FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade Odense C Tlf J.nr MES/eb VEDT,ÆGTER. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for"

Transkript

1 Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad, 10ae, 10af, 10ag, loah, 10au, 10av, 10ax, loay, luaz, loai, 1Oak, l0al, 10am,1Oan, 10ao, 10ap, 10aq, 10ar, 10as,10at, l0aæ, l0aø, 10ba, 10bb, l0bc,10bd, l0be, lobf Anmelder: Beriggende' YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade Odense C Tlf J.nr MES/eb VEDT,ÆGTER for Grundej erforeningen Utzons A116 Odense Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tel Fax oktober 2011 J.nr MESibj

2 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Utzons Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens trjemsted er: Odense Kommune. 3. Foreningens formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag Foreningen er pligtig at tage skøde på fællesarealerne og fællesanlæg på matr. nr" 9 ab og 10 bg Åsum By, Åsum, samt forestå den fremtidige nødvendige drift, vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer og fællesanlæg, herunder legeplads, veje, stier og ledningsanlæg mv Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement, der skal vedtages af en generalforsamling med2l3 flertal af de afgivne stemmer. Det træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmeme De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er bindende for de enkelte medlemmer

3 4. Foreningens medlemmer: 4.1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme indenfor område i lokalplan 3-646,matr. nr.9 ab og 10 bg Åsum By, Åsum Ethvert medlem af foreningen er uden videre erklæring fra hans side underkastet foreningens vedtægter, således som disse er eller senere måtte blive ændrede, og medlemmet er pligtig til at udrede de bidrag, som foreningen påligner sine medlemmer Såfremt der fra ovennævnte ejendom ved udstykning fremkommer nye selvstændige ejendomme, er ejeme af sådanne ejendomme berettiget og forpligtet til at være medlem af foreningen Ved salg af sin ejendom udtræder det pågældende medlem af foreningen ved overtagelsesdagen, og har intet krav på andel i foreningens formue, ej heller ved modregning. Den nye ejer, der er pligtig til at være medlem af foreningen, indtræder umiddelbart i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, herunder i pligten til betaling af eventuelle restancer, idet fbreningen dog er berettiget, men ikke forpligtet til hos den hidtidige ejer at inddrive beløb, der er forfaldne i den pågældendes medlemsperiode Ved overtagelse på tvangsauktion berigtiger auktionskøberne restancerne på auktionsdagen Såvel den nye som den hidtidige ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen med oplysning om den nye ejers navn, stilling og bopæi Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser i forhold til trediemand For forpliglelser, der påhviler det enkelte medlem, hæfter kun medlemmet Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet I

4 5. Kontingent: 5.1. Medlemmerne er pligtige til at betale kontingent til foreningen til dækning af de foreningen påhvilende forpligtelser med en andel pr. ejendom i forhold til det samlede antal ejendomme Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til l14 af årskontingentet Er en restance ikke indbetalt senest 14 dagefør en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. 6. Generalforsamlingen: 6.1. Generalforsamlingen er foreningenshøjeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. maj. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlen under den i medlemsprotokollen anførte adresse Det påhviler hvert enkelt medlem at holde foreningen underrettet om adresseforandring Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen ved dens formand i hænde senest 8 dage efter at indkaldelse til generalforsamling har fundet sted Forslag, der ikke er indkommet rettidigt, kan ikke sættes under afstemning r

5 6.7. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. c. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor. d. Indkomne forslag. e. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. f. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 6n suppleant. g. Valg af revisor. h. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter mindst l/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen og forslag for den ekstraordinære generalforsamling Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter denne modtagelse Hvis ikke mindst 314 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen nægte dagsordenen behandlet Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagemes behandlingsmåde og stemmeafgivning På foreningens generalforsamling har hvert matrikelnummer 6n stemme. Såfremt flere matrikelnumre tilhører samme ejer, har denne 6n stemme for hvert matrikelnummer Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand, for medlemmer der er firmaer, selskaber og lignende også ved fuldmagt til en medarbejder Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog I

6 6.16. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller optagelse af lån og beslutninger, der kræver indbetaling ud over beløb, der er nødvendige for at opfylde de foreningen påhvilende forpligtelser, kræves, at beslutningen vedtages med mindst2l3 af de afgivne stemmer Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpliglelser i forhold til trediemand. 7. Bestyrelsen: 7.1. Bestyrelsen er berettiget til på samtlige medlemmers vegne at træffe bestemmelse om fornyelse, vedligeholdelse, renholdelse og om opfyldelse af enhver foreningen påhvilende forpligtelse og er berettiget til at afliolde de fornødne udgifter hertil Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer samt 1 suppleant Formanden vælges direkte af generalforsamlingen Den valgte bestyrelse vælger selv en kasserer Bestyrelsen og suppleanten for disse vælges for to år ad gangen. Genvalg kan l-rnde sted. Halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur på den årlige generalforsamling Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må - hvis blot eet medlem af bestyrelsen kræver det - udgå af bestyrelsen og suppleanten indtræder da i hans sted Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling Regnskab føres af foreningens kasserer efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinier I

7 7.9. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder vedligeholdelse af arealer - og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er herunder berettiget til at antage administration, fremmed hjælp og til at ansætte medarbejdere Der afholdes møder, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst hver tredje måned. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde Bestyrelsens beslutningertræffes ved stemmeflerhed Foreningen tegnes overfor trediemand af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 8. Revisor og regnskab: 8.1. Generalforsamlingen vælger I revisor, der vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted Revisor kan efter generalforsamlingens ønske være uddannet revisor, herunder statsautoriseret revisor eller registreret revisor Revisor gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kasseren eller efter bestyrelsens nærrnere bestemmelse. Han forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sin revisionsbemærkning til bestyrelsen Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31. december Regnskabet skal tilstilles revisor inden den 1. marts, og revisionen skal være tilendebragt senest I måned derefter I

8 8.7. Medlemmernes indbetalinger foretages til kasseren, der bank, sparekasse eller på girokonti i foreningens navn. indsætter foreningens midler i 9. Foreningens opløsning: 9.1. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Opløsning kan ikke vedtages uden forudgående godkendelse fra Odense Kommu- ne- 10. Særlige bestemmelser: Fremkommer der spørgsmåi, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog efterfølgende fremlægge sagen til mediemmernes godkendelse ved førstkommende generaiforsamling. t0.2. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 11. Tinglysning: Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommen matr. nr.9 ab,9 h,9 i, 9 k, 9 l, 9 m,9 n,9 o,9 p,9 q,9 r,9 s,9 t,9 u,9 v,9 x,9y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d,9 e,9 f,9 g, 10bg,10x, l0y, l0z,l0æ,10ø,70aa,10ab,10ac,10ad,10ae,10af,10ag,10ah, loau, l0av, 10 ax, l}ay, l}az. i0ai, 10ak, ioal, 10am, 10an, 10ao, 10ap, 10aq, 10ar, 10as, l0at,10aæ, 10aø,10ba. 10bb, 10bc, 10bd, 10be, 1Obf Åsum By, Åsum for så vidt angår bestemmelserne om formål, medlemskab, hæftelse og pligt til at berigtige restancer på tvangsauktion. lt.2. Med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen Påtaleberettiget er bestyrelsen for Grundej erforeningen Utzons A r

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere