1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune."

Transkript

1 VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation. Foreningens formål er at yde bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i Den tredje Verden. 3. Fremtidige aktiviteter. Foreningens bestyrelse bestemmer indenfor fomålet hvilke børn i hvilke lande, der skal støttes. 4. Medlemskab. Som medlemmer af foreningen kan optages personer, selskaber, foreninger m.v. Et flertal i bestyrelsen kan uden begrundelse nægte optagelse af en optagelsessøgende. 5. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted hvert år inden 1. september med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 5. Fastsættelse af kontingent for de forskellige medlemsgrupper. 6. Indkomne forslag. 7. Evt. valg til af formand for bestyrelsen. 8. Nyvalg til den øvrige bestyrelse. Valg af revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret. 9. Valg af to medlemmer af foreningen til at gennemgå regnskabsmaterialet for det forløbne år. Valg sker kun såfremt der kommer forslag herom. 10. Eventuelt. Dirigenten kan vælge at behandle punkterne i en anden rækkefølge.

2 Dirigenten afgør, om et på selve generalforsamlingen stillet forslag har karakter af en vedtægtsændring, således at det først kan vedtages på en ny generalforsamling efter behørig underretning til ikke fremmødte medlemmer om forslaget. Dirigenten afgør ligeledes, om et inden generalforsamlingen stillet forslag, som medlemmerne har haft mulighed for at gøre sig bekendt med, har karakter af en vedtægtsændring, således at det kun kan vedtages med det i 11 angivne flertal. 6. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter at en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden har anmodet om det med angivelse af dagsorden. 7. Indkaldelse. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker ved meddelelse på foreningens hjemmeside eller på anden måde efter bestyrelsens bestemmelse. 8. Forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som er fremkommet inden indkaldelsen til en generalforsamling, skal fremgå af indkaldelsen. Forslag, som fremkommer efter indkaldelsen til en generalforsamling, skal offentliggøres på foreningens hjemmeside snarest muligt og kan lovligt behandles på generalforsamlingen såfremt offentliggørelse er sket senest 3 dage før dagen for generalforsamlingen. 9. Stemmer og fuldmagter. Et personligt medlem har én stemme. Det samme gælder foreninger, selskaber eller andre juridiske personer som er medlemmer. Hvert medlem kan give fuldmagt til et andet medlem. En fuldmægtig for et medlem kan kun afgive stemme i henhold til én fuldmagt. En fuldmagt gælder kun til én generalforsamling. 10. Taleret og stemmeret. For at have taleret og stemmeret på generalforsamlingen skal et medlem have været medlem i mindst 90 dage og må ikke være i restance med kontingent syv dage før generalforsamlingen. Beløb indbetalt på giro uden angivelse af, hvad indbetalingen dækker betragtes af foreningen som kontingent. En kontingentindbetaling gælder for de kommende 12 måneder inklusive indbetalingsmåneden. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der kun udleveres stemmesedler til fremmødte, som opfylder disse betingelser, og for at underrette dirigenten om eventuelle fremmødte, som ikke har taleret. 11. Beslutninger på en generalforsamling. Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, bortset fra spørgsmål om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, der kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Afstemning kan ske ved håndsoprækning med en afstemningsseddel, men skal ske skriftligt, hvis ét tilstedeværende medlem kræver det. 12. Eksklusion.

3 Da foreningen opererer i et politisk følsomt miljø, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et eller flere medlemmer, såfremt han/hun/de efter bestyrelsens opfattelse ikke lever op til foreningens etik. Et medlem, som påtænkes ekskluderet, skal have skriftlig meddelelse herom fra bestyrelsen og en begrundelse herfor samt en indbydelse til det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor vedkommende er berettiget til at møde, evt. med en bisidder for at forklare sin sag. Senest fjorten dage derefter træffer bestyrelsen endelig beslutning om eksklusion, som meddeles ved anbefalet brev. Beslutningen skal begrundes. 13. Valg af bestyrelse. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. Kun personer, der er medlemmer af foreningen, er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen består af en formand og 3 andre medlemmer. Generalforsamlingen vælger direkte formanden for bestyrelsen. Derefter vælger generalforsamlingen de menige bestyrelsesmedlemmer. Valg af såvel formand som menige bestyrelsesmedlemmer sker for en 2 årig periode. Genvalg kan ske. Valg sker efter bunkemetoden*. Forslag til, hvem der skal være formand, eller hvem, der skal være medlem af bestyrelsen, kan stilles af såvel bestyrelsen som af ethvert medlem før eller under generalforsamlingen. Afgår et menigt bestyrelsesmedlem i utide, bestemmer bestyrelsen selv, om den vil supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling og i givet fald med hvilket medlem. 14. Bestyrelsens virke. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Om inhabilitet gælder forvaltningslovens regler tilsvarende. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen kan beslutte at vælge en juridisk konsulent, som ikke behøver være medlem af foreningen. Formanden indkalder skriftligt eller ved til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden. Ethvert medlem kan overfor formanden forlange et bestyrelsesmøde afholdt med angivelse af en dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 30 dage. Bestyrelsen fører referat over sine forhandlinger. Referatet underskrives af alle de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i mødet. Foreningens juridiske konsulent får tilsendt indkaldelse til og referat af ethvert bestyrelsesmøde, og kan deltage med taleret i de bestyrelsesmøder han/hun ønsker at deltage i.

4 Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg og fastlægge rammerne for dets virke. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke. Revision og tilpasning af forretningsordenen drøftes på et bestyrelsesmøde mindst en gang om året. Ingen deltager i et bestyrelsesmøde har krav på honorar for sit arbejde dermed, men får dækket udgifter, herunder rejseudgifter forbundet med mødet. En deltager i et bestyrelsesmøde er forpligtet til ikke at udtale sig til andre om, hvad der er foregået på mødet. Et bestyrelsesmedlem skal loyalt rette sig efter en flertalsbeslutning i bestyrelsen eller udtræde, hvorefter tavshedspligten stadig gælder. Overtrædelse af tavshedspligten kan af den øvrige bestyrelse sanktioneres med en bod, som i så fald tilfalder foreningen. 15. Tegningsforhold. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand. I den daglige drift varetages alle ind - og udbetalinger af kassereren, som i den forbindelse får fuldmagt til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter. 16. Hæftelse. Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser, men foreningen hæfter med sin formue. 17. Årsregnskab. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler. Regnskab og status afleveres af kassereren til foreningens revisor senest 1. februar og til bestyrelsen senest 1. marts. Ethvert medlem har ret til at få en kopi af det underskrevne regnskab. 18. Opløsning. Ved foreningens opløsning overgives al indsamlet nødhjælp og foreningens nettoformue til en af bestyrelsen godkendt humanitær hjælpeorganisation med hjemsted i Danmark. * Ved bunkemetoden forstås at de stemmeberettigede instrueres om at: Der kan på en stemmeseddel anføres navne på det antal, der skal vælges, Rækkefølgen af navne på en stemmeseddel er uden betydning, Færre navne end det maksimale antal er tilladt, Flere navne end det maksimale gør en stemmeseddel ugyldig, Den der får flere stemmer end en anden er valg Således vedtaget på en stiftende generalforsamling den 1. august Bestyrelse valgt på stiftende generalforsamling den 1. august 2003: Formand:

5 Tage Gøttsche, Nørrebrogade 14, 8000 Århus C Næstformand og kasserer: Bruno Nielsen, Fuglevangsvej 8, 3060 Espergærde Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Juliussen, Skovridervænget 2, 3220 Tisvildeleje Susanne Jørgensenn, Saxovej 16, 5210 Odense NV

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere