1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf * *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk"

Transkript

1 Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen (KH) Karen Jespersen, SOSU Århus (KJ) Vibeke Marcussen, VIA University (VM) Mrten Hlst Nielsen, TEC (MHN) ESB-sekretariatet: Afbud: Anette Halvgaard (AH) Lajla Pedersen (LAP) Lisbeth Jensen, CSU Egedammen (LJ) Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS) Anders la Cur, København Tekniske Skle (AlC) Ole Enelund, SOSU C (OE) Birgitte Quelle, VIA University Cllege (BQ) Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg (KWK) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) April 2010 Referat af ESB-styregruppemøde den 21. april 2010 kl på Syddansk Erhvervsskles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ AH bød velkmmen til mødet. 1. Styregruppens evaluering af missinsdag den 10. marts 2010 g det videre arbejde ift. arbejdsntat Evaluering AW har nedsat prisen på missinsdagen med kr ,- idet prcessen ikke helt gik sm det var planlagt af AH g AW. Styregruppen udtrykte alligevel, at dagen var psitiv, g vi fik knstateret, at netværket er på rette vej. Missinen er fin ift. de pgaver, der skal løses rundt mkring på institutinerne. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i kvalitetsarbejdet, g at udviklingsarbejdet bliver en del af hverdagen. Det er her, der skal være fkus i fremtiden. Styregruppen beslutter, sm anbefalet af FU, at der ikke er grundlag fr at ændre den nuværende missin g retningslinjerne. Klyngedannelser jf. referat fra FU-møde den 7. april ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

2 Der er mange fællesnævnere i kvalitetsarbejdet på netværkets medlemsinstitutiner, g derfr lægges der p til, at den enkelte institutin selv finder samarbejdspartnere inden fr de fælles klynger, hvis dette ønskes. Styregruppen beslutter, at der frtsættes sm hidtil men afhængig af emnet kan der ved afhldelse af temadage laves en pdeling med et fælles arrangement g efterfølgende kan dagen deles p i klynger. Fkus på undervisningspraksis jf. FU-referat af 7. april 2010 under pkt. Frslag til fremtidige aktiviteter Hjemmeside/EUD-tube: Det kan blive svært at få undervisere til at dele viden på en hjemmeside, da man rundt mkring har meget frskellige kulturer g arbejdsfrmer g videndeling på en hjemmeside kan ikke stå alene man er alligevel nødt til at have den persnlige kntakt. Kvalitetsværktøjer/Elevfkuseret selvevaluering vi må knstatere, at der ikke er meget aktivitet i frbindelse med Elevfkuseret Selvevaluering rundt på institutinerne, eller gså er ESB-sekretariatet ikke infrmeret m aktiviteterne Styregruppens kmmentarer hertil: Det virker fr mstændeligt fr institutinerne, den måde det nu rganiseres g administreres på der er en plevelse af fr mange regler det er fr låst g måske skal der revideres i samarbejdsaftalen. Der skal ske en udvikling af spørgerammen ngle plever, at spørgerammen allerede i det andet år genkendes g synes kedelig af deltagerne, g det er erfaringen, at der skal nytænkning til. Ngle institutiner tilføjer derfr selv nye spørgsmål. Det tager tid at kmme i gang frdi der er mange andre pgaver på institutinerne, der skal løses! KVIK ngle institutiner bruger KVIK selvevalueringsmdellen, g har gde erfaringer med mdellen bl.a. i frhld til at bruge resultaterne i praksis. Selvevalueringen bliver ikke fremmedgjrt men pleves sm en del af kvalitetsarbejdet. Selvevaluering g akkreditering er emner, sm der målrettet skal arbejdes med i netværket fremver. Mentr nye kvalitetsmedarbejdere på medlemsinstitutinerne kan tage kntakt til en af netværkets kntaktpersner, sm anbefalet af FU, hvis kntakt til en mentr fra en anden medlemsinstitutin ønskes. Undervisningspraksis Styregruppens frslag er, at der sættes fkus på emnet Planlægning g rganisering, hvr underviserne g gså ledelsen inddrages. FU/Styregruppen er enige m, at der fremver skal inviteres bredere i institutinerne til netværkets arrangementer, så vi når længere ud i rganisatinerne, når det er relevant. Frafald styregruppen drøftede, hvrdan frafald pgøres på medlemsinstitutinerne MHN plyser, at TEC i samarbejde med bl.a. KTS g Uddata har udviklet et nyt træk Z425, hvr man kan se på frafald helt ned på hld/klasseniveau MHN skriver et lille indlæg i nyhedsbrevet m arbejdet med de nye træk i frhld til frafald. Nyhedsbrevet frventes udsendt prim maj ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

3 Fkus på kvalitet i ledelseskulturen vi arbejder videre med dette emne. Mails til kntaktpersner vi appellerer til at kntaktpersner viderefrmidler relevante mails fra netværket til øvrige i rganisatinen Oversigt ver kunder g interessenter afdeling fr mellemlange uddannelser mangler i versigten under Undervisningsministeriet LAP tilføjer. 2. Øknmi pr. 1. april 2010 AH gennemgik den øknmiske versigt Styregruppen er enig med FU m, at AH s knsulentydelser fr EASJ udskilles af ESB-netværkets regnskab ellers var der ingen bemærkninger fra styregruppen. FU har drøftet egenbetalingen til netværkets arrangementer FU s hldning er, at så længe der er midler i udviklingspuljen, g der betales kntingent skal egenbetalingen hldes på et minimum, så medlemsinstitutinerne plever at de får nget fr pengene. 3. Status på: ETU Ansøgning fra VUC erne Kirsten Habekst ansøger på vegne af VUC Vestegnen g VUC Nrdsjælland m udviklingsmidler til et kursusfrløb, der skal bidrage til udvikling g kvalificering af et hldevalueringskncept. Det er et t-dages kursus, hvr Ennva inddrages sm knsulent. Der ansøges m i alt kr ,- (ekskl. mms) frdelt således: Knsulentbistand 1½ dag inkl. frberedelse g transprt kr ,- Frplejning af 16 kursister i 2 dage kr Det aftales, at hvis der ikke er deltagere nk fra VUC erne udbydes kurset til andre af ESBnetværkets medlemmer Styregruppen bevilliger kr ,- til VUC erne til kursusfrløbet. Kirsten Habekst sørger fr at fremsende dkumentatin fra Ennva på knsulentydelsen. Det aftales endvidere, at resultatet g evalueringen af kursusfrløbet ffentliggøres / videndeles i ESB-netværket. Prjekt elevtrivsel/frafald Ennva AH har kntaktet Ennva vedr. en undersøgelse m sammenhænge mellem elevtrivsel g frafald. Hvis Ennva skal indgå i dette arbejde, skal der være mulighed fr at få diverse frafaldstal helt ned på hld/klasseniveau evt. på elevniveau. AH er endvidere blevet kntaktet af en frsker fra Statens Institut fr Flkesundhed (SIF) m et frskningsprjekt under Trygfnden. 4 skler er udpeget til at deltage i prjektet SDE, Århus Tech Cllege, Tech Cllege Aalbrg g Rskilde Tekniske Skle AH har et indledende møde med SIF den 22. april 2010 g vil måske, hvis der er interesse herfr, indgå en aftale med dem m et samarbejde. KJ plyser, at SOSU Århus har en knsulent på sklen, sm arbejder med elevtrivsel. Temadag hld-/fagevaluering g evaluering af fjernundervisning Hld-/fagevaluering styregruppen beslutter, at der skal afhldes en temadag m dette emne g drøftede, hvem, der evt. kan hlde plæg. 3 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

4 Her vil det være hensigtsmæssigt, at klyngeprincippet tages i spil i planlægningen AH arbejder videre med planlægning g plægshlder. Ennva har fået til pgave at udvikle et kncept til evaluering af fjernundervisning fra erhvervsakademierne. Den nye EUD-spørgeramme - Efter piltafprøvningen ser arbejdsgruppen på, m der skal fretages ændringer i spørgerammen. Det er lederfreningerne, sm efter gennemførelse af ETU, hvert år i januar i samarbejde med UVM vil psamle erfaringer g evt. frestå en revisin. ETU på University clleges - VIA University Cllege - VIA regner med at gennemføre ETU hvert andet år i frhld til data til ressurceregnskabet. Det er frskelligt, hvr fte UC- institutinerne har planer m at måle: TEC vil fremadrettet gså måle hvert andet år. MHN er interesseret i at få plyst, hvrnår andre institutiner i netværket måler, så der måles i det samme år i frhld til benchmarking med andre institutiner. Benchmarking Det aftales, at vi i netværket skal se på, hvrdan der fremadrettet udarbejdes benchmarkingrapprter dg besluttes det, af vi afventer, hvad lederfreningerne beslutter i denne frbindelse. KH plyser, at KWK er med i en arbejdsgruppe m benchmarking i VUC regi VTU AH rienterer m, at FU har besluttet at afhlde et præsentatinsmøde fr VTU 2010 g daten frventes at blive den 26. August Det planlægges at afhlde mødet sm ved ETU-præsentatinsmødet, da Ennva har fået str rs både fra medlemmer g fra styregruppen ift. den måde der blev afhldt præsentatinsmøde fr ETU sidste gang. Prgrammet frventes sm følger: Ennva præsenterer rapprten Oplægshlder sm belyser samarbejdet mellem praktikvirksmhed g skle Styregruppen bifalder at der kmmer en plægshlder fra en praktikvirksmhed g/eller en interesserganisatin fr at få disse erfaringer med. AH arbejdere videre med plægshlder g AH/LAP udarbejder prgram/invitatin. Gruppearbejde m eftermiddagen Der skal inviteres bredt på de deltagende skler bl.a. ledere inden fr mrådet, vejledere, kntaktpersner, praktikkrdinatrer m.fl. Det aftales endvidere, at AH kntakter DE g SOSU-lederfreningen ifm. udviklingen af den nye VTUspørgeramme, da vi har både ressurcer g erfaringer med dette. MTU 3 skler deltager i MTU ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

5 Det er usikkert, hvrvidt der i frhld til ressurceregnskabet skal være en MTU Styregruppen drøftede derfr, m det er relevant at udbyde en MTU 2011 i fråret. Styregruppen beslutter at udbyde MTU2011 i fråret. Trivselmeter blev drøftet ift. styregruppens erfaringer med dette Kun VIA University Cllege har gennemført en MTU ved hjælp af Trivselmeter. Temadag m knflikter g den svære samtale afventer gennemførelsen af MTU Ressurceregnskab Temadag udsættes til efteråret, da der ikke pt. er sket nget relevant nyt. Ressurceregnskabet kan i stedet indgå sm tema på årsmøde 2010 AH freslår et tema med titlen Hvrdan kan ikke-finansielle nøgletal anvendes til kvalitetsudvikling Evt. repræsentatin fra UVM Jesper Stær Mikkelsen g Birthe Hartmann, en prfessr fra CBS, en revisr, sm arbejder med ikke finansielle regnskaber, repræsentanter fr lederfreningerne m.fl. Der kunne være en paneldiskussin samt efterfølgende klyngediskussiner 4. Kmmende aktiviteter herunder: Allerede aftalte aktiviteter Temadag den 18. maj 2010 m Anerkendende tilgang med Ltte Lüscher. Attractr har smmerkursus i juli i 3 dage fr ca ,- (AH deltager i dette smmerkursus g FU har bevilliget kursusafgiften). Nyhedsbrev udsendes prim maj 2010 hvis styregruppen har ngle emner, der skal skrives m, sendes disse til LAP Hvilke aktiviteter skal vi igangsætte på baggrund af missinsdagen m.v. Følgende freslås af styregruppen: Indsatser md frafald Evaluering af sklepraktik MHN kntakter Philip Pedersen fr at høre, hvad der sker i frhld til evaluering af sklepraktik g giver en tilbagemelding til styregruppen. Flw i prcesser ift. uddannelser (tages p i arbejdsgruppen fr kvalitetsprjektet) Hvrdan måles effektiviteten af prcesser? F.eks. ved Gennemførelse Karakterer Har eleven/den studerende nået sine mål Det besluttes, at MR udarbejder et plæg til evt. interesserede, sm har lyst til at deltage i arbejdet mkring måling af undervisningseffektivitet, g sender til ESBsekretariatet, sm udsender til alle kntaktpersner. YA spørger til aktiviteter ift. KVU/Erhvervsakademier mv. Der arbejdes videre hermed, da der er et strt behv fr at netværke inden fr erhvervsakademimrådet måske skulle vi hlde et igangsætningsmøde fr kvalitetsmedarbejdere. AH/LAP arbejder videre med en prcedure ift. kntakten til medlemsinstitutinerne. Det er uvist, m der er ngle skler, der deltager i seminaret i Finland invitatin er udsendt. 5 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

6 AH har mdtaget en mail m besøg fra Slvenien men der er ikke sket videre. 5. Møde den 8. april 2010 i UVM v /Gitte Marsken vedr. kvalitetsudviklingsprjekt AH har afhldt mødet med UVM. UVM er meget interesseret i, at der kmmer en ansøgning fra netværket ift. kvalitetsprjektet. Netværket skal søge inden 1. ktber Ansøgningsskema g indsatsmråder fremgår af UVM s hjemmeside under Dialgfrum. I prjektansøgningen tages der udgangspunkt i ressurceregnskab g i selvevaluering, g i hvrdan disse anvendes til udvikling af rganisatinen Prjektansøgningen kan fasepdeles, såfremt der ikke er midler til hele prjektet. Nedsættelse af arbejdsgruppe Karen Jespersen, Kirsten Habekst, Mia Rasmussen g AH udgør en arbejdsgruppe g udarbejder plæg til ny prjektansøgning. Trben L. Hansen (TLH), Erhvervsakademiet Lillebælt inddrages i prcessen. AH fremsender tidligere prjektansøgning til arbejdsgruppen g kntakter TLH. ABM vil gerne deltage ift. at viderefrmidle til DE Første møde i arbejdsgruppen bliver tirsdag den 25. maj kl. 10 på SOSU sklen i Århus Invitatin/rientering til sklerne i løbet af august 2010 Orientering til lederfreningerne 6. Tilbud fra Rambøll til medlemsinstitutinerne m anskaffelse af dataindsamlingsværktøjet Survey Xact AH rienterede m baggrunden fr tilbuddet fra Rambøll. Styregruppen beslutter, at tilbuddet udsendes til netværkets medlemmer g AH kntakter Rambøll fr at høre, m det er k med t intrduktinsdage et i Øst g et i Vest. KJ undersøger m der er et arrangement i SOSU-lederfreningen Temadag m udarbejdelse af spørgeskema/interviewteknik udskydes indtil vi ved, hvr mange af medlemsinstitutinerne, der ønsker at gøre brug af Rambølls tilbud. 7. Eventuelt g næste møde Ansøgning fra VUC Vestegnen g VUC Nrdsjælland til ESB-netværkets udviklingspulje vedr. kursusfrløb (se under punkt 2 øknmi) Næste møde aftales til den 24. august 2010 kl i Odense. Referent: Lajla Pedersen ESB-sekretariatet Tlf Mail: Gdkendt af ESB-styregruppen den 4. maj ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere