SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO"

Transkript

1 SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1

2 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater Side 24 Afsnit 05 Metode Side 36 2

3 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2018 Silkeborg Kommune har i foråret 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens skoler og SFO er (0.-3. klasser). Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Silkeborg Kommune. I alt er forældrene til skolebørn inviteret til at deltage i undersøgelsen via med link eller brev med kode til besvarelse af skemaet på internettet. Forældrene til elever valgte at deltage i undersøgelsen, og dette giver en overordnet svarprocent på 68,3%. I løbet af dataindsamlingsperioden har forældre, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, fået påmindelser om dette. Denne rapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte skoler. Rapporten fremstiller et mere uddybet billede af resultaterne. På de efterfølgende sider findes en kort sammenfatning af resultaterne for henholdsvis skole og SFO. Afsnittene for skole og SFO indledes begge med en strukturside. Struktursiden viser to bokse, der fortæller, hvilke områder rapporten dækker (samlede resultater, styrker og opmærksomhedspunkter). I slutningen af hvert afsnit findes en opsamling af det pågældende område. Vær opmærksom på, at nogle procenter ikke summerer til 100% på grund af afrunding. 3

4 LÆSEVEJLEDNING Grafens overskrift Selve grafen, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. Område Til venstre for grafen findes, på de fleste sider, kommentarer om de vigtigste informationer. I boksen til højre for figuren vises forskellen til niveauet på landsplan. 4

5 02. SAMMENFATNING AF SKOLERESULTATER SAMLEDE RESULTATER Otte ud af ti forældre er meget tilfredse eller tilfredse med barnets skole samlet set. Den samlede tilfredshed er 3,9 målt på en skala fra 1 til 5. Dette er 0,1 højere end landstallet. Forældrene er mest tilfredse med personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade. Lavest tilfredshed er der derimod med trafiksikkerheden mellem skole og hjem, dette spørgsmål har dog kun en lille betydning for den samlede tilfredshed. Overordnet ligger tilfredsheden målt på de forskellige spørgsmål højere i Silkeborg Kommune sammenlignet med landstallene, og der er kun få undtagelser. Der er forskel i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens skoler. Den højeste samlede tilfredshedsscore for en skole er 4,5, mens den laveste er 3,4. STYRKER Børnenes samlede faglige udbytte af undervisningen, samarbejdet mellem forældre og lærere/pædagoger, den faglige udfordring af børnene samt arbejdet med at få børnene til at føle sig trygge og glade kan alle konkluderes som værende styrker inden for skoleområdet. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I prioriteringskortet kan det identificeres, at skolens indsats mod mobning samt samarbejdet mellem forældre og skolens ledelse samlet set udgør de to største udfordringer inden for skoleområdet. Det anbefales klart, at Silkeborg Kommune fokuserer på disse i det videre arbejde mod at øge den samlede tilfredshed. To andre spørgsmål er også identificeret som værende udfordringer og er ligeledes relevante at fokusere på i det videre arbejde. Dette gælder tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til børnenes behov og skolens fysiske rammer indendørs. 5

6 02. SAMMENFATNING AF SFO-RESULTATER SAMLEDE RESULTATER Otte ud af ti forældre er meget tilfredse eller tilfredse med barnets SFO samlet set. Den samlede tilfredshed med SFO-området scorer 4,0, hvilket er det samme niveau som på landsplan. Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til spørgsmålene omkring personalets indsats for at gøre børnene trygge og glade samt aktiviteterne i SFO en. Den laveste tilfredshedsscore angives til spørgsmålet omkring inddragelsen af forældre i aktiviteterne i SFO en. Der er store forskelle i den samlede tilfredshed med SFO en på tværs af skolerne, denne varierer fra 3,1 til 4,5. STYRKER Den største styrke inden for SFO-området i Silkeborg Kommune er aktiviteterne i SFO en. Indsatsen for at få børnene til at føle sig trygge og glade er også væsentlig at nævne som en styrke inden for området. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I prioriteringskortet kan ingen spørgsmål identificeres som umiddelbare udfordringer, hvilket er positivt. Der er dog andre parametre, det kan være relevant at rette indsatser imod. I det videre arbejde mod at øge den samlede tilfredshed anbefales Silkeborg Kommune at fokusere på indsatsen for at udvikle barnets sociale kompetencer samt dialogen og samarbejdet om barnet mellem SFO og forældre. Initiativer rettet herimod har det største potentiale i forhold til at øge den samlede tilfredshed. 6

7 03. SKOLERESULTATER: STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med skolerne. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende skolen. - Forskelle på tværs af skolerne. STYRKER - Identificering af styrkerne inden for området. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Hvilken betydning har de forskellige spørgsmål for den samlede tilfredshed? - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med skoleområdet? 7

8 SVARPROCENT Skole Den samlede svarprocent for forældretilfredshedsundersøgelsen i Silkeborg Kommune er 68,3%. I alt er forældrene til ud af Procent (%) ,3% skolebørn deltaget i undersøgelsen. 8

9 SAMLET TILFREDSHED MED BARNETS SKOLE Skole FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN Andelen af forældre, der svarer Meget tilfreds eller Tilfreds, er på 79%. Til sammenligning svarer 6% og 1% henholdsvis Utilfreds og Meget utilfreds. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed med barnets skole i Silkeborg Kommune er på 3,9, hvilket er 0,1 højere end den gennemsnitlige samlede tilfredshed på landsplan. 9

10 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER Skole FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED Ud fra figuren til højre og figurerne på næste side kan det udledes, at der er relativt stor forskel på tilfredshedsniveauerne skolerne imellem. Den er laveste tilfredshedsscore ligger på 3,4, mens det højeste er på 4,5. Det vil sige, at forskellen på tilfredshedsniveauerne er op til 1,1. 10

11 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER Skole FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED 11

12 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER Skole Tilfredsheden er højest for hovedområderne Undervisningen og Barnets trivsel. Tilfredshedsscorerne for disse er 3,9. Begge er højere end landstallet for samme spørgsmål, forskellen er på henholdsvis 0,2 og 0,1. Forældrene er generelt mindre tilfredse med Skolens fysiske rammer, tilfredshedsscoren for dette område er 3,5, som er på samme niveau som landstallet. 12

13 UNDERVISNINGEN Skole Den samlede tilfredshed med barnets faglige udbytte af undervisningen er på 3,9. Denne tilfredshedsscore ligger 0,1 over landstallet. Under Undervisningen er forældrene mest tilfredse med arbejdet med at udvikle barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge, der scorer 4,0. Der er lavest tilfredshed med arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til barnets behov. Denne scorer 3,7. 13

14 BARNETS TRIVSEL Skole Forældrene er mest tilfredse med arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad. Tilfredshedsscoren for dette spørgsmål er på 4,1, hvilket er 0,1 højere end landstallet for samme spørgsmål. Forældrene er mindst tilfredse med skolens indsats for at begrænse mobning, med en tilfredshedsscore på 3,7. Dette er samme niveau som landstallet. 14

15 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Skole Tilfredshed med kommunikationen ml. forældrene og lærere og pædagoger om barnets trivsel samt samarbejdet ml. forældrene og lærere og pædagoger har begge en score på 3,9. Der er lavest tilfredshed med, hvordan elevplanen inddrages i kommunikationen ml. forældrene og lærere og pædagoger. Denne scorer 3,5. Tilfredsheden med spørgsmålene under Samarbejdet mellem skole og hjem ligger højere eller på samme niveau som landstallene. 15

16 SKOLENS FYSISKE RAMMER Skole Under Skolens fysiske rammer er der størst tilfredshed med skolens udendørsområder. Denne scorer 3,6. Mindst tilfredse er forældrene med trafiksikkerheden mellem skole og hjem, der scorer 3,4. Tilfredshed med spørgsmålene under Skolens fysiske rammer ligger på samme niveau eller 0,1 under landstallene. 16

17 SKOLENS LEDELSE Skole 59% af forældrene har været i kontakt med skolens ledelse. Har du været i kontakt med skolens ledelse, fx via skole-intra, mail, telefonisk eller personlig samtale? 63% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse i forhold til samarbejdet med skolens ledelse samlet set. 68% af forældrene oplever I høj grad eller I nogen grad, at der bliver reageret, når de henvender sig. Samtidigt oplever 11%, at der kun I mindre grad eller Slet ikke reageres. 17

18 LOKALE SPØRGSMÅL Skole 76% af forældrene i Silkeborg Kommune vil I høj grad eller I nogen grad anbefale deres barns skole til andre forældre. Samtidigt vil 10% kun I mindre grad eller Slet ikke anbefale barnets skole. 18

19 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidigt vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 19

20 Gennemsnitslig tilfredshed LÆSEVEJLEDNING TIL PRIORITERINGSKORT Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder. Men øges fokus herpå, kan Muligheder dog blive til Styrker. Muligheder Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Styrker Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. Svagheder Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Betydning Udfordringer Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. 20

21 Gennemsnitlig tilfredshed PRIORITERINGSKORT Skole Muligheder Styrker 1. Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 2. Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere 3. Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 4. Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå 7 i sociale sammenhænge 5. Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 6. Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 7. Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 8. Skolens indsats for at begrænse mobning Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 10. Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 11. De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 12. Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 13. Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Skolens fysiske rammer indendørs Svagheder Udfordringer 15. Skolens udendørsområder 16. Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 17. Samarbejdet mellem dig og skolens ledelse samlet set? Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed 21

22 KOMMENTARER TIL PRIORITERINGSKORT Skole I prioriteringskortet ses det, at nogle spørgsmål har større betydning for forældrene end andre, i forhold til forældrenes samlede tilfredshed. Barnets samlede faglige udbytte af undervisningen (6), samarbejdet mellem forældre og lærere og pædagoger (13), den faglige udfordring af barnet (1) samt arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad (7) har alle stor betydning for den samlede tilfredshed samtidigt med at have højere tilfredshedsniveauer end gennemsnittet. Derfor kan disse konkluderes som værende styrker inden for skoleområdet i Silkeborg Kommune. Fire spørgsmål er placeret under Udfordringer, her af er de to væsentligste skolens indsats mod mobning (8) samt samarbejdet mellem forældrene og skolens ledelse samlet set (17). Derfor anbefales det at fokusere på disse i det videre arbejde. Her er det ligeledes relevant at fokusere på arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til barnets behov (5) og skolens fysiske rammer indendørs (14). Disse er også placeret under Udfordringer, men har mindre betydning sammenlignet med de to tidligere omtalte spørgsmål. Inddragelse af elevplanen i kommunikationen mellem forældre og lærere/pædagoger (12) samt skolens udendørsområder (15) er placeret under svagheder og kan med fordel observeres, da disse muligvis kan udvikle sig til at blive udfordringer. Trafiksikkerheden er også placeret under svagheder og må på en kommunal plan siges at være af lavere betydning i forhold til den samlede tilfredshed. Dette vil dog ikke nødvendigvis være gældende for alle skoler, hvis analysen foretages på skoleniveau. Flere spørgsmål er placeret i Muligheder, blandt andet arbejdet med at udvikle barnets selvstændighed (3) og evnen til at indgå i sociale sammenhænge (4). At sætte yderligere fokus på disse kan være en fordel for Silkeborg Kommune, da tilfredsheden hermed er høj. 22

23 OPSAMLING Skole SAMLEDE RESULTATER - 79% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole samlet set. Den samlede tilfredshed ligger på 3,9, hvilket er 0,1 højere end landstallet. - Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til spørgsmålet om lærernes evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad. - Forældrene angiver den laveste tilfredshedsscore til trafiksikkerheden mellem skole og hjem. Denne har dog lav betydning i forhold til den samlede tilfredshed. - Tilfredshedsscorerne er hovedsageligt højere end landstallene, og der er kun få undtagelser. Tilfredsheden må derfor konkluderes som værende høj relativt set i forhold til andre kommuner. - Der observeres forskelle på tværs af skolerne, hvor differencen er op til 1,1. Højeste score er 4,5, mens den laveste er 3,4. STYRKER - I prioriteringskortet kan følgende fire styrker identificeres: Barnets samlede faglige udbytte af undervisningen, samarbejdet mellem forældre og lærere/pædagoger, den faglige udfordring af barnet samt arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - I prioriteringskortet kan det identificeres, at skolens indsats mod mobning samt samarbejdet mellem forældrene og skolens ledelse samlet set har lavere score end gennemsnittet og har stor betydning for tilfredsheden. Disse udgør de to største udfordringer inden for skoleområdet. Det største potentiale i forhold til at øge den samlede tilfredshed ligger dermed i at forbedre tilfredsheden herfor. - Tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til barnets behov og skolens fysiske rammer indendørs er også identificeret som udfordringer og er ligeledes relevante at rette initiativer imod i det videre arbejde. 23

24 04. SFO-RESULTATER: STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed med SFO en. - Forældrenes tilfredshed med forskellige områder vedrørende SFO en. - Forskelle på tværs af SFO erne. STYRKER - Identificering af styrkerne inden for området. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - Hvilken betydning har de forskellige spørgsmål for den samlede tilfredshed? - Hvad kan der fokuseres på for at forbedre den samlede tilfredshed med SFO-området? 24

25 SAMLET TILFREDSHED MED BARNETS SFO SFO FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO Andelen af forældre, som svarer enten Meget tilfreds eller Tilfreds til spørgsmålet om den samlede tilfredshed med barnets SFO er på 81%. Den samlede tilfredshedsscore med barnets SFO i Silkeborg Kommune er på 4,0, hvilket er samme niveau som landstallet. 25

26 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER SFO FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO EN PÅ TVÆRS AF SKOLER Niveauet for den samlede tilfredshed med SFO en på tværs af skoler varierer fra 3,1 til 4,5 på en skala fra 1 til 5. Dette er en stor forskel. Den højeste tilfredshedsscore er 4,5, mens den laveste tilfredshedsscore er 3,1. 26

27 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER SFO FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SFO EN PÅ TVÆRS AF SKOLER 27

28 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER SFO Den samlede tilfredshed med barnets SFO ligger på 4,0, hvilket er det samme som på landsplan. Tilfredsheden med den pædagogiske indsats i SFO en ligger på 3,9, som er 0,1 over landstallet. Samarbejdet mellem SFO og hjemmet har en tilfredshedsscore på 3,8, som er på samme niveau som landstallet. 28

29 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS SFO Under Den pædagogiske indsats er forældrene mest tilfredse med aktiviteterne i SFO en samt indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad. Tilfredshedsscoren for disse er på 4,0. Lavest tilfredshed er der med personalets indsats for at skabe kontakt ml. barnet og andre børn og personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene. Tilfredshedsscoren her ligger på 3,8. 29

30 SAMARBEJDET MELLEM SFO OG HJEM SFO Under Samarbejdet mellem SFO og hjem er forældrene mest tilfredse med personalets lydhørhed over for forældrenes synspunkter, hvor tilfredshedsscoren ligger på 3,9. Der er lavest tilfredshed med inddragelsen af forældre i aktiviteterne i SFO en, hvor tilfredshedsscoren er på 3,6. Med undtagelse af inddragelsen af forældrene, som ligger på samme niveau, som landstallet, ligger tilfredshedsscorerne for de andre områder 0,1 under landstallene. 30

31 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. 31

32 Gennemsnitslig tilfredshed LÆSEVEJLEDNING TIL PRIORITERINGSKORT Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at øge den samlede tilfredshed. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder. Men øges fokus herpå, kan Muligheder dog blive til Styrker. Muligheder Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Styrker Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er her spørgsmål med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed vil være placeret. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten under Bemærkninger. Svagheder Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Betydning Udfordringer Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. 32

33 Gennemsnitlig tilfredshed PRIORITERINGSKORT SFO Muligheder Styrker 1. Aktiviteterne i SFO en/fritidshjemmet 2. Personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 3. SFO ens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad 4. Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 6. Personalets lydhørhed over for forældrenes synspunkter Dialog og samarbejde om barnet mellem SFO og forældre 8. Inddragelse af forældrene i aktiviteter i SFO en 9. Dialog og samarbejdet mellem barnets skole og SFO 8 Svagheder Udfordringer Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed 33

34 KOMMENTARER TIL PRIORITERINGSKORT SFO I prioriteringskortet ses det, at nogle spørgsmål har større betydning for forældrene end andre, i forhold til forældrenes samlede tilfredshed. Disse spørgsmål er dem placeret længst til højre. Særligt kan aktiviteterne i SFO en (1) fremhæves som en styrke inden for SFO-området i Silkeborg Kommune. Af alle spørgsmål har dette område størst betydning for den samlede tilfredshed og forældrene er meget tilfredse med det. Indsatsen for at udvikle barnets sociale kompetencer (2) samt for at få barnet til at føle sig tryg og glad (3) er også placeret under Styrker. Ingen spørgsmål er placeret i Udfordringer, hvilket er positivt. I det fremtidige arbejde anbefales det at fokusere på indsatsen for at udvikle barnets sociale kompetencer (2) og dialogen og samarbejde om barnet mellem SFO og forældre (7), der ligger i henholdsvis Styrker og Svagheder. Det skyldes, at de relativt set har middel betydning for den samlede tilfredshed og at tilfredsheden ligger tæt på gennemsnittet. Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene (4), indsatsen for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (5) og inddragelsen af forældrene i aktiviteter i SFO en (8) er også placeret under Svagheder. De bør observeres, da disse muligvis kan udvikle sig til at blive udfordringer. 34

35 OPSAMLING SFO SAMLEDE RESULTATER - 81% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns SFO samlet set. Den samlede tilfredshed ligger på 4,0, hvilket er samme niveau som landstallet. - Forældrene angiver den højeste tilfredshedsscore til spørgsmålene om aktiviteterne i SFO en samt SFO ens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad. - Forældrene angiver den laveste tilfredshedsscore til inddragelsen af forældre i aktiviteterne i SFO en. - Tilfredshedsscorerne er lavere eller på samme niveau som landstallene. Der er kun én score, der ligger over, nemlig den pædagogiske indsats. - Der observeres store forskelle på tværs af skolerne, hvor differencen er op til 1,4. Den højeste score er 4,5, mens laveste er 3,1. STYRKER - I prioriteringskortet kan tre styrker identificeres. Den største styrke er aktiviteterne i SFO en, men indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad er også væsentlig at nævne. Disse har stor betydning for den samlede tilfredshed samtidigt med at have en høj tilfredshedsscore. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER - I prioriteringskortet kan det identificeres, at ingen spørgsmål er placeret under Udfordringer. Dette betyder, at der ikke er kritiske punkter at arbejde videre med. - I stedet anbefales det at fokusere på mindre kritiske punkter i det fremtidige arbejde med at forbedre den samlede tilfredshed. Dette gælder indsatsen for at udvikle barnets sociale kompetencer samt dialogen og samarbejde om barnet mellem SFO og forældre. Silkeborg Kommune anbefales derfor at målrette initiativer mod disse områder for at opnå den størst mulige effekt på den samlede tilfredshed. 35

36 05. METODE BEMÆRKNINGER Metode til udregning af prioriteringskort På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De spørgsmål som indgår i beregningerne, er spørgsmål som relaterer sig til tilfredsheden med tilbuddet, og som samtidig er stillet til alle forældre. Spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte spørgsmåls betydning beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en relative weight analyse, hvor det enkelte spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved denne metode i forhold til eksempelvis regressions analyse er, at relative weight analyse tager højde for korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det enkelte spørgsmål betydning. Dette medfører at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for den overordnede tilfredshed. Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls gennemsnit, hvorved de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige forbedringspotentialer. Hvis der observeres spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede tilfredshed. 36

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB INDHOLD Afsnit 1 Introduktion Side 02 Afsnit 2 Sammenfatninger Side 04 Afsnit 3 Resultater dagtilbud Side 08 Afsnit 4

Læs mere

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbudsresultater Side 09 Afsnit

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole Side

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DAGTILBUD, SKOLE OG SFO

VALLENSBÆK KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DAGTILBUD, SKOLE OG SFO VALLENSBÆK KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR DAGTILBUD, SKOLE OG SFO 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden med dagtilbud, skole og SFO i Vallensbæk Kommune - 2016 Vallensbæk Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 VEJLE KOMMUNE PRIORITERINGSKORT FIREHØJESKOLEN

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 VEJLE KOMMUNE PRIORITERINGSKORT FIREHØJESKOLEN FORÆLDRETILFREDSHED 2017 VEJLE KOMMUNE PRIORITERINGSKORT FIREHØJESKOLEN 1 PRIORITERINGSKORT: FORMÅL OG LÆSEVEJLEDNING Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 68,2% beelser: Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 71,2% Antal besvarelser: 104 Grauballe Skole

Skolerapport Svarprocent: 71,2% Antal besvarelser: 104 Grauballe Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 71,2% beelser: Grauballe Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 64,9% Antal besvarelser: 163 Voel Skole

Skolerapport Svarprocent: 64,9% Antal besvarelser: 163 Voel Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 64,9% beelser: 163 Voel Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,6% Antal besvarelser: 125 Resenbro Skole

Skolerapport Svarprocent: 80,6% Antal besvarelser: 125 Resenbro Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 80,6% beelser: 125 Resenbro Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 79,7% Antal besvarelser: 216 Gødvadskolen

Skolerapport Svarprocent: 79,7% Antal besvarelser: 216 Gødvadskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 79,7% beelser: 216 Gødvadskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 63,4% Antal besvarelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder

Skolerapport Svarprocent: 63,4% Antal besvarelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 63,4% beelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 205 Bryrup Skole

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 205 Bryrup Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 69,7% beelser: 205 Bryrup Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 334 Frisholm Skole

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 334 Frisholm Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 69,7% beelser: 334 Frisholm Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 71,5% Antal besvarelser: 468 Balleskolen

Skolerapport Svarprocent: 71,5% Antal besvarelser: 468 Balleskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 71,5% beelser: 468 Balleskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 67,2% Antal besvarelser: 82 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev

Skolerapport Svarprocent: 67,2% Antal besvarelser: 82 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 67,2% beelser: 82 Trekløverskolen, Afdeling Sjørslev LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: 51 Dybkær Specialskole

Skolerapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: 51 Dybkær Specialskole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 59,3% beelser: 51 Dybkær Specialskole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,9% beelser: 232 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% beelser: 102 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 DØGNTILBUD AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side 04

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 60,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 60,7% beelser: 292 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 60,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,7% beelser: 354 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,5% beelser: 459 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,1% beelser: 325 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,9% beelser: 409 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% beelser: 423 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% beelser: 471 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,7% beelser: 430 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,1% beelser: 289 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64% beelser: 228 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,4% beelser: 444 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,6% beelser: 238 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% beelser: 334 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% beelser: 395 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2% beelser: 205 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5% beelser: 349 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,1% beelser: 275 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 80,1% beelser: 499 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% beelser: 447 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% beelser: 442 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,8% beelser: 461 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% beelser: 501 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,5% beelser: 269 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% beelser: 510 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% beelser: 243 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FAMILIEPLEJEN AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% beelser: 304 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% beelser: 365 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% beelser: 182 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% beelser: 367 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% beelser: 672 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% beelser: 576 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 59,5% Antal besvarelser: 50 Skovagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen

Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 244 NOVAskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen

Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 66,2% Antal besvarelser: 477 Hældagerskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen

Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 80,7% Antal besvarelser: 209 Firehøjeskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen

Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Skolerapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 395 Fælleshåbsskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% beelser: 681 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 67,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% beelser: 419 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2018

FORÆLDRETILFREDSHED 2018 FORÆLDRETILFREDSHED 2018 DAGTILBUD, SKOLER, SFO OG IUC INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SAMMENFATNING AF RESULTATER 0-18 ÅR...3 3. DAGTILBUDSRESULTATER...5 4. SKOLERESULTATER...6 5. SFO RESULTATER...7 6.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% Vallensbæk Kommune beelser: 1.184 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole

Skolerapport Svarprocent: 59% Antal besvarelser: 147 Høsterkøb Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 59% beelser: 147 Høsterkøb Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5% beelser: 501 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% beelser: 404 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,2% beelser: 455 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 62,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% beelser: 100 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,3% beelser: 326 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,6%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,6% beelser: 176 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,6% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Totalrapport Svarprocent: 40,1% Antal besvarelser: Skolerapport

Totalrapport Svarprocent: 40,1% Antal besvarelser: Skolerapport FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Totalrapport Svarprocent: 4% Antal besvarelser: 1.051 Skolerapport LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 39,6% Antal besvarelser: 210 Havdrup Skole

Skolerapport Svarprocent: 39,6% Antal besvarelser: 210 Havdrup Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 39,6% beelser: 210 Havdrup Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 41,6% Antal besvarelser: 369 Munkekærskolen

Skolerapport Svarprocent: 41,6% Antal besvarelser: 369 Munkekærskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 41,6% beelser: 369 Munkekærskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32% Gribskov Kommune Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 32% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

ALBERTSLUND KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB BRUGERUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD 01 Introduktion Side 3 02 Sammenfatning og svarprocent Side 5 03 Albertslund Kommune Side 10 04 Dagtilbud Side 13 05 Skole Side 31 06 SFO Side

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOSTØTTE I EGET HJEM BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere