- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl i København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København."

Transkript

1 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl i København. FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING Formanden, professor Linda Nielsen, indledte sin mundtlige beretning med at sige, at i efteråret sidste år fik de resterende medlemmer med den gamle garanterede ordning tilbud om at omtegne på de nye vilkår. En tredjedel valgte at omtegne. Og nu er situationen den, at der er tilbudt omtegning tre gange i 2009, 2012 og Og nu vurderer pensionskassen, at der ikke er basis for at tilbyde flere omtegningsrunder. Ud af pensionskassens samlede medlemmer har knap stadig den gamle ordning. Samtidig fik de medlemmer, der gav afkald på den obligatoriske ægtefællepension ved tidligere omtegninger, mulighed for at genetablere deres ægtefælledækning, hvis de ønsker det. De relevante medlemmer, som i alt er ca medlemmer, har fået tilbuddet i februar i år, og indtil videre har 230 valgt at benytte sig af det. Derudover er der indført en tredje pensionsordning, der indeholder en 10-årig pension til ægtefælle eller samlever. Medlemmerne kan nu vælge mellem en 10-årig eller en livsvarig ægtefællepension eller de kan vælge slet ikke at have nogen ægtefælledækning. Samtidig hæves aldersgrænsen for, hvor længe man kan skifte mellem de enkelte ordninger. Det kan nu gøres, helt indtil medlemmet går på pension eller fylder 65 år. Pensionsdækningen kan således nu tilpasses mere fleksibelt, så den passer endnu bedre til lægens aktuelle situation og civilstand. Medlemmerne er blevet orienteret om denne mulighed her i foråret. Om pensionernes størrelse sagde formanden: Side 1 / 10

2 Næsten alle vores medlemmer har helt eller delvist den nye ordning med betinget garanti. Den betingede garanti betyder, at alderspensionen kan nedsættes, hvis renten falder så meget, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente. Det gælder også, hvis levetiden forbedres over mindst en 5-års periode, så der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte levetid. Styrken ved de her bestemmelser er, at pensionskassen kan bevare den investeringsmæssige handlefrihed, som er en forudsætning for, at vi kan opnå et konkurrencedygtigt formueafkast og det, som vi har stillet medlemmerne i udsigt. De to bestemmelser, som er beskrevet i pensionsregulativet, har vi taget i anvendelse flere gange i de senere år senest i slutningen af Her blev grundpensionen sat ned som konsekvens af en markant forbedret levetid blandt medlemmerne, og det fik I, som medlemmer, besked om pr. brev. Men det er jo godt, at levetiden går op, samlet set, ikke? Samtidig valgte vi at nedsætte den såkaldte grundlagsrente fra en halv til 0 pct. og det skete som følge af det rentefald, som der jo var tale om i Det lave renteniveau betyder, at der ellers ikke ville være tilstrækkelig sikkerhed i grundlagsrenten med den konsekvens, at ordningen ville belaste pensionskassens solvens. Renterne falder fortsat kraftigt, og flere renter er nu noget, som man ville forestille sig, var helt utænkeligt bare for år tilbage de er blevet negative ( ) En helt særlig situation, og når det er sådan en helt ekstraordinær situation, så kræver det ekstraordinær handling, og det gælder både fra Nationalbankens side, som vi har oplevet det her igennem vinteren, men det gælder også rundt omkring i banker og pensionsselskaber, fordi vi skal kunne beskytte værdierne bedst muligt. Så derfor har vi som bestyrelse været nødt til at reagere på det, så vi også under de her meget ugunstige forhold kan skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. Det har vi lovet, og derfor vil der ske det lidt underlige, at grundlagsrenten vil blive nedsat til - 0,5 pct. med virkning fra 1. januar Altså først var den 0,5 pct., så blev den 0 pct. og nu bliver den -0,5 pct., og det lyder mærkeligt, men det er altså fornuftigt. Det betyder ikke, at medlemmernes pensioner fremover skal forrentes negativt. Hensigten med at sænke grundlagsrenten er faktisk det modsatte, da vi så ikke længere vil være bundet af den lave rente, så det er i jeres interesse. Vi kan så rette investeringerne derhen, hvor de rent faktisk kan opnå merværdi. En negativ grundlagsrente er derfor midlet til at sikre et konkurrencedygtigt formueafkast fremover. At investere i obligationer, hvor renten er tæt på nul, er jo ikke særligt attraktivt. Og når I som medlemmer vurderer udviklingen i jeres pensionskasse og jeres pensionsdepoter, så skal I være opmærksomme på, at den lave rente følges af en ekstremt lav inflation. Og lav inflation er godt for købekraften af jeres pensioner. Side 2 / 10

3 Man kan spørge om, hvorfor vi overhovedet har en grundlagsrente. Men selv en negativ grundlagsrente har jo altså den fordel, at den sætter en grænse for hvor store tab, det enkelte medlem kan få også hvis man kommer i den situation, at aktierne falder kraftigt. Hvis det sker, vil det maksimalt kunne give et negativ afkast på denne her halve pct. på pensionsopsparingen. Grundlagsrenten er derved et sikkerhedsnet. Det er en langt bedre ordning end markedsrenteproduktet, som pensionsselskaberne typisk tilbyder deres kunder, fordi med et markedsrenteprodukt er det pensionstageren selv, der bærer den samlede risiko og indkasserer det fulde tab, hvis aktierne falder. Så den grundlagsrenteordning, der er, er en sikkerhed. Det er bestyrelsens vurdering, at selv en negativ grundlagsrente er i medlemmernes bedste interesse sammenlignet med alternativet, som kan være helt at afskaffe garantierne og overgå til et markedsrenteprodukt, hvor der som udgangspunkt ikke er grænser for risikovilligheden, og hvor medlemmerne derfor kan påføres store tab - fx når aktierne en gang imellem falder kraftigt. Det er bestyrelsens hensigt at hæve grundlagsrenten til 0 pct., så snart renteniveauet igen gør det muligt. Formanden omtalte videre den intensiverede brug af digital post fra pensionskassen, som kan læses i Min pension på hjemmesiden eller i e-boks det har 8 ud 10 medlemmer valgt indtil videre. Man kan også fortsat vælge at få tilsendt posten på papir, fx hvis man ikke har adgang til internettet. Pensionskassen fortsætter med at udsende medlemsbladet Lægernes Pensionsnyt i papirformat to gange årligt. Det er tanken, at det skal suppleres med et digitalt nyhedsbrev, så medlemmerne kan holde sig orienteret om aktuelle forhold. Om det nye tiltag, livrenter, sagde formanden: Her til efteråret vil vi indføre mulighed for at tegne livrenter i pensionskassen som supplement til den obligatoriske pensionsordning. Og det gør vi, fordi der er ændrede skatteregler, som har gjort indbetaling på livrenter særlig attraktivt. Produktet vil på mange måder være at sammenligne med en rateforsikring, da det indeholder en høj grad af depotsikring, men det er skattemæssigt attraktivt at lave det som livrenter. Herefter omtalte formanden medlems- og kundetilfredshed i pensionskassen og banken. Resultater fra undersøgelser i 2014 viser, at lægerne er de mest tilfredse i en sammenligning med øvrige pensionsselskaber. På parametre som tilfredshed, tillid og loyalitet placerer lægerne deres pensionskasse på en førsteplads. Undersøgelsen viser også, at lægerne i langt højere grad end andre foretrækker en pensionskasse, som kun er for deres faggruppe. Derudover mener 6 ud af 10, at det er en for- Side 3 / 10

4 del, at pensionskassen også driver en medlemsbank, hvorved pension og bankforretninger er samlet et sted. Om Lægernes Pensionsbank sagde formanden, at godt halvdelen af pensionskassens medlemmer endnu ikke kunder i banken, og det vil bestyrelsen gøre noget ved. Formanden sagde: I den kommende tid går vi endnu mere målrettet efter at få flere kunder blandt medlemmerne. For at fremme processen er vi midt i et organisationsudviklingsprojekt, som skal gøre både pensionskasse og pensionsbank mere forretningsorienteret, end det er tilfældet i dag. God rådgivning bliver omdrejningspunktet. Det er det, vi gerne vil levere. Og de tværfaglige muligheder, der er ved at være både pensionskasse og pensionsbank, vil vi gerne udnytte fuldt ud, men vel at mærke uden at svække kvaliteten af administrationen. Dernæst nævnte formanden, at både banken og pensionskassen i 2014 har været igennem meget vellykkede ordinære inspektioner fra Finanstilsynets side. Der var et enkelt påbud til banken, mens pensionskassen gik fri af påbud, hvilket er næsten uset i branchen. Om pensionskassens økonomi sagde formanden: I 2014 er nøgletallene for omkostninger steget en anelse i forhold til 2013, men det skal ses i lyset af, at der er brugt ressourcer på at overgå til digital kommunikation, til at indføre den nye pensionsordning med en 10-årig ægtefælledækning, til at udvikle det her livrenteprodukt, jeg talte om før, og til at gennemføre yderligere en omtegning. Så det har været store projekter, og omkostningerne ved pensionsvirksomheden udgør nu 580 kr. pr. medlem eller 0,04 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, dvs. den opsparede formue. Det er bestemt i den meget lave ende set i forhold til vores konkurrenter eller kolleger. Om pensionskassen investeringer sagde formanden, at investeringsuniverset i disse år udvides med det, der kaldes alternative investeringer for at få et konkurrencedygtigt afkast. I 2014 er foretaget de to første investeringer i infrastruktur. Den første investering er i en stor tysk havmøllepark Gode Wind II, som skal opføres over de kommende år af Dong Energy. Dong Energy vil eje 50 pct. af vindmølleparken efter opførelsen, mens de resterende 50 pct. vil blive ejet af et konsortium, som består af fire pensionsselskaber (PKA, Industriens Pension, Lærernes Pension og Lægernes Pensionskasse). Pensionskassens investering er over 1/2 mia. kr. Den anden investering er i fonden Copenhagen Infrastructure II, og der vil man investere i 8-10 projekter inden for vindmølleparker til lands og til havs, biomasseanlæg og transmissionsanlæg. Og der er i hovedsagen tale om en dansk investorkreds, der har afgivet investeringstilsagn på i alt 10,8 mia. kr. Pensionskassen har givet tilsagn på 1,25 mia. kr. Side 4 / 10

5 Formanden omtalte disse investeringer som grønne investeringer og sagde videre: Vi har også fokus på, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at handle socialt ansvarligt altså mere etiske overvejelser også når det gælder investeringer og vi er meget opmærksomme på de forventninger, som omverdenen har på det her punkt. Vi benytter os i udstrakt grad af aktivt ejerskab, gerne i samarbejde med ligesindede investorer på tværs af landegrænser. Ved at samarbejde på den måde kan vi sikre os en vis indflydelse, også selvom vores ejerandele nogle gange bestemt ikke er de største, og selvom ejerrettighederne er indirekte via fonde og investeringsforeninger, så kan vi få indflydelse den vej rundt via aktivt ejerskab. Vi har faktisk i 2014 været i dialog med flere virksomheder, som vi enten ved er, eller som vi regner med er i konflikt med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og vi samarbejder med et firma, Ethix, og vi har herigennem været med til at påvirke virksomhederne til at ændre adfærd. Det anser vi for helt centralt, at vi går ind på den måde, og pensionskassen benytter også sine stemmerettigheder til at fremme en langsigtet økonomisk vækst og ordentlige ledelsesforhold i selskaberne. Vi lægger vægt på åbenhed og gennemsigtighed i investeringerne, og medlemmerne og offentligheden har let tilgang til information om pensionskassens politikker og investeringer på hjemmesiden, så gennemsigtighed er et kerneord på de her områder. Herefter nævnte formanden, at en arbejdsgruppe i DJØF-regi bestående af repræsentanter fra de faglige foreninger og pensionskasserne på akademikerområdet har undersøgt, om akademikerkasserne er konkurrencedygtige i forhold til andre pensionsleverandører. Formanden sagde: Vurderet ud fra tilgængelige taloplysninger er hver enkelt akademikerkasse konkurrencedygtig med gennemsnittet af arbejdsmarkedspensionsordninger såvel som gennemsnittet af de kommercielle pensionsselskaber. Der er altså ikke noget at komme efter. Vi er konkurrencedygtige. Det gælder vel at mærke ikke blot akademikerkasserne i gennemsnit men det gælder for hver enkelt akademikerkasse. I vurderingen indgik primært resultater i form af formueafkast og omkostninger. Der er derfor nu talmæssigt klart belæg for at konkludere, at kasserne leverer fuldt ud konkurrencedygtige pensioner til deres medlemmer. Hertil kommer, at de kritiske spørgsmål, som vi en gang imellem ser i dagspressen, og som rejses over for visse af de kommercielle selskabers måde at erhverve nye kunder på og den omfordeling, der kan ske via det, mellem kunderne, den kan ikke rejses over for os som akademikerkasse fordi hos os kan medlemmerne være trygge ved, at indbetalingerne alene anvendes til gavn for deres egne pensioner, ikke for at hverve nye kunder. Til slut orienterede formanden om, at adm. direktør Niels Lihn Jørgensen går på pension 1. juni efter at have haft ansvaret for pensionskassen i 25 år. Formanden takkede direktøren for en dybt dedikeret og højt professionel indsats. Side 5 / 10

6 Under debatten fremførte medlem Peter Leth Jørgensen stor utilfredshed med dels, at de udbetalte pensioner er blevet sat ned gennem de senere år, og dels at pensionisterne ikke er repræsenteret direkte i bestyrelsen. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen forklarede, at den kraftigt forlængede levetid gør, at medlemmernes pension skal strække sig over længere tid, og det koster på de årlige udbetalinger. Medlem af bestyrelsen Marianne Ingerslev Holt sagde, at de fire lægelige medlemmer af bestyrelsen, som er indstillet til bestyrelsen af Lægeforeningen, repræsenterer alle medlemmerne uden skelen til søjletilhørsforhold og prøver at tilgodese alles interesser. Delegeret Jørgen Lassen udtrykte utilfredshed med, at de pensionerede medlemmer har fået deres grundpension reduceret med et for kort varsel. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen anerkendte synspunktet. Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning. ÅRSREGNSKAB Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport 2014 : Direktøren fokuserede på fire forhold, som er afgørende for pensionskassens økonomi: formueafkast, omkostningsniveau, solvens og banken. Pensionskassens aktiver er opdelt i to hovedgrupper: Investeringsaktiver (som den nye ordning udelukkende er investeret i). Investeringsaktiverne består af to undergrupper: o Børsnoterede aktier og obligationer. o Ikke-børsnoterede aktiver (fx valutaafdækning og ejendomme). Afdækningsaktiver, som har til formål at sikre de garantier, som pensionskassen har givet over for medlemmerne (i den gamle ordning). Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver, blev i 2014 på 8,6 pct. Afkastet af de børsnoterede investeringsaktiver blev på 12,4 pct. især på grund af højt afkast af aktier. Afkastet er 0,5 pct.point større end det sammenlignelige markedsafkast også kaldet det strategiske benchmark. Fra 2000 til 2014 var det gennemsnitlige årlige merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,6 pct.point efter at samtlige omkostninger er trukket fra. De sidste 10 år svarer det til, at der tjent ca. 4 mia. kr. ekstra igennem perioden. Side 6 / 10

7 De samlede aktiver omfatter udover investeringsaktiverne også afdækningsaktiver til at sikre opfyldelsen af pensionskassens garantier over for medlemmerne i den gamle ordning. Afdækningsaktiverne gav i 2014 et betydeligt afkast, som skyldes det kraftigt faldende renteniveau, men da pensionskassen efterhånden kun har en mindre andel af formuen placeret i disse aktiver, blev afkastet af de samlede aktiver kun løftet en smule i 2014 op til 9,2 pct. Afkastet skal holdes op imod resten af branchen. Om det sagde direktøren: Som jeg har redegjort for på tidligere generalforsamlinger så er det meget svært at lave retvisende sammenligninger af formueafkast, når det drejer sig om totalen, fordi det er en blanding af investerings- og afdækningsaktiver. Og behovet for afdækningsaktiver afhænger af, hvilken type garantier, selskaberne har, og det varierer derfor kraftigt fra selskab til selskab. Pensionskassen har kraftigt reduceret andelen af afdækningsaktiver over de senere år, fordi mange medlemmer har skiftet fra den gamle pensionsordning til den nye pensionsordning med betinget garanti i tre omtegningsrunder. Det er derfor nærmest umuligt at afgøre, om et godt afkast skyldes investeringsmæssig dygtighed eller er et resultat af afdækning. I 2014 ligger pensionskassen under midten i sammenligninger med andre. Toppen af listen er dominereret af pensionskasser med mange garanterede ordninger og dermed en stor andel af formuen placeret i afdækningsaktiver, der har givet høje afkast i Lægernes Pensionskasse har altovervejende betingede ordninger, hvor der ikke anvendes afdækning, og det høje afkast på aktier har ikke kunnet kompensere for det høje afkast på afdækningsaktiverne eller kunnet matche det høje afkast på afdækningsaktiverne. Det omvendte var tilfældet sidste år. På den lange tidshorisont ligger pensionskassen på en andenplads med et årligt afkast på 8,5 pct. over de her sidste 24 år. Rentes-rente-effekten på 24 år betyder, at 1 mio. kr. investeret i 1991 er blevet til 7,0 mio. kr. i pensionskassen, og det er 1,2 mio. kr. mere end det gennemsnitlige selskab i branchen. Om administrationsomkostninger sagde direktøren, at målt på omkostningerne i procent af indbetalte bidrag ligger pensionskassen lavest med 1,2 pct. sammenlignet med de øvrige selskaber. Omkostninger i procent af hensættelserne det vil sige medlemmernes formue i pensionskassen ligger på 0,04. Det vil sige, at der anvendes en halv promille af medlemmernes formue til omkostninger til at drive selve pensionsvirksomheden. Det er det absolut laveste i branchen. Det tredje omkostningsnøgletal omkostningerne pr. medlem er på 580 kr. Grunden til, at pensionskassen på dette tal ikke ligger helt i bunden, er, at medlemmerne har meget store pensionsordninger, som er komplicerede at administrere. Side 7 / 10

8 Det tredje forhold, som er med til at sætte rammerne for pensionskassens økonomiske formåen, er solvensen, dvs. pensionskassens kapitalforhold. Pensionskassen er på plads med hensyn til de nye regler, der kommer fra 2016, og solvenssituationen er komfortabel. Til sidst omtalte direktøren banken og sagde: Det er pengeinstitut nr. 22 i Danmark, så vidt jeg kan huske. Pensionskassens samlede investering i banken gav pensionskassen et afkast i 2014 på 12,8 pct. ( ) Og oveni det kommer synergieffekter, altså omkostningsbesparelser som en følge af samdriften mellem pensionskasse og bank ( ) Forventningen er, også ifølge vores budgetter, at banken kan forrente pensionskassens investerede kapital i de kommende år med mindst 10 pct. årligt. Når jeg nævner det her, så er det fordi, der er altså ikke tale om, at pensionskassen på nogen måde subsidierer eller understøtter banken. Den eneste effekt, der ligger, det er, at vi har store gevinster af samdrift og stordrift i formueforvaltningen og i administrationen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det fremgår af den udsendte årsrapport, at de statsautoriserede revisorer og den lægelige revisor har givet en blank påtegning. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, DELEGEREDE ELLER MEDLEMMER Følgende forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget: Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag Forslag om at ophæve den vedtægtsbestemte opdeling af pensionskassens aktiver på flere afdelinger samt sammenlægge afdeling LPUA og afdeling LP Pr. 1. januar 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (LPUA) fusioneret til Lægernes Pensionskasse. Der skete samtidig en fusion med De Danske Lægers Enke- og Børneforsørgelseskasse (Lægernes Enkekasse). De fusionerede pensionskasser blev placeret i hver sin afdeling i Lægernes Pensionskasse. Ved samme lejlighed blev der desuden etableret en særskilt afdeling for livrenter tegnet i henhold til Pensionsregulativet T2, stk. 11. I forbindelse med fusionen blev der til hver enkelt afdeling knyttet en beholdning af aktiver. Herved ville man, som det blev præsenteret på de ordinære generalforsamlinger i 2003: skabe sikkerhed for, at ingen af [de fusionerede kassers] medlemmer får forringet deres pensionsvilkår og udsigter som følge af en fusion. Det opnås ved at der oprettes en særskilt afdeling for [hver af de fusionerede kasser] inden for rammerne af en fusioneret kasse. [Afdelin- Side 8 / 10

9 gerne] vil i fornødent omfang få adskilt økonomi, herunder egne aktiver (investeringsgrupper) og eget bonusregulativ. Efterfølgende er der kommet betydelige stramninger i lovgivningen (kontributionsbekendtgørelsen), som sikrer medlemmernes pensionsvilkår- og udsigter og har medført, at pensionskassens medlemsbestand aktuelt er opdelt i 11 rentegrupper, der er underopdelt i 19 kontorentegrupper, 8 risikogrupper og 4 omkostningsgrupper. Derved er opdelingen i afdelinger blevet overflødig. Ud fra de nævnte forhold vil en ophævelse af den vedtægtsmæssige opdeling af aktiver ikke have betydning for den enkeltes pensionsudbetaling. De foreslåede ændringer vil give administrative lettelser. Forslag til generel bemyndigelse GODKENDELSE AF LØNPOLITIK Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget. BESTYRELSENS VEDERLAG Bestyrelsens vederlag blev enstemmigt vedtaget. VALG AF BESTYRELSE Under dette punkt på dagsordenen skulle der vælges nye lægelige bestyrelsesmedlemmer og to eksterne medlemmer af bestyrelsen. Marianne Ingerslev Holt, Klaus Friis Andersen og Philip Bennett blev genvalgt som lægelige medlemmer af bestyrelsen. Jesper Rangvid og Peter Melchior blev genvalgt som eksterne medlemmer af bestyrelsen. VALG AF REVISORER Som statsautoriseret revisor blev Ernst & Young P/S valgt. EVENTUELT Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen takkede formanden for de smukke ord og sagde tak til generalforsamlingen og til de bestyrelser, som han igennem de 25 år har haft samarbejde med. Delegeret Carsten Hædersdal bad om, at materialet til generalforsamlingen fremover blev udsendt digitalt. Side 9 / 10

10 Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke den resterende bestyrelse, administrationen og repræsentantskabet og takkede desuden dirigenten for hans gode måde at lede generalforsamlingen på. EN KOPI AF DET FULDSTÆNDIGE REFERAT AF GENERALFORSAM- LINGEN VIL BLIVE LAGT PÅ PENSIONSKASSENS HJEMMESIDE Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på pensionskassens hjemmeside. Godkendt den 4. maj Lars Svenning Andersen, dirigent Godkendt af bestyrelsen den 4. maj Linda Nielsen Niels Lihn Jørgensen Side 10 / 10

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00 PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2013 er offentliggjort

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 MAJ 2015 SIDE 2: SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? SIDE 3: HVEM SKAL ARVE DIG? SIDE 6: SIDE 8 FAMILIEN FIK SIT HUS Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 15. april 2016 kl i Kolding.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 15. april 2016 kl i Kolding. 20. april 2016 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 15. APRIL 2016 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 15. april

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02 HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD 2 Bestyrelse 2 Direktion 2 Revision 2 REDAKTIONEL NOTE 3 LEDELSESBERETNING 4 Halvårets resultat 4 Balance 4 Udsigterne for andet halvår 2015 4 Risici og kapitalberedskab

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april 2013 kl i Aalborg.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april 2013 kl i Aalborg. 22. april 2013 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Dagsorden. for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest Mandag den 19. april 2010, kl. 17.00 Kulturøen, Havnegade 6-10, 5500 Middelfart 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015. Fredag den 24. april 2015 kl. 13

GENERALFORSAMLING 2015. Fredag den 24. april 2015 kl. 13 GENERALFORSAMLING 2015 Fredag den 24. april 2015 kl. 13 GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE Tid: Fredag den 24. april 2015 kl. 13.00 Sted: Deltagerkreds: Hotel Scandic København Generalforsamlingen

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere