FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer"

Transkript

1 FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1

2 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det fuldstændige prospekt. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 27. februar 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer: Henning Balle Kristensen Formand Claus Wårsøe Nielsen Næstformand Ole Dalgaard Belling 2

3 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre m.v. I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr Fonds- og typekode: DK , BIOU Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer er stiftet den 2. oktober

4 Prospektets offentliggørelse Prospektet vil blive offentliggjort den 1. marts Foreningens bestyrelse Formand, Henning Balle Kristensen, adm. direktør i Heli Management A/S Tirsbjergvej 22, 7120 Vejle Ø Næstformand, Claus Wårsøe Nielsen, direktør i Valmuemarken 20, 5260 Odense S Ole Dalgaard Belling, tidl. direktør Kongebrovej 27, 5500 Middelfart Revision KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v/statsautoriseret revisor Helle Gundesen og statsautoriseret revisor Ole Karstensen Borups Allé Frederiksberg C Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Finn Moefelt Depotselskab Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Investeringsrådgiver Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Tlf.: Fax:

5 Formål og investeringspolitik Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Foreningens midler placeres i obligationer. Obligationerne skal være noteret eller handles på børser eller markeder beliggende i EU- eller EØS-lande eller børser eller markeder, som er godkendt af Finanstilsynet. Investering kan enten ske direkte i obligationer eller gennem andele i andre foreninger, investeringsinstitutter eller afdelinger heraf, jf. og med de begrænsninger, der følger af 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningen kan investere over 35 % af foreningens midler i danske statsobligationer i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 94, stk. 1. Foreningens midler kan også placeres som kontantindskud i accessorisk omfang. Foreningen kan anvende afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis samt udføre værdipapirudlån til risikoafdækning og som led i formueplejen i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Foreningen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer denomineret i EU/EØS-møntenheder. Risikofaktorer Investering i foreningen er forbundet med lav risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Foreningen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, evt. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Benchmark Der er ikke tilknyttet et benchmark for foreningen. 5

6 Investorprofil Investorer i foreningen forventes at være Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest samt private og selskaber, som investerer for frie midler med kort tidshorisont samt lav risikovillighed. Generelt Begrænsning af risiko Risikoen for negative afkast søges i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende valuta er tilknyttet. Analysen omfatter herudover en vurdering af: 1. Forventet horisontafkast på enkeltaktivniveau. 2. Porteføljens samlede robusthed ved alternative rente- og valutaudviklinger. Investeringsrådgivning og markedsføring Foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring, har indgået aftale om investeringsrådgivning og markedsføring med Fionia Bank A/S for foreningen. Aftalen indebærer, at investeringsforvaltningsselskabets beslutninger, på foreningens vegne, om placering af medlemmernes indskud bl.a. er baseret på Fionia Bank A/S s analyser og forventninger til markedsudviklingen. Fionia Bank A/S s hovedvirksomhed er bankvirksomhed samt kapitalforvaltning. Aftalen indebærer endvidere, at Fionia Bank A/S forpligtes til at iværksætte aktivitet til fremme af udbredelsen af foreningens investeringsbeviser. Udbud og tegning Foreningen er bevisudstedende. Foreningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á kr Foreningsandelene udbydes i tegningsperioden fra den 5. marts til den 23. marts 2007, begge dage inklusive, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse, til fast kurs 101,20 franko. Herefter udbydes foreningsandele i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Fionia Bank A/S garanterer en mindstetegning på 10 mio. kr. i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. 6

7 Tegningssted Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Betaling for tegning Betaling for de nytegnede foreningsandele i den indledende tegningsperiode erlægges den 4. april 2007 mod registrering i Værdipapircentralen. Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti i Værdipapircentralen. Emission og tegningskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (foreningens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i foreningen, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere foreningens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt nedenstående procentsats af foreningens indre værdi: Forening Fionia Invest Lange Obligationer Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer Markedsføringsbidrag samt omkostninger til OMX og VP 1 I alt, maksimalt 0,11 % 1,09 % 1,20 % 1 Markedsføringsbidrag betales ikke, såfremt Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest tegner andele i foreningen. 7

8 Indløsning m.v. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse medlemmernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer, skønsmæssigt maksimalt 0,11 % af foreningens indre værdi. Såfremt der i foreningen udstedes andele uden ret til udbytte i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling, og disse indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af foreningens værdier, jf. vedtægternes 14. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én forening for at købe andele i en anden forening/afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Foreningens market maker, Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense C, sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Offentliggørelse af foreningens indre værdi, emissions- og indløsningspriser Oplysninger om foreningens indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. kan indhentes hos foreningens market maker, Fionia Bank A/S, Vestre Stationsvej 7, 5100 Odense. Oplysninger om foreningen, herunder indre værdi, emissions- og indløsningspriser, findes endvidere på Foreningens indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår af OMX Københavns Fondsbørs A/S officielle kursliste, som bl.a. er tilgængelig via hjemmesiden og som gengives i de førende dagblade. Børsnotering Foreningen søges optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 10. april

9 Foreningsandele Foreningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at medlemmet automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. BI Management A/S er aktiebogsfører. Anmodning om notering på navn stiles til medlemmets kontoførende pengeinstitut i Værdipapircentralen. Registrering af foreningsandele i Værdipapircentralen tjener som dokumentation for, at et medlem ejer en så stor del af foreningens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede foreningsandele i den pågældende forening. Aktieudstedende institut Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Udlodning Foreningen er udloddende. Foreningen foretager udlodning på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster, samt foreningens administrationsomkostninger, i henhold til de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. I perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling kan foreningen efter bestyrelsens beslutning udstede nye andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges den pågældende forenings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Beskatning Da foreningen opfylder de skattemæssige udlodningskrav, beskattes denne efter de nugældende regler ikke selvstændigt. Afkast fra foreningen, i form af udlodning og kursavancer, beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. 9

10 Beskatningen af medlemmernes afkast sker efter regler, der på alle væsentlige punkter følger principperne for beskatning ved direkte investering i de forskellige værdipapirtyper. Dette gælder uanset, om der investeres for frie midler eller pensionsmidler. Såfremt der er investeret for frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af avance eller tab ved afståelse af andele i foreningen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Udbyttet kan indeholde elementer af forskellige skattemæssige indkomstkategorier. Foreningen specificerer udbyttet i relevante indkomstkategorier i årsrapporten og foranlediger lovpligtig indberetning af udbetalte udbytter m.v. til skattemyndighederne via det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. Uddybende informationsmateriale om beskatningen kan indhentes hos foreningen. Regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31. december Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., kapitel 10, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for foreningen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Finanskalender Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007: august 2007 Foreningens ordinære generalforsamling: april 2008 Administrationsomkostninger Foreningens samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, markedsføring, revision, tilsyn og depotselskabet må ikke overstige 2,0 % af den højeste formueværdi i foreningen inden for regnskabsåret. Vederlag og særlige aftaler Foreningen har indgået aftale med Fionia Bank A/S om, at banken som depotselskab varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner for foreningen. Vederlaget herfor beregnes p.t. med 0,015 % p.a. for danske 10

11 værdipapirer og 0,050 % p.a. for udenlandske værdipapirer, dog minimum kr halvårligt. Depotselskabet modtager endvidere et honorar i forbindelse med afviklingen af foreningens handelstransaktioner. Honoraret udgør kr. 400 pr. transaktion og er inkluderet i de under emissionsomkostninger omtalte handelsomkostninger. Aftalen med depotselskabet kan opsiges med 6 måneders varsel. Endvidere har foreningen indgået aftale med Fionia Bank A/S som aktieudstedende institut. Honorar for varetagelse af funktionen som aktieudstedende institut er fastsat som et gebyr på kr. 500,- pr. emissions- eller indløsningstransaktion. Desuden betales gebyrer til VP efter standardtaksterne. Aftalen med Fionia Bank A/S kan opsiges med 6 måneders varsel. Desuden har foreningen indgået aftale med Fionia Bank A/S om at varetage funktionen som market maker. Honorar for varetagelse af denne funktion er fastsat til kr årligt. Aftalen kan opsiges med en 1 måneds varsel. Foreningen har indgået aftale med BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Administrationsbidraget til BI Management A/S er inkl. omkostninger til revision, bestyrelse, tilsyn og depotselskab, men ekskl. handelsomkostninger kontraktligt fastsat til p.t. årligt at udgøre 0,60 % af foreningens gennemsnitlige formue. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Fionia Bank A/S om ydelse af investeringsrådgivning og markedsføring. Honoraret er fastsat til et residualbeløb opgjort som administrationsbidraget til BI Management A/S fratrukket et honorar til BI Management A/S samt omkostninger til revision, bestyrelse, tilsyn og depotselskab. Aftalen om investeringsrådgivning og markedsføring kan af enhver af parterne opsiges med 30 dages varsel. Ifølge aftalen mellem Fionia Bank A/S og BI Management A/S om ydelse af investeringsrådgivning og markedsføring gennemfører Fionia Bank A/S ligeledes på foreningens vegne køb og salg af værdipapirer, efter instruks fra BI Management A/S, til de nedenfor anførte kurtagesatser (angivet i procent af handelsværdi): Obligationer noteret eller handlet på: Kurtagesats OMX Københavns Fondsbørs 0,050 % Europæiske markeder 0,075 % Øvrige markeder 0,100 % Kurtagen er indregnet i de foran under emissions- og indløsningsomkostninger anførte handelsomkostninger. 11

12 Vederlag til bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen. Vederlag til bestyrelsen forventes ikke at overstige kr i år Endelig betaler foreningen bidrag til Finanstilsynet i henhold til 127 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der budgetteres med kr i bidrag til Finanstilsynet for år Vedtægter samt fuldstændigt prospekt Foreningens vedtægter udleveres fra foreningens kontor. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. Ligeledes kan foreningens fuldstændige prospekt rekvireres gratis ved henvendelse til foreningens kontor. Bilag: Vedtægter for Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 12

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon

Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource) ex-kupon Ansvar for prospektet sáéêâä êéêüéêîéçi~íçéäóëåáåöéêåéáéêçëééâíéíçëäéâéåçíéêêáöíáöéi~íéêçëééâíéí

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere