Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende."

Transkript

1 Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til a-kasserne. A-kassen har hjemsted i København Anerkendelsen Afsnit 2 2 A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter 79 i loven. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5 Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. 1

2 Medlemsretten Afsnit 3 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a- kassens faglige område, jf. stk. 2. A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i HK/Danmark. Det faglige område omfatter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3. Med tilknytning, jf. stk. 2, forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende har en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller at det personlige arbejde i virksomheden ville berettige til optagelse i a-kassen, hvis der havde været tale om lønarbejde. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af bestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 5 Lønmodtagere inden for samtlige de i bilag 1 nævnte faggrupper optages både som fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede, jf. 41, stk. 4 i loven. Samtlige de i bilag 1 nævnte faggrupper har ret til optagelse som nyuddannede, såfremt de opfylder betingelserne i 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i loven, og Arbejdsdirektoratet har givet tilladelse til, at den pågældende faggruppe kan optages i a-kassen. Stk. 6 Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5 Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten. 2

3 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a- kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. Medlemmernes rettigheder Afsnit 4 Ret til dagpenge m.v. 8 A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. A-kassen skal modtage dagpengekort m.v. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. 3

4 Hvis medlemmet ønsker det, sender a-kassen en specifikation, over den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP og SPbidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 16, stk. 2. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab. Medlemmernes pligter Afsnit 5 Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis forud. Andre pligter 12 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. 4

5 Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på a-kassens ekspeditionskontor og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Et medlem, der flytter fra en afdeling til en anden, skal melde afgang fra den fraflyttede afdeling og tilgang til den tilflyttede afdeling. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 5 Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 16, stk. 1. Forskellige bestemmelser Afsnit 6 14 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. 15 Et medlem, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. 4, stk. 2, kan efter bestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under bestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Bestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegerede m.v., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret. 5

6 16 Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Overtrædelse af ordensforskrifter jf. 12, stk. 2 kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse. Administrativ struktur Afsnit 7 Sektorer 17 A-kassen er en centralt ledet a-kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen. A-kassen er sammensat af sektorer, hvis antal fastsættes af bestyrelsen. A-kassens sektorer er underlagt a-kassens ledelse og har ikke selvstændig kompetence. Alle medlemmer registreres i en af a-kassens sektorer. II. Delegeretmøde 18 Delegeretmødet er den øverste myndighed i alle anliggender (se dog 29). Der afholdes ordinært delegeretmøde hvert 4. år. Indkaldelse skal ske med mindst ni måneders varsel. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. 6

7 19 Delegeretmødet sammensættes på følgende måde: a. Bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af delegeretmødet, men har ikke stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. b. Mandattallet sættes til 83. c. Mandattallet fordeles mellem de geografiske afdelinger på grundlag af et fordelingstal, som fremkommer ved at dividere den enkelte geografi ske afdelings medlemstal med a-kassens medlemstal, således som disse er opgjort ved den umiddelbart forudgående afslutning af a-kassens regnskabsår. d. Frisørernes afdeling og Artisternes afdeling tildeles forlods 1 mandat hver. A-kassens direktør, revisorer og formændene for HK-personale klubberne på forbundskontoret, i København og for provinsen har ret til at deltage i delegeretmødets forhandlinger, men uden stemmeret. 20 Delegeretmødets dagsorden skal være lokal afdelingerne i hænde senest 1 måned før, delegeretmødet finder sted. Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af mandater 3. Forslag til forretningsorden 4. Valg af delegeretmødets referenter 5. Fastsættelse af lønnen for de valgte tillidsrepræsentanter 6. Valg af formand og næstformænd 7. Valg af sektorformænd 8. Beretning om virksomheden 9. Forelæggelse af regnskab 10. Behandling af indkomne forslag 11. Valg af statsautoriseret revisor Forslag skal med kort, skriftlig motivering indsendes fra afdelinger og disse sektorer til bestyrelsen senest seks måneder før delegeretmødets afholdelse og fra a-kassens sektorer/repræsentantskabsgeneral-forsamlinger senest fem måneder før delegeretmødets afholdelse. Herfra undtages dog forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller og trykker samtlige indsendte forslag. Disse skal tilstilles de lokale afdelinger og delegeretmødets deltagere senest en måned før delegeretmødets åbning. Alene delegeretmødet (se dog 29 og 33, stk. 6) kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, alt under forbehold af direktøren for Arbejdsdirektoratets godkendelse. 7

8 III Lokal generalforsamlinger 21 Hvert 4. år afholdes der i lokalafdelingerne sektorgeneralforsamling med henblik på valg af delegerede til a-kassens ordinære delegeretmøde. Dagsorden for sektorgeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Behandling af forslag til a-kassens delegeretmøde 3. Valg af delegerede Ekstraordinær sektorgeneralforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse af ordinær eller ekstraordinær sektorgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse igennem fælles information, lokalbladet, ved lokal annoncering eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Dagsordenen for sektorgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen. Stk. 5 Medlemmer, der ønsker forslag til a-kassens delegeretmøde behandlet på den ordinære sektorgeneralforsamling, må indsende disse til lokalafdelingen, således at de er lokalafdelingen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 6 Afdelingen skal med mindst syv dages varsel give hovedledelsen meddelelse om afholdelse af sektorgeneralforsamling, og en repræsentant for hovedledelsen er berettiget til at deltage i denne - dog uden stemmeret - i andre afdelinger end sin egen. Stk. 7 Sektorgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal medlemmer. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. Stk. 8 Til sektorgeneralforsamlingen har ethvert medlem adgang mod forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle medlemmer kan deltage i afstemningen med en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 8

9 22 Mandatfordelingen inden for de geografiske afdelinger sker efter følgende retningslinier: a. HK-afdelingens samlede antal mandater fordeles på sektorer i forhold til den enkelte sektors andel af afdelingens fordelingstal b. Valg af delegerede foregår på de indkaldte afdelingssektorgeneralforsamlinger c. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to fra hver valggruppe. d. Afstemningerne foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges. IV Bestyrelsen 23 Fra 1. juni 2008 sammensættes bestyrelsen af formand, næstformænd, formændene for a-kassens sektorer samt fællesformanden for hver HK afdeling. Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne en person uden for organisationen HK og HK s a-kasse. Såfremt en sektorformand er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne suppleres af sektorens næstformand med stemmeret, og hvis en sådan ikke er valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt sektorbestyrelsens medlemmer. Såfremt en afdelingsrepræsentant er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne suppleres af sin suppleant med stemmeret. Suppleanten er udpeget af og valgt blandt afdelingens bestyrelses medlemmer..a. Fra 1. august 2007 sammensættes bestyrelsen af formand, næstformænd, formændene for a-kassens sektorer samt en fællesformand fra hver de 7 kommende regionsafdelinger. Herudover deltager en medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne en person uden for organisationen HK og HK s a-kasse. Såfremt en sektorformand er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne suppleres af sektorens næstformand med stemmeret, og hvis en sådan ikke er valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt sektorbestyrelsens medlemmer. Såfremt en afdelingesrepræsentant er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne suppleres af sin suppleant med stemmeret. Suppleanten er udpeget af og valgt blandt de kommende afdelingsregioner. Denne paragraf bortfalder den 31. maj 2008 og erstattes af 23, stk. 1. Medarbejdere ansat af bestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke være medlem af bestyrelsen. 9

10 Såfremt et bestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens 4, og som berettiger til en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter hovedbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræder i stedet. 24 Der vælges suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne vælges i de enkelte afdelingsområder fastsat af bestyrelsen. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten fra det pågældende afdelingsområde. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis et afdelingsområde inden for et delegeretmødes periode ikke har flere suppleanter til disposition og således ikke kan lade sig repræsentere i bestyrelsen, kan afdelings-/afdelingssektorbestyrelserne fra de implicerede afdelinger i afdelingsområdet udpege et nyt bestyrelsesmedlem med observatørstatus for resten af perioden. På tilsvarende måde og med tilsvarende status kan man udpege suppleanter. Hvis formanden afgår i første halvdel af valgperioden, indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde for afholdelse af nyvalg. I andre tilfælde kan bestyrelsen konstituere en stedfortræder til det førstkommende ordinære delegeretmøde. Stk. 5 De i 23, stk. 2 nævnte betingelser gælder også for valg af suppleanter og stedfortræder for formanden. 25 Bestyrelsen er mellem delegeretmøderne a-kassens øverste organ og tager under ansvar over for delegeretmødet beslutninger i alle spørgsmål, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de af direktøren for Arbejdsdirektoratet givne anvisninger. Bestyrelsen er ansvarlig for udbetaling af dagpenge m.v. og varetager ved brug af edb den administration, der er forbundet med udbetalingen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen - såvel hovedkontor som administrative kontorer - har ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. 10

11 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af a-kassens administrationsbidrag. Der fastsættes dog et særskilt administrationsbidrag for hver af de nedenstående medlemsgrupper. a. Ledige medlemmer uden ret til dagpenge. Dog kun op til 6 måneder. b. Medlemmer omfattet af a-kassens 6 måneders introduktionstilbud. c. Medlemmer der deltager i en teoretisk uddannelse. d. Medlemmer af artisternes afdeling af HK s a-kasse. Stk. 5 Bestyrelsesmøde kan indkaldes af formandskabet, eller når mindst halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret begæring herom 25a Bestyrelsen kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Det er den samlede a-kasse, der er ansvarlig for opgaver som anden aktør, jf. stk. 1, efter regler om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Varetagelse af opgaver som anden aktør, jf. stk. 1, skal ved regnskabsaflæggelse følge reglerne i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen m.v. V Formandskab 26 Formanden og en næstformand udgør formandskabet. Formandskabet afgør alle løbende sager, der nødvendigvis skal afgøres mellem bestyrelsesmøderne. Formandskabet, hvis forretningsorden fastsættes af bestyrelsen, afholder møde, så ofte udvalget finder det nødvendigt. VI. Daglig ledelse 27 A-kassens almindelige ekspeditionsmæssige forretning og administration varetages af en af bestyrelsen ansat direktør. Direktøren deltager i bestyrelsens og formandskabets møder, dog uden stemmeret. 11

12 VII Tegningsret 28 Tegningsberettigede er formanden og direktøren i forening eller en af disse i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. VIII Urafstemning 29 Mellem delegeretmøderne kan bestyrelsen lade foretage urafstemning blandt samtlige a-kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Urafstemningen foregår i henhold til den af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde vedtagne fremgangsmåde. Tallene på de for og imod forslagene afgivne stemmer indsendes til bestyrelsen, inden udløbet af den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist. Stemmeflerhed er afgørende for alle således behandlede forslag. Regnskab og revision Afsnit 8 30 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a- kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist, som er fastsat i loven. 12

13 31 Stk.1 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af akassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. 32 De revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed, reviderer a- kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om afdelingerne har valgt anden revisor. Bestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i afdelinger som i hovedkassen. Vedtægtens ikrafttræden m.v. Afsnit 9 33 Nærværende vedtægt, der er revideret på a-kassens ekstraordinære delegeretmøde 10. juni 2007 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft straks. Samtidig ophæves den under 30. november 2005 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar, jf. 5, stk

14 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 5 Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 5. Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet. 14

15 Kassens faglige område Bilag 1 Kassens faglige område er handels- og kontorfaget indeholdende følgende faggrupper: Kontor- og edb-personale, herunder:.. Biblioteksassistenter.. Datamatikere.. Datanomer.. Edb-assistenter.. Edb-produktions-, programmerings- og planlægningsledere.. Informatikassistenter.. IT-diplomuddannelser.. IT-projektledere.. Kontorassistenter.. Kontorfunktionærer og kontorledere.. Mellemledere, ledere, specialister (fx skatterevisorer).. Multimediedesigner.. Skolesekretærer.. Webmastere Laboratorie- og miljøpersonale, herunder:.. Analyseassistenter.. Analysefunktionærer ved Plantedirektoratet.. Arbejdshygiejnikere ved Arbejdstilsynets tilsynskredse.. Laboranter/laboratoriefunktionærer.. Laboratorieassistenter.. Laboratoriekoordinatorer.. Laboratorieteknikere.. Miljøassistenter.. Miljøteknikere.. Sikkerhedsledere.. Tilsynsførende ved fødevaredirektoratet Korrespondenter, herunder:.. ED`ere.. Erhvervssproglige bachelorer Øvrige faggrupper:.. Advokatsekretærer.. Afdelingsledere ved Dansk Røde Kors.. AF-konsulenter.. Akademiøkonomer.. Annoncekonsulenter.. Bedemænd.. Billetkasserere.. Bogbindere.. Bogbinderiassistenter.. Bogholdere.. Brugsgrafikere.. Butiksfunktionærer.. Butiksmedhjælpere.. Centerledere og centermedarbejdere i Dansk Røde Kors.. Croupierer.. Demonstratiser 15

16 .. Demonstratorer.. Digitale integratorer.. Disponenter.. Ejendomsmæglere.. Eksportsælgere.. Ferskvareassistenter.. Fitness instruktører.. Grafikere såvel litografi, typografi som tilrettelægning (dtp).. Grafiske designere.. Grafiske integratorer.. Grafiske trykkere.. Grafonomer.. Handelsrejsende.. Håndbogbindere.. Innovation og entrepreneurship.. Kommunale chefer.. Kommunikationsgrafikere (dtp).. Konsulenter.. Kontorservice.. Kundekontaktcenter.. Lagerfunktionærer.. Lægesekretærer.. Markedsøkonomer.. Mediegrafikere.. Mediekoordinatorer.. Merchere.. Merkonomer.. Multimedia animatorer.. Multimedia integratorer.. Multimediedesignere fra Space Invaders.. Multimediedesignere/Århus købmandsskole.. Pladefremstillere.. Praksissekretærer.. Reprofotografer.. Reprografer.. Revisorer.. Salgskonsulenter.. Serigrafer.. Socialformidlere.. Speditører.. Sundhedssekretærer.. Sælgere.. Tandklinikassistenter.. Tegner/grafikere (dtp).. Tolke (ikke statsautoriserede translatører) gruppen kan ikke dimittendoptages.. Transportlogistikere.. Trykkeriarbejdere.. Ufaglærte (repro).. Veterinærsygeplejersker.. Vizualizere.. Web-integratorer Tjenestemandsansatte inden for ovenstående områder. Elever og praktikanter inden for ovenstående områder. Freelancere inden for ovenstående områder. Endvidere indgår følgende faggrupper, der kan optages i Dansk Frisør og Kosmetikerforbund: 16

17 .. Assistenter i sol- og fitnesscentre.. Dame- og herrefrisører.. Frisører ansat i den offentlige sektor.. Kosmetikere.. Kosmetologer.. Make-up artister.. Manicurister.. Parykmagere.. Pedicurister.. Servicedamer ansat på saloner.. Teaterfrisører Samt følgende faggrupper, der kan optages i Dansk Artist Forbund:.. Artister.. Dansere.. Modeller.. Sangere.. Skuespillere.. Solister 17

18 Grænse-/samarbejdsaftaler inden for kassens faglige område Bilag 2 Kassens Handelssektor Grænse- og samarbejdsaftale af mellem HK og Specialarbejderforbundet, vedr. organisationernes arbejdsområder inden for engroslagrene. Grænseaftale af mellem HK og GastronomiskLandsforbund, vedr. organisering af personale beskæftiget i delikatesseafdelinger i supermarkeder. Grænseaftale af mellem HK og NNF, vedr. tilhørsforholdene for personale, beskæftiget i butikker, der handler med kød, viktualier o.lign. Aftale af mellem HK og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet i Danmark og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, vedr. overenstkomstdækning for medarbejdere i butikkernes ferskvareafdeling. Aftale om procedure for overflytning af medlemmer mellem Ledernes Hovedorganisation og HK Handel, HK Privat af 25. januar Grænse- og samarbejdsaftale mellem Dansk Metal og HK Danmark for IT-området af 15. august Samarbejdsaftale mellem LO og FTF af 26. april Samarbejds- og grænseaftale mellem LO og AC af 1. juni Kassens Privatsektor Grænseaftale af mellem HK og Dansk Funktionærforbund, vedr. organisering af administrativt personale, samt ledere og lærere ansat inden for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark, samt på daghøjskoler og projekter igangsat af AOF. Grænseaftale af mellem HK og DBL, angående organisationsforhold for bankområdet. Grænseaftale af mellem HK, v/handels- og Kontorfunktionærforeningen i København, kontorafdelingen og Rejseledernes Landsklub/Flyvebranchens Personale Union under Dansk Funktionær Forbund, vedr. beskæftigelse i Dansk Folkeferie. Grænseaftale (udateret) mellem HK og Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning under Dansk Funktionærforbund, vedr. ejendomsinspektører. Grænseaftale af mellem HK og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL), for Falcks Redningskorps A/S. Grænseaftale af mellem HK og Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke, vedr. organisering af receptionspersonale/administrativt personale i Dansk Folkeferies feriebyer. Samarbejdsaftale af mellem HK og Telekommunikationsforbundet, vedr. overenskomstdækningen og organiseringen af telekommunikationsbranchen. Gensidighedsaftale af mellem HK og Dansk Musiker Forbund. Aftale af mellem HK og Husligt Arbejder Forbund (nu FOA), vedr. organisationsforholdene i HAF`s (FOA s) lokalafdelinger. Grænseaftale af mellem HK/Sam-Data og Teknisk Landsforbund, vedr. Edb-medarbejdere. Dansk Funktionærforbund tilsynsfunktionærer ved levnedsmiddelkontrollen, dateret Dansk Funktionærforbund vedr. trikinkontrollører (trikinøser), dateret

19 Dansk Funktionærforbund foreningen af veterinærsygeplejersker, dateret LO og FTF vedr. organisationsforhold for dagbladsområdet, dateret LO og FTF vedr. Danske Apotekteknikeres Forening (DATF), dateret LO og FTF vedr. hospitalslaboranter, dateret Teknisk Landsforbund vedr. laboranter, dateret HK og Dansk Journalistforbund, dateret Grænsedragningsaftale mellem Dansk Postforbund (nu SID/Post) og Dansk Post- og Giroforening (nu HK/Post & Kommunikation) aftale af 15. maj 1990 med tillægsaftale af 30. september Samarbejds- og grænseaftaler mellem LO og AC, samt mellem HK og Erhvervssprogligt Forbund af 1. juni Grænse- og samarbejdsaftale mellem Dansk Metal og HK Danmark for IT-området af 15. august Samarbejdsaftale mellem LO og FTF af 26. april Samarbejds- og grænseaftale mellem LO og AC af 1. juni Kassens Statssektor Grænseaftale mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Statsansattes Kartel. Grænseaftale mellem CO II og CO-STAT (nu Statsansattes Kartel) af 6. juni 1988 om organisering af ansatte i ministerier, styrelser, virksomheder og tilskudsinstitutioner, hvor staten godkender eller øver indflydelse på ansættelsesvilkårene Aftale mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Statsansattes Kartel af 9. februar 1996 om grænsedragning af stillinger i Folketingets administration Tillæg til protokollat mellem Dansk Røde Kors, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og HK/STAT Danmark af 22. marts 1995 samt samarbejdsaftale mellem SL og HK/STAT af 19. december 1994 Grænse- og samarbejdsaftale mellem Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark og Teknisk Landsforbund af 18.juni 1974 og 1. august 1974 for edb-medarbejdere og laboratoriefunktionærer Samarbejds- og grænseaftale af 1. juni 1997 mellem Landsorganisationen (LO) og Akademikernes Centralorganisation (AC) Aftale af 5. februar 1991 mellem Akademikernes Centralorganisation, Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Tjenestemænd- og Overenskomstansattes Kartel om grænsedragning af forhandlings- og aftaleret for bacheloruddannede. Grænse- og samarbejdsaftale mellem Dansk Metal og HK Danmark for IT-området af 15. august Samarbejdsaftale mellem LO og FTF af 26. april Samarbejds- og grænseaftale mellem LO og AC af 1. juni Kassens Kommunalsektor Grænse- og samarbejdsaftale af 25. marts 1993 mellem HK/ KOM- MUNAL, Danmarks Jurist- og økonomforbund, Lærernes Centralorganisation og Foreningen af Kommunale Chefer. Grænse- og samarbejdsaftale af 25. marts 1993 mellem HK/ KOM- MUNAL og Lærernes Centralorganisation. Grænseaftale af 11. juni 1985 mellem HK (HK/KOMMUNAL) og Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Samarbejdsaftale af 11. juni 1985 mellem HK (HK/KOMMUNAL) og Danmarks Jurist- og Økonomforbund. 19

20 Grænseaftale af 23. november 1981 mellem Dansk Kommunal Arbejderforbund og HK (HK/KOMMUNAL) vedr. rådhusbetjente, biblioteksbetjente og piccoloer/piccoliner. Grænse- og samarbejdsaftale af 29. juni 1988 mellem HK (HK/ KOMMUNAL) og Dansk Kommunal Arbejderforbund vedr. alarm og vagtcentralen. Grænseaftale af 11. februar 1987 mellem Foreningen af Sygehusadministratorer i Danmark og HK (HK/KOMMUNAL) og Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Samarbejdsaftale af 11. februar 1987 mellem Foreningen af Sygehusadministratorer i Danmark og HK (HK/KOMMUNAL) og Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Samarbejdsaftale af 17. januar 1979 mellem LO og FTF angående organisationsområder for socialpædagoger, der er ansat inden for den kommunale sektor. (Indeholdende Grænseaftale mellem HK og Socialpædagogernes Landsforbund). Grænseaftale af 12. april 1984 mellem HK (HK/KOMMUNAL) og Forbundet for offentligt ansatte/dansk Kommunal Arbejderforbund vedr. kommunalt ansatte pladsanvisere. Grænseaftale af 23. september 1995 mellem HK (HK/KOMMUNAL) og Danmarks Jurist og Økonomforbund (Amtsrådsforeningens område) Samarbejdsaftale af 23. september 1995 mellem HK (HK/ KOMMU- NAL) og Danmarks Jurist og Økonomforbund (Amtsrådsforeningens området). Grænse- og samarbejdsaftale af 26. juni 1996 mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL Samarbejdsaftale mellem HK/Kommunal og Teknisk Landsforbund for medarbejdere ansat i de tekniske forvaltninger i amter og kommuner. Aftale mellem HK/Kommunal og Københavns Kommunes Embedsmandsforening (KKE) om forhandlings- og aftaleret for medlemmer af KKE, der er ansat i Københavns Kommune, H:S og HUR samt institutioner m.v., hvor Københavns Kommunalforening har haft forhandlings- og aftaleretten. Grænse- og samarbejdsaftale mellem Dansk Metal og HK Danmark for IT-området af 15. august Samarbejdsaftale mellem LO og FTF af 26. april Samarbejds- og grænseaftale mellem LO og AC af 1. juni

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FORFTFa

VEDTÆGTER FORFTFa VEDTÆGTER FORFTFa 01.01.2017 AFSNIT 1 Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Samarbejdsvedtægter for HK Midt.

Samarbejdsvedtægter for HK Midt. Samarbejdsvedtægter for HK Midt. Afsnit 1 navn og formål 1 Foreningens navn er HK/Danmark (HK) Midt afdeling, omfattende sektorerne HK/Privat, HK Handel, HK Kommunal og HK Stat, hjemmehørende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Dansk Funktionærforbund. Faglig Puls har hjemsted i Københavns

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (endelig udgave - sprogligt revideret 2010) Standardvedtægt for fællesklubber under HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening 2002 1 Vedtægter for fællesklubber

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere