VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007

2 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED SELSKABETS DELTAGERE SELSKABSFORM FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING OPGAVER KAPITALFREMSKAFFELSE BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING BESTYRELSENS FUNKTIONSMÅDE BESTYRELSENS KOMPETENCE TEGNINGSRET SEKRETARIATET FORHOLD TIL KOMMUNALE TILSYNSMYNDIGHEDER BUDGET OG REGNSKAB REVISION INTERESSENTSKABETS OPLØSNING TVISTER IKRAFTTRÆDEN... 9

3 3 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tarup-Davinde I/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2.0 Selskabets deltagere Odense Kommune Fåborg-Midtfyn Kommune 3.0 Selskabsform 3.1 Selskabet er et interessentskab, for hvis forpligtigelser interessenterne hæfter solidarisk og med hele deres formue. 3.2 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent i forhold til fordelingen af interessentens indskud. 3.3 Interessenterne tager andel i interessentskabets formue i samme forhold, som de hæfter efter i Formål og områdets afgrænsning 4.1 Interessentskabets formål er i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i Tarup-Davinde Grusgrave og omliggende arealer jfr Interessentskabet kan etablere og drive institutioner, der gennem undervisning, udstillinger, klubaktiviteter m.v. virker for folkeoplysning vedrørende områdets natur og historie. Herunder kan selskabet bl.a. drive Naturskolen Åløkkestedet, som med udgangspunkt i den lokale gravehistorie og råstofindvinding formidler viden om Tarup-Davinde området. Interessentskabet kan også etablere og drive institutioner til fritidsformål og kulturelle formål. Desuden kan interessentskabet etablere publikumsfaciliteter. 4.3 Interessentskabet kan i forbindelse med erhvervelse af arealer, ligeledes erhverve bygninger. Interessentskabet kan besidde sådanne bygninger, såfremt det ikke er muligt på økonomisk rimelige vilkår at afhænde disse, eller såfremt interessentskabet påtænker senere at tage disse bygninger i brug i overensstemmelse med Bygninger som interessentskabet besidder i medfør af 4.3, kan udlejes. 4.5 Grusgravområdet omfatter ca ha.

4 4 Vedtægterne gælder de matrikelnumre, der er omfattet af lokalplan for Tarup-Davinde, lokalplan nr Årslev Kommune, lokalplan Odense Kommune, samt de arealer der er omfattet af råstofinteresser omkring lokalplanens område. 5.0 Opgaver 5.1 Med henblik på etablering af grusgravområdet som natur- og fritidsområde, jf. 4.1 tilstræber selskabet at overtage eller på anden måde råde over de i området beliggende ejendomme på bedst mulige vilkår. Inden for området må interessenterne hver for sig ikke opkøbe ejendommene, forinden disse har været tilbudt selskabet. Såfremt interessentskabet ikke ønsker at erhverve en ejendom, må en interessent ikke fremsætte et højere købstilbud end afgivet af interessentskabet, uden efter aftale med interessentskabet. Interessentskabet kan opkøbe arealer udenfor lokalplanområdet, hvis de indgår i et samlet køb af areal indenfor området. 5.2 Interessentskabet foranlediger det fornødne jordarbejde og beplantning gennemført, således at området kan benyttes til almene rekreative formål, eller andre formål jfr Interessentskabet kan for etablering og drift af særlige anlæg til fritidsformål indgå aftaler med kommuner, organisationer, private m.v. Ligeledes kan der træffes aftale om udlejning eller frasalg af opkøbte bygninger. 5.3 Interessentskabet gør området offentligt tilgængeligt ved anlæg og stier, adgangsveje og parkeringspladser. 5.4 Interessentskabet forestår detailplanlægningen af de enkelte områder. Planlægningen skal tage udgangspunkt i de regionale udviklingsplaner, råstofplanlægningen og i kommunernes planlægning i kommuneplaner og lokalplaner. For varetagelse af interessentskabets formål tilstræbes det i videst muligt omfang at give interessentskabet mulighed for at udtale sig over dispositioner, der medfører betydelige ændringer af den eksisterende anvendelse af arealerne inden for området. 5.5 Interessentskabet forestår vedligeholdelse og drift af de opkøbte ejendomme. Se også Kapitalfremskaffelse 6.1 Tilvejebringelse af nødvendige midler til interessentskabets drift og opfyldelse af interessentskabets formål sker ved indskud fra interessenterne i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

5 5 6.2 Interessenterne yder indskud til erhvervelse af fast ejendom, retablering af arealer og bygninger, til etablering af faciliteter og til drift af de erhvervede ejendomme jfr. 4, samt øvrige budgetlagte udgifter jfr Indskuddets størrelse fastsættes til kr. pr. år og fordeles imellem interessenterne i overensstemmelse med det i 6.5 anførte. Beløbet er beregnet i prisniveau Beløbet reguleres ved opkrævning i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings skøn over prisudviklingen for investering/anlæg. 6.4 Indskud, der måtte henstå uforbrugt ved regnskabsårets udløb, overføres til næste regnskabsår til akkumulation med interessenternes yderligere indskud af samme art, jfr. herved 6.2 og Alle indskud fordeles på interessenterne med 1/3 til Faaborg-Midtfyn Kommune og 2/3 til Odense Kommune. 6.6 Interessentskabet kan modtage gaver, frivillige tilskud og andre indtægter. 7.0 Bestyrelsens sammensætning 7.1 Interessentskabets øverste styrende organ er bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, som vælges således: Faaborg-Midtfyn Kommune: 3 medlemmer Odense Kommune: 4 medlemmer 7 medlemmer 7.2 For hvert bestyrelsesmedlem vælges tillige en personlig stedfortræder, der under medlemmets midlertidige forfald tiltræder bestyrelsen. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem har anmeldt forfald, skal medlemmet selv foranledige stedfortræderen indkaldt. 7.3 Interessentkommunernes bestyrelsesmedlemmer og stedfortræderne for disse vælges af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. 7.4 Valg sker for de kommunale råds funktionstid og foretages på det konstituerende møde i de respektive kommunalbestyrelser. 7.5 Den siddende bestyrelse fortsætter med at fungere, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig. 7.6 Udtræder et bestyrelsesmedlem eller en stedfortræder i valgperiodens løb, besættes den ledigblevne plads af den kommunalbestyrelse, der har valgt den pågældende. 8.0 Bestyrelsens funktionsmåde 8.1 Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest den 1. februar i det år, der følger

6 6 efter det år, hvor valg til kommunalbestyrelsen har fundet sted. Mødet indkaldes af formanden for den afgående bestyrelse. 8.2 Det første bestyrelsesmøde i selskabet ledes af det bestyrelsesmedlem, der længst har været medlem af sin kommunalbestyrelse, eller hvis flere har været medlem lige længe, af den ældste af disse. 8.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Valget sker under ét og under anvendelse af forholdstalsmetoden. Næstformand overtager formandens funktioner ved dennes midlertidige forfald. 8.4 Ordinære bestyrelsesmøder skal, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, afholdes mindst 4 gange årligt. Mødetidspunkterne fastsættes på det konstituerende møde. 8.5 Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker herom, og samtidig opgiver, hvilke emner der ønskes behandlet - ved brev til hvert enkelt medlem - med mindst 3 ugers varsel. 8.6 Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes møde, hvor der aflægges årsberetning, og hvor regnskabet for det sidst forløbne regnskabsår forelægges til godkendelse. 8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. 8.8 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der efter bemyndigelse varetager interessentskabets daglige ledelse. Begge interessenter skal sikres repræsentation i Forretningsudvalget. 8.9 Bestyrelsens beslutninger opføres i et beslutningsreferat, som godkendes af formanden, inden det fremsendes til godkendelse på det næste bestyrelsesmøde. 9.0 Bestyrelsens kompetence 9.1 Bestyrelsen er selskabets øverste styrende organ. 9.2 Under bestyrelsens afgørelse henhører: a. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. b. Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. c. Fastlæggelse af retningslinier for ejendomserhvervelser. d. Godkendelse af selskabets køb og salg af fast ejendom samt udlejning på længere åremål. e. Valg af revision.

7 7 f. Ændring af selskabets vedtægter. g. Beslutning om interessentskabets opløsning. h. Indskud af kapital ud over det i 6.3 nævnte beløb. i. Optagelse af lån og anden gældsstiftelse. j. Oprettelse af, eller deltagelse i selskaber. 9.3 Beslutninger som nævnt i 9.2a og b kan kun træffes, såfremt et flertal både af de af Faaborg- Midtfyn Kommune valgte og de af Odense Kommune valgte bestyrelsesmedlemmer har tiltrådt. De under 9.2 e, f, g, h, i og j nævnte sager forelægges interessentkommunerne til godkendelse. Godkendelse forudsætter tiltræden af begge interessenter Tegningsret 10.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med sekretariatslederen Sekretariatet 11.1 Interessentskabet ansætter en sekretariatsleder, som varetager købsforhandlinger efter forudgående bemyndigelse af bestyrelsen. Sekretariatslederen varetager endvidere planlægningsopgaver samt driften af friarealer, bygninger og selskabets instititutioner. For sekretariatslederen henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende stillingsbeskrivelse. Bestyrelsen kan ansætte yderligere personale Interessentkommunerne stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen Forhold til kommunale tilsynsmyndigheder 12.1 Følgende beslutninger kræver Statsforvaltningen Syddanmarks godkendelse: a. Vedtægter. b. Antagelse og afskedigelse af revision. c. Opløsning af selskabet. d. Oprettelse eller deltagelse i selskaber. Interessentskabet kan optage lån i overensstemmelse med de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeren måtte fastsætte i medfør af lov om kommunernes styrelse, 58.

8 Budget og regnskab 13.1 Interessentskabet regnskabsår følger det kommunale regnskabsår Over interessentskabets udgifter og indtægter skal der føres et nøje specificeret bogholderi, således at indtægter og udgifter kan fordeles omhyggeligt og forsvarligt på selskabets forskellige aktiviteter Bestyrelsen lader ved hvert regnskabsårs udløb udarbejde et årsregnskab omfattende årsberetning, resultatopgørelse og status, jf. 8.6 og Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb, hvorefter det fremsendes til bestyrelsen til godkendelse, jf. 8.6 og Det godkendte regnskab med revisionsbemærkninger skal foreligge tilgængeligt for offentligheden. Regnskabet med revisionsbemærkninger og de afgørelser, bestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, skal indsendes til tilsynsmyndigheden Bestyrelsen foranlediger hvert år senest den 1. maj udarbejdet budget for det kommende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag, jf Efter bestyrelsens godkendelse af budgettet og de flerårige budgetoverslag sendes budgettet umiddelbart derefter og senest den 1. juni til interessentkommunerne og tilsynsmyndigheden Revision 14.1 Interessentskabets regnskabsførelse og årsregnskab skal revideres af den af bestyrelsen antagne revisor Som revision skal antages enten en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revision Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet. Protokollen forelægges i bestyrelsesmøderne Interessentskabets opløsning 15.1 Interessentskabet kan opløses, når dette besluttes af bestyrelsen og godkendes af interessentkommunerne, jf. 9.2 og Interessentskabet kan endvidere opløses på begæring af én af interessentkommunerne, når Statsforvaltningen Syddanmark finder rimelig grund hertil, jf. lov om kommunernes styrelse, 60, stk. 2.

9 Ved interessentskabets opløsning realiseres anlæggene og aktiviteterne i øvrigt, og interessentskabets samlede formue, efter at eventuelle andre forpligtelser er indfriet, deles herefter mellem interessenterne i forhold til de samlede tilskud, som hver interessent i hele interessentkabets eksistens- periode har ydet. I denne forbindelse godskrives interessenterne Fyns Amts tidligere indbetalinger i samme forhold som interessenterne har overtaget Fyns Amts interessentskabsandel Tvister 16.1 Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning, eller om forholdet mellem interessentskabet og en interessentkommune eller mellem interessentkommunerne indbyrdes afgøres - efter tilstræbt enighed mellem tvistens parter - endeligt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, for så vidt angår kommunalretlige spørgsmål Ikrafttræden 17.1 Nærværende vedtægter træder i kraft pr. 1. februar 2007, dog tidligst den dato godkendelse foreligger i henhold til lov om kommuners styrelse 60. Ovennævnte vedtægter er godkendt af Odense Byråd, den Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse, den Statsforvaltningen Syddanmark, den BKF revision af vedtægter 5. januar 2007

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

BILAG VARMEPLAN TVIS. Oktober 2014. TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG VARMEPLAN TVIS Oktober 2014 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune BILAG 4 BILAG A Planlægning og beslutningsprocessen 6 BILAG B Tekniske data for transmissionssystemet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere