at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning."

Transkript

1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden. 2. FORMÅL Foreningens formål er at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. Disse formål søges opnået ved at foreningen medvirker i relevante udvalg, nævn, komitéer og arbejdsgrupper, m.v. således, at denne sum af viden formidles ud til samfundets og medlemmernes gavn, at informere om erfaringer og forskningsmæssige resultatet inden for fagområdet, at afholde årsmøder og sikre medlemmernes mulighed for at vedligeholde og udbygge deres faglige viden, at rådgive myndigheder fagligt ved oprettelse af stillinger, samt at formidle nordisk og internationalt samarbejde mellem kollegaer. 3. MEDLEMSKAB Som medlem kan optages kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med målsæt- ning, drift og pleje af kommunale grønne områder. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer, der ved en særlig indsats for foreningens formål har gjort sig fortjent hertil, udnævnes til æresmedlem. Som passivt medlem kan optages personer, der er ansat inden for forskning og undervisning i offentlige institutioner. Passive medlemmer modtager samme publikationer som aktive medlemmer.

2 Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret på foreningens general- forsamling. 4. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august eller september måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden, indkomne forslag, regnskab og budgetforslag til den af medlemmerne sidst opgivne e- mail adresse, med mindre et medlem konkret har givet besked om at beretning skal modtages pr. post. Indkaldelse og beretning lægges på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest den 1. juli s.å.. Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 1. og 2. suppleant. 9. Valg af revisorfirma. 10. Eventuelt. Stk. 7 Stk. 9 Formanden vælges af generalforsamlingen på lige årstal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog 4 stk. 11 og 5. 2

3 Stk.10 Stk.11 I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige falder forslaget. Til vedtagelse af beslutninger om: Ændringer af foreningens vedtægter. Forslag om ekstraordinært kontingent. Optagelse af lån kræver, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Stk.12 Såfremt ét af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom, indeholdende den ønskede dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne. Som grundlag for indkaldelse benyttes den på tidspunktet gældende medlemsfortegnelse. Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at begæring herom er fremsat. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Til vedtagelse af beslutninger kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig og dagsordenen fastholdes, indkaldes inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. 6. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1. Formand. 2. Næstformand 3. Fem medlemmer uden portefølje. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. 3

4 Stk. 7 Stk. 9 Stk.10 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsesperioden løber fra 1. oktober til 30. september. På lige årstal vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. På ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. På hver ordinær generalforsamling vælges en 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skrives referat over det på møderne passerede og vedtagne. Et eksemplar opbevares på foreningens sekretariat. Bestyrelsesmedlemmerne modtager referat til godkendelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af den samlede bestyrelse er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stem- melighed falder forslaget. Foreningen forpligtes og tegnes overfor tredjemand af formanden eller ved fuldmagt. I økonomi- spørgsma l gælder dog, at det er bestyrelsen, der har bemyndigelsen til At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indga kontrakter herom. At meddele prokura stk.11 Til bestyrelsesmedlemmer ydes godtgørelse for dokumenterede udlæg. 7. ØKONOMI Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler skal indsættes i bank eller i værdipapirer. Der må ikke forefindes kontant kassebeholdning. Bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag og kontoudtog forevist. Foreningens regnskab skal revideres af en registreret- eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Den valgte revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan anmode om enhver oplysning, som findes af betydning for udøvelsen af sit hverv. Der føres revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om årsregnskabets revision skal revisor angive, hvorvidt forretningsgangen findes betryggende. 4

5 Stk. 7 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 8. KONTINGENT Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet betales forud. Årsopkrævning udsendes i 1. kvartal. Står et medlem trods påkrav i restance i mere end 6 måneder, kan bestyrelsen beslutte, at betragte medlemmet som udmeldt af foreningen. 9. OPLØSNING Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, og når der derefter ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer er flertal for opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning overgår formue og arkivmateriale til Havekulturfonden. 12. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN Disse vedtægter træder i kraft den 11.september 2013 Foreningens første vedtægter blev besluttet på den stiftende generalforsamling den 5. marts 1955 i Odense. Disse vedtægter er blevet ændret på generalforsamlinger i 1963, 1970, 1972, 1973, 1975, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2009 og 2013 De hermed foreliggende vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen den 11. september 2013 i Varde. 5

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere