ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St."

Transkript

1 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007

2 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter. Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, friarealernes anvendelse, fælles anlæg, beplantning, vej- og stiforhold o.s.v. Planen skal være i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Redegørelse Bestemmelser Planloven En lokalplan skal indeholde en redegørelse, som med beskrivende ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanen har på lokalplanområdet og de omkringboende, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Planloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en lokalplan - når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen, - når der skal gennemføres større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger. Formålet med at lave en lokalplan er at opnå større sammenhæng i planlægningen i samarbejde med borgerne. I visse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ekspropriere privat, fast ejendom, dvs. inddrage den mod erstatning. Ejeren af en privat ejendom kan i visse tilfælde forlange, at kommunen overtager hele ejendommen, hvis den skal bruges til offentligt formål eller ikke må rives ned. Procedure Miljøvurdering Et lokalplanforslag skal offentliggøres i mindst 8 uger. Først når kommunalbestyrelsen har vurderet eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. For at fremme en bæredygtig udvikling skal der foretages en miljøvurdering af lokalplaner, hvis deres gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De miljømæssige konsekvenser af en lokalplan kan f. eks. handle om ressourceforbrug, natur- og miljøbeskyttelse. Lokalplanlægning indledes med en screening, som afgør, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering. 2

3 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål... 4 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti-, parkerings- og adgangsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Vedtagelsespåtegning Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Illustrationsskitse Bilag 3 Miljøscreening

4 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for bl.a. at sikre en miljømæssig gunstig udvikling i et område ved Svanevej i den nordøstlige del af Tommerup st. Det ubebyggede erhvervsområde ligger som en kile mellem et boligområde og et naturområde. En fremtidig udnyttelse af området til erhvervsformål kan indeholde en interessekonflikt mellem erhvervsbyggeri, natur- og miljøinteresser, det eksisterende boligområde på Svanevej, stien mellem Svanevej og skoven og adgangsforhold til arealet. Assens Kommune ønsker på den baggrund at sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealet. Da grundejeren ønsker at etablere bolig- og erhvervsbebyggelse på det pågældende areal, er det formålet med denne lokalplan, at ændre arealanvendelsen fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål med ca. 6 relativt store grunde. På enkelte parceller kan der alene bebygges til boligformål. De hidtidige rammer for lokalplanlægning. Lokalplanområdet er fremhævet. Luftfoto af lokalplanområdet set fra nord. Målsætningen med lokalplanen er at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, adgangsforhold og den fremtidige anvendelse af området. Den eksisterende tilladelse, til miljøbelastende erhvervsaktivitet på arealet, bliver erstattet med en miljømæssig mindre belastning i form af bebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Det vil nedsætte risikoen for forurening, støjgener og andre ulemper fra et erhvervsområde. Samtidig etableres en støjvold mellem lokalplanområdet og det eksisterende erhvervsområde for at sikre, at det eksisterende erhvervsområde ikke udsættes for ekstraordinære krav om støjdæmpning som følge af, at lokalplanområdet nu må anvendes til bolig- og erhvervsformål. 4

5 Forlængelsen af den kommunale vej Svanevej frem til selve lokalplanområdet (matr. nr. 1 cl, Bådegård By, Tommerup) udføres med samme udformning og belægning som Svanevej. Overgangen fra Svanevej til selve lokalplanområdet udformes som en fartdæmpende foranstaltning. Byrådet skal godkende et detailprojekt for vejforlængelsen. Veje og stier i lokalplanområdet anlægges, vedligeholdes og administreres efter reglerne i lov om private fællesveje. De klassificeres som private fællesveje. For at sikre lav hastighed og høj trafiksikkerhed i lokalplanområdet, for at begrænse uvedkommen færdsel, og for at fremhæve områdets nærkontakt med naturen etableres den interne vej som stillegade. Vejbelægningen udføres enten med fast belægning eller med brug af nedknust beton eller anden stabilgrus materiale. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den eksisterende sti fra Svanevej til skoven omlægges og etableres på en sådan måde, at naturområderne med skoven og søen bliver en mere integreret del af de omkringliggende boligområder. Det vil medvirke til, at det attraktive boligmiljø i denne bydel fastholdes og udbygges yderligere. Luftfoto af lokalplanområdet med skitse af den planlagte sti. Det er desuden lokalplanens formål af sikre, at en mose, der er registreret i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, friholdes for bebyggelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantning, der blandt andet har til formål at afskærme og sikre beboernes mulighed for at opholde sig udendørs ugenert. Der er bestemmelser om beplantningens maksimale højde og placering på grunde for at begrænse uønskede skyggevirkninger. Desuden har den ændrede arealanvendelse en positiv betydning for beskyttelse af grundvandsinteresserne (jf. retningslinier stk i Regionplan 2005), idet lokalplanområdet ligger i indvindingsopland for Tommerup St. vandværk. 5

6 BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er et ubebygget areal på ca. 1,2 ha, der mod vest grænser til virksomhed Electrolux. Mod nord grænser området til boligområdet på Svanevej. Mod øst grænser området til eksisterende fredskov. Mod syd grænser området til eksisterende fredskov og en tidligere gartnerigrund. Lokalplanen omfatter desuden en mindre del af Svanevej. Gennem området går en sti, der forbinder Svanevej med skoven. Ortofoto med lokalplanområdet indtegnet. I kommuneplan , Tommerup, er området udlagt som erhvervsområde. Der har i mange år været erhvervsaktivitet i denne del af byen. En del af den oprindelige hørfabrik blev senere nedrevet, og det formodes, at murbrokker herfra er indbygget som opfyldning i lokalplanområdet (angivet med pil). Denne lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg indeholder bestemmelser om at ændre anvendelsesmuligheden på den ubebyggede del af erhvervsområdet. Området ændres fra at være et erhvervsområde til at være et område for opførelse af bebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Ændringen har samtidig den positive miljømæssige effekt, at det nedsætter risikoen for, at de omkringliggende boliger i fremtiden vil blive udsat for støjgener. Luftfoto af den gamle hørfabrik fra 1. august 1971 (Det Kongelige Biblioteks samling) Luftfoto af Electrolux 2. juli

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan 2005 for Fyns amt Lokalplanområdet er beliggende i Tommerup St. og er i overensstemmelse med Fyns Amts regionplans gældende retningslinier for byudvikling. Lokalplanområdet ligger ikke i: - fredet område - landskabelig/geologisk beskyttelsesområde - særlig kulturhistorisk beskyttelsesområde - særlig biologisk interesseområde - naturbeskyttelsesområde eller konceptområde - skovrejsningsområde - område, hvor skovrejsning er uønsket - potentielt vådområde Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse, i et indsatsområde og i indvindingsopland for Tommerup St. Vandværk. I henhold til regionplanens tidsplan for indledning af kortlægning af indsatsområder, skal der foretages kortlægning i perioden , og indsatsplanen skal udarbejdes senest i Regionplan 2005 har følgende retningslinier: Stk : Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie og kemikalieprodukter bør placeres uden for indvindingsoplande til vandværker. Ved placering i vandværkernes indvindingsoplande skal en konkret vurdering af forureningsrisikoen godtgøre, at placeringen er forsvarlig. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening. Kommunalbestyrelsen skal anvise løsningsmuligheder for omlægning af indvinding til almen vandforsyning der må ophøre som følge af stor risiko for forurening. Stk : Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer m.v. skal placeres, så det sikres, at vandindvindingsanlæg ikke udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt. Nye byområder bør placeres uden for 300 m beskyttelsesområderne for vandværksboringer. Desuden skal der tages hensyn til vandværkernes indvindingsopland. Det kan derfor være nødvendigt at lave en nøjere kortlægning af grundvandsforholdene, inden der planlægges nye byområder. Lokalplanen er ikke i strid med regionplanens retningslinier om grundvandsbeskyttelse med henvisning til, at den ikke medfører ny virksomhedsaktivitet, øget miljøbelastning eller på anden måde vil udsætte vandindvindingsinteresserne for en forureningsrisiko. Tværtimod vil et fremtidigt blandet bolig- og erhvervsområde medvirke til at nedbringe forureningsrisikoen i forhold til den risiko som et erhvervsområde kan medføre. 7

8 Naturområde Lokalplanområdet er beliggende i større sammenhængende landskabsområde. Lokalplanen er ikke i strid med regionplanlægningen med henvisning til følgende retningslinier i Regionplanen 2005: Stk De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg medmindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. I den østlige del af lokalplanområdet er et mindre område registreret som mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Regionplan 2005 har følgende retningslinier: Stk Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser,.. som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må normalt ikke finde sted. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at friholde denne del af området for bebyggelse. Moseområdet indtegnet ved lokalplanområdet Skovbyggelinier Hele lokalplanområdet (angivet med markering) er omfattet af den 300 m skovbyggelinie, der afkastes af skovene øst for Tommerup st. I henhold til 65 i Naturbeskyttelsesloven har kommunalbestyrelsen dispensationskompetencen til skovbyggelinier i byzone i forbindelse med bebyggelse i lokalplanområdet. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan søges skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet ophævet hos Skov- og Naturstyrelsen. Skoven nord, syd og øst for lokalplanområdet er fredskov. Lokalplanområdet og den pålagte 300 m skovbyggelinie til venstre i billedet (vist med hvid steg). Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i byzone og det forbliver i byzone. 8

9 Kommuneplan , Tommerup Lokalplanen ligger i kommuneplanens rammeområde 1.E.3 (eksisterende erhvervsområde). De nugældende fællesbestemmelser for område 1.E.2., 1.E.3 og 1.E.4: Områdernes anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri-, værksteds-, udstillings-, lagerog transportvirksomhed samt privat service. Endvidere kan områderne anvendes til forretningsvirksomhed med tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. Der må ikke inden for områderne udøves særligt miljøbelastende aktiviteter. Virksomhed i områderne må ikke ved luftforurening, lugt, støj eller vibrationer virke generende på tilgrænsende boligområder. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Der må ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer parceller med mindre end 1000 m 2. Bebyggelsesprocenten for hvert enkelt ejendom må ikke overstige 40. Det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m bortset fra enkelte mindre bygningsdele som siloer, skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Der må ikke inden for området etableres yderligere beboelse. Andre bestemmelser Detaljerede bestemmelser om områdernes disponering, herunder vejbetjening, beplantningsforhold og friarealer m.v. fastlægges i lokalplanlægningen. Områderne er byzone. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som overfører området fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 13 indeholder bestemmelser for det nye område 1.E.8 Kommuneplantillæg er gengivet senere i denne lokalplan. 9

10 Støjforhold Jernbanestøj Jernbanen mellem Nyborg og Middelfart forløber ca. 250 m sydvest for lokalplanområdet. Regionplan 2005 indeholder følgende bestemmelser: Stk Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner. Det maksimale støjniveau fra jernbanetrafik, målt som spidsværdier under passage af det mest støjende tog må ikke overstige en grænse på 85 db(a) ved ny støjfølsom arealanvendelse. Vibrationer fra togtrafik må ikke overstige en grænse på 75 db (KB vægtet accelerationsniveau) ved ny støjfølsom arealanvendelse. I regionplanens bilag figur B3 angives vejledende afstande, hvor der er opsat støjskærm langs jernbanen. Lokalplanen ligger indenfor støjskærmen, hvor den vejledende afstand for at overholde støjgrænsen uden yderligere afskærmende foranstaltninger er 225 m. I forbindelse med overvejelser om etablering af et nyt overhalingsspor på jernbanen i Tommerup st. udsendte Trafikstyrelsen i januar 2006 en miljøredegørelse om jernbanestøj. Det fremgår af denne miljøredegørelse, at lokalplanområdet ikke vil blive udsat for jernbanestøj over 61 db(a). Lokalplanområdet er markeret med firkant. Kortudsnit fra Trafikstyrelsens Miljøredegørelse januar 2006 Der vil således ikke ske overskridelse af tilladt støjniveau i lokalplanområdet på grund af støj fra jernbanen. Virksomhedsstøj I lokalplanområdet må der ikke placeres støjende aktivitet, der kan påføre området støj, der vil overskride de vejledende støjgrænser på 55/45/40 db(a). I lokalplanområdet må der ikke placeres eller udøves aktivitet, der kan påføre den eksisterende boligområde på Svanevej støj, der overskrider de vejledende støjgrænser på 45/40/35 db(a). Trafikstøj Lokalplanområdet ligger ca. 275 m øst for landevej 525, Vissenbjergvej, hvor der er registreret årsdøgntrafik på køretøjer. Hastighedsgrænsen er på 50 km/t. Regionplan 2005 indeholder følgende bestemmelser: Stk Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Det skønnes, at der ikke sker overskridelse af det tilladte støjniveau i lokalplanområdet på grund af vejtrafik. 10

11 Spildevandsplan Lokalplanområdet er medtaget som kloakopland i spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak og renseanlæg efter reglerne i Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Vandforsyning Lokalplanområdet er tilsluttet Tommerup St. vandværk. En privat stikledning til vandforsyning af en ejendom øst for Tommerup St. går gennem lokalplanområdet. Denne ledning omlægges, og den vil indgå i den planlagte vandforsyning i lokalplanområdet. Vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Svanevej. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af delvarmeplan. Området inddrages i delvarmeplanen som naturgasområde. Vandløb I lokalplanområdets sydlige skel løber et mindre åbent vandløb. Vandløbet har sit udspring i det registrerede moseområde. Vandløbet forbliver som et åbent vandløb. Vandløbet er rørlagt under fabrikken og sydvest for Tommerup St. bliver vandløbet til amtsvandløbet Brede Å. Luftfoto af lokalplanområdet med skitse af eksisterende vandløb Affaldsbortskaffelse Lokalplanområdet er omfattet af kommunens renovationsregulativ, og affald skal bortskaffes i henhold til affaldsplanen for Tommerup Kommune. Det er muligt at have hjemmekompostering af organisk affald på den enkelte grund. 11

12 Jordforurening Der er i februar 2006 foretaget geotekniske og miljøtekniske undersøgelser i lokalplanområdet. Der henvises til GEO projekt nr , rapport nr. 1, Det fremgår af denne rapport, at der i 1 af de 3 udførte boringer er truffet forurening over jordkvalitetskriterierne. En senere supplerende undersøgelse skal fastlægge, i hvilket omfang der er behov for udskiftning af jord. I de kommende byggefelter skal fylden hvor der er truffet forurening udskiftes, hvorefter forureningen ikke vil udgøre en risiko for påvirkning af indeklimaet i de kommende boliger. Jordfaste fortidsminder Tommerup Kommune er ikke bekendt med, at der er jordfaste fortidsminder i lokalplanområdet. Hvis der under anlægsarbejde i lokalplanområdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller kultur-historiske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og Odense Bys Museer skal kontaktes. For at undgå den uheldige situation, at et anlægsarbejde skal standses, kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jvf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultat kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projektet. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. 12

13 Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det der søges skabt/-fastholdt i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 13

14 Nyt kommuneplantillæg nr. 13 Tillæg nr. 13 til kommuneplan med bestemmelser for et nyt område 1.E.8 En lokalplan for område 1.E.8 skal sikre: At området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål som f.eks. mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv, advokat, revisor, arkitektvirksomhed, offentlige formål, kontorbygninger og boligbebyggelse i tilknytning til erhverv. At der på hver parcel må etableres en bolig som bebos af ejer, portner eller lignende personale med tilknytning til virksomheden. At der på de fleste parceller der udstykkes i området (undtagen delområde 3, naturområdet) etableres erhvervsvirksomhed. Der gives mulighed for at enkelte parceller alene kan bebygges til boligformål. At der etableres nødvendige veje, parkeringsarealer, stier, samt eventuelt mindre parkanlæg og lignende til den fremtidige bebyggelse i området. At der ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer parceller under 1000 m 2. At bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke overstiger 40. At bygningshøjden ikke overstiger 10 meter over naturligt terræn, bortset fra enkelte mindre bygningsdele som skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. At der etableres en stiforbindelse fra Svanevej til skoven sydøst for lokalplanområdet. At det eksisterende vandløb i lokalplanområdets sydskel bevares som et åbent vandløb. At det eksisterende moseområde i lokalplanområdet bevares og friholdes for bebyggelse. At området forbliver i byzone. Andre bestemmelser Der kan ikke indrettes miljøbelastende virksomheder på området. Fremtidige virksomheder på området skal overholde Miljøbeskyttelseslovens vejledende bestemmelser om tilladte grænseværdier for støj og luftforurening både internt samt på de omkringliggende arealer/boligområder. Kommuneplanens rammeområde 1.E.8 14

15 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. I medfør af lov om planlægning, (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Tommerup kommune. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanen har til formål at sikre: At området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, og enkelte parceller kan alene anvendes til boligformål. At der kan etableres erhvervsvirksomhed på hver parcel. At der kun kan opføres een boligenhed pr. parcel. At hver parcel udstykkes som minimum 1000 m 2. At der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser. At der fastlægges bestemmelser for udstykning af området. At der etableres veje, parkeringsarealer, stier, hegning og beplantning i området. At området ikke udsættes for intern støj eller andre miljøgener fra omgivelserne. At det eksisterende vandløb i områdets sydskel bevares som et åbent vandløb. At det eksisterende moseområde bevares og friholdes for bebyggelse. At området forbliver i byzone. At området vejbetjenes fra Svanevej. At der etableres en jord-/ støjvold i lokalplanens sydlige hjørne. At området udlægges til forsyning med naturgas/fjernvarme, suppleret med alternativ opvarmning. 15

16 2 Område og zonestatus. Stk. 2.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 som vist på bilag 2. Stk. 2.2 Stk. 2.3 Lokalplanområdet omfatter dele af matr. nr. 1cl og dele af 7000m Bådegård By, Tommerup, samt alle parceller der efter 1. november 2006 udstykkes fra ejendommene. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse. Område 1 og 2 Stk. 3.1 Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, som f.eks. mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv, revisor, advokat, arkitektvirksomhed, offentlige formål, kontorbygninger og boligbebyggelse i forbindelse med erhverv. Stk. 3.2 Stk. 3.3 Der må ikke indrettes butik i lokalplanområdet. Der må i lokalplanområdet ikke udøves nogen form for virksomhed, som kan virke væsentlig generende på omgivelserne, og der må ikke etableres eller udøves virksomhed, der påfører de eksisterende boliger på Svanevej et støjniveau, der medfører overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligområder. Internt i området skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ligeledes overholdes. Stk. 3.4 Stk. 3.5 Der må kun etableres og indrettes én bolig pr. parcel, der skal bebos af ejer, portner eller af lignende personale med tilknytning til virksomheden. Enkelte parceller kan alene anvendes til boligformål. Område 3 Stk. 3.6 Området er registreret som mose, omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og regionplanbestemmelse stk Ændring af områdets tilstand må ikke finde sted uden tilladelse fra den kompetencegivne myndighed (pt. Amtsrådet efter Assens Byråd). 4 Udstykning. Stk. 4.1 Parceller skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst m 2. Stk. 4.2 I lokalplanens område 3 kan der ikke foretages udstykning. 16

17 5 Vej-, sti-, parkerings- og adgangsforhold. Stk. 5.1 Stk. 5.2 Stk. 5.3 Stk. 5.4 Stk. 5.5 Stk. 5.6 Stk. 5.7 Området vejbetjenes fra den offentlige kommunevej Svanevej, der videreføres med samme belægning og profil ind på lokalplanområdet til et punkt B, som bestemmes ud fra et hensigtsmæssigt længdeprofil på vejen. Byrådet skal godkende et vejprojekt for udformning af vejudlægget samt længdeprofilet pkt. A - B hastighedsdæmpende foranstaltninger ved pkt. A. Vejprofilet fra pkt. A B udformes som Svanevej med grusfortov i vejens sydside, asfalteret kørebane og rabat i vejens nordside. Ved indkørsel til lokalplanområdet (Bilag 2, ved pkt. A) etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning. Foranstaltningen skal godkendes af Byrådet. I lokalplanområdet udlægges areal til en mindst 5 meter bred privat fællesvej med en retning som angivet ved pil i Bilag 2. Vejen anlægges enten med fastbelægning eller med brug af genbrugsmaterialer i form af nedknust beton eller stabilgrus materiale. Vejen udføres som stillevej i henhold til vejlovgivningen. Der skal på den enkelte grund udlægges parkeringsarealer svarende til minimum 2 biler pr. bolig og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsarealer skal udlægges efter nødvendigt behov I lokalplanområdet udlægges areal til stien a b med en bredde på 3 meter. Stien anlægges i princippet langs skel og kan evt. senere omlægges til en alternativ placering som vist på Bilag 2. Stien udføres som en 2 meter bred grussti. Der må kun etableres én indkørsel til hver grund. Overkørsel skal placeres minimum 2 meter fra naboskel og stiskel. Stk. 5.8 Der må ikke parkeres på vejarealet mellem pkt. A B. 6 Tekniske anlæg. Stk. 6.1 Stk. 6.2 Stk. 6.3 El-ledninger (herunder til vejbelysning) fremføres som jordkabler. Eventuel vejbelysning skal etableres efter reglerne i vejloven. Vejbelysning skal udføres som gade- eller parklamper med lavenergibelysning og nedadrettet lyskilde. Det må ikke være til gene for grundejerne. Lyspunktshøjden må ikke overstige 3,8 meter. De til el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til og 17

18 med 30 cm. bag skellinien mod vej, hvilket skal tåles af grundejerne. 7 Bebyggelsens omfang og placering. Stk. 7.1 Stk. 7.2 Stk. 7.3 Stk. 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. For parceller alene med bolig må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Erhvervsbygninger må ikke opføres nærmere skel mod nabogrund, vej- eller sti end 5 meter. Mindre bygningsdele som skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette, kan have en større højde over naturligt terræn end henholdsvis 8,5 meter i område 1 og 10 meter i område 2. Område 1 Stk. 7.5 Mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf må der ikke opføres bebyggelse nærmere skel end 12,5 meter. Stk. 7.6 Mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf skal bygningshøjden nærmere skel end 15 meter holdes under 8,5 meter over naturligt terræn. Stk. 7.7 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der er større end 8,5 meter over naturligt terræn. Område 2 Stk. 7.8 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der er større end 10 meter over naturligt terræn. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Stk. 8.1 Stk. 8.2 Stk. 8.3 Ydervægge skal udføres i tegl, træ eller glas som primært byggemateriale. Tegl kan fremstå som blank mur, som pudset eller med vandskurede og malede murflader i hvid eller jordfarver. Tagbeklædningen skal udføres i tagsten, skifer / eternit, zink eller paptag med listedækning. Reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Eventuelle solpaneler skal indpasses i facader og/eller tagflader. Stk. 8.4 Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted uden byrådets særlige tilladelse. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe for naboer 18

19 og genboer eller virke generende/skæmmende i forhold til omgivelserne. Stk. 8.5 Der må ikke på den enkelte grund anbringes antenner, paraboler eller lignende til radio eller fjernsyn, der er højere end 1,5 meter over terræn. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til opstilling af antenner til erhvervsmæssige formål, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden genevirkninger for de omkringboende. 9 Ubebyggede arealer. Stk. 9.1 Stk. 9.2 Stk. 9.3 Stk. 9.4 Stk. 9.5 Stk. 9.6 Stk. 9.7 Stk. 9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn mod sti-, vej- og naboskel samt mod naturområder kan etableres som et fast ubrudt hegn, når hegnet suppleres med levende hegn på begge sider. Den maksimale højde på hegn må ikke overstige 1,80 meter. Mellem lokalplanområdet og den bebyggede del af matr. nr. 1 cl skal etableres en maksimalt 3 m høj støjvold som vist på bilag 2. Jordvolden skal beplantes med buske og træer og således, at højden af beplantning ikke overstiger 4 meter over naturligt terræn i lokalplanområdet. I skel til boligområdet på Svanevej (mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf) fastlægges et bebyggelsesfrit område i en bredde på 12,5 meter. Nærmest skel etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte, bestående af 3 5 rækker beplantning med en højde, der ikke overstiger 4 meter over naturligt terræn i lokalplanområdet. Udendørs oplag og udendørs erhvervsvirksomhed skal afskærmes, sløres med beplantning eller ved anden foranstaltning, så det ikke er til gene for de omkringboende. Beplantning på grundene skal holdes med en max. højde på 4 m og for enkeltstående træer gælder en max. højde på 5 m. Terrænregulering på mere end + 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Etableres der en udendørs produktion - på særlige indretninger - i forbindelse med en virksomhed, skal arbejdspladsen og eller oplaget afskærmes således, at produktionsstedet ikke er til gene for omboende eller for omgivelserne generelt. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning: Ekstern støj fra virksomheder. 19

20 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet det offentlige kloaksystem. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal et vejprojekt med længdeprofil med vejprofil mellem pkt. A B, samt udformning af hastighedsdæmpende foranstaltning ved pkt. A være godkendt af byrådet. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal veje, stier, belysning, fartdæmpende foranstaltninger, støjvold og beplantning være anlagt og etableret. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal jordforureningslovens bestemmelser være overholdt, og det skal sikres, at der ikke er mulighed for direkte kontakt med eventuel forurenet materiale i friarealerne. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet naturgas eller fjernvarme, med mindre parcellernes bebyggelser forsynes med alternative energiformer. 11 Servitutter. Stk Samtidig med den offentlige fremlæggelse af nærværende lokalplan, søger Tommerup Kommunalbestyrelse Skov- og Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinien på lokalplanområdet. Stk Vedrørende servitutter på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Stk Servitutter der er uforenelige med lokalplanen aflyses af planen. 20

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan HA.C20-2 Boligområde Møllevej i Haarby by.

Lokalplan HA.C20-2 Boligområde Møllevej i Haarby by. HAARBY KOMMUNE Lokalplan HA.C20-2 Boligområde Møllevej 29-43 i Haarby by. TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNEKONTORET, MØLLEVEJ 2, 5683 HAARBY, TLF. 63 73 33 00 HAARBY KOMMUNE Lokalplan HA.C20-2 Boligområde Møllevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan O11-2 Udvidelse af Haarby efterskole, Assensvej i Haarby by. HAARBY KOMMUNE

Lokalplan O11-2 Udvidelse af Haarby efterskole, Assensvej i Haarby by. HAARBY KOMMUNE HAARBY KOMMUNE Lokalplan O11-2 Udvidelse af Haarby efterskole, Assensvej i Haarby by. TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNEKONTORET, MØLLEVEJ 2, 5683 HAARBY, TLF. 64 73 10 22 1 HAARBY KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 76 for Boligområdet Æblehaven Tommerup St

Lokalplan nr. 76 for Boligområdet Æblehaven Tommerup St Lokalplan nr. 76 for Boligområdet Æblehaven Tommerup St 1 Lokalplan nr. 76. Boligområdet Æblehaven, Smedevej Tommerup St. Redegørelse Områdets beliggenhed Området udgør ejendommene Bannervej 9 og Smedevej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere