Dansk Gasteknisk Center a/s. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Gasteknisk Center a/s. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Dansk Gasteknisk Center a/s Årsrapport 2012 CVR-nr regnskabsår

2 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Noter... 15

3 3 Selskabsoplysninger Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm CVR-nr Rudersdal Kommune Telefon Telefax: Bestyrelse: Peter A. Hodal Bjarke Pålsson Susanne Juhl Ole Albæk Pedersen Jens Jakobsson Allan Schefte Astrid Birnbaum Søren Stjernqvist Direktion: Peter I. Hinstrup Pengeinstitut: Danske Bank Revisor: Henrichsen & Co Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 4 Ledelsesberetning Virksomhedens hovedaktiviteter DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. DGC er det danske center for gasteknisk rådgivning, udvikling, undervisning og information. DGC arbejder med alle former for energigasser: naturgas, bygas, biogas, flaskegas, forgasningsgas og brint, samt med kombinationer af energigasser og vedvarende energi. DGC udfører rådgivningsopgaver, laboratorieforsøg og -afprøvning, feltmålinger, undervisning og certificering for energiselskaber, myndigheder, organisationer, udstyrsleverandører, installatører, industri, rådgivere og andre kunder i ind- og udland. DGC er dansk Notified Body (godkendelsesinstans) inden for gaskedler og andet gasudstyr og udfører verifikation af CO 2 -emission fra kraftvarmeanlæg i samarbejde med LRQA Danmark. DGC's laboratorium er akkrediteret under DANAK til måling og sikkerhedsmæssig afprøvning af udstyr og anlæg til gasanvendelse samt til udførelse af gasanalyser. I 2012 opbyggede og indviede DGC Testcenter for grønne gasser, støttet under Energistyrelsens GreenLabs DK-ordning, som skal betjene danske og udenlandske kunder med analyser og målinger af bl.a. biogas, forgasningsgas og brint. Aktiviteter Energiforliget 2012 har som mål at realisere en grønnere energifremtid for Danmark. DGC arbejder sammen med den danske gassektor med teknologier, der på kort og længere sigt bringer gasnettet i spil for at understøtte en fremtidig energisektor præget af fluktuerende vedvarende energi. DGC bidrager ved: fortsat at optimere den eksisterende gasanvendelse med hensyn til effektivitet, miljø og sikkerhed at styrke energisikkerheden yderligere gennem forberedelse af gassystemet på mere varierende gassammensætning at muliggøre gassystemets samspil med vedvarende energi gennem udvikling af kreative fleksible energiløsninger at gøre gassen grønnere gennem tilsætning af CO 2 -neutral energigas produceret på basis af biomasse, vindmøllestrøm eller andre VE-teknologier.

5 5 Ledelsesberetning (fortsat) Ud over projektvirksomheden gennemfører DGC løbende et teknologisk serviceprogram rettet mod gasselskaber og omverdenen. DGC har igen i 2012 fortsat et væsentligt internationalt engagement, som bl.a. sigter på at etablere et stort europæisk projekt omkring harmoniseret europæisk gaskvalitet. Økonomi Årets resultat på 266 t. kr. efter skat anses for tilfredsstillende og i overensstemmelse med årets budget. Der forventes et resultat i 2013 på linje med Ejerkreds DGC ejes af de danske gasinfrastrukturselskaber HMN Naturgas I/S, DONG Gas Distribution A/S, Energinet.dk, Naturgas Fyn A/S og HOFOR A/S (tidligere Københavns Energi). DGC har en samarbejdsaftale med Aalborg Gasforsyning. Fremtiden DGC's strategi Intelligent Gas Technology vil i starten af 2013 blive justeret i forhold til de nye temaer, som Energiforliget fra 2012 bygger på. Ligeledes vil der blive arbejdet videre på at øge aktiviteten i det nyetablerede Testcenter for grønne gasser. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

6 6 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Dansk Gasteknisk Center a/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 19. marts 2013 Direktion Peter I. Hinstrup Bestyrelse Peter A. Hodal Formand Bjarke Pålsson Næstformand Susanne Juhl Ole Albæk Pedersen Jens Jakobsson Allan Schefte Astrid Birnbaum Søren Stjernqvist

7 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Dansk Gasteknisk Center a/s Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Gasteknisk Center a/s for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 8 Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat) Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 19. marts 2013 Henrichsen & Co Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjarne Henrichsen statsautoriseret revisor

9 9 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Dansk Gasteknisk Center a/s for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Igangværende arbejder for fremmed regning indtægtsføres i takt med arbejdets udførelse, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde. Sagsomkostninger Sagsomkostninger indeholder omkostninger, herunder gager, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning. Drifts- og kapacitetsomkostninger Drifts- og kapacitetsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, lokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages lineært over aktivernes forventede levetid på grundlag af anskaffelsesværdien. Afskrivningerne beregnes pro rata pr. kvartal over følgende perioder:

10 10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Indretning af lejede lokaler: Driftsmateriel og inventar: IT- og måleudstyr: afskrives over 10 år afskrives over 5 år afskrives over 3 år Småanskaffelser, der skattemæssigt kan fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret, udgiftsføres under omkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter samt realiserede og urealiserede valutakursreguleringer. Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Skat af årets resultat I resultatopgørelsen afsættes den beregnede aktuelle skat samt forskydning i udskudt skat. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

11 11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i balancen til salgsværdien af den på balancetidspunktet udførte del af arbejdet. A conto fakturering vedrørende den udførte del af arbejdet fragår i værdien af aktivposten, medens a conto fakturering ud over den udførte andel af arbejdet opføres som forudbetaling under kortfristet gæld. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gæld og forpligtelser Gæld og forpligtelser indregnes i balancen til dagsværdi. Selskabsskat Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

12 12 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR til 31. DECEMBER 2012 Note Nettoomsætning Sagsomkostninger Bruttoresultat Drifts- og kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat disponeres således: Udbytte for regnskabsåret 0 0 Overført til næste år

13 13 BALANCE 31. DECEMBER 2012 AKTIVER Note ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 5 Driftsmateriel og inventar IT- og måleudstyr Indretning af lejede lokaler Finansielle anlægsaktiver 6 Deposita ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

14 14 BALANCE 31. DECEMBER 2012 PASSIVER Note EGENKAPITAL 8 Selskabskapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER Udskudt skatteforpligtelse HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalinger Anden gæld KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. 9 Ejerforhold 10

15 15 NOTER Note 1 - Nettoomsætning Teknologisk Serviceprogram Kundeprojekter Note 2 - Personaleomkostninger Lønninger og vederlag Pensionsbidrag Omkostninger til social sikring Gennemsnitligt antal beskæftigede i regnskabsåret Note 3 - Finansielle poster Finansielle indtægter 1 26 Finansielle udgifter Note 4 - Skat Ændring i udskudt skat Der er ikke betalt skat i

16 16 NOTER (fortsat) Note 5 - Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar IT- og måleudstyr Indretning af lejede lokaler I alt Kostpris 1/ Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger 0 på afhændede aktiver Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Note 6 - Finansielle anlægsaktiver Deposita Kostpris 1/ Årets tilgang 2 Årets afgang 0 Regnskabsmæssig værdi 31/

17 17 NOTER (fortsat) Note 7 - Igangværende arbejder for fremmed regning Udført arbejde A'contofaktureret Der klassificeres således: Igangværende arbejder for fremmed regning Forudbetalinger Note 8 - Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Saldo 1/ Årets resultat Saldo 31/ Der er foretaget kapitalnedsættelse 116 i Note 9 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. Selskabet har leasingforpligtelser vedr. driftsmateriel og inventar med en restydelse på 86 (operationel leasing). Restløbetiden andrager 5 måneder. Selskabet har 6 måneders opsigelsesvarsel på lejede lokaler. Forpligtelsen udgør p.t. ca Note 10 - Ejerforhold HMN Naturgas I/S, Gladsaxe nominel DONG Gas Distribution A/S, Fredericia nominel Energinet.dk, Fredericia nominel Naturgas Fyn A/S, Odense nominel 510 HOFOR A/S, København nominel 340 I alt nominel 8.500

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere