REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden"

Transkript

1 REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte 1. Valg af dirigent Anders Lindholm blev valgt. Da Anders var nødt til at forlade mødet tidligt overtog Jonas Bæklund den sidste halve time. 2. Valg af referent Rikke Bendlin blev valgt. 3. Godkendelse af mødets hhv. generalforsamlingens rettidige indkaldelse Godkendt. 4. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 5. Godkendelse af referat fra ordinært afdelingsmøde den 2. april 2008 (husstandsomdelt 6.maj 2008, se evt. /bestyrelsen/). Godkendt. 6. Afdelingsbestyrelsens beretning Der har siden sidste møde d. 2/4 08 været udført renovering af kloakkerne på Helsingforsgade, i forbindelse med ved tidligere lejligheder omtalte problemer med rotter. Dette blev gjort at kommunen, der fremrykkede deres i forvejen planlagte renovering. Dette synes indtil videre helt at have afhjulpet problemerne med rotter. Der har dog været en betydelig omkostning for Dania Kollegiet i forbindelse med rotterne blandt andet i tabte huslejeindtægter og skadedyrsbekæmpelse, og da et ansvar har været svært at placere, må Dania Kollegiet selv dække disse udgifter. Derudover er der blevet lagt nyt tag på Finlandsgade 16A og 16B. D. 25. oktober blev der afholdt aktivitetsdag, med et godt fremmøde på ca. 25 mand. Derudover meldte en del beboere tilbage til bestyrelsen, med tilsagn om at udføre opgaver på andre tidspunkter. Den gode opbakning medførte at alle opgaver blevet klaret på blot et par timer. 7. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen Der var ingen meddelelser fra afdelingsbestyrelsen.

2 8. Meddelelser fra diverse udvalg Baren informerer om, at de umiddelbart efter beboermødet holder generalforsamling. 9. Gennemgang af kollegiets regnskab for 2007/2008 Regnskabet vil blive husstandsomdelt senest en uge før mødet. Kasseren gennemgår kort de samlede tal. Der er et overskud i år i forhold til det budgetterede, da man har haft færre udgifter end planlagt. Dette overskud er henlagt til PPV kontoen (Periodisk Planlagt Vedligeholdelse). Der bliver spurgt til hvad der skal ordnes det kommende år ifølge PPV planen. Der er planlagt udskiftning af komfurer i Dania I+II. Bestyrelsen ved endnu ikke om det vil blive gjort løbende som hidtil, eller om der er på tide at lave et samlet indkøb, hvor alle bliver skiftet samtidig. Der skal desuden ses på om nogle af trægulvene i Dania I+II trænger til udskiftning. Der bliver spurgt til punktet Boligafgifter og lejer, hvor afvigelsen kommer fra, dette er der ikke umiddelbart nogen forklaring på, andet end at det er småting i forhold til budgettet/regnskabet. Kasseren tilbyder at undersøge det nærmere. Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet. 10. Bestyrelsens forslag Forslag om pålægning af gebyr for leje af det nye fællesrum på 50 kr. Forslag om pålægning af gebyr for leje af det nye fællesrum på 100 kr. Ovenstående to forslag blev diskuteret samlet. Der begynder at komme flere og flere småudgifter i forbindelse med udlejning af fællesrummet, som man ikke kan pålægge en bestemt lejer skylden. Sådanne ting vil bestyrelsen gerne have dækket. I forhold til andre kollegier er det meget beskeden afgift der er foreslået. Herudover er der kig på nyindkøb til rummet, som f.eks. en ordentlig gulvvasker, samtidig med at det er ønskeligt at der opbygges et vist lager af glas mv., og da disse er billigere at købe i større mængder, er en hvis formue ønskelig. Lige nu bliver udgifterne afholdt vha. beboerkontoen som bestyrelsen råder over, samt kassen folk betaler til når ting smadres. Især i forbindelse med brug fra beboerkontoen kunne der være en rimelighed i, at det er dem der bruger rummet der også betaler. Fællesrumsudlejerne oplyser at rummet i øjeblikket er udlejet ca. 150 gange om året. Med et gebyr på 50 kr. henholdsvis 100 kr., vil dette give en årlig indtægt på 7500 kr. henholdsvis kr. Der bliver diskuteret om 50 kr. eller 100 kr. er bedst. Begge beløb er små i forhold til, hvad man kan komme ud for at betale for tilsvarende lokaler på andre kollegier. Et argument for 50 kr. er, at 100 kr. måske er meget hvis man blot lejer rummet til et lille familiearrangement. Hvis nogen af forslagene vedtages, pålægges gebyret fra d. 12/ De relevante parter vil blive informeret via mail. Der bliver først stemt om 50 kr, og herefter 100 kr. Forslaget med flest stemmer for vil blive vedtaget: Afstemning om 50 kr. gebyr. (Nedstemt) 7 for 1 imod

3 11 blankt Afstemning om 100 kr. gebyr (Vedtaget) 11 for 1 imod 7 blankt Forslag om indskærpelse af regler for ro i forbindelse med leje af det nye fællesrum uden for eksamensperioden Bestyrelsen har haft en del klager fra beboere omkring støj fra det nye fællesrum. Lejerne af rummet er generelt dårlige til at holde vinduer og døre lukket, og at holde musikken på et moderat niveau. Desuden er folk dårlige til at holde sig inden døre, og ikke lave larm uden døre. Derfor ønsker bestyrelsen at reglerne som i øjeblikket er gældende i eksamensperioden skal være gældende hele året. Der er ikke de store ændringer i de to regelsæt, men det er ment som et forsøg på i endnu højere grad at præcisere reglerne og skære dem ud i pap. Det nuværende regelsæt for eksamensperioder bliver fremvist. Et problem i denne forbindelse er, at det ikke altid er det nye fællesrum støjen og problemerne kommer fra, men i ligeså høj grad fra det gamle fællesrum eller private lejemål. Et andet problem er også hvordan reglerne skal håndhæves. I øjeblikket behandles klager af bestyrelsen, men hvad gør man hvis det bliver påstand mod påstand. Det er ikke rimeligt at bestyrelsesmedlemmer skal kunne kaldes op om natten, for at afgøre om der er for megen støj. Der bliver spurgt til hvor klagerne kommer fra, og det er hovedsageligt fra beboere i nærheden og i stueetagen, men det er ikke ét bestemt sted de kommer fra. En beboer gør opmærksom på, at det jo også er et kollegie vi bor på, hvor en smule støj derfor må forventes. Yderligere foreslås det, at det nok er bedre at afhjælpe problemerne, frem for at lave indskærpelser. F.eks. kunne der laves ordninger så dørene smækkede automatisk, og i samme omgang fjerne krogen der forhindrer dørene i at lukke af sig selv. Dette vil blive taget op til videre undersøgelse af den kommende bestyrelse. Der stemmes herefter om indførelse af eksamensreglementet til hele året: Afstemning om skærpede regler for det nye fællesrum: 7 for 6 imod 6 blankt 11. Valg til afdelingsbestyrelsen Der skal vælges: 1. Formand for afdelingsbestyrelsen 2. Fire medlemmer af afdelingsbestyrelsen suppleanter Ifølge vedtægterne skal afdelingsbestyrelsen bestå af 3 5 medlemmer, dog skal antallet af medlemmer være ulige. Der er ikke noget krav om at formanden skal vælges først på beboermødet, og da ingen stillede op til denne post, blev i stedet valgt tre nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen ved fredsvalg. Disse vil så til førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig. De nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen er Torben Jakobsen, Morten Elmvig Bruhn og Søren Sneftrup. Herudover blev også to suppleanter valgt ved fredsvalg. Disse blev Anders Lindholm og Mette Marie Jørgensen.

4 12. Valg til div. poster Formålet med dette punkt var ikke at vælge nye ansvarlige og hermed afsætte de gamle. I stedet ønskedes yderligere ansvarlige til en række af posterne. Nedenfor følger en liste af de tilkommende ansvarlige: Fællesrumsudlejere: Anders Lindholm vil gerne starte til foråret på denne post. Revisorer: Marie Konge Pedersen Forældrerepræsentant: Karl Krassel Flagmester: Jeanette Pinderup De hidtil ansvarlige fortsætter stadig indtil bestyrelsen får andet at vide. 13. Behandling af indkomne forslag Indkomne forslag fra Torben Jakobsen og Søren Sneftrup: Forslag om bedre støjisolering af og mere effektiv udluftning i det nye fællesrum: I forbindelse med støjisolering mener forslagsstilleren at det ikke udelukkende kan være det, at folk har åbne døre, der giver generende støj. Bestyrelsen har kontaktet Kollegiekontoret om hvad forslagene vil koste, men har endnu ikke fået noget svar. Den nye bestyrelse bør gå videre med sagen. Alle beboere er desuden velkomne til at komme med forslag til bestyrelsen om, hvorledes støjproblemer mm. kan afhjælpes. Der er enighed om at tingene bør undersøges yderligere, før der kan stemmes om noget konret. Forslaget frafaldes. Forslag om flere fællesrumsansvarlige, der har til formål at sikre en objektiv vurdering af støjgener: Forslaget er baseret på det også tidligere på mødet diskuterede problem, at klagesager let kan udvikle sig til at være påstand mod påstand. Problemet er hvem der gider stille sig til rådighed midt om natten, til at blive kontakte for at vurdere situationen. Det påpeges desuden også, at klager skal behandles af bestyrelsen, det er ikke noget fællesrumsudlejerne har indflydelse på. Det er som sådan heller ikke muligt at tvinge flere til at være fællesrumsudlejere, forslaget er derfor ikke noget der konkret kan stemmes om. Bestyrelsen er altid interesseret i flere fællesrumsudlejere. Forslaget frafaldes. Forslag om større gennemsigtighed/udspecificering og af forpligtigelser overfor Bolignet Århus og herunder opsigelse af samarbejdet med denne. Der har været flere problemer med Internettet på det sidste, det ønskes uddybet hvad vores penge egentlig går til. Bolignet Århus er en forening, som kollegiet er medlem af, der er derfor også mulighed for at få agtindsigt i sager i forbindelse med Bolignet Århus. Andre kollegier har undersøgt markedet for priser, og fandt frem til at Bolignet Århus faktisk havde en meget konkurrencedygtig pris, hvis man tager alle ydelser med i betragtning. Det oplyses at det ikke er muligt at afmelde enkelte lejemål. Igen var der ikke meget der kunne stemmes om, forslaget frafaldes derfor. Forslag om længere åbningstider i vaskeriet Spørgsmålet er hvorfor vaskerierne er lukket på visse tider af døgnet. Svaret er at det generer beboerne over vaskerierne, i henhold til diskussion på beboermødet 17/ Da ingenting er ændret siden da, må man gå ud fra, at det stadig er til gene. Forslaget frafaldes af forslagsstillerne, da det virker til at genere beboerne.

5 Indkomne forslag fra Tina Forslag til reparation af bænk til bænkpres Der vælter skumgummi ud af bænken, dette er ikke særlig hygiejnisk. Bestyrelsen oplyser, at reparationen er igangsat. Forslag til indkøb af træningsmåtter Nye måtter er allerede indkøbt. Forslag til indkøb af træningselastikker Der henvises til at den motionsrumsansvarlige kontaktes. Indkøbet er af så beskeden art, at det ikke behøver til afstemning på et beboermøde. Indkomne forslag fra Lene Telefonpenge til fællesrumsudlejerne, 100 kr. /år pr. udlejer. Fællesrumsudlejerne har i forbindelse med deres hverv nogle udgifter til sms, telefon, papir i forbindelse med udlejning. Det er ikke meningen at det skal koste noget af være frivillig. Et problem er, hvordan forslaget skal administreres hvis folk kun er udlejere i kortere tid, dette må der kunne findes en løsning på, f.eks. at afregne månedligt. Der stemmes om forslaget: Afstemning om telefonpenge til fællesrumsudlejerne: 13 for 1 imod 5 blankt Indkomne forslag fra Marie og Thorsten Rørbæk. (Forslagstillerne er ikke til stede). Montering af anordning på anlægget i det nye fællesrum, som sikrer maksimalt lydniveau: Det virker umiddelbart som en god idé. Det kræver dog nærmere undersøgelse, da ingen af de deltagende ved mødet umiddelbart kender til nogle gode løsninger. Den kommende bestyrelse vil generelt arbejde for at afhjælpe gener fra det nye fællesrum. Der stemmes om forslaget: Afstemning om montering af anordning: (Nedstemt) 1 for 12 imod 6 blankt Tab af ret til at benytte fællesrummet til fester ved klager over støj, samt efterfølgende inddragelse af depositum: Tab af ret til leje af fællesrummet er automatisk blevet vedtaget ved det tidligere forslag stillet af bestyrelsen omkring skærpede regler udenfor eksamensperioden. Muligheden for inddragelse af depositum er drøftet med Kollegiekontorets jurist, og er ikke juridisk muligt. Fastsættelse af sluttidspunkt for fester og lign., der skal sikre et minimum af garanteret nattesøvn: Dette ville være utrolig ærgeligt, i stedet bør der som allerede tidligere nævnt arbejdes for afhjælpelse af støjgener. Der stemmes om forslaget: Afstemning om sluttidspunkt: (Nedstemt) 0 for

6 16 imod 3 blankt Indkomne forslag fra Marie Konge: Indkøb af rengøringsmaskine til det nye fællesrum, med en maksimal pris på kr.: Der ønskes indkøbt en maskine til vask af gulvet, da de nuværende gulvskrubber ikke er tilstrækkelige til rengøringen. Der er allerede en undersøgelse/afprøvning i gang. Problemet er, at gulvet generelt er svært at rengøre. På den anden side må folk også lægge knofedt i, det er mange penge at lægge i noget, der ikke er strengt nødvendigt. Spørgsmålet er også om det er en god idé, at mange mennesker skal betjene den. Det nævnes at udgiften eventuelt kan holdes op imod, at der årligt bruges kr. på rengøring af vaskerummene. En bedre løsning end den nuværende er ønskværdig, men om en maskine er løsning, er det store spørgsmål. Der bør måske i stedet arbejdes videre med et mere konkret forslag, før noget kommer til afstemning. Forslagsstilleren frafalder forslaget. 14. Eventuelt Der er indkommet et anonymt forslag om rygeforbud på fælles gangarealer og opgangstrapper. En beboer har følt sig meget gerenet over folk der står og ryger ved luftindtræk til lejlighederne i Dania II. Eftersom forslaget er indkommet anonymt kan der ikke stemmes om det, derfor tages det op under eventuelt. Bestyrelsen ønsker dog at gøre opmærksom på problematikken, da mange rygere sikkert slet ikke er opmærksomme på det. Problemet er at luftindtrækkene er placeret direkte ud til trappeopgangene. Bestyrelsen har desuden undersøgt om det er juridisk muligt, da det er en gråzone, om hvorvidt det er udendørs eller folks egen bolig. Der er ikke kommet noget endeligt svar på dette. Det forslås at bestyrelsen eventuelt hænger sedler op omkring problemet. I samme forbindelse påpeges det, at cigaretskodder generelt også er et problem, hvor folk bla. Smider dem ud fra højere liggende etager, til gene for de der bor i stueetagen. For beboere der er flyttet ind på kollegiet før 1/ er det muligt at få udskiftet beboermappen, til en mere tidssvarende udgave. Bestyrelsen kan kontaktes omkring dette. Mange har ydret ønske om at få vasket vinduer udendørs. Bestyrelsen har modtaget et tilbud på omkring kr. + moms. Dette er ret billigt, ca. 30 kr. + moms pr. beboer. Bestyrelsen vil få dette gjort hurtigst muligt, og det vil så blive taget op til et senere beboermøde, om hvorvidt det skal være en fast ordning En beboer har følt sig utryg på kollegiet, i forbindelse med indbrud. Bestyrelsen ønsker at høre, om andre har samme problemer. Det er der tilsyneladende ingen tilstede der har, men der foreslås at få nabohjælp skilte fra politiet. I det gamle fællesrum vil bestyrelsen forsøge at finde ud af hvem der bruger det og hvornår, så det bliver nemmere at finde ud af hvem der holder abefester dernede. Der er også undersøgt tilbud om, at få fast sæbedosering på vaskemaskinerne, dette vil blive taget op på et senere beboermøde.

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere