I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I

Transkript

1 E] ERFOREN IN GSVEDTIEGTE R for Ejerforeni ngen Promenaden KOBENHAVN ARHUS LONDON BRUXELLES KROMANN. ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DX.21OO KgBENHAVN O, TELEFON +45 7O FAX +45 7O,

2 Matr.nr.: Ejerl. nr.: Beliggende; 537 Alokkeg8rd Hgd., Odense lorder Anmelder: Kromann Reumert Advokat Flemming Horn Andersen Sundkrogsgade Kobenhavn I Ttf. 70 L2 t2 LL PREAMBEL Del af matr.nr. 537 Alokkeg3rd Hgd. Odense Jorder, som er benevnt omrsde BS1 i lokalplan er projekteret og forventes opfort med 8 punkthuse i 6-10 etager med gennemg8ende underjordisk parkeringskalder. Omkring punkthusene etableres veje, stier og faelles friarealer i forbindelse med opforelse af de enkelte bygninger. I forbindelse med psbegyndelse af de enkelte bygninger/byggeetaper udstykkes en sokkelgrund, hvorps tinglyses pligt til at respektere etablering og eksistens samt nodvendig adgang til den underjordiske parkeringskalder under den udstykkede sokkelgrund. Efter opforelse indenfor den enkelte bygge-etape opdeles bygningen/bygningerne endeligt i ejerlejligheder, der nummereres i springende intervaller (punkthus l iintervallet , punkthus 2 iintervallet o.s.v.). Samtidig med opdeling af forste byggeetape tinglyses vedtegter for den nyoprettede Grundejerforening Promenadebyen, som overtager ren- og vedligeholdelse af de ydre arealer (fellesarealer), som anlegges til brug for den (de) psgeldende bygninger indenfor bygge-etapen, uanset disse anlag er beliggende p3 restejendommen matr.nr. 537 AlgkkegSrd Hgd. Odense Jorder, som fortsat tilhgrer Odense Havneudvikling A/S. Fornaevnte proces gentages for de fgrste 7 punkthuse. De nyopforte bygninger inddrages lobende efter ejerlejlighedsopdeling i den overordnede ejerlejlighedsforening for hele omrsdet "Ejerforeningen Promenaden", medens de enkelte bygninger bevares som underliggende administrative enheder. NBr det sidste punkthus skal opfores p3 restejendommen udstykkes til dette hus et delareal, som sammen med de sokkelgrunde, der er udstykket til tidligere opforte punkthuse i projektet har en udstreekning, sb hele parkeringskalderanlegget ligger indenfor det udstykkede delareal. Projektudvikf er Odense Havneudvikling A/S er berettiget, men ikke forpligtet til at opfare alle 8 punkthuse pe omr8det. Projektudvikler Odense Havneudvikling A/S er ligeledes berettiget til, men ikke forpligtet til at overdrage hele eller dele af grunden til den for omrbdet eksisterende Grundejerforening Promenadebyen.

3 Samtlige ejerlejlighedsejere og Ejerforeningens bestyrelse meddeler ved nerverende ejerforeningsvedtegter endelig uigenkaldeligt samtykke til de p8tankte fremtidige udstykninger og opdelinger og inddragelse af nyopdelte ejerlejligheder under nerverende ejerforeningsvedtegt, som Odense Havneudvikling A/S mstte onske, samt pligt til at acceptere eendringer af fallesarealer m.v. ssvel i den eksisterende bygningsmasse som pi jorden, der sker som f6lge af forandringer og opdeling i ejerlejligheder, samt som folge af en eventuel overdragelse af arealer til Grundejerforeningen Promenadebyen. Ved stiftelse af narverende Ejerforening er samtlige ejerlejlighedsejere enige om, at der oprettes administrationsfaellesskaber for se vidt angsr hvert af de forste to punkthuse og fortlobende, idet det samtidig er besluttet at delegere bestyrelsens kompetence til hvert af disse administrationsfellesskaber (herefter "Administrationsfellesskaber"), hvorefter Ejerforeningen alene tager sig af de overordnede forhold, se som grundejerforening og forhold som ikke kan henfgres til en eller flere af Administrationsfellesskaberne. Dette betyder, at fallesudgifter begrenses til et minimum, idet udgifterne administreres selvstendigt af Administrationsfaellesskaberne for hvert punkthus. Hovedreglen er ssledes, at en udgiftstype, der kan henfores til et punkthus/parkeringskelderen alene skal beres af det psgeldende punkthus/parkeringskalderen, uanset om de pslignes Ejerforeningen samlet. VEDTEGTER 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Promenaden" (herefter"ejerforeningen"). 2. HJEMSTED z.l Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2.2 Ejerforeningens vaerneting er Retten i Odense for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, ssvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem Ejerforeningen, Administrationsfallesskaberne og ejerlejlighedsejerne. Ejerforeningen ved dennes formand er som s8dan rette procespart for alle felles rettigheder og forpligtelser i Ejerforeningen anliggender.

4 3. FORMAL 3.1 Foreningens formsl er at administrere ejerlejlighed nr. I x ] af matr. nr. [ * 1 AtoftegSrd Hgd., Odense Jorder, beliggende [ * ], og at varetage medlemmernes faelles anliggende, rettigheder og forpligtelser. 3.2 Foreningen er ssledes blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nervarende vedtegter at opkreve fellesbidrag, at betale fellesudgifter, at tegne sadvanlige forsikringer, 09 - gennem de oprettede Administrationsfallesskaber - at sorge for vedligeholdelse og fornyelse af bygninger, faste tekniske installationer herunder vand, varme og el i det omfang s8danne foranstaltninger efter ejendommens karakter me anses for pskrevet samt at sargefor, at ro og orden opretholdes iejendommen. A MEDLEMSKREDS 4.1 Som medlemmer af Ejerforeningen anses ejerne af ejerlejlighed nr. [ * ] af matr.nr. t x I AtsttegBrd Hgd., Odense Jorder, beliggende I x ]. 4.2 Medlemskabet er pligtmassigt og indtreder den dag, hvor den psgeldende ejers skode, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning, dog tidligst p3 overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog forst udove stemmeretten, n8r Ejerforeningen har modtaget underretning om ejerskiftet. Meddelelse om ejerskifte skal tilstilles Ejerforeningens administrator. 4.3 Den tidligere ejers medlemskab ophorer samtidig med den nye ejers indtreden. Den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophorer dog forst, ner den nye ejers skode er endeligt og tinglyst uden prajudicerende retsanmerkninger, og ner samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid verende ejer af en ejerlejlighed under Ejerforeningen indtreder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Ejerforeningen og hefter ssledes blandt andet for den tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af enhver art. 4.5 Det enkelte Administrationsfallesskab optrader som representant i forhold til Ejerforeningen pe Oe psgeldende medlemmers vegne, ligesom Administrationsfellesskabet samlet p3 vegne disse medlemmer betaler bidrag til Ejerforeningen p3 medlemmernes vegne. Uanset denne beslutning hefter de enkelte medlemmer pro rata for betaling af bidrag til det Administrationsfallesskab, hvorunder det p8galdende medlems ejerlejlighed horer, o9 pro rata med den pbgaldende ejerlejligheds fordelingstal for Administra-

5 tionsfellesskabets betalinger til Ejerforeningen. Administrationsfallesskaberne varetager de respektive medlemmers interesser over for Ejerforeningen, herunder giver mode og afgiver stemmer p3 generalforsamlingen pe vegne af ejerlejlighederne i det psgeldende Adm inistrationsfallesska b, udnyttelse af stem meretti g heder m.v. 4.6 Administrationsfellesskaberne stemmer ikke med en stemme pr. punkthus, men derimod med den samlede stemmevegt, som stemmerne er fordelt med inden for det enkelte punkthus og i henhold til den beslutning, der blev truffet pb Oet psgeldende mode i det enkelte punkthus. 5. E]ERENS RADIGHED 5.1 Ejerlejlighederne kan ikke yderligere opdeles i ejerlejligheder. 5.2 Den til enhver tid varende ejer af en beboelsesejerlejlighed er ikke berettiget til at udleje sin lejlighed til tredjemand, uden forinden at have indhentet bestyrelsens samtykke. Der m3 for beboelsesejerlejligheder ikke ske udlejning til et antal personer, der overstiger antallet af rum i ejerlejligheden. Ejere af erhvervsejerlejligheder er berettiget til at foretage udlejning uden samtykke fra bestyrelsen, idet der dog pe intet tidspunkt me ske udlejning til en virksomhed, der kan virke anstodelig. 5.3 I tilfalde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har Ejerforeningen over for lejeren samme befojelse med hensyn til kreenkelse af de lejeren pshvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den geldende husorden. Ejerforeningen kan selvstandigt optrede som procespart over for lejeren, eventuelt sidelgbende med ejerlejlighedsejeren. 5.4 Den psgaldende lejer skal gores opmarksom p3 denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal fremsendes i kopi til bestyrelsens godkendelse. 5.5 Der m3 kun drives erhverv fra beboelsesejerlejligheder i ejendommen med bestyrelsens tilladelse som alene kan gives pe betingelse af, at medlemmet opnsr alle nodvendige tillader fra offentlige myndigheder. Status p3 ejerlejlighederne kan dog ikke efterfglgende andres fra beboelse til erhverv. 6. HUSORDEN 6.1 Samtlige ejerlejlighedsejere og brugere af ejerlejligheder er forpligtet til at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden.

6 7. HIEFTELS ESFORHOLD For Ejerforeningens geld hafter principalt Ejerforeningen. Administrationsfellesskaberne hafter for medlemmerne i det enkelte Administrationsfellesskab, idet medlemmerne derefter hafter subsidiart, principalt pro rate efter fordelingstal, subsidiaert solidarisk, for Ejerforeningens forpligtelser overfor tredjemand. 7.2 Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for Ejerforeningen i forhold til ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal, der for s3 vidt ang8r boligerne, er beregnet efter det tinglyste boligareal. 7.3 PE generalforsamlingen tilkommer der medlemmerne, jf. pkt. 4 stemmeret med en stemme pr' ejerlejlighed. Stemmeretten udoves gennem Administrationsfellesskaberne, jf. pkt NEr parkeringskelderen er opdelt som en serskilt ejerlejlighed, deltager denne med et fordelingstal svarende til ADMINISTRATION 8.1 Ejerforeningens bestyrelses kompetence delegeres til Administrationsfellesskaberne for de opforte punkthuse, ssledes at de hver iser inden for rammerne af vedtagterne har ret og pligt til at st8 for forvaltning og beslutning af anliggender, der alene vedrgrer det psgeldende punkthus, herunder vedligeholdelse, reparation og fornyelse inde og ude. Samtidig overtager Administrationsfellesskaberne retten og pligten til, overfor de respektive medlemmer, at opkreve de nodvendige indtagter og afholde de nodvendige udgifter for opgavens gennemforelse. 8.2 Ejerforeningens bestyrelse p8ser, at Administrationsfallesskaberne og selvforvaltningen sker i overensstemmelse med vedtagternes regler sbledes, at de enkelte ejerlejligheder og punkthuse/parkeringskalderen som helhed til enhver tid fremst8r som prasentabel og vel vedligeholdt. 8.3 Ejerforeningens bestyrelse skal endvidere, ssfremt vedligeholdelse og fornyelse af en ejerlejlighed eller et punkthus/parkeringskelderen vesentligt misligholdes, ssledes at misligholdelsen vil vere til skade for ejendommen eller til gene for de ovrige medlemmer, indkaldelse til ekstraordiner generalforsamling og stille forslag om, at det pslagges den enkelte ejer ogleller Administrationsfaellesskabet/parkeringskalderen, at gennemfore den fornodne vedligeholdelse ogleller fornyelse inden for en fastsat frist. Sam-

7 tidig afgives der efter generalforsamlingens beslutning meddelelse om, at bestyrelsen bemyndiges til pb Ejerforeningens vegne at gennemfore den fornodne vedligeholdelse ogleller fornyelse pe edministrationsfallesskabets/parkeringskalderens vegne samt om forngdent ret til for bestyrelsen at sgge sig fyldestgjort i Ejerforeningens pantesikkerhed overfor Administrationsfallesskabets medlemmer/ejeren af parkeringskalderen, hvis p8budet ikke efterkommes. 8.4 Ejerforeningens bestyrelse kan treffe afgorelse om at lade Ejerforeningens daglige anliggender vedrorende administration og vedligeholdelse af fellesarealerne m.v. varetages af en administrator i det omfang disse anliggender ikke varetages af Grundejerforeningen Promenadebyen. Tilsvarende gelder for de enkelte Administrationsselskaber, s8fremt administrationsbestyrelsen traeffer beslutning herom. Administrator kan meddeles prokura/fuldmagt. I modsat fald forest8s den daglige ledelse af bestyrelsen. 8.5 Administrator kan deltage i bestyrelsesmgderne. 8.6 Det pahviler administrator at sgrge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommenes felles anliggender, herunder udarbejdelse af budget, og i det omfang, det ikke er lagt ud til Administrationsfallesskaberne/parkeringskelderen selv, forests betaling af fellesudgifter, tegning af sedvanlige forsikringer og foranledige, at der foretages vedligeholdelse og fornyelse af fallesarealer. 9. GENERALFORSAMLING 9.1 Forenin gens overste myndi g hed er genera lforsam I in gen. 9.2 Foreningens generalforsamling afholdes i Odense Kommune. 9.3 De af Ejerforeningens bestyrelse trufne afggrelser kan af ethvert punkthus'administrationsfaf fesskab, hvem afgorelsen direkte vedrarer, indbringes for generalforsamlingen. Begeringen om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsettende virkning for den trufne afgorelse, ssfremt begaringen afgives senest 3 uger efter, at afgorelsen er meddelt det p5geldende medlem. 9;4 Ejerforeningens ordinere generalforsamling afholdes hvert 3r s3 vidt muligt inden udgangen af maj m8ned.

8 9.5 Over det pe generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden for Ejerforeningens bestyrelse. En kopi heraf udsendes til medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingen. 10. INDKALDELSE TIL GEN ERALFORSAMLING 10.1 Indkaldelse af medlemmer til Ejerforeningens ordinere generalforsamling sker skrifuigt af bestyrelsen eller administrator med et varsel p3 mindst 2 uger og hojest 4 uger. ro.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden Med indkaldelsen skal folge regnskab for det forlgbne 3r samt forslag til budget for indeverende 3r. Endvidere skal medfolge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet p5 Seneralforsam lingen Ethvert medlem har ret til at f3 et angivet emne behandlet pe generalforsamlingen. Begaeringen om at f3 et emne behandlet af den ordinare generalforsamling me vere indgivet skriftligt til bestyrelsen eller administrator senest den 1. marts. Bestyrelsen eller administrator skal medsende forslaget i indkaldelsen. SSfremt indkaldelse er sket, skal forsla get eftersendes. 11. EKSTRAORDINER G EN ERALFORSAM LING 11.1 Ekstraordinar generalforsamling afholdes, ner Ejerforeningens bestyrelse finder anledning dertil, ner det til behandling af et angivet emne begares af mindst halvdelen af Ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal lejligheder, n8r en tidligere generalforsamling har besluttet det, n3r et punkthus'administrationsfellesskab i medf0r af disse vedtegter krever en Ejerforeningsbestyrelsesbeslutning indbragt for genera lforsam li n gen, el ler n3r admin istrator forla nger dette. ll.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordiner generalforsamling sker skriftligt af Ejerforeningens bestyrelse eller af administrator med et varsel p3 mindst 2 uger og hajest 4 uger Med indkaldelsen skal medfolge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinare genera lforsamlin g.

9 72. DAGSORDEN FOR DEN ORDINARE GENERALFORSAMLING!2.L Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal omfatte folgende punkter: a) Ejerforeningens bestyrelses afleggelse af Srsberetning for det senest forlgbne 3r. b) Ejerforeningens bestyrelses foreleggelse til godkendelse af Srsregnskab og status med pstegning af revisor. c) Ejerforeningens bestyrelses forelaggelse af driftsbudget for det lobende regnska bser. d) Valg af medlemmer til Ejerforeningens bestyrelse. e) Valg af suppleanter til Ejerforeningens bestyrelse. f) Valg af revisor. 9) Valg af administrator. h) Behandling af indkomne forslag. i) Eventuelt. 13. VALG AF DIRIGENT 13.1 Generalforsamlingen veelger en dirigent, der afgar, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgar alle sporgsm8l vedrorende sagernes behandlingsmede, stemmeafgivning og dennes resultat. 74. STEMMERET 14.1 P3 Ejerforeningens generalforsamling har representanter for Administrationsbestyrelsen valgt for Administrationsfellesskaberne, jf. pkt. 16.7, stemmeret Beslutninger pb generalforsamlingen treffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. I4.3 Til beslutninger om endringer af denne vedtaegt om vasentlige forbedringer eller endringer af falles bestanddele og tilbehor eller om salg af vesentlige del af disse kraves

10 dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede ssvel efter fordelingstal som efter antal, stemmer for forslaget. t4'4 SSfremt forslaget uden at vare vedtaget efter ovenst8ende regel har opnset tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmodte stemmeberettigede, jf. pkt. 14.1, ssvel efter fordelingstal som efter antal, skal der med mindste 2 ugers skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den forste generalforsamling, og pb denne nye generalforsamling kan forslaget - uanset antallet af fremmodte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer s8vel efter fordelingstal som efter antal. 15. ADMiNISTRATIONSFORSAMLING 15'1 Den 0verste myndighed i hver enkelt Administrationsfallesskab er Administrationsforeningen Bestemmelserne i pkt. 9 - L4 for generalforsamlinger finder tilsvarende anvendelse for Adm inistrationsforsa mlin oen. 16. ADMINISTRATIONSFIELLESSKABERNES BESTYRELSE 16'1 For hvert Administrationsfallesskab valges en Administratlonsbestyrelse af ejerlejlighederne, beliggende i det psgeldende punkthus. Administrationsbestyrelsen velges p3 Administrationsforsamlingen (se ovenfor under pkt. 15). Administrationsbestyrelsen best8r af 3 medlemmer og valges for 2 3r, ssledes at 1 medlem afgsr i lige 3r, og 2 medlemmer afg8r i ulige 3r. Medlemmer af Administrationsbestyrelsen udtreder ved salg af ejerlejligheden. Desuden velges 2 suppleanter. Suppleanterne afg8r hvert 3r Genvalg kan finde sted. 16'3 Administrationsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, nestformand og sekreter. 16'4 Valgbare er ejere af ejerlejlighed i det punkthus, Administrationsfallesskabet vedrgrer, 16.5 Det pahviler Administrationsbestyrelsen af lede Administrationsfallesskabet i overensstemmelse med nerverende vedtegt og genera lforsam I i ngens beslutn inger Arbejdet i Administrationsbestyrelsen er ulonnet.

11 16.7 Administrationsbestyrelsen valger iblandt sig fra gang til gang en representant, der kan representere de enkelte ejerlejlighedsejere i Administrationsfellesskabet pb Eierforeningens generalforsamling og videregive den enkelte ejerlejligheds stemme. Dette skal dog ikke afskare den enkelte ejerlejlighedsejer i at give mode p3 generalforsamlingen. S8fremt denne m8tte onske dette, 16.8 Administrationsbestyrelsen skal foranledige, at de enkelte punkter, der er til behandling p3 generalforsamlingen, forud er behandlet i Administrationsfellesskabet, seledes at representanten efter pkt. t6.7 er i stand til som fuldmagtig at videregive stemmerne. 17. BESTYRELSESMODER I ADM INISTRATIONSFALLESSKABER 77.7 Administrationsbestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmode, se ofte der findes anledning hertil, dog minimum hvert kvartal, samt n8r et medlem af bestyrelsen begeres dette Administrationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, nbr 2 medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller nestformanden Beslutningen treffes af de msdende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal' StEr stemmerne lige, er formandens og i dennes fraver nastformandens stemme afgorende Der udarbejdes referat af bestyrelsens mgder. rt'. E]ERFORENINGENS BESTYRELSE 18.1 Ejerforeningens bestyrelse velges af generalforsamlingen og best8r af 2-8 medlemmer, ssledes at bestyrelsen til hver en tid er sammensat med 1 representant fra hvert af Administrationsfellesskaberne. Bestyrelsen velges for 2 2r, ssledes at halvdelen af Ejerforeningens bestyrelse afg3r i lige 3r, og halvdelen af Ejerforeningens bestyrelse af93r i ulige 3r. Medlemmer af Ejerforeningens bestyrelse udtreder ved salg af ejerlejligheden. Desuden vaelges 2 suppleanter. suppleanterne afg8r hvert 3r Genvalg kan finde sted Ejerforeningens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, nastformand og sekretaer. 10

12 tb.4 Valgbare er medlemmer i Administrationsfallesskabernes bestyrelse, ssledes at der valges et medlem fra hvert Administrationsfellesskab' 18.5 Det pehviler Ejerforeningens bestyrelse at lede Ejerforeningen i overensstemmelse med nervarende vedtagt og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsesarbejdet er ulgnnet. ta.7 Bestyrelsen har ret og pligt til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring, der tillige skal omfatte arbejdet i Administrationsbestyrelserne i de enkelte Administrationsfellesskaber' 19. I E]ERFORENINGEN 19.1 Ejerforeningens bestyrelsesformand indkalder til bestyrelsesmode, s3 ofte der findes anledning hertil, dog minimum hvert kvartal, samt n8r et medlem af bestyrelsen begares dette. Ig.Z Ejerforeningens bestyrelse er beslutningsdygtig, nlr 2 medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller naestformanden' 19.3 Beslutningen traffes af de mgdende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. StSr stemmerne lige, er formandens og i dennes fraveer nestformandens stemme afgorende Der udarbejdes referat af bestyrelsens moder. 20. ADMINISTRATOR 20.1 Administrator velges hvert 3r pe Oen ordinere generalforsamling. Der kan kun velges en administrator for Ejerforeningen. Dog er administrator valgt for en uopsigelig tresrig periode fra stiftelsen af foreningen. Bestyrelsen kan til enhver tid i tilfelde af administrators misligholdelse indkalde til ekstraordinar generalforsamling med henblik p3 valg af anden administrator. ZO.Z Efter at beslutning om nyvalg af administrator er truffet p3 en generalforsamling, kan den ikke genvalgte administrator straks opsiges af bestyrelsen med det i administrationsaftalen aftalte varsel. Opsigelse fra administrators side kan ske med 3 msneders varsel til den 1. i en m3ned. 11

13 20.3 Der oprettes administrationsaftale vedrorende administrators bistand og fuldmagt til at handle p3 Ejerforeningens vegne vedrorende den daglige drift Administrator f6rer et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. 2O.5 Administrators honorar for sedvanlig administration af ejendommen indarbejdes i bestyrelsens forslag til budget og afholdes som en fellesudgif!, 20.6 SB leenge den oprindelige ejer af ejendommen besidder 10 % af stemmerne efter antal eller fordelingstal, kan den oprindelige ejer beslutte, hvem der skal administrere ejendommen. 2T. TEGNINGSRET 2l.I Ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse Det pghviler ejeren af parkeringskalderen og ejerne af de enkelte punkthuse, gennem deres AdministrationsfiileiJiaO, ved indg8else af aftaler med tredjemand, klart at ggre opmerksom p5, at det er de enkelte ejerlejligheder inden for punkthuset/ejeren af parkeringskaelderen, der haefter for betaling i henhold til aftalen, og ikke Ejerforeningen, idet aftalen ikke er indg3et med selve Ejerforeningen. 22. FIELLESUDGiFTER 22.1 Narverende Ejerforening, hvor der er oprettet Administrationsfallesskaber, er_fellesudgifterne begreensetil et minimum. Hovedreglen er, at en udgiftstype, der kan henfgies til et punkthus/parkeringskelderen, alene skal bares af det psgaeldende punkthus/parkeringskalderen, uanset om den pslignes Ejerforeningen samlet Ved Ejerforeningens faellesudgifter forst8s ssledes som udgangspunkt alene udgifter, der kan henfores til alle medlemmers benyttelse, brug ogleller forbrug, og som ikke direkte kan henfores til at vedrgre det enkelte medlem eller grupper af medlemmer/punkthuse Fellesudgifter fordeles i henhold til fordelingstal Ved fallesudgifter forst8s i overensstemmelse hermed blandt andet, men ikke begrenset til: t2

14 Felles renovation til gront affald fra haveanlaeg m.v., hvor udgiften opkreves over ejendomsskattebilletten eller i ovrigt falles for hele ejendommen Ejendomsforsikringer, herunder ejendoms-, bygnings- og arbejdsskadeforsikring Ejendomsskatter, i det omfang disse ikke pslignes hver enkelt ejerlejlighed direkte BidragtilGrundejerforening Administration, regnskabsudarbejdelse samt PBS og diverse omkostninger Opkravning af fellesudgifter forest8s af den antagne administrator, eller ssfremt en s8dan ikke er valgt, af bestyrelsen. PE baggrund af det godkendte budget, opkraves der 5 conto bidrag hos hvert medlem til dekning af de forventede fallesudgifter. Opgarelse over fallesudgifter ved ejendommens drift i det forlgbne regnskabssr forelegges den Srlige generalforsamling. 23. FORDELING AF ANDRE FIELLESUDGiFTER 23.I Udgifter, der vedrorer drift, vedligeholdelse og/eller fornyelse, uanset om de mette blive pslignet Ejerforeningen, afholdes af det psqaldende Administrationsfellesskab/parkeringskelderen, hvortil udgiften kan henfgres. Ved fellesudgifter mellem flere Administrationsfellesskaber ogleller med parkeringskelderen, fordeles udgiften efter indbyrdes samlet fordelingstal Udgifter til drift, vedligeholdelse eller fornyelse af forsyningsledninger, deles efter fordelingstallet mellem de medlemmer, Administrationsfellesskaber, der benytter / forbruger de enkelte ledninger mv. 24. ARSRECNSTnS 24.L Foreningensregnskabs8rerkalenderSret Det vedtagne regnskab underskrives af Ejerforeningens bestyrelse og pstegnes af revisor. 13

15 25. REVISION 25.I Ejerforeningens Srsregnskab revideres af en revisor, der velges p5 generalforsamlingen NEr det begares af mindst t/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor vere statsautoriseret Revisor afg8r hvert 3r. Genvalg kan finde sted Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsboger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udforelsen af sit hverv. 26. KAPITALFORHOLD 26.t Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i Okonomisk henseende alene hos medlemmerne opkraeve de nodvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Et eventuelt driftsoverskud henfgres til naste regnskabs- 3r. PE generalforsamlingen vedtages, at Ejerforeningen optager l3n til bestemte formsl. Slfremt generalforsamlingen vedtager, at Ejerforeningen skal optage felleslsn, er bestyrelsen bemyndiget til at optage l8n til bestemte formsl. Tilsvarende finder anvendelse for de en kelte Administrationsfel lesskaber Det kan i de enkelte Administrationsfellesskaber vedtages, at der skal ske henleggelser (opsparing) til forandringer, forbedringer, fornyelser og istandsettelser. 27. GRUNDFOND 27.I Med beslutning om at delegere kompetencen i henhold til nervarende vedteegter til Administrationsfallesskaber og til selvforvaltning for s3 vidt ang8r parkeringskelder, er der enighed om, ikke at oprette en grundfond i Ejerforeningen Uanset bestemmelsen i pkt. 27.L kan de enkelte Administrationsfellesskaber dog beslutte at oprette en grundfond for det specifikke punkthus, Administrationsfallesskabet vedrorer. \4

16 28. BUDGET OG MEDLEMSBIDRAG I EJERFORENINGEN 28.1 Administrator eller Ejerforeningens bestyrelse udarbejder hvert 3r et budget, der viser Ejerforeningens forventede udgifter, og som forelegges generalforsamlingen til godkendelse Til dekning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en Srsydelse (det ordinare a conto fellesbidrag), hvis stgrrelse fastsattes p3 grundlag af et af generalforsamlingen godkendt driftsbudget Den Srlige ydelse (det ordinere fellesbidrag) betales forholdsmessigt msnedsvis forud til ejendommens administrator. I perioden indtil generalforsamlingens godkendelse af indeverende 3rs driftsbudget opkreves faellesbidrag baseret p3 forrige 8rs driftsbudget Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat belob til dekning af den psgaldende ejerlejligheds andel af udgifter til varmeforsyning. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat belgb til deekning af den psgeldende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles og afregnes efter m8ler og efter aflest forbrug Ved fremsettelse af skriftligt pekrav som folge af for sen betaling af pligtige ydelser til Ejerforeningen er Ejerforeningen berettiget til at opkrevet et fastsat pskravsgebyr. Gebyret tilfalder administrator. 29. BU DGET OG MED LEM SBI DRAG I AD MI NISTRATIONSFtrLLESS KABET 29.1 PE tilsvarende vis som for Ejerforeningen, jf. pkt. 28, udarbejder administrator eller det enkelte Administrationsfallesskabs bestyrelse hvert 3r et budget, der viser Administrationsfallesskabets forventede udgifter, og som forelagges Administrationssamlingen bestyrelsen til godkendelse Bestemmelserne i pkt finder tilsvarende anvendelse. 30. BADPLADSER 30.1 Retten til liggepladser langs kajlflydebro ved kanal, der etableres, skal aftales narmere mellem grundejerne i omr8det, Odense Havn og Odense Kommune, idet udgangspunktet er, at grundejerne i omrsdet skal kunne disponere over 75 o/o af pladserne og Oden- 15

17 se Kommune/Odense Havn over de resterende 25 o/o af pladserne, som er til offentlig benyttelse. Det forudsattes samtidig, at der skal ske serskilt betaling for benyttelsen, uanset om det er privat eller offentlig anvendelse til henholdsvis Odense Havn/flydebros-administrationen. Taksterne for Odense Havns vedkommende vil vere de til enhver tid geldende takster for fastliggere, henholdsvis til de for gestesejlere verende takstmessige dagspriser Adgang til de liggepladser, anfort under pkt. 30.1, der kan henfores til Ejer- eller Grundejerforeningens omrbde, er ikke en del af de rettigheder og pligter, der overdrages til Ejer- eller Grundejerforeningen, men vedbliver derimod at tilhgre Odense Havneudvikling A/S. Ejer- eller Grundejerforeningen er forpligtet til at t3le, at der p3 Grundejerforeningens omrsde fremfgres ngdvendige forsyningsledninger til liggepladserne, herunder el, belysning, vand mv., og at dertinglyses de ngdvendige deklarationer i denne forbindelse Odense Havneudvikling A/S er dog berettiget (men ikke forpligtet) til efterfolgende at beslutte, at de Odense Havneudvikling A/S tilhsrende liggepladser med de rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til liggepladserne, jf. pkt. 30.1, overdrages for kr. 0,- til Ejer - eller Grundejerforeningen. 31. PANTERET 31.1 Tif sikkerhed for fellesbidrag og for ethvert belob, som et medlem i ovrigt er eller m8tte blive Administrationsfellesskabet/Ejerforeningen Promenaden skyldig, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil narverende vedtegter vere at tinglyse pantstiftende p3 hverenkeltejerlejlighed nr.[ * ] af delnr. [ * ] af matr.nr.; * l AtokkegErd Hgd., Odense Jorder, beliggende I x ], for DKK ,00 skriver kroner fyrretitretusinde 00/100. 3t.2 Pantesikkerheden respekterer de fgr nerverende vedtegters tinglysning lyste servitutter og byrder, men har prioritet forud for al pantegeld Belgbet reguleres i overensstemmelse med reguleringsindekset for boligbyggeri, jf. bekendtgorelse om realkreditinstitutioners lsneudmsling nr. 775 af 1. september stk. 6. Belsbet maksimeres ssledes til det belab, som af de respektive realkreditinstitutioner hojest me accepteres som foranst5ende heftelse, uden at det fer indflydelse p3 lsneudmslingen. 16

18 3L.4 Efter bedste skon over udviklingen i byggeindekset anslss det pantstiftende belgb at udgar DKK ,00 om 10 3r svarende til en akkumulerende stigning i indekset p3 mellem 2,5 og 3 o/o Ved fremsaettelse af skriftligt pekrav som folge af for sen betaling af pligtige ydelser til Administrationsfeellesskabet/Ejerforeningen Promenaden er Administrationsfellesskabet/Ejerforeningen Promenaden berettiget til at opkreve et gebyr p3 pfx 2OO,- + 2o/o af det skyldige belob udover DKK Det psgeldende belgb pristalsreguleres i overensstemmelse med udviklingen inettoprisindekset med basis den 1. januar I tilfelde af at Administrationsfaellesskabet/Ejerforeningen Promenaden skrider til retsforfolgning mod et medlem i henhold til nerverende bestemmelse, skal udskrift af Administrationsfellesskabet/Ejerforeningen Promenaden regnskab/vedtagne budget vere tilstrekkeligt bevis for getdens storrelse og forfaldstidens indtraden, ssledes at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse for enhver forfalden ikke betalt gald til Administrationsselskabet, Grundejerforeningen Promenadebyen og Ejerforeningen Promenaden, jf. retplejelovens 9 478, stk. 1, nr. 6. 3t.7 Til sikkerhed for Ejerforeningen Promenadens betaling af medlemsbidrag til Grundejerforeningen Promenadebyen og i ovrigt for ethvert krav, som grundejerforeningen mstte fe mod Ejerforeningen, tillagges grundejerforeningen sekundert pant indenfor det pant, som den enkelte ejerlejlighedsejer etablerer til fordel for Administrationsfellesskabet Panteretten tjener Administrationsfellesskabet, Ejerforeningen og subsidiert grundejerforeningen og tertiart Ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid verende gald til Ejerforeningen og grundejerforeningen vedrorende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuverende eller tidligere ejerlejlighedsejere mstte hefte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtreder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser vedr0rende panteretten Grundejerforeningen Promenadebyen er forpligtet til fgrst at soge sit krav gennemfort overfor Ejerforeningen Promenaden. 32. INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 32.L Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed pbhvller de enkelte ejerlejlighedsejere. 77

19 32.2 Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstss s8vel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse sssom fornyelse, reparation og vedligeholdelse af gulve, treverk, glas, murvark og puds, som den indvendige side af dare og vinduer, som alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og aflobsror ud til fellesstammerne. Trabelegning p3 tagterrassen falder ind under den indvendige vedligeholdelse, herunder maling af den indvendige side af altanvernet S8fremt Administrationsfellesskabet efter godkendelse af Administrationssamlingen foranstalter udfgrt udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter Administrationsfellesskabernes skgn findes ngdvendigt eller hensigtsmessigt, at der samtidigt hermed udfgres folgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse udfgre Hvis en ejerlejlighed groft forsommes, eller forsgmmelsen vil vere til gene for de ovrige medlemmer, kan Administrationsbestyrelsen kreve fornoden vedligeholdelse og istandsaettelse foretaget indenfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan Administrationsbestyrelsen satte den psgaeldende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornodent soge fyldestgorelse i Ejerforeningens pant Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af Administrationsbestyrelsen udpegede hendverkere adgang til sin ejerlejlighed, n8r dette er pskrevet af hensyn til reparationer mv. 33. UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 33.1 Den falles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og opretning af ydermure samt barende indvendigt murvark - bortset fra puds og vegbekledning - baerende konstruktioner i etageadskillelser, tag, tagrender, altaner, trappeopgange, udvendig behandling af entredore samt alle faelles anleg i avrigt. Rgr, faldstammer, aftraekskanaler og andre forsyningsledning til falles brug omfattes af den faelles vedligeholdelse, uanset af disse er fart igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed Udvendig behandling af vinduer anses som felles vedligeholdelse. Det samme gaelder udskiftning af vinduer og de hermed forbundne udgifter Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder i vinduer i fellesareal, afholdes af det enkelte Administrationsfaellesskab hvortil udgiften horer. Udgifter til udskiftning af 18

20 glas, herunder termoruder, i vinduer til de enkelte ejerlejligheder, afholdes af ejerlejlighedsejerne hver for sig SSfremt en ejerlejlighed skal istandsettes som falge af vandskade eller lignende for hvilke ingen ejerlejlighedsejer har noget ansvar, afholdes udgiften af Administrationsfellesskabet Uden Administrationsbestyrelsens samtykke m3 ejerlejlighedsejerne ikke foretage n - dringer, reparationer eller maling uden for ejerlejlighederne, herunder udvendig maling af vinduer, maling af dsre mod fellesarealer samt maling af altaner eller andre udendors opholdsarealer, Opsatning af skilte, reklamer mv. me ikke finde sted uden Ejerforeningens bestyrelses samtykke. De enkelte ejerlejlighedsejere m3 itke opsette markiser, tv-antenner eller paraboler pe ejendommens tag, facader og altaner Forpligtelsen til at udfgre og afholde omkostningerne til udvendig vedligeholdelse, reparation og fornyelse i gvrige bygningsdele ogleller fellesarealer, pshviler det enkelte punkthus gennem Administrationsfellesskabet. Hertil regnes - men ikke begraenset til - tag, udvendige facader, altaner idet omfang vedligeholdelse m.v. ikke er underlagt den enkelte ejerlejlighedsejer, vinduesrammer og dore, bortset fra glas og indvendig vedligeholdelse af nevnte bygningsdele, elevator, falles trapperum, indgangspartier, tekniske anlag, ledninger og stik, som forsyner mere end en ejerlejlighed, ** tv-signal, centralvarmeanleg, el-ledninger til hver enkelt ejerlejligheds hovedtavle, kloak- og vandledninger og lignede til ejerlejlighedens skel, belysningsarmaturer - s8vel udvendigt p3 punkthusene som indvendigt i opgangene m.v. - og udgift til udvendig belysning p3 blokkene Vedligeholdelse, reparation og fornyelse af porte, bomme ved ind- og udgang og ligpehviler ejeren af parkeringskelde- nende samt ramperne ned til parkeringskelderen ren. 34. FACADER Generelt har Ejerforeningen det princip, at ejendommens udtryk ikke m3 endres, men at ejendommen skal fremst8 ensartet som ved ibrugtagningen Murede, malede flader m3 ikke bearbejdes eller endres, herunder psfores anden farve eller struktur Altanvarn og altan m3 ikt<e afskermes pb anden vis end til standen ved overtagelsen. 19

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER. for. Ejerlejlighedsforeningen Marielyst Ferieby

EJERFORENINGSVEDTÆGTER. for. Ejerlejlighedsforeningen Marielyst Ferieby EJERFORENINGSVEDTÆGTER for Ejerlejlighedsforeningen Marielyst Ferieby W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Afgift 144.800 Matr.nr.: 8i Bøtø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1 Matr. nr.: 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 19022016 Ejerlejlighed nr.: 1-35 Beliggende: Amaliegade 23-25 1256 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN Navn og beliggenhed 1 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag Ejerlav: Skæring By, Egå Matr. nr.: 10 cn, ejerl.1-43 Beliggenhed: Skærgårdsparken nr. 10-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Frederiksberg, 15-08-2015 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 1 / 12 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Køge Park. Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTIEGTER for "EJERFORENINGEN. ROMO STRAND med begmenset ansvar"

VEDTIEGTER for EJERFORENINGEN. ROMO STRAND med begmenset ansvar GORGE NIELSEN HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 381432 HCN/US/ah 03-04-03 P. ROSS JENSEN (L) JENS BJERREGAARD (H) PEDER FIHL (H) H. CALUM NIELSEN (H), M.C.L. MORTEN JENSEN

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/JLS EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr. Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.: 33 12 37 36 Beliggende: Brannersvej 13-17 2920 Charlottenlund Vedtægter

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen VEDTÆGTER Grundejerforeningen Poppelen 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 3 2 Område... 3 3 Formål... 3 4 Medlemskab og ejerskifte... 3 5 Hæftelse... 4 6 Administration... 4 7 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

U D K A S T af 11. februar 2010

U D K A S T af 11. februar 2010 Ejendommen: matr. nr. 17 f Eskelund by, Brørup Beliggende: Fredensvej 3 A, 6650 Brørup U D K A S T af 11. februar 2010 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Brørup Sundhedscenter Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

2. januar 2007 FM2007/22

2. januar 2007 FM2007/22 2. januar 2007 FM2007/22 Forslag til Landstingsforordning om ejerlejligheder. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/TKL EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter.

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. For følgende ejendomme er omtattet at byfornyelsesbeslutningen for Markuskarréen: Matr.nr.: Ejerlejl. nr.: Gade og nr.: 5 mi 5km 1-20 1-12 aile at Aalborg Markjorder,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION Ejerlav: Christianshavns Kvarter Matr.nr: 420 Ejerlejl.nr: 1-20 Beliggenhed: Christianshavns Voldgade 8 1424 København K 1. Navn VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION 1.1. Ejerforeningens navn er Panterens Bastion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING Mr. Nr.e.: Anmelder: 70 l, 70 k, 70 i, 70 h, 70 o, 70 n, 127 Byfornyelsen København s.m.b.a. 152, 196, Udenbys Vester Kvarter H.C. Andersens Boulevard 40 1553 København V Tlf. 33 76 60 00 Beliggende: Gasværksvej

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14

Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Hostrupsvej 12-14 Matr.nr. 45 bo Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Matr.nr. 45 bp Frederiksberg ejerlejlighed nr. 1-10 Beliggende: Hostrupsvej 12-14, 1950 Frederiksberg C. Anmelder: Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING

FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING FORSLAG TIL NORMALVEDTÆGT FOR EN EJERFORENING Forslag til normalvedtægt for en ejerforening er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejerlejlighedernes Landsforening og Administratorforeningen.

Læs mere