Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur. Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur. Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013"

Transkript

1 Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013

2 Om Dansk Elbil Alliance (DEA) Vidensinstitutioner Avancerede brugere Skabe synergier, forbedre rammevilkår, bringe sektoren sammen i partnerskaber Komponent leverandører Energiselskaber Bilimportører og forhandlere Operatører DEAs rolle er at facilitere og fremme el- og plugin-hybridbiler i Danmark. Vi sælger ikke biler og vi har ingen interesse i specifikke produkter eller løsninger.

3 Indledning Formål At kortlægge danske virksomheders nuværende og potentielle styrkepositioner indenfor elbiler, plug-in hybridbiler, infrastruktur og smart grid, og Analysere og vurdere det mulige beskæftigelsesmæssige potentiale for Danmark. Metode/aktiviteter 15 interviews med markedsdeltagere og forskningsinstitutioner mhp at identificere styrkepositioner og lovende teknologier Gennemgang af nyere litteratur omfattende analyser og fremskrivningsscenarier for elbiler og smart grid. Makroanalyse af beskæftigelsesmuligheder Afgrænsning Anlægsarbejde er ikke medregnet Fokus har alene være på de direkte bruttobeskæftigelseseffekter. De afledte effekter er ikke analyseret.

4 Drivkræfter Hastigheden i udbredelsen af elbiler er usikker. Gennembruddet er blevet spået flere gange, men hidtil er udviklingen gået langsommere end prognoserne. Vi ser dog nu væsentlige tegn på, at det rykker Nye modeller lanceres og produktionsskala er stigende Markante incitamentsprogrammer i en række lande. Der er stor og stigende konsensus om, at elbiler og smart grid er fremtidens teknologier, og der kan identificeres nogle grundlæggende drivkræfter Kravene til øget forsyningssikkerhed og reduceret CO 2 -udledning i transportsektoren vil understøtte en udvikling i retning af elbiler samt tilhørende infrastruktur. Der vil blive behov for at etablere og udbygge et intelligent elsystem i takt med at omstillingen til nye energikilder i forsyningssektoren øger udfordringen med at balancere udbud og efterspørgsel efter el. Kombinationen af flere elbiler og et intelligent elsystem betyder, at bilindustrien og elsektoren vil blive langt tættere integreret i fremtiden

5 Lovende teknologier Projektet har identificeret en række produkter og teknologier med et fremadrettet erhvervspotentiale, og hvor danskbaserede virksomheder har etableret en god markedsposition. Der foregår mere end de fleste er klar over Det er dog ikke muligt at vurdere potentialet for dansk produktion ved de enkelte teknologier og for de enkelte virksomheder usikkerheden knytter sig på mikroniveau blandt andet til hvilke af de (konkurrerende) løsninger, der bliver succesfulde, priser og omkostninger, lokaliseringsstrategier mv. Kortlægningen viser dog, at Danmark og danske virksomheder har etableret sig stærkt på en række områder og dermed har etableret et godt udgangspunkt. Lyd Batteristyringssystemer Effektelektronik Lette materialer Varmepumper Lovende teknologier Konceptløs ninger (SP) Hardware til ladesystemer Software til kommunikation mv. Intelligente elmålere

6 Nøgletal for bilmarkedet og dansk bilproduktion Et par nøgletal Der produceres mio. nye biler i Europa per år og mere end 60 mio. biler globalt. Markedsværdien af den europæiske bilproduktion udgør ca mia. kroner og globalt udgør produktionen et godt stykke over mia. kroner. Danmarks BNP udgør ca mia. kroner Selv om Danmark ikke er et bilproducerende land, har vi en betydelig produktion som underleverandører til bilindustrien. Den samlede årlige produktion udgør ca. 9 mia. kroner Den direkte beskæftigelse udgør ca personer, hvortil komme ca beskæftigede hos underleverandører Produktionen er primært inden for områder, som ikke er truet af omstillingen til nye teknologier Den danske bilproduktion svarer til 600 kroner per bil, som produceres i Europa Eksempler på danske virksomheder med produktion til bilindustrien Højtalere Kabler Højtalere og stereoanlæ g Lyd og vibration Pakninger, slanger mv. Karosseri og aluminiumsprofil er Effektelektronik Kølersystemer Udstødning s-rørhaler

7 Forventninger til udbredelsen af elbiler og plug-in hybridbiler Beskæftigelsespotentialet afhænger naturligvis af, hvor hurtigt og massivt udbredelsen af elbiler kommer til at forløbe internationalt. Der er udarbejdet mange forskellige scenarier. Vi anvender IEA s fremskrivninger som udgangspunkt. Det centrale scenarie i opdateringen fra juni 2011 opererer med den forudsætning, at elbiler får fodfæste frem til 2015, og at markedspenetrationen øges væsentligt og hurtigt derefter. IEA BLUE Map scenarie for globalt salg af plug-in hybridbiler og elbiler, Årligt salg, millioner biler. Mio. biler Elbiler Plug-in hybridbiler Markedsandel Kilde: IEA (2011): Technology Roadmap, Electric and plug-in hybrid electric vehicles og Deloitte. Procent I 2020 indebærer scenariet, at der globalt produceres ca. 7 millioner elbiler og plug-in hybridbiler, svarende til knap 10 procent af det samlede globale bilsalg i det år Og i 2040 forventes en årlig global produktion af elbiler og plug-in hybridbiler på ca. 40 millioner styk, svarende til en markedsandel på ca. 50 procent.

8 Beskæftigelsespotentiale ved elbiler og komponenter Den aktuelle danske bilproduktion udgør som nævnt 600 kroner per bil, som produceres i Europa. Ved opgørelsen af beskæftigelsespotentialet er det forudsat, at der etableres produktion (bruttoværditilvækst) svarende til danske leverancer på kroner per elbil, som produceres i Europa. Ud fra erfaringsdata for beskæftigelsesindholdet i erhvervenes produktion kan det vurderes, at dette vil svare til en bruttobeskæftigelseseffekt på ca personer i og personer på længere sigt. Dansk produktion til konventionel bilindustri 600 kr. per bil Effektelektronik Højttalere og stereoanlæg Kabler Karosseri og aluminiumsprofiler Lyd og vibration Kølersystemer Pakninger, slanger mv. Vækstområder og danske styrkepositioner ift. elbilindustri kr. per elbil Styresystemer til batteripakker Elbilproduktion Smart grid Intelligente elmålere V2G-teknologi Ladeinfrastruktur Software Konceptløsninger for forbrugerne Lydsystemer til elbiler Designløsninger Effektelektronik Højttalere og stereoanlæg Kabler Karosseri og aluminiumsprofiler Lyd og vibration Kølersystemer Pakninger, slanger mv. Dette skal opfattes som en beregningsteknisk forudsætning, og er naturligvis en gennemsnitsbetragtning, som kan dække over en betydelig variation på tværs af bilmærker og geografiske områder.

9 Beskæftigelsespotentiale, investeringer i smart grid Deloitte har ved vurderingen af beskæftigelsespotentialet taget udgangspunkt i rapporten fra Energinet.dk og Dansk Energi, og det er konkret lagt til grund at: Dansk produktion af komponenter, udstyr og software til udbygning af den hjemlige smart grid udbygning udgør i perioden ½-¾ mia. kroner årligt, og de (årlige) samfundsøkonomiske gevinster i form af større fleksibilitet og billigere regulerkraft mv. er mod slutningen af perioden af samme størrelse. Beskæftigelseseffekten estimeres til ca personer. På længere sigt dvs vurderes potentialet at være lidt større. Nyinvesteringsudgifterne til smart grid vil ganske vist efterhånden flade ud, men vil til dels blive modsvaret af reinvesteringer og opgradering, hvortil kommer, at de samfundsøkonomiske gevinster fortsat øges i takt med den videre udbredelse af vindenergi, elbiler og varmepumper vi har vurderet en beskæftigelseseffekt på ca personer. Der vil være et eksportpotentiale ved at være foregangsland i forhold til udbygning af smart grid. Hvis estimaterne for Danmark projiceres op til EU27-niveau, så kan ekstrainvesteringsbehovet i dette område opgøres til mia. kroner frem til 2025 og formentlig tilsvarende derefter. Et europæisk marked for smart grid infrastrukturløsninger på ca mia. kroner årligt er derfor, på sigt, formentlig en realistisk størrelsesorden. Vi har formentlig forsigtigt estimeret et beskæftigelsespotentiale for Danmark på personer på mellemlangt sigt og personer på langt sigt. Dette vil være konsistent med en markedsandel for dansk produktion på det europæiske marked på ca. 5 procent

10 Beskæftigelsespotentiale, smart grid services Smart grid services omfatter afregning, support og vedligeholdelse på itsystemer, udvidede rådgivnings- og kundeservicefunktioner over for forbrugerne samt service og fejlretning på fysiske installationer mv. Omkostningerne til sådanne services vil i sidste ende skulle bæres af forbrugerne via den del af elprisen Deloitte antaget, at serviceydelserne vil have et omfang på mellemlangt sigt, der svarer til 2 øre per kwh og det dobbelte på langt sigt. Ved et årligt elforbrug på 36 TWh (svarende til det aktuelle niveau) kan der herfra estimeres en omsætning på ca. ¾ mia. kroner i og i størrelsesordenen 1½ mia. kroner på længere sigt Ører per kwh Elprisens sammensætning, 1. jan Forbrug kwh Forbrug kwh (ekskl. elvarmeafgift) Kilde: Dansk Energi,Elforsyningens tariffer og elpriser Moms Afgifter Produktion Transmission og distribution Abonnementer Der skønnes på den baggrund et årligt beskæftigelsespotentiale på ca personer på mellemlangt sigt og ca personer på langt sigt. Hertil kommer et eksportpotentiale, som vi dog af forsigtighedsgrunde har vurderet at være begrænset i samme størrelsesorden som produktionen til hjemmemarkedet.

11 Beskæftigelsespotentiale, oversigt Leverancer til anvendelse i Danmark Eksport I alt Mellemlangt sigt ( ): Smart grid - investeringer 1,5 1,0 2,5 - services 1,0 1,0 2,0 Elbiler, komponenter og udstyr - 5,0 5,0 I alt 2,5 7,5 9,5 Langt sigt ( ): Smart grid - investeringer 2,0 2,5 4,5 - services 1,5 1,5 2,5 Elbiler, komponenter og udstyr - 10,0-15,0 10,0-15,0 I alt 3,5 14,0-19,0 17,0-22,0

12 Handlemuligheder og forudsætninger for realisering Det er afgørende for mulighederne for at realisere beskæftigelsespotentialet, at de rette rammebetingelser er tilstede: Vi har peger på tre forhold, som vurderes at være særligt væsentlige. 1. Foregangsland. Det er en afgørende forudsætning, at Danmark aktivt søger at indtage en placering som foregangsland i forhold til udbredelse af elbiler og plug-in hybridbiler. Udbygningen af et betydende hjemmemarked for elbiler vil danne grundlag for at Danmark kan indtage en væsentlig position som testmarked og demonstrationsland for en sammenhængende markedsopbygning. For at blive et testmarked er det nødvendigt at opbygge infrastruktur og sikre en høj penetration af elbiler i markedet. 2. Omlægning af bilbeskatningen Der vil være behov for, at den samlede bilbeskatning fremadrettet indrettes på en måde, så den ikke er til ugunst for nye teknologier. Den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler frem til 2015 er således fx ikke i sig selv tilstrækkeligt til at skabe incitamenter til investering i infrastruktur. Der skal også tænkes i en overgangsløsning for plug-in hybridbiler, ikke mindst for den del af bilen som svarer til en elbil. 3. Modernisering af reguleringen af energiselskaberne. Der er behov for et eftersyn af reguleringen af energiselskaberne, så de tilskyndes til at investere i smartgrid. 4. OPP ml det offentlige og det private. Hovedparten af grøn vækst må forventes at ske med private investeringsmidler, og i det omfang det offentlige står som direkte efterspørger (hvilket de ofte gør når det er transport) kan OPP være et godt middel, hvor det er staten og kommuner, der åbner op for at private investorer kan finansiere fx ladeinfrastruktur ved motorvejsnettet og i byerne kombineret med det offentliges beslutning om indkøb af fx grøn taxatrafik til sygekørsel mv., eller regler om at det offentliges indkøbspolitik skal være funderet i levetidsomkostninger og ikke blot indkøbsprisen.

13 Tak for opmærksomheden Lærke Flader Branchechef Dansk Elbil Alliance Telefon: Mobil:

14 Bæredygtige biobrændstoffer - en del af fremtidens transport Julie Søgaard innovations- og kommunikationsleder BioRefining Alliance Trafikdage 27. august 2013

15 Hvad er problemet? 2010, 815 PJ 2020, 753 PJ naturgas 22% Olie 38% Naturgas 16% Olie 40% VE 20% VE 35% kul 20% kul 9%

16 Løsningen ligger i en kombination af flere tiltag ikke i et enten eller! længere på literen el i transportsektoren ikke mindst hybrider 2G-biobrændstoffer ethanol/diesel/biogas/syngas naturgas som overgangsløsning overflytning til kollektiv transport, road-pricing flere på (el)cyklen

17 Biobrændstoffer EU s mål: 10% VE i 2020, men markedet er domineret af 1G og produktionen af 2G endnu - beskeden Nye direktivforslag forhandles pt. afstemning i EP den 10. september både ITRE og ENVI har forslag om obligatorisk iblanding af 2G vi går efter 2,5% uden dobbelttælling, med indfasning og et langsigtet mål for 2G på 4% (2025)

18 Hvad skal der til? obligatorisk tilsætning af 2G, så der skabes tillid til, at man kan investere i 2G (EU og DK) en tidsbegrænset garanti fx et prisbånd, der kan skære bund og top af prisen i et nyt og usikkert marked integreret bioraffinering, hvor biomassen udnyttes fuldt ud

19 Stærke danske kompetencer Danske virksomheder og vidensinstitutioner førende inden for bæredygtig bioraffinering Gul biomasse fra landbrug (halm) Inbicon Brun biomasse Husholdningsaffald - REnescience Gylle (biogas) Døde dyr og slagteriaffald - DAKA Biodiesel Grøn biomasse (protein (soja-erstatning) og brændstof) SPIR og BioValue

20 2G-bioethanol i industriel skala: Maabjerg Energy Concept

21 Produktion og arbejdspladser Et bioraffinaderi (ca t halm) kan producere ca. 80 mio. l ethanol/år ud fra C5- og C6-sukre = ca. 2,5% af DK s benzinforbrug + vinasse til biogas og lignin til afbrænding og på længere sigt til brændstof beskæftigelseseffekten er betydelig: Fx. Maabjerg Energy Concept - ca arbejdspladser om året. DK har umiddelbart halm nok til 3 4 anlæg

22 Har vi biomasse nok? Studie lavet af KU og AU Tre scenarier Miljøoptimerede scenarium: Fra knap 4 mio. tons i dag til godt 11 mio. tons biomasse i 2020 Omlægning til mere halmrige sorter Flerårige energiafgrøder Flere efterafgrøder Skovrejsning Medfører mindre nitratudvaskning Øget biodiversitet

23 Grønne vækstpotentialer - Jobs i hele værdikæden fra bæredygtig biomasse over raffinering til færdige biobaserede produkter. - Eksport af teknologier, løsninger og produkter inden for bioraffinering. - Ikke kun brændstof materialer, kemikalier, foder- og fødevareingredienser etc.

24 Ny energi til transportsektoren - Trafikdagene, Aalborg Universitet, august 2013 Bent Erik Hawaleska,

25 Oversigt over E.ON Globalt Et af verdens største private el og gas selskaber ansatte i 2011 Omsætning i mia. Fokuseret aktør med ledende markeds-position i el og gas 30 mio. kunder Aktiviteter i mere end 30 lande Europa, Rusland og Nordamerika Norden Et af Nordens største private energi selskaber ansatte i 2011 Omsætning i 2011 på 4,7 mia. El, gas og varme er kerneaktiviteterne 3 mio. kunder i Sverige, Danmark og Finland 4 juni, 2012

26 90% vedvarende energiproduktionen i E.ON Nordic 3

27 E.ON Strategi cleaner and better 4

28 Hvert segment sit brændsel LNG/LBG CNG/CBG E-mobility

29 Har vi råd til ikke investere i grøn teknologi? 6

30 Vil Danmark investere i udvikling af grønne brændstoffer? Blandt Europas laveste afgifter på diesel Europas højeste afgifter på biogas 7

31 Fortsat afhængighed af olie er ikke befordrende for væksten Oliesektoren har passeret toppen herfra venter den lange sikre vej ned Manglende forsyningsdiversitet gør os sårbare for udsving i olieprisen Efter 100 års etableret forskning og udvikling er det ikke her, de nye store teknologiske forspring indhentes Hele verden kører på olie Danmark vil aldrig blive det sted hvor nye ideer opstår Danmarks chance er være foran på alternativet. At være stedet, hvor fremtidens nye grønne teknologier og forretninger udvikles 8

32 GWh 10% af dieselforbruget til gas i 2023 Hvad skal der til? Danmark har i dag Europas højeste afgifter på gas til transport og en lav på diesel Offentlige udbydere som first movere Diesel - ENS Diesel - 10% gas 10% gas i 2023 Gode svenske erfaringer med bybusser Kilde: Energifremskrivningen, Energistyrelsen Antal, 2013 På gas, 2023 Tunge lastbiler (>6 ton) Lette lastbiler (3,5-6 ton) Busser, rutekørsel Varebiler, privat gods Taxi Kilde: Danmarks Statistik, Dansk indregistrerede køretøjer per 1. januar

33 Grøn teknologi skaber seriøs vækst Reduceret klimaeffekt Forbedret miljø og sundhed Mindre afhængighed af olie Tiltrækning af udenlandsk kapital Nye arbejdspladser i landbrug, byggeri, forskning, servicefag, transport etc. Det ville kræve milliarder i investeringer til produktion af biogas og opbygning af infrastruktur af gas tankstationer. 10

34 Produktion af biogas i E.ON Biogas forventes primært afsat til transportsektoren. Stærkt fokus på partnerskaber. E.ON har stærke erfaringer og gode benchmarks fra Sverige og Tyskland Landmænd organiseret i leverandørforeninger har lokalkendskab og råvarer 11 6 anlæg i perioden GrønGas I Partnerskab etableret 2013 Limfjordens Bioenergi Partnerskab etableret 2013 (Opgradering planlagt 2015) GrønGas II Planlagt 2014 Sønderjysk Biogas Planlagt 2015 Projekt A Under udvikling (2016) Projekt B Under udvikling (2016)

35 Sønderjysk biogas Sønderjysk Biogas a.m.b.a Ejerskab 50% Levering af biomasse Gylle Energiafgrøder Organisk affald Afsætning af behandlet råmateriale Ejerskab 50% Teknik Knowhow Gas afsætning

36 EV market expectations Mitsubishi I-MiEV Peugeot ion Citroën C-Zero Tesla Roadster Daimler Smart (Q4) Renault Zoe (Q4) Nissan Leaf optimized (Q4) VW e-up (Q4) Tesla S (Q4) Nissan Leaf Renault Fluence Renault Kangoo VW e-golf BMW i3 Mercedes B-Class Nissan e-nv200 Tesla X Renault Fluence Gen. 2 EV s for everyone Estimated in 2010: in 2020 Moderate growth Public breakthrough awaited 13 Source: Analyse for udrulning af elbiler, DONG Energy, Energinet.dk og Dansk Energi, Juni 2013

37 14 Ny energi til transportsektoren

38 Det Hollandske eksempel 15

39 Hvorfor i vore nabolande? 16

40 Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

41 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse af strategier og roadmaps Internationalt samarbejde

42 Brændselsceller giver grøn kørefrihed i samspil med andre teknologier- med hver sit tidsmæssige indpas.

43 Udbygning af infrastruktur Been there done that Partnerskabet forventer to udviklingsspor for brændselscellebiler Grøn el Brint, Metanol Transport Potentiale for eksport og arbejdspladser Køreradius 600 km Optankningstid 3 min. Well to Wheel 50 % (gratis kabinevarme)

44 Skøn for udbredelse af forureningsfrie biler i Danmark

45 Internationale bilproducenters planer for brintbiler Potentiale for eksport og arbejdspladser

46 Udrulning af brint infrastruktur i Danmark fra 2012 til 2050 Potentiale for eksport og arbejdspladser

47 Energiværdikæden fra produktion til forbrug

48 Energiværdikæden fra produktion til forbrug fokus på brintteknologier Potentiale for eksport og arbejdspladser

49 Elektrisk transport med brintholdige brændstoffer og brændselsceller Potentiale for eksport og arbejdspladser

50 Potentiale for eksport og arbejdspladser

51 Brintdrevne brændselsceller i arbejdskøretøjer Potentiale for eksport og arbejdspladser

52 Metanoldrevne brændselsceller i arbejdskøretøjer Potentiale for eksport og arbejdspladser

53 Danske styrkepositioner arbejdspladser og eksport Hovedområder for danske aktører og kompetencer Brændstofproduktion Infrastruktur Brændselsceller Potentiale for eksport og arbejdspladser Markeder

54 Danske styrkepositioner arbejdspladser og eksport Hovedområde Delområde Væsentlige danske aktører Brændstofproduktion Brintproduktion/elektrolyse Greenhydrogen.dk ApS, IRD Fuel Cell A/S, Potentiale Topsoe for Fuel eksport Cell A/S og og arbejdspladser DTU Haldor Topsoe A/S, Metanolproduktion/katalyse Nordic Green ApS

55 Danske styrkepositioner arbejdspladser og eksport Hovedområde Delområde Væsentlige danske aktører Infrastruktur Air Liquide Danmark A/S, Brintlagring og -distribution Strandmøllen A/S, Dana Tank A/S og Aarhus Universitet Potentiale for eksport og arbejdspladser Metanollagring og -distribution OK a.m.b.a. Brintoptankning/ tankstationer Metanoloptankning/tankstationer VE-lagring og -balancering EV-Metal A/S, H2 Logic A/S og Air Liquide Danmark A/S OK a.m.b.a. Energinet.dk, Vestforsyningen A/S, Energimidt A/S, SEAS-NVE, m.fl.

56 Danske styrkepositioner arbejdspladser og eksport Hovedområde Delområde Væsentlige danske aktører Brændselsceller LT-PEM HT-PEM SOFC DMFC H2 Logic A/S, DTU, Aalborg Universitet, m.fl. Potentiale Serenergy for eksport A/S, og arbejdspladser Danish Power Systems ApS og Aalborg Universitet Topsoe Fuel Cells A/S og DTU IRD Fuel Cells A/S og Syddansk Universitet

57 Danske styrkepositioner arbejdspladser og eksport Hovedområde Delområde Væsentlige danske aktører Markeder Brintbiler og busser Elbiler (øget rækkevidde) Arbejdskøretøjer og gaffeltrucks Hjælpegeneratorer Netværk og samarbejde Hyundai Bil Import A/S, Københavns Kommune, Air Liquide Danmark A/S, Strandmøllen A/S, H2 Logic A/S, Potentiale for eksport og arbejdspladser Vestforsyningen A/S, m.fl. Serenergy A/S, ECOmove ApS Air Liquide Danmark A/S, H2 Logic A/S, Serenergy A/S, GMR Maskiner A/S IRD Fuel Cell A/S, Topsoe Fuel Cells A/S, Serenergy A/S, Air Liquide Danmark A/S Cemtec, Hydrogen Link Danmark, Green Network, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, Dansk Gasteknisk Center, m.fl.

58 Fremtidsudsigter for eksport og arbejdspladser Potentiale for eksport og arbejdspladser

59 Brint og brændselsceller Bidrager til at løse Danmarks store udfordringer 1. Et stærkt dansk offentlig - privat Partnerskab inden for brint og brændselsceller stærk international konkurrenceparameter 2. Brint produceres snart på Mw niveau ved elektrolyse. En infrastruktur er under udbygning. 3. Brintbiler er på vej, tidsmæssigt fem år forsinket i forhold til batteribiler. Metanoldrevne brændelsceller vil også kunne lade op på batteriet om bord. 4. Brintteknologier forventes at føre til stor fremtidig dansk vækst samt etablering af arbejdspladser.

Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur. Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013

Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur. Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013 Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013 Om Dansk Elbil Alliance (DEA) Vidensinstitutioner Avancerede brugere Skabe synergier, forbedre

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

Fremmer elbiler grøn vækst? Elbilsseminar, Christiansborg, den 26. oktober 2011

Fremmer elbiler grøn vækst? Elbilsseminar, Christiansborg, den 26. oktober 2011 Fremmer elbiler grøn vækst? Elbilsseminar, Christiansborg, den 26. oktober 2011 11/1/11 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Kort om Dansk Elbil Alliance Elbiler og grøn vækst. Hvad taler

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi

Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Introduktion til Brint-og brændselscellebranchens nye strategi Partnerskabet for brint og brændselsceller Axelborg, 23. april 2013 Partnerskabets medlemmer Hvem er vi? Hvor henne? Brændselscelle materialer

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET Om denne folder Siden de første moderne elbiler med lithium-ion batterier blev introduceret på det danske marked i 2008-2009, er antallet af modeller mangedoblet.

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013 Potentialer i den biobaserede Biorefining Alliance 24. juni 2013 Hvad er den biobaserede økononmi? Den biobaserede er et kredsløb Bruge biomasse som råmateriale i produktion o Fødevarer og foder o Biobrændstoffer,

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU

Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vibeke Kvist Johannsen Forskningschef, Skov og Landskab, KU Biomasse priser, forsyningssikkerhed og bæredygtighed Vivian Kvist Johannsen Skov & Landskab

Læs mere

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund

En lang rejse, men nu er vi i gang. Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund En lang rejse, men nu er vi i gang Michael Dalby, E.ON Danmark 5. december 2016, Billund 2 E.ON en af Europas førende virksomheder inden for produktion, distribution og salg af biogas Biometan projekter

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK Seminar om grøn bilflåde i kommunerne NGF nature Energy, den 2. oktober 2014 AGENDA Kort om DEA Status for salget af elbiler i Danmark Hvordan ser elbil-økonomien ud Hvad

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Energieffektiviseringer i transporten

Energieffektiviseringer i transporten Energieffektiviseringer i transporten Indhold Hvad er udfordringen? Løsninger og redskaber Personbiler Tung transport (Fly) (Skift af transportmiddel) Hvad skal der til CO 2 emissioner EU EU fordeling

Læs mere

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Trafikdage i Aalborg, 28 august 2012 Alternative Drivmidler Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Henrik Duer, COWI 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund Udviklet i

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011

Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Fremtidig vækst og arbejdspladser hvad kan industrien levere. København 7. juni 2011 Aksel Mortensgaard Partnerskabet for brint og brændselsceller Energistrategi 2050 fra kul, olie og gas til grøn energi

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic.

Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København. 2003-2013 H2 Logic A/S www.h2logic. Brint til transport status Danmark & Udland November 11, 2013 Køretøjsteknologier konference, København About H2 Logic A/S Established 2003 ~38 employees Ownership by four founders (~85%) and board of

Læs mere