Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen. Dato: 18.januar Vedr. JOURNAL NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen. Dato: 18.januar 2009. Vedr. JOURNAL NR."

Transkript

1 Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen Dato: 18.januar 2009 Vedr. JOURNAL NR.: /419 Yderligere bemærkninger til sagen på baggrund af modtaget kopi af Københavns Kommunes udtalelse af 24. november 2008, på baggrund af klage fra undertegnede af 6. oktober Min klage af 6. oktober 2008 omhandler Københavns Kommunes beslutning af 2. maj 2007 om at trække godkendelse af Gaderummet tilbage og om at tilbageholde det statslige tilskud. Efter min opfattelse har kommunen ved sin beslutning tilsidesat dele af det gældende retsgrundlag, hvorfor beslutningen ikke er lovlig. Min klage omhandler bl.a. at kommunen har overskredet grænserne for sin udøvelse af skøn, og at de begrundelser der er givet ikke er dokumenteret. Overordnet omhandler min klage, at kommunen på tidspunktet for beslutningen ikke har opfyldt de betingelser som loven kræver for at kunne trække godkendelsen af Gaderummet som botilbud tilbage, og derfor ikke på tidspunktet har haft hjemmel i lovgivningen til at træffe denne beslutning. Kommunens udtalelse på baggrund af min klage, bekræfter mig i dette, hvilket jeg kommer nærmere ind på i det efterfølgende afsnit. Jeg vil forinden jeg kommenterer på kommunens udtalelse, for en god ordens skyld, genpræsentere det retsgrundlag, der må antages at have været gældende på tidspunktet for kommunens beslutning Serviceloven der trådte i kraft d. 1 januar I Servicelovens 144 stk. 3 bemyndiges ministeren til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler for godkendelse af og tilsyn med botilbud for voksne. Den på tidspunktet gældende anordning, må antages at være "Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud i medfør af 143, 144, stk. 3, og 149 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service", som også trådte i kraft d. 1. januar Her står i kapitel 4: Godkendelsens ophør En godkendelse af et opholdssted eller et botilbud kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet eller i botilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Stk Kommunalbestyrelsen skal inden ophøret have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling. I Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud efter 49, stk. 2, og 91 og 93 i serviceloven der trådte i kraft d. 1 juli 2005, og som for mig at se er den seneste vejledning der er tilgængelig, siges der, i forbindelse med bekendtgørelsens 14 om godkendelsers ophør:

2 49. Amtsrådet kan efter bekendtgørelsens 14 bringe en godkendelse til ophør, hvis amtsrådet finder, at forholdene på opholdsstedet eller i botilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Før end godkendelsen kan bringes til ophør, skal amtskommunen føre en forhandling med bestyrelsen af opholdsstedet eller botilbuddet med henblik på at bringe forholdene i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget, således at en flytning af beboerne så vidt muligt bliver undgået. Dette er således det retsgrundlag som må antages har gjort sig gældende på tidspunktet for kommunens beslutning. Jeg skal allerede nu bemærke at det væsentligste klagepunkt jeg har at fremsætte er, at kommunen i forbindelse med spørgsmålet om samarbejdsvanskeligheder mellem Gaderummet og Hvidovre Hospital, som lægges til grund for beslutningen om ophør af Gaderummet godkendelse, ikke foretog sig en forhandling med Gaderummet om spørgsmålet, som ellers står direkte skrevet i ovennævnte retsgrundlag, som en betingelse der forud for ophør af en godkendelse skal opfyldes. Dette er efter min opfattelse et meget alvorlig brud på det gældende retsgrundlag, og dette uddyber jeg senere i dette brev. Jeg skal gøre opmærksom på at jeg på tidspunktet for kommunens beslutning var medlem af Gaderummets bestyrelse, foruden medarbejder i Gaderummet. Jeg bemærker at kommunen i sin udtalelse udelukkende omtaler mig som tidligere medarbejder, men jeg skal overfor Statsforvaltningen gøre opmærksom på, hvilket også fremgår af min oprindelige skrivelse, at jeg nu er formand for bestyrelsen i Gaderummet, hvilket kommunen også er gjort bekendt med. Jeg skal endvidere gøre opmærksom på at kommunen i sin udtalelse på enkelte punkter definerer hvad jeg har ment i min klage, og derudfra afgiver sin udtalelse. Jeg må gøre det klart at der er tale om en grad af omdefinering, på grænsen til manipulation, som altså ikke er udtryk for min oprindelige mening. Kommentar til Københavns Kommunes udtalelse A. Kommentar til udtalelsens punkt: Ad pkt. 2 i Maya Thisteds klage: Begrundelse at Gaderummet tilsyneladende ikke skulle have efterlevet 6 påbud indeholdt i forvaltningens tilsynsrapport (udtalelsens side 2). Punktet referer til punkt 2 i min klage, som omhandler kommunens begrundelse om "Det kan konstateres, at Gaderummet ikke har efterlevet de 6 påbud, som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrapport, jf. beslutningsreferat d. 2. maj I min klage anfører jeg at baggrunden for kommunens konstatering, ikke er begrundet eller dokumenteret, hverken i beslutningsreferatet eller overfor Gaderummet. Jeg anfører samtidig at Gaderummet, halvandet måned for inden kommunens beslutning, havde fremsendt forvaltningen en imødekommelse og handleplan af rapportens 6 påbud, hvilket skete efter aftale med kommunen, og som Gaderummet modtog en kvittering for fra forvaltningens tilsynskontor. Jeg anfører endvidere at kommunen ved sin beslutning og påstand om at Gaderummet ikke havde efterlevet rapportens påbud, ikke havde oplyst overfor Gaderummet, ej heller i beslutningsreferatet, hvorledes man havde forholdt sig til Gaderummets imødekommelse og handleplan for rapportens påbud, ligesom kommunen heller ikke havde givet nogen form for 2

3 begrundelse eller dokumentation for at man, på trods af Gaderummets handleplan, fandt, at tilsynsrapportens alligevel ikke skulle være imødekommet eller efterlevet. Slutteligt i min klages punkt 2 anfører jeg at kommunen må kunne og skulle begrunde og dokumentere, at Gaderummet ikke skulle have imødekommet rapportens 6 påbud og ikke skulle have levet op til sit godkendelsesgrundlag, som kommunen påstår i beslutningsreferatet og træffer beslutning på baggrund af. Når det må kunne kræves dokumenteret, tænker jeg særligt på det gældende retsgrundlag, som jeg har præsenteret i ovenstående punkt, om at kommunen kan trække godkendelsen tilbage, hvis bostedets drift er væsentligt ændret fra sit godkendelsesgrundlag, hvorfor kommunen også må kunne dokumentere sin konstatering. I kommunens udtalelse oplyser kommunen for første gang dvs. dette er helt nyt for Gaderummet - hvorledes man har forholdt sig til Gaderummet imødekommelse og handleplan for rapportens 6 påbud og hvad man mener med, at Gaderummet ikke skulle have levet op til de 6 påbud som er indeholdt i forvaltningens tilsynsrapport. På side 2 står: Det var imidlertid forvaltningens vurdering, at der ikke fra Gaderummets daværende leder og personale var reel vilje eller ønske om at leve op til de angiveligt gode intentioner og løfter, som var indeholdt i brevet. Denne vurdering baserede forvaltningen bl.a. på det forudgående lange forløb, hvor forvaltningen var i løbende dialog med Gaderummets bestyrelse 1, og hvor der fra Gaderummets daværende leder og medarbejdere blev tilkendegivet en klart afvisende holdning med hensyn til at efterleve de 6 påbud. Vi skal her henvise til Kalle Birck-Madsens vedlagte oprindelige bemærkninger til tilsynsrapporten. (Kalle Birck-Madsens udaterede 2 indlæg modtaget i forvaltningen i december 2006). Som sagt er dette en helt ny begrundelse, som vi i Gaderummet aldrig før har fået præsenteret af kommunen. Dette er intet sted anført i kommunens beslutningsgrundlag og er heller ikke oplyst overfor Gaderummet dette gælder en begrundelse i det hele taget. Jeg mener det er et brud på en væsentlig garantiforskrift, at der ikke har foreligget en sådan begrundelse fra kommunens side. Først nu, over halvandet år efter beslutningen om ophøret af Gaderummets godkendelse, får Gaderummet at vide hvorledes kommunen har forholdt sig til Gaderummets imødekommelse af 1 Der har ikke været nogen løbende dialog med Gaderummets bestyrelse, som det fremføres af forvaltningen. Kommunen er bekendt med, først ved mundtligt fremmøde på forvaltningen mandag d.29.januar 2007, og ved mail fremsendt d.5.februar 2007 fra Gaderummets daglig leder, at formand Ole Henriksen er kommet i miskredit, og ikke længere kan opfattes som repræsenterende Gaderummet og Gaderummets bestyrelse. Ligeledes informeres forvaltningen om den senere eksklusion af såvel Ole Henriksen som bestyrelsesmedlem Laue Traberg Smidt ved generalforsamling d.28.februar Dette sker i mail af 5.marts Mellem Gaderummets resterende og legitim bestyrelse, er der kun ét møde, hvilket foregår d.14.marts 2007, med deltagelse af advokat Knud Foldschack. 2 Jeg skal gøre opmærksomt på, at forvaltningens påstand om det udaterede indlæg fra Kalle Birck- Madsens side, ikke er korrekt, da der er udførlig datoangivelse, nemlig 6.december 2006, optrædende sammen med navn og underskrift. Indlægget er det ene af tre, der fremsendes til forvaltningen d.6.december 2006, og det fremgår af referat fra møde i forvaltningen d.12..december 2006, at de alle er modtaget. I forvaltningens papirer til Socialudvalgsmøde d.18.april 2007, jf. dette link til dagsorden for Socialudvalgsmødet d.18.april 2007, fremgår det imidlertid, at forvaltningen har sat modtagelsesdatoen d :19 på de i december 2006 oprindeligt modtagne dokumenter, jf. kopi heraf på Gaderummets hjemmeside (Bilag 10. Kalle Birk-Madsens tilbagemelding af 6. december på tilsynsrapporten; Bilag 11. Ole Henriksens tilbagemelding af 6. december på tilsynsrapporten.; Bilag 12. Medarbejderne i Gaderummets tilbagemelding på tilsynsrapporten.) som om de ikke blev journaliseret, da de blev modtaget d.8.december 2006, og kommenteret på møde i forvaltningen d.12.december Dette virker meget meget underligt. 3

4 handleplanen for efterlevelse af de 6 påbud, og hvorfor kommunen på trods af Gaderummets fremsendte handleplan, alligevel mente at Gaderummet ikke havde efterlevet de 6 påbud; kommunen mente at der ikke var en reel vilje i Gaderummet til at bakke op om handleplanen. Dette er efter min opfattelse, en vurdering, der bærer præg af gisninger fra kommunens side. Det er her værd at bemærke at kommunen ikke har indsamlet nogen oplysninger om den faktiske efterlevelse af rapportens 6 påbud i Gaderummet, men alene baserer sin vurdering om manglende vilje, på baggrund af en skriftlig redegørelse fra den daglige leder fremsendt et halvt år for inden kommunens beslutning hvor der i den mellemliggende periode er indgået aftale med kommunen om fremsendelse af en konkret handleplan, som kommunen så også modtog. Det synes derfor meget anstrengt at skulle lægge denne redegørelse til grund for kommunens beslutning. Dette fremgår i øvrigt heller ikke af kommunens beslutningsgrundlag. Kommunen begrunder i øvrigt sin vurdering med en af 29. august 2007 fra den daglige leder Kalle Birck-Madsen, altså en som er sendt 3 måneder efter kommunens beslutning, hvorfor det synes klart usagligt at kommunen begrunder sin vurdering i maj 2007 på dette grundlag ikke mindst fordi en er taget ud af en anden kontekst. Gaderummet er ikke enig i det kommunen udleder af de nævnte skrivelser, men uanset hvad, er dette sagen uvedkommende, for det er efter min opfattelse magtfordrejende, at begrunde en sådan beslutning ud fra hvad kommunen mener som er Gaderummets vilje og intention i forbindelse med at leve op til sin egen handleplan det afgørende må være om Gaderummet har levet op til sin egen handleplan for efterlevelse af de 6 påbud, og dette har kommunen som sagt ikke nogen oplysninger om eller forsøgt at gøre sig bekendt med. Kommunen gør sig alene en mening om hvad Gaderummet vil gøre i fremtiden og lægger dette til grund for en afgørelse og dette er usagligt. Alligevel mener kommunen, ud fra sin vurdering om manglende vilje, at kunne drage den slutning, at Gaderummet reelt ikke har efterlevet de 6 påbud. Dette er efter min opfattelse en ligeså usaglig konstatering. Det må være almindelige offentlig retlig praksis, at der begrundes ud fra sagens faktiske omstændigheder og indsamlet dokumentation, og ikke fra kommunens subjektive mening. I henhold til retsgrundlaget, som er præsenteret ovenfor, står det også klart at det afgørende må være om Gaderummet har levet op sit godkendelsesgrundlag eller om Gaderummets drift har været ændret fra sit godkendelsesgrundlag, og i tilfælde af sidstnævnte at kommunen så dokumenterer sin påstand. Selvom jeg udtrykkeligt efterspørger en sådan dokumentation i min klage, fremkommer kommunen ikke med nogen dokumentation for at Gaderummet ikke skulle have levet op til rapportens 6 påbud, som det ellers anføres i beslutningsreferatet. Selvom der ikke er nogen dokumentation, anfører kommunen i sin udtalelse på side 3: Socialforvaltningen må fastholde, at det i forbindelse med beslutningen om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet, var udtryk for en reel og relevant begrundelse, når det i beslutningsreferatet var anført, at Gaderummet ikke havde efterlevet tilsynets 6 påbud. Det kan efter min opfattelse ikke være rigtigt at man lukker et sted med henvisning til at det ikke lever op til sit godkendelsesgrundlag, uden at kunne dokumentere at stedet ikke lever op til sit godkendelsesgrundlag. Selvom der kan være tale om udøvelse af skøn, må der vel foreligge nogle oplysninger vedr. sagens faktiske omstændigheder i dette tilfælde om efterlevelsen af rapportens 6 påbud - som kommunen må bygge sit skøn på. Der foreligger ikke sådanne oplysninger, hvilket ej heller er at finde skyggen af i kommunens udtalelse, og jeg mener derfor at kommunen ved sin skønsudøvelse ikke har holdt sig inden for de offentligretlige grundsætninger. Kommunen har, efter min opfattelse, overskredet sin kompetence, da den på tidspunktet ikke har haft hjemmel i lovgivningen til at trække godkendelsen af Gaderummet tilbage, da det pågældende steds drift skal afvige fra sit godkendelsesgrundlag. 4

5 Jeg skal fastholde klagepunktet i min oprindelige skrivelse, om at kommunens beslutning med denne begrundelse er ulovlig. Jeg henholder mig til at det er kommunen der har ansvaret for sagens afgørelse og korrektheden af de begrundelser der træffes afgørelse på baggrund af derfor må det også være kommunen der har bevisbyrden for de givne påstande. Det bemærkes at kommunen i sit beslutningsgrundlag anfører, at det kan konstateres at Gaderummet ikke har efterlevet rapportens 6 påbud det fremgår ikke at kommunen vurderer eller skønner sig frem til dette resultat, hvorfor kommunen også må kunne dokumentere denne konstatering. B. Kommentar til udtalelsens punkt: Ad pkt. 3 i Maya Thisteds klage: "Begrundelse om påståede samarbejdsvanskeligheder med Hvidovre Hospital (udtalelsens side 3). Kommunen anfører at det ikke er korrekt, når jeg i mit klage punkt 3 skriver, at kommunen tilbageholdt brevet fra Hvidovre Hospital. Det er korrekt, at Gaderummet fik brevet tilsendt, efter gentagne anmodninger, og efter meget lang tid, først i slutningen af marts måned, men at brevet ellers blev tilbageholdt af kommunen. Mundtligt blev der kun orienteret om eksistensen af brevet, ikke indholdet det ville man ikke give Gaderummet, på trods af anmodning herom på mødet i forvaltningen d.14.marts Det skal således gøres klart at Gaderummet først fik kendskab til indholdet i brevet i starten af april måned 2007, altså længe efter at måtte have svaret forvaltningen ved hjælp af advokat Knud Folkschack d.23.marts Som jeg anfører i klagen foretog kommunen sig ikke partshøring af Gaderummet i dette spørgsmål om samarbejdsvanskeligheder med Hvidovre Hospital, men traf afgørelse på dette grundlag alligevel et grundlag der indeholdt en betydelig og ensidig kritik af Gaderummet, særligt at Gaderummet ikke skulle leve op til sit godkendelsesgrundlag. Hvad angår spørgsmålet om den manglende partshøring, og at kommunen dermed ikke har gjort et forsøg på at sikre sig, at de foretagne vurderinger og beslutninger skete på et berettiget og faktuelt korrekt grundlag, anfører jeg dette udtrykkeligt i min klage i punkt 3.6. Jeg anfører endvidere at tilsidesættelsen af partshøringen, efter min opfattelse, er et meget alvorligt brud på en garantiforskrift, der ellers ville være meget væsentlig at anvende, for at få oplyst sagen tilstrækkeligt og ikke mindst, da der er tale om nye oplysninger, som var til ugunst for Gaderummet. Jeg bemærker at kommunen i sin udtalelse på baggrund af min klage ikke nævner spørgsmålet om den manglende partshøring med et ord. Kommunen forholder sig heller ikke til mit klagepunkt om at kommunen ved sin vurdering ikke har behandlet de konkrete sager om manglende samarbejde fra Henrik Rindoms side, som Gaderummet har oplyst kommunen om. Kommunen kommenterer ej heller på min oplysning om at der ikke har været afholdt møder mellem Gaderummet og Hvidovre Hospital, ved Københavns Kommunes mellemkomst, for at få en udredning og afklaring af eventuelle misforståelser eller uoverensstemmelser. Kommunen anfører blot følgende: Socialforvaltningen må fastholde, at der har foreligget reelle og betydelige samarbejdsvanskeligheder mellem Gaderummet og Hvidovre Hospital, til dels begrundet i divergerende holdning til medicinsk behandling af psykisk sygdom. Forvaltningen må endvidere fastholde, at det har været sagligt grundlag for at inddrage disse samarbejdsvanskeligheder som en væsentlig begrundelse i beslutningen om at tilbagekalde godkendelsen af Gaderummet. 5

6 Dette skal således ses i lyset af at Gaderummet, ej heller Gaderummets leder, hvem kritikken er rettet mod, ikke er blevet hørt som part i sagen. Jeg skal således fastholde at dette er en meget alvorlig tilsidesættelse af en væsentlig garantiforskrift, og at beslutningen på dette grundlag er i strid med loven. Jeg mener i øvrigt at kommunen ved sin vurdering har taget usaglige hensyn. Kommunen har kun hørt Henrik Rindom, og tillagt dennes udsagn stor vægt, (se nedenfor) og på denne baggrund begrundet sin beslutning med at Gaderummet ikke længere lever op til sit godkendelsesgrundlag. I min klage i punkt 3.8 henviser jeg til det gældende retsgrundlag, som jeg også har præsenteret ovenfor i dette brev bekendtgørelsens 14 stk. 2, udstedt i medfør af Servicelovens 144, om at kommunen inden ophøret af en godkendelse, skal have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling hvilket ifølge vejledningen betyder en forhandling med bestyrelsen for det pågældende bosted. Jeg skriver i min oprindelige klage: Der blev ikke foretaget nogen forhandling, med Gaderummet om samarbejdet med Hvidovre Hospital, som Københavns Kommune ellers er forpligtet til, når den mener, at der er tale om at et bosted ikke lever op til sit godkendelsesgrundlag. Her er således tale om et klart brud på denne bekendtgørelse, hvilket efter min opfattelse er en meget alvorlig tilsidesættelse, idet kommunen slet ikke opfylder betingelserne for at gøre brug af paragraffen om at trække godkendelsen tilbage. Jeg bemærker at kommunen i sin udtalelse, heller ikke her, kommentere på spørgsmålet om den manglende forhandling, som kommunen er forpligtet til at udføre. Jeg mener det er en klar tilsidesættelse af retsgrundlaget, og at kommunens beslutning med henvisning til samarbejdsvanskeligheder mellem Gaderummet og Hvidovre Hospital, og at Gaderummet ikke skulle leve op til sit godkendelsesgrundlag, er ulovlig, fordi betingelserne i lovgivningen ikke er opfyldt, og at Gaderummet ikke har haft en sikkerhed for at Gaderummets ord har haft betydning i sagen. Jeg skal i øvrigt igen gøre opmærksom på, at flere citater fra Socialborgmester Mikkel Warming i forskellige medier, underbygger at spørgsmålet om samarbejdet med Hvidovre Hospital har haft væsentlig betydning for den beslutning der er truffet, fx udtalelse af Socialborgmesteren i dagbladet Arbejderen d. 20. juni 2007: "Det kan være, at brugerne og ledelsen i Gaderummet mener, at samarbejdet med psykiatrien har været tilfredsstillende. Men i socialudvalget har vi lagt utrolig stor vægt på psykiatrioverlæge Henrik Rindoms ord". Jeg må således fastholde at kommunens klare tilsidesættelse af retsgrundlaget er meget alvorlig. Den manglende forhandling, skal ses i sammenhæng med den manglende partshøring af ledelsen i Gaderummet, som kritikken angår. Jeg skal på denne baggrund fastholde min klage over Københavns Kommune, og anmode Statsforvaltningen om at foretage et tilsyn i sagen. Med venlig hilsen Maya Thisted Formand for bestyrelsen i Gaderummet og tidligere medarbejder Peter Bangs Vej 2000 Frederiksberg 6

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NY. Dato: Sagsm.: Dok.nr.

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NY. Dato: Sagsm.: Dok.nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NY. Dato: 24.11.2008 Sagsm.: 2008-113708 Dok.nr.: 2008-626948 Vedr.: Klage til Statsforvaltningen

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: 18-01- 2007 Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk De har ved brev af 29. april 2006 henvendt Dem til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere