BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Selskabsoplysninger BERETNING Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Årsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til årsrapporten

3 Naturgas Fyn BERETNING Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Naturgas Fyn A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense, den 10. maj 2007 Direktion René Voss Bestyrelse Lars Erik Hornemann Palle Hansborg-Sørensen Ole Møller (formand) (næstformand) Bent Dyssemark Knudsen Gunnar Lund Torben Jensby Dan Bülow-Jensen 4

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Naturgas Fyn A/S Vi har revideret årsrapporten for Naturgas Fyn A/S for regnskabsåret 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. BERETNING Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Odense, den 10. maj 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Petersen statsautoriseret revisor Poul Erik Jacobsen statsautoriseret revisor 5

5 Naturgas Fyn BERETNING Selskabsoplysninger Selskabet Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Telefon: (+45) Telefax: (+45) Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Odense Bestyrelse Direktion Revision Advokat Lars Erik Hornemann, formand Palle Hansborg-Sørensen, næstformand Ole Møller Bent Dyssemark Knudsen Gunnar Lund Torben Jensby Dan Bülow-Jensen René Voss PricewaterhouseCoopers Østre Stationsvej Odense C Jonas Bruun Advokatfirma Bredgade København K Kielberg Advokater Hunderupvej Odense C Bankforbindelse Danske Bank Albanitorv 2 og 3, 2. sal 5000 Odense C 6

6 Koncernoversigt BERETNING Naturgas Fyn I/S 100 % Naturgas Fyn A/S 100 % 100 % Statoil Danmark A/S Gazelle A/S Naturgas Fyn Distribution A/S 50 % 50 % Statoil Gazelle A/S 100 % Statoil Gazelle Forsyning A/S 7

7 Naturgas Fyn Hoved- og nøgletalsoversigt Koncernens hoved- og nøgletal: DKK DKK DKK DKK BERETNING Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin ,2% 11,9% 10,9% 14,8% Overskudsgrad ,2% 2,9% -3,3% 1,7% Afkastningsgrad ,3% 2,0% -1,2% 0,6% Soliditetsgrad ,6% 16,8% 15,9% 17,9% Forrentning af egenkapital ,1% -0,7% -12,1% 0,9% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Der er i 2005 ændret i anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilrettet. I 2006 er ejerandelen i Statoil Gazelle A/S ændret fra 70% til 50%. Statoil Gazelle A/S er indregnet linie for linie indtil dette tidspunkt og herefter indregnet efter indre værdis metode.

8 Ledelsesberetning NATURGAS FYNS KONCERNSTRUKTUR Naturgas Fyn koncernen består af nedenstående selskaber: Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn Distribution A/S Gazelle A/S associerede selskaber: Statoil Gazelle A/S (50%) Statoil Gazelle Forsyning A/S (100% ejet af Statoil Gazelle A/S). Naturgas Fyn A/S er moderselskab i Naturgas Fyn A/S koncernen. Naturgas Fyn A/S har afhændet 50% af Gazelle A/S' aktier i Statoil Gazelle til Statoil Danmark A/S med det formål at drive salgsdelen i Naturgas Fyn koncernen i et jointventure. Selskabsstrukturen fremgår af koncernoversigten side 7. Naturgas Fyn I/S overdrog i 2003 samtlige aktiver og passiver til Naturgas A/S med undtagelse af den langfristede gæld med kommunegaranti. Denne gæld matcher krone til krone et tilsvarende tilgodehavende i NGF A/S. Naturgas Fyn I/S ejer aktierne i Naturgas Fyn A/S 100%. Naturgas Fyn A/S driver distributionsvirksomhed i medfør af naturgasforsyningslovens 10. Selskabet har gennem en bevilling med en varighed på 20 år et naturligt monopol på at drive distributionsvirksomhed på Fyn. Naturgas Fyn A/S ejer 100% af aktierne i Gazelle A/S. Naturgas Fyn A/S ejer 100% af aktierne i Naturgas Fyn Distribution A/S. Koncernledelsen med sekretariat og supportfunktion er ansat i Naturgas Fyn A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S Naturgas Fyn A/S koncernen traf i 2005 beslutning om i 2006 at udskille aktiviteterne inden for distributionsbevillingen i et separat datterselskab 100% ejet af Naturgas Fyn A/S. Naturgas Fyn Distribution A/S blev stiftet ultimo Med denne ændring i selskabsstrukturen kan der sikres en klar adskillelse af distributionsaktiviteterne fra koncernens øvrige aktiviteter, og en klar sammenhæng til distributionsbevillingen og den regulering som Energitilsynet foretager af distributionsaktiviteterne. Den endelige godkendelse af bevillingsoverdragelsen fra Energistyrelsen afventes endnu. Det forventes, at det nye distributionsselskab vil være endeligt etableret med de fra Naturgas Fyn A/S udskilte aktiver og passiver i løbet af Gazelle A/S varetager servicefunktioner for de øvrige selskaber i koncernen: kundeservice, fakturering, IT, økonomistyring, drift og vedligeholdelse af nettet mv. De fleste af koncernens tekniske og administrative medarbejdere er ansat i Gazelle A/S. Gazelle A/S ejer i fællesskab med Statoil Danmark A/S aktierne i jointventuret Statoil Gazelle A/S. Ejerandelen er pt. 50% til Gazelle A/S og 50 % til Statoil A/S. Statoil Gazelle A/S er et handelsselskab, som sælger naturgas til frie kunder i hele Danmark. Statoil Gazelle A/S ejer 100% af aktierne i Statoil Gazelle Forsyning A/S. Statoil Gazelle Forsyning A/S har i 2006 forsynet de kunder på Fyn, som ikke ønsker at bruge den frie adgang til at købe gas på markedsvilkår efter bevilling. BERETNING 9

9 Naturgas Fyn BERETNING Alliancer med selskaber For at optimere driften i koncernen og undgå dobbeltfunktioner er der indgået en række alliancer imellem selskaberne i koncernen og det associerede selskab Statoil Gazelle A/S om en række ydelser. MARKEDSOVERBLIK Udvikling i året Årets resultat Naturgas Fyn koncernens omsætning blev i år 2006 DKK 783 mio. Moderselskabets omsætning blev DKK 122 mio. Resultatet udgør et overskud på TDKK 184. Årets koncernomsætning samt resultatet for koncernen anses for tilfredsstillende. Resultaterne i datterselskaber anses for meget tilfredsstillende. Gazelle A/S' ejerandel i Statoil Gazelle A/S er pr. 1. maj 2006 reduceret fra 70% til 50% ved salg af yderligere 20% aktier til Statoil A/S, som derved øgede sin ejerandel i Statoil Gazelle A/S til også at udgøre 50%. Ved denne ændring overgår Statoil Gazelle fra at være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed i Naturgas Fyn-koncernen. Dette forhold har konsekvenser for den konsolideringspraksis, der anvendes ved opstilling af resultatopgørelse og balance for koncernen. Konsekvensen heraf er at en række regnskabsposter for 2006 og 2005 ikke umiddelbart er sammenlignelige. Dette drejer sig eksempelvis om nettoomsætning, vareforbrug, goodwill, finansielle anlægsaktiver mv. Gasmarked 2004 I Danmark har man valgt at introducere den fulde markedsåbning i en hastigere takt end krævet i EU's direktiver. Med virkning fra 1. januar 2004 fik alle naturgaskunder i Danmark ret til frit valg af gasleverandør. For at kunne få det frie gasmarked til at fungere i praksis, er der udarbejdet et fælles sæt spilleregler - gasmarked 2004, som består af regler og procedurer for transport, leverandørskift, kommunikation imellem de forskellige aktører. Markedsmodellen indeholder en model for transportadgang i transmissionssystemet, Entry-Exit modellen. Gassen føres ind i de tre entry punkter Nybro, Ellund og Dragør. Der skal reserveres kapacitet til hvert entry punkt, som gassen modtages i. Hele Danmark udgør en exit zone og det er derfor tilstrækkeligt at reservere en samlet exit kapacitet, uanset i hvilken zone gassen afsættes. Der er etableret et landsdækkende velfungerende elektronisk system for leverandørskift. Formålet er at gøre leverandørskiftet så enkelt som muligt for den enkelte kunde. Det eneste kunden skal foretage sig er at indgå aftale med den nye gasleverandør, resten ordnes af gasleverandøren og distributionsselskabet. Den fynske distributionsmodel indebærer, at samtlige fynske slutkunder faktureres for distribution af naturgas og afgifter af Naturgas Fyn A/S. Den enkelte gasleverandør vil fakturere slutkunden for gaskøb og transport i transmission og lager/balance ydelser. Naturgas Fyn A/S samfakturerer distribution af naturgas med Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S salg af gas. 10

10 Indtægtsrammer og benchmarking I henhold til gasloven skal Energitilsynet fastsætte indtægtsrammer for distributionsselskabernes årlige indtægter til dækning af renter, afdrag, drift, afskrivninger og investeringer. Der skal samtidig udvikles et system med benchmarking, som kan danne grundlag for effektiviseringskrav til de enkelte distributionsvirksomheder. Energitilsynet udmeldte i 2005 en indtægtsramme for 2005, samt en indtægtsramme med tilknyttede effektiviseringskrav med udgangspunkt i en benchmarking model for årene Alle distributionsselskaberne blev pålagt et generelt årligt effektiviseringskrav på 1,5% gældende for reguleringsperioden Naturgas Fyn blev som det eneste distributionsselskab pålagt et specifikt effektiviseringskrav på yderligere 1,0% i årlig besparelse. Naturgas Fyn har klaget til Energiklagenævnet over en række forhold i Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnet har efter begæring fra Naturgas Fyn tillagt klagen opsættende virkning. Energiklagenævnet forventes at træffe afgørelse i sagen i løbet af Naturgas Fyn A/S har med udgangspunkt i indtægtsrammereguleringen fastsat tariffer, som vil resultere i en afvikling af nettogælden i år Energitilsynets sekretariat den 30. september 2004 en foreløbig godkendelse af Naturgas Fyns metoder for fastsættelse af priser og vilkår for distribution af naturgas. Metoderne blev endeligt behandlet og godkendt af Energitilsynet den 22. november Den årlige indtægtsramme for Naturgas Fyn A/S, som er udgangspunktet for beregningen af de konkrete distributionstariffer, baseres på følgende elementer og principper: En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, bortset fra finansielle udgifter, med henblik på dækning af omkostninger til afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling. Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. den 31. december Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling. Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter. BERETNING Distributionstariffer - grundlag og principper Naturgas Fyn A/S anmeldte den 23. september 2004 metoder for fastsættelse af priser og betingelser for distribution af naturgas med en redegørelse af metoder for tarifering. Efter en gennemgang af Naturgas Fyn A/S' redegørelse gav Naturgas Fyns distributionstariffer er sammensat af og baseres på flg. hovedprincipper: Volumenbetaling baseret på en fælles bloktarif for samtlige slutkunder på Fyn. 11

11 Naturgas Fyn BERETNING Måler- og administrationsafgift (fast betalingselement pr. måler, indtil videre fastsat til DKK 0). Der er ikke mulighed for at pulje gasforbrug på Fyn. Tarifferne opstilles med udgangspunkt i afvikling af nettogælden til år Distributionstarifferne anmeldes ultimo december til Energitilsynet til ikrafttræden det efterfølgende år. Anlægsaktiviteterne på distributionsnettet har også i 2006 været præget af omlægninger af eksisterende gasledninger på grund af anlæg af den nye motorvej fra Odense til Svendborg. Samtidig er distributionsnettet udvidet med 16 km distributionsnet og 15,8 km stikledninger. NGF som godkendt kontrolinstans Naturgas Fyn A/S er af Sikkerhedsstyrelsen godkendt som kontrolinstans til at godkende VVS-installatørernes kvalitetssystemer indenfor gasservice, gasinstallationer og kloak. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED Naturgas Fyn A/S har i 2006 varetaget distributionen af 244 mio. m 3 naturgas til ca kunder på Fyn. Distributionen af gas er foretaget for kunder, som blev forsynet fra såvel Statoil Gazelle A/S og Statoil Gazelle Forsyning A/S, samt kunder som blev forsynet fra andre aktive naturgasleverandører på Fyn. En væsentlig opgave for distributionsselskabet er overvågning af nettet og en løbende måling af gasafsætningen til kunderne. Naturgas Fyn A/S har installeret fjernaflæsningsudstyr hos alle kunder med et årligt gasforbrug større end m 3 pr. år. Drift og anlæg Det er Naturgas Fyn A/S' målsætning at sikre alle fynske kunder en pålidelig og sikker gasforsyning året rundt. År 2006 var karakteriseret af, at der kun var få hændelser, hvor gasledningerne blev beskadiget. Ved hændelserne i løbet af året blev skaderne hurtigt udbedret, og der var alene tale om materielle skader. KAPITALBEREDSKABET Likviditeten i koncernen blev i 2006 styrket via de forbedrede driftsresultater. Koncernen har en betydelig langfristet anlægsgæld. Nettogælden vil i henhold til de kommende indtægtsrammer gradvist blive afviklet. Naturgas Fyn A/S har tilrettelagt sine tariffer, så selskabets nettogæld er afviklet i år Der vil over projektperioden være behov for en løbende refinansiering af den eksisterende lange gæld, da ydelserne på låneporteføljen er størst i starten af bevillingsperioden, hvorimod indtægterne fra distributionstarifferne er jævne over bevillingsperioden. SÆRLIGE RISICI - DRIFTSRISICI OG FINANSIELLE RISICI Driftsrisici Det vurderes, at der i kraft af den 20- årige distributionsbevilling (naturligt monopol) og principperne for indtægtsrammer og effektiv drift ikke er nogen væsentlig driftsrisiko for distributionsvirksomheden. 12

12 Markedsrisici I kraft af distributionsbevillingen og det naturlige monopol er distributionsvirksomheden ikke udsat for nogen større markedsrisiko. Vi ser dog en reduktion af transport af naturgas i ledningsnettet på Fyn. Dette skyldes formentlig en række sammenfaldende faktorer - høje oliepriser, anvendelse af biobrændsel og hård konkurrence på gartnerimarkedet. Introduktionen af elproduktion på markedsvilkår for de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker kan betyde en markant reduktion i de transporterede gasmængder. Rente- og valutarisici Varetagelsen af lånene i den lange gæld har stor indflydelse på selskabets økonomi på såvel kort som lang sigt. Naturgas Fyn A/S følger en langsigtet og forsigtig lånestrategi. Målsætningen er at sikre sig finansielle omkostninger inden for de rammer, som er udmeldt af Energitilsynet. Energitilsynet har udmeldt en rentefastsættelsesmodel og et loft for de finansielle omkostninger via den udmeldte indtægtsramme. Energitilsynets rentefastsættelsesmodel indebærer, at selskabets låneomkostninger skal holde sig inden for et nærmere defineret benchmark. Fremadrettet vil modellen bestå af gennemsnittet af de fem forudgående års 5-års swaprenter for danske kroner som benchmark. Naturgas Fyn A/S foretager alene lånoptagelse i DKK og EUR og løber således ingen væsentlig valutakursrisiko. Selskabet løber ikke nogen større renterisici. Overskudslikviditeten placeres til renter på markedsvilkår. Kreditrisici Selskabet gennemfører en løbende kreditvurdering af kunderne, som kan resultere i afslag på kredit eller krav om forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Bortset fra nogle få store engagementer er der en stor spredning af kreditrisikoen på kundemassen. FORVENTNINGER TIL 2007 Naturgas Fyn A/S koncernen vil i 2007 fortsætte videreudviklingen og effektiviseringen af såvel virksomhedssystemet som af virksomheden generelt. Reguleringen fra myndighederne stiller krav om konstante effektiviseringer og reduktion af omkostningerne i distributionsselskabet år for år. I datterselskaberne forventes et resultat for koncernen på et lavere nievau end resultatet for Dette skyldes en usædvanlig varm vinter med et lavere naturgassalg til følge. MILJØ Naturgas Fyn A/S er en ikke særligt forurenende virksomhed. BERETNING På denne baggrund har Naturgas Fyn A/S gradvist tilpasset låneporteføljens rentefastsættelsesprofil, så den bedst muligt følger den udmeldte rentefastsættelsesmodel og sikrer, at de finansielle omkostninger holder sig inden for indtægtsrammen. Naturgas Fyn A/S har en miljøvenlig profil, så selskabet har udarbejdet en miljøpolitik og udarbejder årligt et grønt regnskab, som indeholder en opgørelse over udviklingen i ressourceforbruget på en række områder. Det grønne regnskab kan rekvireres ved henvendelse til selskabet. 13

13 Naturgas Fyn Regnskabspraksis SGRUNDLAG Årsrapporten for Naturgas Fyn A/S for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Årsrapport for 2006 er aflagt i DKK Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. I 2006 er ejerandelen i Statoil Gazelle A/S ændret fra 70% til 50%. Statoil Gazelle A/S er i koncernregnskabet indregnet linie for linie indtil dette tidspunkt som dattervirksomhed og herefter indregnet efter indre værdis metode som associeret virksomhed. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde henholdsvis fragå selskabet, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Naturgas Fyn A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Generelt om indregning og måling Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes - baseret på følgende kriterier: 1. levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, 2. der foreligger en forpligtende salgsaftale, 3. salgsprisen er fastlagt, og 4. på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 14

14 Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter værdiansættes til dagsværdi. Ved værdiansættelsen anvendes børskurs eller tilgængelige markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder. Selskabet indgår udelukkende effektive afdækningsforretninger. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat og under andre tilgodehavender (positiv dagsværdi) eller anden gæld (negativ dagsværdi). Når den sikrede transaktion effektueres, overføres det beløb, der er indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen som indtægt eller omkostning i samme post som den sikrede transaktion. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter indgået til sikring af aktiver og forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændring i værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skat Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen og består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat. Selskabet er sambeskattet med datterselskaber. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen, og acontobetalinger indregnes i balancen i det omfang, de afviger fra den aktuelle skat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at levering finder sted. Vareforbrug Vareforbrug omfatter det køb af materialer, der er anvendt for at opnå årets omsætning. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder indtægter ved sideordnede aktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kommunikationsomkostninger samt administrationsomkostninger mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 15

15 Naturgas Fyn Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat før skat for året under posterne "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder før skat" og "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder før skat". Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Bygninger 50 år Distributionsanlæg Fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger 30 år M/R 15 år Målere 15 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år Der afskrives ikke på grunde. Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. BALANCEN Goodwill Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 15 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Aktiverne afskrives lineært over den forventede brugstid, der udgør: Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under "Af- og nedskrivninger". Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" og "Kapitalandele i associerede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien. Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. 16

16 Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. Varebeholdning Varebeholdning måles til kostpris, der omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Ukurante dele værdiansættes til DKK 0. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af de økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fjernelse af anlægsaktiver, som anvendes til distribution af naturgas. Hensættelsen måles til nutidsværdien af den på balancetidspunktet forventede fremtidige forpligtelse til oprydning og nedlukning. Den hensatte forpligtelse opgøres ud fra de på balancetidspunktet kendte krav og estimerede omkostninger, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Forpligtelserne indregnes, når disse opstår og justeres løbende for at afspejle ændringer i krav og prisniveau mv. Modværdien af den hensatte forpligtelse indregnes i materielle anlægsaktiver. Rentebærende gæld Rentebærende gæld, der består af lån hos kreditinstitutter, indregnes til dagsværdi i det omfang der er indgået finansielle kontrakter til afdækning af lånet. Andre lån indregnes til amortiseret kost. 17

17 Naturgas Fyn Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultatet. Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider. Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen og renteindbetalinger og - udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser, eksklusive de poster, der indgår i likvider. Hoved- og nøgletalsoversigt Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Nøgletallene er beregnet således: Bruttomargin = Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Bruttofortjeneste x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbetaling til interessenter. Soliditetsgrad = Forrentning af egenkapital = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 18

18 Resultatopgørelse Resultatopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder før skat Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud

19 Naturgas Fyn Balance Balance 31. december - AKTIVER Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Selskabsskat Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

20 Balance Balance 31. december - PASSIVER Koncern Moderselskab Note DKK DKK DKK DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital Minoritetsinteresser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til minoritetsaktionær Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Garantier Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Nærtstående parter og ejerforhold

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beretning. Indholdsfortegnelse PÅTEGNINGER LEDELSESBERETNING ÅRSREGNSKAB DATTERSELSKABER. Ledelsespåtegning... 4

Beretning. Indholdsfortegnelse PÅTEGNINGER LEDELSESBERETNING ÅRSREGNSKAB DATTERSELSKABER. Ledelsespåtegning... 4 Årsrapport 2007 Beretning Indholdsfortegnelse PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning......................................... 4 Den uafhængige revisors påtegning............................ 5 LEDELSESBERETNING

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere