen, er solvensen, dvs. pensionskassens kapitalforhold. Pensionskassen er på plads med hensyn til de nye regler, der kommer fra 2016, og solvenssituationen er komfortabel. Til sidst omtalte direktøren banken og sagde: Det er pengeinstitut nr. 22 i Danmark, så vidt jeg kan huske. Pensionskassens samlede investering i banken gav pensionskassen et afkast i 2014 på 12,8 pct. ( ) Og oveni det kommer synergieffekter, altså omkostningsbesparelser som en følge af samdriften mellem pensionskasse og bank ( ) Forventningen er, også ifølge vores budgetter, at banken kan forrente pensionskassens investerede kapital i de kommende år med mindst 10 pct. årligt. Når jeg nævner det her, så er det fordi, der er altså ikke tale om, at pensionskassen på nogen måde subsidierer eller understøtter banken. Den eneste effekt, der ligger, det er, at vi har store gevinster af samdrift og stordrift i formueforvaltningen og i administrationen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det fremgår af den udsendte årsrapport, at de statsautoriserede revisorer og den lægelige revisor har givet en blank påtegning. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, DELEGEREDE ELLER MEDLEMMER Følgende forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget: Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag Forslag om at ophæve den vedtægtsbestemte opdeling af pensionskassens aktiver på flere afdelinger samt sammenlægge afdeling LPUA og afdeling LP Pr. 1. januar 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (LPUA) fusioneret til Lægernes Pensionskasse. Der skete samtidig en fusion med De Danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (Lægernes Enkekasse). De fusionerede pensionskasser blev placeret i hver sin afdeling i Lægernes Pensionskasse. Ved samme lejlighed blev der desuden etableret en særskilt afdeling for livrenter tegnet i henhold til Pensionsregulativet T2, stk. 11. I forbindelse med fusionen blev der til hver enkelt afdeling knyttet en beholdning af aktiver. Herved ville man, som det blev præsenteret på de ordinære generalforsamlinger i 2003: skabe sikkerhed for, at ingen af [de fusionerede kassers] medlemmer får forringet deres pensionsvilkår og udsigter som følge af en fusion. Det opnås ved at der oprettes en særskilt afdeling for [hver af de fusionerede kasser] inden for rammerne af en fusioneret kasse. [Afdelin- Side 8 / 10

9 gerne] vil i fornødent omfang få adskilt økonomi, herunder egne aktiver (investeringsgrupper) og eget bonusregulativ. Efterfølgende er der kommet betydelige stramninger i lovgivningen (kontributionsbekendtgørelsen), som sikrer medlemmernes pensionsvilkår- og udsigter og har medført, at pensionskassens medlemsbestand aktuelt er opdelt i 11 rentegrupper, der er underopdelt i 19 kontorentegrupper, 8 risikogrupper og 4 omkostningsgrupper. Derved er opdelingen i afdelinger blevet overflødig. Ud fra de nævnte forhold vil en ophævelse af den vedtægtsmæssige opdeling af aktiver ikke have betydning for den enkeltes pensionsudbetaling. De foreslåede ændringer vil give administrative lettelser. Forslag til generel bemyndigelse GODKENDELSE AF LØNPOLITIK Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget. BESTYRELSENS VEDERLAG Bestyrelsens vederlag blev enstemmigt vedtaget. VALG AF BESTYRELSE Under dette punkt på dagsordenen skulle der vælges nye lægelige bestyrelsesmedlemmer og to eksterne medlemmer af bestyrelsen. Marianne Ingerslev Holt, Klaus Friis Andersen og Philip Bennett blev genvalgt som lægelige medlemmer af bestyrelsen. Jesper Rangvid og Peter Melchior blev genvalgt som eksterne medlemmer af bestyrelsen. VALG AF REVISORER Som statsautoriseret revisor blev Ernst & Young P/S valgt. EVENTUELT Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen takkede formanden for de smukke ord og sagde tak til generalforsamlingen og til de bestyrelser, som han igennem de 25 år har haft samarbejde med. Delegeret Carsten Hædersdal bad om, at materialet til generalforsamlingen fremover blev udsendt digitalt. Side 9 / 10

10 Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke den resterende bestyrelse, administrationen og repræsentantskabet og takkede desuden dirigenten for hans gode måde at lede generalforsamlingen på. EN KOPI AF DET FULDSTÆNDIGE REFERAT AF GENERALFORSAM- LINGEN VIL BLIVE LAGT PÅ PENSIONSKASSENS HJEMMESIDE Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på pensionskassens hjemmeside. Godkendt den 4. maj Lars Svenning Andersen, dirigent Godkendt af bestyrelsen den 4. maj Linda Nielsen Niels Lihn Jørgensen Side 10 / 10

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere