Kasse- og regnskabsregulativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasse- og regnskabsregulativ"

Transkript

1 Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato:

2 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI... 4 Modpartsrisiko... 4 FINANSIERING... 6 Beslutningskompetence... 6 Fordeling af den samlede låneportefølje... 7 Finansieringsvaluta... 7 Finansieringsrente... 7 FINANSIELLE INSTRUMENTER... 8 Benchmark... 8 BESLUTNINGSTAGERE/ANSVARLIGE... 9 RAPPORTERING... 9 REVURDERING... 9 LEASINGSTRATEGI... 9 Definitioner... 9 Retningslinjer Kompetence Leje- og leasing af driftsmidler Leje- og leasing af anlæg Procedurer GODKENDELSE Side 2

3 OVERORDNET MÅLSÆTNING Det overordnede mål med denne finansielle strategi er at styre Faaborg-Midtfyn Kommunes aktiver og passiver på en måde, så der til enhver tid er kendskab til kommunens finansielle risici. Den finansielle strategi skal give præcise rammer for, hvordan Økonomistaben håndterer disse risici på investeringer og finansieringer under skyldig hensyntagen til gældende lovbekendtgørelser (Lånebekendtgørelsen og Styrelsesloven). Formålet med at have en aktiv strategi for kommunens værdipapirer er at optimere afkastet og for kommunens låneportefølje at reducere finansieringsomkostningerne begge dele dog også med minimering af risici for øje. Denne finansielle strategi gælder for kommunens likvide midler, værdipapirportefølje, leasing og for lån inden for det skattefinansierede område dog bortset fra lån til ældreboliger o.l. Side 3

4 Likviditetsstrategi Modpartsrisiko Faaborg-Midtfyn Kommunes Økonomiudvalg har godkendt følgende krav til finansielle samarbejdspartnere: Hovedbankforbindelse: Ingen grænse (som følge af status som systemisk bank) Sekundære bankforbindelser: Maks kr., som dækkes af indskydergarantiordningen) Medio marts 2013 blev der udpeget følgende foreløbige systemiske kreditinstitutter i Danmark: Danske Bank Nordea Bank, Danmark Jyske Bank Sydbank Nykredit BRFkredit Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en af disse pengeinstitutter som hovedbankforbindelse. Sekundære pengeinstitutter skal vurderes ud fra følgende nøgletal (Finanstilsynets tilsynsdiamant): Summen af store engagementer (mindre end 125% af basiskapitalen) Udlånsvækst (mindre end 20% om året) Ejendomseksponering (mindre end 25% af de samlede udlån) Stabil funding, udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år, skal være mindre end 1% Likviditetsoverdækning (større end 50%) Pengeinstituttet må ikke overskride nogle af disse grænseværdier og ved overskridelse af disse skal kommunen straks orienteres. Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomichef og økonomiafdeling vurderer løbende, og mindst en gang årligt, risikoforhold i ovennævnte pengeinstitutter og vurderer, om der skal ske ændringer i forhold til aktuelle samarbejdspartnere og/eller maksimale placeringsbeløb. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker, at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt inden for strategiens rammer. Side 4

5 Kortsigtede likvide midler De kortsigtede likvide midler placeres efter en model, der skaber en konservativ placering, der giver høj rating mæssig sikkerhed for midlerne, fuld fleksibilitet i forhold til likviditetstilgang samt en højere forrentning end en typisk pengemarkedskonto. Likviditeten placeres i obligationer, udelukkende danske realkreditobligationer, som har begrænset kursrisiko. Endvidere skal der være tale om obligationer med løbende halvårlige kupon fastsættelse, således at kuponbetalingen løbende stiger, såfremt renterne begynder at stige. For at opnå den lavest mulige modpartsrisiko skal obligationer tillige være ratet AAA. I de perioder hvor obligationsplaceringen overstiger den faktiske likviditet, grundet likviditetsudsving, anvendes muligheden for at belåne obligationerne mod likviditet, kaldet en repo forretning. En repo forretning er en aftale om at låne likviditet mod at stille obligationer til sikkerhed. Grundet sikkerhedsstillelsen kan likviditeten lånes til attraktive låne-renter, hvorved der opnås en merforrentning. Investering Ifølge Styrelsesloven 44 har kommunerne mulighed for at investere deres kapital i følgende typer værdipapirer, i hvilke fondes midler kan anbringes, dvs. obligationer og udbyttegivende investeringsforeninger. Faaborg-Midtfyn Kommune kan investere i obligationer og aktier inden for følgende rammer: Kontant 0-2% Danske stats- og realkreditobligationer % Kreditobligationer og aktier* 0-30% *Betegnelsen kreditobligationer dækker bredt over obligationer, der ikke anses for guldrandede og derfor indebærer en kreditrisiko, dvs. risiko for, at udstederen ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Der findes overordnet 2 typer af kreditobligationer: High Yield (Virksomhedsobligationer, med større kreditrisiko og dermed højere afkast) Emerging Markets (Obligationer fra Latinamerika, Afrika, Asian og Rusland - primært statsobligationer) Endvidere kan der også investeres i Investment grade (Virksomhedsobligationer, med en begrænset kreditrisiko) samt Globale indeksobligationer. Globale indeksobligationer er indeksobligationer (obligationer der bliver opskrevet i takt med inflationen) med høj kreditværdighed primært udstedt af OECD-lande. Ved valg af investeringsforeninger stilles der krav om etiske investeringer. Konkret ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer (ILO), herunder at investeringer screenes ud fra FN s principper om ansvarlige investeringer Side 5

6 (UN-PRI og Global Compact). Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som atombomber, klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben. Kommunen ønsker desuden ikke at investere i selskaber, der overtræder menneskerettighederne eller benytter sig af børnearbejde. Kommunens porteføljeforvaltere forventes at have anlagt en etisk vurdering i forhold til kommunens investeringer. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne. Faaborg-Midtfyn s obligationsportefølje skal bestå af obligationer med en korrigeret varighed på max. 5 år. FINANSIERING Budget lægges 1 gang om året. Budgetrenten på kommunens finansieringer er et vægtet gennemsnit af: den aktuelle rente på bestående lån med fast rente den aktuelle rente på lån med variabel rente under hensyntagen til prognoseforventninger fra kommunens långivere. Ved budgetlægningen synliggøres kommunens renterisici ved, at der beregnes finansieringsomkostninger med en budgetrente, der er henholdsvis 1 procentpoint højere og 1 procentpoint lavere end den aktuelle budgetrente. I forhold til den aktive gældspleje bør alternative finansieringsvalutaer altid overvejes, ligesom fordelingen af fast og variabel rente skal vurderes. Kommunens lån optages i DKK eller EUR. Beslutningskompetence Beslutningen om optagelse af lån (jf. Styrelseslovens 41), løbetid, afdragsform og lånebeløbets størrelse træffes af Kommunalbestyrelsen. Beslutning om de konkrete lånevilkår træffes af borgmester og kommunaldirektør/vicekommunaldirektør inden for strategiens rammer. Valg af løbetider fastlægges i hvert tilfælde af Kommunalbestyrelsen/Økonomiudvalget på grundlag af en vurdering af kommunens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid. Afdragsprofilen fastlægges ud fra samme principper. Omlægning af porteføljen baseres på rådgivning fra ekstern rådgiver. Side 6

7 Fordeling af den samlede låneportefølje Finansieringsvaluta Ifølge lånebekendtgørelsen skal låneoptagning være i danske DKK eller i EUR. Følgende rammer skal overholdes: Valuta Minimum Maksimum DKK 60% 100% EUR *) 0% 40% *) Der forventes en meget begrænset kursrisiko på EUR, idet Danmarks Nationalbank fører og forventes at føre en fastkurspolitik, der sikrer en stabil DKK. Ved optagelse af lån i EUR skal renten som minimum være 0,25% lavere end et lån optaget i DKK. Finansieringsrente Følgende rammer skal overholdes: Rente Minimum Maksimum Variabel rente 25% 75% Fast rente 25% 75% Den variable rente defineres som en rente, der er fastsat for en periode på højst 1 år. Side 7

8 FINANSIELLE INSTRUMENTER Til omlægning af kommunens låneportefølje samt styring af renterisici kan bruges de til enhver tid tilgængelige finansielle instrumenter. Kommunen kan i henhold til lånebekendtgørelsen af nr. 68 af , kapitel 2, 10, stk. 3-5, anvende finansielle instrumenter. De finansielle instrumenter kan ifølge lånebekendtgørelsen kun anvendes i relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende kommunens gæld. Det sikres, at kommunen altid overholder lovbestemmelserne omkring dette i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt vejledningen hertil. De finansielle instrumenter kan derfor kun anvendes i relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende kommunens gæld. Modpartsrisiko: Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine forpligtelser, f.eks. på grund af konkurs. Kommunen kan kun indgå swapaftaler og valutaterminsforretninger med finansielle institutioner, der er udpeget som en systemisk vigtig bank. Der kan endvidere indgås aftale med KommuneKredit om swapaftaler eller valutaterminsforretninger, idet KommuneKredit i lighed med den danske stat har den højeste rating ved Moodys samt Standard & Poors. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud for kommunen anvendes. Benchmark Formålet med at anvende benchmarks er at kunne sammenligne kommunens afkast med markedsafkastet for samme påtagede risici. Et korrekt afspejlet benchmark giver således gode forudsætninger for at vurdere, om kommunens kapitalforvalter præsterer tilfredsstillende. Kommunen skal anvende et benchmark, der afspejler de til enhver tid givne investeringsrammer. Benchmark skal rebalanceres, når investeringsrammerne ændres, således at kommunen sikrer, at benchmark afspejler de maksimale givne investeringsrammer samt markedsafkastet heraf. Side 8

9 BESLUTNINGSTAGERE/ANSVARLIGE Ledelsen i Økonomistaben har ansvaret for, at retningslinjerne i denne strategi overholdes. Ledelsen i Økonomistaben følger udviklingen i porteføljen og har mandat til at opsige aftalen med kapitalforvalter samt træffe beslutning om forlængelse eller lukning af finansielle instrumenter til omlægning/ændring af låneporteføljen samt almindelige omlægninger af kommunens lån. RAPPORTERING Resultatet af den aktive investerings- og gældsplejestrategi rapporteres 2 gange årligt til Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomistaben har ansvaret for denne rapportering. REVURDERING Denne finansielle strategi revurderes i forbindelse med udbud af kommunens pengeforretninger m.v. LEASINGSTRATEGI Definitioner Finansiel leasing er en leasingaftale, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten er overført fra leasingselskabet til leasingtager (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi). En operationel leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentligt kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Kommunens finansielle strategi giver mulighed for både at foretage finansiel og operationel leasing under iagttagelse af nedenstående retningslinjer. Side 9

10 Retningslinjer Hvad kan leases? Da leasing/leje af henholdsvis driftsmidler og anlægsaktiver behandles forskelligt i forhold til den kommunale låntagning, er det nødvendigt at sondre mellem leasing/leje af driftsmidler og anlægsaktiver. Leasing af driftsmidler Ved driftsmidler forstås normalt inventar, biler, kopimaskiner samt it-udstyr m.v. Leasing af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme. Leasing af anlæg Leasing af anlæg opfattes som lån og skal dermed fragå kommunens låneramme. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme, skal der deponeres et beløb, svarende til værdien af det lejede/leasede aktiv. Kompetence Leje- og leasing af driftsmidler Indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på kr. eller derover skal, hvis der ikke foreligger forudgående politisk godkendelse, godkendes af Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelsen. Alle leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på under kr. kan alene indgås centralt af kommunens Direktion efter indstilling af kommunens Økonomistab. Leje- og leasing af anlæg Alle leje- og leasingaftaler vedrørende anlægsaktiver skal godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Procedurer Alle aftaleholdere i kommunen, som ønsker at indgå leje- og leasingaftaler, skal søge godkendelse og rådgivning herom hos Økonomistaben. Økonomistaben vurderer herefter fordele og ulemper ved at lease i stedet for selv at købe og derved bruge af kassebeholdningen. I den forbindelse skal også eventuelle forskelle i forsikringspræmie og andre økonomiske forhold f.eks. overtagelse af aktivets scrapværdi tages med i betragtning. Økonomistaben er ansvarlig for, at leasingaftaler indgås under iagttagelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse samt vejledning hertil. Side 10

11 Økonomistaben er ansvarlig for, at der udarbejdes en oversigt over leasingforpligtelsen i kommunens regnskab. GODKENDELSE Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober Side 11

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB ÅRSRAPPORT 2013 BERETNING & REGNSKAB Kontaktpersoner Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk Økonomichef Jens Bloch Behrendt Adresse KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 33 11

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere