Analysemodul- TDjournal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysemodul- TDjournal"

Transkript

1 November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser Regningsydelser + Patient Regningsydelser + Patient (RDU/KRDU/BW) Patient Patient- Tilgang Patient- Frafald Stoletid Omsætning pr. ugedag Analyserne er beskrevet individuelt sidst i vejledningen. Analyserne giver dig rig mulighed for at udtrække data om din klinik. Du kan selv ændre i opsætningen på de enkelte analyser, gemme dine opsætninger samt vende tilbage til standard. 1

2 Generelt om analyserne Analysen dannes ud fra de felter, som der vælges i kassen i øverste venstre hjørne. Indlæs tidligere gemt opsætning Gem egen opsætning Gendan standard opsætning Gem som Excel-fil Til/fravælg kolonner med total og subtotal. Tilpas diagram mets visning Udskriv som rapport Vælg om analysen skal vises som tabel eller diagram De felter (muligheder) der vises her, er dem, der kan benyttes i analysen. Vælg dem til, som du ønsker at benytte, og træk dem med venstre musetast ned i de ønskede bokse. Hvis du sætter flueben her, opdateres tabellen ikke (når felter vælges til og fra m.m.) før fluebenet fjernes igen Hvis du ønsker at have begrænsninger i analysen, skal du benytte filteret. Her kan du vælge at begrænse analysen på f.eks. periode (Dato), behandler eller ydelse. Træk det felt som du ønsker at begrænse på ned i -kassen, og højreklik på feltet. I højrekliksmenuen vælg Feltindstillinger. 2

3 I feltindstillinger, kan du vælge til og fra vha. flueben. Hvis du klikker her med venstre musetast, får du yderligere valgmuligheder for begrænsning af filteret. Her kan f.eks. vælge at begrænse feltet Dato til kun at indeholde datoer imellem xx-xx-xxxx og xx-xx-xxxx. Du kan også vælge at Nulstille filter. Så fjernes de tidligere opsatte begrænsninger. Bemærk at som standard er der ikke aktiveret begrænsninger på analyserne, og det kan derfor ofte være en stor fordel at opsætte et filter. Ellers laves analysen på baggrund af data fra alle datoer i programmet. Kolonnefelter/Rækkefelter De felter som du trækker ned i kassen Kolonnefelter, bliver til parametre, der vises som kolonner ud af den vandrette akse på tabellen. De felter som du trækker ned i kassen Rækkefelter, bliver til parametre, der vises som rækker ned ad den lodrette akse på tabellen. Bemærk at der skal være min. 1 parameter valgt i henholdsvis Kolonnefelter og Rækkefelter, for at tabellen kan laves. Hvis du højreklikker på et felt under kolonnefelter/rækkefelter, og vælger Feltindstillinger, vises mulighederne for dette felt. 3

4 Har du f.eks. valgt kolonnen/rækken Behandlernavn, kan du vælge, om du ønsker at se en kolonne/række for hver behandler eller kun for nogle af dem. Har du valgt flere felter (parametre), kan du ændre på deres rækkefølge (flyt et felt op eller ned i rækken vha. venstre musetast). Det kolonnefelt/rækkefelt, der står øverst i kassen, er også den kolonne/række, der i visningen på tabellen kommer til at stå øverst. Værdier Det felt som du trækker ned i kassen Værdier, er det, der vil blive vist i de hvide felter i tabellen f.eks. antal. Der kan kun vælges et felt til denne kasse. Du kan ændre, om værdien skal vises som sum, gennemsnit eller andet. Højreklik på feltet i kassen Værdier og vælg Feltindstillinger. 4

5 Under fanebladet Subtotaler vælger du, hvordan værdien skal vises (f.eks. som sum eller gennemsnit). Diagram Du kan vælge at få analysen vist som diagram. Klik på fanebladet Diagram. Du kan ændre på opsætningen af diagrammet under menuen Diagram Diagramtype: Vælg om diagrammet skal vises som søjler, kolonner, punkter m.m. 5

6 Palet: hvilken farvepalet der benyttes til diagrammet. Vis titel: Viser som titel hvilke kolonne og rækker, analysen består af. Vis gitterlinjer: viser gitterlinjer på diagrammet. Stablet: Viser kolonnerne stablet i hovedkolonner. Kun totaler: Viser tallene fra Totalkolonnen/totalrækken- hvis denne er valgt til. Husk at hvis du ønsker at gemme ændringer i opsætningen af enten tabellen eller diagrammet, skal du klikke på ikonet for at gemme. 6

7 Regningsydelser Analysen Regningsydelser giver mulighed for at få vist hvilke og hvor mange ydelser, de enkelte behandlere har lavet i en given periode. Der er lavet 9 konsultationer uden behandling med YdelsesNrSFU 3020, hvor patientandelen var 187 kr. (pr. konsultation). Antal af ydelsen som behandleren har lavet. PatAndel (patientandel), KomAndel (kommuneandel) og SygAndel (sygesikringsandel) viser det totale beløb i kr., der er registreret for ydelsen. I filteret kan du opsætte hvilken periode, du ønsker at få analysen vist for. Højreklik på YdelseDato og vælg feltindstillinger for at vælge en specifik periode under Dato/Tid filter. Ønsker du at se analysen for et helt år, kan du højreklikke på YdelseAar, vælge Feltindstillinger og herinde sørge for at der kun er flueben ved de(t) år, som du ønsker analysen for. Kolonnefelter Ønsker du f.eks. ikke at se analysen for alle klinikkens behandlere, kan du højreklikke på Behandlernavn og Feltindstillinger. Fjern her fluebenet for de behandlere, der ikke ønskes vist. Rækkefelter Hvis du f.eks. ikke ønsker at se patient-, kommune- og sygesikringsandel i analysen, fjern da fluebenet ud for disse. 7

8 Regningsydelser + Patient Analysen Regningsydelser + Patient giver dig foruden mulighederne fra analysen Regningsydelser også mulighed for at opdele analysen i alderskategorier og køn. Du kan således se, hvordan regningsydelserne har været fordelt mht. patienternes alder og køn. Viser antallet af ydelser lavet, fordelt på de enkelte patientkategorier. Total antal ydelser lavet i de enkelte patientkategorier, kan ses i en totalkolonne længst til højre. I kan du vælge hvilke(t) år, du ønsker at se analysen for. Højreklik på YdelseAar, vælge Feltindstillinger og herinde sørge for at der kun er flueben ved de(t) år, som du ønsker analysen for. Kolonnefelter Ønsker du f.eks. at se alder og køn fordelt på de enkelte behandlere, skal du sætte flueben ved Behandler i den øverste kasse, og så med venstre musetast trække behandlerfeltet ned i kassen Kolonnefelter. Ønsker du ikke analysen fordelt på ydelsesnumre samtidig, fjerne du fluebenet fra disse i den øverste kasse. Vælg Diagram hvis du ønsker analysen vist som diagram. 8

9 Regningsydelser + Patient (RDU/KRDU/BW) I analysen har du mulighed for at se, hvor mange måneder der er gået fra den sidste RDU/KRDU/BW på patienterne til de forskellige ydelser. Analysen kan altså fortælle noget om, hvor langt tid der er imellem, at patienterne kommer i klinikken. I denne række vises antal af ydelser, hvor der ikke har været lavet en RDU/KRDU/BW på patienten tidligere (nye patienter). Hvor mange af den ydelse er der lavet. Hvor mange måneder er det siden, at patienten sidst fik lavet en RDU/KRDU/BW. I kan du vælge hvilke(t) år, du ønsker at se analysen for. Højreklik på YdelseAar, vælge Feltindstillinger og herinde sørge for at der kun er flueben ved de(t) år, som du ønsker analysen for. Kolonnefelter/Rækkefelter Ønsker du f.eks. at se aldersfordeling, fordeling på behandlere eller lign., så skal du sætte flueben ved det/de felter i den øverste kasse, som du ønsker at tilføje i tabellen. Træk herefter feltet ned i kassen med kolonnefelter eller rækkefelter. Vælg Diagram hvis du ønsker analysen vist som diagram. 9

10 Patient I denne analyse kan du se fordelingen af klinikkens patienter. Patienterne er som standard inddelt i alderskategori og deres patientkategori (grøn/gul/rød), men du kan også vælge at inddele patienterne på køn, sygesikringsgruppe, danmarksgrupper, postnummer m.m. Antal patienter i de forskellige alderskategorier (og underkategorier). Tabellen optæller patienter i de forskellige alders kategorier, fordi dette er valgt til under Værdier. I er der som standard valgt, at der ikke skal medtages de deaktiverede patienter. Dette kan ændres ved at højreklikke på Deaktiveret, vælge Feltindstillinger og under vælge imellem/både og 0= medtag ikke deaktiverede, 1= medtag deaktiverede. Du kan også vælge kun at se bestemte grupper. Sæt flueben ved den gruppe (f.eks. sygesikringsgruppe), som du ønsker at opsætte filter på, træk feltet ned i kassen med venstre musetast, højreklik på feltet og vælg Feltindstillinger, fjern her fluebenet ved de undergrupper, der ikke ønskes medtaget i analysen. Kolonnefelter/Rækkefelter Ønsker du at inddele patienterne i andre eller flere grupper, kan du sætte flueben ved de ønskede felter i den øverste kasse, og så trække dem ned i kassen Kolonnefelter eller Rækkefelter med venstre musetast. Du kan også fjerne ting fra tabellen, ved at fjerne fluebenet ud fra feltet i den øverste kasse. 10

11 Patient- Tilgang Analysen kan vise, hvor mange patienter der er tilgået i en given periode. Patienterne er som standard opdelt i aldersgrupper, køn og kategori, men du kan også tilvælge muligheder som bl.a. sygesikringsgruppe, postnummer, danmarksgruppe samt hvilken tandlæge de er tilgået. Antal patienter, der er kommet til i de forskellige alderskategorier (og underkategorier). Tabellen optæller patienter i de forskellige alders kategorier, fordi dette er valgt til under Værdier. Du skal vælge hvilken periode, du ønsker at se tilgåede patienter for (ellers vises alle tilgåede patienter igennem tiden). Højreklik på DatoOprettet og vælg Feltindstillinger. Klik på Dato/Tid filter i bunden af vinduet og vælg Imellem. Indtast den datoperiode som du ønsker at se tilgang for og klik på OK. Hvis du klikker på ikonet for Gem øverst i analysevinduet, gemmes filterindstillingen i analysen. Ellers nulstilles den, når du går ud af analysen igen. I er der som standard valgt, at der ikke skal medtages de deaktiverede patienter. Dette kan ændres ved at højreklikke på Deaktiveret, vælge Feltindstillinger og under vælge imellem/både og 0= medtag ikke deaktiverede, 1= medtag deaktiverede. Kolonnefelter/Rækkefelter Ønsker du at inddele patienterne i andre eller flere grupper, kan du sætte flueben ved de ønskede felter i den øverste kasse, og så trække dem ned i kassen Kolonnefelter eller Rækkefelter med venstre musetast. Du kan også fjerne ting fra tabellen, ved at fjerne fluebenet ud fra feltet i den øverste kasse. 11

12 Patient- Frafald Analysen kan vise, hvor mange patienter der er deaktiverede i en given periode. Patienterne er som standard opdelt i aldersgrupper, køn og kategori, men du kan også tilvælge muligheder som bl.a. sygesikringsgruppe, postnummer, danmarksgruppe samt hvilken tandlæge de var tilknyttet. Antal patienter, der er deaktiverede i de forskellige alderskategorier (og underkategorier). Tabellen optæller de deaktiverede patienter, fordi dette er valgt til under Værdier. Du skal vælge hvilken periode, du ønsker at se deaktiverede patienter for (ellers vises alle deaktiverede patienter igennem tiden). Højreklik på DatoOprettet og vælg Feltindstillinger. Klik på Dato/Tid filter i bunden af vinduet og vælg Imellem. Indtast den datoperiode som du ønsker at se frafald for og klik på OK. Hvis du klikker på ikonet for Gem øverst i analysevinduet, gemmes filterindstillingen i analysen. Ellers nulstilles den, når du går ud af analysen igen. Kolonnefelter/Rækkefelter Ønsker du at inddele patienterne i andre eller flere grupper, kan du sætte flueben ved de ønskede felter i den øverste kasse, og så trække dem ned i kassen Kolonnefelter eller Rækkefelter med venstre musetast. Du kan også fjerne ting fra tabellen, ved at fjerne fluebenet ud fra feltet i den øverste kasse. 12

13 Stole-tid Analysen kan bl.a. vise, hvor stor en del af tiden, klinikkens stole var fyldte i en given periode. Viser hvor stor en del af tiden, stolene var fyldt i gennemsnit på de forskellige ugedage, fordelt ud på de forskellige behandlere. For at få vist et gennemsnit for de enkelte ugedage er det nødvendigt at det valgte i kassen Værdier, er sat til at være et gennemsnitstal. Du kan tjekke/ændre dette ved at højreklikke på værdien, vælge Feltindstillinger og under fanebladet Subtotaler vælge Gennemsnit. I filteret kan du opsætte hvilken periode, du ønsker at få analysen vist for. Højreklik på YdelseDato og vælg feltindstillinger for at vælge en specifik periode under Dato/Tid filter. Kolonnefelter Ønsker du i stedet at se den fyldte tid (i %) vist som gennemsnit for de forskellige måneder i den valgte periode, kan du vælge at flytte feltet DatoMåned op i kassen med kolonnefelter i stedet for Ugedag. Værdier Hvis du f.eks. i stedet for den fyldte tid, ønsker at se den tomme stole-tid, skal du sætte flueben ved feltet TidTommeProcent i den øverste kasse. Vælg Diagram hvis du ønsker analysen vist som diagram. 13

14 Omsætning pr. ugedag Analysen kan vise omsætningen for en ønsket periode opdelt på ugedag. Som standard er analysen også opdelt pr. behandler. Analysen kan evt. sammenholdes med analysen Stole-tid, der viser hvor stor en del af tiden klinikkens stole var fyldt, fordelt på ugedag og behandler. Omsætning i alt på ugedagen for den ønskede periode. Mandag indeholder derfor den summerede omsætning for alle mandage i perioden. Ønsker du at se den totale omsætning for behandleren i perioden, kan dette ses i totalkolonnen. I filteret kan du opsætte hvilken periode, du ønsker at få analysen vist for. Højreklik på YdelseDato og vælg feltindstillinger for at vælge en specifik periode under Dato/Tid filter. Diagram Klik på OLAP diagram hvis du ønsker at få analysen vist som diagram. Da analysen er opdelt på behandlernr, vil diagrammet også være dette. 14

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere