ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St."

Transkript

1 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007

2 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter. Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, friarealernes anvendelse, fælles anlæg, beplantning, vej- og stiforhold o.s.v. Planen skal være i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der laves et tillæg til kommuneplanen. Redegørelse Bestemmelser Planloven En lokalplan skal indeholde en redegørelse, som med beskrivende ord og illustrationer forklarer, hvilken indflydelse lokalplanen har på lokalplanområdet og de omkringboende, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Planloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en lokalplan - når det er nødvendigt for at virkeliggøre kommuneplanen, - når der skal gennemføres større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger. Formålet med at lave en lokalplan er at opnå større sammenhæng i planlægningen i samarbejde med borgerne. I visse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ekspropriere privat, fast ejendom, dvs. inddrage den mod erstatning. Ejeren af en privat ejendom kan i visse tilfælde forlange, at kommunen overtager hele ejendommen, hvis den skal bruges til offentligt formål eller ikke må rives ned. Procedure Miljøvurdering Et lokalplanforslag skal offentliggøres i mindst 8 uger. Først når kommunalbestyrelsen har vurderet eventuelle indsigelser og ændringsforslag kan kommunalbestyrelsen vedtage planen endeligt. For at fremme en bæredygtig udvikling skal der foretages en miljøvurdering af lokalplaner, hvis deres gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De miljømæssige konsekvenser af en lokalplan kan f. eks. handle om ressourceforbrug, natur- og miljøbeskyttelse. Lokalplanlægning indledes med en screening, som afgør, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering. 2

3 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål... 4 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti-, parkerings- og adgangsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Vedtagelsespåtegning Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Illustrationsskitse Bilag 3 Miljøscreening

4 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Kommuneplantillæg nr. 13 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for bl.a. at sikre en miljømæssig gunstig udvikling i et område ved Svanevej i den nordøstlige del af Tommerup st. Det ubebyggede erhvervsområde ligger som en kile mellem et boligområde og et naturområde. En fremtidig udnyttelse af området til erhvervsformål kan indeholde en interessekonflikt mellem erhvervsbyggeri, natur- og miljøinteresser, det eksisterende boligområde på Svanevej, stien mellem Svanevej og skoven og adgangsforhold til arealet. Assens Kommune ønsker på den baggrund at sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arealet. Da grundejeren ønsker at etablere bolig- og erhvervsbebyggelse på det pågældende areal, er det formålet med denne lokalplan, at ændre arealanvendelsen fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål med ca. 6 relativt store grunde. På enkelte parceller kan der alene bebygges til boligformål. De hidtidige rammer for lokalplanlægning. Lokalplanområdet er fremhævet. Luftfoto af lokalplanområdet set fra nord. Målsætningen med lokalplanen er at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, adgangsforhold og den fremtidige anvendelse af området. Den eksisterende tilladelse, til miljøbelastende erhvervsaktivitet på arealet, bliver erstattet med en miljømæssig mindre belastning i form af bebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Det vil nedsætte risikoen for forurening, støjgener og andre ulemper fra et erhvervsområde. Samtidig etableres en støjvold mellem lokalplanområdet og det eksisterende erhvervsområde for at sikre, at det eksisterende erhvervsområde ikke udsættes for ekstraordinære krav om støjdæmpning som følge af, at lokalplanområdet nu må anvendes til bolig- og erhvervsformål. 4

5 Forlængelsen af den kommunale vej Svanevej frem til selve lokalplanområdet (matr. nr. 1 cl, Bådegård By, Tommerup) udføres med samme udformning og belægning som Svanevej. Overgangen fra Svanevej til selve lokalplanområdet udformes som en fartdæmpende foranstaltning. Byrådet skal godkende et detailprojekt for vejforlængelsen. Veje og stier i lokalplanområdet anlægges, vedligeholdes og administreres efter reglerne i lov om private fællesveje. De klassificeres som private fællesveje. For at sikre lav hastighed og høj trafiksikkerhed i lokalplanområdet, for at begrænse uvedkommen færdsel, og for at fremhæve områdets nærkontakt med naturen etableres den interne vej som stillegade. Vejbelægningen udføres enten med fast belægning eller med brug af nedknust beton eller anden stabilgrus materiale. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den eksisterende sti fra Svanevej til skoven omlægges og etableres på en sådan måde, at naturområderne med skoven og søen bliver en mere integreret del af de omkringliggende boligområder. Det vil medvirke til, at det attraktive boligmiljø i denne bydel fastholdes og udbygges yderligere. Luftfoto af lokalplanområdet med skitse af den planlagte sti. Det er desuden lokalplanens formål af sikre, at en mose, der er registreret i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, friholdes for bebyggelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantning, der blandt andet har til formål at afskærme og sikre beboernes mulighed for at opholde sig udendørs ugenert. Der er bestemmelser om beplantningens maksimale højde og placering på grunde for at begrænse uønskede skyggevirkninger. Desuden har den ændrede arealanvendelse en positiv betydning for beskyttelse af grundvandsinteresserne (jf. retningslinier stk i Regionplan 2005), idet lokalplanområdet ligger i indvindingsopland for Tommerup St. vandværk. 5

6 BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet er et ubebygget areal på ca. 1,2 ha, der mod vest grænser til virksomhed Electrolux. Mod nord grænser området til boligområdet på Svanevej. Mod øst grænser området til eksisterende fredskov. Mod syd grænser området til eksisterende fredskov og en tidligere gartnerigrund. Lokalplanen omfatter desuden en mindre del af Svanevej. Gennem området går en sti, der forbinder Svanevej med skoven. Ortofoto med lokalplanområdet indtegnet. I kommuneplan , Tommerup, er området udlagt som erhvervsområde. Der har i mange år været erhvervsaktivitet i denne del af byen. En del af den oprindelige hørfabrik blev senere nedrevet, og det formodes, at murbrokker herfra er indbygget som opfyldning i lokalplanområdet (angivet med pil). Denne lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg indeholder bestemmelser om at ændre anvendelsesmuligheden på den ubebyggede del af erhvervsområdet. Området ændres fra at være et erhvervsområde til at være et område for opførelse af bebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål. Ændringen har samtidig den positive miljømæssige effekt, at det nedsætter risikoen for, at de omkringliggende boliger i fremtiden vil blive udsat for støjgener. Luftfoto af den gamle hørfabrik fra 1. august 1971 (Det Kongelige Biblioteks samling) Luftfoto af Electrolux 2. juli

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan 2005 for Fyns amt Lokalplanområdet er beliggende i Tommerup St. og er i overensstemmelse med Fyns Amts regionplans gældende retningslinier for byudvikling. Lokalplanområdet ligger ikke i: - fredet område - landskabelig/geologisk beskyttelsesområde - særlig kulturhistorisk beskyttelsesområde - særlig biologisk interesseområde - naturbeskyttelsesområde eller konceptområde - skovrejsningsområde - område, hvor skovrejsning er uønsket - potentielt vådområde Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i område med særlig drikkevandsinteresse, i et indsatsområde og i indvindingsopland for Tommerup St. Vandværk. I henhold til regionplanens tidsplan for indledning af kortlægning af indsatsområder, skal der foretages kortlægning i perioden , og indsatsplanen skal udarbejdes senest i Regionplan 2005 har følgende retningslinier: Stk : Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie og kemikalieprodukter bør placeres uden for indvindingsoplande til vandværker. Ved placering i vandværkernes indvindingsoplande skal en konkret vurdering af forureningsrisikoen godtgøre, at placeringen er forsvarlig. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening. Kommunalbestyrelsen skal anvise løsningsmuligheder for omlægning af indvinding til almen vandforsyning der må ophøre som følge af stor risiko for forurening. Stk : Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer m.v. skal placeres, så det sikres, at vandindvindingsanlæg ikke udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt. Nye byområder bør placeres uden for 300 m beskyttelsesområderne for vandværksboringer. Desuden skal der tages hensyn til vandværkernes indvindingsopland. Det kan derfor være nødvendigt at lave en nøjere kortlægning af grundvandsforholdene, inden der planlægges nye byområder. Lokalplanen er ikke i strid med regionplanens retningslinier om grundvandsbeskyttelse med henvisning til, at den ikke medfører ny virksomhedsaktivitet, øget miljøbelastning eller på anden måde vil udsætte vandindvindingsinteresserne for en forureningsrisiko. Tværtimod vil et fremtidigt blandet bolig- og erhvervsområde medvirke til at nedbringe forureningsrisikoen i forhold til den risiko som et erhvervsområde kan medføre. 7

8 Naturområde Lokalplanområdet er beliggende i større sammenhængende landskabsområde. Lokalplanen er ikke i strid med regionplanlægningen med henvisning til følgende retningslinier i Regionplanen 2005: Stk De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg medmindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. I den østlige del af lokalplanområdet er et mindre område registreret som mose, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Regionplan 2005 har følgende retningslinier: Stk Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser,.. som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 må normalt ikke finde sted. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at friholde denne del af området for bebyggelse. Moseområdet indtegnet ved lokalplanområdet Skovbyggelinier Hele lokalplanområdet (angivet med markering) er omfattet af den 300 m skovbyggelinie, der afkastes af skovene øst for Tommerup st. I henhold til 65 i Naturbeskyttelsesloven har kommunalbestyrelsen dispensationskompetencen til skovbyggelinier i byzone i forbindelse med bebyggelse i lokalplanområdet. I forbindelse med vedtagelse af nærværende lokalplan søges skovbyggelinien indenfor lokalplanområdet ophævet hos Skov- og Naturstyrelsen. Skoven nord, syd og øst for lokalplanområdet er fredskov. Lokalplanområdet og den pålagte 300 m skovbyggelinie til venstre i billedet (vist med hvid steg). Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i byzone og det forbliver i byzone. 8

9 Kommuneplan , Tommerup Lokalplanen ligger i kommuneplanens rammeområde 1.E.3 (eksisterende erhvervsområde). De nugældende fællesbestemmelser for område 1.E.2., 1.E.3 og 1.E.4: Områdernes anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri-, værksteds-, udstillings-, lagerog transportvirksomhed samt privat service. Endvidere kan områderne anvendes til forretningsvirksomhed med tilknytning til de enkelte virksomheder, eller som naturligt hører hjemme i et erhvervsområde. Der må ikke inden for områderne udøves særligt miljøbelastende aktiviteter. Virksomhed i områderne må ikke ved luftforurening, lugt, støj eller vibrationer virke generende på tilgrænsende boligområder. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Der må ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer parceller med mindre end 1000 m 2. Bebyggelsesprocenten for hvert enkelt ejendom må ikke overstige 40. Det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom må ikke overstige 2 m 3 pr. m 2 grundareal. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m bortset fra enkelte mindre bygningsdele som siloer, skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Der må ikke inden for området etableres yderligere beboelse. Andre bestemmelser Detaljerede bestemmelser om områdernes disponering, herunder vejbetjening, beplantningsforhold og friarealer m.v. fastlægges i lokalplanlægningen. Områderne er byzone. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som overfører området fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 13 indeholder bestemmelser for det nye område 1.E.8 Kommuneplantillæg er gengivet senere i denne lokalplan. 9

10 Støjforhold Jernbanestøj Jernbanen mellem Nyborg og Middelfart forløber ca. 250 m sydvest for lokalplanområdet. Regionplan 2005 indeholder følgende bestemmelser: Stk Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner. Det maksimale støjniveau fra jernbanetrafik, målt som spidsværdier under passage af det mest støjende tog må ikke overstige en grænse på 85 db(a) ved ny støjfølsom arealanvendelse. Vibrationer fra togtrafik må ikke overstige en grænse på 75 db (KB vægtet accelerationsniveau) ved ny støjfølsom arealanvendelse. I regionplanens bilag figur B3 angives vejledende afstande, hvor der er opsat støjskærm langs jernbanen. Lokalplanen ligger indenfor støjskærmen, hvor den vejledende afstand for at overholde støjgrænsen uden yderligere afskærmende foranstaltninger er 225 m. I forbindelse med overvejelser om etablering af et nyt overhalingsspor på jernbanen i Tommerup st. udsendte Trafikstyrelsen i januar 2006 en miljøredegørelse om jernbanestøj. Det fremgår af denne miljøredegørelse, at lokalplanområdet ikke vil blive udsat for jernbanestøj over 61 db(a). Lokalplanområdet er markeret med firkant. Kortudsnit fra Trafikstyrelsens Miljøredegørelse januar 2006 Der vil således ikke ske overskridelse af tilladt støjniveau i lokalplanområdet på grund af støj fra jernbanen. Virksomhedsstøj I lokalplanområdet må der ikke placeres støjende aktivitet, der kan påføre området støj, der vil overskride de vejledende støjgrænser på 55/45/40 db(a). I lokalplanområdet må der ikke placeres eller udøves aktivitet, der kan påføre den eksisterende boligområde på Svanevej støj, der overskrider de vejledende støjgrænser på 45/40/35 db(a). Trafikstøj Lokalplanområdet ligger ca. 275 m øst for landevej 525, Vissenbjergvej, hvor der er registreret årsdøgntrafik på køretøjer. Hastighedsgrænsen er på 50 km/t. Regionplan 2005 indeholder følgende bestemmelser: Stk Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Det skønnes, at der ikke sker overskridelse af det tilladte støjniveau i lokalplanområdet på grund af vejtrafik. 10

11 Spildevandsplan Lokalplanområdet er medtaget som kloakopland i spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres og tilsluttes offentlig kloak og renseanlæg efter reglerne i Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Vandforsyning Lokalplanområdet er tilsluttet Tommerup St. vandværk. En privat stikledning til vandforsyning af en ejendom øst for Tommerup St. går gennem lokalplanområdet. Denne ledning omlægges, og den vil indgå i den planlagte vandforsyning i lokalplanområdet. Vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Svanevej. Varmeforsyning Lokalplanområdet er ikke omfattet af delvarmeplan. Området inddrages i delvarmeplanen som naturgasområde. Vandløb I lokalplanområdets sydlige skel løber et mindre åbent vandløb. Vandløbet har sit udspring i det registrerede moseområde. Vandløbet forbliver som et åbent vandløb. Vandløbet er rørlagt under fabrikken og sydvest for Tommerup St. bliver vandløbet til amtsvandløbet Brede Å. Luftfoto af lokalplanområdet med skitse af eksisterende vandløb Affaldsbortskaffelse Lokalplanområdet er omfattet af kommunens renovationsregulativ, og affald skal bortskaffes i henhold til affaldsplanen for Tommerup Kommune. Det er muligt at have hjemmekompostering af organisk affald på den enkelte grund. 11

12 Jordforurening Der er i februar 2006 foretaget geotekniske og miljøtekniske undersøgelser i lokalplanområdet. Der henvises til GEO projekt nr , rapport nr. 1, Det fremgår af denne rapport, at der i 1 af de 3 udførte boringer er truffet forurening over jordkvalitetskriterierne. En senere supplerende undersøgelse skal fastlægge, i hvilket omfang der er behov for udskiftning af jord. I de kommende byggefelter skal fylden hvor der er truffet forurening udskiftes, hvorefter forureningen ikke vil udgøre en risiko for påvirkning af indeklimaet i de kommende boliger. Jordfaste fortidsminder Tommerup Kommune er ikke bekendt med, at der er jordfaste fortidsminder i lokalplanområdet. Hvis der under anlægsarbejde i lokalplanområdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller kultur-historiske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og Odense Bys Museer skal kontaktes. For at undgå den uheldige situation, at et anlægsarbejde skal standses, kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jvf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultat kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projektet. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. 12

13 Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, eller det der søges skabt/-fastholdt i planen, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 13

14 Nyt kommuneplantillæg nr. 13 Tillæg nr. 13 til kommuneplan med bestemmelser for et nyt område 1.E.8 En lokalplan for område 1.E.8 skal sikre: At området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål som f.eks. mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv, advokat, revisor, arkitektvirksomhed, offentlige formål, kontorbygninger og boligbebyggelse i tilknytning til erhverv. At der på hver parcel må etableres en bolig som bebos af ejer, portner eller lignende personale med tilknytning til virksomheden. At der på de fleste parceller der udstykkes i området (undtagen delområde 3, naturområdet) etableres erhvervsvirksomhed. Der gives mulighed for at enkelte parceller alene kan bebygges til boligformål. At der etableres nødvendige veje, parkeringsarealer, stier, samt eventuelt mindre parkanlæg og lignende til den fremtidige bebyggelse i området. At der ikke foretages udstykninger, hvorved der fremkommer parceller under 1000 m 2. At bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke overstiger 40. At bygningshøjden ikke overstiger 10 meter over naturligt terræn, bortset fra enkelte mindre bygningsdele som skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette. At der etableres en stiforbindelse fra Svanevej til skoven sydøst for lokalplanområdet. At det eksisterende vandløb i lokalplanområdets sydskel bevares som et åbent vandløb. At det eksisterende moseområde i lokalplanområdet bevares og friholdes for bebyggelse. At området forbliver i byzone. Andre bestemmelser Der kan ikke indrettes miljøbelastende virksomheder på området. Fremtidige virksomheder på området skal overholde Miljøbeskyttelseslovens vejledende bestemmelser om tilladte grænseværdier for støj og luftforurening både internt samt på de omkringliggende arealer/boligområder. Kommuneplanens rammeområde 1.E.8 14

15 ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. I medfør af lov om planlægning, (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Tommerup kommune. 1 Lokalplanens formål. Lokalplanen har til formål at sikre: At området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, og enkelte parceller kan alene anvendes til boligformål. At der kan etableres erhvervsvirksomhed på hver parcel. At der kun kan opføres een boligenhed pr. parcel. At hver parcel udstykkes som minimum 1000 m 2. At der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser. At der fastlægges bestemmelser for udstykning af området. At der etableres veje, parkeringsarealer, stier, hegning og beplantning i området. At området ikke udsættes for intern støj eller andre miljøgener fra omgivelserne. At det eksisterende vandløb i områdets sydskel bevares som et åbent vandløb. At det eksisterende moseområde bevares og friholdes for bebyggelse. At området forbliver i byzone. At området vejbetjenes fra Svanevej. At der etableres en jord-/ støjvold i lokalplanens sydlige hjørne. At området udlægges til forsyning med naturgas/fjernvarme, suppleret med alternativ opvarmning. 15

16 2 Område og zonestatus. Stk. 2.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 som vist på bilag 2. Stk. 2.2 Stk. 2.3 Lokalplanområdet omfatter dele af matr. nr. 1cl og dele af 7000m Bådegård By, Tommerup, samt alle parceller der efter 1. november 2006 udstykkes fra ejendommene. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse. Område 1 og 2 Stk. 3.1 Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, som f.eks. mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, liberale erhverv, revisor, advokat, arkitektvirksomhed, offentlige formål, kontorbygninger og boligbebyggelse i forbindelse med erhverv. Stk. 3.2 Stk. 3.3 Der må ikke indrettes butik i lokalplanområdet. Der må i lokalplanområdet ikke udøves nogen form for virksomhed, som kan virke væsentlig generende på omgivelserne, og der må ikke etableres eller udøves virksomhed, der påfører de eksisterende boliger på Svanevej et støjniveau, der medfører overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligområder. Internt i området skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ligeledes overholdes. Stk. 3.4 Stk. 3.5 Der må kun etableres og indrettes én bolig pr. parcel, der skal bebos af ejer, portner eller af lignende personale med tilknytning til virksomheden. Enkelte parceller kan alene anvendes til boligformål. Område 3 Stk. 3.6 Området er registreret som mose, omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og regionplanbestemmelse stk Ændring af områdets tilstand må ikke finde sted uden tilladelse fra den kompetencegivne myndighed (pt. Amtsrådet efter Assens Byråd). 4 Udstykning. Stk. 4.1 Parceller skal udstykkes med en grundstørrelse på mindst m 2. Stk. 4.2 I lokalplanens område 3 kan der ikke foretages udstykning. 16

17 5 Vej-, sti-, parkerings- og adgangsforhold. Stk. 5.1 Stk. 5.2 Stk. 5.3 Stk. 5.4 Stk. 5.5 Stk. 5.6 Stk. 5.7 Området vejbetjenes fra den offentlige kommunevej Svanevej, der videreføres med samme belægning og profil ind på lokalplanområdet til et punkt B, som bestemmes ud fra et hensigtsmæssigt længdeprofil på vejen. Byrådet skal godkende et vejprojekt for udformning af vejudlægget samt længdeprofilet pkt. A - B hastighedsdæmpende foranstaltninger ved pkt. A. Vejprofilet fra pkt. A B udformes som Svanevej med grusfortov i vejens sydside, asfalteret kørebane og rabat i vejens nordside. Ved indkørsel til lokalplanområdet (Bilag 2, ved pkt. A) etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning. Foranstaltningen skal godkendes af Byrådet. I lokalplanområdet udlægges areal til en mindst 5 meter bred privat fællesvej med en retning som angivet ved pil i Bilag 2. Vejen anlægges enten med fastbelægning eller med brug af genbrugsmaterialer i form af nedknust beton eller stabilgrus materiale. Vejen udføres som stillevej i henhold til vejlovgivningen. Der skal på den enkelte grund udlægges parkeringsarealer svarende til minimum 2 biler pr. bolig og 1 P-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Parkeringsarealer skal udlægges efter nødvendigt behov I lokalplanområdet udlægges areal til stien a b med en bredde på 3 meter. Stien anlægges i princippet langs skel og kan evt. senere omlægges til en alternativ placering som vist på Bilag 2. Stien udføres som en 2 meter bred grussti. Der må kun etableres én indkørsel til hver grund. Overkørsel skal placeres minimum 2 meter fra naboskel og stiskel. Stk. 5.8 Der må ikke parkeres på vejarealet mellem pkt. A B. 6 Tekniske anlæg. Stk. 6.1 Stk. 6.2 Stk. 6.3 El-ledninger (herunder til vejbelysning) fremføres som jordkabler. Eventuel vejbelysning skal etableres efter reglerne i vejloven. Vejbelysning skal udføres som gade- eller parklamper med lavenergibelysning og nedadrettet lyskilde. Det må ikke være til gene for grundejerne. Lyspunktshøjden må ikke overstige 3,8 meter. De til el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe må anbringes op til og 17

18 med 30 cm. bag skellinien mod vej, hvilket skal tåles af grundejerne. 7 Bebyggelsens omfang og placering. Stk. 7.1 Stk. 7.2 Stk. 7.3 Stk. 7.4 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. For parceller alene med bolig må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Erhvervsbygninger må ikke opføres nærmere skel mod nabogrund, vej- eller sti end 5 meter. Mindre bygningsdele som skorstene og lignende, hvor særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør dette, kan have en større højde over naturligt terræn end henholdsvis 8,5 meter i område 1 og 10 meter i område 2. Område 1 Stk. 7.5 Mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf må der ikke opføres bebyggelse nærmere skel end 12,5 meter. Stk. 7.6 Mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf skal bygningshøjden nærmere skel end 15 meter holdes under 8,5 meter over naturligt terræn. Stk. 7.7 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der er større end 8,5 meter over naturligt terræn. Område 2 Stk. 7.8 Ingen bygnings ydervæg eller tagflade må have en højde, der er større end 10 meter over naturligt terræn. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Stk. 8.1 Stk. 8.2 Stk. 8.3 Ydervægge skal udføres i tegl, træ eller glas som primært byggemateriale. Tegl kan fremstå som blank mur, som pudset eller med vandskurede og malede murflader i hvid eller jordfarver. Tagbeklædningen skal udføres i tagsten, skifer / eternit, zink eller paptag med listedækning. Reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Eventuelle solpaneler skal indpasses i facader og/eller tagflader. Stk. 8.4 Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted uden byrådets særlige tilladelse. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til ulempe for naboer 18

19 og genboer eller virke generende/skæmmende i forhold til omgivelserne. Stk. 8.5 Der må ikke på den enkelte grund anbringes antenner, paraboler eller lignende til radio eller fjernsyn, der er højere end 1,5 meter over terræn. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til opstilling af antenner til erhvervsmæssige formål, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden genevirkninger for de omkringboende. 9 Ubebyggede arealer. Stk. 9.1 Stk. 9.2 Stk. 9.3 Stk. 9.4 Stk. 9.5 Stk. 9.6 Stk. 9.7 Stk. 9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Hegn mod sti-, vej- og naboskel samt mod naturområder kan etableres som et fast ubrudt hegn, når hegnet suppleres med levende hegn på begge sider. Den maksimale højde på hegn må ikke overstige 1,80 meter. Mellem lokalplanområdet og den bebyggede del af matr. nr. 1 cl skal etableres en maksimalt 3 m høj støjvold som vist på bilag 2. Jordvolden skal beplantes med buske og træer og således, at højden af beplantning ikke overstiger 4 meter over naturligt terræn i lokalplanområdet. I skel til boligområdet på Svanevej (mod matr. nr. 2ca og matr. nr. 2cf) fastlægges et bebyggelsesfrit område i en bredde på 12,5 meter. Nærmest skel etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte, bestående af 3 5 rækker beplantning med en højde, der ikke overstiger 4 meter over naturligt terræn i lokalplanområdet. Udendørs oplag og udendørs erhvervsvirksomhed skal afskærmes, sløres med beplantning eller ved anden foranstaltning, så det ikke er til gene for de omkringboende. Beplantning på grundene skal holdes med en max. højde på 4 m og for enkeltstående træer gælder en max. højde på 5 m. Terrænregulering på mere end + 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Etableres der en udendørs produktion - på særlige indretninger - i forbindelse med en virksomhed, skal arbejdspladsen og eller oplaget afskærmes således, at produktionsstedet ikke er til gene for omboende eller for omgivelserne generelt. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning: Ekstern støj fra virksomheder. 19

20 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet det offentlige kloaksystem. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal et vejprojekt med længdeprofil med vejprofil mellem pkt. A B, samt udformning af hastighedsdæmpende foranstaltning ved pkt. A være godkendt af byrådet. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal veje, stier, belysning, fartdæmpende foranstaltninger, støjvold og beplantning være anlagt og etableret. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanen kan tages i brug, skal jordforureningslovens bestemmelser være overholdt, og det skal sikres, at der ikke er mulighed for direkte kontakt med eventuel forurenet materiale i friarealerne. Stk Før ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet naturgas eller fjernvarme, med mindre parcellernes bebyggelser forsynes med alternative energiformer. 11 Servitutter. Stk Samtidig med den offentlige fremlæggelse af nærværende lokalplan, søger Tommerup Kommunalbestyrelse Skov- og Naturstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinien på lokalplanområdet. Stk Vedrørende servitutter på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blad i tingbogen. Stk Servitutter der er uforenelige med lokalplanen aflyses af planen. 20

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere