Generalforsamling NJK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling NJK 2010-03-02"

Transkript

1 Generalforsamling NJK Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 5. Godkendelse af budget, og herunder fastsættelse af næste års medlemskontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 11. Valg af revisor 12. Eventuelt Antal til stede: 28 Referat taget af: Hanne Ad1) Valg af dirigent Jan foreslået og valgt Dagsorden godkendt Referent godkendt Ad2) Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse Beretning gennemgået af JC Uddyb gerne ang. kontingentændring: Svar: Den nye kontingentsats er opkrævet allerede nu. Det er i modstrid med vedtægterne, da der står at kontingentsatsen skal godkendes af generalforsamlingen. At der allerede er opkrævet nyt kontingent skyldes at bestyrelsen ikke var opmærksom på denne vedtægt og troede at de handlede korrekt. Først efter opkrævnignen af kontingentet blev bestyrelsen opmærksom på fejlen. Ændringen/stigningen af kontingent er grundet i ønsket om at lette kassererens arbejde. Fremover vil der kun være helårskontingent. Kontingentet skal fremover opkræves i april, så den korrekte kontingentsats kan fastsættes på generalforsamlingen i marts. Dvs. kontingentet betalt nu dækker frem til april SMS service vil være en god idé for klubben for at få meldinger ud, når nogen spontant vælger at åbne i klubben og ikke kan nå at skrive på forum i god tid. Beretning godkendt af forsamlingen

2 Ad3) Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning Børnehold: Pt. er der tre børnehold * mandag: konkurrencetræning (for de øvede børn) * tirsdag: fokus på sikkerhed af forældre og børn (nye børn) * torsdag: træning af børn ( mellemstadie ) Torsdagshold: har kørt rigtig godt indtil nu. Kim har fået barn og har derfor ikke så meget tid længere. Asger er startet på universitetet og begynder derfor også at have travlt. Der er derfor meget brug for hjælp for at få holdet til at køre videre. Asger fratræder som ansvarlig for den ugentlige træning med udgangen af marts mindre der er fundet nogen til at hjælpe. Han er villig til at hjælpe til m. konkurrencer osv. fremover men synes arbejdsbyrden ved at være ansvarlig hver torsdag er for stor. Pt. hjælper de ældste juniorer til med undervisningen torsdag og vil gerne fortsætte med dette for at afhjælpe den ansvarlige træner. Desuden kunne nogle af juniorerne være interesserede i at blive hjælpetrænere. Kim og Asger har begge træner-kursus/uddannelse og har været rigtig glade for det. Det anbefales derfor til de der er interesserede i at være træner. Klubben vil betale for kurset. Skal den ansvarlige have en træneruddannelse Svar: ikke nødvendigvis, men personen skal være over 18år Mandagshold: Mandagsholdet mangler også en ekstra træner i en periode mens Joachim er væk Tirsdagshold: Der er fyldt på holdet og flere der gerne vil starte så snart det er muligt, så det er ikke børn der mangler. Generelt for alle børneholdene arbejdes der på at få forældrene mere involveret i klubbens arbejde. Kommentarer: Der skal mere struktur på træningsaftener, og så skal der findes nogle der vil. Instruktør: Weekendkurser kører fint Prøveklatring er indført og det har fungeret fint. Der er pt. ca. 6 aspiranter der er i gang med uddannelse. Arrangement: Rikke har overtaget jobbet som arrangementsansvarlig efter Lene J. Vi har haft ca. 33 arrangementer fra april februar.

3 Klubben regner med at der bliver oprettet et instruktør-team der kan varetage opgaverne. Som det har været indtil nu er der blevet skrevet ud til alle instruktører hver gang der har været et arrangement for at få nogen til at tage det. Der har været 10 aflysninger, 7 fordi klubben ikke har kunnet finde en instruktør. I 2010 har der endnu ikke været nogen aflysninger. Der er en stor forskel på at være instruktør i en klub for folk der er interesserede i at klatre eller være instruktør for et arrangement med skoler osv. Der bør være en forfordeling for instruktører der også underviser og laver andet arbejde i klubben. Det skal ikke være sådan, at det kun bliver attraktivt at tage lønnede arrangementer i stedet for ellers at hjælpe med klubbens egne opgaver. Der bør være retningslinjer for hvorledes arrangementer skal afholdes og instruktører skal agere. Jens Munk har erfaring inden for emnet og vil gerne hjælpe med denne opgave. Tidligere ved arrangementsafholdelse har det været standard at alle deltagere skriver under på en seddel hvor der står at klatring foregår på eget ansvar. PR-udvalg: Asger og Andreas har hængt plakater op. Asger og Joachim har fået tilbagemelding om at plakaterne er blevet set. Andet: Weekendkurser kan også laves som teknik-weekender med god mad lavet af evt. forældre. Teknikworkshop. Ad4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse Helga ikke til stede så regnskabet gennemgås af Keld Indgår internettet i klubben også under budgetposten, internet, hosting, domæne Svar: Ja Umiddelbart når posten klubtøj til instruktører og posten klatregreb sammenlignes, forekommer det forkert, at der ikke bruges flere penge på det klubben egentlig varetager; nemlig klatring på tøj og trøjer på greb Svar: En del af pengene på posteringen tøj og trøjer indeholder også godtgørelse i forbindelse med bl.a. rengøring og andre arbejdsopgaver. Til tøj (som aflønning for instruktørarbejde) er der brugt ca kr. pr. pers. Inventaranskaffelse: hvad dækker denne konto over? Der var budgetteret med kr. Inddelingen af hvilke forskellige ting de skulle bruges på burde være offentlig bl.a. hvor meget der skal bruges på træningsrum, toilet osv.

4 Svar: Kontoen dækker over udgifter til indkøb af inventar til klubben i forbindelse med ombygning ; træningsrum mm. Inddelingen af budgettet er blevet offentliggjort og har ligget på forum. På generalforsamlingen sidste år blev der gjort opmærksom på hvad pengene skulle bruges til. Posten 2060: ledertræning, hvad dækker den over? Svar: Udgifterne dækker bl.a. over træneruddannelse. Klubben betaler for uddannelsen men får størstedelen af pengene tilbage igen i form af støtte fra kommunen. Disse beløb fremgår af anden indtægts konto. Regnskabet godkendt af forsamlingen Ad5) Godkendelse af budget, og herunder fastsættelse af næste års medlemskontingent Budgettet gennemgået af Keld Bliver porten isoleret? Svar: Der er planer om at den bliver fjernet og andet sat op i stedet, men der er ikke gjort noget endnu. Klubben skriger på folk til børnehold og instruktørarbejde og samtidig forventes der en medlemstilgang. Hvordan hænger det sammen? Svar: Bestyrelsen er positiv og forventer at medlemmerne vil varetage nogle af de opgaver der kræves for at skaffe flere medlemmer. Derfor forventning om tilgang i medlemstal. Det virker som om der er mange gode intentioner sammenholdt med at der mangler hænder til at løse opgaverne. Bestyrelsen burde måske strukturere arbejdsopgaverne så det bliver mere overskueligt for medlemmer hvad der skal gøres. Der burde reklameres mere med planerne for ombygning i klubben, hvor meget der er budgetteret til de forskellige projekter for at opfordre medlemmer til at lave noget. Det er nemmere hvis man ved hvad der er muligheder for at starte noget. Ændringsforslag til budgettet: Pengene til udendørs boulder bliver brugt på køb af lift, så der kan bygges nye ruter hele tiden. Kommentarer: At købe en lift nu kan være katastrofalt hvis vi ikke ved hvad den skal bruges til f.eks. hvis vi senere skal flytte til Kemira. Lift og materiel kan være dyrt vedligeholdsmæssigt og vi har ikke råd til ny. Vi fik favorable priser på lift i forbindelse med konkurrence. Det er tænkeligt at vi kan få en god aftale i hus på leje et bestemt antal gange om året. I budgettet for liftleje er indeholdt ekstra leje af lift i løbet af året.

5 Arbejdet med udendørs boulder er allerede sat i gang. Udvalg arbejder på sagen. Der er endnu ikke brugt nogen penge på projektet men der er ved at være konkrete planer på bordet, så at snuppe pengene fra dette er ikke velset. Ændringsforslaget blev ikke taget til følge Andre kommentarer: Da vi havde liften sidste gang var der problemer med at ingen gad skrue lifter alligevel. Hvis ikke folk vil bygge ruter må det være udtryk for at folk er tilfredse med de ruter der er. Det er stadig ikke godt nok, vi burde have ambitioner om at lære folk at bygge ruter. Der skal gøres en indsats for at få folk til at bygge ruter. Svar: bestyrelsen prøver, men der er ikke meget opbakning fra medlemmer. Der har bl.a. været afholdt rutebyggerkursus efter NJK open. Rutebyggerkurset skulle meldes ud før, det er svært ellers at komme når man har en fyldt kalender. Skal der betales nogen for at bygge ruter? - Der skal være nogle ordentlige ruter til skole/arrangementer - Vi skal have nogle gode til os selv -> evt. hyr rutebygger fra Norge Det er en falit-erklæring at hyre folk til at bygge ruter, vi burde kunne gøre det selv! Fint med at finde en frivillig til at stå for at bygge ruter. Budgettet godkendt af forsamlingen Medlemskontingent ændring: Kontingentet er ændret så alle betaler årskontingent. Dette letter arbejdet for kassereren. De nye satser for årskontingent er: Årskontingent voksen: 1500 kr Årskontingent børn: 850 kr Det kontingent der er opkrævet nu i 2010 gælder frem til april Pt. er de der har betalt kvartalskontingent kun opkrævet for første kvartal, men den næste regning vil dække for resten af året. Medlemskontingent godkendt af forsamlingen Ad6) Behandling af indkomne forslag Forslag lavet til vedtægtsændringer fremlægges af Hans Der indkaldes til medlemsmøde senere for nærmere diskussion Vedtægtsændringerne lægges på hjemmesiden

6 Ad7) Valg af formand Jens Chr. på valg som formand Valg af formand: Jens Chr. Ad8) Valg af kasserer Helga har valgt at stoppe som kasserer Valg af ny kasserer: Keld Ad9) Valg af bestyrelsesmedlemmer Keld stopper da han overtager rollen som kasserer Jens M.V. er flyttet fra byen Kim stiller ikke op igen Lene stiller ikke op igen Hans stiller ikke op Niels på valg sidste år og fortsætter i bestyrelsen -> der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer: Andreas Møgelmose Rasmus Jensen Henrik Birk Kommentarer: Til bestyrelsen: lav en forretningsorden/interne retningslinjer for arbejdet Ad10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Hans stiller ikke op igen Jens M.V. er rejst fra byen Valg af suppleanter: Katrine Salling Joachim (kan ikke være med i et halvt år) Ad11) Valg af revisor Mogens stopper som revisor Valg af ny revisor: Jan

7 Ad12) Eventuelt Arbejdsdag: Er det muligt at den kan planlægges allerede nu? Der er forslag om arbejdsweekend den første weekend efter påske april, Samt evt. arbejdsdag efter BLOC søndag d.18.april Der skal laves ordentlige beskrivelser med hvad der præcist skal laves. Materialelister samt liste over ansvarlig skal være tilgængelig så kan der gøres noget løbende. Der kan evt. hænges lister op med arbejdsopgaver som medlemmerne kan skrive sig på. Det er nødvendigt at der laves en plan for arbejdsdage der rækker længere end 14 dage. Det er nødvendigt for at kunne passe det ind i en travl kalender. Mht. arbejdsopgaver har Niels til hver tid et overblik over de opgaver der kan/skal laves. Opgaverne kommer på skrift så alle kan se dem, men indtil da spørg bare Niels. Ting bliver ikke gjort hvis ikke der er nogen der laver noget osv. National Workshop: Der er planlagt National Workshop marts i Odense. Det kunne være fint hvis nogen af de nye bestyrelsesmedlemmer, medlemmer der interesseret i at hjælpe med trænerposterne havde lyst til at tage med på dette. Renovation: Det har været et problem med at få skraldespandene tømt pga. sne. Svar: Det er ikke problem længere, der er blevet tømt Biblioteksansvarlig: Martin Dalhbom melder sig til at være ansvarlig for biblioteket. Friis: 23.marts åbner Friis. Der er blevet spurgt om vi vil være med til event ved åbningen. Der tjenes penge til klubben ved det. Joachim er ansvarlig for dette. Alle der interesserede i at deltage skal tage kontakt til ham. Markering af ruter og grad i hal og boulder: Forslag om at ruterne i hallen graderes, så nye der ikke har klatret så meget i klubben også kan vide de forskellige sværhedsgrader. Dette kunne f.eks. være en opgave til en arbejdsdag; at nogle af de gode klatrere graderer alle ruterne i hallen. Ruter i hal og boulder kunne markeres med tape som det er i f.eks. USA og Norge. Rasmus Jensen arbejder videre med dette.

8 Kemira-projekt: Beskrivelse af projektet ligger i klubben, 20m højeste sted Pt. er der en arbejdsgruppe der kigger forslaget nærmere igennem: Jan, Søren, Keld og Niels Der er skrevet til kommunen at der skal bruges 1mio på at etablere os og få noget der tilsvarer det vi har nu. Derudover forventes 2mio for at udvide med klatrevæg for at udnytte hallen. Langsigtet kan der også gøres noget udvendigt. Pt. er der ikke indlagt varme i hallen og dette er ikke tiltænkt fra kommunen. Vi skal have lavet et design hvor en del af vores klatrevægge er lukket af (isoleret). Højeste væg vil nok forblive uisoleret. Umiddelbar tilbagemelding/reaktion: Undren: Vi har umiddelbart problemer med at finde folk til de opgaver der allerede er.. Er der lavet et overslag over hvor mange mandetimer der skal bruges, og hvor lang tid der skal gå, hvor der ikke er mulighed for klatring!! Skal det være frivilligt arbejde vil det dræbe klubben! Svar: der skal hyres hjælp. Maks. En måned uden klatrefaciliteter. Jens Munk har erfaring med uopvarmede faciliteter fra f.eks. Platform 4. Denne er delvist isoleret men selv i juli-august er det rimelig koldt og næsten ubrugeligt i sep-okt. Andre steder/kommuner er der indlagt tid til at bygge noget nyt samtidig med at man har de gamle lokaler. Pt. er en forureningsundersøgelse i gang på grunden, og der kommer ikke afklaring på den før til efteråret. Er det en åben hal/ lukket hal, kan der ikke laves temperaturmåling på det? Svar: det arbejdes der på at få lavet. Klippekortsordning fra kommunen: Er klubben opmærksom på/blevet kontaktet ang. klippekortordning? Kultur og Fritid 3A; ordning hvor unge kan komme og prøve at klatre. Klubben kan holde åbent nogle bestemte tidspunkter for dem, og får til gengæld penge af kommenen for det. Svar: klubben har ikke hørt noget om det, men vil undersøge det nærmere Information til klubbens medlemmer: Forslag om at gardin fjernes, -> pladsen bruges til opslagestavle,/whiteboard, kalender osv. Generel sikkerhed i klubben: Sikringsmand SKAL stå ind til væggen indtil klatrer er tilstrækkelig langt oppe. Der er set alt for mange der ikke overholder dette.

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere