Studenteranalyse IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenteranalyse IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde"

Transkript

1 Studenteranalyse 2018 IDA-analyse af studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. stress, præstationskultur og studiearbejde August 2018

2 Studenteranalyse 2018 Resumé Mange af de studerende oplever stress som en del af hverdagen. Det er hver tredje af de studerende der har deltaget i undersøgelsen der har følt sig stressede i hele eller en stor del af semesteret. Der er en betydelig kønsforskel, og det er særligt kvinderne (41 pct.), der oplever at føle sig stressede, mens mændene gør det i noget mindre omfang (26 pct.). Analysen viser også, at en stor del af de studerende har været stressede i sådan en, at de fx har søgt læge (11 pct.) eller er blevet forsinkede på deres studie (16 pct.). Samtidig viser undersøgelsen også, at der er en udtalt målorienteret læringskultur blandt de studerende, hvor hver femte af de studerende finder, at der ingen grund er til at lære noget, som de ikke skal kunne til eksamen. Samtidig er det mere end syv ud af ti der svarer, at de har svært ved at hold fri fra studiet med god samvittighed og næsten hver anden har vanskeligt ved at stille sig tilfredse med andet end topkarakterer som 10 og 12. De studerende er videre relativt ambitiøse, og 30 pct. har en ambition om at få 10 eller derover i samlet karaktergennemsnit på deres uddannelse. Analysen indikerer, at en del af de studerende oplever konsekvenser af de besparelser som uddannelsesinstitutionerne er pålagt. Mere end hver tredje af de der har læst mere end et år synes at de får mindre feedback fra deres undervisere og mere end hver anden oplever mere trængsel på deres studiested. Godt hver tredje af de studerende har et studierelevant studiejob, typisk inden for biotek-, kemi- og medicinal, forskning og undervisning eller IT- og telekommunikation. Når de studerende er færdige med deres uddannelse, har de typisk en præference for at få job i det private, eller ingen udtalt præference for hhv. det private eller det offentlige. Kun 4 pct. har en præference for job i det offentlige. Der er en tydelig forskel på den startløn hhv. kvinder og mænd forventer, selv med samme uddannelse. Blandt de kvindelige civilingeniørstuderende er den forventede startløn således ca. kr lavere end mændenes. 2

3 Indhold Studenteranalyse Resumé Studenteranalyse Stress Lærings- og præstationskultur Udvikling af kvaliteten på uddannelsen Studiejobs Efter endt uddannelse Bilag

4 1. Studenteranalyse Stress Næsten hver 3. af de studerende (33 pct.) der har deltaget i undersøgelsen, har følt sig stressede i hele eller en stor del af semestret 1, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Hvor ofte har du følt dig stresset i løbet af det seneste semester, pct Hele semestret 9% 8% En stor del af semestret 27% 25% En del af semestret 27% 31% Lidt af semestret 31% 30% På intet tidspunkt i semestret 5% 6% Ved ikke 1% 0% I alt 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse 2017 og N=1.505 (2018). Niveauet i 2018 er stort set det samme som i 2017, hvor andelen lå på 36 pct. Når der ses på stress og køn viser analysen, at kvinderne i markant større end mænd føler sig stressede. Det er således 41 pct. af kvinderne der har følt sig stressede hele eller en stor del af semestret, mens kun 26 pct. af mændene har gjort det. Tabel 1.2 Hvor ofte har du følt dig stresset i løbet af det seneste semester, pct. fordelt på køn. Mand Kvinde I alt Hele semestret 6% 11% 8% En stor del af semestret 20% 30% 25% En del af semestret 30% 32% 31% Lidt af semestret 37% 22% 30% På intet tidspunkt i semestret 7% 4% 6% Ved ikke 0% 1% 0% I alt 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse 2018 N= Undersøgelsen er ikke helt repræsentativ for de studerende hvad angår kønssammensætningen. Der er flere kvinder end mænd der har svaret. Hvis der vægtes for køn, betyder det, at 31,3 pct. af de studerende har været stressede hele eller en stor del af semestret 4

5 Figur 1. Andel der har følt sig stressede hele eller en stor del af semestret, fordelt på køn og uddannelsesinstitution 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 27% 34% 34% Kilde: IDA s studenterundersøgelse % 25% 45% 30% 40% DTU Aalborg Universitet Københavns Universitet Det er det samme billede på tværs af uddannelsesinstitutionerne, selvom der også er betydelige forskelle på disse 2, jf. figur 1. Kvinderne har generelt i højere end mændene følt sig stressede. Når der i analysen spørges ind til symptomer som de studerende har haft, som de selv mener skyldes stress, viser tabel 1.3, at over halvdelen (60 pct.) har oplevet træthed, mens knap halvdelen har oplevet, at de har spist og drukket mere usundt eller at de har haft søvnbesvær. Tabel 1.3 Har du inden for de seneste 6 måneder haft nogle af de følgende symptomer, som du selv mener skyldes stress? Symptom Mand Kvinde I alt Træthed 52% 68% 60% Spist/drukket mere usundt (fx. øget indtag af sukker, fedt, kaffe, alkohol el.lign.) 46% 52% 49% Nedprioritering af sociale relationer (venner, familie, kolleger) 45% 52% 48% Søvnbesvær 41% 49% 45% Hukommelses- og koncentrationsbesvær 32% 52% 42% Spændingshovedpine og smerter i skuldre og nakke 24% 50% 36% Mindre engagement 31% 39% 35% Øget irritabilitet eller aggressivitet 24% 35% 29% Nedsat lyst til sex 22% 26% 24% Hjertebanken 15% 26% 20% Depression 14% 19% 16% Appetitløshed 12% 19% 15% Øget sygefravær og/eller forværring af kronisk sygdom 7% 12% 10% Forhøjet blodtryk 3% 2% 2% Har ikke haft symptomer 10% 5% 8% Andre 3% 4% 4% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Når der ses på andelen af de der har svaret, der har oplevet forskellige symptomer, er det også her generelt kvinderne der i størst omfang har haft de symptomer der spørges ind til, jf. figur 2. 38% 20% 28% Syddansk Universitet Kvinde Mand I alt 41% 37% 33% 30% 25% 26% Aarhus Universitet Alle 2 Her skal det bemærkes, at der også er forskel på de uddannelser der medgår, fx er der kun diplomingeniører på nogle af uddannelsesinstitutionerne. 5

6 Figur 2. Andel der har haft følgende symptomer, som de selv mener skyldes stress, fordelt på køn. Træthed Spist/drukket mere usundt (fx. øget indtag af sukker, fedt, Hukommelses- og koncentrationsbesvær Nedprioritering af sociale relationer (venner, familie, Spændingshovedpine og smerter i skuldre og nakke Søvnbesvær Mindre engagement Øget irritabilitet eller aggressivitet Nedsat lyst til sex Hjertebanken Appetitløshed Depression Øget sygefravær og/eller forværring af kronisk sygdom Har ikke haft symptomer Andre Forhøjet blodtryk 0% 20% 40% 60% 80% Mand Kvinder Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Når der ses på kilderne til at de har oplevet stress, jf. tabel 1.4 svarer de studerende særligt, at det er eksamenssituationer der betyder noget (56 pct.), men også deres egne forventninger til dem selv, giver anledning til stress ligesom et oplevet generelt stort pres på studiet kan være anledning til stress for nogle (36 pct.). Tabel 1.4 Hvorfor føler du dig stresset eller presset? Pct. fordelt på køn. Mand Kvinde I alt Stort pres ift. eksamenssituationer 50% 62% 56% Stort pres for toppræstationer fra mig selv 43% 52% 45% Stort pres på studiet generelt 32% 42% 36% Stort pres for at få de rette erfaringer/kvaliteter på CV 25% 35% 30% Bekymring for ikke at få job som færdiguddannet 15% 28% 21% Ensomhed 14% 18% 16% Har meget erhvervsarbejde ved siden af studiet 16% 15% 15% Andet 15% 15% 15% Vanskeligheder med at bestå eksamener 13% 13% 13% Vil også prioritere mit frivillige arbejde 10% 10% 10% Hård konkurrence på studiet for at få de bedste karakterer 6% 12% 9% Stort pres for toppræstationer fra mine forældre 3% 4% 4% Mobning 1% 1% 1% Kilde: IDA s studenterundersøgelse De der har været stressede bare lidt er blevet spurgt om dette. 6

7 Det ses også, at det ikke er oplevelsen af en hård konkurrence på studiet om at få de bedste karakterer eller deres forældres forventninger der betyder at de oplever stress, lige som erhvervsarbejde ved siden af studiet ikke er et forhold der scorer så højt. Tabellen er opdelt på køn, og denne viser også nogle forskelle på de to grupper. Generelt er der en større andel af kvinderne der angiver at de enkelte forhold kan være årsag til at de føler sig stressede. Det er dog sådan, at rækkefølgen af forholdene er ens blandt de to grupper, så det både for kvinder og mænd er de samme forhold der særligt giver anledning til stress. De studerende har haft en række negative konsekvenser af den stress de har oplevet. Det er således 12 pct. af de der har oplevet stress i et eller andet omfang, der har søgt læge, mens 17 pct. er blevet forsinkede på deres studie og næsten hver fjerede har isoleret sig socialt, jf. tabel Tabel 1.5: Har du været stresset i sådan en, at du har pct. fordelt på køn. Mand Kvinde I alt Selv har søgt information om at få det bedre 19% 34% 26% Har isoleret dig socialt 20% 29% 24% Er blevet forsinket på dit studie 14% 20% 17% Har søgt læge 8% 17% 12% Har været sygemeldt fra dit studiejob 3% 4% 3% Har været indlagt 1% 1% 1% Er blevet afskediget fra dit studiejob 0% 1% 1% Ingen af ovenstående 58% 44% 51% Kilde: IDA s studenterundersøgelse De der har været stressede bare lidt er blevet spurgt om dette. Tabellen viser også, at de kvinder der er berørt af stress, i noget større omfang end mændene, oplever negative konsekvenser af denne. Det er således 17 pct. af kvinderne (der har oplevet stress), der har søgt læge, mens kun 8 pct. af mændene har det, og 20 pct. af kvinderne er blevet forsinkede på deres studie, mens kun 14 pct. af mændene er det. Samlet viser analysen således, at kvinderne både i større omfang end mændene har følt sig stressede, og at de kvinder der føler sig stressede i højere end mændene, oplever negative konsekvenser af det. 3 Ud af alle der har deltaget i undersøgelsen er dette hhv. 11 og 16 pct. 7

8 2. Lærings- og præstationskultur Analysen har videre fokus på den lærings- og præstationskultur der er på uddannelsesinstitutionerne. Afsættet er bl.a. diskussionen om de studerendes oplevede stress, og deres vurdering af, at presset fra studiet og eksamenssituationerne er nogle af de forhold, som særligt er årsagen til at de oplever stress. Figur 2.1 neden for viser hvor stor andel der har svaret i høj eller i nogen til de enkelte udsagn, der relaterer sig til læringskulturen på uddannelsesstederne. Undersøgelsen giver et billede af en måske noget anspændt kultur på uddannelsesinstitutionerne. Mange (73 pct.) af de studerende har fx har svært ved at holde fri fra deres studie med god samvittighed og næsten hver anden er kun tilfredse med topkarakterer som 10 og 12-taller. Samtidig er der mange der peger på en adfærd der ikke nødvendigvis er særligt givende i forhold til deres læring. Fx svarer mere end halvdelen, at de holder sig tilbage fra at spørge i undervisningssammenhænge for at undgå at fremstå uvidende overfor deres studiekammerater. Figur 2.1 I hvilken gælder følgende udsagn for dig, pct. der svarer i høj eller i nogen. Jeg har svært ved at holde fri fra studierne med god samvittighed. 73% Det har stor betydning for mit valg af læsekammerater, at de mindst er på mit eget faglige niveau. Jeg holder mig nogle gange tilbage med at spørge i undervisningssammenhænge* Jeg har vanskeligt ved at stille mig tilfreds med andet end topkarakterer (10 og 12 taller). Jeg bruger ofte tid på studierelevante emner der ikke er del af mit pensum, men som interesserer mig. Jeg ser ingen grund til at lære noget, som jeg ikke skal kunne til eksamen. Jeg har fravalgt kurser, som jeg ellers fandt fagligt spændende, fordi jeg troede, at jeg ville få lave karakter. 10% 20% 40% 46% 51% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Alle Mand Kvinde Kilde: IDA s studenterundersøgelse *Udsagnet er formuleret på følgende måde: Jeg holder mig nogle gange tilbage med at spørge i undervisningssammenhænge, for at undgå at fremstå uvidende i forhold til mine studiekammerater eller for ikke at tage noget af den tid, der kunne være brugt på andet.. Se fordelingen af alle svar i bilagstabel 1. Figuren viser også en betydelig forskel på kvinder og mænds vurderinger. Det gæler særligt udsagnene om hvorvidt de kan holde fri med god samvittighed og om de holder sig tilbage med at spørge i undervisningssammenhæng, for at undgå at fremstå uvidende, Her er der 15 procentpoint flere kvinder end mænd der har svaret i høj /i nogen mens der omvendt er 15 procentpoint flere mænd der svarer i høj /i nogen til, at de ofte bruger tid på studierelevante emner der interesserer dem, men ikke indgår i pensum. Målorienterede studerende Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har også belyst dette forhold, og har defineret de målorienterede som de, der har svaret i høj eller i nogen til udsagnet Jeg ser ingen grund til at lære noget, som jeg ikke skal kunne til eksamen 4. 4 I analysen Hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav, EVA, januar

9 Det ses, at de studerende i denne analyse hverken er mere eller mindre målorienterede end de universitetsstuderende generelt. I EVAs undersøgelse er det 21 pct. der beskrives som målorienterede, mens det i IDAs er 20 pct.. En anden indikator for at være målorienteret kan være, om de studerende bruger tid på studierelevante emner de finder interessante, men som ikke er en del af deres pensum. I denne undersøgelse er det 40 pct. af de studerende der svarer, at de gør det i høj eller i nogen hvorved 60 pct. kun gør det i mindre eller slet ikke. Der er således en relativ skarp prioritering af tiden blandt de studerende. De studerendes egen vurdering af denne resultatorientering er også belyst i tabel 2.1, hvor det ses, at hver femte synes, at der blandt de studerende er mere fokus på at få gode karakterer end på at opnå en samlet god forståelse af det faglige stof. Tabel 2.1. Der er, blandt de studerende generelt, mere fokus på at få gode karakterer end på at opnå en samlet god forståelse af det faglige stof. Hvor enig er du i udsagnet? Pct. fordelt på køn. Mand Kvinde I alt I høj 19% 22% 20% I nogen 31% 31% 31% I mindre 29% 28% 29% Slet ikke 16% 14% 15% Ved ikke/ønsker ikke at svare 5% 4% 5% Total 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= På samme måde kan det siges, at der også er en skarp prioritering i valget af læsekammerater, for 60 pct. svarer, at det i høj eller i nogen har stor betydning for deres valg af læsekammerater, at de mindst er på deres eget faglige niveau, jf. figur 2.1. Konkurrencen mellem de studerende synes dog ikke at slå igennem på de studerendes vurdering af, om der er konkurrence om at få de højeste karakterer. Det er kun 8 pct. der synes, at der generelt er stor konkurrence, mens 28 pct. synes at der er det i nogen, jf. tabel 2.2 neden for. Tabel 2.2: Der er, blandt de studerende generelt, stor konkurrence om at få de højeste karakterer. Hvor enig er du i udsagnet? Pct. fordelt på køn. Mand Kvinde I alt I høj 6% 11% 8% I nogen 27% 29% 28% I mindre 37% 37% 37% Slet ikke 26% 20% 23% Ved ikke/ønsker ikke at svare 4% 3% 4% Total 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Der er også betydelig forskel på de studerende hvad angår deres indsats og ambitionsniveau, jf. tabel neden for. De studerende i analysen synes, hvad angår ambitionsniveau at afspejle en lidt mere ambitiøs sample end gennemsnittet (eller deres egen opfattelse af gennemsnittet), idet svarene er lidt skævt fordelt, med 42 pct. over gennemsnit, og kun 18 pct. under gennemsnittet. Tabel 2.3 viser også, at de der er mest ambitiøse, i gennemsnit bruger næste 15 timer mere på studiet pr. uge, end de mindst ambitiøse. De mest ambitiøse bruger i gennemsnit ca. 44 timer om uge på deres studie, mens de mindst ambitiøse bruger under 30 timer om ugen i gennemsnit. 9

10 Tabel 2.3: Opfatter du dig selv som mere eller mindre ambitiøs med dit studie end de andre studerende på din årgang? Timer brugt på studiet pr. uge Mand Kvinde I alt Meget mere ambitiøs 43,8 12% 6% 9% Lidt mere ambitiøs 39,9 38% 27% 33% På samme niveau som de andre 37,2 34% 46% 40% Mindre ambitiøs 34,9 13% 16% 14% Meget mindre ambitiøs 29,5 1% 2% 2% Ved ikke/ønsker ikke at svare 36,0 2% 3% 3% Total 38,3 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Denne forskel i ambitionsniveau afspejles også i deres ambitioner om karaktergennemsnit på uddannelsen, jf. tabel 2.4 neden for. Knap hver femte (19 pct.) har en ambition om at få 7 eller derunder i deres samlede karaktergennemsnit, mens 30 pct. har en ambition om at få 10 eller derover. Tabel 2.4: Hvad er det din ambition at få i samlet karaktergennemsnit på uddannelsen? Pct. Mand Kvinde I alt 2 0% 0% 0% 3 0% 0% 0% 4 1% 0% 1% 5 1% 0% 1% 6 2% 2% 2% 7 16% 13% 15% 8 11% 13% 12% 9 15% 14% 14% 10 24% 20% 22% 11 7% 5% 6% 12 2% 1% 2% Har ikke et sådant ambitionsniveau 20% 27% 23% Ved ikke 1% 5% 3% Total 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N=

11 Samme spredning er der på spørgsmålet vedrørende hvilken karakter de vil være tilfredse med ved deres næste eksamen, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5: Hvilken karakter vil du, hånden på hjertet, være tilfreds med, til din næste eksamen? Mand Kvinde I alt -3 0% 0% 0% 00 0% 0% 0% 02 9% 7% 8% 4 9% 8% 9% 7 32% 31% 32% 10 36% 38% 37% 12 10% 11% 11% Ønsker ikke at svare 1% 1% 1% Ved ikke 3% 4% 3% Total 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Den typiske karakter er 10, som 37 pct. vil være tilfredse med, mens 11 pct. kun vil være tilfredse med topkarakteren 12. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 5 har i deres evaluering af 7-trinsskalaen bl.a. opgjort andelen af 12-taller ved henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelserne på det tekniske område. EVA anfører, at 12-tals andelen på det tekniske område er 17 pct. for universitetsbachelorer og 23 pct. på universiteternes kandidatuddannelser. Hermed er der ikke nogen stor diskrepans mellem de studerende i undersøgelsens ambitionsniveau, og de karakterer de kan forvente at få. Det er dog oprindeligt tilsigtet, at 12-talsandelen skal ligge omkring 10 pct. og at 10-talsandelen skal ligge omkring 25, og i dette lys har de studerende i undersøgelsen generelt høje forventninger til deres egne præstationer. Den spredning der ses i opgørelsen af ambitionsniveau, og karakterforventninger (jf. tabel ovenfor) ses også i studeindsats. Næsten hver femte bruger 50 eller flere timer pr. uge, mens 56 pct. bruger mere end 40 timer om ugen på studiet, jf. tabel 2.6 neden for. Omvendt er der 7 pct. der bruger mindre end 20 timer om ugen. Tabel 2.6: Hvor mange timer bruger du om ugen på at studere (både tid på studiet og forberedelse)? Mand Kvinde I alt 0 til og med 9 timer 4% 2% 3% 10 til og med 19 timer 4% 3% 4% 20 til og med 29 timer 9% 10% 9% 30 til og med 39 timer 28% 28% 28% 40 til og med 49 timer 36% 37% 37% 50 + timer 19% 20% 19% I alt 100% 100% 100% Timer i gennemsnit 37,9 38,8 38,3 Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Kortlægning og analyse af karaktergivning baggrundsrapport til evaluering af 7-trinsskalaen EVA

12 3. Udvikling af kvaliteten på uddannelsen IDA belyser løbende de studerende vurdering af deres uddannelser og forandringer i denne. Ændringerne kan bl.a. skyldes de besparelser som uddannelsesinstitutionerne pålægges gennem de løbende 2 pct. besparelser omprioriteringsbidraget. I tabel 3.1 vises de studerendes (der mindst er på 3. semester) vurdering af udviklingen de seneste semestre. En stor gruppe oplever forandringer, der kan skyldes de løbende besparelser. Flest (56 pct.) oplever, at der er mere trængsel på studiestedet, men også mere end hver tredje (37 pct.) oplever, at de får mindre feedback fra deres undervisere. Tabel 3.1: Har du, inden for de seneste semestre, oplevet noget af følgende på din uddannelse? Pct. Ja Nej Ved ikke I alt Mindre feedback fra underviserne 37% 46% 17% 100% Færre øvelsestimer 23% 62% 15% 100% Vanskeligere at få plads på laboratorier mv. 15% 55% 30% 100% Mere trængsel på studiestedet, så det fx. er vanskeligere at finde et sted at læse, eller mødes med læsegruppen/studiegruppen mv. 56% 36% 8% 100% Færre undervisere pr. studerende (større hold mv.) 29% 56% 15% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Kun studerende der mindst er i gang med 3. semester er blevet spurgt. Der er nogle forskelle på de større uddannelsessteder, jf. figur 3.1. Fx er det 43 pct. af de studerende6 i undersøgelsen ved Syddansk Universitet der svarer, at de oplever mindre feedback, mens det kun er 31 pct. af de studerende på KU der svarer det. Figur 3.1 Andel der har oplevet følgende på deres uddannelse, fordelt på uddannelsessted. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mindre feedback Færre øvelsestimer Vanskeligere at få plads Mere trængsel Færre undervisere pr. studerende DTU Aalborg Universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Kun studerende der mindst er i gang med 3. semester er blevet spurgt. I dette lys, at mere end hver tredje oplever mindre feedback fra deres undervisere, er yderligt negativt at 45 pct. svarer, at den eneste form for feedback de får fra deres vejledere, er som karakterer (de svarer at de i lav eller slet ikke får anden feedback end karakterer). Det er mindre end hver femte (18 pct.) der svarer, at de i meget høj /høj får anden feedback end karakterer, jf. tabel Der er mindst på 3. semester. 12

13 Tabel 3.2: I hvilken får du typisk feedback (andet end karakterer) på de opgaver mv. du laver? Pct. Mand Kvinde I alt I meget høj 3% 3% 3% I høj 14% 15% 15% I nogen 41% 34% 38% I lav 34% 34% 34% Slet ikke 6% 11% 9% Ved ikke 2% 2% 2% I alt 100% 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N=

14 4. Studiejobs Godt hver tredje af de studerende har et studierelevant arbejde, mens knap 30 pct. har et ikke-studierelevant job. 38 pct. har ikke et erhvervsarbejde. Tabel 4.1: Har du erhvervsarbejde ved siden af studiet? Du kan godt sætte flere kryds. pct. Ja, studierelevant Ja, ikke studierelevant Nej I alt (ikke summen af ovenstående, da man både kan have begge typer job) Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= Både de studierelevante og de ikke studierelevante job er primært i den private sektor, jf. tabel 4.2. Tabel 4.2: I hvilken sektor har du arbejde? Pct. Antal Den offentlige sektor Den private sektor Arbejder som selvstændig Ved ikke I alt Studierelevant 31% 65% 2% 2% 100% Ikke-studierelevant 26% 68% 3% 3% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse Pct. De studierelevante job er særligt inden for tre brancher: biotek-, kemi- og medicinalbranchen, inden for forskning og undervisning samt inden for IT og telekommunikation. Disse tre brancher udgør 44 pct. af de studierelevante job, jf. tabel 4.3. Tabel 4.3: I hvilken branche er dit studiejob? Pct. Branche Studierelevant (N=484) Ikke studierelevant (N= 392) Biotek, kemi og medicinal 15% 2% Byggeri & anlæg 10% 3% Elektronik 4% 2% Energi, forsyning & miljø 8% 1% Forretningsservice og finanssektor 3% 8% Forskning & undervisning 15% 7% Fødevarer, plast, træ mv. 3% 6% Handel og transport 2% 10% IT og telekommunikation mv. 14% 3% Maskin, jern og metal 3% 1% Offentlig forvaltning 2% 2% Rådgivning 6% 2% Anden 15% 50% Ved ikke 0% 3% I alt 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse

15 Den gennemsnitlige arbejdstid er ca. 10 timer pr. uge i et studierelevant job, og lidt mindre, ca. 8 timer pr. uge i et ikke-studierelevant job. Dette gennemsnit dækker dog over en betydelig spredning, jf. tabel 4.4, der viser, at der er en lille del der har fuldtidsbeskæftigelse ved siden af studiet og knap hver 10. har et halvtidsjob ved siden af studiet. Tabel 4.4: Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen i dit job? Pct. Studierelevant (N= 478) Ikke studierelevant (N=388) 0 til og med 9 timer 48% 67% 10 til og med 19 timer 44% 27% 20 til og med 29 timer 7% 4% 30 til og med 39 timer 1% 1% 40 til og med 49 timer 0% 1% I alt 100% 100% Gennemsnit, antal timer 10,6 8,4 Kilde: IDA s studenterundersøgelse De studerende er ikke ret godt orienterede om hvorvidt de er ansat på en overenskomst eller ej i deres studiejob. Det er 40 pct. af de med studierelevant job der ikke ved det, mens 30 pct. af de med ikke-studierelevant job ikke ved det. De resterende ca. 60 pct. af de med studierelevant job er fordelt med ca. halvdelen på en overenskomst, og halvdelen uden overenskomst. For de 70 pct. der har ikke-studierelevant job, og som ved om de er ansat på en overenskomst er det hovedparten (37 pct.) der ikke er på en overenskomst, mens 33 er ansat på en overenskomst, jf. tabel 4.5. Tabel 4.5: Er du ansat på overenskomst i dit job? Pct. Studierelevant (N = 482) Ikke studierelevant (N=392) Ja, AC-overenskomst som bachelor 2% 0% Ja, HK-overenskomst 14% 18% Ja, andet 15% 15% Nej 29% 37% Ved ikke 40% 30% I alt 100% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse Blandt de der ikke har et studierelevant job, er der stor interesse for det. 69 pct. vil således godt have et, men har enten ikke tid, eller kan ikke finde et, jf. tabel 4.6 og 4.7. Tabel 4.6: Vil du gerne have et studierelevant job? Pct. Kun de, der ikke har et studierelevant job: Pct. Ja 69 Nej 17 Ved ikke 14 I alt 100 Kilde: IDA s studenterundersøgelse N=

16 Tabel 4.7: Hvad er grunden til, at du ikke har et studierelevant job? Pct. Årsag, blandt de, der ikke har, men gerne vil have et studierelevant job Har ikke tid til det 48 Kan ikke finde et 44 Indholdet i jobbene er ikke interessant nok i de studierelevante job jeg har kunne finde 7 Lønnen er for dårlig i de studierelevante job jeg har kunne finde 4 Vil hellere arbejde med noget andet end det, studiet handler om 3 Andet 27 Kilde: IDA s studenterundersøgelse N= 591. Pct. 16

17 5. Efter endt uddannelse De studerende er endeligt også blevet spurgt om en række forhold der relaterer sig til deres situation efter endt studie. De har generelt en stærk præference for at arbejde i det private, men der er næsten lige så mange der ikke har en sådan præference, jf. tabel 5.1. Der er, i forhold til tidligere undersøgelser ingen forandringer i dette mønster. Tabel 5.1 Hvor vil du gerne arbejde? Sektor I det offentlige 4 I det private 51 Det er lige meget 45 I alt 100 Når der ses på hvor de studerende forventer at starte (privat eller offentlig), ses der en betydelig forskel i deres forventede startløn. Dette er også en rimelig antagelse, jf. de faktisk opnåede lønninger der ses i IDAs lønstatistik. Men det er påfaldende, at der på tværs af uddannelse generelt er en betydelig forskel i den gennemsnitlige forventede startløn blandt kvinder og mænd, jf. tabel 5.2 neden for. Tabel 5.2 Forventet startløn, fordelt på uddannelse, forventet sektor for første job og køn. Gennemsnitlig forventet startløn pr. mdr. (kr.) Offentlig Privat Alle Uddannelse der afsluttes: Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Civilingeniør Naturvidenskabelig kandidat IT-kandidat Diplomingeniør Landinspektør Anden Kun celler med mindst 5 besvarelser er medtaget. I 2017 var startlønnen for en privatansat civilingeniør kr , for en diplomingeniør kr og for en naturvidenskabelig kandidat kr Det er særligt udtalt for de der forventer af opnå beskæftigelse i det private, hvor der fx for civilingeniører er en forskel på kr i den gennemsnitlige forventede startløn mellem kvinder og mænd. Pct. 17

18 Bilag Tabel 2.1: I hvilken gælder følgende udsagn for dig? Pct. fordelt på køn. Jeg har svært ved at holde fri fra studierne med god samvittighed. I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 32% 34% 21% 12 1% 100% Kvinde 45% 36% 14% 4 1% 100% I alt 38% 35% 18% 8 1% 100% Det har stor betydning for mit valg af læsekammerater, at de mindst er på mit eget faglige niveau. I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 22% 37% 25% 11 5% 100% Kvinde 23% 40% 24% 7 7% 100% I alt 23% 38% 24% 9 6% 100% Jeg holder mig nogle gange tilbage med at spørge i undervisningssammenhænge, fx for at undgå at fremstå som uvidende i forhold til mine studiekammerater eller for ikke at tage noget af den tid, der kunne være brugt på andet. I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 19% 25% 2% 29 1% 100% Kvinde 29% 30% 20% 18 3% 100% I alt 24% 28% 23% 24 2% 100% Jeg ser ingen grund til at lære noget, som jeg ikke skal kunne til eksamen. I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 3% 16% 32% 48 1% 100% Kvinde 6% 16% 38% 37 3% 100% I alt 5% 16% 35% 43 2% 100% Jeg bruger ofte tid på studierelevante emner der ikke er del af mit pensum, men som interesserer mig. I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 20% 35% 35% 9 2% 100% Kvinde 4% 20% 48% 24 4% 100% I alt 12% 28% 41% 16 3% 100% Jeg har vanskeligt ved at stille mig tilfreds med andet end topkarakterer (10 og 12 taller). I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 20% 27% 26% 27 1% 100% Kvinde 18% 28% 29% 24 2% 100% I alt 19% 27% 27% 25 1% 100% Jeg har fravalgt kurser, som jeg ellers fandt fagligt spændende, fordi jeg troede, at jeg ville få lave karakter. I høj I nogen I mindre Slet ikke Ved ikke/ønsker ikke at svare Mand 3% 6% 11% 75 6% 100% Kvinde 3% 9% 9% 68 10% 100% I alt 3% 7% 10% 72 8% 100% Kilde: IDA s studenterundersøgelse N=1.371/ I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt 18

19 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et udsnit af IDAs og DdL studiemedlemmer i perioden fra 8. juni til 3. juli Der er indkommet svar, svarende til 12 pct. af de inviterede. Der er en svag overrepræsentation af kvinder blandt de der besvarer spørgsmålene 36,1 pct. af de udsendte skemaer er til kvinder, mens 46,5 pct. af svarene er fra kvinder. 19

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Denne studielivsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2017, med fokus på følgende tre hovedemner, 1) studiekvalitet, 2) stress og

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

De stressede studerende

De stressede studerende Side 1 af 9 De stressede studerende STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Ni ud af ti studerende har været stressede i løbet af det sidste semester... 3 2. Mere end

Læs mere

Side 1 af 14. Oversigtsrapport

Side 1 af 14. Oversigtsrapport Side 1 af 14 Oversigtsrapport STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Studieliv... 3 1.1. Motivation for valg af studie... 3 1.2. Undervisning... 4 2. Stress... 6 2.1. Stress

Læs mere

Studieundersøgelsen 2019

Studieundersøgelsen 2019 2. juli 2019 ANALYSE Studieundersøgelsen 2019 Om analysen Analysen er udarbejdet i juli 2019 af Simone Bang fra Dansk Magisterforening. Analysen anvender tal fra s årlige studieundersøgelsen, samt tidligere

Læs mere

Studenteranalyse 2017

Studenteranalyse 2017 Studenteranalyse 2017 IDA analyse af de studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Studieliv, stress og præstationsfremmende midler Kendskab til og brug af digitale jobplatforme Studiearbejde

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018 Vilkår for privatansatte Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 1 Vilkår for privatansatte Indhold Vilkår for privatansatte...3 1. Karakteristika ved jobbet...

Læs mere

De studerendes studiekultur

De studerendes studiekultur Side 1 af 9 De studerendes studiekultur STUDIESTARTUNDERSØGELSEN 2018 AUGUST 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Kun hver tredje glæder sig stort set altid til at komme på deres studie... 3 2. Ni ud

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø. Sammenfatningsrapport Undersøgelse af professionshøjskoleansattes arbejdsmiljø Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 86% (N=442)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 283 Mand 159 Svar i alt 442 3 Er du: 25 2 15 283 1 159 5 Kvinde

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse 2015

Djøfs studielivsundersøgelse 2015 Djøfs studielivsundersøgelse 2015 Indhold Forord... 2 1 Undersøgelsens deltagere... 3 2 Studiet... 5 3 Studiejob... 6 4 Sommerferie... 8 5 Fremdriftsreform... 9 6 Boligforhold... 11 7 SU... 13 8 Studieomfang

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus Studiemiljø 2018 Arkitektskolen Aarhus Samlet tilfredshed Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 2 9 14 50 25 352 Faglige relationer Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds

Læs mere

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 7. Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 7 Indkomsttryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Indkomsttryghed... 4 2.1. er mere utrygge end

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Ingeniøruddannelserne på SDU TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport Iværksætterundersøgelse, studerende, 24 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: (N=447)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 3 Kvinde 344 Svar i alt 447 4 Er du: 35 3 25 2 5 344 5 3 Mand Kvinde Hvor gammel er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber. En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater Stor interesse for IDAs fagtekniske selskaber En undersøgelse blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater August 2016 Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA Undersøgelsen

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Studiemiljøundersøgelsen 15 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Spørgsmål 1: Studiemiljø De studerende er overordnet tilfredse med studiemiljøet, og den gennemsnitlige vurdering er 7, på en skala fra -1.

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Dimittendanalyse 2017

Dimittendanalyse 2017 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Oktober Djøf Ref. MSL/- 29.11.2016 Advokateksamen Oktober 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere