FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer -----

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer -----"

Transkript

1 FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer Tilstede: 13 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 1. Valg af dirigent: Kamma Poulsen-Hansen 2. Referent: Anna Beck 3. Formandens beretning v/ Trine Borake Vi har i det forgangne år afholdt fem bestyrelsesmøder, en ekstraordinær generalforsamling, et seminar, en ekskursion, været repræsenteret ved to faglige møder og realiseret en masse andre spændende ting. Et ganske flot og tilfredsstillende engagement. Bestyrelsesmøder Møderne har haft to overordnede temaer: Visioner og vedtægter Bestyrelses visioner kan sammenfattes i tre kategorier, der er indbyrdes forbundet: - Legeplads, socialt og kollegialt forum og netværk. - Uformel vidensdeling og dialog, metodediskussion og debat. - Fingeraftryk i den offentlige debat, legitimere vores fag samt varetage faget interesser. For at kunne leve op til visionerne og for at ajourføre vedtægterne generelt, blev der nedsat et underudvalg til revision af vedtægter. Udvalget bestod af nogle bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer udefra. Generelle retningslinjer og skabeloner blev brugt som inspiration. Det viste sig at være en svær proces, men arbejdet mundede ud i en ekstraordinær generalforsamling d. 22. nov. 2010, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Der er dog stadig fejl og mangler og processen er således pågående. Seminar I juni 2010 afholdte FaF er miniseminar på Købehavns universitet: Sådan gør man i Sverige.. Myter og metoder i svensk arkæologi med oplæg af fem svenske arkæologer Stefan Larsson, Karin Lund og Håkan Thorén fra UV-Syd samt Charlotte Fabech og Nils Johansson fra Sydsvensk arkeologi AB. Ekskursion I sensommeren arrangerede FaF en tur til Tanum for at se og diskutere helleristninger i deres kontekst. Faglig Repræsentation Derudover havde FaF en repræsentant ved Fuglsø-mødet 2010, hvor der også, gennem poster, foldere og eksemplarer af Arkæologisk Forum, blev gjort opmærksom på foreningen og dens arbejde. Også ved Det Arkæologiske Råds årsmøde i vinteren 2011 havde foreningen et par repræsentanter. Øvrigt Endeligt har vi fået lagt specialer ud på hjemmesiden. Her er vi dog stødt ind i ophavsretlige problemer, der dog er blevet løst nu. Dermed kan vi udbygge dette tiltag i det kommende år. Vi har også fået oprettet en medlemsdatabase til internt brug, der skaber muligheder for at holde

2 bedre styr på vores medlemsskare. Det skaber mulighed for, at vi på sigt vil kunne målrette tilbud og tiltag mere præcist. Vi har fået oprettet en Facebook-profil som skal bruges som informationskanal og lede opmærksomheden hen på hjemmesiden og bruges som reminder til arrangementer. Også har vi arbejdet på at skabe en mere sammenhængende kontakt til redaktionen af Arkæologisk Forum så vi i højere grad kan samarbejde om temaer og arrangementer. Alt i alt et godt og udbytterigt år med masser af nye og gode tiltag. Beretningen findes også her: 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab v/ Ulla Odgaard Årsregnskabet for 2010 blev rundsendt. Årets indtægter er på ,59, primært i form af kontingent og abonnementer. Udgifterne er i alt på ,15. Den største post på udgiftssiden er trykning og udsendelse af Arkæologisk Forum til medlemmerne. Hjemmesiden er også en udgiftspost. Derudover er der en post til arrangementer, hvorunder hører gaver, tryk af poster mv. Endelig er der en post med deltagergebyr til diverse møder fx. Fuglsømødet. I alt er der et overskud på regnskabet på: 993,44. Regnskabet er efterset og godkendt af revisor Gerd Bindesbøl Ravnholt og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 5. Redaktionens beretning v/ Jette Rostock Redaktionen har i et par år bestået af de samme 8 redaktionsmedlemmer. Den forløbne periode er der, som planlagt/forventet, udkommet 2 numre: numrene af Arkæologisk Forum: nr. 22 og 23 og forårets nummer 24 er nu godt på vej: artiklerne er ved at blive fagfællebedømt og korrekturlæst og så småt på vej tilbage til forfatterne til den endelige afpudsning. Og redaktionen forventer at bladet som sædvanlig udkommer i maj måned. NYHED: Arkæologisk Forum på autoritetslisten!! I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var blevet placeret på autoritetslisten og placeret som niveau 1 i den bibliometriske forskningsindikator. Baggrund På foranledning af Forsknings- og Innovationsstyrelsen nedsatte Danske Universiteters Rektorkollegies Forretningsudvalg (januar 2008) en række faggruppe som indenfor skulle niveauinddele tidsskrifterne indenfor deres fagområde og placere disse på den såkaldte autoritetsliste som niveau 1 eller 2 tidsskrifter efter den bibliometriske forskningsindikator. Niveau 1 rangerer lavere end niveau 2 en forfatter der er alene om at skrive en artikel i et niveau 1 tidsskrift får 1 point, er der flere forfattere om artiklen skal pointet deles. Den bibliometriske forskningsindikator er i et politisk forlig i juni 2009 blevet en del af den nye finansieringsmodel som man vil fordele en del af universiteternes basismidler efter nu flere points en institutions forskere har fået i den bibliometriske forskningsindikator nu flere penge til denne institution. I 2009 foretog de 67 faggrupper den første niveauinddeling af tidsskrifterne inden for deres

3 fagområde. Og faggruppen for arkæologi, arkæometri og konserveringsvidenskab tog beslutning om bl.a. de arkæologiske tidsskrifter. Fagfællebedømmelse af artikler og indlæg i Arkæologisk Forum I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var kommet på autioritetslisten som niveau 1. Af et medlem i faggruppen fik vi dog ved samme lejlighed at vide at hvis Arkæologisk Forum i fremtiden skulle beholde placeringen i autoritetslisten så skulle vi have indført mindst en ekstern (uafhængig af redaktionen) fagfællebedømmelse (peer review) på artikler og indlæg i Arkæologisk Forum. I december 2010 beslutter vi redaktionen efter at have summet lidt på det at arbejde på at fastholde Arkæologisk Forums placering på autoritetslisten. Hvilket betyder af vi er i gang med at indføre fagfællebedømmelse på artikler og indlæg og det går efter planen her med nr. 24 hvor de fleste artikler og indlæg er ved at blive fagfællebedømt. Andre krav der stilles for at være på autoritetslisten som et niveau 1 tidsskrift opfylder Arkæologisk Forum allerede, eks. har tidsskriftet altid haft et ISSN-nummer, og det har også en hjemmeside. Nogle overvejelser redaktionen har gjort sig Arkæologisk Forum profilerer sig jo ved at være ret anderledes end de øvrige arkæologiske tidsskrifter i dansk arkæologi. Ord som debatterende, åbent og eksperimenterende er på banen og folk tænker først og fremme på tidsskriftet som et arkæologisk debatforum. Hvordan vil det kunne harmonere med at være et anerkendt videnskabeligt tidsskrift? Vil en sådan blåstempling, og den krævede fagfællebedømmelse, ikke betyde døden for det debatterende, eksperimenterende og skæve? Vi har naturligvis overvejet dette i redaktionen. Det at artikler nu skal fagfællebedømmes betyder ikke at vi skal tilnærme os de andre tidsskrifter, Arkæologisk Forum skal fortsat være Arkæologisk Forum og det er jo også med den profil/baggrund at tidsskriftet er blevet placeret på autoritetslisten. Det er redaktionens opgave at sikre (sammen med fagfællebedømmerne) at tidsskriftets profil også i fremtiden opretholdes. De debatter der bliver ført og de emner/problematikker der bliver behandlet i tidsskriftet (fx metaarkæologiske problemstillinger eks: teoretiske og overordnede videnskabelige problemstillinger; arkæologi set i politisk og samfundsmæssig sammenhæng) er nemlig nogle der er af betydning for videnskaben arkæologi og dennes udvikling hvorfor sådanne emner/problematikker også er genstand for videnskabelig udforskning, hvilket de ikke i samme grad blev før der fandtes et Arkæologisk Forum, og publikationsmulighederne for sådanne var der heller ikke. I dansk arkæologi er det Arkæologisk Forum der kan det. Autoritetslisten er et vilkår (kommet ovenfra) vi ikke kan ændre på. Og man kan jo håbe på at det at dansk arkæologi har fået et autoriseret arkæologisk tidsskrift hvor sådanne problematikker bliver behandlet og analyseret, vil virke styrkende / opstøttende / motiverende for sådan forskning i fremtiden det er der brug for! Forkortet udgave af redaktionens beretning - den fulde version finder her: 6. Vedtægtsændringer I henhold til de rundsendte forslag til ændringer i foreningens vedtægter blev følgende vedtaget:

4 2, stk 1: Formål Jette og Ullas forslag godkendt 4, stk 2: Bestyrelse Gerds forslag godkendt 6, stk 2: Generalforsamling Jette og Ullas forslag nedstemt, Bestyrelsens forslag godkendt 6, stk 3: Generalforsamling Jette og Ullas forslag godkendt, Gerds forslag nedstemt 6, stk 4: Generalforsamling Jette og Ullas forslag nedstemt 6, stk 5: Generalforsamling Jette og Ullas forslag nedstemt, Bestyrelsen godkendt Tilføjelse til 6, stk 7 Gerds forslag - godkendt 7, stk 1: Ekstraordinær generalforsamling Jette og Ullas forslag godkendt 7, stk 2: Ekstraordinær generalforsamling Jette og Ullas forslag - godkendt Se nedenfor for den reviderede udgave af vedtægterne. 7. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag er indkommet 8. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår Forslag om at sætte kontingentet op i 2012 på baggrund af markante stigninger i porto, således at kontingent for 2012 skal være: 160,- for medlemmer 220,- for parmedlemmer 155,- for abonnement Forslaget blev godkendt 9. Valg af formand Trine Borake genopstillede og blev genvalgt 10. Valg af bestyrelse - 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer

5 Der skal vælges op til 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Den nye bestyrelse blev valgt ved fredsvalg og består af: Tina Villumsen Anna S. Beck Claus Børre Petersen Camilla Haarby Hansen Susan Pallesen Gerd Bindesbøl Ravnholt Anette Frölich (suppleant) Kjartan Langsted (suppleant) 11. Valg af revisor Gerd Bindesbøl-Ravnholt fratræder posten som revisor Kamma Poulsen-Hansen stillede op og blev valgt. 12. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder Forslag om samarbejde med ODM (Kamma). Kamma vil gerne arbejde videre med emnet Forslag om at man kunne bruge noget af den opsparede kapital på en reklamekampagne bl.a. målrettet de jyske museer (Kamma). Forslag om at tilføje RSS til hjemmesiden (Christian). Forslag om at oprette et metodenetværk (Kamma). Forslag om at lave en event omkring, at Arkæologisk Forum faktisk er kommet på niveau 1 (Jette, Kamma). 13. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt.

6 Vedtægter for Foreningen af Fagarkæologer FaF Revideret d l Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen af Fagarkæologer (FaF). a. Foreningen, som oprindelig hed Foreningen Yngre Forhistorikere (FYF), blev stiftet i I 1997 tog foreningen navneforandring til Foreningen af Fagarkæologer (FaF). Foreningens hjemsted er Danmark. 2 Formål Foreningens formål er at skabe et kollegialt fællesskab, der fremmer sociale og faglige netværk for fagarkæologer samt danner rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Målet er herigennem at udvikle faget og styrke arkæologiens rolle i samfundet. Formålet søges opfyldt ved at: a. Orientere foreningens medlemmer om aktuelle kongresser/symposier/seminarer, nye specialer, igangværende forskningsprojekter, ideer til nye forskningsområder, udgravninger, nye metoder, udstillinger, museumsvirksomhed, arbejds- og uddannelsesforhold og andet for arkæologi relevant. b. Skabe kontakt til og mellem institutioner, foreninger og andre, der arbejder med, eller i fremtiden kunne tænkes at arbejde inden for fagrelevante områder. c. Afholde ekskursioner for foreningens medlemmer til igangværende udgravninger, relevante lokaliteter eller udstillinger. d. Tage initiativ til og facilitere tema/arbejds-grupper (f.eks. defineret på periode, teori, temaer på tværs af tid) blandt foreningens medlemmer. e. Afholde seminarer, symposium og workshops f. Udgive tidsskriftet Arkæologisk Forum. 3 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle, der har gennemført mindst første del (dvs. bifag, første del af cand.phil. eller bachelor) af studiet i forhistorisk-, middelalder-, klassisk- og nærorientalsk arkæologi. Bestyrelsen kan foreslå optagelse af personer udenfor denne kreds. Disse personers optagelse skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Medlemskontingent fastsættes årligt efter forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen, gældende for det efterfølgende regnskabsår. Medlemmer, der ikke i 1 år har betalt kontingent, betragtes som udtrådt af foreningen. Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

7 Stk. 4 Medlemmer, der modarbejder foreningens formål og interesser, kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af foreningen ved afstemning på en generalforsamling. Disse personers eksklusion skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling. Stk. 5 Personer, der har ydet en langvarig og særlig indsats for at udvikle vores fag, kan udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. 4 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer og 3-6 andre bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter For at kunne opstille til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Ligeledes skal man være til stede ved bestyrelsesvalget eller have underskrevet skriftlig erklæring om, at man ønsker at opstille. Stk. 3 Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen for et år af gangen, formand og kasserer dog for 2 år. Alle kan genvælges. Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder i stedet en suppleant. Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler øvrige poster på et bestyrelsesmøde. Stk. 4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 5 Bestyrelsen afholder efter behov bestyrelsesmøder, hvor retningslinjerne for og detaljerne i foreningens virksomhed drøftes og fastlægges. På bestyrelsesmøderne, der ledes af formanden, træffes afgørelser ved simpel flertalsafstemning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har afgivet underskrevet fuldmagt. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sørger efter aftale for indkaldelse af møder, samt administration af medlemsregister. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, med mulighed for deltagelse af foreningens øvrige medlemmer, til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 7 Bestyrelsen er ulønnet. 5 Økonomi og tegningsregler Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

8 Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges blandt foreningens menige medlemmer. Stk. 4 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 5 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 6 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Udsendelsen af en skriftlig indkaldelse skal ske minimum 3 uger før. Den foreløbige dagsorden vedlægges indkaldelsen. Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt underskrevet af fuldmagtsgiver, som foreligger senest på generalforsamlingen. Stk. 4 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: l. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab. 5. Redaktionens beretning 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder. 12. Eventuelt. Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Stk. 6 En generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. For en ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 7 Valg af bestyrelsen og andre personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,

9 foretages altid ved skriftlig afstemning. Sådanne personvalg foregår ved at hver stemmeberettiget har én stemme per person der skal vælges. Er der fem poster i bestyrelsen, kan man stemme på fem personer. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger. Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme betingelser som anført i 6, stk 6. 8 Opløsning Beslutning om foreningens opløsning sker ved mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond eller et andet arkæologi-fremmende formål, efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere