I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I

Transkript

1 E] ERFOREN IN GSVEDTIEGTE R for Ejerforeni ngen Promenaden KOBENHAVN ARHUS LONDON BRUXELLES KROMANN. ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DX.21OO KgBENHAVN O, TELEFON +45 7O FAX +45 7O,

2 Matr.nr.: Ejerl. nr.: Beliggende; 537 Alokkeg8rd Hgd., Odense lorder Anmelder: Kromann Reumert Advokat Flemming Horn Andersen Sundkrogsgade Kobenhavn I Ttf. 70 L2 t2 LL PREAMBEL Del af matr.nr. 537 Alokkeg3rd Hgd. Odense Jorder, som er benevnt omrsde BS1 i lokalplan er projekteret og forventes opfort med 8 punkthuse i 6-10 etager med gennemg8ende underjordisk parkeringskalder. Omkring punkthusene etableres veje, stier og faelles friarealer i forbindelse med opforelse af de enkelte bygninger. I forbindelse med psbegyndelse af de enkelte bygninger/byggeetaper udstykkes en sokkelgrund, hvorps tinglyses pligt til at respektere etablering og eksistens samt nodvendig adgang til den underjordiske parkeringskalder under den udstykkede sokkelgrund. Efter opforelse indenfor den enkelte bygge-etape opdeles bygningen/bygningerne endeligt i ejerlejligheder, der nummereres i springende intervaller (punkthus l iintervallet , punkthus 2 iintervallet o.s.v.). Samtidig med opdeling af forste byggeetape tinglyses vedtegter for den nyoprettede Grundejerforening Promenadebyen, som overtager ren- og vedligeholdelse af de ydre arealer (fellesarealer), som anlegges til brug for den (de) psgeldende bygninger indenfor bygge-etapen, uanset disse anlag er beliggende p3 restejendommen matr.nr. 537 AlgkkegSrd Hgd. Odense Jorder, som fortsat tilhgrer Odense Havneudvikling A/S. Fornaevnte proces gentages for de fgrste 7 punkthuse. De nyopforte bygninger inddrages lobende efter ejerlejlighedsopdeling i den overordnede ejerlejlighedsforening for hele omrsdet "Ejerforeningen Promenaden", medens de enkelte bygninger bevares som underliggende administrative enheder. NBr det sidste punkthus skal opfores p3 restejendommen udstykkes til dette hus et delareal, som sammen med de sokkelgrunde, der er udstykket til tidligere opforte punkthuse i projektet har en udstreekning, sb hele parkeringskalderanlegget ligger indenfor det udstykkede delareal. Projektudvikf er Odense Havneudvikling A/S er berettiget, men ikke forpligtet til at opfare alle 8 punkthuse pe omr8det. Projektudvikler Odense Havneudvikling A/S er ligeledes berettiget til, men ikke forpligtet til at overdrage hele eller dele af grunden til den for omrbdet eksisterende Grundejerforening Promenadebyen.

3 Samtlige ejerlejlighedsejere og Ejerforeningens bestyrelse meddeler ved nerverende ejerforeningsvedtegter endelig uigenkaldeligt samtykke til de p8tankte fremtidige udstykninger og opdelinger og inddragelse af nyopdelte ejerlejligheder under nerverende ejerforeningsvedtegt, som Odense Havneudvikling A/S mstte onske, samt pligt til at acceptere eendringer af fallesarealer m.v. ssvel i den eksisterende bygningsmasse som pi jorden, der sker som f6lge af forandringer og opdeling i ejerlejligheder, samt som folge af en eventuel overdragelse af arealer til Grundejerforeningen Promenadebyen. Ved stiftelse af narverende Ejerforening er samtlige ejerlejlighedsejere enige om, at der oprettes administrationsfaellesskaber for se vidt angsr hvert af de forste to punkthuse og fortlobende, idet det samtidig er besluttet at delegere bestyrelsens kompetence til hvert af disse administrationsfellesskaber (herefter "Administrationsfellesskaber"), hvorefter Ejerforeningen alene tager sig af de overordnede forhold, se som grundejerforening og forhold som ikke kan henfgres til en eller flere af Administrationsfellesskaberne. Dette betyder, at fallesudgifter begrenses til et minimum, idet udgifterne administreres selvstendigt af Administrationsfaellesskaberne for hvert punkthus. Hovedreglen er ssledes, at en udgiftstype, der kan henfores til et punkthus/parkeringskelderen alene skal beres af det psgeldende punkthus/parkeringskalderen, uanset om de pslignes Ejerforeningen samlet. VEDTEGTER 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Promenaden" (herefter"ejerforeningen"). 2. HJEMSTED z.l Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2.2 Ejerforeningens vaerneting er Retten i Odense for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, ssvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem Ejerforeningen, Administrationsfallesskaberne og ejerlejlighedsejerne. Ejerforeningen ved dennes formand er som s8dan rette procespart for alle felles rettigheder og forpligtelser i Ejerforeningen anliggender.

4 3. FORMAL 3.1 Foreningens formsl er at administrere ejerlejlighed nr. I x ] af matr. nr. [ * 1 AtoftegSrd Hgd., Odense Jorder, beliggende [ * ], og at varetage medlemmernes faelles anliggende, rettigheder og forpligtelser. 3.2 Foreningen er ssledes blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nervarende vedtegter at opkreve fellesbidrag, at betale fellesudgifter, at tegne sadvanlige forsikringer, 09 - gennem de oprettede Administrationsfallesskaber - at sorge for vedligeholdelse og fornyelse af bygninger, faste tekniske installationer herunder vand, varme og el i det omfang s8danne foranstaltninger efter ejendommens karakter me anses for pskrevet samt at sargefor, at ro og orden opretholdes iejendommen. A MEDLEMSKREDS 4.1 Som medlemmer af Ejerforeningen anses ejerne af ejerlejlighed nr. [ * ] af matr.nr. t x I AtsttegBrd Hgd., Odense Jorder, beliggende I x ]. 4.2 Medlemskabet er pligtmassigt og indtreder den dag, hvor den psgeldende ejers skode, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning, dog tidligst p3 overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog forst udove stemmeretten, n8r Ejerforeningen har modtaget underretning om ejerskiftet. Meddelelse om ejerskifte skal tilstilles Ejerforeningens administrator. 4.3 Den tidligere ejers medlemskab ophorer samtidig med den nye ejers indtreden. Den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophorer dog forst, ner den nye ejers skode er endeligt og tinglyst uden prajudicerende retsanmerkninger, og ner samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid verende ejer af en ejerlejlighed under Ejerforeningen indtreder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Ejerforeningen og hefter ssledes blandt andet for den tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af enhver art. 4.5 Det enkelte Administrationsfallesskab optrader som representant i forhold til Ejerforeningen pe Oe psgeldende medlemmers vegne, ligesom Administrationsfellesskabet samlet p3 vegne disse medlemmer betaler bidrag til Ejerforeningen p3 medlemmernes vegne. Uanset denne beslutning hefter de enkelte medlemmer pro rata for betaling af bidrag til det Administrationsfallesskab, hvorunder det p8galdende medlems ejerlejlighed horer, o9 pro rata med den pbgaldende ejerlejligheds fordelingstal for Administra-

5 tionsfellesskabets betalinger til Ejerforeningen. Administrationsfallesskaberne varetager de respektive medlemmers interesser over for Ejerforeningen, herunder giver mode og afgiver stemmer p3 generalforsamlingen pe vegne af ejerlejlighederne i det psgeldende Adm inistrationsfallesska b, udnyttelse af stem meretti g heder m.v. 4.6 Administrationsfellesskaberne stemmer ikke med en stemme pr. punkthus, men derimod med den samlede stemmevegt, som stemmerne er fordelt med inden for det enkelte punkthus og i henhold til den beslutning, der blev truffet pb Oet psgeldende mode i det enkelte punkthus. 5. E]ERENS RADIGHED 5.1 Ejerlejlighederne kan ikke yderligere opdeles i ejerlejligheder. 5.2 Den til enhver tid varende ejer af en beboelsesejerlejlighed er ikke berettiget til at udleje sin lejlighed til tredjemand, uden forinden at have indhentet bestyrelsens samtykke. Der m3 for beboelsesejerlejligheder ikke ske udlejning til et antal personer, der overstiger antallet af rum i ejerlejligheden. Ejere af erhvervsejerlejligheder er berettiget til at foretage udlejning uden samtykke fra bestyrelsen, idet der dog pe intet tidspunkt me ske udlejning til en virksomhed, der kan virke anstodelig. 5.3 I tilfalde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har Ejerforeningen over for lejeren samme befojelse med hensyn til kreenkelse af de lejeren pshvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den geldende husorden. Ejerforeningen kan selvstandigt optrede som procespart over for lejeren, eventuelt sidelgbende med ejerlejlighedsejeren. 5.4 Den psgaldende lejer skal gores opmarksom p3 denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal fremsendes i kopi til bestyrelsens godkendelse. 5.5 Der m3 kun drives erhverv fra beboelsesejerlejligheder i ejendommen med bestyrelsens tilladelse som alene kan gives pe betingelse af, at medlemmet opnsr alle nodvendige tillader fra offentlige myndigheder. Status p3 ejerlejlighederne kan dog ikke efterfglgende andres fra beboelse til erhverv. 6. HUSORDEN 6.1 Samtlige ejerlejlighedsejere og brugere af ejerlejligheder er forpligtet til at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden.

6 7. HIEFTELS ESFORHOLD For Ejerforeningens geld hafter principalt Ejerforeningen. Administrationsfellesskaberne hafter for medlemmerne i det enkelte Administrationsfellesskab, idet medlemmerne derefter hafter subsidiart, principalt pro rate efter fordelingstal, subsidiaert solidarisk, for Ejerforeningens forpligtelser overfor tredjemand. 7.2 Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for Ejerforeningen i forhold til ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal, der for s3 vidt ang8r boligerne, er beregnet efter det tinglyste boligareal. 7.3 PE generalforsamlingen tilkommer der medlemmerne, jf. pkt. 4 stemmeret med en stemme pr' ejerlejlighed. Stemmeretten udoves gennem Administrationsfellesskaberne, jf. pkt NEr parkeringskelderen er opdelt som en serskilt ejerlejlighed, deltager denne med et fordelingstal svarende til ADMINISTRATION 8.1 Ejerforeningens bestyrelses kompetence delegeres til Administrationsfellesskaberne for de opforte punkthuse, ssledes at de hver iser inden for rammerne af vedtagterne har ret og pligt til at st8 for forvaltning og beslutning af anliggender, der alene vedrgrer det psgeldende punkthus, herunder vedligeholdelse, reparation og fornyelse inde og ude. Samtidig overtager Administrationsfellesskaberne retten og pligten til, overfor de respektive medlemmer, at opkreve de nodvendige indtagter og afholde de nodvendige udgifter for opgavens gennemforelse. 8.2 Ejerforeningens bestyrelse p8ser, at Administrationsfallesskaberne og selvforvaltningen sker i overensstemmelse med vedtagternes regler sbledes, at de enkelte ejerlejligheder og punkthuse/parkeringskalderen som helhed til enhver tid fremst8r som prasentabel og vel vedligeholdt. 8.3 Ejerforeningens bestyrelse skal endvidere, ssfremt vedligeholdelse og fornyelse af en ejerlejlighed eller et punkthus/parkeringskelderen vesentligt misligholdes, ssledes at misligholdelsen vil vere til skade for ejendommen eller til gene for de ovrige medlemmer, indkaldelse til ekstraordiner generalforsamling og stille forslag om, at det pslagges den enkelte ejer ogleller Administrationsfaellesskabet/parkeringskalderen, at gennemfore den fornodne vedligeholdelse ogleller fornyelse inden for en fastsat frist. Sam-

7 tidig afgives der efter generalforsamlingens beslutning meddelelse om, at bestyrelsen bemyndiges til pb Ejerforeningens vegne at gennemfore den fornodne vedligeholdelse ogleller fornyelse pe edministrationsfallesskabets/parkeringskalderens vegne samt om forngdent ret til for bestyrelsen at sgge sig fyldestgjort i Ejerforeningens pantesikkerhed overfor Administrationsfallesskabets medlemmer/ejeren af parkeringskalderen, hvis p8budet ikke efterkommes. 8.4 Ejerforeningens bestyrelse kan treffe afgorelse om at lade Ejerforeningens daglige anliggender vedrorende administration og vedligeholdelse af fellesarealerne m.v. varetages af en administrator i det omfang disse anliggender ikke varetages af Grundejerforeningen Promenadebyen. Tilsvarende gelder for de enkelte Administrationsselskaber, s8fremt administrationsbestyrelsen traeffer beslutning herom. Administrator kan meddeles prokura/fuldmagt. I modsat fald forest8s den daglige ledelse af bestyrelsen. 8.5 Administrator kan deltage i bestyrelsesmgderne. 8.6 Det pahviler administrator at sgrge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommenes felles anliggender, herunder udarbejdelse af budget, og i det omfang, det ikke er lagt ud til Administrationsfallesskaberne/parkeringskelderen selv, forests betaling af fellesudgifter, tegning af sedvanlige forsikringer og foranledige, at der foretages vedligeholdelse og fornyelse af fallesarealer. 9. GENERALFORSAMLING 9.1 Forenin gens overste myndi g hed er genera lforsam I in gen. 9.2 Foreningens generalforsamling afholdes i Odense Kommune. 9.3 De af Ejerforeningens bestyrelse trufne afggrelser kan af ethvert punkthus'administrationsfaf fesskab, hvem afgorelsen direkte vedrarer, indbringes for generalforsamlingen. Begeringen om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsettende virkning for den trufne afgorelse, ssfremt begaringen afgives senest 3 uger efter, at afgorelsen er meddelt det p5geldende medlem. 9;4 Ejerforeningens ordinere generalforsamling afholdes hvert 3r s3 vidt muligt inden udgangen af maj m8ned.

8 9.5 Over det pe generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og formanden for Ejerforeningens bestyrelse. En kopi heraf udsendes til medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingen. 10. INDKALDELSE TIL GEN ERALFORSAMLING 10.1 Indkaldelse af medlemmer til Ejerforeningens ordinere generalforsamling sker skrifuigt af bestyrelsen eller administrator med et varsel p3 mindst 2 uger og hojest 4 uger. ro.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden Med indkaldelsen skal folge regnskab for det forlgbne 3r samt forslag til budget for indeverende 3r. Endvidere skal medfolge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet p5 Seneralforsam lingen Ethvert medlem har ret til at f3 et angivet emne behandlet pe generalforsamlingen. Begaeringen om at f3 et emne behandlet af den ordinare generalforsamling me vere indgivet skriftligt til bestyrelsen eller administrator senest den 1. marts. Bestyrelsen eller administrator skal medsende forslaget i indkaldelsen. SSfremt indkaldelse er sket, skal forsla get eftersendes. 11. EKSTRAORDINER G EN ERALFORSAM LING 11.1 Ekstraordinar generalforsamling afholdes, ner Ejerforeningens bestyrelse finder anledning dertil, ner det til behandling af et angivet emne begares af mindst halvdelen af Ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal lejligheder, n8r en tidligere generalforsamling har besluttet det, n3r et punkthus'administrationsfellesskab i medf0r af disse vedtegter krever en Ejerforeningsbestyrelsesbeslutning indbragt for genera lforsam li n gen, el ler n3r admin istrator forla nger dette. ll.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordiner generalforsamling sker skriftligt af Ejerforeningens bestyrelse eller af administrator med et varsel p3 mindst 2 uger og hajest 4 uger Med indkaldelsen skal medfolge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinare genera lforsamlin g.

9 72. DAGSORDEN FOR DEN ORDINARE GENERALFORSAMLING!2.L Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal omfatte folgende punkter: a) Ejerforeningens bestyrelses afleggelse af Srsberetning for det senest forlgbne 3r. b) Ejerforeningens bestyrelses foreleggelse til godkendelse af Srsregnskab og status med pstegning af revisor. c) Ejerforeningens bestyrelses forelaggelse af driftsbudget for det lobende regnska bser. d) Valg af medlemmer til Ejerforeningens bestyrelse. e) Valg af suppleanter til Ejerforeningens bestyrelse. f) Valg af revisor. 9) Valg af administrator. h) Behandling af indkomne forslag. i) Eventuelt. 13. VALG AF DIRIGENT 13.1 Generalforsamlingen veelger en dirigent, der afgar, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgar alle sporgsm8l vedrorende sagernes behandlingsmede, stemmeafgivning og dennes resultat. 74. STEMMERET 14.1 P3 Ejerforeningens generalforsamling har representanter for Administrationsbestyrelsen valgt for Administrationsfellesskaberne, jf. pkt. 16.7, stemmeret Beslutninger pb generalforsamlingen treffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. I4.3 Til beslutninger om endringer af denne vedtaegt om vasentlige forbedringer eller endringer af falles bestanddele og tilbehor eller om salg af vesentlige del af disse kraves

10 dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede ssvel efter fordelingstal som efter antal, stemmer for forslaget. t4'4 SSfremt forslaget uden at vare vedtaget efter ovenst8ende regel har opnset tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmodte stemmeberettigede, jf. pkt. 14.1, ssvel efter fordelingstal som efter antal, skal der med mindste 2 ugers skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den forste generalforsamling, og pb denne nye generalforsamling kan forslaget - uanset antallet af fremmodte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer s8vel efter fordelingstal som efter antal. 15. ADMiNISTRATIONSFORSAMLING 15'1 Den 0verste myndighed i hver enkelt Administrationsfallesskab er Administrationsforeningen Bestemmelserne i pkt. 9 - L4 for generalforsamlinger finder tilsvarende anvendelse for Adm inistrationsforsa mlin oen. 16. ADMINISTRATIONSFIELLESSKABERNES BESTYRELSE 16'1 For hvert Administrationsfallesskab valges en Administratlonsbestyrelse af ejerlejlighederne, beliggende i det psgeldende punkthus. Administrationsbestyrelsen velges p3 Administrationsforsamlingen (se ovenfor under pkt. 15). Administrationsbestyrelsen best8r af 3 medlemmer og valges for 2 3r, ssledes at 1 medlem afgsr i lige 3r, og 2 medlemmer afg8r i ulige 3r. Medlemmer af Administrationsbestyrelsen udtreder ved salg af ejerlejligheden. Desuden velges 2 suppleanter. Suppleanterne afg8r hvert 3r Genvalg kan finde sted. 16'3 Administrationsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, nestformand og sekreter. 16'4 Valgbare er ejere af ejerlejlighed i det punkthus, Administrationsfallesskabet vedrgrer, 16.5 Det pahviler Administrationsbestyrelsen af lede Administrationsfallesskabet i overensstemmelse med nerverende vedtegt og genera lforsam I i ngens beslutn inger Arbejdet i Administrationsbestyrelsen er ulonnet.

11 16.7 Administrationsbestyrelsen valger iblandt sig fra gang til gang en representant, der kan representere de enkelte ejerlejlighedsejere i Administrationsfellesskabet pb Eierforeningens generalforsamling og videregive den enkelte ejerlejligheds stemme. Dette skal dog ikke afskare den enkelte ejerlejlighedsejer i at give mode p3 generalforsamlingen. S8fremt denne m8tte onske dette, 16.8 Administrationsbestyrelsen skal foranledige, at de enkelte punkter, der er til behandling p3 generalforsamlingen, forud er behandlet i Administrationsfellesskabet, seledes at representanten efter pkt. t6.7 er i stand til som fuldmagtig at videregive stemmerne. 17. BESTYRELSESMODER I ADM INISTRATIONSFALLESSKABER 77.7 Administrationsbestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmode, se ofte der findes anledning hertil, dog minimum hvert kvartal, samt n8r et medlem af bestyrelsen begeres dette Administrationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, nbr 2 medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller nestformanden Beslutningen treffes af de msdende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal' StEr stemmerne lige, er formandens og i dennes fraver nastformandens stemme afgorende Der udarbejdes referat af bestyrelsens mgder. rt'. E]ERFORENINGENS BESTYRELSE 18.1 Ejerforeningens bestyrelse velges af generalforsamlingen og best8r af 2-8 medlemmer, ssledes at bestyrelsen til hver en tid er sammensat med 1 representant fra hvert af Administrationsfellesskaberne. Bestyrelsen velges for 2 2r, ssledes at halvdelen af Ejerforeningens bestyrelse afg3r i lige 3r, og halvdelen af Ejerforeningens bestyrelse af93r i ulige 3r. Medlemmer af Ejerforeningens bestyrelse udtreder ved salg af ejerlejligheden. Desuden vaelges 2 suppleanter. suppleanterne afg8r hvert 3r Genvalg kan finde sted Ejerforeningens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, nastformand og sekretaer. 10

12 tb.4 Valgbare er medlemmer i Administrationsfallesskabernes bestyrelse, ssledes at der valges et medlem fra hvert Administrationsfellesskab' 18.5 Det pehviler Ejerforeningens bestyrelse at lede Ejerforeningen i overensstemmelse med nervarende vedtagt og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsesarbejdet er ulgnnet. ta.7 Bestyrelsen har ret og pligt til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring, der tillige skal omfatte arbejdet i Administrationsbestyrelserne i de enkelte Administrationsfellesskaber' 19. I E]ERFORENINGEN 19.1 Ejerforeningens bestyrelsesformand indkalder til bestyrelsesmode, s3 ofte der findes anledning hertil, dog minimum hvert kvartal, samt n8r et medlem af bestyrelsen begares dette. Ig.Z Ejerforeningens bestyrelse er beslutningsdygtig, nlr 2 medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller naestformanden' 19.3 Beslutningen traffes af de mgdende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. StSr stemmerne lige, er formandens og i dennes fraveer nestformandens stemme afgorende Der udarbejdes referat af bestyrelsens moder. 20. ADMINISTRATOR 20.1 Administrator velges hvert 3r pe Oen ordinere generalforsamling. Der kan kun velges en administrator for Ejerforeningen. Dog er administrator valgt for en uopsigelig tresrig periode fra stiftelsen af foreningen. Bestyrelsen kan til enhver tid i tilfelde af administrators misligholdelse indkalde til ekstraordinar generalforsamling med henblik p3 valg af anden administrator. ZO.Z Efter at beslutning om nyvalg af administrator er truffet p3 en generalforsamling, kan den ikke genvalgte administrator straks opsiges af bestyrelsen med det i administrationsaftalen aftalte varsel. Opsigelse fra administrators side kan ske med 3 msneders varsel til den 1. i en m3ned. 11

13 20.3 Der oprettes administrationsaftale vedrorende administrators bistand og fuldmagt til at handle p3 Ejerforeningens vegne vedrorende den daglige drift Administrator f6rer et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. 2O.5 Administrators honorar for sedvanlig administration af ejendommen indarbejdes i bestyrelsens forslag til budget og afholdes som en fellesudgif!, 20.6 SB leenge den oprindelige ejer af ejendommen besidder 10 % af stemmerne efter antal eller fordelingstal, kan den oprindelige ejer beslutte, hvem der skal administrere ejendommen. 2T. TEGNINGSRET 2l.I Ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse Det pghviler ejeren af parkeringskalderen og ejerne af de enkelte punkthuse, gennem deres AdministrationsfiileiJiaO, ved indg8else af aftaler med tredjemand, klart at ggre opmerksom p5, at det er de enkelte ejerlejligheder inden for punkthuset/ejeren af parkeringskaelderen, der haefter for betaling i henhold til aftalen, og ikke Ejerforeningen, idet aftalen ikke er indg3et med selve Ejerforeningen. 22. FIELLESUDGiFTER 22.1 Narverende Ejerforening, hvor der er oprettet Administrationsfallesskaber, er_fellesudgifterne begreensetil et minimum. Hovedreglen er, at en udgiftstype, der kan henfgies til et punkthus/parkeringskelderen, alene skal bares af det psgaeldende punkthus/parkeringskalderen, uanset om den pslignes Ejerforeningen samlet Ved Ejerforeningens faellesudgifter forst8s ssledes som udgangspunkt alene udgifter, der kan henfores til alle medlemmers benyttelse, brug ogleller forbrug, og som ikke direkte kan henfores til at vedrgre det enkelte medlem eller grupper af medlemmer/punkthuse Fellesudgifter fordeles i henhold til fordelingstal Ved fallesudgifter forst8s i overensstemmelse hermed blandt andet, men ikke begrenset til: t2

14 Felles renovation til gront affald fra haveanlaeg m.v., hvor udgiften opkreves over ejendomsskattebilletten eller i ovrigt falles for hele ejendommen Ejendomsforsikringer, herunder ejendoms-, bygnings- og arbejdsskadeforsikring Ejendomsskatter, i det omfang disse ikke pslignes hver enkelt ejerlejlighed direkte BidragtilGrundejerforening Administration, regnskabsudarbejdelse samt PBS og diverse omkostninger Opkravning af fellesudgifter forest8s af den antagne administrator, eller ssfremt en s8dan ikke er valgt, af bestyrelsen. PE baggrund af det godkendte budget, opkraves der 5 conto bidrag hos hvert medlem til dekning af de forventede fallesudgifter. Opgarelse over fallesudgifter ved ejendommens drift i det forlgbne regnskabssr forelegges den Srlige generalforsamling. 23. FORDELING AF ANDRE FIELLESUDGiFTER 23.I Udgifter, der vedrorer drift, vedligeholdelse og/eller fornyelse, uanset om de mette blive pslignet Ejerforeningen, afholdes af det psqaldende Administrationsfellesskab/parkeringskelderen, hvortil udgiften kan henfgres. Ved fellesudgifter mellem flere Administrationsfellesskaber ogleller med parkeringskelderen, fordeles udgiften efter indbyrdes samlet fordelingstal Udgifter til drift, vedligeholdelse eller fornyelse af forsyningsledninger, deles efter fordelingstallet mellem de medlemmer, Administrationsfellesskaber, der benytter / forbruger de enkelte ledninger mv. 24. ARSRECNSTnS 24.L Foreningensregnskabs8rerkalenderSret Det vedtagne regnskab underskrives af Ejerforeningens bestyrelse og pstegnes af revisor. 13

15 25. REVISION 25.I Ejerforeningens Srsregnskab revideres af en revisor, der velges p5 generalforsamlingen NEr det begares af mindst t/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor vere statsautoriseret Revisor afg8r hvert 3r. Genvalg kan finde sted Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsboger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udforelsen af sit hverv. 26. KAPITALFORHOLD 26.t Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i Okonomisk henseende alene hos medlemmerne opkraeve de nodvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter. Et eventuelt driftsoverskud henfgres til naste regnskabs- 3r. PE generalforsamlingen vedtages, at Ejerforeningen optager l3n til bestemte formsl. Slfremt generalforsamlingen vedtager, at Ejerforeningen skal optage felleslsn, er bestyrelsen bemyndiget til at optage l8n til bestemte formsl. Tilsvarende finder anvendelse for de en kelte Administrationsfel lesskaber Det kan i de enkelte Administrationsfellesskaber vedtages, at der skal ske henleggelser (opsparing) til forandringer, forbedringer, fornyelser og istandsettelser. 27. GRUNDFOND 27.I Med beslutning om at delegere kompetencen i henhold til nervarende vedteegter til Administrationsfallesskaber og til selvforvaltning for s3 vidt ang8r parkeringskelder, er der enighed om, ikke at oprette en grundfond i Ejerforeningen Uanset bestemmelsen i pkt. 27.L kan de enkelte Administrationsfellesskaber dog beslutte at oprette en grundfond for det specifikke punkthus, Administrationsfallesskabet vedrorer. \4

16 28. BUDGET OG MEDLEMSBIDRAG I EJERFORENINGEN 28.1 Administrator eller Ejerforeningens bestyrelse udarbejder hvert 3r et budget, der viser Ejerforeningens forventede udgifter, og som forelegges generalforsamlingen til godkendelse Til dekning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en Srsydelse (det ordinare a conto fellesbidrag), hvis stgrrelse fastsattes p3 grundlag af et af generalforsamlingen godkendt driftsbudget Den Srlige ydelse (det ordinere fellesbidrag) betales forholdsmessigt msnedsvis forud til ejendommens administrator. I perioden indtil generalforsamlingens godkendelse af indeverende 3rs driftsbudget opkreves faellesbidrag baseret p3 forrige 8rs driftsbudget Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat belob til dekning af den psgaldende ejerlejligheds andel af udgifter til varmeforsyning. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat belgb til deekning af den psgeldende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles og afregnes efter m8ler og efter aflest forbrug Ved fremsettelse af skriftligt pekrav som folge af for sen betaling af pligtige ydelser til Ejerforeningen er Ejerforeningen berettiget til at opkrevet et fastsat pskravsgebyr. Gebyret tilfalder administrator. 29. BU DGET OG MED LEM SBI DRAG I AD MI NISTRATIONSFtrLLESS KABET 29.1 PE tilsvarende vis som for Ejerforeningen, jf. pkt. 28, udarbejder administrator eller det enkelte Administrationsfallesskabs bestyrelse hvert 3r et budget, der viser Administrationsfallesskabets forventede udgifter, og som forelagges Administrationssamlingen bestyrelsen til godkendelse Bestemmelserne i pkt finder tilsvarende anvendelse. 30. BADPLADSER 30.1 Retten til liggepladser langs kajlflydebro ved kanal, der etableres, skal aftales narmere mellem grundejerne i omr8det, Odense Havn og Odense Kommune, idet udgangspunktet er, at grundejerne i omrsdet skal kunne disponere over 75 o/o af pladserne og Oden- 15

17 se Kommune/Odense Havn over de resterende 25 o/o af pladserne, som er til offentlig benyttelse. Det forudsattes samtidig, at der skal ske serskilt betaling for benyttelsen, uanset om det er privat eller offentlig anvendelse til henholdsvis Odense Havn/flydebros-administrationen. Taksterne for Odense Havns vedkommende vil vere de til enhver tid geldende takster for fastliggere, henholdsvis til de for gestesejlere verende takstmessige dagspriser Adgang til de liggepladser, anfort under pkt. 30.1, der kan henfores til Ejer- eller Grundejerforeningens omrbde, er ikke en del af de rettigheder og pligter, der overdrages til Ejer- eller Grundejerforeningen, men vedbliver derimod at tilhgre Odense Havneudvikling A/S. Ejer- eller Grundejerforeningen er forpligtet til at t3le, at der p3 Grundejerforeningens omrsde fremfgres ngdvendige forsyningsledninger til liggepladserne, herunder el, belysning, vand mv., og at dertinglyses de ngdvendige deklarationer i denne forbindelse Odense Havneudvikling A/S er dog berettiget (men ikke forpligtet) til efterfolgende at beslutte, at de Odense Havneudvikling A/S tilhsrende liggepladser med de rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til liggepladserne, jf. pkt. 30.1, overdrages for kr. 0,- til Ejer - eller Grundejerforeningen. 31. PANTERET 31.1 Tif sikkerhed for fellesbidrag og for ethvert belob, som et medlem i ovrigt er eller m8tte blive Administrationsfellesskabet/Ejerforeningen Promenaden skyldig, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil narverende vedtegter vere at tinglyse pantstiftende p3 hverenkeltejerlejlighed nr.[ * ] af delnr. [ * ] af matr.nr.; * l AtokkegErd Hgd., Odense Jorder, beliggende I x ], for DKK ,00 skriver kroner fyrretitretusinde 00/100. 3t.2 Pantesikkerheden respekterer de fgr nerverende vedtegters tinglysning lyste servitutter og byrder, men har prioritet forud for al pantegeld Belgbet reguleres i overensstemmelse med reguleringsindekset for boligbyggeri, jf. bekendtgorelse om realkreditinstitutioners lsneudmsling nr. 775 af 1. september stk. 6. Belsbet maksimeres ssledes til det belab, som af de respektive realkreditinstitutioner hojest me accepteres som foranst5ende heftelse, uden at det fer indflydelse p3 lsneudmslingen. 16

18 3L.4 Efter bedste skon over udviklingen i byggeindekset anslss det pantstiftende belgb at udgar DKK ,00 om 10 3r svarende til en akkumulerende stigning i indekset p3 mellem 2,5 og 3 o/o Ved fremsaettelse af skriftligt pekrav som folge af for sen betaling af pligtige ydelser til Administrationsfeellesskabet/Ejerforeningen Promenaden er Administrationsfellesskabet/Ejerforeningen Promenaden berettiget til at opkreve et gebyr p3 pfx 2OO,- + 2o/o af det skyldige belob udover DKK Det psgeldende belgb pristalsreguleres i overensstemmelse med udviklingen inettoprisindekset med basis den 1. januar I tilfelde af at Administrationsfaellesskabet/Ejerforeningen Promenaden skrider til retsforfolgning mod et medlem i henhold til nerverende bestemmelse, skal udskrift af Administrationsfellesskabet/Ejerforeningen Promenaden regnskab/vedtagne budget vere tilstrekkeligt bevis for getdens storrelse og forfaldstidens indtraden, ssledes at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse for enhver forfalden ikke betalt gald til Administrationsselskabet, Grundejerforeningen Promenadebyen og Ejerforeningen Promenaden, jf. retplejelovens 9 478, stk. 1, nr. 6. 3t.7 Til sikkerhed for Ejerforeningen Promenadens betaling af medlemsbidrag til Grundejerforeningen Promenadebyen og i ovrigt for ethvert krav, som grundejerforeningen mstte fe mod Ejerforeningen, tillagges grundejerforeningen sekundert pant indenfor det pant, som den enkelte ejerlejlighedsejer etablerer til fordel for Administrationsfellesskabet Panteretten tjener Administrationsfellesskabet, Ejerforeningen og subsidiert grundejerforeningen og tertiart Ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid verende gald til Ejerforeningen og grundejerforeningen vedrorende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuverende eller tidligere ejerlejlighedsejere mstte hefte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtreder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser vedr0rende panteretten Grundejerforeningen Promenadebyen er forpligtet til fgrst at soge sit krav gennemfort overfor Ejerforeningen Promenaden. 32. INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 32.L Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed pbhvller de enkelte ejerlejlighedsejere. 77

19 32.2 Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstss s8vel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse sssom fornyelse, reparation og vedligeholdelse af gulve, treverk, glas, murvark og puds, som den indvendige side af dare og vinduer, som alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og aflobsror ud til fellesstammerne. Trabelegning p3 tagterrassen falder ind under den indvendige vedligeholdelse, herunder maling af den indvendige side af altanvernet S8fremt Administrationsfellesskabet efter godkendelse af Administrationssamlingen foranstalter udfgrt udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter Administrationsfellesskabernes skgn findes ngdvendigt eller hensigtsmessigt, at der samtidigt hermed udfgres folgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse udfgre Hvis en ejerlejlighed groft forsommes, eller forsgmmelsen vil vere til gene for de ovrige medlemmer, kan Administrationsbestyrelsen kreve fornoden vedligeholdelse og istandsaettelse foretaget indenfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan Administrationsbestyrelsen satte den psgaeldende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornodent soge fyldestgorelse i Ejerforeningens pant Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af Administrationsbestyrelsen udpegede hendverkere adgang til sin ejerlejlighed, n8r dette er pskrevet af hensyn til reparationer mv. 33. UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 33.1 Den falles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og opretning af ydermure samt barende indvendigt murvark - bortset fra puds og vegbekledning - baerende konstruktioner i etageadskillelser, tag, tagrender, altaner, trappeopgange, udvendig behandling af entredore samt alle faelles anleg i avrigt. Rgr, faldstammer, aftraekskanaler og andre forsyningsledning til falles brug omfattes af den faelles vedligeholdelse, uanset af disse er fart igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed Udvendig behandling af vinduer anses som felles vedligeholdelse. Det samme gaelder udskiftning af vinduer og de hermed forbundne udgifter Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder i vinduer i fellesareal, afholdes af det enkelte Administrationsfaellesskab hvortil udgiften horer. Udgifter til udskiftning af 18

20 glas, herunder termoruder, i vinduer til de enkelte ejerlejligheder, afholdes af ejerlejlighedsejerne hver for sig SSfremt en ejerlejlighed skal istandsettes som falge af vandskade eller lignende for hvilke ingen ejerlejlighedsejer har noget ansvar, afholdes udgiften af Administrationsfellesskabet Uden Administrationsbestyrelsens samtykke m3 ejerlejlighedsejerne ikke foretage n - dringer, reparationer eller maling uden for ejerlejlighederne, herunder udvendig maling af vinduer, maling af dsre mod fellesarealer samt maling af altaner eller andre udendors opholdsarealer, Opsatning af skilte, reklamer mv. me ikke finde sted uden Ejerforeningens bestyrelses samtykke. De enkelte ejerlejlighedsejere m3 itke opsette markiser, tv-antenner eller paraboler pe ejendommens tag, facader og altaner Forpligtelsen til at udfgre og afholde omkostningerne til udvendig vedligeholdelse, reparation og fornyelse i gvrige bygningsdele ogleller fellesarealer, pshviler det enkelte punkthus gennem Administrationsfellesskabet. Hertil regnes - men ikke begraenset til - tag, udvendige facader, altaner idet omfang vedligeholdelse m.v. ikke er underlagt den enkelte ejerlejlighedsejer, vinduesrammer og dore, bortset fra glas og indvendig vedligeholdelse af nevnte bygningsdele, elevator, falles trapperum, indgangspartier, tekniske anlag, ledninger og stik, som forsyner mere end en ejerlejlighed, ** tv-signal, centralvarmeanleg, el-ledninger til hver enkelt ejerlejligheds hovedtavle, kloak- og vandledninger og lignede til ejerlejlighedens skel, belysningsarmaturer - s8vel udvendigt p3 punkthusene som indvendigt i opgangene m.v. - og udgift til udvendig belysning p3 blokkene Vedligeholdelse, reparation og fornyelse af porte, bomme ved ind- og udgang og ligpehviler ejeren af parkeringskelde- nende samt ramperne ned til parkeringskelderen ren. 34. FACADER Generelt har Ejerforeningen det princip, at ejendommens udtryk ikke m3 endres, men at ejendommen skal fremst8 ensartet som ved ibrugtagningen Murede, malede flader m3 ikke bearbejdes eller endres, herunder psfores anden farve eller struktur Altanvarn og altan m3 ikt<e afskermes pb anden vis end til standen ved overtagelsen. 19

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/JLS EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

EJERFORENINGSVEDTÆGTER

EJERFORENINGSVEDTÆGTER Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Jens Fuglesang Christensen Sagsnr.: 24-130675-JFC/TKL EJERFORENINGSVEDTÆGTER 1. Navn 1.1 Foreningens

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6

Vedtægter. De anførte fordelingstal kan kun ændres med samtykke af samtlige foreningens medlemmer. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal)

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VedtÄgt. for. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ÅST

VedtÄgt. for. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ÅST Ejerlav: Ärhus Markjorder Anmelder: Matr.nr. 117 up Ejerl.nr. 1-36, 101-102, 111-112, 121-122, Lett Advokatfirma 201-203, 211-213, 221-222, 301-302, Bruun s Galleri 311-312, 321-322, 711-716, 721-724,

Læs mere

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2

VEDTÆGTER. for EJERFORENINGEN. Øresund Strandpark Etape 2 Afgift: kr. 44.400,00 17012005 Ejerlav: Sundbyøster, København Anmelder: Matr. nr.: Del 2 af 1578 Advokat Carsten Ringgård Ejerlejlighed: 1-71 Østbanegade 55 Beliggenhed: 2100 København Ø Øresund Parkvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& 4.79501 02 0 00.0023 06.02.2009 TA L.600i00 134393 DRUMM 79502 0000,0023 06,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3

Penneo dokumentnøgle: YOKSA-ZQL7O-EI53P-EGTY4-D2TY4-5EFW3 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger J.nr. 59379 LA/ls VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Løjt Centerbygninger 1 Navn Foreningens navn er: Ejerforeningen Løjt Centerbygninger. 2 Hjemsted og værneting Foreningens hjemsted er Aabenraa kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN.

VEDTÆGTER. for EREMITAGEPARKEN. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. VEDTÆGTER for EREMITAGEPARKEN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN EREMITAGEPARKEN. Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at varetage administrationen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen 1911

Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Retsafgift Registreringsafgift I alt Matr.nr. 4370, 4371 og 4372 Udenbys Klædebo Kvarter A/S Anmelder: CEJ Ejendomsadministration Meldahlsgade 5 1613 København V Vedtægt for Ejerforeningen 1911 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere