Reglement. For. Overholdelse af orden i Hasle havns land- og søområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement. For. Overholdelse af orden i Hasle havns land- og søområde"

Transkript

1 Reglement For Overholdelse af orden i Hasle havns land- og søområde Januar 2008

2 Dette reglement er udfærdiget i medfør af 15 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til 7, stk. 1, nr.6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 20 februar 2008 til ikræfttræden straks Det omfatter det indre havneområde, samt det søområde uden for Hasle havn, som det fremgår af reglementets kortbilag og arealets beskrivelse Særlige regler for Hasle havn: Den nominerede vanddybde ved sejlads til og fra Hasle opnås efter ledefyr i det markerede område, i havnens nordlige ende. Alle fastliggene både i Hasle havn skal have navn og hjemhavn påført båden Arealbeskrivelse: Hasle havns landområde fremgår af vedlagte kort og er de arealer der er inden for den blå markering Hasle havns vandområder indenfor havnens ydre værker fremgår af vedlagte kort, og er bassinerne I V samt mellemhavnen og yderhavnen, afgrænset ud til havet med den grønne streg Hasle havns søområde fremgår af vedlagte kort, og er arealet indenfor den rød-stiplede linje Søområdet er farvandsdirektoratet defineret indsejling tillagt en ekstra bredde på 30 meter til hver side og forlænget ud til 200 meters eller 20 meters dybde. Koordinaterne opgivet i WGS-84 grader og minutter er som følger: ,318 N, 14 41,898 E ,308 N, 14 41,704 E ,449 N, 14 41,720 E ,362 N, 14 42,160 E

3 I: Anmeldelse, indsejling og fortøjning 1. Anmeldelse 2. Skibets stand 3. Liggeplads 4. Ankring 5. Sejlads i havnen 6. Fortøjning II: Lastning og losning 7. Farligt gods 8. Brandfaresignal 9. Øjeblikkelig afgang 10. Laste 11. Spild 12. Tankskibe III: Skibes reparation, oplægning m.v. 13. Skibes reparation og vedligeholdelse 14. Oplagte eller efterladte skibe 15. Vrag m.v. 16. Fjernelse af oplagte skibe m.v. IV: Benyttelse af havnens arealer 17. Oplægning af gods 18. Fjernelse af oplagt gods 19. Afspærring 20. Færdsel og parkering 21. Affald Rengøring og oprydning V: Forskellige ordensbestemmelser 23. Forbudte aktiviteter 24. Aktiviteter, som kræver tilladelse 25. Hittegods og bjærgegods 26. Adgang til skibet 27. Havnemyndigheden 28. Skibets fører VI: Straffebestemmelser 29. Straf

4 I: Anmeldelse, indsejling og fortøjning Anmeldelse 1. Før et skib ankommer til havnen, skal skibets fører, mægler eller agent anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelsen skal ske 1) mindst 24 timer inden ankomsten, eller 2) senest, når skibet afgår fra den foregående havn, hvis rejsen varer mindre end 24 timer, eller 3) så snart ankomsthavnen er kendt, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomst eller ændres under rejsen. Stk. 2. Anmeldelsen skal være ledsaget af mindst følgende: 1) Oplysning om skibets data, forventet ankomsttidspunkt og den forventede liggetid i havnen. 2) Oplysning om formål med anløbet, herunder om der er behov for liggeplads ved en sikret havnefacilitet. 3) Alle oplysninger, som havnen efter de til enhver tid gældende regler skal bruge til administration af en sikret havnefacilitet 1), når der ønskes liggeplads ved en sådan. 4) Oplysning, om der er farligt gods om bord, arten og mængden heraf, om det skal losses i havnen, eller om farligt gods skal lastes i havnen. Ved farligt gods forstås gods, der er omfattet af de til enhver tid gældende regler om søtransport af farligt gods 2). 5) Anmeldelse af skibs- og lastaffald, der påregnes afleveret i havnen efter de til enhver tid gældende regler herom 3). 6) Oplysning, om der i øvrigt påregnes afleveret affald, og hvordan det i givet fald agtes bortskaffet. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke for et skib i fast rutefart med liggeplads i ankomsthavnen. Stk. 4. Når havnemyndigheden forlanger det, skal skibets fører, mægler eller agent fremvise skibets officielle papirer og give alle relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen. Stk. 5. Havnemyndigheden kan betinge anløbet af, at skibets ejer, bruger eller mægler/agent etablerer en for havnemyndigheden tilfredsstillende sikkerhed for eventuelle krav mod skibet. Skibets stand 2. Skibet skal på tidspunktet for anmeldelsen og under opholdet i havnen være sødygtigt og forsynet med alle nødvendige certifikater i overensstemmelse med skibets klasse samt gældende danske og internationale regler. Liggeplads 3. Et skib, der transporterer farligt gods og som ikke opfylder gældende danske og/eller internationale miljø- og sikkerhedsregler, arbejdsmiljøregler samt betingelser for sådan transport, kan afvises af havnemyndigheden. Stk. 2. Havnemyndigheden kan efter samråd med det kommunale redningsberedskab afvise et skib, såfremt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af farligt gods ikke kan etableres. Stk. 3. Havnemyndigheden tildeler i øvrigt skibene liggeplads. Havnemyndigheden kan bestemme, at dele af havnen er forbeholdt nærmere angivne typer af skibe. Havnemyndigheden bestemmer til enhver tid, i hvilken rækkefølge skibene får tildelt

5 liggeplads. Som hovedregel sker dette i den rækkefølge, hvori skibene ankommer. Undtaget herfra er skibe i rutefart med fast anløbsplads, ligesom havnemyndigheden kan tillade et skib forret til en liggeplads, der ligger umiddelbart ved lagerfaciliteter, som skibet skal laste fra eller losse til, eller til en liggeplads ved en sikret havnefacilitet, jf. 1, stk. 2, nr. 3. Stk. 4. Havnemyndigheden kan nægte et skib liggeplads ved en sikret havnefacilitet efter de til enhver tid gældende regler herom, jf. 1, stk. 2, nr. 3. Stk. 5. Et skib skal fortøjes på den plads, havnemyndigheden anviser, og der må ikke forhales herfra uden havnemyndighedens tilladelse. Havnemyndigheden har ret til at kræve et skib forhalet til anden plads og har ret til at lade et skib forhale for skibets regning og risiko, hvis et påbud herom ikke efterkommes. Ankring 4. Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløbene til havnen uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil. Stk. 2. Et skib, som ligger til ankers inden for havnens søområde, er forpligtet til at holde et efter skibets størrelse passende mandskab ombord og opretholde behørig radiovagt. Stk. 3. Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert skib, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at skibet hindrer fri og sikker passage. Stk. 4. Såfremt ankringen ikke er ophørt til den af havnemyndigheden fastsatte tidsfrist, kan havnemyndigheden lade skibet flytte for skibets regning og risiko. Stk. 5. Intet skib må uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden ligge med varp ude eller spærre farvandet eller havnebassinet med fortøjninger. Sejlads i havnen 5. Uvedkommende sejlads er forbudt i nærheden af en sikret havnefacilitet, jf. 1, stk. 2, nr. 3, når havnemyndigheden ved skiltning, afmærkning eller på anden tydelig måde har tilkendegivet, at uvedkommende sejlads er forbudt inden for et nærmere afgrænset område. Stk. 2. Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger. Stk. 3. For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande 4). Fortøjning 6. Et skib må kun fortøje i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj skal skibene være forsynet med tilstrækkelig affendring, så kajindretning, friholderværk eller andre skibe ikke beskadiges. I øvrigt skal havnemyndighedens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges. Skibet skal sørge for, at der sættes sikker og belyst landgang, som ikke må være til hinder for fri passage, herunder for havnens kraner. Stk. 2. Når flere skibe ligger uden på hinanden, skal skibene inden for det yderste skib sørge for fri, sikker og belyst passage over dækket samt fra skib til skib. Stk. 3. Et skib skal om fornødent have alle udløbsåbninger i skibssiden forsynet med forsvarlige dischargekasser, således at udløbende vand hindres i at strømme ud over andre skibe eller kajen. Stk. 4. Et skib, der formodes at have rotter eller andre skadedyr om bord, skal på

6 fortøjningerne anbringe metalskærme, således at sådanne skadedyr hindres i at komme i land. II: Lastning og losning Farligt gods 7. Havnemyndigheden kan pålægge et skib, der laster eller losser farligt gods, straks at forlade havnen, hvis det ikke opfylder gældende danske og/eller internationale miljø- og sikkerhedsregler, arbejdsmiljøregler samt betingelser for sådan transport, herunder hvis allerede påbegyndt lastning eller losning påbydes indstillet. Stk. 2. Havnemyndigheden kan efter samråd med det kommunale redningsberedskab pålægge et skib at sørge for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord eller i land og at afholde udgifterne dertil. Brandfaresignal 8. Et skib, der laster eller losser eller transporterer farligt gods, skal inden for havneområdet føre brandfaresignal, så længe det har sådan last om bord. Stk. 2. Brandfaresignalet, der skal føres på det sted på skibet, hvorfra det bedst kan ses, er om dagen det internationale signalflag B og om natten en lanterne, der viser rødt lys hele horisonten rundt. Øjeblikkelig afgang 9. Havnemyndigheden kan bortvise et skib fra en liggeplads ved en sikret havnefacilitet efter de til enhver tid gældende regler herom, jf. 1, stk. 2, nr. 3. Stk. 2. Et skib, der fører brandfaresignal, skal til enhver tid være klar til at kaste los og afgå øjeblikkelig ved egen kraft. Stk. 3. På et tankskib skal fortøjninger til land være etableret i henhold til internationale retningslinjer 5). Slæbetrosser skal være af ikke brandbart materiale, fastgjort om bord og affiret til vandoverfladen for og agter. Der skal til enhver tid være det fornødne mandskab om bord til skibets afsejling. Laste-/lossebestemmelser 10. Dersom laste- eller lossearbejdet i et skib ikke foregår i et efter havnemyndighedens skøn normalt tempo, og arbejdet derfor ikke vil kunne afsluttes inden for det normalt anvendte tidsrum for pågældende vareart, kan havnemyndigheden efter forudgående meddelelse herom forlange, at skibet for dettes regning forhales eller forlader havnen midlertidigt, hvis et andet skib afventer laste- eller losseplads. Stk. 2. Selv om arbejdet er begyndt i rette tid og fortsat uden afbrydelse, skal skibet dog hales bort til en anden liggeplads, når havnemyndigheden finder det nødvendigt. Skibet har da fortrinsret til at forlange en liggeplads anvist, hvor dets lastning eller losning kan fortsætte. Spild 11. Skibet skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ladning ikke udledes eller spildes. Såfremt der sker sådan udledning eller spild, skal skibet straks stoppe udledningen eller spildet og selv sørge for effektiv oprensning. Havnen skal straks underrettes om udledningen eller spildet, og havnens instrukser skal følges. Dette gælder også bunkring. Stk. 2. Ved akutte uheld med farlige stoffer skal der foretages anmeldelse til alarmeringscentralen på

7 Tankskibe 12. Lastning og losning af farligt gods skal så vidt muligt indledes umiddelbart efter ankomst, og pumpning deraf skal foregå hurtigst muligt, indtil lastning eller losning er færdig. Stk. 2. Et tankskib, der er færdiglastet med farligt gods, skal straks forlade havnen, medmindre det har udtrykkelig tilladelse fra havnemyndigheden til at blive i havnen. Et færdiglosset tankskib, der ikke er gasfrit eller sikret med inaktiv gas, skal ligeledes forlade havnen straks. III: Skibets reparation, oplægning m.v. Skibes reparation og vedligeholdelse 13. Mens et skib henligger i havnen uden for et værftsområde, må reparation eller vedligeholdelse af skrog, maskineri, installationer og lignende, der ikke er forbudt ifølge gældende miljølovgivning 6), ikke påbegyndes uden havnemyndighedens tilladelse. Stk. 2. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på et skib og materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Stk. 3. Under udførelse af et skibs reparation og vedligeholdelse skal arbejdet i øvrigt foregå på en sådan måde, at tredjemand og omgivelserne efter havnemyndighedens skøn ikke generes, og at havnens område ikke forurenes. Oplagte eller efterladte skibe 14. Oplægning af et skib i havnen kan kun ske i henhold til havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v. Stk. 2. Et skib, der ikke er i fart, herunder et udrangeret skib, en båd, en pram, en borerig og andet materiel samt gods må ikke efterlades eller henligge i havneområdet eller i sejlløbet uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Stk. 3. Et oplagt eller efterladt skib må ikke anvendes til pakhus, tanklager, beboelse, restaurant eller lignende uden havnemyndighedens tilladelse. Stk. 4. Et oplagt eller efterladt skib eller materiel henligger i enhver henseende for ejers regning og risiko og kan forlanges fjernet i overensstemmelse med 16. Vrag m.v. 15. Vrag, et skib med brand om bord, synkefærdigt eller svært beskadiget skib og lignende må ikke indbringes til havnen uden havnemyndighedens særlige tilladelse hertil. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de nærmere betingelser herfor, blandt andet at havnemyndigheden til enhver tid kan kræve sikkerhedsstillelse og endvidere anmode ejeren om straks at iværksætte de tiltag, som havnemyndigheden skønner måtte være nødvendige eller påkrævede for at undgå fare eller risici for fare. Sådant vrag m.v. henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for en havn, der er udpeget som nødområde 7), hvis det vil være i strid med forpligtelsen som nødområde at anvende bestemmelserne. Fjernelse af oplagte skibe m.v. 16. Et oplagt, efterladt, sunket eller strandet skib eller vrag (samt dettes udstyr eller

8 tilbehør) eller øvrigt efterladt gods eller materiel kan havnemyndigheden forlange flyttet inden rimelig tid. Efterkommes havnemyndighedens pålæg ikke, og kan havnemyndigheden ikke uden væsentlige omkostninger eller ulempe blive ved med at sørge for genstanden, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist foranledige genstanden flyttet til en anden godkendt placering og solgt for ejerens regning. Forinden salg finder sted, skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Stk. 2. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnemyndighedens omkostninger. Stk. 3. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at det pågældende er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe genstanden bort på en måde, der ikke er i strid med anden lovgivning, efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse herom i stedet gives ved opslag på fartøjet eller godset samt ved annoncering i et lokalt dagblad eller i Statstidende. Stk. 4. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger. IV: Benyttelse af havnens arealer Oplægning af gods 17. Gods, som skal lastes eller er losset, må ikke henligge på kajer, kajgader og forbindelsesveje eller på de til oplag bestemte pladser uden havnemyndighedens tilladelse. Stk. 2. Havnemyndigheden er berettiget til at give de pålæg og tage de forholdsregler, som det pågældende gods efter havnemyndighedens skøn nødvendiggør, herunder eventuel anvisning af oplagsplads. Fjernelse af oplagt gods 18. Hvis havnemyndigheden forlanger det, skal oplagt gods fjernes eller flyttes til et anvist sted inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tidsfrist. Stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes, eller hvis gods henlægges uden havnemyndighedens tilladelse, jf. 17, stk. 1, har denne ret til at lade godset fjerne i overensstemmelse med 16. Afspærring 19. Ejeren af rampeanlæg, herunder passagerlandgange, for Ro-Ro-, passager- og lastskibe, herunder færger, skal til afspærring af anlæggene og faste passagerlandgange i hele disses bredde etablere bomanlæg eller anden sikker afspærring. Stk. 2. Bomanlægget skal være etableret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler om indretning af tekniske hjælpemidler 8). Brugeren/ejeren skal etablere en procedure for betjening af afspærringsordningen for rampeanlægget. For et skib i regelmæssig fart er skibets ejer eller repræsentant ansvarlig for, at de etablerede procedurer følges, så afspærringen er korrekt anbragt og sikret ved skibets afsejling. Stk. 3. Skiltning i en færgehavn eller et færgehavnsafsnit foretages i samarbejde med politiet efter de til enhver tid gældende regler herom 9). Fornøden afskærmning påhviler ejeren af anlægget/havne-myndigheden. Stk. 4. Afspærring af bestemte områder må kun finde sted efter aftale med

9 havnemyndigheden, hvis ikke andet følger af reglerne om sikrede havnefaciliteter, jf. 1, stk. 2, nr. 3. Færdsel og parkering 20. Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet, herunder forbyde uvedkommende færdsel i visse områder. Stk. 2. Parkering på havneområdet må kun ske i overensstemmelse med færdselslovens regler på dertil bestemte pladser og eventuelt efter havnemyndighedens anvisning. Stk. 3. Havnemyndigheden kan anvise parkeringspladser i tilknytning til særlige laste- eller losseoperationer. Stk. 4. Kørsel med jernbanevogne og henstillen af disse på havneområdet skal foregå på grundlag af særlig aftale med havnemyndigheden. Affald 21. Medmindre andet er aftalt med havnemyndigheden, må affald ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldscontainere må ikke benyttes til miljøbelastende og farlige produkter, stoffer og materialer. Containere er kun beregnet til almindeligt driftsaffald fra skibe, jf. stk. 2, og må ikke benyttes af andre. Stk. 2. For aflevering af almindeligt driftsaffald fra skibe gælder reglerne i havnens affaldsplan, jf. 1, stk. 2, nr. 5. Ved aflevering af andet affald fra skibe skal havnemyndighedens og miljømyndighedernes anvisninger følges. Rengøring og oprydning 22. Skibet, ladningsejeren eller disses fuldmægtige skal efter endt lastning eller losning rengøre benyttede havnearealer og fjerne alt affald derfra. Undlades dette, kan havnemyndigheden lade sådant arbejde udføre for pågældendes regning. Stk. 2. Containere, paller, trailere, stevedoreredskaber, transportredskaber, fiskeredskaber og fiskekasser m.v. må efter endt arbejde ikke efterlades på kajer, kajgader, broer og forbindelsesveje, medmindre der er truffet aftale med havnemyndigheden herom. Stk. 3. Alt efterladt materiel m.v. henstår for ejerens regning og risiko. V: Forskellige ordensbestemmelser Forbudte aktiviteter 23. Følgende aktiviteter er forbudte på havneområdet: 1) Overbordkastning af affald af enhver art, herunder ladningsrester. 2) Afbrænding, udskylning, udpumpning eller deponering af enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibets rendestene og lignende samt rester eller vand indeholdende sådanne stoffer. Ved et eventuelt uheld skal havnemyndigheden straks underrettes, og de pågældende stoffer skal omgåendes fjernes, jf. i øvrigt 11 om anmeldelse til alarmeringscentralen på ) Jagt og anden skydning. 4) Aktiviteter, der medfører unødige røg-, støv-, lugt- eller støjgener, herunder unødig brug af sirene og fløjte. Aktiviteter, som kræver tilladelse

10 24. Følgende aktiviteter må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse: 1) Røring af maskinen, herunder brug af sidethruster. En tilladelse hertil vil i givet fald forudsætte, at dette ikke sker med en sådan kraft, at dybdeforholdene ændres, eller at havneanlæg, andre skibe, pramme, lægtere og lignende beskadiges eller at passerende skibe udsættes for at miste styringen på grund af skruevandet. Under hele røringen skal der være vagt om bord, således at røringen kan standses, hvis havnemyndigheden kræver det. Vagten skal lytte på havnens VHF kanal. Før maskinen røres, skal agterskibet hales ud fra kajen, hvis havnemyndigheden forlanger det. 2) Usædvanligt eller kraftigt lys om bord eller oplysning af skibet. Brug af kraftigt lys, f.eks. fra projektører, skal være hensigtsmæssig og må ikke være til gene for skibstrafik, landtrafik og lignende. 3) Åben ild om bord i skibe uden for værftsområder. Havnemyndigheden kan forlange brandvagt i forbindelse hermed. 4) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver tillige politiets tilladelse. 5) Fiskeri. 6) Opfiskning eller deponering af materialer. 7) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende. 8) Badning fra skibe eller bolværker. 9) Anbringelse af husbåde. Hittegods og bjærgegods 25. Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden og afleveres til politiet efter de herom til enhver tid gældende regler 10). Adgang til skibet 26. Havnemyndigheden og de myndigheder, som denne måtte udpege hertil, har på ethvert tidspunkt adgang til skibet for så vidt angår forhold, som vedrører overholdelsen af dette reglement. Skibets fører skal yde nødvendig assistance i forbindelse med inspektion og gennemgang af skibet. Stk. 2. Såfremt adgang til skibet ikke er muligt som følge af regler om sikring af skibe 11) afgør havnemyndigheden, hvordan overholdelsen af dette reglement kan godtgøres. Hvis adgang i øvrigt nægtes, eller hvis der ikke ydes nødvendig assistance efter stk. 1, kan havnemyndigheden forlange, at skibet straks forlader havneområdet. Havnemyndigheden 27. Havnemyndighedens personale varetager tilsynet med overholdelse af orden på havneområdet. Stk. 2. Personalet er almindeligvis uniformeret, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges. Stk. 3. Enhver, som befinder sig på havneområdet, har pligt til at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud. Stk. 4. Politiet, Told & Skat, det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler.

11 Skibets fører 28. Hvis en skibsfører eller andre ikke overholder bestemmelserne i dette reglement eller havnemyndighedens påbud, kan havnemyndigheden træffe de fornødne foranstaltninger. Stk. 2. Er skibsføreren ikke om bord, kan ordre om skibets forhaling, fortøjning eller lignende meddeles den øverste tilstedeværende styrmand, eller, hvis ingen styrmand er til stede, et andet besætningsmedlem. Stk. 3. Hvis et skib forlades af hele besætningen, skal skibsføreren opgive navn, adresse og telefonnummer på en søfartskyndig person med bopæl i nærhed af havnen. En sådan person skal føre tilsyn med skibet, og havnemyndigheden kan give denne påbud med samme virkning som påbud givet til skibsføreren selv. VI: Straffebestemmelser 29. Overtrædelse af visse regler i dette reglement kan straffes med bøde som anført i 3 i bekendtgørelsen om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne. 1) For tiden Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. 2) For tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 258 af 1. marts 1999 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe og Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 710 af 27. juli 1994 om afsenders pligter i forbindelse med søtransport af farligt gods. 3) For tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 10. december 2002 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner. 4) For tiden Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande. 5) For tiden International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT), der er udgivet af ICS (International Chamber of Shipping), OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) og IAPH (International Association of Ports and Harbors) 6) Det følger for tiden af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 311 af 14. maj 1991, at udvendig overfladebehandling af skibe beliggende på vandet uden for værftsområder er forbudt. 7) Nødområder udpeges af Miljøstyrelsen. Reglerne herom fremgår af art. 20 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF, men er for tiden ikke endeligt implementeret i dansk ret. 8) For tiden kapitel 7 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer. 9) For tiden færdselslovens 97 sammenholdt med ) For tiden Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 591 af 1. september 1986 om hittegods med senere ændring. 11) For tiden artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter.

12

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Svaneke Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 18, stk. 2, i lov nr. 32 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27.

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne

Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne I. Anmeldelse, indsejling og fortøjning Anmeldelse 1. Før et skib ankommer til havnen, skal skibets fører, mægler eller agent rette henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004. I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 18, stk. 2, i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne BEK nr 1146 af 25/11/2004 (Gældende) LOV Nr. 326 af 28/05/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Bilag 1 Senere ændringer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement I medfør af 3 og 4 i landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift af Hjemmestyrets havneanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne I medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde

Reglement. For. Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde Reglement For Overholdelse af orden i Sandvig Havns landog søområde september 2010 1 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af havnens

Læs mere

Ordensreglement for Sikuki Nuuk Harbour A/S. 1. juli Nuuk Harbour A/S

Ordensreglement for Sikuki Nuuk Harbour A/S. 1. juli Nuuk Harbour A/S Nuuk Harbour A/S Ordensreglement for Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

REGLEMENT. overholdelse af orden i Aabenraa Havn. for

REGLEMENT. overholdelse af orden i Aabenraa Havn. for REGLEMENT for overholdelse af orden i Aabenraa Havn Aabenraa Havn Mellemvej 25 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 25 14 Fax. 74 62 31 43 Mail: port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk Reglement for overholdelse

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer. Reglement for Rødvig Lystbådehavn. Rødvig havn består af to dele: Lystbådehavnen, der omfatter det østlige bassin afgrænset mod forhavnen af den fra nordvest udgående tværmole og de tilstødende landarealer.

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Forskriftens fulde tekst

Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 326 af 28/05/1999

Læs mere

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn.

Ordensreglement for Søby lystbåde- og fiskerihavn. Havnemyndighed er Den Selvejende Institution Søby Havn. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af [12. marts 2014] i henhold til 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn

Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Ordensreglement nr. 2 for FUR Lystbådehavn Udarbejdet af Fur Havneforening 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur. www.furhavn.dk

Læs mere

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I ERHVERVS- & LYSTBÅDEHAVN RUDKØBING HAVN

REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I ERHVERVS- & LYSTBÅDEHAVN RUDKØBING HAVN REGLEMENT FOR OVERHOLDELSE AF ORDEN I ERHVERVS- & LYSTBÅDEHAVN N RUDKØBING HAVN BASSIN 6 HOTEL SKUDEHAVNEN VINTEROPBEVARING BASSIN 5 VINTEROPBEVARING PLATANVEJ BASSIN 4 HAVNEPLADSEN HAVNEGADE BASSIN 3

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S

Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Reglement Søholm Yacht Service A/S (SYS) Velkommen til Søholm Yacht Service A/S Overtrædelse af nærværende reglement medfører erstatningspligt ifølge dansk rets almindelige erstatningsregler. Åbningstider:

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

Sejlklubben Lynetten

Sejlklubben Lynetten Sejlklubben Lynetten Medlem af Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund Havnevedtægter udgave marts 2014 samt gældende bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af

Læs mere

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv

Ordensreglement. Senest opdateret: Februar Udskriv 1 Ordensreglement Senest opdateret: Februar 2017. Udskriv Reglement for overholdelse af orden i Kongsdal Baadelaug s land- og søområde (Kongsdal Lystbådehavn). Nærværende reglement er udfærdiget i henhold

Læs mere

Ordensreglement for Skovshoved Havn

Ordensreglement for Skovshoved Havn Dette reglement er godkendt af Kystdirektoratet i brev af 23. november 2009 til ikrafttræden straks For havnens land- og søområde gælder Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om standardreglement

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinier vedrørende

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Ordensreglement for Præstø havn

Ordensreglement for Præstø havn Ordensreglement for Præstø havn Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 15.01.2016

Læs mere

Ordensregler for Lynæs Havn

Ordensregler for Lynæs Havn Januar 2011 Ordensregler for Lynæs Havn Lynæs Havn A.m.b.A. er en andelsejet lystbåde- og fiskerihavn. Andelsselskabet er stiftet 25. marts 1990 ved overtagelse af havnen fra Hundested Kommune. Dette ordensreglement

Læs mere

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift.

1. Formål. Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. 2013 1. Formål Gjøl Fiskeri- og Lystbådehavn ejes af Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Aktiviteterne i havnen skal være et positivt bidrag

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-2-2017 Århus Havn Sidste opdateringer Tekst: 25-1-2017 - Plan: (ingen) Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Nordhavn og Sydhavn -

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM.

1.4 Ved tildeling af fast bådplads oprettes en lejekontrakt mellem bådejeren og JHM. 1. Generelle Bestemmelser 1.1 Juelsminde Havn og Marina er en selvejende institution der ledes af en bestyrelse på 7 personer. 2 personer er valgt af Juelsminde Sejlklub, 3 personer er valgt af Juelsminde

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYSTBÅDEHAVNEN- STIGE Ø. ØSTRE KANALVEJ 10, 5000 ODENSE C Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Samt Retningslinjer vedrørende

Læs mere

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 21-12-2016 Randers Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 26-6-2013 Beliggenhed Kattegat, Randers Fjord 56 27,7'N 10 03,7'E - kort 111 Havnen er selvejende

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

LLB, havnereglement, version 2016

LLB, havnereglement, version 2016 LLB, havnereglement, version 2016 Som individuel del til standardreglement, jf. Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«. 1. Havnens

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen ORDENS OG HAVNEREGLEMENT GREVE MARINA Hejren og Mågen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Ophold på havneområdet Færdsel på landarealer Kørsel og parkering Bådpladsejere/lejere er i lighed med andre, der opholder

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for Taxikørsel TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for taxikørsel i Horsens Kommune I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m. v. fastsætter Horsens

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere