LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED"

Transkript

1 2014 FOR

2 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele som permanente kolonihaver og ved samvirke at skaffe andelshaverne så billige og betryggende hold som muligt. 2. Foreningens areal. 01. Foreningens areal er på fællesskøde opdelt i 50 andele, men ingen andelshaver kan råde over mere en én andel. 02. Foreningen er ejer af arealet, og andelshaverne har brugsret til egen haveandel og skal overholde love og ordensreglement. 03. Andelshaverne hæfter solidarisk eningens pligtelser. 3. Foreningens ledelse og administration. 01. Foreningens ledelse og administration varetages af en bestyrelse, som består af: 1 mand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesrepræsentanter samt 2 bestyrelsessuppleanter. 02. Bestyrelsen vælger selv næstmand og sekretær. 03. På den ordinære generalsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 04. Valg af bestyrelse, revisorer og revisorsuppleanter finder sted på den ordinære generalsamling og gælder 2 år ad gangen, således at kassereren, 2 bestyrelsesrepræsentanter, 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant afgår ved generalsamlingen på lige år, medens manden, 1 bestyrelsesrepræsentant, 1 revisor, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant afgår ved generalsamlingen på ulige år. 05. Er en bestyrelsesrepræsentant der er på valg, fraværende ved generalsamlingen men ønsker genvalg, skal dette tilkendegives skriftligt. 06. Formanden er korresponderende i eningen og fører sæde ved bestyrelsesmøderne. Næstmanden træder i mandens sted, når denne er fraværende. I tilfælde af stemmelighed er mandens stemme afgørende. 07. Bestyrelsen holder møde, så ofte manden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesrepræsentanter begærer det. 08. Om handlingerne føres protokol, der godkendes af bestyrelsen. 09. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende møder uden at have meddelt lovligt fald, meddeles det repræsentanten skriftligt, at han/hun betragtes som udtrådt, og suppleanten indkaldes i hans/hendes sted.

3 4. Generalsamling. 01. Generalsamlingen er eningens højeste myndighed, og kun den kan ændre love og ordensreglement. Generalsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte andelshavere. 02. Den ordinære generalsamling holdes i juni måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til andelshaverne med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Godkendelse af budget. 6. Indkomne slag. 7. Valg ifølge lovene. 8. Eventuelt. 03. Forslag til den ordinære generalsamling skal være tilsendt manden skriftligt senest 1. maj. 04. Stemmeberettiget på generalsamlingen er den/de som er anført på andels/medlemsbeviset. 05. Den ordinære generalsamling vælger selv dirigent. 06. Alle afstemninger egår ved håndsoprækning, med mindre én stemmeberettiget begærer skriftlig afstemning. 07. Der er to stemmer pr. haveandel. 08. Til vedtagelse af beslutning om ændring af 12 kræves at alle haveandele stemmer ændring. 09. Til vedtagelse af ændring af love og ordensreglement kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Alle andre vedtagelser på den ordinære generalsamling sker ved almindelig stemmeflertal. 10. Ekstraordinær generalsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 andelshavere indgiver skriftlig begæring herom, dog skal mindst 10 af disse andelshavere give møde på generalsamlingen, da bestyrelsen ellers kan nægte at behandle de indsendte slag. 11. Ekstraordinær generalsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Behandling af slag.

4 5. Regnskab. 01. Regnskabet er kalenderåret. Kassereren skal afslutte det årlige regnskab 4 uger før den ordinære generalsamling, og regnskabet skal i revideret stand tilsendes andelshaverne sammen med indkaldelse til generalsamlingen. 02. Når den kontante kassebeholdning overstiger kr., skal det overskydende beløb indsættes på bankkonto, og intet beløb kan hæves i banken uden underskrift af mand og kasserer i ening. Der skal altid være et beløb på kr. til stede på bankkontoen til uudsete udgifter uden det beløb, der skal bruges til de løbende udgifter. 03. Udgifter til bestyrelsesmøder og ordinære revisionsmøder fastsættes af bestyrelsen. Udgifter ved repræsentation af eningen betales ifølge fremviste kvitteringer hver deltager pr. møde. 04. Revisorerne skal gennemgå regnskabet mindst 1 gang årligt, samt fremkomme med eventuelle bemærkninger, som anføres i revisorpåtegningen. Årsregnskabet underskrives af manden og kassereren. Formanden skal være til stede ved revisionen. 05. Kassereren har pligt til at føre eningens regnskab, andelshaverprotokol, samt påse, at andelsbidraget bliver rettidig indbetalt. 6. Andelshaveren. 01. Det er enhver andelshavers pligt at holde kassereren underrettet om sin adresse. 02. Enhver meddelelse fra eningen er gyldig, når den tilsendes den sidst opgivne adresse. 03. Andelshaveren er pligtet til at holde sit hus og have svarligt sikret. 04. Har en andelshaver i væsentlig grad, eller gentagne gange, overtrådt andre bestemmelser i eningens love og ordensreglement end de i 7 nævnte, eller udvist en adfærd, som er til skade eningen, kan bestyrelsen opsige vedkommende til fraflytning med én måneds varsel til en hvilken som helst tid. Andelshaveren kan dog lange sagen elagt en generalsamling, hvis afgørelse er endelig. 05. Denne appel til generalsamling skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage efter opsigelsen. 06. Haveandelen må ikke benyttes i erhvervsøjemed eller fremlejes. Udlån kan kun finde sted med bestyrelsens godkendelse. 07. Hvis en andelshaver ikke overholder eningens love og ordensreglement, efter med 14 dages varsel at være skriftligt opdret hertil af bestyrelsen, kan andelshaveren med yderligere 14 dages varsel opsiges til fraflytning jf. 8.

5 7. Andelsbidraget. 01. Bestyrelsen fastsætter det årlige andelsbidrag 2 år ad gangen. 02. Formanden er fra generalsamlingen den 24. juni 1995 bevilget fritagelse betaling af andelsbidraget. Kassereren er fra generalsamlingen den 11. juni 1994 bevilget fritagelse betaling af andelsbidraget, og bestyrelsesrepræsentanterne er fra generalsamlingen den 6. juni 2009 bevilget fritagelse betaling af andelsbidraget i to måneder om året. 03. Det årlige andelsbidrag til dækning af eningens fællesudgifter, (afdrag, renter, skatter, m.v.) betales ud, delt over 12 måneder. Forfaldsdag den 1. i hver måned. Sidste rettidige indbetaling er den 15. i samme måned. For indbetaling efter den 15., skal der betales et gebyr på kr. 100,00 pr. mdr. Andelshaverne tilsendes giroindbetalingskort. 8. Restance. 01. Kommer en andelshaver i restance med indbetalingen af andelsbidraget i 3 på hinanden følgende måneder, indkaldes vedkommende til møde med bestyrelsen, hvor en afgørelse træffes. 02. Hvis det faldne beløb derefter ikke er betalt inden 8 hverdage, overtager eningen haveandelen til salg. Alle udgifter ved haveandelens salg afholdes af andelshaveren. Bestyrelsen kan give dispensation, når særlige omstændigheder eligger. 9. Salg/overdragelse. 01. Afståelse af haveandel kan kun finde sted med bestyrelsens medvirken. 02. Ved afståelse af en haveandel betales der til eningen et afståelsesgebyr på kr ,- som betales ved afståelsen. 03. Enhver ny andelshaver betaler et optagelsesgebyr på kr ,- til eningen ved overdragelsen. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke ved salg eller overdragelse. 04. Ved afståelse af en haveandel i lige linie (1. og 2. led) betales intet optagelses- eller afståelsesgebyr. 05. Ved salg skal værdiansættelse etages af eningens vurderingsudvalg. 06. Ved salg opkræver eningen et gebyr pr. vurdering på kr. 500,-. En etaget vurdering er gældende til udgangen af et kalenderår. Hvis særlige hensyn taler det, kan ny vurdering dog etages tidligere. 10. Medlemskab. 01. Foreningen står som medlem af kolonihavebundet. 11. Sekretæren. 01. Sekretæren refererer alle eningens møder i mødeprotokollen, der godkendes af bestyrelsen.

6 12. Opløsning. 01. Foreningen kan kun ophæves, når 4/5 af andelshaverne stemmer her, og dette kan kun finde sted på en særlig generalsamling, der tillige tager bestemmelse om anvendelse af eningens mue. 13. Vurderingsudvalg. 01. Vurderingsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, og skal i henhold til kolonihavebundets vurderingsregler, vurdere den enkelte haveandel inden overdragelse/salg må etages. 02. Vurderingsudvalget består af: 1 vurderingsmand, 2 vurderingsrepræsentanter, samt 1 vurderingssuppleant. 03. Valget af vurderingsudvalg finder sted på den ordinære generalsamling, og gælder 2 år ad gangen, således at vurderingsmanden og 1 vurderings-repræsentant er på valg ved generalsamlingen i lige år, og 1 vurderings-repræsentant og vurderingssuppleant er på valg ved generalsamlingen i ulige år. 04. Er en vurderingsrepræsentant der er på valg, fraværende ved generalsamlingen men ønsker genvalg, skal dette tilkendegives skriftligt. 14. Vedtagelser og ændring. 01. Disse love og reglement er vedtaget på generalsamlingen den 25. oktober 1949 og træder i kraft, når eningen har købt jorden. 02. Disse love og reglement er ændret på generalsamlingen den 28. april 1953, 21. marts 1982, 26. marts 1985, 30. april 1986, 29. marts 1989, 27. juni 1992, 24. juni 1995 og 6. juni Disse love og ordensreglement er ændret på generalsamlingen den 9. juni 2001, 1. juni 2002, 14. juni 2003, 2. juni 2007 og den 6. juni 2009 Lovene træder i kraft efter godkendelse på generalsamlingen den 7. juni 2014.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere