Bank: Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bank: 6300-1548095. Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler. Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30"

Transkript

1 HILLERØD OZ1EDR Mødelokale Carlsbergvej kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: Referat af ordinær generalforsamling i klubbens lokaler Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19:30 Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent samt behandling af indkomne forslag, der vedrører budgetmæssige ændringer. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter, jvf. 6. Indkomne forslag. Eventuelt. Ad1. Formanden OZ1NV Jørgen, bød forsamlingen velkommen. Foreslog OZ6UP, Knud som dirigent. Knud modtog valget, konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og derfor lovlig. Ad 2 Formanden fremlagde sin beretning (se bilag 1). Beretningen godkendt uden kommentarer. Ad 3 Regnskabet fremlagt af kassereren (se bilag 2). Årets indtægt Kr ,35 Årets udgift -- Kr ,90 Årets underskud-- Kr. 343,55 Foreningens aktiver pr. 31. dec. 2011: Bank: Kr ,60 Kasse: Kr. 73,02 Regnskabet godkendt uden kommentarer. Ad 4. Budgettet fremlagt (se bilag 2). Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret sat til Kr. 200,00 årligt. Vedtaget. Ad 5 På valg i ulige år er formand, sekretær og to udvalgsmedlemmer.

2 På valg i år (lige år) er kasserer, økonomiudvalgsformand samt ét økonomiudvalgsmedlem. På valg hvert år er revisor, revisorsuppleant samt en økonomiudvalgssuppleant. Følgende er således blevet valgt/genvalgt: Kasserer: Sekretær: OZ5LT Tommy genvalgt for to år. OZ0CT Christian valgt for ét år som afløser for OZ1FET Henning. Økonomiudvalg Økonomiudvalgsformand: Udvalgsmedlem: OZ5BD Bjørn genvalgt for to år. OZ1BUS Søren valgt for ét år som afløser for OZ0CT Christian. Udvalgsmedlem: Revisor: Revisorsuppleant: Suppleant til økonomiudvalget: OZ 1HTU Bernt valgt for to år som afløser for OZ2JPN Johnny. OZ1FWN Gert genvalgt, OZ1ISU Johannes valgt. OZ7EC Erik valgt. Ad 6. Ad 7 Ingen indkomne forslag. Under evt. mente OZ5BD Bjørn at det var en god ide at oprette støttemedlemsskab fra afgående medlemmer. OZ6UP Knud opfordrede til hurtig opfølgning på opkrævning af kontingent efter generalforsamlingen. (se bilag 3). Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro orden. OZ1FET Henning Sekretær

3 Bilag 1 Hillerød, den 21. februar 2012 Formandens beretning Vi har i årets løb fået to nye medlemme. Velkommen tll Richard Nøraa og OZ1HTG Tage som nye medlemmer i Hillerød afdelingen OZ1EDR. Vi har samtidig måttet tage afsked med fem medlemmer. OZ7EV Frede Bauerfeld, Havdrup, OZ1AHN, Jørgen Lund, Gilleleje, OZ7DK Brian Marcussen Hillerød, OZ9HF, Hans Bergensstoff, Hillerød og OZ2EP, Egon Pedersen, Hillerød. Man plejer vist ikke at takke medlemmer, der forlader os, men i dag vil jeg gøre en undtagelse. OZ2EP, Egon, vort ældste medlem, forlader os efter 65 års ubrudt medlemskab, Jeg har derfor inviteret dig, Egon til at komme i aften, så vi kan tage ordentlig afsked med dig. Efter tre års arbejde er vi færdige med renoveringen af såvel lokaler som teknisk udstyr. Det betyder, at vi nu kan fortsætte med opgaven at skaffe nye og yngre medlemmer til klubben. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke medlemmer og bestyrelse for at have medvirket hertil. Året 2011 har lignet det foregående år. Der har på de ugentlige mødeaftener været et pænt fremmøde af medlemmerne. Hver klubaften er der livlig aktivitet enten i radiorummet eller i værkstedet eller ved kaffekopperne. Det er ikke altid de eventuelt planlagte aktiviteter gennemføres efter planen, men så sker der noget andet. Bestyrelsesmøder: I årets løb har der været afholdt 4 ordinære og to ekstraordinære bestyrelsesmøder. Foredrag og andre aktiviteter: Der har været afholdt i alt fem foredrag siden sidste generalforsamling: OZ8FG, Franz lagde den 24. maj op til debat om Antenner for den indeklemte radioamatør. OZ3SW Steen causerede den 16. august over emnet Lær at bruge dit måleudstyr, OZ9KJ. Kurt Jerritslev fortalte den 27. september om Radioamatør satelitter. OZ5RZ Benny iindførte os den 8. november i emnet Pic Processorer for begyndere OZ1LOM Erik lærte os den 10. januar at Holde vores PC sund. Fremmødet har været meget pænt til alle foredragene. Rekorden er vel 16 deltagere. JOTA 2011: JOTA weekenden i oktober var en success. Alle har givet udtryk for at det var et vellykket arrangement. Det gælder såvel radiodelen som elektronikdelen. En stor tak til JOTA-udvlgets medlemmerr: OZ1TAE Tage, OZ2JPN Johnny, OZ5BD Bjørn, OZ5LT Tommy, OZ6ZU Hans Jørn og resten af bestyreksen, Åbent hus i OZ1EDR 11, januar 2012: Arrangementet var stort set en succes med 26 deltagere. Dårlige forhold på radio fronten medførte, at der var mest interesse for de fysiske og elektroniske aktiviteter på værkstedet. Der er planer om at starte et

4 certifikatkursus for spejderne. Der er fundet 18 videoer på nettet, som kan bruges, således at vi kan holde prøver efter tre lørdages gennemgang med 6 emner pr. gang. Kurset og prøverne skal afholdes i spejdernes lokaler. Der bliver udarbejdet en folder om kurset. SDR Byggeprojektet: Der har været livlig byggeaktivitet i efteråret 2011 i forbindelse med SDR-projektet. Omkring 10 modtagere er blevet modificeret og forbedret og klar til videre udvikling. Det er dog ikke lykkedes at få de sidste deltagere på den lange liste ud af busken. Men det ender vel med 10 til 15 SDR- Radioer, Hvoraf en del bliver styret af en Pic- processor og DDS-60 VFO med mere. Vi fortsætter hele foråret. Vi genoptager emnet Ombygning af PC- strømforesyninger den 6. marts med OZ1TAE Tage og OZ5LT Tommy som vejledere, Fremmødet den aften vil vise, om der er interesse for at arbejde videre med emnet. I april maj vil OZ7EC Erik lægge op til næste sæsons arbejde med PIC-processorer. Vi håber at kunne skabe interesse for emnet også uden for vores medlemskreds.vi har fået foræret en hel kasse PIC programmeringsudstyr, som vi måske kan få nytte af. Den glade giver er Bent Kofod i Værløse. Morsetræning;: Morsetræningen startede med 12 deltagere, men er nu nede på 0 deltagere Tommy og undertegnede træner derhjemme og snart mødes vi i æteren på CW? Radio aktivitet: Radioaktiviteten er vores ømme punkt. Klubben har kun få aktive medlemme, så det afgør antallet af aktiviteter. I anledning af Dansk formandskab i EU 1. halvår af Special event, med special call, som kører i tidsrummet 1. januar 30. juni deltager vi enten som klubstaion eller som privat personer. Takket være tidligere aktiviteter vælter det ind med QSL kort. Vores QSL Manager OZ5BD Bjørn, som har afløst OZ7Dk Brian. opfordrer endnu engang til, at vi hver især tager et par stykker af klubbens modtagne QSL-kort og skriver et svar-qsl. Klubmedlemmer, der er medlem af EDR, kan gratis få sendt og hentet QSL-kort via EDRs bureau. Læg blot QSL-kortene i kassen mrk. Udgående QSL-kort. Radiorum Bibliotek og Depot: Vores radiorum er nu et kombineret radiorum, bibliotek og depot. Computerne er igen blevet opgraderet og omrokeret. Vi har nu nu to 2.8 GHz maskiner til brug for HF, og, én 1,8 GHz maskine til VHF/UHF aktiviteter. Vi vil dog ikke sige nej, hvis vi får et godt tilbud/donation på/af nyere og ikke mindst hurtigere computere. Radiostationer: Vi har i øjeblikket 3 stationer kørende, nemlig Bjørns APRS station, vores gamle Kenwood TS-770 VHF/UHF-station og vores nyere Kenwood TS-870 HF-station, som er en rigtig god station, som vi forhåbentlig kan have glæde af i mange år. Jeg skal dog ikke undlade at nævne, at næste station på vejen stadigvæk er en ny/nyere VHF/UHF station. Internet: Vi er nu på internettet, men arbejder pt. på at opgradere det trådløse netværk. Vi er dog stadig begrænset af det skolens netværk tillader. OZ8SQ Axel har foræret os en trådløs router. Hvis den ikke er tilstrækkelig, har OZ7EC Eruk tilbudt os én, som kan sende gennem ild, vand, jern og beton, Mon ikke vi så skulle være dækket ind? Tak til de glade givere. Antenner:

5 Vi skal have en 6-meter antenne gjort klar til sæsonen. Formanden har stillet en lille TenTec transverter til rådighed for klubben og tager gerne sin Kenwood 2000 med, hvis behov for lidt mere power bliver aktuelt. Værkstedet: Vi har fået forbedret arbejdforholdene ved arbejdsbordet, men kunne godt ønske os en opgradering af at par af de ældste af loddekolberne. Også værkstedet har nydt godt af gavmildheden. Vi har fået en frekvenstæller mere af Bent Kofod. OZXYZ Frede har foæret os en rigtig laboratorie strømforsyning. OZ5LT Tommy har doneret en 13,8 volts strømforsyning, loddekolber og værktøjskuffert til brug ved særlige lejligheder. Alle komponenter er nu samlet i værkstedet. Vi mangler stadig at få fin sorteret de sidste komponenter. Kaffe og sodavands politik: Vi har indført en enhedspris på 5 kr. for kaffe med kage eller sodavand. Samtidig er I fortsat med til at støtte klubben. OZ1EDR Nyt Nyhedsbrevet skal skifte redaktører. Men i skrivende stund er der ingen afklaring af, hvem der skal afløse Henning på den ene af posterne. Hjemmesiden: Hjemmesiden er nu overtaget af OZ5TL Tommy. Vi har både i og udenfor bestyrelsen haft en diskussion om hjemmesidens fremtid. Diskussionen gik på, om vi skulle fortsætte med et system, som varetages af én person administrator eller et CMS system, hvor opdateringer kan varetages af flere personer f. eks. contestmanager, sekretær, kasserer, formand eller andre med særlige opgaver. Administrators opgave er så at vedligeholde det bagved liggende system. Diskussionen er foreløbig sat i bero, men Tommy og jeg har aftalt, at vi skal prøve CMS systemet af. Jeg her selv systemet liggende på et domæne, men det er en velbevaret hemmelighed, som ikke er klar til at blive offentliggjort. Dette var en gennemgang af afdelingens aktiviteter i årets løb. Hvis vi kigger lidt fremad, kan vi se følgende i horisonten: JOTA 2012 Vi satser nu på at deltage i JOTA oktober Det vil indebære, at klubben deltager i arrangementet samtidig med, at vi får luftet noget af vores radioudstyr og antennegrej. Et sideordnet formål er fortsat at få kontakt til mulige nye og især yngre medlemmer. Jeg regner med, at JOTA-udvalget igen stiller op, men vi kan godt bruge et par medlemmer mere! Kulturnat 2012: Vi regner med at deltage i kulturnatten Det betyder åbent hus en fredag aften i efteråret. De sidste par år har jeg sluttet min beretning med emnet OZ1EDR s fremtid. Set i lyset af den seneste års nedgang i medlemstallet må det give anledning til bekymring. Men det bør ikke afholde os fra at arbejde for at tiltrække flere medlemmer. Så min opfordring til den nye bestyrelse er, at fortsætter arbejdet med opbakning fra alle medlemmer forhåbentlig! OZ1NV Jørgen

6 Bilag 2 Årsregnskab 2011 pr Budget foreslag 2011 Budget foreslag 2012 Indtægter Kontingent , , ,00 Salg af øl vand og kaffe , , ,00 Salg af radio materiale m.m ,90 250,00 250,00 Indtægter i forbindelse med Jota ,00 Donationer ,72 500,00 Indtægter i alt 8388, , ,00 Udgifter Gebyr til bank ,00 100,00 EDR QSL central ,00 550,00 EDB udgifter ,75 500,00 300,00 Kontor artikler ,96 500,00 500,00 Radio grej og antenner , , ,00 Instrument park ,50 500,00 500,00 Udgifter i forbindelse med Jota , ,00 Køb af øl vand og kage ,42 800,00 700,00 Køkken udstyr og rengørings midler 85 20,95 200,00 100,00 Juleafslutning ,57 400,00 300,00 Inventar og vedligeholdelse ,60 500,00 500,00 Tidskrifter ,00 400,00 600,00 Udgående Kontingent ,00 465,00 Representation og argi materiel ,00 200,00 Foredrag ,35 500,00 500,00 Generalforsamling ,00 Diverse ,00 Udgifter i alt 8731, , ,00 Årets resultat -343,55 Balance 8388,35 Indestående Bank 12825,60 Kasse beholdning 73,02 Kasserer OZ5LT Tommy Lillebo Monitære egenkapital 12898,62 Revisor OZ1FWN Gert Holm-Larsen

7 Bilag 3 Kontingent opkrævning Hillerød OZ1EDR Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, kælderen Postadresse: Formandens adresse Bank: Kontingent 1. Januar til 31. December 2012 kr. 200,- Call Navn Beløbet er indbetalt via bank/netbank den / 2012 Bankkonto: Handelsbanken, reg.nr kt.nr eller Beløbet er indbetalt til kassereren den / 2012 Hvorfor herved kvitteres

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

Billeder fra 60 års jubilæet i 1995 Billeder fra 60 års jubilæet i 1995 Redaktionelt Jubilæum tidsskriftet er udgivet af EDR Odense Afdeling, det meste af teksten er skrevet af siddende formand OZ1LQH, billeder og andet er fundet og udvalgt

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere