DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER"

Transkript

1 DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker 3. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave

2 Indholdsfortegnelse side 1. Anvendelsesområde og definitioner 3 2. Generelt 6 3. Instruktion af personale 7 4. Ordensregler 8 5. Flugtveje 9 6. Brandslukningsmateriel Branddøre m.v Flugtvejsbelysning Varslingsanlæg Attest fra autoriseret el-installatør Midlertidige overnatningslokaler Hoteller m.v Plejeinstitutioner Forsamlingslokaler Daginstitutioner Butikker Undervisningslokaler 27 Eksempel på ordensregler 28 2

3 1. Anvendelsesområde og definitioner 1.1 Anvendelsesområde Forskrifterne er, uanset ibrugtagningstidspunktet, gældende for: Hoteller m.v. med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser. Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser. Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer. Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende. Butikker til flere end 150 personer For kirkerum, der anvendes til kirkelige handlinger, koncerter og lignende samt arrangementer af lignende karakter, der ikke medfører forøget brandrisiko, gælder bestemmelserne i pkt. 5.4, 6.2, , og ikke. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog kræve bestemmelserne i pkt opfyldt, hvor dette ud fra personsikkerhedsmæssige hensyn må anses for absolut påkrævet. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan endvidere kræve, at der opstilles mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker ved anvendelse af levende lys på juletræer eller i anden form for udsmykning. 3

4 1.2 Definitioner Hoteller m.v.: Hoteller, moteller, pensionater, kroer, klublejligheder, kollegi er, kostskoler, feriehjem og lignende virksomheder med soverumsafsnit Soverumsafsnit: Et eller flere soverum med tilhørende gange, herunder flugtveje, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende soverum. To eller flere soverumsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét soverumsafsnit ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Plejeinstitutioner: Plejeboliger, plejehjem, sygehuse, ældreboliger og andre institutioner for plejekrævende personer med soverumsafsnit Fast vagtordning: Døgnbemandet vagt i et soverumsafsnit, der kun må omfatte 1etage med en ganglængde på højst 50 m Forsamlingslokaler: Teatersale, biografsale, restaurationslokaler, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, messehaller, idrætshaller, kirkerum og andre lokaler, der anvendes til lignende formål Forsamlingslokaleafsnit: Et eller flere forsamlingslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere forsamlingslokaleafsnit, som har fælles flugtvej, betragtes som ét forsamlingslokaleafsnit i disse forskrifter Undervisningslokaler: Lokaler, der benyttes til undervisningsformål, samt lokaler, som er nødvendige for eller naturligt knytter sig til undervisningen, som f.eks. Biblioteksrum, spisestuer, grupperum, specialklasser og gymnastiksale Undervisningsafsnit: Et eller flere undervisningslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende undervisningslokaler. To eller flere undervisningsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét undervisningsafsnit ved anvendelse af disse forskrifter Daginstitutioner: Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, dagcentre, skolefritidsordninger og andre institutioner, der anvendes til lignende formål. 4

5 Daginstitutionsafsnit: Et eller flere opholdsrum med tilhørende gange, herunder flugtveje, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere daginstitutionsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét afsnit ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Daginstitutionsafsnit: Et eller flere opholdsrum med tilhørende gange, herunder flugtveje, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende lokaliteter. To eller flere daginstitutionsafsnit med fælles flugtvej betragtes som ét afsnit ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Opholdsrum i daginstitutioner: Soverum, hvilerum, legerum, beskæftigelsesrum, spiserum og lignende lokaler Butikker: Salgslokaler med tilhørende gange, herunder flugtveje, servicerum og kunderum Salgslokaler: Lokaler for detailsalg under enhver form samt andre salgslokaler med tilsvarende indretning og anvendelse. To eller flere salgslokaler med fælles flugtveje betragtes som ét salgslokale ved anvendelse af bestemmelserne i disse forskrifter Flugtvejsbelysning: Belyste udgangsskilte og panikbelysning, som skal sikre, at flugtveje tydeligt kan skelnes og benyttes sikkert, hvor lokaliteten er i brug Belyste udgangsskilte: Belyste, gennemlyste eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskilte Panikbelysning: Belysning, der tænder ved svigt af den normale strømforsyning, og som giver personer mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej. 5

6 2. Generelt 2.1 Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne. 2.2 Automatiske branddørlukningsanlæg, automatiske brandalarmanlæg, automatiske sprinkleranlæg og brandventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige i hele bygningens levetid. 2.3 Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 2.4 Virksomheder, der ikke er indrettet som hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 dage efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i kapitel 1 10 og 11. 6

7 3. Instruktion af personale 3.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne samt om reglerne for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddøre. Personalet skal ligeledes instrueres om at lukke døre i tilfælde af brand, jf. pkt Der skal på steder, hvor personalet jævnligt færdes, og ved alarmeringssteder ophænges en brand- og evakueringsinstruks, der skal indeholde oplysninger om: Alarmering redningsberedskabet alarmeres på aktivering af brandtryk Varsling af personer Evakuering Brandslukning varsling af personale varsling af andre personer personale vejleder om flugtveje betjening af brandslukningsmateriel Særlige forhold, herunder oplysninger om hvordan musikanlæg standses røgmaskiner standses normalbelysning tændes Personalet skal ved ny ansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet. 3.3 Til personalet skal der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand. Et eksempel på ordensregler findes til sidst i forskriften. Ordensreglerne skal gennemgås med personalet mindst én gang om året. 7

8 4. Ordensregler 4.1 Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og slukningsarbejde, skal være passable. 4.2 Redningsåbninger skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til åbningerne for personer i rummene. 4.3 Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) skal holdes rengjorte og må ikke uden kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse, anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. 8

9 5. Flugtveje 5.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst således, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v., men ikke trapper, anvendes til andre formål end trafik, såfremt 1) det ikke medfører en væsentlig forøget brandbelastning, 2) funktionen som flugtvej ikke reduceres, 3) den på indretningstidspunktet fastsatte mindste flugtvejsbredde ikke reduceres, 4) opstilling af løst inventar og lignende sker på arealer uden for den egentlige ganglinje, og 5) det i øvrigt er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. 5.2 Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede motorkøretøjer, knallerter og cykler eller oplag, beplantninger og lignende, som kan hindre evakuering. Det skal sikres, at udvendige flugtveje er i en sådan tilstand, at man med sikkerhed kan færdes der. 5.3 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Flugtveje skal være passable for personer, der opholder sig i lokaler med samtykke fra ejer, bruger eller den driftsansvarlige. Døre i flugtveje skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag m.v.), anbragt i bekvem højde over gulv. Der må på hvert dørblad højst være ét åbningsbeslag 5.4 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve flugtvejsdøre, der ikke dagligt benyttes, afmærket med et flugtvejsskilt, der er udført i overensstemmelse med pkt

10 5.5 Døre, som ikke er branddøre eller røgtætte døre, kan udføres som automatiske skydedøre, når de er indrettet således, at dørene i tilfælde af svigtende energikilde (elektricitet, trykluft) automatisk åbner og forbliver i åben stilling, og at der umiddelbart ved dørene er en afmærket nødåbningskontakt, som udløser samme funktioner. 5.6 Flugtvejsdøre må ikke dækkes med skærmvægge eller lignende eller blokeres af inventar og vareopstablinger, ligesom flugtvejsbelysningen og skilte ved dørene altid skal være synlige. 5.7 Overflader på vægge i flugtveje må ikke forringes i brandmæssig henseende, f.eks. Ved ophængning af træfiberplader eller andet brændbart materiale. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at brændbare materialer i begrænset omfang anvendes til udsmykning af vægge i flugtveje. 5.8 Særlige tyverisikringsanlæg, der ved aktivering udsender tåge eller lignende, således at man ikke med sikkerhed kan færdes på flugtveje og flugtvejsarealer, må ikke kunne aktiveres på tidspunkter, hvor der sker lovlig benyttelse af lokaliteterne. 10

11 6. Brandslukningsmateriel 6.1 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Brandslukningsmateriel skal anbringes således, at det ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse. Brandslukningsmateriellet skal fortrinsvis anbringes ved udgange fra lokaliteterne Anbringelsesstederne skal afmærkes med skilte, der er udført i overensstemmelse med pkt I lokaliteter, hvor der ikke er installeret vandfyldte slangevinder, skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere. 6.3 De i pkt. 6.2 nævnte håndsprøjtebatterier og trykvandslukkere skal anbringes på en sådan måde, at der fra et vilkårligt punkt højst er 25 m til nærmeste slukningsredskab. 6.4 I køkkener skal der anbringes mindst 1 egnet håndildslukker, jf. pkt. 6.6, fortrinsvis ved udgangsdøren. Endvidere skal der i køkkener med frituregryder anbringes et brandtæppe ved udgangen fra lokalet. I skolekøkkener, fysik- og kemilokaler og andre lokaler med aktiviteter, der indebærer en tilsvarende antændelsesrisiko, skal der anbringes håndildslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) anvisning, jf. pkt Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at der anbringes håndsprøjtebatterier eller håndildslukkere, jf. pkt. 6.6, i eller ved værkste der og andre servicerum. 6.6 Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/ EF. Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B. Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B. Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A. 11

12 Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg. Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter. Kulsyresneslukkere skal mindst være af type 55 B. Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B. Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN De i pkt. 6.6 nævnte håndildslukkere skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Vandfyldte slangevinder, der er udført efter EN 671-1, skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN Vandfyldte slangevinder, der ikke opfylder kravene i EN 671-1, men som lovligt er taget i brug, skal kontrolleres og vedligeholdes på en måde, der sikrer, at slangevinderne er pålidelige i hele bygningens levetid. Kravet om trykprøvning gælder alene for vandfyldte slangevinder monteret efter 1. juli

13 7. Branddøre m.v. 7.1 Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre må ikke fastholdes i åben stilling, jf. dog pkt Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion. 7.2 Uanset bestemmelserne i pkt. 7.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling, hvis de er udstyret med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), der lovligt er udført og installeret i overensstemmelse med forskrift 231 udsendt af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) eller en på installationstidspunktet tilsvarende anerkendt standard. 7.3 Konstateres det ved brandsyn, at selvlukkende døre fastholdes i åben stilling i modstrid med bestemmelserne i pkt. 7.1, skal kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt Ikke-selvlukkende døre (f. eks. EI2 30 eller BD-døre 30-M) skal, så vidt det er muligt, lukkes i tilfælde af brand. Personalet skal være informeret herom. 7.5 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at branddøre og -porte afmærkes med et skilt BRANDDØR - HOLDES LUKKET, der er udført i overensstemmelse med punkt

14 8. Flugtvejsbelysning 8.1 I lokaliteter, hvor der er installeret flugtvejsbelysning, skal der i tilknytning til bygningen være ansat mindst 1 person, der er instrueret i flugtvejsbelysningens betjening, afprøvning og vedligeholdelse. I forsamlingslokaler og butikker skal der i brugstiden være mindst 1 person til stede, der er instrueret i betjening af flugtvejsbelysningen. 8.2 Ved betjeningstavler for flugtvejsbelysning med egen strømforsyning (akkumulatorer, generatorer m.m.) skal der være ophængt en instruks med udførlig vejledning i flugtvejsbelysningens betjening, afprøvning og vedligeholdelse. 8.3 Belyste udgangsskilte skal altid være synlige. 8.4 Internt belyste udgangsskilte skal være tændte og eksternt belyste samt selvlysende skilte være belyste, når lokaliteterne er i brug. 8.5 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog fravige dette krav for så vidt angår flugtveje, som skønnes tilstrækkeligt belyst af dagslys, når de belyste udgangsskilte automatisk tændes ved mørkets frembrud. 14

15 9. Varslingsanlæg 9.1 I bygninger eller lokaliteter med varslingsanlæg skal brand- og evakueringsinstruksen, jf. pkt. 3.2 indeholde oplysning om, at varsling af personer sker ved anvendelse af varslingsanlægget. I bygninger, hvor der er indrettet reception, vagtrum eller lignende, skal betjeningsvejledningen være anbragt i dette rum. 9.2 I institutioner med varslingsanlæg, der er baseret på samtaleanlæg mellem vagtrum og de enkelte opholdsrum, skal den i pkt. 3.2 omtalte varsling bestå af såvel varslingssignal som mundtlig instruktion. 9.2 Konstaterede fejl ved varslingsanlæg skal omgående afhjælpes. 9.3 Afbrydere (herunder gruppeafbrydere) må ikke kunne betjenes af uvedkommende. Afbrydere skal derfor være udført som nøgleafbrydere eller være anbragt i et aflåst skab, der ikke må anvendes til andet formål. Der henvises i øvrigt til stærkstrømsbekendtgørelsen. 15

16 10. Attest fra autoriseret el-installatør 10.1 Der skal hvert tredje år indsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige. Dette gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler. 16

17 11. Midlertidige overnatningslokaler 11.1 Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 10 samt i dette kapitel overholdes Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. 17

18 12. Hoteller m.v For hoteller m.v. gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 12.2 Opslag På steder, hvor personalet færdes, skal der anbringes opslag som angivet i eksemplet sidst i forskriften I receptioner eller lignende i hoteller m.v. skal der synligt findes opslag, der let forståeligt giver instrukser om, hvorledes personale og gæster skal forholde sig i tilfælde af brand, jf. pkt Krav om opslag for personale vil være tilgodeset af den i pkt. 3.2 omtalte brand og evakueringsinstruks. Instruks for gæster skal omfatte påbud om at forlade hotellet ved varsling med angivelse af alarmsignalets art, jf. pkt Herudover skal der i instruksen tages hensyn til særlige forhold, der kan have betydning ved evakuering I hoteller m.v. skal der i ethvert soverum for gæster anbringes opslag med mindst følgende indhold:»vejledning OM ALARMERING OG EVAKUERING Orientér Dem ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed. Tag altid nøgle/ kort med, når De forlader værelset. Ved brand: 1. Alarmér pr. telefon eller ved brandalarm-/varslingstryk. 2. Hold døren til værelset lukket. Hvis De forlader værelset, skal De lukke døren. 3. Hvis brandalarm- eller varsling signalet lyder, skal De forlade værelset, hvis det er muligt. Kan De ikke passere gange og trapper på grund af røg, skal De blive på værelset og holde døren lukket. Alarmsignalet er...(alarmsignalets art - klokke, telefon eller anden lydgiver - skal anføres). 4. Elevatorer må ikke benyttes. 18

19 Opslaget skal tilrettes efter de stedlige forhold for så vidt angår pkt. 1 og med hensyn til alarmsignalets art. Herudover skal der i ethvert soverum for gæster opsættes en skematisk etageplan, som klart angiver soverummets placering i forhold til gange, trapper og/eller døre til terræn i det fri. Der henvises i øvrigt til pkt De to nævnte opslag ( og ) for gæster skal være affattet på dansk og på de fremmedsprog, som anvendes af hotellets sædvanlige gæster I hoteller m.v. skal der på hver etage opsættes en skematisk oversigtsplan for den pågældende etage med angivelse af placering af gange og trapper, placering af brandslukningsmateriel, placering af afbryderne for gas og elektricitet og placering af stopanordning for ventilationsanlæg. Planerne skal opsættes i gange umiddelbart ved døre til trapper eller til terræn i det fri og er primært til brug for personale og redningsberedskabet Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at opsætning af de i pkt , og nævnte opslag undlades, såfremt dette ud fra en vurdering af hotellets driftsform skønnes forsvarligt. 19

20 13. Plejeinstitutioner 13.1 For plejeinstitutioner gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 13.2 Flugtveje Åbningsbeslag på døre i flugtveje må ikke dækkes af plastkupler eller lignende uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at redningsåbninger og flugtvejsdøre aflåses, hvis en sådan foranstaltning er nødvendig ud fra andre sikkerhedsmæssige hensyn end de brandmæssige. Det er dog en forudsætning, at soverumsafsnittet har fast vagtordning, jf. pkt , at aflåste vinduer og døre kan åbnes med samme nøgle eller lignende, og at alt personale i soverumsafsnittet altid har en sådan nøgle eller lignende på sig Fast vågen vagt Hvis der i soverumsafsnit ikke er installeret et automatisk brandalarmanlæg, der er udført i overensstemmelse med forskrift 232 udsendt af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) med alarmoverførsel til redningsberedskabet, skal der være en fast vågen vagt, jf. pkt

21 14. Forsamlingslokaler 14.1 For forsamlingslokaler gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 14.2 Generelt Den driftsansvarlige person, jf. pkt. 2.1, skal sørge for, at der ikke lukkes flere personer ind i forsamlingslokalerne, end disse er godkendt til Flugtveje Det maksimale antal personer, som gives adgang til lokalerne, må højst svare til den samlede bredde af flugtvejene (bl.a. frie dørbredder), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde Pladsfordelingsplan Opstilling af stole, borde og andet inventar herunder publikumsbarrierer i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med én af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan. Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver. Planen skal ud over inventaropstilling vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer i lokalet) helt til terræn i det fri. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling. Et eksemplar af den aktuelle plan, forsynet med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted i eller ved forsamlingslokalet. På samme sted skal der findes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt , medmindre dette fremgår af den ophængte pladsfordelingsplan. 21

22 Ved anvendelse af forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, f.eks. til dans, idrætsformål m.v., skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. pkt Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper på mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke kan forrykkes. Afstanden mellem rækkerne (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 80 cm, og de enkelte sæders bredde skal være mindst 50 cm (eller centerafstanden fra stolemidte til stolemidte skal være mindst 50 cm ved sammenkoblede stole). Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelse af et frit gangareal af en bredde på mindst 2 m for bænke og sammenkoblede stole og 1,3 m for fastgjorte stole må ikke overstige 20. Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til udgange. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at stoleopstilling fortsat sker i overensstemmelse med tidligere godkendte pladsfordelings planer i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Ved stole- og bordopstilling skal der udlægges frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til forsamlings lokalets udgange. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at stole- og bordopstilling fortsat sker i overensstemmelse med tidligere godkendte pladsfordelingsplaner i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendt -gørelse om faste arbejdssteders indretning. 22

23 Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie gangarealers og flugtvejenes benyttelse ikke hindres Driftsjournal Den driftsansvarlige person, jf. pkt. 2.1, skal sørge for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i pkt nævnte forhold. Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den driftsansvarlige person skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder og på forlangende fremvises til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan i det enkelte tilfælde tillade, at driftsjournalen undlades under hensyntagen til personbelastningen, anvendelses formen og brugernes kendskab til flugtvejene Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres: at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige, at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted, at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling, at brandslukningsmateriel er efterset, jf. pkt Alle mangler, der konstateres ved den i pkt nævnte kontrol, skal omgående afhjælpes. 23

24 14.6 Inventar, udsmykning og særlige arrangementer Til udsmykning af lokaler og til fremstilling og beklædning af stande m.v. må der ikke benyttes materialer, der er ringere end klasse K1 10 D- s2,d2 (Klasse 2) som f.eks. 9 mm spånplade med densitet mindst 600 kg/m3, 9 mm træfiberplade med densitet mindst 600 kg/m3 eller 9 mm krydsfinerplade med densitet mindst 500 kg/m Polstrede møbler skal opfylde kravene for antændelighed i EN Særlig udsmykning af lokaler og afholdelse af særlige arrangementer, f.eks. Basarer, udstillinger og lignende, må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan nedlægge forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild Scener Midlertidigt opstillede scener Scenegulvets størrelse må ikke overstige 35 m², jf. dog pkt Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at der anbringes håndsprøjtebatterier eller håndildslukkere, jf. pkt. 3.6 på midlertidige scener Benyttelse af faste og midlertidigt opstillede scener Enhver ny benyttelse af en scene til teaterforestillinger og lignende arrangementer, hvorunder der anvendes kulisser og dekorationer m.v., skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) senest 3 hverdage før arrangementet. Dette gælder ikke for scener benyttet som tribune ved f.eks. foredrag, underholdning eller lignende og uden anvendelse af kulisser, dekorationer m.v For-, mellem- og bagtæpper skal mindst svare til materiale af klasse D-s2,d2 (klasse B-materiale). 24

25 Kulisser, sætstykker, dekorationer m.v. skal enten udføres i overensstemmelse med pkt eller udføres af: a) materialer svarende til klasse D-s2,d2 (klasse B-materiale), som f.eks. Gipsplader, krydsfinerplader, spånplader, hårde træfiberplader og lignende eller b) papir, tekstiler eller tilsvarende letantændelige materialer, der er brandimprægneret således, at materialerne svarer til klasse D-s2,d2 (klasse B- materiale). Opskummede eller ekspanderede plastmaterialer eller andre materialer, der i brandmæssig henseende kan sidestilles hermed, må ikke benyttes, medmindre der træffes særlige foranstaltninger til sikring mod antændelse, f.eks. ved på sprøjtning af puds- eller gipslag i mindst 5 mm tykkelse på alle overflader Der må ikke anvendes levende lys eller anden form for åben ild Rum under scenen skal holdes fri for brændbart oplag og være rengjort Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i pkt og , såfremt det kan anses for at være forsvarligt i brandmæssig henseende og i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om Faste arbejdssteders indretning. 15. Daginstitutioner 15.1 For daginstitutioner gælder forskrifternes kapitel 1 10 og følgende: 15.2 Ordensregler Anvendelse af skumplastmaterialer og lignende i legerum m.v. må kun finde sted i begrænset omfang Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forbyde udsmykning og indretning, der medfører en væsentlig forøgelse af brandbelastningen. 25

26 16. Butikker 16.1 For butikker gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 16.2 Ordensregler og flugtveje Opstilling af inventar og varer m.v. skal ske på en sådan måde, at der fremkommer frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m til alle flugtveje fra salgslokaler. I salgslokaler, der er indrettet før 1. februar 1977, skal gangarealer dog have en fri bredde på mindst 1,2 m. Til salgslokaler, hvorfra der er mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje til terræn i det fri, og hvor flugtvejene er placeret i eller ved lokalets modstående ender, må det maksimale antal personer, som gives adgang, højst svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder døre) målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde Udgang gennem kassesluser medregnes ikke som flugtvej, medmindre der er truffet særlige af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte foranstaltninger, der sikrer, at evakuering uhindret kan finde sted Såfremt lagerlokaler eller andre servicerum indgår i flugtveje fra salgslokaler, skal flugtvejsarealer angives i deres fulde bredde i sådanne lokaler (f.eks. ved påmaling af gulv). Der skal være tydelige og holdbare opslag, der forbyder oplag af enhver art på disse flugtvejsarealer Særlig udsmykning må kun ske med tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan kræve, at inventaropstilling m.m. er i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt inventarplan. Planen skal ud over inventaropstilling vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer) helt til terræn i det fri. Et eksemplar af den godkendte plan forsynet med godkendelsespåtegning fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) skal ophænges på et let tilgængeligt og synligt sted i eller ved salgslokalet. 26

27 17. Undervisningslokaler 17.1 For undervisningslokaler gælder forskrifterne i kapitel 1 10 og følgende: 17.2 Den i pkt. 3.2 nævnte brand- og evakueringsinstruks skal ophænges på steder, der er tilgængelige for brugerne af lokalerne. 27

28 Eksempel på ordensregler»forebyggelse AF BRAND Vær forsigtig med anvendelse af åben ild. Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn. Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder. Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål. Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container. Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig. Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen. Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg. Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk. Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper. Linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje. Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt. Opslagets indhold skal tilpasses de lokale forhold. Juli

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.,

Læs mere

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt Beredskabscenter Hjørring Forebyggende Afdeling Oktober 2010 Forord I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Bilag 1. Anvendelsesområde 1.1. Forskrifterne er uanset ibrugtagningstidspunktet,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter fastsætter

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for

Driftsmæssige forskrifter for Høje-Taastrup Høje-Taastrup Brandvæsen Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 TMC@htk.dk Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter

Driftsmæssige Forskrifter Driftsmæssige Forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, Undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Ballerup Brandvæsen 02 Driftsmæssige forskrifter Denne forskrift

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse Hvad er driftsmæssige forskrifter 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. BEREDSKAB JAMMERBUGT BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt Lundbakvej

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER. for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse: 1. Anvendelsesområde og definitioner. 2. Generelt.

Læs mere

Bilag. 1. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Bilag. 1. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for: hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Redningsberedskabet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 212 af om Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv.

Bekendtgørelse nr. 212 af om Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Bekendtgørelse nr. 212 af 27-03-2008 om Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv. Greve Brandvæsen Forebyggende Afdeling Lunikvej 6-8 2670 Greve Telefon: 43 95 01 00 www.grevebrandvaesen.dk Email: gb@greve.dk

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Forord Du har fået denne folder fordi du er ejer af, eller

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler

Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler STATENS BRANDINSPEKTION I. FEBRUAR 1983 (Der er senere ændringer til disse forskrifter se beredskabsstyrelsens vejledning, brandinfo s bemærkning) Disse

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter

Driftsmæssige forskrifter Thisted Brandvæsen Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983

Driftsmæssige forskrifter. Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v. STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Indhold Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Tegningsmaterialet

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om. pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner

Vejledning om. pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner

Læs mere

Vejledning til pladsfordelingsplaner

Vejledning til pladsfordelingsplaner Vejledning til pladsfordelingsplaner 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 1. Lovgrundlag... 3 2. Minimumsindhold på pladsfordelingsplanen... 3 3. Godkendelse... 3 4. Udseende og placering... 3 5.

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Forsamlingstelte og selskabslokaler

Forsamlingstelte og selskabslokaler Thisted Brandvæsen Forsamlingstelte og selskabslokaler Retningslinier Brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte og selskabslokaler: Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af

Læs mere

Forsamlingstelte og. selskabslokaler. Thisted Brandvæsen. Fax: Hurup Thy. Tlf: Kirkevej 9. Thisted Brandvæsen

Forsamlingstelte og. selskabslokaler. Thisted Brandvæsen. Fax: Hurup Thy. Tlf: Kirkevej 9. Thisted Brandvæsen Thisted Brandvæsen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Tlf: 99 17 21 38 Fax: 99 17 21 54 Thisted Brandvæsen Forsamlingstelte og selskabslokaler Retningslinier Ansøgningsskema kan hentes på www.thisted.dk/brand

Læs mere

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger Midlertidige overnatninger Sikkerhedsbestemmelser for midlertidige overnatninger. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Ansøgning 3 Flugtveje / redningsåbninger

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler 1. Indledning I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer skal der, jfr. Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler kap. 6.4.1,

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange.

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Marts 2002 1. Indledning Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96

9. Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Ved evt. spørgsmål kan Redningsberedskabet kontaktes direkte på tlf. 65 15 14 95 eller 65 15 14 96 Regler for oprettelse af midlertidig overnatning i undervisningslokaler, forsamlingslokaler, gymnastiksale og lignende, som normalt anvendes til andre formål end overnatning. I forbindelse med skoleudveksling,

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Vejledning for. udførelse af flugtvejs- og. pladsfordelingsplaner

Vejledning for. udførelse af flugtvejs- og. pladsfordelingsplaner Vejledning for udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner Odense Brandvæsen 2001 Vejledning for udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner Med udgangspunkt i Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Beredskabsstyrelsen 18. oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. BEK nr 1382 af 15/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033252 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tekniske forskrifter for

Tekniske forskrifter for gladsaxe kommune brandvæsenet august 2002 Tekniske forskrifter for Forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Tekniske forskrifter Forsamlingstelte,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandsyn

Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr 1000 af 9/06/016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 014/034638 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Attest. Brandmyndigheden. A tt.: Tlf: Lokal: Lokale/bygning. Tlf:

Attest. Brandmyndigheden. A tt.: Tlf: Lokal: Lokale/bygning. Tlf: Attest Brandmyndigheden B randm yndighed: G uldborgsund K om m une A tt.: Tlf: Lokal: Institution/firma: P. Hatten & Co / Punkt 1 Adresse: Kystvejen 20, Guldborgsundcentret, 4800 Nykøbing F Indehaver/driftansvarlig:

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Flugtvejs og pladsfordelingsplaner

Flugtvejs og pladsfordelingsplaner Flugtvejs og pladsfordelingsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af flugtvejs og pladsfordelingsplaner. Midtjysk Brand & Redning 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Målestoksforhold 3 Indhold

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Om brandforhold på skoler. en vejledning

Om brandforhold på skoler. en vejledning Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning Årsager, sikkerhed og forebyggelse Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand Spørgsmål om skolens beredskab Administration og ansvar

Læs mere

Planlægning af teltmontering og -indretning.

Planlægning af teltmontering og -indretning. Planlægning af teltmontering og -indretning. 1 Indholdfortegnelse: Forord... 3 Kursusbeskrivelse:... 3 Detaljetegning... 5 Skrå afbildning... 5 Perspektivtegning... 5 Målestoksforhold... 6 Papirstørrelser:...

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Retningslinier. for. Februar 2003

Retningslinier. for. Februar 2003 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej

Læs mere

Flugtvejs og pladsfordelingsplaner

Flugtvejs og pladsfordelingsplaner Flugtvejs og pladsfordelingsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af flugtvejs og pladsfordelingsplaner. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 3. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Målestoksforhold

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for

Driftsmæssige forskrifter for Høje-Taastrup Høje-Taastrup Kommune Beredskabsafsnittet Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 TMC@htk.dk Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler

Læs mere