Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor."

Transkript

1 [XXX] Sendt pr. til og og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse klage over pålæg om tilslutnings og forblivelsespligt Advokat Jørgen Christian Dan-Weibel, Sagførerne, har på vegne af [XXX](herefter klager) klaget over Randers Kommunes afgørelse af 9. juli Ved afgørelsen pålagde Randers Kommune klagers ejendom tilslutningspligt både for ny og eksisterende bebyggelse, ligesom der blev pålagt forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. (herefter værket). Deres ref JCD Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 om godkendelse af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt samt pålæg af tilslutningspligt for så vidt angår ny bebyggelse. Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 for så vidt angår pålæg om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og forblivelsespligt, og sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på, at pålægget præciseres over for klager, herunder at kommunen tager stilling til eventuel fritagelse efter tilslutningsbekendtgørelsens Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Klager bor i et enfamilieshus (parcelhus) på 202 m 2 på adressen [XXX]. Randers Kommune godkendte den 17. juni 2013 projektforslaget om tilslutningspligt til værket. Projektforslaget omfattede tilslutningspligt for eksisterende samt ny bebyggelse og forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse. Projektforslaget var forinden blevet sendt i høring hos de 254 berørte grundejere, hvoraf 193 allerede var tilsluttet værket. Kommunen har tidligere pålagt forblivelsespligt til værket, og dette er gældende for 176 af de ejendomme, som allerede er tilsluttet værket. Af høringsbrevet fremgik vejledning om, at 1 Bekendtgørelse nr. 691 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg med senere ændringer. CVR/SE-nr

2 ejendommen kunne fritages fra tilslutnings- og forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 2 15, og om mulighederne for dispensation, jf. 17. Randers Kommune traf herefter den påklagede afgørelse. Energiklagenævnet har i en tidligere sag behandlet Randers Kommunes generelle godkendelse af projektforslaget om tilslutningspligt- og forblivelsespligt. Energiklagenævnet har i afgørelsen stadfæstet kommunens godkendelse af projektforslaget. Der kan henvises til Energiklagenævnets j.nr Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. Tidligere sager Spørgsmålet om tilslutningspligt for ejendommen har tidligere været behandlet af Energiklagenævnet. Ved afgørelse af 11. februar 2010 meddelte Randers Kommune dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen til klager. Værket klagede den 8. april 2010 til Energiklagenævnet over kommunens afgørelse. Energiklagenævnet traf den 7. marts 2011 (j.nr ) 3 afgørelse om, at ejendommen ikke kunne anses for opført som lavenergibebyggelse, da ejendommen på opførelsestidspunktet ikke opfyldte de gældende klassificeringskrav til et lavenergihus efter Bygningsreglementet, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 4 17, stk. 3, jf. 1, stk. 1, nr. 3. På den baggrund havde Randers Kommune ikke hjemmel til at meddele dispensation fra tilslutningspligten til ejerne af ejendommen i medfør af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 3. Randers Kommunes afgørelse blev på den baggrund ophævet af Energiklagenævnet. For så vidt angik spørgsmålet om dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, blev sagen hjemvist til Randers Kommune til fornyet behandling. Side 2 af 13 Randers Kommune traf den 8. oktober 2012 på ny afgørelse i sagen. Ved afgørelsen meddelte Randers Kommune dispensation fra tilslutningspligten til værket for ejendommen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Værket påklagede herefter Randers Kommunes afgørelse til Energiklagenævnet, og nævnet stadfæstede den 8. april 2013 kommunens afgørelse (j.nr ) 5. Klagers ejendom har således fået dispensation fra tilslutningspligten til værket efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1 (særlige tilfælde). 2 Bekendtgørelse nr. 691 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg med senere ændringer. 33 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser. 4 Daværende bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nuværende bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser.

3 Den påklagede afgørelse Af Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 fremgår bl.a. følgende: [ ] Pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Byrådet har på sit møde den 17. juni 2013 godkendt projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Beslutningen gælder for alle ejendomme der ligger i det eksisterende afgrænsede forsyningsområde, og således gælder beslutningen også for ejendommen [Adresse, matr. nr.]. Ejendomme, der allerede er tilsluttet fjernvarme, skal forblive tilsluttet. Ejendomme, der ikke er tilsluttet, skal tilsluttes med en frist på 9 år, med mindre ejendommen er fritaget, eller ejer er berettiget til dispensation, når beslutningen træder i kraft. Fritaget er fx ejendomme, der kun har elvarme, og ikke noget vandbåret varmesystem samt ejendomme, der har godkendt træfyr, varmepumper m.m. Du kan se mere under afsnittet om fritagelse. Ny bebyggelse er pålagt tilslutningspligt. Ejendomme, der allerede er omfattet af forblivelsespligt, er alene omfattet af tilslutningspligt for ny bebyggelse. Side 3 af 13 Projektforslaget har været i høring i 19. marts til den 19. april 2013 hos ejere af 254 ejendomme, hvoraf 193 er tilsluttet fjernvarme. Under den afsluttende vurdering af projektforslaget har Byrådet inddraget de 46 høringssvar, bemærkninger m.v., der er modtaget til projektforslaget i høringsperioden. Begrundelse for afgørelse For at undgå en situation, hvor det er uvist hvor mange forbrugere, der forbliver tilsluttet, har Randers Kommune udarbejdet projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektet skal medvirke til at sikre det fornødne økonomiske råderum for en fremtidig planlægning og investeringer i fx vedvarende energi. En øget tilslutning til fjernvarmeværket er med til at give et mere stabilt økonomisk grundlag for værket og derved medvirkende til, at der kan opnås lavere varmepriser. Ved beslutningen om at pålægge ejendommen tilslutnings- og forblivelsespligt er der endvidere lagt vægt på, at tilslutnings- og forblivelsespligt er en forudsætning for en eventuel fremtidig fusion med Verdo. En fusion kan bane vejen for ensartede varmepriser i hele Randers Kommune. Byrådet i Randers Kommune har desuden vedtaget Klimaplan 2030, hvoraf det bl.a. fremgår, at varmeforsyningen udgør en stor post i kommunens samlede energiregnskab. Ændringer i varmeforsyningen er derfor et vigtigt

4 redskab til at regulere energiforbrug og nå Klimaplanens mål for reduktion af CO2-udledning. Udbygning af fjernvarme ved afvikling af individuel varmeforsyning med fx oliefyr er et af de oplagte indsatsområder. Fjernvarmeværker kan anvende forskellige brændsler og energikilder (flis, biogas, sol, vind), og kan lagre fx vindmøllestrøm som varmt vand i perioder med meget vind. Fleksibiliteten bliver en vigtig parameter fremover, hvor det forventes at efterspørgslen på energiressourcer vil stige og forsyningssikkerheden fortsat vil være vigtig. Randers Kommune har på baggrund af ovenstående udarbejdet et projektforslag om tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. for ejendomme beliggende indenfor varmeværkets forsyningsområde. Side 4 af 13 Afgørelsen om godkendelse af projektforslaget er truffet med hjemmel i varmeforsyningsloven 11 og 12 og bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 2. Retsvirkninger af forblivelsespligt 1. En ejendom, der allerede er tilsluttet fjernvarmenettet, skal forblive tilsluttet og ejer har pligt til at betale de faste årlige afgifter jf. bek. 7, stk. 2. Der er dog ikke pligt til at aftage varmen. 2. En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor byrådet har truffet beslutning om forblivelsespligt jf. bek. 11. Retsvirkning af tilslutningspligt 1. Eksisterende bebyggelse skal tilsluttes inden for en frist på 9 år med mindre ejendommen er fritaget eller får dispensation. De 9 år regnes fra det tidspunkt, hvor byrådet har truffet beslutning om tilslutningspligt jf. bek. 10. Dvs. eksisterende bebyggelse skal være tilsluttet senest d. 17. juni Ny bebyggelse skal tilsluttes med det samme. Ejer har pligt til at betale tilslutningsafgift og faste årlige afgifter fra ibrugtagningstidspunktet, hvor ejendommen kan kræves tilsluttet fjernvarmenettet jf. bek. 8. Ved ny bebyggelse forstås i denne sammenhæng også væsentlige ændringer, moderniseringer eller ombygninger af eksisterende bebyggelse, hvorved der etableres et nyt selvstændigt opvarmningssystem. Ejer skal anmelde planlagte ændringer af opvarmningssystemet til Randers Kommune og Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. hvorefter ejendommen kan kræves tilsluttet kollektiv varmeforsyning jf. bek. 12.

5 Ejer af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt har pligt til at betale tilslutningsafgift og de faste årlige afgifter fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes. Hvis du venter 9 år med tilslutningen, skal du først betale om 9 år. For ejendomme, der allerede er pålagt en forblivelsespligt ved tidligere godkendte projekter gælder det, at disse alene er omfattet af beslutning om tilslutningspligt for ny bebyggelse. Tilslutningspligten medfører ikke en pligt til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at kunne modtage forsyning af fjernvarme. Men tilslutningspligten indebærer, at der skal betales en tilslutningsafgift samt de faste årlige afgifter, som varmeværket har anmeldt til Energitilsynet. Disse afgifter skal betales, selv om der ikke aftages varme. Pligten til at betale disse afgifter indtræder samtidig med tilslutningspligtens ikrafttræden. Side 5 af 13 Eksisterende bebyggelser, der er fritaget fra tilslutnings eller forblivelsespligt Tilslutningspligt kan ikke pålægges følgende kategorier af eksisterende bebyggelse: 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter byrådets skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig, fx elopvarmede bygninger uden et vandbåret varmesystem. 2. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumpe, træ-, træpille- eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen efter byrådets skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. En fritagelse gælder i anlæggets levetid. 3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter byrådets skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 4. Bygninger, der påtænkes nedrevet inden for en kortere årrække. 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6. Eksisterende lavenergibyggeri. Forblivelsespligt kan ikke pålægges følgende kategorier af eksisterende bebyggelse: 1. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumpe, træ-, træpille- eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen efter byrådets skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til

6 opvarmning og forsyning med varmt vand. En fritagelse gælder i anlæggets levetid. 2. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter byrådets skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 3. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 4. Eksisterende lavenergibyggeri. Ejere af ejendomme, der allerede er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til ovenstående bestemmelser. Dispensation Folkepensionister kan efter ansøgning få dispensation fra tilslutningspligt, hvis ejer er folkepensionist på tilslutningstidspunktet, har været ejer eller medejer og har haft fast bopæl på ejendommen, siden det tidspunkt, hvor beslutningen om tilslutningspligt er truffet, jf. bek. 17, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen jf. bek. 17, stk. 1. Side 6 af 13 Tinglysning Byrådets beslutning om tilslutningspligt og forblivelsespligt tinglyses på den enkelte ejendom på kommunens foranledning. Tinglysningen sker uden udgift for ejeren, og forudsætter ikke ejers samtykke. Tinglysningen er uden betydning for beslutningens gyldighed. [ ] Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagernes opfattelse, at Randers Kommune, før beslutning om at pålægge en eksisterende bebyggelse tilslutnings- eller forblivelsespligt, af egen drift skal undersøge, om ejendommen kan pålægges pligten, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1 og 2. Dette er ikke sket. Klagers ejendom er en lavenergibygning og kan som følge heraf ikke pålægges tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1, nr. 6. Der er på ejendommen i 2005 endvidere tinglyst tilslutningspligt, som dækker det behov, som efter kommunens opfattelse begrunder det nu vedtagne pålæg om tilslutningspligt.

7 Randers Kommunes udtalelse til sagen Randers Kommune har udtalt følgende til Energiklagenævnet: [ ] Yderligere bemærkninger: Randers Kommune betragter det eksisterende byggeri på [XXX] som eksisterende lavenergibyggeri. Lavenergibyggeri er, jf. afgørelsen, fritaget fra tilslutningspligt. Nyt byggeri på matriklen herunder tilbygninger, som kræver eget opvarmningssystem er omfattet af tilslutningspligt (dog med undtagelse af lavenergibyggeri). Retsstillingen for det eksisterende byggeri ændres ikke ved den nye afgørelse om tilslutnings- og forblivelsespligt men sidestilles med, og reguleres jf. projektforslaget, efter samme lovgrundlag som øvrige ejendomme i det eksisterende forsyningsområde. [ ] Side 7 af 13 Værkets synspunkter og bemærkninger Værket har udtalt følgende til Energiklagenævnet for så vidt angår klagers ejendom: [ ] Hvad angår [XXX], hvor værket tidligere til energiklagenævnet har gjort opmærksom på, at huset på grund af historikken omkring hele ansøgningen om byggetilladelse og byggesagsbehandlingen aldrig burde have været godkendt som lavenergibyggeri. Bestyrelsen mener derfor stadigvæk, at kommunens beslutning var forkert. Det er værkets opfattelse, at Randers Kommune med rette har godkendt projektforslaget og pålagt de pågældende ejendomme tilslutnings- og forblivelsespligt. [ ] Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsen kan i henhold til varmeforsyningsloven 6 pålægge eksisterende og ny bebyggelse tilslutningspligt, herunder forblivelsespligt. Visse former for bebyggelse kan ikke pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt. De former for bebyggelse, der er undtaget, fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 15: 6 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer.

8 [ ] 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges tilslutningspligt: 1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig. 2) Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget eller anlæggene tilsammen efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 3) Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. 4) Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække. 5) Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. 6) Eksisterende lavenergibygninger, jf. 1, nr. 5. [ ]. Side 8 af 13 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energiklagenævnet har i en tidligere sag behandlet Randers Kommunes godkendelse af projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt. Energiklagenævnet har i afgørelsen stadfæstet kommunens godkendelse af projektforslaget. For den nærmere begrundelse henvises til nævnets afgørelse af 26. juni 2014 (j.nr ) 7, der også gør sig gældende i den foreliggende sag. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. Under henvisning til begrundelsen i afgørelsen af 26. juni 2014 er det Energiklagenævnet opfattelse, at Randers Kommunes behandling og godkendelse af projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt er sket i overensstemmelse med reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen. Energiklagenævnet stadfæster på denne baggrund Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 om projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt samt pålæg af tilslutningspligt for ny bebyggelse. 7 Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser.

9 Med hensyn til pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende bebyggelse bemærker Energiklagenævnet følgende: Det fremgår af tilslutningsbekendtgørelsens 20, stk. 1, at kommunalbestyrelsens beslutning efter 8, 10 og 11 om at pålægge en ejendom tilslutningsog forblivelsespligt skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen. Randers Kommune sendte projektforslaget om tilslutningspligt i høring hos ejerne af de berørte ejendomme og modtog i den forbindelse generelle indsigelser mod projektforslaget samt konkrete indsigelser vedrørende forskellige ejendomme i forhold til tilslutningsbekendtgørelsens 15 om fritagelse. Randers Kommune fremsendte herefter enslydende afgørelser af 9. juli 2013 til de ejendomme, som er omfattet af projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt, herunder klager. Kommunen pålagde efter afgørelsernes ordlyd den enkelte ejendom tilslutningspligt for både ny bebyggelse, jf. ovenfor, og eksisterende bebyggelse, herunder forblivelsespligt. Projektforslaget omfatter 254 ejendomme, hvoraf 193 allerede er tilsluttet værket. Kommunen har tidligere pålagt forblivelsespligt til værket, og dette er gældende for 176 af de ejendomme, som allerede er tilsluttet værket. Enslydende afgørelser er imidlertid sendt til alle ejendomme, både til ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet værket, og til ejendomme, som er tilsluttet værket, samt til ejendomme, som allerede er pålagt forblivelsespligt. Side 9 af 13 Randers Kommune har i brev af 12. november 2013 til Energiklagenævnet oplyst, at det er Randers Kommunes vurdering, at retsvirkningerne for de enkelte ejendomme fremgår af de påklagede afgørelser af 9. juli 2013, herunder fritagelse og mulighed for dispensation. Energiklagenævnet er ikke enigt med kommunen i den opfattelse. Nævnet finder, at afgørelserne herunder klagers om pålæg af tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og forblivelsespligt ikke er udformet individuelt og med en sådan tilstrækkelig tydelighed, at den enkelte grundejer kan konstatere sin retsstilling i afgørelsen. Afgørelserne, der er enslydende, er udformet på en sådan måde, at den enkelte ejendom pålægges tilslutningspligt for både ny og eksisterende bebyggelse samt forblivelsespligt. Dette gælder, uanset at den pågældende ejendom f.eks. er ubebygget, ligesom pålægget om forblivelsespligt fremgår af afgørelserne til ejendomme, der ikke allerede er tilsluttet værket, og hvor det derfor ikke giver mening at pålægge ejendommen forblivelsespligt. Henvisningen i afgørelserne til bestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15 og 17 om fritagelse og dispensation samt reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen om retsvirkningerne af tilslutningspligt for

10 såvel ny som eksisterende bebyggelse og for forblivelsespligt fremstår som en generel vejledning. Kommunen har ikke i afgørelserne taget stilling til eventuelle høringssvar eller forhold, der kunne begrunde en fritagelse fra tilslutnings- og forblivelsespligt efter bestemmelserne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1 og stk. 2. Randers Kommune har i forbindelse med klagesagen fremsendt bemærkninger til Energiklagenævnet. Kommunen har udtalt, at det er kommunens vurdering, at klagers ejendom er fritaget fra tilslutningspligt, jf. ovenfor. Denne vurdering fremgår imidlertid ikke af den påklagede afgørelse af 9. juli 2013, der fremstår som et ubetinget pålæg af tilslutningspligt for både ny og eksisterende bebyggelse samt pålæg af forblivelsespligt, uanset om ejendommen allerede er tilsluttet værket eller ej. Side 10 af 13 Det er samlet Energiklagenævnets opfattelse, at Randers Kommune ikke på et fuldt oplyst grundlag har taget endeligt stilling til, om klagers ejendom er omfattet af en af kategorierne i tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1 og stk. 2, og at eksisterende bebyggelse således ikke kan kræves tilsluttet eller pålagt forblivelsespligt. Nævnet finder endvidere på baggrund af klagen og kommunens udtalelse til sagen, at det ikke kan udelukkes, at klagers ejendom ikke kan pålægges tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse, og at kommunen ikke ses at have sagsoplyst dette. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at den påklagede afgørelse i realiteten er en delafgørelse, der kun tager stilling til godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen om tilslutnings- og forblivelsespligt, hvorimod der ikke er foretaget en individuel og konkret vurdering af, om klagers ejendom skulle meddeles tilslutnings- og forblivelsespligt, som sket. Energiklagenævnet bemærker, at det er kommunen, som i forbindelse med pålæg om tilslutnings- og forbliveslsespligt, skal sørge for at oplyse de faktiske forhold på en ejendom forinden, at kommunen meddeler pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt. Dette gælder navnlig i de situationer, hvor ejendommens ejer i høringsfasen fremsender oplysninger til kommunen, som giver anledning til at afklare, hvorvidt ejendommen er fritaget fra tilslutningsog forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsens 15. Energiklagenævnet finder som følge heraf, at Randers Kommune i den konkrete sag ikke har truffet afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, og at der ikke ved afgørelsen er taget konkret og individuel stilling til, om klagers ejendom ikke kunne kræves tilsluttet eller pålagt forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1 og 2. Kommunes afgørelse lider på den

11 baggrund af en væsentlig mangel. Energiklagenævnet bemærker hertil, at pålæg om tilslutnings- og forblivelsespligt er indgribende over for grundejerne. Nævnet finder det derfor beklageligt, at kommunen ikke i den påklagede afgørelse har taget konkret stilling til sagen, og at det som følge heraf ikke af afgørelsen entydigt fremgår, hvilken retsvirkning pålægget har for den konkrete ejendom. Dette har skabt usikkerhed om retsstillingen hos grundejerne, der har modtaget Randers Kommunes afgørelse af 9. juli Energiklagenævnet har overvejet, om nævnet skulle reparere på Randers Kommunes sagsbehandlingsfejl. Energiklagenævnet har imidlertid ikke fundet det forsvarligt og hensigtsmæssigt, at nævnet foretager sagsoplysningen og herefter som 1. instans tager stilling til sagen. Energiklagenævnet har navnlig lagt vægt på, at klager og værket fortsat skal have mulighed for at få sagen prøvet ved to instanser, og at kommunen må foretage den fornødne sagsoplysning af, om ejendommen ikke kan kræves tilsluttet værket i medfør af bestemmelser i tilslutningsbekendtgørelsens 15. Energiklagenævnet finder det derfor rettest, at Randers Kommune indhenter yderligere oplysninger i sagen og foretager vurderingen efter tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1 og 2. Randers Kommune skal således som 1. instans indhente de nødvendige oplysninger og i den forbindelse om nødvendigt foretage partshøring af sagens parter (ejendommens ejer og værket). Randers Kommune skal herefter foretage en konkret vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt klagers ejendom er fritaget fra tilslutnings- og forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 15, stk. 1 og stk. 2. Randers Kommunes afgørelse herom vil kunne påklages til Energiklagenævnet, hvis betingelserne herfor er opfyldte. Side 11 af 13 Energiklagenævnet ophæver på den baggrund Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 for så vidt angår pålæg om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og forblivelsespligt, og sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på, at pålægget for ejendommen præciseres, herunder at kommunen tager stilling til eventuel fritagelse for ejendommen efter tilslutningsbekendtgørelsens 15. Henset til sagens langvarige forløb ved kommunen og Energiklagenævnet henstiller nævnet, at kommunen afgør den hjemviste sag snarest muligt. Ved Randers Kommunes fornyede behandling af sagen, skal kommunen udforme afgørelsen om pålæg af tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og forblivelsespligt individuelt og med en sådan tilstrækkelig tydelighed, at den enkelte grundejer tydeligt kan konstatere sin retsstilling i afgørelsen. Sagsbehandlingstiden ved Energiklagenævnet Sagsbehandlingstiden ved Energiklagenævnet har desværre været væsentlig længere end de målsætninger, som Energiklagenævnet har for lignende sager.

12 Nævnet bestræber sig således på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 ikke overstiger 7 måneder, og at kun et mindre antal verserende sager (5 procent) ved et årsskifte har en sagsbehandlingstid, der overstiger 7 måneder, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 for sager, der afgøres af Energiklagenævnets formand ikke overstiger 6 måneder. Disse målsætninger har nævnet ikke kunne opfylde i de foreliggende sager. Energiklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Årsagen til den længere sagsbehandlingstid er navnlig, at Energiklagenævnet i efteråret 2013 modtog et stort antal nye sager samtidigt med, at der har været flere medarbejderskift i Energiklagenævnets sekretariat, der har givet nogle ujævne overdragelser af sagen, ligesom der i en periode har været færre medarbejdere end normalt. Dette har desværre haft betydning for sagsbehandlingstiden af sagen. Vores sagsgang er normalt tilrettelagt anderledes og hurtigere, end det er sket i denne sag. Side 12 af 13 Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 om godkendelse af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt samt pålæg af tilslutningspligt for så vidt angår ny bebyggelse. Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 for så vidt angår pålæg om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse og forblivelsespligt, og sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på, at pålægget præciseres over for klager, herunder at kommunen tager stilling til eventuel fritagelse efter tilslutningsbekendtgørelsens 15. Afgørelsen er truffet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 5, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4.

13 Denne afgørelse meddeles også til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a., der er part i sagen, og til Randers Kommune, der har truffet den påklagede afgørelse. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef Side 13 af 13

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Klager fik tinglyst adkomst på den i sagen omhandlede ejendom ved skøde af 6. august 2010.

Klager fik tinglyst adkomst på den i sagen omhandlede ejendom ved skøde af 6. august 2010. Til: Xxx Kalundborg Kommune Advokat Xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail

Læs mere

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk [ ] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX] Næstved Kommune Næstved Varmeværk A.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a.

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispension fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Bornholms Regionskommune

Læs mere

Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 16. januar 2013 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 16. januar 2013 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Syddjurs Kommunes afgørelse af 20. november 2015 ophæves og hjemvises.

Energiklagenævnets afgørelse Syddjurs Kommunes afgørelse af 20. november 2015 ophæves og hjemvises. Til: [XXX] Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Syddjurs Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Funder [XXX]

Anonymiseret Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Funder [XXX] Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Til: [XXX] Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Aalborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt

Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om påbud af tilslutningspligt Til: Toldboden 2 8800 Viborg [XXX] Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - Klage over Horsens Kommunes afgørelse om

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 5. maj 2009 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation,

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation, Til: [XXX] Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune, Miljø og Teknik (j.nr. [XXX]) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse af 30. april 2015 Påbud om tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven

KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse af 30. april 2015 Påbud om tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Palle Buus Jensen, Lilli Kvist Sørensen,

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere