ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St."

Transkript

1 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007

2 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter. Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, friarealernes anvendelse, fælles anlæg, beplantning, vej- og stiforhold o.s.v. Planen skal være i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Redegørelse Bestemmelser Planloven En lokalplan skal indeholde en redegørelse, som med beskrivende ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanen har på lokalplanområdet og de omkringboende, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Planloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en lokalplan - når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen, - når der skal gennemføres større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger. Formålet med at lave en lokalplan er at opnå større sammenhæng i planlægningen i samarbejde med borgerne. I visse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ekspropriere privat, fast ejendom, dvs. inddrage den mod erstatning. Ejeren af en privat ejendom kan i visse tilfælde forlange, at kommunen overtager hele ejendommen, hvis den skal bruges til offentligt formål eller ikke må rives ned. Procedure Miljøvurdering Et lokalplanforslag skal offentliggøres i mindst 8 uger. Først når kommunalbestyrelsen har vurderet eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. For at fremme en bæredygtig udvikling skal der foretages en miljøvurdering af lokalplaner, hvis deres gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De miljømæssige konsekvenser af en lokalplan kan f. eks. handle om ressourceforbrug, natur- og miljøbeskyttelse. Lokalplanlægning indledes med en screening, som afgør, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering. 2

3 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål... 4 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti-, parkerings- og adgangsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Vedtagelsespåtegning Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Illustrationsskitse Bilag 3 Miljøscreening

4 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for bl.a. at sikre en miljømæssig gunstig udvikling i et område ved Svanevej i den nordøstlige del af Tommerup st. Det ubebyggede erhvervsområde ligger som en kile mellem et boligområde og et naturområde. En fremtidig udnyttelse af området til erhvervsformål kan indeholde en interessekonflikt mellem erhvervsbyggeri, natur- og miljøinteresser, det eksisterende boligområde på Svanevej, stien mellem Svanevej og skoven og adgangsforhold til arealet. Assens Kommune ønsker på den baggrund at sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealet. Da grundejeren ønsker at etablere bolig- og erhvervsbebyggelse på det pågældende areal, er det formålet med denne lokalplan, at ændre arealanvendelsen fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål med ca. 6 relativt store grunde. På enkelte parceller kan der alene bebygges til boligformål. De hidtidige rammer for lokalplanlægning. Lokalplanområdet er fremhævet. Luftfoto af lokalplanområdet set fra nord. Målsætningen med lokalplanen er at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, adgangsforhold og den fremtidige anvendelse af området. Den eksisterende tilladelse, til miljøbelastende erhvervsaktivitet på arealet, bliver erstattet med en miljømæssig mindre belastning i form af bebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Det vil nedsætte risikoen for forurening, støjgener og andre ulemper fra et erhvervsområde. Samtidig etableres en støjvold mellem lokalplanområdet og det eksisterende erhvervsområde for at sikre, at det eksisterende erhvervsområde ikke udsættes for ekstraordinære krav om støjdæmpning som følge af, at lokalplanområdet nu må anvendes til bolig- og erhvervsformål. 4

5 Forlængelsen af den kommunale vej Svanevej frem til selve lokalplanområdet (matr. nr. 1 cl, Bådegård By, Tommerup) udføres med samme udformning og belægning som Svanevej. Overgangen fra Svanevej til selve lokalplanområdet udformes som en fartdæmpende foranstaltning. Byrådet skal godkende et detailprojekt for vejforlængelsen. Veje og stier i lokalplanområdet anlægges, vedligeholdes og administreres efter reglerne i lov om private fællesveje. De klassificeres som private fællesveje. For at sikre lav hastighed og høj trafiksikkerhed i lokalplanområdet, for at begrænse uvedkommen færdsel, og for at fremhæve områdets nærkontakt med naturen etableres den interne vej som stillegade. Vejbelægningen udføres enten med fast belægning eller med brug af nedknust beton eller anden stabilgrus materiale. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den eksisterende sti fra Svanevej til skoven omlægges og etableres på en sådan måde, at naturområderne med skoven og søen bliver en mere integreret del af de omkringliggende boligområder. Det vil medvirke til, at det attraktive boligmiljø i denne bydel fastholdes og udbygges yderligere. Luftfoto af lokalplanområdet med skitse af den planlagte sti. Det er desuden lokalplanens formål af sikre, at en mose, der er registreret i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, friholdes for bebyggelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantning, der blandt andet har til formål at afskærme og sikre beboernes mulighed for at opholde sig udendørs ugenert. Der er bestemmelser om beplantningens maksimale højde og placering på grunde for at begrænse uønskede skyggevirkninger. Desuden har den ændrede arealanvendelse en positiv betydning for beskyttelse af grundvandsinteresserne (jf. retningslinier stk i Regionplan 2005), idet lokalplanområdet ligger i indvindingsopland for Tommerup St. vandværk. 5

6 BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er et ubebygget areal på ca. 1,2 ha, der mod vest grænser til virksomhed Electrolux. Mod nord grænser området til boligområdet på Svanevej. Mod øst grænser området til eksisterende fredskov. Mod syd grænser området til eksisterende fredskov og en tidligere gartnerigrund. Lokalplanen omfatter desuden en mindre del af Svanevej. Gennem området går en sti, der forbinder Svanevej med skoven. Ortofoto med lokalplanområdet indtegnet. I kommuneplan , Tommerup, er området udlagt som erhvervsområde. Der har i mange år været erhvervsaktivitet i denne del af byen. En del af den oprindelige hørfabrik blev senere nedrevet, og det formodes, at murbrokker herfra er indbygget som opfyldning i lokalplanområdet (angivet med pil). Denne lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg indeholder bestemmelser om at ændre anvendelsesmuligheden på den ubebyggede del af erhvervsområdet. Området ændres fra at være et erhvervsområde til at være et område for opførelse af bebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Ændringen har samtidig den positive miljømæssige effekt, at det nedsætter risikoen for, at de omkringliggende boliger i fremtiden vil blive udsat for støjgener. Luftfoto af den gamle hørfabrik fra 1. august 1971 (Det Kongelige Biblioteks samling) Luftfoto af Electrolux 2. juli

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan 2005 for Fyns amt Lokalplanområdet er beliggende i Tommerup St. og er i overensstemmelse med Fyns Amts regionplans gældende retningslinier for byudvikling. Lokalplanområdet ligger ikke i: - fredet område - landskabelig/geologisk beskyttelsesområde - særlig kulturhistorisk beskyttelsesområde - særlig biologisk interesseområde - naturbeskyttelsesområde eller konceptområde - skovrejsningsområde - område, hvor skovrejsning er uønsket - potentielt vådområde Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse, i et indsatsområde og i indvindingsopland for Tommerup St. Vandværk. I henhold til regionplanens tidsplan for indledning af kortlægning af indsatsområder, skal der foretages kortlægning i perioden , og indsatsplanen skal udarbejdes senest i Regionplan 2005 har følgende retningslinier: Stk : Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie og kemikalieprodukter bør placeres uden for indvindingsoplande til vandværker. Ved placering i vandværkernes indvindingsoplande skal en konkret vurdering af forureningsrisikoen godtgøre, at placeringen er forsvarlig. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening. Kommunalbestyrelsen skal anvise løsningsmuligheder for omlægning af indvinding til almen vandforsyning der må ophøre som følge af stor risiko for forurening. Stk : Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer m.v. skal placeres, så det sikres, at vandindvindingsanlæg ikke udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt. Nye byområder bør placeres uden for 300 m beskyttelsesområderne for vandværksboringer. Desuden skal der tages hensyn til vandværkernes indvindingsopland. Det kan derfor være nødvendigt at lave en nøjere kortlægning af grundvandsforholdene, inden der planlægges nye byområder. Lokalplanen er ikke i strid med regionplanens retningslinier om grundvandsbeskyttelse med henvisning til, at den ikke medfører ny virksomhedsaktivitet, øget miljøbelastning eller på anden måde vil udsætte vandindvindingsinteresserne for en forureningsrisiko. Tværtimod vil et fremtidigt blandet bolig- og erhvervsområde medvirke til at nedbringe forureningsrisikoen i forhold til den risiko som et erhvervsområde kan medføre. 7

8 Naturområde Lokalplanområdet er beliggende i større sammenhængende landskabsområde. Lokalplanen er ikke i strid med regionplanlægningen med henvisning til følgende retningslinier i Regionplanen 2005: Stk De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg medmindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. I den østlige del af lokalplanområdet er et mindre område registreret som mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Regionplan 2005 har følgende retningslinier: Stk Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser,.. som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må normalt ikke finde sted. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at friholde denne del af området for bebyggelse. Moseområdet indtegnet ved lokalplanområdet Skovbyggelinier Hele lokalplanområdet (angivet med markering) er omfattet af den 300 m skovbyggelinie, der afkastes af skovene øst for Tommerup st. I henhold til 65 i Naturbeskyttelsesloven har kommunalbestyrelsen dispensationskompetencen til skovbyggelinier i byzone i forbindelse med bebyggelse i lokalplanområdet. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan søges skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet ophævet hos Skov- og Naturstyrelsen. Skoven nord, syd og øst for lokalplanområdet er fredskov. Lokalplanområdet og den pålagte 300 m skovbyggelinie til venstre i billedet (vist med hvid steg). Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i byzone og det forbliver i byzone. 8

9 Kommuneplan , Tommerup Lokalplanen ligger i kommuneplanens rammeområde 1.E.3 (eksisterende erhvervsområde). De nugældende fællesbestemmelser for område 1.E.2., 1.E.3 og 1.E.4: Områdernes anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri-, værksteds-, udstillings-, lagerog transportvirksomhed samt privat service. Endvidere kan områderne anvendes til forretningsvirksomhed med tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. Der må ikke inden for områderne udøves særligt miljøbelastende aktiviteter. Virksomhed i områderne må ikke ved luftforurening, lugt, støj eller vibrationer virke generende på tilgrænsende boligområder. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Der må ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer parceller med mindre end 1000 m 2. Bebyggelsesprocenten for hvert enkelt ejendom må ikke overstige 40. Det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m bortset fra enkelte mindre bygningsdele som siloer, skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Der må ikke inden for området etableres yderligere beboelse. Andre bestemmelser Detaljerede bestemmelser om områdernes disponering, herunder vejbetjening, beplantningsforhold og friarealer m.v. fastlægges i lokalplanlægningen. Områderne er byzone. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som overfører området fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 13 indeholder bestemmelser for det nye område 1.E.8 Kommuneplantillæg er gengivet senere i denne lokalplan. 9

10 Støjforhold Jernbanestøj Jernbanen mellem Nyborg og Middelfart forløber ca. 250 m sydvest for lokalplanområdet. Regionplan 2005 indeholder følgende bestemmelser: Stk Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner. Det maksimale støjniveau fra jernbanetrafik, målt som spidsværdier under passage af det mest støjende tog må ikke overstige en grænse på 85 db(a) ved ny støjfølsom arealanvendelse. Vibrationer fra togtrafik må ikke overstige en grænse på 75 db (KB vægtet accelerationsniveau) ved ny støjfølsom arealanvendelse. I regionplanens bilag figur B3 angives vejledende afstande, hvor der er opsat støjskærm langs jernbanen. Lokalplanen ligger indenfor støjskærmen, hvor den vejledende afstand for at overholde støjgrænsen uden yderligere afskærmende foranstaltninger er 225 m. I forbindelse med overvejelser om etablering af et nyt overhalingsspor på jernbanen i Tommerup st. udsendte Trafikstyrelsen i januar 2006 en miljøredegørelse om jernbanestøj. Det fremgår af denne miljøredegørelse, at lokalplanområdet ikke vil blive udsat for jernbanestøj over 61 db(a). Lokalplanområdet er markeret med firkant. Kortudsnit fra Trafikstyrelsens Miljøredegørelse januar 2006 Der vil således ikke ske overskridelse af tilladt støjniveau i lokalplanområdet på grund af støj fra jernbanen. Virksomhedsstøj I lokalplanområdet må der ikke placeres støjende aktivitet, der kan påføre området støj, der vil overskride de vejledende støjgrænser på 55/45/40 db(a). I lokalplanområdet må der ikke placeres eller udøves aktivitet, der kan påføre den eksisterende boligområde på Svanevej støj, der overskrider de vejledende støjgrænser på 45/40/35 db(a). Trafikstøj Lokalplanområdet ligger ca. 275 m øst for landevej 525, Vissenbjergvej, hvor der er registreret årsdøgntrafik på køretøjer. Hastighedsgrænsen er på 50 km/t. Regionplan 2005 indeholder følgende bestemmelser: Stk Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Det skønnes, at der ikke sker overskridelse af det tilladte støjniveau i lokalplanområdet på grund af vejtrafik. 10

11 Spildevandsplan Lokalplanområdet er medtaget som kloakopland i spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak og renseanlæg efter reglerne i Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Vandforsyning Lokalplanområdet er tilsluttet Tommerup St. vandværk. En privat stikledning til vandforsyning af en ejendom øst for Tommerup St. går gennem lokalplanområdet. Denne ledning omlægges, og den vil indgå i den planlagte vandforsyning i lokalplanområdet. Vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Svanevej. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af delvarmeplan. Området inddrages i delvarmeplanen som naturgasområde. Vandløb I lokalplanområdets sydlige skel løber et mindre åbent vandløb. Vandløbet har sit udspring i det registrerede moseområde. Vandløbet forbliver som et åbent vandløb. Vandløbet er rørlagt under fabrikken og sydvest for Tommerup St. bliver vandløbet til amtsvandløbet Brede Å. Luftfoto af lokalplanområdet med skitse af eksisterende vandløb Affaldsbortskaffelse Lokalplanområdet er omfattet af kommunens renovationsregulativ, og affald skal bortskaffes i henhold til affaldsplanen for Tommerup Kommune. Det er muligt at have hjemmekompostering af organisk affald på den enkelte grund. 11

12 Jordforurening Der er i februar 2006 foretaget geotekniske og miljøtekniske undersøgelser i lokalplanområdet. Der henvises til GEO projekt nr , rapport nr. 1, Det fremgår af denne rapport, at der i 1 af de 3 udførte boringer er truffet forurening over jordkvalitetskriterierne. En senere supplerende undersøgelse skal fastlægge, i hvilket omfang der er behov for udskiftning af jord. I de kommende byggefelter skal fylden hvor der er truffet forurening udskiftes, hvorefter forureningen ikke vil udgøre en risiko for påvirkning af indeklimaet i de kommende boliger. Jordfaste fortidsminder Tommerup Kommune er ikke bekendt med, at der er jordfaste fortidsminder i lokalplanområdet. Hvis der under anlægsarbejde i lokalplanområdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller kultur-historiske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og Odense Bys Museer skal kontaktes. For at undgå den uheldige situation, at et anlægsarbejde skal standses, kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jvf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultat kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projektet. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. 12

13 Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det der søges skabt/-fastholdt i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 13

14 Nyt kommuneplantillæg nr. 13 Tillæg nr. 13 til kommuneplan med bestemmelser for et nyt område 1.E.8 En lokalplan for område 1.E.8 skal sikre: At området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål som f.eks. mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv, advokat, revisor, arkitektvirksomhed, offentlige formål, kontorbygninger og boligbebyggelse i tilknytning til erhverv. At der på hver parcel må etableres en bolig som bebos af ejer, portner eller lignende personale med tilknytning til virksomheden. At der på de fleste parceller der udstykkes i området (undtagen delområde 3, naturområdet) etableres erhvervsvirksomhed. Der gives mulighed for at enkelte parceller alene kan bebygges til boligformål. At der etableres nødvendige veje, parkeringsarealer, stier, samt eventuelt mindre parkanlæg og lignende til den fremtidige bebyggelse i området. At der ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer parceller under 1000 m 2. At bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke overstiger 40. At bygningshøjden ikke overstiger 10 meter over naturligt terræn, bortset fra enkelte mindre bygningsdele som skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. At der etableres en stiforbindelse fra Svanevej til skoven sydøst for lokalplanområdet. At det eksisterende vandløb i lokalplanområdets sydskel bevares som et åbent vandløb. At det eksisterende moseområde i lokalplanområdet bevares og friholdes for bebyggelse. At området forbliver i byzone. Andre bestemmelser Der kan ikke indrettes miljøbelastende virksomheder på området. Fremtidige virksomheder på området skal overholde Miljøbeskyttelseslovens vejledende bestemmelser om tilladte grænseværdier for støj og luftforurening både internt samt på de omkringliggende arealer/boligområder. Kommuneplanens rammeområde 1.E.8 14

15 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. I medfør af lov om planlægning, (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Tommerup kommune. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanen har til formål at sikre: At området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, og enkelte parceller kan alene anvendes til boligformål. At der kan etableres erhvervsvirksomhed på hver parcel. At der kun kan opføres een boligenhed pr. parcel. At hver parcel udstykkes som minimum 1000 m 2. At der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser. At der fastlægges bestemmelser for udstykning af området. At der etableres veje, parkeringsarealer, stier, hegning og beplantning i området. At området ikke udsættes for intern støj eller andre miljøgener fra omgivelserne. At det eksisterende vandløb i områdets sydskel bevares som et åbent vandløb. At det eksisterende moseområde bevares og friholdes for bebyggelse. At området forbliver i byzone. At området vejbetjenes fra Svanevej. At der etableres en jord-/ støjvold i lokalplanens sydlige hjørne. At området udlægges til forsyning med naturgas/fjernvarme, suppleret med alternativ opvarmning. 15

16 2 Område og zonestatus. Stk. 2.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 som vist på bilag 2. Stk. 2.2 Stk. 2.3 Lokalplanområdet omfatter dele af matr. nr. 1cl og dele af 7000m Bådegård By, Tommerup, samt alle parceller der efter 1. november 2006 udstykkes fra ejendommene. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse. Område 1 og 2 Stk. 3.1 Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, som f.eks. mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv, revisor, advokat, arkitektvirksomhed, offentlige formål, kontorbygninger og boligbebyggelse i forbindelse med erhverv. Stk. 3.2 Stk. 3.3 Der må ikke indrettes butik i lokalplanområdet. Der må i lokalplanområdet ikke udøves nogen form for virksomhed, som kan virke væsentlig generende på omgivelserne, og der må ikke etableres eller udøves virksomhed, der påfører de eksisterende boliger på Svanevej et støjniveau, der medfører overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligområder. Internt i området skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ligeledes overholdes. Stk. 3.4 Stk. 3.5 Der må kun etableres og indrettes én bolig pr. parcel, der skal bebos af ejer, portner eller af lignende personale med tilknytning til virksomheden. Enkelte parceller kan alene anvendes til boligformål. Område 3 Stk. 3.6 Området er registreret som mose, omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og regionplanbestemmelse stk Ændring af områdets tilstand må ikke finde sted uden tilladelse fra den kompetencegivne myndighed (pt. Amtsrådet efter Assens Byråd). 4 Udstykning. Stk. 4.1 Parceller skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst m 2. Stk. 4.2 I lokalplanens område 3 kan der ikke foretages udstykning. 16

17 5 Vej-, sti-, parkerings- og adgangsforhold. Stk. 5.1 Stk. 5.2 Stk. 5.3 Stk. 5.4 Stk. 5.5 Stk. 5.6 Stk. 5.7 Området vejbetjenes fra den offentlige kommunevej Svanevej, der videreføres med samme belægning og profil ind på lokalplanområdet til et punkt B, som bestemmes ud fra et hensigtsmæssigt længdeprofil på vejen. Byrådet skal godkende et vejprojekt for udformning af vejudlægget samt længdeprofilet pkt. A - B hastighedsdæmpende foranstaltninger ved pkt. A. Vejprofilet fra pkt. A B udformes som Svanevej med grusfortov i vejens sydside, asfalteret kørebane og rabat i vejens nordside. Ved indkørsel til lokalplanområdet (Bilag 2, ved pkt. A) etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning. Foranstaltningen skal godkendes af Byrådet. I lokalplanområdet udlægges areal til en mindst 5 meter bred privat fællesvej med en retning som angivet ved pil i Bilag 2. Vejen anlægges enten med fastbelægning eller med brug af genbrugsmaterialer i form af nedknust beton eller stabilgrus materiale. Vejen udføres som stillevej i henhold til vejlovgivningen. Der skal på den enkelte grund udlægges parkeringsarealer svarende til minimum 2 biler pr. bolig og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsarealer skal udlægges efter nødvendigt behov I lokalplanområdet udlægges areal til stien a b med en bredde på 3 meter. Stien anlægges i princippet langs skel og kan evt. senere omlægges til en alternativ placering som vist på Bilag 2. Stien udføres som en 2 meter bred grussti. Der må kun etableres én indkørsel til hver grund. Overkørsel skal placeres minimum 2 meter fra naboskel og stiskel. Stk. 5.8 Der må ikke parkeres på vejarealet mellem pkt. A B. 6 Tekniske anlæg. Stk. 6.1 Stk. 6.2 Stk. 6.3 El-ledninger (herunder til vejbelysning) fremføres som jordkabler. Eventuel vejbelysning skal etableres efter reglerne i vejloven. Vejbelysning skal udføres som gade- eller parklamper med lavenergibelysning og nedadrettet lyskilde. Det må ikke være til gene for grundejerne. Lyspunktshøjden må ikke overstige 3,8 meter. De til el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til og 17

18 med 30 cm. bag skellinien mod vej, hvilket skal tåles af grundejerne. 7 Bebyggelsens omfang og placering. Stk. 7.1 Stk. 7.2 Stk. 7.3 Stk. 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. For parceller alene med bolig må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Erhvervsbygninger må ikke opføres nærmere skel mod nabogrund, vej- eller sti end 5 meter. Mindre bygningsdele som skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette, kan have en større højde over naturligt terræn end henholdsvis 8,5 meter i område 1 og 10 meter i område 2. Område 1 Stk. 7.5 Mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf må der ikke opføres bebyggelse nærmere skel end 12,5 meter. Stk. 7.6 Mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf skal bygningshøjden nærmere skel end 15 meter holdes under 8,5 meter over naturligt terræn. Stk. 7.7 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der er større end 8,5 meter over naturligt terræn. Område 2 Stk. 7.8 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der er større end 10 meter over naturligt terræn. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Stk. 8.1 Stk. 8.2 Stk. 8.3 Ydervægge skal udføres i tegl, træ eller glas som primært byggemateriale. Tegl kan fremstå som blank mur, som pudset eller med vandskurede og malede murflader i hvid eller jordfarver. Tagbeklædningen skal udføres i tagsten, skifer / eternit, zink eller paptag med listedækning. Reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Eventuelle solpaneler skal indpasses i facader og/eller tagflader. Stk. 8.4 Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted uden byrådets særlige tilladelse. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe for naboer 18

19 og genboer eller virke generende/skæmmende i forhold til omgivelserne. Stk. 8.5 Der må ikke på den enkelte grund anbringes antenner, paraboler eller lignende til radio eller fjernsyn, der er højere end 1,5 meter over terræn. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til opstilling af antenner til erhvervsmæssige formål, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden genevirkninger for de omkringboende. 9 Ubebyggede arealer. Stk. 9.1 Stk. 9.2 Stk. 9.3 Stk. 9.4 Stk. 9.5 Stk. 9.6 Stk. 9.7 Stk. 9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn mod sti-, vej- og naboskel samt mod naturområder kan etableres som et fast ubrudt hegn, når hegnet suppleres med levende hegn på begge sider. Den maksimale højde på hegn må ikke overstige 1,80 meter. Mellem lokalplanområdet og den bebyggede del af matr. nr. 1 cl skal etableres en maksimalt 3 m høj støjvold som vist på bilag 2. Jordvolden skal beplantes med buske og træer og således, at højden af beplantning ikke overstiger 4 meter over naturligt terræn i lokalplanområdet. I skel til boligområdet på Svanevej (mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf) fastlægges et bebyggelsesfrit område i en bredde på 12,5 meter. Nærmest skel etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte, bestående af 3 5 rækker beplantning med en højde, der ikke overstiger 4 meter over naturligt terræn i lokalplanområdet. Udendørs oplag og udendørs erhvervsvirksomhed skal afskærmes, sløres med beplantning eller ved anden foranstaltning, så det ikke er til gene for de omkringboende. Beplantning på grundene skal holdes med en max. højde på 4 m og for enkeltstående træer gælder en max. højde på 5 m. Terrænregulering på mere end + 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Etableres der en udendørs produktion - på særlige indretninger - i forbindelse med en virksomhed, skal arbejdspladsen og eller oplaget afskærmes således, at produktionsstedet ikke er til gene for omboende eller for omgivelserne generelt. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning: Ekstern støj fra virksomheder. 19

20 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet det offentlige kloaksystem. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal et vejprojekt med længdeprofil med vejprofil mellem pkt. A B, samt udformning af hastighedsdæmpende foranstaltning ved pkt. A være godkendt af byrådet. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal veje, stier, belysning, fartdæmpende foranstaltninger, støjvold og beplantning være anlagt og etableret. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal jordforureningslovens bestemmelser være overholdt, og det skal sikres, at der ikke er mulighed for direkte kontakt med eventuel forurenet materiale i friarealerne. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet naturgas eller fjernvarme, med mindre parcellernes bebyggelser forsynes med alternative energiformer. 11 Servitutter. Stk Samtidig med den offentlige fremlæggelse af nærværende lokalplan, søger Tommerup Kommunalbestyrelse Skov- og Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinien på lokalplanområdet. Stk Vedrørende servitutter på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Stk Servitutter der er uforenelige med lokalplanen aflyses af planen. 20

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere