BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Selskabsoplysninger BERETNING Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til årsrapporten

3 Naturgas Fyn BERETNING Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Naturgas Fyn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 10. maj 2007 Direktion René Voss Bestyrelse Lars Erik Hornemann Palle Hansborg-Sørensen Ole Møller (formand) (næstformand) Bent Dyssemark Knudsen Gunnar Lund Torben Jensby Dan Bülow-Jensen 4

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Naturgas Fyn A/S Vi har revideret årsrapporten for Naturgas Fyn A/S for regnskabsåret 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. BERETNING Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Odense, den 10. maj 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Petersen statsautoriseret revisor Poul Erik Jacobsen statsautoriseret revisor 5

5 Naturgas Fyn BERETNING Selskabsoplysninger Selskabet Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Telefon: (+45) Telefax: (+45) Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Odense Bestyrelse Direktion Revision Advokat Lars Erik Hornemann, formand Palle Hansborg-Sørensen, næstformand Ole Møller Bent Dyssemark Knudsen Gunnar Lund Torben Jensby Dan Bülow-Jensen René Voss PricewaterhouseCoopers Østre Stationsvej Odense C Jonas Bruun Advokatfirma Bredgade København K Kielberg Advokater Hunderupvej Odense C Bankforbindelse Danske Bank Albanitorv 2 og 3, 2. sal 5000 Odense C 6

6 Koncernoversigt BERETNING Naturgas Fyn I/S 100 % Naturgas Fyn A/S 100 % 100 % Statoil Danmark A/S Gazelle A/S Naturgas Fyn Distribution A/S 50 % 50 % Statoil Gazelle A/S 100 % Statoil Gazelle Forsyning A/S 7

7 Naturgas Fyn Hoved- og nøgletalsoversigt Koncernens hoved- og nøgletal: DKK DKK DKK DKK BERETNING Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin ,2% 11,9% 10,9% 14,8% Overskudsgrad ,2% 2,9% -3,3% 1,7% Afkastningsgrad ,3% 2,0% -1,2% 0,6% Soliditetsgrad ,6% 16,8% 15,9% 17,9% Forrentning af egenkapital ,1% -0,7% -12,1% 0,9% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Der er i 2005 ændret i anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilrettet. I 2006 er ejerandelen i Statoil Gazelle A/S ændret fra 70% til 50%. Statoil Gazelle A/S er indregnet linie for linie indtil dette tidspunkt og herefter indregnet efter indre værdis metode.

8 Ledelsesberetning NATURGAS FYNS KONCERNSTRUKTUR Naturgas Fyn koncernen består af nedenstående selskaber: Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn Distribution A/S Gazelle A/S associerede selskaber: Statoil Gazelle A/S (50%) Statoil Gazelle Forsyning A/S (100% ejet af Statoil Gazelle A/S). Naturgas Fyn A/S er moderselskab i Naturgas Fyn A/S koncernen. Naturgas Fyn A/S har afhændet 50% af Gazelle A/S' aktier i Statoil Gazelle til Statoil Danmark A/S med det formål at drive salgsdelen i Naturgas Fyn koncernen i et jointventure. Selskabsstrukturen fremgår af koncernoversigten side 7. Naturgas Fyn I/S overdrog i 2003 samtlige aktiver og passiver til Naturgas A/S med undtagelse af den langfristede gæld med kommunegaranti. Denne gæld matcher krone til krone et tilsvarende tilgodehavende i NGF A/S. Naturgas Fyn I/S ejer aktierne i Naturgas Fyn A/S 100%. Naturgas Fyn A/S driver distributionsvirksomhed i medfør af naturgasforsyningslovens 10. Selskabet har gennem en bevilling med en varighed på 20 år et naturligt monopol på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Naturgas Fyn A/S ejer 100% af aktierne i Gazelle A/S. Naturgas Fyn A/S ejer 100% af aktierne i Naturgas Fyn Distribution A/S. Koncernledelsen med sekretariat og supportfunktion er ansat i Naturgas Fyn A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn A/S koncernen traf i 2005 beslutning om i 2006 at udskille aktiviteterne inden for distributionsbevillingen i et separat datterselskab 100% ejet af Naturgas Fyn A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S blev stiftet ultimo Med denne ændring i selskabsstrukturen kan der sikres en klar adskillelse af distributionsaktiviteterne fra koncernens øvrige aktiviteter, og en klar sammenhæng til distributionsbevillingen og den regulering som Energitilsynet foretager af distributionsaktiviteterne. Den endelige godkendelse af bevillingsoverdragelsen fra Energistyrelsen afventes endnu. Det forventes, at det nye distributionsselskab vil være endeligt etableret med de fra Naturgas Fyn A/S udskilte aktiver og passiver i løbet af Gazelle A/S varetager servicefunktioner for de øvrige selskaber i koncernen: kundeservice, fakturering, IT, økonomistyring, drift og vedligeholdelse af nettet mv. De fleste af koncernens tekniske og administrative medarbejdere er ansat i Gazelle A/S. Gazelle A/S ejer i fællesskab med Statoil Danmark A/S aktierne i jointventuret Statoil Gazelle A/S. Ejerandelen er pt. 50% til Gazelle A/S og 50 % til Statoil A/S. Statoil Gazelle A/S er et handelsselskab, som sælger naturgas til frie kunder i hele Danmark. Statoil Gazelle A/S ejer 100% af aktierne i Statoil Gazelle Forsyning A/S. Statoil Gazelle Forsyning A/S har i 2006 forsynet de kunder på Fyn, som ikke ønsker at bruge den frie adgang til at købe gas på markedsvilkår efter bevilling. BERETNING 9

9 Naturgas Fyn BERETNING Alliancer med selskaber For at optimere driften i koncernen og undgå dobbeltfunktioner er der indgået en række alliancer imellem selskaberne i koncernen og det associerede selskab Statoil Gazelle A/S om en række ydelser. MARKEDSOVERBLIK Udvikling i året Årets resultat Naturgas Fyn koncernens omsætning blev i år 2006 DKK 783 mio. Moderselskabets omsætning blev DKK 122 mio. Resultatet udgør et overskud på TDKK 184. Årets koncernomsætning samt resultatet for koncernen anses for tilfredsstillende. Resultaterne i datterselskaber anses for meget tilfredsstillende. Gazelle A/S' ejerandel i Statoil Gazelle A/S er pr. 1. maj 2006 reduceret fra 70% til 50% ved salg af yderligere 20% aktier til Statoil A/S, som derved øgede sin ejerandel i Statoil Gazelle A/S til også at udgøre 50%. Ved denne ændring overgår Statoil Gazelle fra at være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed i Naturgas Fyn-koncernen. Dette forhold har konsekvenser for den konsolideringspraksis, der anvendes ved opstilling af resultatopgørelse og balance for koncernen. Konsekvensen heraf er at en række regnskabsposter for 2006 og 2005 ikke umiddelbart er sammenlignelige. Dette drejer sig eksempelvis om nettoomsætning, vareforbrug, goodwill, finansielle anlægsaktiver mv. Gasmarked 2004 I Danmark har man valgt at introducere den fulde markedsåbning i en hastigere takt end krævet i EU's direktiver. Med virkning fra 1. januar 2004 fik alle naturgaskunder i Danmark ret til frit valg af gasleverandør. For at kunne få det frie gasmarked til at fungere i praksis, er der udarbejdet et fælles sæt spilleregler - gasmarked 2004, som består af regler og procedurer for transport, leverandørskift, kommunikation imellem de forskellige aktører. Markedsmodellen indeholder en model for transportadgang i transmissionssystemet, Entry-Exit modellen. Gassen føres ind i de tre entry punkter Nybro, Ellund og Dragør. Der skal reserveres kapacitet til hvert entry punkt, som gassen modtages i. Hele Danmark udgør en exit zone og det er derfor tilstrækkeligt at reservere en samlet exit kapacitet, uanset i hvilken zone gassen afsættes. Der er etableret et landsdækkende velfungerende elektronisk system for leverandørskift. Formålet er at gøre leverandørskiftet så enkelt som muligt for den enkelte kunde. Det eneste kunden skal foretage sig er at indgå aftale med den nye gasleverandør, resten ordnes af gasleverandøren og distributionsselskabet. Den fynske distributionsmodel indebærer, at samtlige fynske slutkunder faktureres for distribution af naturgas og afgifter af Naturgas Fyn A/S. Den enkelte gasleverandør vil fakturere slutkunden for gaskøb og transport i transmission og lager/balance ydelser. Naturgas Fyn A/S samfakturerer distribution af naturgas med Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S salg af gas. 10

10 Indtægtsrammer og benchmarking I henhold til gasloven skal Energitilsynet fastsætte indtægtsrammer for distributionsselskabernes årlige indtægter til dækning af renter, afdrag, drift, afskrivninger og investeringer. Der skal samtidig udvikles et system med benchmarking, som kan danne grundlag for effektiviseringskrav til de enkelte distributionsvirksomheder. Energitilsynet udmeldte i 2005 en indtægtsramme for 2005, samt en indtægtsramme med tilknyttede effektiviseringskrav med udgangspunkt i en benchmarking model for årene Alle distributionsselskaberne blev pålagt et generelt årligt effektiviseringskrav på 1,5% gældende for reguleringsperioden Naturgas Fyn blev som det eneste distributionsselskab pålagt et specifikt effektiviseringskrav på yderligere 1,0% i årlig besparelse. Naturgas Fyn har klaget til Energiklagenævnet over en række forhold i Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnet har efter begæring fra Naturgas Fyn tillagt klagen opsættende virkning. Energiklagenævnet forventes at træffe afgørelse i sagen i løbet af Naturgas Fyn A/S har med udgangspunkt i indtægtsrammereguleringen fastsat tariffer, som vil resultere i en afvikling af nettogælden i år Energitilsynets sekretariat den 30. september 2004 en foreløbig godkendelse af Naturgas Fyns metoder for fastsættelse af priser og vilkår for distribution af naturgas. Metoderne blev endeligt behandlet og godkendt af Energitilsynet den 22. november Den årlige indtægtsramme for Naturgas Fyn A/S, som er udgangspunktet for beregningen af de konkrete distributionstariffer, baseres på følgende elementer og principper: En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, bortset fra finansielle udgifter, med henblik på dækning af omkostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling. Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling. Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter. BERETNING Distributionstariffer - grundlag og principper Naturgas Fyn A/S anmeldte den 23. september 2004 metoder for fastsættelse af priser og betingelser for distribution af naturgas med en redegørelse af metoder for tarifering. Efter en gennemgang af Naturgas Fyn A/S' redegørelse gav Naturgas Fyns distributionstariffer er sammensat af og baseres på flg. hovedprincipper: Volumenbetaling baseret på en fælles bloktarif for samtlige slutkunder på Fyn. 11

11 Naturgas Fyn BERETNING Måler- og administrationsafgift (fast betalingselement pr. måler, indtil videre fastsat til DKK 0). Der er ikke mulighed for at pulje gasforbrug på Fyn. Tarifferne opstilles med udgangspunkt i afvikling af nettogælden til år Distributionstarifferne anmeldes ultimo december til Energitilsynet til ikrafttræden det efterfølgende år. Anlægsaktiviteterne på distributionsnettet har også i 2006 været præget af omlægninger af eksisterende gasledninger på grund af anlæg af den nye motorvej fra Odense til Svendborg. Samtidig er distributionsnettet udvidet med 16 km distributionsnet og 15,8 km stikledninger. NGF som godkendt kontrolinstans Naturgas Fyn A/S er af Sikkerhedsstyrelsen godkendt som kontrolinstans til at godkende VVS-installatørernes kvalitetssystemer indenfor gasservice, gasinstallationer og kloak. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED Naturgas Fyn A/S har i 2006 varetaget distributionen af 244 mio. m 3 naturgas til ca kunder på Fyn. Distributionen af gas er foretaget for kunder, som blev forsynet fra såvel Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S, samt kunder som blev forsynet fra andre aktive naturgasleverandører på Fyn. En væsentlig opgave for distributionsselskabet er overvågning af nettet og en løbende måling af gasafsætningen til kunderne. Naturgas Fyn A/S har installeret fjernaflæsningsudstyr hos alle kunder med et årligt gasforbrug større end m 3 pr. år. Drift og anlæg Det er Naturgas Fyn A/S' målsætning at sikre alle fynske kunder en pålidelig og sikker gasforsyning året rundt. År 2006 var karakteriseret af, at der kun var få hændelser, hvor gasledningerne blev beskadiget. Ved hændelserne i løbet af året blev skaderne hurtigt udbedret, og der var alene tale om materielle skader. KAPITALBEREDSKABET Likviditeten i koncernen blev i 2006 styrket via de forbedrede driftsresultater. Koncernen har en betydelig langfristet anlægsgæld. Nettogælden vil i henhold til de kommende indtægtsrammer gradvist blive afviklet. Naturgas Fyn A/S har tilrettelagt sine tariffer, så selskabets nettogæld er afviklet i år Der vil over projektperioden være behov for en løbende refinansiering af den eksisterende lange gæld, da ydelserne på låneporteføljen er størst i starten af bevillingsperioden, hvorimod indtægterne fra distributionstarifferne er jævne over bevillingsperioden. SÆRLIGE RISICI - DRIFTSRISICI OG FINANSIELLE RISICI Driftsrisici Det vurderes, at der i kraft af den 20- årige distributionsbevilling (naturligt monopol) og principperne for indtægtsrammer og effektiv drift ikke er nogen væsentlig driftsrisiko for distributionsvirksomheden. 12

12 Markedsrisici I kraft af distributionsbevillingen og det naturlige monopol er distributionsvirksomheden ikke udsat for nogen større markedsrisiko. Vi ser dog en reduktion af transport af naturgas i ledningsnettet på Fyn. Dette skyldes formentlig en række sammenfaldende faktorer - høje oliepriser, anvendelse af biobrændsel og hård konkurrence på gartnerimarkedet. Introduktionen af elproduktion på markedsvilkår for de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker kan betyde en markant reduktion i de transporterede gasmængder. Rente- og valutarisici Varetagelsen af lånene i den lange gæld har stor indflydelse på selskabets økonomi på såvel kort som lang sigt. Naturgas Fyn A/S følger en langsigtet og forsigtig lånestrategi. Målsætningen er at sikre sig finansielle omkostninger inden for de rammer, som er udmeldt af Energitilsynet. Energitilsynet har udmeldt en rentefastsættelsesmodel og et loft for de finansielle omkostninger via den udmeldte indtægtsramme. Energitilsynets rentefastsættelsesmodel indebærer, at selskabets låneomkostninger skal holde sig inden for et nærmere defineret benchmark. Fremadrettet vil modellen bestå af gennemsnittet af de fem forudgående års 5-års swaprenter for danske kroner som benchmark. Naturgas Fyn A/S foretager alene lånoptagelse i DKK og EUR og løber således ingen væsentlig valutakursrisiko. Selskabet løber ikke nogen større renterisici. Overskudslikviditeten placeres til renter på markedsvilkår. Kreditrisici Selskabet gennemfører en løbende kreditvurdering af kunderne, som kan resultere i afslag på kredit eller krav om forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Bortset fra nogle få store engagementer er der en stor spredning af kreditrisikoen på kundemassen. FORVENTNINGER TIL 2007 Naturgas Fyn A/S koncernen vil i 2007 fortsætte videreudviklingen og effektiviseringen af såvel virksomhedssystemet som af virksomheden generelt. Reguleringen fra myndighederne stiller krav om konstante effektiviseringer og reduktion af omkostningerne i distributionsselskabet år for år. I datterselskaberne forventes et resultat for koncernen på et lavere nievau end resultatet for Dette skyldes en usædvanlig varm vinter med et lavere naturgassalg til følge. MILJØ Naturgas Fyn A/S er en ikke særligt forurenende virksomhed. BERETNING På denne baggrund har Naturgas Fyn A/S gradvist tilpasset låneporteføljens rentefastsættelsesprofil, så den bedst muligt følger den udmeldte rentefastsættelsesmodel og sikrer, at de finansielle omkostninger holder sig inden for indtægtsrammen. Naturgas Fyn A/S har en miljøvenlig profil, så selskabet har udarbejdet en miljøpolitik og udarbejder årligt et grønt regnskab, som indeholder en opgørelse over udviklingen i ressourceforbruget på en række områder. Det grønne regnskab kan rekvireres ved henvendelse til selskabet. 13

13 Naturgas Fyn Regnskabspraksis SGRUNDLAG Årsrapporten for Naturgas Fyn A/S for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapport for 2006 er aflagt i DKK Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. I 2006 er ejerandelen i Statoil Gazelle A/S ændret fra 70% til 50%. Statoil Gazelle A/S er i koncernregnskabet indregnet linie for linie indtil dette tidspunkt som dattervirksomhed og herefter indregnet efter indre værdis metode som associeret virksomhed. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde henholdsvis fragå selskabet, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Naturgas Fyn A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Generelt om indregning og måling Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes - baseret på følgende kriterier: 1. levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, 2. der foreligger en forpligtende salgsaftale, 3. salgsprisen er fastlagt, og 4. på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 14

14 Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi. Ved værdiansættelsen anvendes børskurs eller tilgængelige markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder. Selskabet indgår udelukkende effektive afdækningsforretninger. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat og under andre tilgodehavender (positiv dagsværdi) eller anden gæld (negativ dagsværdi). Når den sikrede transaktion effektueres, overføres det beløb, der er indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen som indtægt eller omkostning i samme post som den sikrede transaktion. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter indgået til sikring af aktiver og forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændring i værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skat Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen og består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat. Selskabet er sambeskattet med datterselskaber. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen, og acontobetalinger indregnes i balancen i det omfang, de afviger fra den aktuelle skat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted. Vareforbrug Vareforbrug omfatter det køb af materialer, der er anvendt for at opnå årets omsætning. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder indtægter ved sideordnede aktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kommunikationsomkostninger samt administrationsomkostninger mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 15

15 Naturgas Fyn Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat før skat for året under posterne "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder før skat" og "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder før skat". Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Bygninger 50 år Distributionsanlæg Fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger 30 år M/R 15 år Målere 15 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år Der afskrives ikke på grunde. Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. BALANCEN Goodwill Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Aktiverne afskrives lineært over den forventede brugstid, der udgør: Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under "Af- og nedskrivninger". Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" og "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. 16

16 Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. Varebeholdning Varebeholdning måles til kostpris, der omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Ukurante dele værdiansættes til DKK 0. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af de økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fjernelse af anlægsaktiver, som anvendes til distribution af naturgas. Hensættelsen måles til nutidsværdien af den på balancetidspunktet forventede fremtidige forpligtelse til oprydning og nedlukning. Den hensatte forpligtelse opgøres ud fra de på balancetidspunktet kendte krav og estimerede omkostninger, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Forpligtelserne indregnes, når disse opstår og justeres løbende for at afspejle ændringer i krav og prisniveau mv. Modværdien af den hensatte forpligtelse indregnes i materielle anlægsaktiver. Rentebærende gæld Rentebærende gæld, der består af lån hos kreditinstitutter, indregnes til dagsværdi i det omfang der er indgået finansielle kontrakter til afdækning af lånet. Andre lån indregnes til amortiseret kost. 17

17 Naturgas Fyn Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultatet. Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider. Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen og renteindbetalinger og - udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvider. Hoved- og nøgletalsoversigt Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Nøgletallene er beregnet således: Bruttomargin = Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Bruttofortjeneste x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbetaling til interessenter. Soliditetsgrad = Forrentning af egenkapital = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 18

18 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder før skat Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud

19 Naturgas Fyn Balance Balance 31. december - AKTIVER Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Selskabsskat Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

20 Balance Balance 31. december - PASSIVER Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital Minoritetsinteresser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til minoritetsaktionær Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Garantier Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Nærtstående parter og ejerforhold

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere