- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl i København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København."

Transkript

1 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl i København. FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING Formanden, professor Linda Nielsen, indledte sin mundtlige beretning med at sige, at i efteråret sidste år fik de resterende medlemmer med den gamle garanterede ordning tilbud om at omtegne på de nye vilkår. En tredjedel valgte at omtegne. Og nu er situationen den, at der er tilbudt omtegning tre gange i 2009, 2012 og Og nu vurderer pensionskassen, at der ikke er basis for at tilbyde flere omtegningsrunder. Ud af pensionskassens samlede medlemmer har knap stadig den gamle ordning. Samtidig fik de medlemmer, der gav afkald på den obligatoriske ægtefællepension ved tidligere omtegninger, mulighed for at genetablere deres ægtefælledækning, hvis de ønsker det. De relevante medlemmer, som i alt er ca medlemmer, har fået tilbuddet i februar i år, og indtil videre har 230 valgt at benytte sig af det. Derudover er der indført en tredje pensionsordning, der indeholder en 10-årig pension til ægtefælle eller samlever. Medlemmerne kan nu vælge mellem en 10-årig eller en livsvarig ægtefællepension eller de kan vælge slet ikke at have nogen ægtefælledækning. Samtidig hæves aldersgrænsen for, hvor længe man kan skifte mellem de enkelte ordninger. Det kan nu gøres, helt indtil medlemmet går på pension eller fylder 65 år. Pensionsdækningen kan således nu tilpasses mere fleksibelt, så den passer endnu bedre til lægens aktuelle situation og civilstand. Medlemmerne er blevet orienteret om denne mulighed her i foråret. Om pensionernes størrelse sagde formanden: Side 1 / 10

2 Næsten alle vores medlemmer har helt eller delvist den nye ordning med betinget garanti. Den betingede garanti betyder, at alderspensionen kan nedsættes, hvis renten falder så meget, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente. Det gælder også, hvis levetiden forbedres over mindst en 5-års periode, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte levetid. Styrken ved de her bestemmelser er, at pensionskassen kan bevare den investeringsmæssige handlefrihed, som er en forudsætning for, at vi kan opnå et konkurrencedygtigt formueafkast og det, som vi har stillet medlemmerne i udsigt. De to bestemmelser, som er beskrevet i pensionsregulativet, har vi taget i anvendelse flere gange i de senere år senest i slutningen af Her blev grundpensionen sat ned som konsekvens af en markant forbedret levetid blandt medlemmerne, og det fik I, som medlemmer, besked om pr. brev. Men det er jo godt, at levetiden går op, samlet set, ikke? Samtidig valgte vi at nedsætte den såkaldte grundlagsrente fra en halv til 0 pct. og det skete som følge af det rentefald, som der jo var tale om i Det lave renteniveau betyder, at der ellers ikke ville være tilstrækkelig sikkerhed i grundlagsrenten med den konsekvens, at ordningen ville belaste pensionskassens solvens. Renterne falder fortsat kraftigt, og flere renter er nu noget, som man ville forestille sig, var helt utænkeligt bare for år tilbage de er blevet negative ( ) En helt særlig situation, og når det er sådan en helt ekstraordinær situation, så kræver det ekstraordinær handling, og det gælder både fra Nationalbankens side, som vi har oplevet det her igennem vinteren, men det gælder også rundt omkring i banker og pensionsselskaber, fordi vi skal kunne beskytte værdierne bedst muligt. Så derfor har vi som bestyrelse været nødt til at reagere på det, så vi også under de her meget ugunstige forhold kan skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. Det har vi lovet, og derfor vil der ske det lidt underlige, at grundlagsrenten vil blive nedsat til - 0,5 pct. med virkning fra 1. januar Altså først var den 0,5 pct., så blev den 0 pct. og nu bliver den -0,5 pct., og det lyder mærkeligt, men det er altså fornuftigt. Det betyder ikke, at medlemmernes pensioner fremover skal forrentes negativt. Hensigten med at sænke grundlagsrenten er faktisk det modsatte, da vi så ikke længere vil være bundet af den lave rente, så det er i jeres interesse. Vi kan så rette investeringerne derhen, hvor de rent faktisk kan opnå merværdi. En negativ grundlagsrente er derfor midlet til at sikre et konkurrencedygtigt formueafkast fremover. At investere i obligationer, hvor renten er tæt på nul, er jo ikke særligt attraktivt. Og når I som medlemmer vurderer udviklingen i jeres pensionskasse og jeres pensionsdepoter, så skal I være opmærksomme på, at den lave rente følges af en ekstremt lav inflation. Og lav inflation er godt for købekraften af jeres pensioner. Side 2 / 10

3 Man kan spørge om, hvorfor vi overhovedet har en grundlagsrente. Men selv en negativ grundlagsrente har jo altså den fordel, at den sætter en grænse for hvor store tab, det enkelte medlem kan få også hvis man kommer i den situation, at aktierne falder kraftigt. Hvis det sker, vil det maksimalt kunne give et negativ afkast på denne her halve pct. på pensionsopsparingen. Grundlagsrenten er derved et sikkerhedsnet. Det er en langt bedre ordning end markedsrenteproduktet, som pensionsselskaberne typisk tilbyder deres kunder, fordi med et markedsrenteprodukt er det pensionstageren selv, der bærer den samlede risiko og indkasserer det fulde tab, hvis aktierne falder. Så den grundlagsrenteordning, der er, er en sikkerhed. Det er bestyrelsens vurdering, at selv en negativ grundlagsrente er i medlemmernes bedste interesse sammenlignet med alternativet, som kan være helt at afskaffe garantierne og overgå til et markedsrenteprodukt, hvor der som udgangspunkt ikke er grænser for risikovilligheden, og hvor medlemmerne derfor kan påføres store tab - fx når aktierne en gang imellem falder kraftigt. Det er bestyrelsens hensigt at hæve grundlagsrenten til 0 pct., så snart renteniveauet igen gør det muligt. Formanden omtalte videre den intensiverede brug af digital post fra pensionskassen, som kan læses i Min pension på hjemmesiden eller i e-boks det har 8 ud 10 medlemmer valgt indtil videre. Man kan også fortsat vælge at få tilsendt posten på papir, fx hvis man ikke har adgang til internettet. Pensionskassen fortsætter med at udsende medlemsbladet Lægernes Pensionsnyt i papirformat to gange årligt. Det er tanken, at det skal suppleres med et digitalt nyhedsbrev, så medlemmerne kan holde sig orienteret om aktuelle forhold. Om det nye tiltag, livrenter, sagde formanden: Her til efteråret vil vi indføre mulighed for at tegne livrenter i pensionskassen som supplement til den obligatoriske pensionsordning. Og det gør vi, fordi der er ændrede skatteregler, som har gjort indbetaling på livrenter særlig attraktivt. Produktet vil på mange måder være at sammenligne med en rateforsikring, da det indeholder en høj grad af depotsikring, men det er skattemæssigt attraktivt at lave det som livrenter. Herefter omtalte formanden medlems- og kundetilfredshed i pensionskassen og banken. Resultater fra undersøgelser i 2014 viser, at lægerne er de mest tilfredse i en sammenligning med øvrige pensionsselskaber. På parametre som tilfredshed, tillid og loyalitet placerer lægerne deres pensionskasse på en førsteplads. Undersøgelsen viser også, at lægerne i langt højere grad end andre foretrækker en pensionskasse, som kun er for deres faggruppe. Derudover mener 6 ud af 10, at det er en for- Side 3 / 10

4 del, at pensionskassen også driver en medlemsbank, hvorved pension og bankforretninger er samlet et sted. Om Lægernes Pensionsbank sagde formanden, at godt halvdelen af pensionskassens medlemmer endnu ikke kunder i banken, og det vil bestyrelsen gøre noget ved. Formanden sagde: I den kommende tid går vi endnu mere målrettet efter at få flere kunder blandt medlemmerne. For at fremme processen er vi midt i et organisationsudviklingsprojekt, som skal gøre både pensionskasse og pensionsbank mere forretningsorienteret, end det er tilfældet i dag. God rådgivning bliver omdrejningspunktet. Det er det, vi gerne vil levere. Og de tværfaglige muligheder, der er ved at være både pensionskasse og pensionsbank, vil vi gerne udnytte fuldt ud, men vel at mærke uden at svække kvaliteten af administrationen. Dernæst nævnte formanden, at både banken og pensionskassen i 2014 har været igennem meget vellykkede ordinære inspektioner fra Finanstilsynets side. Der var et enkelt påbud til banken, mens pensionskassen gik fri af påbud, hvilket er næsten uset i branchen. Om pensionskassens økonomi sagde formanden: I 2014 er nøgletallene for omkostninger steget en anelse i forhold til 2013, men det skal ses i lyset af, at der er brugt ressourcer på at overgå til digital kommunikation, til at indføre den nye pensionsordning med en 10-årig ægtefælledækning, til at udvikle det her livrenteprodukt, jeg talte om før, og til at gennemføre yderligere en omtegning. Så det har været store projekter, og omkostningerne ved pensionsvirksomheden udgør nu 580 kr. pr. medlem eller 0,04 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, dvs. den opsparede formue. Det er bestemt i den meget lave ende set i forhold til vores konkurrenter eller kolleger. Om pensionskassen investeringer sagde formanden, at investeringsuniverset i disse år udvides med det, der kaldes alternative investeringer for at få et konkurrencedygtigt afkast. I 2014 er foretaget de to første investeringer i infrastruktur. Den første investering er i en stor tysk havmøllepark Gode Wind II, som skal opføres over de kommende år af Dong Energy. Dong Energy vil eje 50 pct. af vindmølleparken efter opførelsen, mens de resterende 50 pct. vil blive ejet af et konsortium, som består af fire pensionsselskaber (PKA, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse). Pensionskassens investering er over 1/2 mia. kr. Den anden investering er i fonden Copenhagen Infrastructure II, og der vil man investere i 8-10 projekter inden for vindmølleparker til lands og til havs, biomasseanlæg og transmissionsanlæg. Og der er i hovedsagen tale om en dansk investorkreds, der har afgivet investeringstilsagn på i alt 10,8 mia. kr. Pensionskassen har givet tilsagn på 1,25 mia. kr. Side 4 / 10

5 Formanden omtalte disse investeringer som grønne investeringer og sagde videre: Vi har også fokus på, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at handle socialt ansvarligt altså mere etiske overvejelser også når det gælder investeringer og vi er meget opmærksomme på de forventninger, som omverdenen har på det her punkt. Vi benytter os i udstrakt grad af aktivt ejerskab, gerne i samarbejde med ligesindede investorer på tværs af landegrænser. Ved at samarbejde på den måde kan vi sikre os en vis indflydelse, også selvom vores ejerandele nogle gange bestemt ikke er de største, og selvom ejerrettighederne er indirekte via fonde og investeringsforeninger, så kan vi få indflydelse den vej rundt via aktivt ejerskab. Vi har faktisk i 2014 været i dialog med flere virksomheder, som vi enten ved er, eller som vi regner med er i konflikt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og vi samarbejder med et firma, Ethix, og vi har herigennem været med til at påvirke virksomhederne til at ændre adfærd. Det anser vi for helt centralt, at vi går ind på den måde, og pensionskassen benytter også sine stemmerettigheder til at fremme en langsigtet økonomisk vækst og ordentlige ledelsesforhold i selskaberne. Vi lægger vægt på åbenhed og gennemsigtighed i investeringerne, og medlemmerne og offentligheden har let tilgang til information om pensionskassens politikker og investeringer på hjemmesiden, så gennemsigtighed er et kerneord på de her områder. Herefter nævnte formanden, at en arbejdsgruppe i DJØF-regi bestående af repræsentanter fra de faglige foreninger og pensionskasserne på akademikerområdet har undersøgt, om akademikerkasserne er konkurrencedygtige i forhold til andre pensionsleverandører. Formanden sagde: Vurderet ud fra tilgængelige taloplysninger er hver enkelt akademikerkasse konkurrencedygtig med gennemsnittet af arbejdsmarkedspensionsordninger såvel som gennemsnittet af de kommercielle pensionsselskaber. Der er altså ikke noget at komme efter. Vi er konkurrencedygtige. Det gælder vel at mærke ikke blot akademikerkasserne i gennemsnit men det gælder for hver enkelt akademikerkasse. I vurderingen indgik primært resultater i form af formueafkast og omkostninger. Der er derfor nu talmæssigt klart belæg for at konkludere, at kasserne leverer fuldt ud konkurrencedygtige pensioner til deres medlemmer. Hertil kommer, at de kritiske spørgsmål, som vi en gang imellem ser i dagspressen, og som rejses over for visse af de kommercielle selskabers måde at erhverve nye kunder på og den omfordeling, der kan ske via det, mellem kunderne, den kan ikke rejses over for os som akademikerkasse fordi hos os kan medlemmerne være trygge ved, at indbetalingerne alene anvendes til gavn for deres egne pensioner, ikke for at hverve nye kunder. Til slut orienterede formanden om, at adm. direktør Niels Lihn Jørgensen går på pension 1. juni efter at have haft ansvaret for pensionskassen i 25 år. Formanden takkede direktøren for en dybt dedikeret og højt professionel indsats. Side 5 / 10

6 Under debatten fremførte medlem Peter Leth Jørgensen stor utilfredshed med dels, at de udbetalte pensioner er blevet sat ned gennem de senere år, og dels at pensionisterne ikke er repræsenteret direkte i bestyrelsen. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen forklarede, at den kraftigt forlængede levetid gør, at medlemmernes pension skal strække sig over længere tid, og det koster på de årlige udbetalinger. Medlem af bestyrelsen Marianne Ingerslev Holt sagde, at de fire lægelige medlemmer af bestyrelsen, som er indstillet til bestyrelsen af Lægeforeningen, repræsenterer alle medlemmerne uden skelen til søjletilhørsforhold og prøver at tilgodese alles interesser. Delegeret Jørgen Lassen udtrykte utilfredshed med, at de pensionerede medlemmer har fået deres grundpension reduceret med et for kort varsel. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen anerkendte synspunktet. Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning. ÅRSREGNSKAB Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport 2014 : Direktøren fokuserede på fire forhold, som er afgørende for pensionskassens økonomi: formueafkast, omkostningsniveau, solvens og banken. Pensionskassens aktiver er opdelt i to hovedgrupper: Investeringsaktiver (som den nye ordning udelukkende er investeret i). Investeringsaktiverne består af to undergrupper: o Børsnoterede aktier og obligationer. o Ikke-børsnoterede aktiver (fx valutaafdækning og ejendomme). Afdækningsaktiver, som har til formål at sikre de garantier, som pensionskassen har givet over for medlemmerne (i den gamle ordning). Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver, blev i 2014 på 8,6 pct. Afkastet af de børsnoterede investeringsaktiver blev på 12,4 pct. især på grund af højt afkast af aktier. Afkastet er 0,5 pct.point større end det sammenlignelige markedsafkast også kaldet det strategiske benchmark. Fra 2000 til 2014 var det gennemsnitlige årlige merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,6 pct.point efter at samtlige omkostninger er trukket fra. De sidste 10 år svarer det til, at der tjent ca. 4 mia. kr. ekstra igennem perioden. Side 6 / 10

7 De samlede aktiver omfatter udover investeringsaktiverne også afdækningsaktiver til at sikre opfyldelsen af pensionskassens garantier over for medlemmerne i den gamle ordning. Afdækningsaktiverne gav i 2014 et betydeligt afkast, som skyldes det kraftigt faldende renteniveau, men da pensionskassen efterhånden kun har en mindre andel af formuen placeret i disse aktiver, blev afkastet af de samlede aktiver kun løftet en smule i 2014 op til 9,2 pct. Afkastet skal holdes op imod resten af branchen. Om det sagde direktøren: Som jeg har redegjort for på tidligere generalforsamlinger så er det meget svært at lave retvisende sammenligninger af formueafkast, når det drejer sig om totalen, fordi det er en blanding af investerings- og afdækningsaktiver. Og behovet for afdækningsaktiver afhænger af, hvilken type garantier, selskaberne har, og det varierer derfor kraftigt fra selskab til selskab. Pensionskassen har kraftigt reduceret andelen af afdækningsaktiver over de senere år, fordi mange medlemmer har skiftet fra den gamle pensionsordning til den nye pensionsordning med betinget garanti i tre omtegningsrunder. Det er derfor nærmest umuligt at afgøre, om et godt afkast skyldes investeringsmæssig dygtighed eller er et resultat af afdækning. I 2014 ligger pensionskassen under midten i sammenligninger med andre. Toppen af listen er dominereret af pensionskasser med mange garanterede ordninger og dermed en stor andel af formuen placeret i afdækningsaktiver, der har givet høje afkast i Lægernes Pensionskasse har altovervejende betingede ordninger, hvor der ikke anvendes afdækning, og det høje afkast på aktier har ikke kunnet kompensere for det høje afkast på afdækningsaktiverne eller kunnet matche det høje afkast på afdækningsaktiverne. Det omvendte var tilfældet sidste år. På den lange tidshorisont ligger pensionskassen på en andenplads med et årligt afkast på 8,5 pct. over de her sidste 24 år. Rentes-rente-effekten på 24 år betyder, at 1 mio. kr. investeret i 1991 er blevet til 7,0 mio. kr. i pensionskassen, og det er 1,2 mio. kr. mere end det gennemsnitlige selskab i branchen. Om administrationsomkostninger sagde direktøren, at målt på omkostningerne i procent af indbetalte bidrag ligger pensionskassen lavest med 1,2 pct. sammenlignet med de øvrige selskaber. Omkostninger i procent af hensættelserne det vil sige medlemmernes formue i pensionskassen ligger på 0,04. Det vil sige, at der anvendes en halv promille af medlemmernes formue til omkostninger til at drive selve pensionsvirksomheden. Det er det absolut laveste i branchen. Det tredje omkostningsnøgletal omkostningerne pr. medlem er på 580 kr. Grunden til, at pensionskassen på dette tal ikke ligger helt i bunden, er, at medlemmerne har meget store pensionsordninger, som er komplicerede at administrere. Side 7 / 10

8 Det tredje forhold, som er med til at sætte rammerne for pensionskassens økonomiske formåen, er solvensen, dvs. pensionskassens kapitalforhold. Pensionskassen er på plads med hensyn til de nye regler, der kommer fra 2016, og solvenssituationen er komfortabel. Til sidst omtalte direktøren banken og sagde: Det er pengeinstitut nr. 22 i Danmark, så vidt jeg kan huske. Pensionskassens samlede investering i banken gav pensionskassen et afkast i 2014 på 12,8 pct. ( ) Og oveni det kommer synergieffekter, altså omkostningsbesparelser som en følge af samdriften mellem pensionskasse og bank ( ) Forventningen er, også ifølge vores budgetter, at banken kan forrente pensionskassens investerede kapital i de kommende år med mindst 10 pct. årligt. Når jeg nævner det her, så er det fordi, der er altså ikke tale om, at pensionskassen på nogen måde subsidierer eller understøtter banken. Den eneste effekt, der ligger, det er, at vi har store gevinster af samdrift og stordrift i formueforvaltningen og i administrationen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det fremgår af den udsendte årsrapport, at de statsautoriserede revisorer og den lægelige revisor har givet en blank påtegning. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, DELEGEREDE ELLER MEDLEMMER Følgende forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget: Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag Forslag om at ophæve den vedtægtsbestemte opdeling af pensionskassens aktiver på flere afdelinger samt sammenlægge afdeling LPUA og afdeling LP Pr. 1. januar 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (LPUA) fusioneret til Lægernes Pensionskasse. Der skete samtidig en fusion med De Danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (Lægernes Enkekasse). De fusionerede pensionskasser blev placeret i hver sin afdeling i Lægernes Pensionskasse. Ved samme lejlighed blev der desuden etableret en særskilt afdeling for livrenter tegnet i henhold til Pensionsregulativet T2, stk. 11. I forbindelse med fusionen blev der til hver enkelt afdeling knyttet en beholdning af aktiver. Herved ville man, som det blev præsenteret på de ordinære generalforsamlinger i 2003: skabe sikkerhed for, at ingen af [de fusionerede kassers] medlemmer får forringet deres pensionsvilkår og udsigter som følge af en fusion. Det opnås ved at der oprettes en særskilt afdeling for [hver af de fusionerede kasser] inden for rammerne af en fusioneret kasse. [Afdelin- Side 8 / 10

9 gerne] vil i fornødent omfang få adskilt økonomi, herunder egne aktiver (investeringsgrupper) og eget bonusregulativ. Efterfølgende er der kommet betydelige stramninger i lovgivningen (kontributionsbekendtgørelsen), som sikrer medlemmernes pensionsvilkår- og udsigter og har medført, at pensionskassens medlemsbestand aktuelt er opdelt i 11 rentegrupper, der er underopdelt i 19 kontorentegrupper, 8 risikogrupper og 4 omkostningsgrupper. Derved er opdelingen i afdelinger blevet overflødig. Ud fra de nævnte forhold vil en ophævelse af den vedtægtsmæssige opdeling af aktiver ikke have betydning for den enkeltes pensionsudbetaling. De foreslåede ændringer vil give administrative lettelser. Forslag til generel bemyndigelse GODKENDELSE AF LØNPOLITIK Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget. BESTYRELSENS VEDERLAG Bestyrelsens vederlag blev enstemmigt vedtaget. VALG AF BESTYRELSE Under dette punkt på dagsordenen skulle der vælges nye lægelige bestyrelsesmedlemmer og to eksterne medlemmer af bestyrelsen. Marianne Ingerslev Holt, Klaus Friis Andersen og Philip Bennett blev genvalgt som lægelige medlemmer af bestyrelsen. Jesper Rangvid og Peter Melchior blev genvalgt som eksterne medlemmer af bestyrelsen. VALG AF REVISORER Som statsautoriseret revisor blev Ernst & Young P/S valgt. EVENTUELT Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen takkede formanden for de smukke ord og sagde tak til generalforsamlingen og til de bestyrelser, som han igennem de 25 år har haft samarbejde med. Delegeret Carsten Hædersdal bad om, at materialet til generalforsamlingen fremover blev udsendt digitalt. Side 9 / 10

10 Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke den resterende bestyrelse, administrationen og repræsentantskabet og takkede desuden dirigenten for hans gode måde at lede generalforsamlingen på. EN KOPI AF DET FULDSTÆNDIGE REFERAT AF GENERALFORSAM- LINGEN VIL BLIVE LAGT PÅ PENSIONSKASSENS HJEMMESIDE Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på pensionskassens hjemmeside. Godkendt den 4. maj Lars Svenning Andersen, dirigent Godkendt af bestyrelsen den 4. maj Linda Nielsen Niels Lihn Jørgensen Side 10 / 10

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 MAJ 2015 SIDE 2: SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? SIDE 3: HVEM SKAL ARVE DIG? SIDE 6: SIDE 8 FAMILIEN FIK SIT HUS Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 19. marts 2009

Referat af SMIP Generalforsamling den 19. marts 2009 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 24. marts 2009 Referat af SMIP Generalforsamling den 19. marts 2009 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og beklagede, at Peer Suhr

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

generalforsamling 2012 i kolding

generalforsamling 2012 i kolding APriL 2012 Side 2 AfkAst og omkostninger hænger sammen Side 7 hjælp til At kvitte ALkohoL Side 3 omtegn og få en højere PensionsoPsPAring Godt 13.000 medlemmer af pensionskassen skal i disse dage træffe

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere