Skåstrup V. Side 1 af 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skåstrup V. Side 1 af 10"

Transkript

1 Skåstrup V Side 1 af 10

2 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade Bogense Tlf.: Web: Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden (olieudslip, kemikalieudslip og lignende), kontaktes Nordfyns Kommune på tlf.: I nødstilfælde uden for kommunens åbningstider kan beredskabet kontaktes på tlf Medlemsstat Kommune Danmark Nordfyns Kommune DKBW Nr. 460 Stationsnummer Stationsnavn DKBW Navn kort Hydrologisk Reference 070M Skåstrup V Skåstrup V 5120M UtmX UtmY Reference Net EUREF89 UTMZone 32 Side 2 af 10

3 Oversigtskort Her står du Varsling ved forringet badevandskvalitet Toiletfaciliteter Skraldespand Kontrolpunkt Handicapfaciliteter Parkering Redningskrans Drikkevand Badning frarådes ud for regnvandsudløbene Stranden er 850 meter lang og er markeret med en blå streg. Side 3 af 10

4 Klassifikation I løbet af badevandssæsonen udtager Nordfyns Kommune rutinemæssigt kontrolprøver af badevandet, der analyseres for to såkaldte indikatorbakterier; E.coli og enterokokker. Begge bakterier findes i tarmen på varmblodede dyr og mennesker, hvorfor tilstedeværelsen af indikatororganismerne indikerer, at der er sket en fækal forurening af badevandet ved stranden. Koncentrationerne af de to fækale bakterier danner grundlag for beregningen af en klassifikation af badevandet. Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Klassifikationen Udmærket gives til badevande af bedst mulig kvalitet, hvor koncentrationen af fækale bakterier i badevandet er meget lav, mens klassifikationen Ringe gives til badevande, hvor koncentrationen af fækale bakterier i perioder er så høj, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at bade i vandet. Badevandet i Skåstrup V er klassificeret: God Badevandskvaliteteten er god Udmærket God Tilfredsstillende Ringe Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget i badevandssæsonen i perioden Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start. Strandens fysiske forhold Stranden er en fin bred strand, der udgøres af fint sand med små og mellemstore sten spredt jævnt over stranden. Ved vandkanten intensiveres mængden af sten i perioder. Havbunden ud for stranden udgøres af fint sand med små og mellemstore sten spredt over bunden. Flere steder både på stranden og på bunden findes enkelte store sten. Stranden er 15 meter bred og er 850 meter lang (se strandens afgrænsning på oversigtskortet). Side 4 af 10

5 Strandens geografiske forhold Stranden ligger på Fyns nordvest kyst ud mod Kattegat ned for et større sommerhusområde. Sommerhusområdet og strandens adskilles af et større grønt område, hvorfra den smukke udsigt kan nydes fra de mange opsatte bænke i området. Der kan køres til strandens via Strandgyden, der fører til en stor parkeringsplads med toiletfaciliteter. Der er ikke mulighed for parkering i sommerhusområdet. Hydrologiske forhold Vandet i Kattegat ud for stranden er klassificeret som brakvand. Strømretningen ved stranden er skiftende og der er ikke en primær strømretning ved stranden. Strømretningen er vurderet 38 gange i perioden og den procentvise fordeling er vist på de to grafer nedenfor. Strøm fra [%] Strøm fra [%] NV 315 V 270 SV N 0 20 NØ Ø 90 SØ 135 S 180 Ingen NV V SV S SØ Ø NØ N I perioden er strømretningen vurderet 38 gange ved stranden og den procentvise fordeling er vist Området omkring stranden ved Skåstrup V er lavvandet og vandstanden stiger roligt ud fra kysten. Ifølge et topografisk kort er vanddybden under 2 meter 300 meter ud fra kysten. Det angivne dybdeforhold skal tages med forbehold. Side 5 af 10

6 Kilder til fækal forurening Fækalier fra mennesker og dyr i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Nordfyns Kommune har undersøgt området omkring stranden for fækale kilder. 100 meter øst for stranden findes Skåstrup Strand Renseanlæg. Renset spildevand fra anlægget udledes via en 400 meter lang havledning i vinterperioden. I sommerperioden pumpes spildevand fra sommerhusområdet til Bogense Renseanlæg, hvorfor der ikke udledes renset spildevand ved Skåstrup Strand i badevandssæsonen og anlægget dermed ikke har indflydelse på badevandskvaliteten. Pumpen ved renseanlægget er forsynet med et nødoverløb, der kan aktiveres i tilfælde, hvor kapaciteten af kloaknettet overskrides. Dette vil kun kunne forekomme sjældent i sommerperioden. I tilfælde af at der forekommer betydende overløb i badevandssæsonen, vil Nordfyns kommune varsle om risiko for forringet badevandskvalitet på skiltet ved stranden (se oversigtskort) samt på kommunens hjemmeside: Langs med stranden findes flere regnvandsudløb. I tørvejr vil regnvandsudløbene normal ikke være aktive. I forbindelse med nedbør er der mulighed for udløb af regn- og overfladevand fra regnvandsudløbene. I sådant tilfælde kan regnvandet skylle fækalier fra dyr på veje og tage med regnvandet ud i badevandet og Nordfyns Kommune fraråder derfor strandens gæster at bade ud for drænudløbene. På figuren nedenfor er regnvandsudløbene, der findes indenfor det definerede badeområde markeret med en blå pil. Kommunes opfordring til ikke at bade ud for regnvandsudløbene gælder i lige grad eventuelle regnvandsudløb, der ikke er registreret på figuren nedenfor. Overblik over registrerede regnvandsudløb ved Skåstrup V Side 6 af 10

7 2.000 meter sydvest og 880 meter nordøst for stranden har et vandløb (Skelbækken mod sydvest og Nyhaveafløbet mod nordøst). Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier. Nordfyns Kommune fraråder badegæster at bade i udløbet af vandløbene og opfordrer til, at strandens gæster bader indenfor den definerede afgrænsning af stranden, hvor kommunen rutinemæssigt kontrollerer badevandskvaliteten i badevandssæsonen (1. juni - 1. september). Indenfor strandens afgrænsning har vandløbene ikke indflydelse på badevandskvaliteten ved stranden. På figuren nedenfor er et overblik over de nærmeste mulige kilder til fækal forurening af badevandet ved Skårup V vist. Nyhaveafløbet R Skelbækken Overblik over de nærmeste mulige kilder til fækal forurening af badevandet ved Skåstrup V Badende ved stranden bør altid være opmærksomme på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. lystbåde, gylletanke og kloakledninger. Hvis Nordfyns Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Risiko for cyanobakterier (blågrønne alger) og fytoplankton Risikoen for opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav. Risikoen for opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav. Opblomstring af blågrønne alger og fytoplankton kan altid forekomme. Særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand. Opblomstringen er oftest meget pludselig og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Side 7 af 10

8 Alger kan producere giftige stoffer som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved f.eks. at bade i eller sluge vand med indhold af alger. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af algeholdigt vand. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten og misfarvning af vandet. Alger kan have forskellige farver. I Danmark giver fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning. Følgende baderåd bør altid følges: Se efter om der er information, der fraråder badning. Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene. Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden. Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer. Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand. Hvis Nordfyns Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Side 8 af 10

9 Risiko for makroalger Der er lav risiko for opskylning af store mængder tang (makroalger) i vandkanten ved stranden. Det frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af det opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Kortvarige forureninger Ved en kortvarig forurening forstås en forurening med fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Nødoverløbet på pumpestationen ved Skåstrup Renseanlæg har mulighed for at forårsage en kortvarig forurening af badevandet. Dette vil kun kunne forekomme sjældent i badevandssæsonen. Hvis der forekommer betydende overløb fra nødoverløbet, vil Nordfyns Kommune varsle om risiko for forringet badevandskvalitet på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Forureningens omfang vil afhænge af forureningens omfang samt vejr- og strømforhold. Forvaltningsforanstaltninger Da belastningen af renseanlægget ved Skåstrup Strand øges i sommerperioden, pumpes spildevandet fra anlægget til centralrenseanlægget i Bogense, hvormed det sikres, at badevandet ikke påvirkes af det rensede spildevand. I det omfang det er muligt pumpes spildevandet fra området også til Bogense i vinterperioden for at rense spildevandet bedst muligt og dermed skåne vandmiljøet mest muligt. Side 9 af 10

10 Anden forurening Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster bør være opmærksomme på risikoen for skarpe genstande i sandet og opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden samt ved parkeringspladsen. Risikoen for kemiske forureninger (eksempelvis olieudslip) er meget lav. Hvis Nordfyns Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: Badegæster opfordres til at kontakte Nordfyns Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Revision Badevandsprofilen er udarbejdet i forbindelse med badevandssæsonen Badevandets klassifikation revideres hvert år i maj måned og badevandsprofilen opdateres efter behov. Side 10 af 10

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere